Page 1

HOEKSTIEN – NIEUWS FEBRUARI 2013 NIEUWE LEERLINGEN In februari is Esther Bijma bij ons op school in groep 1 gekomen. Wij hopen dat zij zich samen met haar ouders snel thuis zal voelen bij ons op school. KAPPEN BOMEN Net binnen het hek, bij de ingang van de school worden door de gemeente een aantal bomen gekapt omdat de wortels van deze bomen de riolering vernielen en zorgen voor verstoppingen. DATABANK VRIJWILLIGERS Tot dusver hebben wij 23 lijsten terug ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. De gegevens worden opgeslagen en door ons en de contact-ouders geraadpleegd, wanneer we hulp nodig hebben bij een bepaalde activiteit. CONTINUROOSTER-5 GELIJKE DAGEN MODEL Vandaag heeft u via uw kind een stembriefje gekregen over de invoering van een gelijke dagen rooster per 1 augustus 2013. U kunt dit briefje (binnen een week) weer op school inleveren. Als bijlage van deze nieuwsbrief nogmaals de brief hierover. FOTOPRESENTATIE WEBSITE Vanaf nu worden de foto’s op een nieuwe manier gepresenteerd. Het is nu mogelijk om de foto’s ook via Apple apparatuur te bekijken, zoals de Ipod, Ipad en Iphone. HERHAALDE OPROEP Wij zijn dringend op zoek naar ouders die het team van de luizenouders willen komen versterken. De controles vinden vijf keer per jaar plaats op de dinsdagochtend na de zomervakantie en op de maandagochtenden na de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie. U kunt zich opgeven door deze mail te beantwoorden. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Sjoukje Atsma tel.: 364606. WORLD SERVANTS De opbrengst van de door kinderen meegenomen “zendingsbijdrage” is tot aan de zomervakantie bestemd voor de World Servants groep waarvan ook juf Jelmina deel uit maakt. GEVONDEN VOORWERPEN Voor in de school staat de bak met de gevonden voorwerpen. Mocht u iets kwijt zijn kom dan gerust even kijken of het in de bak ligt. Deze gevonden voorwerpen bak wordt geregeld door de contactouders opgeruimd en dan worden de kledingstukken e.d. welke zijn blijven liggen naar de Humana bak gebracht. RAPPORT Op 6 februari heeft u het rapport van uw kind ontvangen. Als u vragen heeft n.a.v. dit rapport kunt u contact opnemen met de betreffende leerkracht en zo nodig een afspraak maken voor een gesprek. CITO-EINDTOETS Van 12 t/m 15 februari hebben de kinderen van groep 8 de digitale citotoets gemaakt. Een week na de landelijke toets data. De Cito-toets is een hulpmiddel bij het bepalen van de keuze voor een school voor vervolgonderwijs. We verwachten volgende week de uitslag. MUZIEKPROJECT KOPERBLAZERS Vrijdag 1 maart start het muziekproject koperblazers in groep 6. Zoals gebruikelijk wordt het project t.z.t. afgesloten met een concert, waarvoor ook ouders worden uitgenodigd! INFORMATIEAVOND Badlaan 39 Wij organiseren een informatieavond met als onderwerp 9231 AZ Surhuisterveen “Mediawijsheid”. Deze avond wordt gehouden op maandagavond 4 maart. U kunt zich voor deze avond nog opgeven, zie eerder Telefoon: (0512) 361900 deze week verstuurde mail. We hebben (nog) te weinig aanmeldinFax: (0512) 361900 gen binnen om de avond door te kunnen laten gaan! Hoekstien@noventa.nl www.dehoekstien.nl


UURCULTUUR Op maandag 11 maart hebben groep 3 en 4 een uurcultuur voorstelling op de Bernebrêge. BARKMEIJER Groep 8 gaat dinsdag 12 maart naar scheepswerf Barkmeijer in het kader van een Gemeentelijk project “Bouwen aan ambitie”. Aan dit project doen naast onze school nog een zevental basischolen, een ROC en enkele scholen voor voortgezet onderwijs mee. Coördinatie van dit gesubsidieerde project is in handen van de gemeente Achtkarspelen. BOUWEN AAN DE BOUW Op 19 maart komt een gastdocent in groep 8 i.v.m. onze deelname aan het project “Bouwen aan de bouw”. OPEN DAGEN NOVENTA In het kader van de Noventa open dagen hebben we op 19 maart voor “nieuwe ouders” op onze school een open dag van 9:30 tot 11:45 uur. KANGOEROEWEDSTRIJD Op donderdag 21 maart doet het groepje Toekeboekes van onze school mee aan de Kangoeroe Reken- en wiskunde wedstrijd. We zijn ons inmiddels goed aan het voorbereiden. PAASWEEKEND Het paasweekend is van 29 maart t/m 1 april. Op Witte donderdag sluiten we met de kinderen het 40dagenproject af met een gezamenlijke viering. MEIVAKANTIE De meivakantie is dit jaar van 29 april t/m 3 mei. SCHOOLFOTOGRAAF Wij hebben een afspraak gemaakt met een nieuwe fotograaf op woensdag 29 mei. De contactouders hebben diverse aanbiedingen bekeken en we hebben uiteindelijk gekozen voor Fotografie Kees de Jong uit Dokkum. Het gaat dit jaar om individuele en groepsfoto’s. Misschien kunt u hier rekening mee houden met eventuele te maken afspraken met (tand)arts e.d. VRIJE DAGEN ONDERBOUW Ook dit jaar zijn de groepen 1 en 2 weer een aantal vrijdagen vrij van school. Het gaat om de volgende data: 26 april, 31 mei en 28 juni. SCHOOLFRUIT We hebben meegedaan aan de actie schoolfruit, waarbij de leerlingen gedurende twintig weken drie keer per week gratis werden voorzien van een groente of fruithapje. Deze actie liep tot 18 februari. Vanaf de voorjaarsvakantie is het de bedoeling dat u zelf uw kind in ieder geval op dinsdag en donderdag fruit mee gaat geven. EIGEN WEBSITES? Het blijkt dat sommige ouders ook een eigen (hobby) website hebben. Het lijkt ons leuk om u de gelegenheid te geven van elkaars website te genieten en daarom kunt u uw website aanmelden via website@dehoekstien.nl. Wij plaatsen dan een link op de schoolwebsite. SPREEKUUR JEUGDGEZONDHEIDSZORG De Jeugdgezondheidszorg houdt iedere 2e vrijdag van de maand van 13:00 uur – 14:00 uur een inloopspreekuur voor (aanstaande) jonge ouders aan de B.J. Schurerweg 2. Het spreekuur wordt verzorgd door een verpleegkundige, een pedagoog en een kraamverzorgende. Ouders kunnen hier vrijblijvend en zonder afspraak binnen lopen met vragen over zwangerschap, babyuitzet, voeding, opvoeden en de ontwikkeling van hun kind van 0-8 jaar. LUIZENCONTROLES Mocht u bij uw kind luizen ontdekken dan stellen wij het zeer op prijs als u dat even op school wilt melden. We kunnen dan eventueel een tussencontrole in de groepen doen om verdere uitbreiding te voorkomen. De data van de vaste controlemomenten worden steeds vermeld op de nieuwsbrieven. De eerstvolgende controle 6 mei. Kinderen met luizen moeten behandeld worden voor ze weer naar school worden gestuurd. Iedere dag kammen met een speciale kam is de beste behandelingsmethode. Wist u dat kinderen die behandeld zijn met een lotion een week niet mogen (les)zwemmen? De behandeling is dan nl. vaak niet doeltreffend/afdoende! Nog een tip: blijf na een behandeling goed controleren!

VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT 27 MAART

Nieuwsbrief  
Nieuwsbrief  

Nieuwsbrief februari

Advertisement