Page 1

Schoolgids 2013 / 2014

Samenwerkingsschool Aduard

Schoolstraat 9 9831 RZ Aduard 050 403 1800 adewerth@pentaprimair.nl http://adewerth.pentaprimair.nl


Samenwerkingsschool Aduard

Van hoofdstuk 1 t/m 4 wordt een papieren versie uitgegeven. Inhoudsopgave

1 2

3

Inleiding ................................................................................................................................... 3 Informatie ................................................................................................................................ 6 2.1 Communicatie met ouders over onderwijs en ontwikkeling ........................................... 6 2.2 Ophalen van de kleuters .................................................................................................. 6 2.3 Inschrijven leerlingen ...................................................................................................... 7 2.4 Vakanties en schooltijden 2013-2014 ............................................................................. 9 2.5 Afwezigheid van een leerling .......................................................................................... 9 2.6 Extra verlof en leerplicht ............................................................................................... 10 2.7 Deelname aan onderwijsactiviteiten.............................................................................. 10 2.8 Geplande activiteiten ..................................................................................................... 10 2.9 Hoofdluis & LOT .......................................................................................................... 12 2.10 Gruiten op dinsdag en donderdag.................................................................................. 12 2.11 Tussen Schoolse Opvang (TSO)/ Buiten Schoolse Opvang (BSO) .................................. 12 2.12 Van vereniging naar stichting ........................................................................................... 13 2.13 Ouderparticipatie ............................................................................................................... 14 2.14 Vrijwilligersverzekering.................................................................................................... 14 2.15 Medezeggenschap ............................................................................................................. 14 2.16 Inspectietoezicht ................................................................................................................ 15 2.17 Klachtenprocedure ............................................................................................................ 16 2.18 Ouderbijdrage .................................................................................................................... 17 2.19 Informatie- en advieslijn voor ouders ............................................................................... 17 Adressen ............................................................................................... 18

3.1 3.2 3.3 4 5

Team .............................................................................................................................. 18 Externe adressen ............................................................................................................ 19 leerlinglijsten ................................................................................................................. 21

Instemming Medezeggenschapsraad ......................................................... 27 De school .............................................................................................. 28

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10

Algemeen ...................................................................................................................... 28 Uitgangspunten.............................................................................................................. 28 Burgerschap en acties voor een goed doel .................................................................... 29 Doelstelling ................................................................................................................... 29 Jaarplannen .................................................................................................................... 29 Schoolklimaat, pestprotocol en sociale veiligheid ........................................................ 29 Gebouw ......................................................................................................................... 30 Sponsoring ..................................................................................................................... 30 Onderhoud en veiligheid ............................................................................................... 30 Verzekering ................................................................................................................... 31

Schoolgids 2013 - 2014

1

Samenwerkingsschool Aduard


6

Ouders.................................................................................................. 32

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7

Leerlingen ............................................................................................. 36

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.7.1 7.7.2 7.7.3 7.7.4 7.7.5 7.7.6 7.7.7 7.7.8

7.8 7.9 7.10 7.11 8

Leerling volgsysteem .................................................................................................... 36 Zorgsysteem .................................................................................................................. 36 Onderwijskundige uitgangspunten ................................................................................ 36 1-Zorgroute.................................................................................................................... 37 Resultaten Cito eindtoets ............................................................................................... 37 Dossiervorming ............................................................................................................. 37 Leerstof.......................................................................................................................... 38 Godsdienst en levensbeschouwelijke vorming .................................................................................... 38 Activiteiten in de onderbouw (gr. 1 en 2)............................................................................................ 38 Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen). ....................................................................... 39 WereldoriĂŤntatie .................................................................................................................................. 40 Expressievakken .................................................................................................................................. 40 Engels .................................................................................................................................................. 40 Bewegingsonderwijs en gymnastiek. .................................................................................................. 40 Computeronderwijs (ICT) ................................................................................................................... 41

Huiswerk ....................................................................................................................... 41 Voortgezet onderwijs .................................................................................................... 41 Onderwijskundig rapport............................................................................................... 42 Toelating en verwijdering ............................................................................................. 42

Leerling-zorg ......................................................................................... 44

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9

Informatieplicht bij gescheiden ouders ......................................................................... 32 Leerplicht toelichting .................................................................................................... 32 Schoonmaak .................................................................................................................. 33 Privacy ........................................................................................................................... 34 Medezeggenschap ......................................................................................................... 34 Jaarverslag MR .............................................................................................................. 35

Dyslexie ......................................................................................................................... 44 Regeling dyslexie .......................................................................................................... 44 Onderwijs ondersteunings profiel ................................................................................. 45 Weer samen naar school ................................................................................................ 45 Passend Onderwijs ........................................................................................................ 48

Personeel diversen ................................................................................. 49

9.1 9.2 9.3 9.4

Vervangers-pool ............................................................................................................ 49 Nascholing ..................................................................................................................... 49 Integraal Personeels Beleid ........................................................................................... 49 Taakbeleid ..................................................................................................................... 49

10 Externe contacten .................................................................................. 51

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7

Kunststation Cultuur ..................................................................................................... 51 Centrum voor Jeugd en Gezin in het Westerkwartier ................................................... 51 Zorg voor Jeugd Groningen .......................................................................................... 52 Verwijs index ................................................................................................................ 52 De Jeugdgezondheidszorg op de basisschool................................................................ 52 Maatschappelijkwerk op school .................................................................................... 53 Contacten in Aduard...................................................................................................... 54

Schoolgids 2013 - 2014

2

Samenwerkingsschool Aduard


1 Inleiding Geachte ouders en/of verzorgers, Deze gids is een vraagbaak voor u over de meest voorkomende schoolzaken. Vragen die niet in deze gids beantwoord worden kunt u op school stellen. Het uitgeven van een schoolgids is wettelijk verplicht. De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met deze gids. De Onderwijsinspectie ontvangt jaarlijks onze nieuwe schoolgids om deze te toetsen aan de wet op het primair onderwijs (WPO). Overige informatie: Een school is een levendig samenspel waar geen dag hetzelfde is.  website Actueel nieuws vindt u op de website: http//:adewerth.pentaprimair.nl  Nieuwsbrief Voor aanvullende informatie hebben we een “Nieuwsbrief”. De nieuwsbrieven worden digitaal verstuurd via de email. Meestal om de twee weken en vaker als het nodig is. Wilt u een papieren versie ontvangen? Dit kunt u bij de directeur aangeven. Voor de nieuwsbrief kunt u zich aanmelden op de website: nieuwsbriefservice. De nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst.  De leerkracht van uw kind. Een vraag of mededeling kunt u voor of na schooltijd meestal wel kwijt. Voor een gesprek over uw kind wordt een afspraak gemaakt. De leerkracht heeft op die momenten de aandacht voor de kinderen nodig.  De directeur is er voor vragen die u niet bij de leerkracht van uw kind kwijt kunt. E-mailen kan op elk moment: g.bakker@pentaprimair.nl In mei 2013 kreeg de stuurgroep van het bestuur van Westerwijs en van het bestuur van Penta Primair de opdracht om, op basis van het plan van aanpak, een onderzoek in te stellen naar een mogelijke scholenfusie tussen de openbare basisschool Goeman Borgesius en de christelijke basisschool Adewerth in Aduard. Als een openbare en een christelijke school in een dorp het voornemen hebben te willen fuseren, dan maakt dat veel emoties los. Vele jaren is men immers veelal gescheiden opgetrokken. Ieder met de eigen sociaal-maatschappelijke, culturele en godsdienstige achtergrond. Daarom heeft vanaf het begin het zwaartepunt van het onderzoek gelegen bij de teams en de oudergroepen van beide scholen. Het samenwerkingsproces in Aduard had een kwetsbare basis; er was weerstand bij een aantal ouders, het korte tijdsbestek waarbinnen het onderzoek moest plaatsvinden en de overstap van leerlingen van de Goeman Borgesius naar de Adewerth. Inmiddels is vertrouwen in elkaar en in de samenwerking gegroeid. Vooral ook vanwege het besef dat een fusie van beide scholen en goede zaak is voor het ontwikkelingsperspectief voor het onderwijs in Aduard en omgeving. Hoewel de geledingen elkaar ondertussen hebben gevonden in het realiseren van de samenwerkingsschool in Aduard, zal het de komende jaren een bijzonder punt van aandacht blijven bij de implementatie van de samenwerkingsschool. Een bijzondere taak daarbij is weggelegd voor de directeur en het bestuur van de school. De samenwerkingsschool Aduard is ondergebracht bij Stichting Penta Primair. Voorlopig is de werknaam voor de nieuwe school: samenwerkingsschool Aduard. Er zal in dit schooljaar gezocht worden naar een nieuwe naam. Richting “Samenwerkingsschool Aduard” is een samenwerkingsschool voor primair onderwijs. De uitgangspunten zijn: Schoolgids 2013 - 2014

3

Samenwerkingsschool Aduard


   

  

Vanuit het openbaar onderwijs is er principiële gelijkwaardigheid van en respect voor de godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond van ouders, leerlingen en personeelsleden. Voor het christelijk onderwijs is de bijbel de belangrijkste inspiratiebron voor het omgaan met elkaar, de medemens en de omringende wereld. Daarbij wordt alle ruimte gegeven aan iedereen met respect voor ieders inbreng. De samenwerkingsschool biedt beide uitgangspunten en is daardoor algemeen toegankelijk. De samenwerkingsschool baseert haar activiteiten op waarden en normen die voortkomen uit het christendom en andere levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen. Hiermee wordt beoogd een zinvolle en constructieve verbinding aan te brengen tussen verleden, heden en toekomst van het basisonderwijs in Aduard. De gelijkwaardigheid en het respect komt tot uiting in de omgang met elkaar, het pedagogisch handelen van leerkrachten en het onderwijskundig programma van de school. Onder ‘identiteit’ wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen overtuiging en handelen; het uit zich door het omgaan met elkaar, het pedagogisch handelen en het onderwijs. Op de samenwerkingsschool Aduard wordt les gegeven door personeel, dat de uitgangspunten van de samenwerkingsschool onderschrijft en uitdraagt. Van nieuw te benoemen personeel wordt dit ook geëist.

Schoolgids 2013 - 2014

4

Samenwerkingsschool Aduard


Waar is de school? Samenwerkingsschool Aduard Schoolstraat 9 9831 RZ Aduard 050 4031800 adewerth@pentaprimair.nl http//:adewerth.pentaprimair.

Schoolgids 2013 - 2014

5

Samenwerkingsschool Aduard


2 Informatie 2.1 Communicatie met ouders over onderwijs en ontwikkeling Als school willen we goed informeren en geïnformeerd worden. Hoe gaat het thuis, wat doen we op school? Wat verwachten ouders van de school, en omgekeerd: wat verwacht de school van ouders? Luisteren naar elkaar is een sleutel tot wederzijds begrip. Van uit de school hebben we een aantal vaste momenten geagendeerd. Als u het nodig vindt, verwachten we dat u een afspraak maakt met de leerkracht van uw kind of de directie. Overleg op het schoolplein helpt niet. Instroom in de kleutergroep:  De eerste drie maanden vormen een inwerk periode. Daarna wordt met de ouders een afspraak gemaakt voor een ouderbezoek door de leerkracht. Groep 1:  Ouders van kinderen die in het voorgaande schooljaar van oktober tot maart 4 jaar zijn geworden krijgen in januari een uitnodiging voor een 15 minuten gesprek.  Ouders van kinderen die in het voorgaande jaar van april t/m september 4 jaar zijn geworden krijgen in juni een uitnodiging voor een 15 minuten gesprek. Groep 2:  In oktober/november zijn er 15 minuten gesprekken voor ouders die zich daarvoor melden.  In februari/maart worden alle ouders uitgenodigd voor een 15 minuten gesprek. Groep 1 t/m 8:  September: alle ouders worden uitgenodigd voor een ‘ andersom’ 10 minuten gesprek. Dit in het kader van de Gouden Weken. Groep 4 t/m 7:  Oktober: alle ouders worden uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek waarbij ouders o.a. naar hun visie op de sociale ontwikkeling van hun kind wordt gevraagd en de ouders worden geïnformeerd over de voorlopige vorderingen. Groep 3  Oktober / november: alle ouders worden uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek waarbij ouders o.a. naar hun visie op de sociale ontwikkeling van hun kind wordt gevraagd en de ouders worden geïnformeerd over de voorlopige vorderingen. Groep 3 t/m 7  Februari: alle ouders worden uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek waarbij ouders informatie over de vorderingen van hun kind krijgen.  Juni/juli: alle ouders worden uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek waarbij ouders informatie over de vorderingen van hun kind krijgen. Groep 8:  Oktober: alle ouders worden uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek waarbij ouders o.a. naar hun visie op de ontwikkeling van hun kind wordt gevraagd en de ouders worden geïnformeerd over de voorlopige vorderingen.  December: alle ouders worden uitgenodigd voor een voorlopig adviesgesprek.  Maart: alle ouders worden met hun kind uitgenodigd voor een adviesgesprek over mogelijkheden in het voortgezet onderwijs. De visie van de leerkracht en de score van de eindtoets komen ter sprake. Voor alle groepen:  Indien gewenst kunt u tussentijds een gesprek aanvragen bij de leerkracht.  Indien gewenst kan de leerkracht de ouders tussentijds uitnodigen voor een gesprek.  Over zorgleerlingen is regelmatig contact met de ouders.  Inloopuurtje na schooltijd.  Informatieavond voor alle ouders aan het begin van het schooljaar.

2.2 Ophalen van de kleuters Om de rust in de groep aan het einde van de morgen / middag te bevorderen en af te sluiten met de kinderen kunt u na de bel uw kind in de gang ophalen. Schoolgids 2013 - 2014

6

Samenwerkingsschool Aduard


U kunt dan desgewenst even contact leggen met de leerkracht en werk van uw kind bekijken. Aandacht voor hun werk is goed voor de ontwikkeling van uw kind.

2.3 Inschrijven leerlingen Uw kind wordt 4 jaar  Bij het eerste kind maakt u een afspraak met de directeur voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school. Bij een volgend kind volstaat een gesprekje met de directeur.  Besluit u om voor onze school te kiezen dan wordt er een inschrrijffomulier ingevuld en ingeleverd met een kopie van een door de overheid uitgegeven document waar het BSN van uw kind op staat. Toegestaan zijn: o Paspoort o ID-kaart o Geboortebewijs o Afschrift van de persoonslijst bij de geboorte door de gemeente verstrekt o Uitschrijvingsbewijs vorige school is toegestaan  De gegevens worden verwerkt in onze leerlingenadinistratie.  De gemeente wordt geïnformeerd door de school. Aandachtspunten  We vragen bij inschrijving om de ondertekening van een overeenkomst voor een doorlopende machtiging voor de ouderbijdrage. Zie ook hoofdstuk 2.20  Op de 4e verjaardag wordt uw kind ingeschreven op school. De wet geeft aan dat leerlingen, die de leeftijd hebben van 3 jaar en 10 maanden, maximaal vijf dagen te gast mogen (niet moeten) zijn in de groep waarin ze worden geplaatst. De betrokken school maakt van tevoren hierover afspraken met de ouders/verzorgers. Tijdens deze ‘gewenning’ kan het kind niet als leerling worden meegeteld. Vanaf de dag dat een kind 4 jaar wordt, kan het officieel als leerling worden ingeschreven (en niet eerder) en valt het onder de verantwoordelijkheid van de school.  Meld uw kind zo vroeg mogelijk aan. (Een jaar van te voren is prima, ook als u al een kind op school hebt.) Het is voor onze planning goed om de instroom te kennen.  Leerlingen die in de laatste twee maanden voor onze zomervakantie vier jaar worden komen in de regel na de zomervakantie op school. Dit hangt samen met de groepsgrootte.  Leerlingen die in december 4 jaar worden komen in januari op school.  Op de eerste dag van de maand na de 5e verjaardag gaat de leerplicht in, dat heeft consequenties voor vakanties en weekenden in schooltijd. Uw kind komt van een andere school  Maak een afspraak met de directeur voor een informatief gesprek.  De datum van inschrijving wordt in overleg vastgesteld.  Besluit u om voor onze school te kiezen dan wordt het aanmeldingsformulier en de machtiging voor de ouderbijdrage ingevuld.  Soms is het nodig om voorafgaand aan de inschrijving informatie van de voorgaande school te ontvangen.  De gegevens worden overgenomen in onze leerlingenadministratie en de gemeente en de school van herkomst worden geïnformeerd.  We ontvangen van de vorige school een afschrift van het onderwijskundig rapport om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van uw kind.  Kleuters die de peuterspeelzaal hebben bezocht, krijgen een observatie verslag voor de school mee, om aan te sluiten bij de voorgaande ontwikkeling. Kennismaken met de groep  Ca. 6 weken voor de eerste schooldag ontvangt de leerling een welkomstbrief.  Als een leerling in of vlak na de zomervakantie 4 jaar geworden is, wordt deze brief ongeveer 2 maanden voor de zomervakantie toegestuurd.  De ouders nemen contact op met de leerkracht van groep 1/2 en maken een afspraak over de gewenningsdagen. Schoolgids 2013 - 2014

7

Samenwerkingsschool Aduard


Als een van de ouders er de eerste keer een poosje bij wil blijven mag dat.

Formatie 2013-2014 Samenwerkingsschool Aduard maandag

dinsdag

woensdag

gr. ll. ochtend middag ochtend middag 12 17 HvdW vrij HvdW HvdW HvdW 12 17 ELFS vrij ELFS ELFS TH/ELFS

donderdag ochtend

vrijdag

middag

ochtend

middag

HvdW

HvdW

ELFS

vrij

TH

TH

TH

vrij

3

19 HvdV

HvdV

GL

GL

GL

GL

GL

GL

vrij

4

27 TvdV

TvdV

TvdV

TvdV

ES

ES

ES

ES

vrij

5

15 SB

SB

SB

SB

SB

SB

SB

MvZ

MvZ

6

19 HM

HM

HM

HM

HM

DP

DP

DP

DP

7

18 DP

DP

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

8

19 CG

CG

CG

CG

CG

CG

CG

JA

JA

Vrij directiedagen Intern begeleider

HvdW TH ELFS ES GL HvdV TvdV SB MvZ HM DP ML CG

= = = = = = = = = = = = =

JA

=  

juf Hanneke van der Wel juf Tieneke Heijda juf Elisah Lo Fo Sang juf Esther Star juf Gea Linnenkoper juf Hermien van der Veen juf Tiny van der Veen juf Sjoukje Blaauw juf Marijke van Zanten juf Hilde Mollema meester Dennis Piening meester Martin Lobers meester Cor Griffioen juf Janneke Antuma

Op maandag krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 gymles van onze vakleerkracht: juf Marjorie Timmerman. Juf Hermien van der Veen verricht op dinsdag en donderdag haar IB taken. Zij zal op donderdag ondersteund worden door Hans Falke, de IB-er van OBS Goeman Borgesius. Dhr. Libbe de Vries, directeur van OBS Goeman Borgesius zal op dinsdag en donderdag aanwezig zijn ter ondersteuning van de directie.

De leerkrachten worden altijd met juf of meester aangesproken. De schooltijden:  Ochtenden:  Middagen:  Woensdagen:

08.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur 08.30 – 12.30 uur

Diversen:  De verjaardagen in groep 1 en 2 worden op school op dinsdag t/m donderdag gevierd. Maandag en vrijdag zijn ongeschikt.  We bieden ruimte voor stagiairs van o.a Hogeschool Stenden.

Schoolgids 2013 - 2014

8

Samenwerkingsschool Aduard


Gymlessen: Maandag (vakleerkracht) groep tijd

6 8.30

5 9.15

4 10.15

3 11.00

7 13.15

8 14.15

Op maandag mogen de ouders van groep 3 hun kind ophalen bij de gymzaal. De gymles is om 11.45 afgelopen. Wilt u er rekening mee houden dat de kinderen van groep 3 soms iets later zijn i.v.m. aankleden? Juf Marjorie gaat met de overige kinderen terug naar school. Dit kan dus soms iets later zijn.

Donderdag (groepsleerkracht) groep tijd

  

7 8.30

8 9.15

6 10.15

5 11.00

3-4 13.15

Meester Martin geeft op donderdagmorgen de gymles in groep 5 tot en met 8. De leerkrachten van groep 5, 6 en 8 vangen dan elkaars groep op. Juf Gea en juf Esther verzorgen samen de gymles voor groep 3-4. De gymtas moet mee naar huis, dit i.v.m. de hygiëne en de ruimte aan de kapstokken.

2.4 Vakanties en schooltijden 2013-2014

Vakantierooster 2013-2014 Het vakantierooster 2013-2014 is tot stand gekomen na breed overleg met de verschillende partners in de regio. Hierbij het vakantierooster voor dit cursusjaar.

Vakantie

periode eerste dag

Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Paasvakantie Meivakantie Hemelvaart Pinkstervakantie Zomervakantie

laatste dag

21-okt 23-dec 24-feb 18-apr 28-apr 29-mei 9-jun 7-jul

25-okt 3-jan 28-feb 21-apr 5-mei 30-mei 10-jun 15-aug

Voor basisschoolleerlingen geldt dat ze over 8 jaar verdeeld 7520 lesuren naar school moeten gaan. De marge die overblijft in het onderstaande schema wordt deels voor studiedagen en deels voor de opvang van calamiteiten ingezet. Op marge dagen hebben de leerlingen les-vrij. De data staan in het overzicht van geplande activiteiten.

Lesuren op jaarbasis in groep 1 en 2 Lesuren op jaarbasis in groep 3 t/m 4 Lesuren op jaarbasis in groep 5 t/m 8 Totaal lesuren in 8 jaar basisschool Verplichte lesuren in 8 jr basisschool Uren voor calamiteiten en/of studiedagen

847 927 1005

x2 x2 x4

1694 1854 4020 7568 7520 48

2.5 Afwezigheid van een leerling Als een leerling door ziekte of onvoorziene omstandigheden niet op school kan komen, moet u dit zo spoedig mogelijk melden. Liefst voor schooltijd, telefonisch of mondeling. Schoolgids 2013 - 2014

9

Samenwerkingsschool Aduard


Tijdens de lessen kunnen leerkrachten niet steeds hun email checken. We hoeven ons dan niet ongerust te maken of te bellen tijdens de lessen.

2.6 Extra verlof en leerplicht De wet is glashelder: ouders hebben de plicht er voor zorgen dat hun kind van 5 jaar en ouder tijdens de ingeroosterde dagen op school is. De school heeft een toeziende en signalerende taak op de naleving van de wet. In de meeste gevallen geeft dit geen enkel probleem omdat er in voorzien is. Het knelpunt is vaak: op vrijdag (middag) vertrekken voor een lang weekend weg of voor een week wintersport. Dit heet luxe verzuim, het mag niet en de directeur is verplicht om dit te melden bij de leerplichtambtenaar. De richtlijnen: -Leerplichtige kinderen horen op school te zijn volgens het lesrooster. De ouders zijn daarvoor veantwoordelijk. De school heeft een controlerende taak. Dat is vastgelegd in de leerplichtwet. -Het komt af en toe voor dat u met uw gezin verplichtingen of werkzaamheden hebt waarin u geen keuze hebt. Als dat zo is zijn er mogelijkheden voor extra verlof. -In overleg met de schoolleiding kan vastgestgeld worden of er sprake is van bijzondere omstandigheden. -In deel 2 (op de website) staat uitgebreidere informatie over de leerplicht en de mogelijkheden tot verlof. -Als u buiten de mogelijkheden die daar genoemd zijn toch besluit om uw kind niet naar school te laten gaan, is dat voor uw eigen verantwoording. Er kan sprake zijn van ongeoorloofd schoolverzuim. In geval van twijfel vraagt u de directie om uitleg. -Op school is een folder verkrijgbaar over de leerplicht. -Extra verlof kunt u twee maanden van te voren schriftelijk aanvragen door middel van een invulformulier dat u via de website kunt downloaden of kunt ophalen bij de groepsleerkracht van uw kind.

2.7 Deelname aan onderwijsactiviteiten De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten die de school heeft gepland. Dit geldt ook voor evenementen, schoolreizen, schoolkampen, excursies, gymlessen etc. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders van een leerling vrijstelling van onderwijsactiviteiten verlenen, op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Tevens wordt door het bevoegd gezag vastgesteld welke activiteiten de plaats innemen van de activiteiten waarvoor vrijstelling is verleend.

2.8 Geplande activiteiten  

Schoolactiviteiten, voor zover bekend aan het begin van het schooljaar. De genoemde data kunnen door omstandigheden worden aangepast. We stellen u tijdig op de hoogte van veranderingen.

Schoolgids 2013 - 2014

10

Samenwerkingsschool Aduard


Activiteiten 2013 / 2014 BLAUW = Marge- dagen kinderen zijn vrij!

Augustus Ma Ma Do

19/08 26/08 29/08

Eerste schooldag LOT Groeps informatie avond voor ouders

September Di Do Wo Do Vrij

03/09 05/09 11/09 12/09 13/09

Oudergesprekken Gouden Weken Oudergesprekken Gouden weken Groep 7-8 schoolkamp Groep 7-8 schoolkamp Groep 7-8 schoolkamp

04/11 06/11 14/11 19/11

Start Kinderboekenweek Studiedag team alle lln vrij Oudergesprekken groep 4 t/m 8 Oudergesprekken groep 4 t/m 8 Afsluiting Kinderboekenweek Herfstvakantie (t/m 27/10) LOT

Oudergesprekken groep 3 Oudergesprekken groep 3 Studiemiddag team alle leerlingen vrij Inloopmiddag voor ouders

Sint Nicolaas komt Oudergesprek groep 8 (voorlopig advies) Kerstviering Groep 5-8 middag vrij Start Kerstvakantie (t/m 05/01)

Januari Ma 06/01 Ma 13/01 Do 23/01

LOT Ouderavond groep 8 Inloopmiddag voor ouders

05/02 07/02 10/02 11/02

LOT Oudergesprekken groep 2 Sport-en speldag gr. 5 t/m 8 inloopmiddag voor ouders Oudergesprekken groep 8 (advies)

Di Do Vrij Do

15/04 17/04 18/04 24/04

Groep 7-8 naar Westerbork Paasviering Paasweekend (t/m 21/04 vrij) Spelletjesmiddag groep 8

Ma

28/04

Meivakantie (t/m 05/05 vrij)

06/05 15/05 26/05 29/05

LOT Inloopmiddag voor ouders Schoolreis groep 3 t/m 6 Hemelvaart (t/m 01/06 vrij)

Ma Wo Do Wo Ma

09/06 11/06 12/06 18/06 23/6

Ma Vrij

23/06 27/06

Pinksteren (t/m 10/06 vrij) Oudergesprekken Oudergesprekken Studiedag team alle lln vrij Pleinfeest gr.1-2 o.v.b Sportdag gr. 3 t/m 8 o.v.b LOT Tweede rapport

01/07 04/07

Musical groep 8 Teamdag alle leerlingen vrij

Juni

Ma Vrij

Studiedag team alle leerlingen vrij Eerste rapport mee Oudergesprekken Oudergesprekken

Schoolgids 2013 - 2014

Di Do Ma Do

Juli

Februari Wo Vrij Ma Di

03/03 03/03 10/03 11/03 17/03

Maart

Mei

December Do 05/12 Ma 09/12 Do 19/12 Vrij 20/12 Ma 23/12

Cito eindtoets groep 8 Cito eindtoets groep 8 Cito eindtoets groep 8 Start voorjaarsvakantie (t/m 2/3)

April

November Ma Wo Do Di

11/02 12/02 13/02 24/02

Ma Ma Ma Di Ma

Oktober Woe 02/10 Do 03/10 Ma 07/10 Di 08/10 Do 10/10 Ma 21/10 Ma 28/10

Di Wo Do Ma

Afkortingen: LOT = Luizen opsporing Team

11

Samenwerkingsschool Aduard


2.9

Hoofdluis & LOT

Preventie is ons doel. Er worden jaarlijks enkele hoofdluis controles uitgevoerd door ouders (vrijwilligers): het luizen opsporingsteam (LOT). Om dat goed te kunnen doen, is het nodig dat de leerlingen op die dagen geen gel, vlechtjes, strikjes of elastiekjes in het haar te doen. Alvast bedankt voor de medewerking. De data zijn vermeld onder het kopje: geplande activiteiten. We hanteren een draaiboek, dat jaarlijks wordt aangepast, bij de afhandeling van deze vrijwilligers taak. Als er bij een leerling hoofdluizen of neten worden gevonden worden ouders hierover door de school op de hoogte gesteld.

2.10 Gruiten op dinsdag en donderdag We willen er een gewoonte van maken om op die dagen geen snoep en koekjes te eten in de pauze maar fruit. Om het eten van groente en fruit te stimuleren wordt de actie GRUITEN landelijk ondersteund kanalen. Het blijkt dat er o.a. door veranderde eetgewoonten steeds meer “te� dikke kinderen zijn. Om kinderen bewust te maken van het belang van gevarieerde voeding, blijven we dit benadrukken. We vragen van ouders om daar op dinsdag en donderdag aan mee te werken.

2.11 Tussen Schoolse Opvang (TSO)/ Buiten Schoolse Opvang (BSO) BSO (Buitenschoolse opvang) Uw basisschool heeft met SKSG afspraken gemaakt voor de uitvoering van buitenschoolse opvang (BSO). Na schooltijd wordt uw kind door de pedagogisch medewerkers van school gehaald en naar de BSO gebracht. De openingstijden van de BSO zijn afgestemd op de schooltijden, margedagen en schoolvakanties. Welkom bij de BSO van SKSG! Bij onze BSO is de sfeer ontspannen en vertrouwd, waardoor de kinderen zich zelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen grenzen en mogelijkheden leren kennen in een uitdagende speelomgeving. Wij hechten veel waarde aan grote uitdagende buitenspeelruimten, waarbij onze speerpunten: sport, bewegen en natuur een belangrijke plaats innemen. Op onze website kunt u meer lezen over de diverse BSO locaties. Meervoudige Intelligentie en Top Programma Aan de hand van Meervoudige Intelligentie bieden we de kinderen een rijke leeromgeving, met activiteiten die passen bij hun interesses en mogelijkheden. Zo worden kinderen gestimuleerd te werken aan hun talenten en kwaliteiten. SKSG - Uw kind in vertrouwde handen SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en/of bij gastouders verspreid over de stad Groningen en de regio. SKSG streeft geen winst na. Onze doelstelling is het bieden van betaalbare en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Dat doen wij door veilige, verantwoorde en veelvormige opvang te bieden, met deskundige en gemotiveerde medewerkers.

Schoolgids 2013 - 2014

12

Samenwerkingsschool Aduard


TMO (Tussen de Middag Opvang) Op uw school is er voor alle kinderen gelegenheid om over te blijven. Voor de organisatie van de TMO heeft de school een samenwerkingsverband opgezet met de SKSG. De dagelijkse coördinatie is in handen van een of meerdere pedagogisch medewerkers van de SKSG en wordt ondersteund met overblijfkrachten. Zij zijn voor de kinderen en ouders het eerste aanspreekpunt m.b.t. de TMO. Aanmelden nieuwe kinderen TMO Nieuwe kinderen kunnen via een inschrijfformulier worden aangemeld. Deze inschrijfformulieren zijn te verkrijgen via de medewerkers TMO, of digitaal door een mailtje te sturen naar m.vanhoudt@sksg.nl Wijzigingen of beëindigen van de TMO Het wijzigingen en beëindigen van de TMO moet altijd schriftelijk worden doorgegeven, dit kan middels een wijzigingsformulier of door een email te sturen naar m.vanhoudt@sksg.nl In geval van beëindigen wordt er een maand opzegtermijn gehanteerd. Aan- en/of afmelden Bij ziekte of afwezigheid van uw kind(eren) moet dit vooraf (voor 09.00 uur) telefonisch aangegeven worden via 06-10563063. Indien u gebruik wenst te maken van de incidentele afname middels een strippenkaart, kunt u uw kind(eren) aanmelden (voor 09.00 uur) via 06-10563063. U kunt gerust de voicemail inspreken, deze wordt dagelijks afgeluisterd. Tarieven De tarieven * voor 2013/2014 zijn als volgt: Abonnement: Strippenkaart 5 strippen: Strippenkaart 15 strippen:

€ 2,50 € 17,50 € 52,50

* Onder voorbehoud van prijswijzigingen Contact Wilt u meer informatie over de TMO neem dan gerust contact op met een van de medewerkers TMO. Zij zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 11.45 uur en 13.15 uur via 06-10563063. Voor vragen over uw factuur, klachten, spoedplaatsingen en/of informatie TMO kunt u contact opnemen met de Coördinator TMO Westerkwartier: Micha van Houdt telefonisch via 06-49493781 of via de mail m.vanhoudt@sksg.nl

2.12 Van vereniging naar stichting Met ingang van 1 augustus 2011 is Penta Primair geen vereniging meer, maar een stichting. Sinds die datum is de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur van kracht en deze eist onder andere een strikte scheiding van bestuur en intern toezicht. Bestuur en intern toezicht mogen niet meer bij dezelfde personen berusten. De Stichting is het bevoegd gezag van de scholen en wordt bestuurd door de directeur- bestuurder, dhr. Johan Heddema. Het intern toezicht wordt verzorgd door een Raad van Toezicht (RvT). Voorzitter van de RvT is dhr. Michiel Bus. De samenstelling van de RvT vindt plaats aan de hand van competentieprofielen. De GMR doet een bindende voordracht voor één lid van de RvT. Na een traditie van meer dan anderhalve eeuw kwam er in 2011 een eind aan de verenigingsvorm in het christelijk primair onderwijs in de regio WesterkwartierNoordenveld. Het christelijk onderwijs kenmerkte zich door de verenigingsstructuur, waarbij de leden dicht bij de school stonden en een stem en inbreng hadden in het onderwijs. De wet op de medezeggenschap heeft de rechten van de ouders en personeel een wettelijk kader gegeven. Na twee processen van bestuurlijke schaalvergroting, in 1997 en 2005, is een professionalisering in de organisatie doorgevoerd. Het werd besturen op hoofdlijnen met bestuurders die steeds meer in de rol van toezichthouder kwamen. Deze situatie is nu

13


geformaliseerd. Ouders voelen zich in sterke mate betrokken bij de school van hun kind en ervaren steeds minder de band met de stichting. Als u de school van Stichting Penta Primair waar uw kind op zit financieel wilt steunen kunt u donateur worden van Stichting Vrienden van Penta Primair.

2.13 Ouderparticipatie Ouders kunnen de organisatie op school op verschillende manieren ondersteunen. Met name bij acitviteiten die buiten het gewone lessenpatroon om plaatsvinden: vaak de leuke dingen! Groepsouders Er wordt af en toe een beroep op u gedaan om bij speciale activiteiten hand en span diensten te verlenen. Bijvoorbeeld bij projecten, excursies, sportdagen en schoolreizen. Niet alle activiteiten zijn aan het begin van het schooljaar bekend. Per groep zijn er groepsouders die in overleg met de leerkrachten een stuk organisatie op zich nemen. Dit scheelt voor de leerkrachten heel veel in werkdruk. Het eerste jaar is wat betreft de leerkrachten heel goed bevallen. De communicatie van de leerkracht met de groepsouders is heel belangrijk. Structureel: *De Ouderwerkgroep organiseert, in samenwerking met het team, activiteiten bij vieringen, projecten en evenementen op school. *De Ganggroep zorgt voor de aankleding van de gangen en sluit aan bij projecten en de tijd van het jaar. *Ook kunnen ouders gevraagd om groepsouder te zijn. *Het Luizen Opsporings Team (LOT) is een activiteit van de Ouderwerkgroep. *Voor de ondersteuning van het ict onderwijs is een ict-groep van enthousiaste ouders die in overleg met de ict-er uitvoering geven aan het ontwikkelen van ict vaardigheden van de leerlingen en educatieve programma’s verwerken. *In de Medezeggenschapsraad zijn de ouders vertegenwoordigd die samen met leerkrachten het beleid van het bestuur toetsen. *De ouderraad heeft zich in juni 2012 opgeheven omdat deze raad gaande weg geen meerwaarde meer had. Voor contacten met ouders zal een andere vorm gezocht worden.

2.14 Vrijwilligersverzekering Omdat vrijwilligerswerk onmisbaar is in onze samenleving ondersteund de gemeente Zuidhorn deze vorm van werk door de vrijwilligersverzekering: VNG Vrijwilligers Basispolis en de Vrijwilligers Plus Polis. Onder deze verzekering vallen een aantal ongevallen-, persoonlijke eigendommen- en aansprakelijkheidsverzekeringen.

2.15 Medezeggenschap De MR is een raad met wettelijke bevoegdheden. Zij toets het beleid van het bestuur en de school volgens een vastgesteld reglement. De MR van de samenwerkingsschool Aduard bestaat uit 4 leden: 2 ouders (oudergeleding) en 2 leerkrachten (personeelsgeleding). De namen en adressen van de leden staan achterin, in het hoofdstuk adressen interne/externe contacten. Medezeggenschap in het onderwijs is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Hierdoor kunnen personeel, leerlingen en ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR heeft bevoegdheden met betrekking tot de school gebonden zaken, zoals die vermeld zijn in het reglement. De MR beslist samen met de directie over veranderingen in het schoolbeleid. De taken van de MR op schoolniveau zijn algemene bevoegdheden, bijzondere bevoegdheden, zaken van schoolbelang, met directeur als gesprekspartner.

14


De MR van de school kan gevraagd en ongevraagd advies geven. De personeelsgeleding kan zich laten bijstaan door het overige personeel; de oudergeleding door de ouders, met name uit de Ouderraad (OR). GMR: De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) behartigt alle bovenschoolse taken en bevoegdheden van Penta Primair. Penta Primair is op 1 januari 2006 van start gegaan en ontstaan uit een fusie van vier verenigingen voor christelijk basisonderwijs: VCBO Roden, PCBO Leek – Marum, VCBO Grootegast en PCBO Zuidhorn. De GMR heeft advies- en instemmingsrecht. Deze bevoegdheden staan vermeld in het reglement Medezeggenschap. De MR/GMR vergadert/ overlegt met de directie/algemeen directeur over beleidszaken zoals: schoolgids inclusief vakantierooster, arbobeleid, ouderparticipatie, financiën (begroting en jaarrekening), nieuwbouw/ verbouw, personeelsaangelegenheden zoals taakbelasting, functiedifferentiatie, e.d. De Stichting, de directeur-bestuurder en de (G)MR zijn juridische rechtspersonen waardoor het mogelijk is, als de partijen het niet eens kunnen worden, zij zich tot een geschillencommissie kunnen wenden. Deze commissie kan dan een bemiddelingsvoorstel doen, maar kan ook een bindende uitspraak doen over het geschil.

2.16 Inspectietoezicht Op 16 juni 2011 heeft inspecteur mw. G.W. Beswerda een vierjaarlijks bezoek aan onze school gebracht. Het onderzoek richtte zich op een beperkt aantal indicatoren.  Controle en toetsing van schoolgids, schoolplan en zorgplan.  Analyse van documenten en gegevens over de school die bij de inspectie aanwezig zijn. Het schoolbezoek bestond uit:  Bestudering schooldocumenten en handelingsplannen.  Groepsbezoeken ter controle van de planmatige uitvoering van de zorg.  Gesprekken met intern begeleider en directeur.  Eindgesprek met directie en een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag over de bevindingen. Bevindingen:  De eindopbrengsten en tussenopbrengsten van 2009 t/m 2011 zijn voldoende.  De sociale competenties liggen op voldoende niveau.  De school heeft een samenhangend systeem van toetsen en procedures voor het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen.  De school signaleert vroegtijdig de zorgbehoefte van leerlingen. In groepsplannen worden de achterstanden vastgelegd. Eventuele actie worden beschreven in handelingsplan of leerlijn. De evaluatie van de resultaten heeft meer aandacht nodig.  De kwaliteitszorg is op niveau en wordt voldoende gedocumenteerd.  De verantwoording aan ouders en bevoegd gezag is in orde. Verbeterpunt:  Concrete plannen op papier voor de zorg aan leerlingen worden niet in elke groep aangetroffen. Daardoor is de doorgaande lijn van de individuele leerling zorg niet volledig gewaarborgd. De planmatigheid is daardoor als onvoldoende beoordeeld. Conclusie:  De kwaliteit van het onderwijs is grotendeels in orde en er zijn nauwelijks tekortkomingen.  De school behoud het basisarrangement.  De inspectie constateerde dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften. Jaarlijks overleg Penta Primair met inspectie  In maart 2012 heeft inspecteur drs. N.TH.J. Bollen aangegeven dat hij ons een basis arrangement met attendering geeft. Dat houdt in dat de school vorig jaar onder de

15


ondergrens van de inspectie heeft gescoord. De volgende keer moet dat weer boven die limiet zijn om geen zwakke school te worden.

2.17 Klachtenprocedure 1. wat is een klacht? Het is van belang vast te stellen of daadwerkelijk sprake is van een klacht volgens de klachtenregeling. Een klacht kan gaan over:  school organisatorische maatregelen/nalatigheid, bijv. lesroosters, schoolgebouw  onheuse bejegening, bijv. toetsen, beoordeling, straffen  ongewenst gedrag op school, bijv. pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie Als wordt overgegaan tot het indienen van een klacht in de zin van de klachtenregeling en hiervan is alleen sprake als de klacht schriftelijk wordt ingediend bij de leerkracht, de directeur of de algemeen directeur, dan zijn er twee mogelijkheden: 1. klachtafhandeling intern 2. klachtafhandeling extern 2. klachtafhandeling intern De afhandeling van klacht die verband houdt met de begeleiding van uw kind als leerling van de school mag, uitzonderingen daargelaten, niet langer dan twee weken duren.  de leerkracht geeft binnen vijf werkdagen een reactie  als u van mening bent dat uw klacht niet op correcte wijze is behandeld kunt u dit kenbaar maken aan de directeur  de directeur treedt vervolgens in contact met de betrokken leerkracht  leidt het contact van de directeur met de betrokken leerkracht niet tot het gewenste resultaat dan deelt de directeur u dit mee, met redenen omkleed  u treedt vervolgens in overleg met de directeur van de school om te bezien of de klacht op deze wijze afgehandeld kan worden  is dit niet het geval dan kunt u zich in verbinding stellen met de contactpersoon van de school of u neemt contact op met een van de twee vertrouwenspersonen (zie punt 4) met de vraag om advies hoe u het beste kunt handelen  lukt het op deze wijze niet om de klacht af te handelen, dan kunt zich wenden tot de Algemeen Directeur van de vereniging, de heer J. Heddema  voor een klacht over de directeur van de school kunt u terecht bij de Algemeen Directeur. Heeft u een klacht over de Algemeen Directeur, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van onze vereniging 3.

klachtafhandeling extern  als u volgens de voorgaande procedure heeft gehandeld en ondanks dat heeft vastgesteld dat de klacht niet naar tevredenheid is opgelost dan is er de landelijke wetgeving die voorziet in de klachtafhandeling langs de weg van de landelijke klachtencommissie. De vertrouwenspersoon die u waarschijnlijk in een eerder stadium al heeft geraadpleegd over de afhandeling van de klacht kan u dan adviseren over de verdere procedure. Het is van belang dat u de directeur en de leerkracht op de hoogte houdt van de gevolgde stappen.

taken van de contactpersoon (schoolniveau) De contactpersoon heeft op grond van de klachtenregeling de volgende taken:  de klager wordt uitgenodigd om te vertellen, de contactpersoon luistert en vat samen, gaat na wat de klager tot dan toe heeft gedaan, met wie er is gesproken, enz.  vraagt wat de klager van hem/haar verwacht  geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden tot klachtafhandeling. Daarbij kan de contactpersoon ook verwijzen naar de vertrouwenspersoon, als onafhankelijke deskundige die in eerste instantie bemiddeling organiseert en, mocht toch een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie ingediend worden, de klager terzijde staat

16


taken van de vertrouwenspersoon (verenigingsniveau) De vertrouwenspersoon kan de volgende acties ondernemen:  organiseert bemiddeling met het doel de klacht te verhelpen  registreert gesprek en afspraken  geeft gevraagd en ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag te nemen beslissingen  kan aanwijzingen ter kennis brengen van het bevoegd gezag  staat de klager bij in een procedure bij het bestuur, de klachtencommissie, justitie. Daarbij gaat het om het indienen van de klacht bij de klachtencommissie, het doen van aangifte bij strafbare feiten  adviseert inzake haalbare mogelijkheden  verkent maatregelen om te bezien of het mogelijk is dat de klager op korte termijn weer les kan geven/onderwijs kan volgen De klachtenregeling, alsmede het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zijn op school ter inzage aanwezig. De volledige tekst van de Klachtenprocedure is ook te vinden op website van Penta Primair (www.pentaprimair.nl) onder het menu Ouders – Klachtenprocedure. Namen adressen en telefoonnummers van bovengenoemde personen en instanties staan onder het kopje: externe adressen.

2.18 Ouderbijdrage Ieder schooljaar vragen we van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Hieruit worden uitgaven betaald, waarvoor we geen overheidsbijdragen ontvangen (b.v. schoolreizen, zomerfeest kleuters, Sint Nicolaas, kerstviering, paasviering enz.). De ouderbijdrage is € 50,- per leerling per schooljaar en wordt in twee termijnen geïnd. De hoogte van het bedrag wordt met instemming van de oudergeleding van de MR vastgesteld. Bij inschrijving van een leerling vragen we de ouders om een overeenkomst voor een doorlopende machtiging voor automatische incasso te ondertekenen. Dit doen we om een vlotte administratieve afhandeling te waarborgen. Als u hier vragen over hebt kunt u bij de directie terecht. De bijdrage is vrijwillig, dat houdt in dat ouders niet verplicht zijn om deze bijdrage te betalen.

2.19 Informatie- en advieslijn voor ouders Voor vragen over onderwijs en school is er een algemeen gratis telefoonnummer ter beschikking: 0800 5010. U kunt ook hun website een en ander te weten komen: www.50tien.nl.

17


3 Adressen 3.1 Team Groepsleerkrachten: S. Blaauw C. Griffioen H. Mollema E. Star H. v.d.Veen T.v.d.Veen H. vd Wel H. Falke D. Piening T. Heijda E. Lo Fo Sang G. Linnenkoper M. Lobers M. van Zanten J. Antuma

Vakleerkracht gymnastiek: M. Timmerman Directeur: G. Bakker L. de Vries (ter ondersteuning) ICT-er: J. van der Veen Administratief medewerker: J. Wegter ConciĂŤrge: K.Eilander

18


3.2 Externe adressen

A

Algemeen Maatschappelijk Werk Bezoekadres Contactpersoon:

Wilhelminalaan 9 Zuidhorn 059 450 0824 mw. T. Nicolai Spreekuur: dinsdag en vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur

B

Buiten Schoolse Opvang Stichting het Kinderkwartier (SKSG) Bezoekadres: Postadres: E mailadres: Website:

Hoofdstraat 44 9861 AJ Grootegast Postbus 44 9860 AA Grootegast info@kinderkwatier.nl www.kinderkwartier.nl

0594 501212

C

Cedin Kantooradres .................................................................................................. Lavendelheide ..................................................................9202 PD Drachten 088 0200 300 Schoolbegeleider: ............................................................................................ mw. M.Oosterman

G

GGD Afsprakenbureau voor ouders Telefonische Advisering

050 367 47 90 bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. 050 367 49 91 bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

I Inspectie van het onderwijs: Team primair onderwijs Bezoekadres Correspondentie adres Inspecteur:

088 6696060

Sophialaan 20 / 8911 AE Leeuwarden / afleveren 9e etage Postbus 120 / 8900 AC Leeuwarden drs. N.Th. Bollen

Informatie over de onderwijsinspectie vindt u op het internetadres www.onderwijsinspectie.nl . Voor vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) of via e-mail: info@owinsp.nl Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111 (lokaal tarief)

Identiteitscommissie samenwerkingsschool Aduard Deze commissie bestaat uit 6 leden, 3 leden vanuit het openbaar onderwijs en 3 leden vanuit het christelijk onderwijs. De leden zijn ouder van een leerling. De leden zijn: Dhr. B. Koning Burg. Seinenstraat 7 9831 PS Aduard tel: 050- 3130932 Mevr. A. Penning Hamsterdreef 17 9831 PM Aduard tel: 050- 4032292 Mevr. J. Nauta Snikweg 24 9831 PR Aduard tel: 050- 3641879 Mevr. E. Warners Frederiksweg 20 9831 NJ Aduard tel: 050- 5568188 Mevr. M. van Dorssen Frederiksweg 3 9831 NJ Aduard tel: 050- 4031924 Dhr. M. ter Steeg Albert Harkemaweg 68 9831 TA Aduard tel: 050- 4031082

K

Klachtenprocedure Contactpersoon school: Hermien van der Veen. Vertrouwenspersonen klachtenregeling: ďƒ˜ Mevr. Gerda Wiersma: 0594 549822

19

gerdadevries@zonnet.nl


 Dhr. Jaap Bezuijen: 06 1501 5381 jejbezuijen@xs4all.nl Welke vertrouwenspersoon u belt maakt geen verschil. Zij stemmen onderling af wie de klacht in behandeling neemt. Na 18.00 uur zijn de vertrouwenspersonen telefonisch bereikbaar.

L Landelijke Klachtencommissie primair onderwijs Postbus 82324 Fax 070 302 08 36 Bezoekadres

2580 EH Den Haag

Tel.: 070-386 16 97 (9.30 – 15.00)

Raamweg 2

2596 HL Den Haag

M

Medezeggenschapsraad Oudergeleding: Dhr. R. Staal Dhr. G. Dijk Personeelsgeleding: C. Griffioen G. Linnenkoper

MFC De Meeden

Wibrandusstr. 44 9831 SK Aduard 050- 403 1150 Evert Harm Woltersweg 7 9833 TE Den Ham 050- 4032211 Heemskerkstraat 2 Menkarstraat 2

9866 AS Lutjegast 9801 VM Zuidhorn

0594- 503228

Burg. v. Barneveldweg 23, 9831 RD Aduard, 050- 403 1577

P

Penta Primair postadres: bezoekadres: telefoon: fax: email: site:

Penta Primair Postbus 10 Penta Primair Hoofdstraat 44 0594 514519 0594 580620 bureau@pentaprimair.nl www.pentaprimair.nl

9860 AA Grootegast 9861 AJ Grootegast

R Raad van Toezicht Penta Primair: p/a Postbus 10, 9860 AA Grootegast, tel. 0594 514 519

S

SWV 206 Coördinator Samen Werkings Verband 206 mw. S. Amels–de Vries Postbus 10 emailadres: bezoekadres:

9860 AA Grootegast 0594-514519 fax 0594-580620 swv206@pentaprimair.nl Hoofdstraat 44 9861 AJ Grootegast

20


3.3 leerlinglijsten groep 1-2 a Luka Balkema Sarah van den Berg Mats de Boer Jayden de Bruin Wessel Engels Sylvana van der Heide Marco Hogeveen Zoe Janssen Lissa Kamminga Sanaya Kanhai Franka van ’t Land Rodin Poortvliet Tijmen Schimmel Luke Wobbes Jules Zuidema

groep 1-2 b Ymke Bolhuis Juliette Draaisma Julian Garrelds Roos van Gelder Laura Hogenhout Mara Hummel Mirella de Jonge Zuzanna Kujawska Noa Meuken Abel Nauta Hanna van der Pers Janine Ridder Raymon Smit Jannah Stol Tim ter veen Julia Westra Bracha Wittendorp

21


groep 3 Aeslyn Bakker Elvira van Dijk Cathelijne Dijkstra Willem Dijk Anneke Drost Eveline Eleveld Merel van Gelder Dieuwer Haagsma Bram den Haring Daphne Hofstede Thijs Huijer Mika de Jong Jette KleinJan Jesse Koenes Mirjam Los Miriam van der Meer Elise Nauta Maxim ter Steeg Dinand Streurman Jorick Stutvoet Rowan Tienstra

groep 4 Lars Bijma Eva Coolsma Grianne Dijk Djerina Dijkstra Margot Draaisma Amber Eilander Roan Gol Famke Haagsma Anouk Hogenhout Bianca Holtman Twan Hummel Kay Janssen Renske KleinJan Heleen Kooy Rinze Kuipers Thijs Lambeck Luuk van ’t Land Joshua Lewis Dylan Luinge Jochem van der Meer Ellen Tamrazian Aimée Turksema Koen Veenstra Inge Venema Norah Westra Damian Wieringa

22


groep 5 Ewoud Eleveld Jeanine Hogeveen Marissa Hogeveen Jelmer van der Horn Emma Jager Eline de Jonge Ruben Koning Daan Koster Anke Los Tjark Nieboer Lisanne Ridder Pepijn Schipper Fenne Stol Hajk Tamrazian Mirjam Voogd

groep 6 Inez Bierman Twan Bijma Silphen Bolhuis Martijn Bolt Samantha Boot Bas Brouwer Rosalyn Dijkstra EsmĂŠ Eilander Eline Hogeveen Kim Holtman Marieke Jansma Ydette de Jong Marion Kuipers Femke Lambeck Esther Luttje Jonathan Staal Danny Stam MariĂŤlla Velthuis Dean Warners Leon Wieringa

23


groep 7 Thirza Bolhuis Andy Heeren Daan Huberts Ellen de Jong Ruben de Jonge Alfano Kalfsbeek Tessa Kooy Rick Koster Tim Mulder Job Nieboer Grace Olijslagers Daisy Oosterhuis Sanne Oosterwold Eline Penning Annelie Reker Renée Rosema Djawad Satarzai Lars Terpstra Channa Timmer Jeroen van der Veen

groep 8 Casper Arends Myke Bolhuis William Bolt Babette Buist Raymond van Dijk Robbie Gelsema Rico Huizinga Thomas Koning Bas Medema Robin Rosema Ruben Staal Chiel Veenstra Kimberley Veenstra Loïs Vellema Jaap Voogd Danny Wiebenga Alicia Wierema Dieuwertje Zijlstra

24


25


26


4 Instemming Medezeggenschapsraad

Formulier instemming MR Hiermee verklaart de medezeggenschapsraad van de samenwerkingsschool Aduard in te stemmen met de inhoud van de schoolgids deel 1 en 2 voor het schooljaar 2013/2014. De verklaring is ondertekend door een vertegenwoordiger van de beide geledingen.

Oudergeleding:

Personeelsgeleding:

(Dhr. R. Staal) (Dhr. G. Dijk)

(Dhr. C. Griffioen) (Mevr. G. Linnenkoper)

Datum:

Datum:

De overige hoofdstukken staan op onze website. Mocht u de hele schoolgids op papier willen inzien, neem contact op met de directie. Hoofdstukken 5 t/m 10 zijn beschikbaar op de website.

27


5 De school 5.1 Algemeen Op de teldatum van 1 oktober 2012 waren er 111 leerlingen op onze school ingeschreven. Dat bepaalt de financiële ruimte voor 2012 en de formatieve ruimte voor het schooljaar 2012-2013. De directie maakt in het voorjaar van 2012 een zo nauwkeurig mogelijke schatting van het te verwachten leerlingen aantal op 1 oktober 2012. Met dit aantal wordt de formatie voor het schooljaar 2012-2013 vastgesteld. Met ingang van 1 augustus 2013 is de school gefuseerd met O.B.S Goeman Borgesius. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de formatie. Door de extra fusiegelden kunnen we starten met 8 groepen in 2013.

5.2 Uitgangspunten Kinderen behoren zich veilig voelen op school en daar zijn de ouders bij betrokken. School, kinderen en ouders werken aan hetzelfde doel. Dat biedt perspectief voor ontwikkelling en leren. De werkwijze van Taakspel en Gouden Weken geven structuur en duidelijkheid aan het doel: vanuit veiligheid en zelfvertrouwen taakgericht werken aan de ontwikkeling. Ons doel is het geven van onderwijs zoals beschreven in het schoolplan. Voor de identiteit van onze school zijn de bijbelse verhalen en de daarbij behorende spiegelverhalen richtinggevend en inspirerend. Voor ons handelen en denken houdt dat in dat deze verhalen ons helpen om antwoorden te vinden op onze problemen en levensvragen, samen met ouders en leerlingen. Binnen onze school bestaat er een diversiteit aan kerkelijke en niet-kerkelijke achtergronden van ouders, kinderen en leerkrachten. Met elkaar zien we het als opdracht om, met respect voor elkaars achtergrond, als christen en niet christen onze identiteit herkenbaar te houden. Er is geen binding met één kerkgenootschap. We staan open voor contacten met de plaatselijke kerken. Vanuit deze achtergrond vinden wij de volgende doelstellingen belangrijk: •

kinderen stimuleren om hun medeleerlingen te respecteren en met hen samen te leven en te werken; we bieden kinderen een veilige schoolomgeving, zodat er ruimte is voor ontwikkeling en ontplooiing; kinderen stimuleren om nu zelfstandig, creatief, kritisch, relativerend en verantwoord om te gaan met de situaties op school; kinderen stimuleren om verantwoordelijkheid te zijn voor natuur en milieu; wij zien het als een opdracht om de aarde als schepping te respecteren en te bewaren.

• • •

“De samenwerkingsschool Aduard” is een samenwerkingsschool voor primair onderwijs. De uitgangspunten zijn:    

 

Vanuit het openbaar onderwijs is er principiële gelijkwaardigheid van en respect voor de godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond van ouders, leerlingen en personeelsleden. Voor het christelijk onderwijs is de bijbel de belangrijkste inspiratiebron voor het omgaan met elkaar, de medemens en de omringende wereld. Daarbij wordt alle ruimte gegeven aan iedereen met respect voor ieders inbreng. De samenwerkingsschool biedt beide uitgangspunten en is daardoor algemeen toegankelijk. De samenwerkingsschool baseert haar activiteiten op waarden en normen die voortkomen uit het christendom en andere levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen. Hiermee wordt beoogd een zinvolle en constructieve verbinding aan te brengen tussen verleden, heden en toekomst van het basisonderwijs in Aduard. De gelijkwaardigheid en het respect komt tot uiting in de omgang met elkaar, het pedagogisch handelen van leerkrachten en het onderwijskundig programma van de school. Onder ‘identiteit’ wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen overtuiging en handelen; het uit zich door het omgaan met elkaar, het pedagogisch handelen en het onderwijs.

28


   

Op de samenwerkingsschool Aduard wordt les gegeven door personeel, dat de uitgangspunten van de samenwerkingsschool onderschrijft en uitdraagt. Van nieuw te benoemen personeel wordt dit ook geëist. Inspraak en betrokkenheid van ouders wordt serieus genomen via de identiteitscommissie en de medezeggenschapsraad. Kernwaarden zijn: respect, vertrouwen, openheid en gelijkwaardigheid. Om deze kernwaarden goed in praktijk te kunnen laten brengen zijn nodig: herkenbaarheid en draagvlak.

5.3 Burgerschap en acties voor een goed doel Door groep 8 wordt elk jaar een actie gevoerd voor een goed doel. Omdat groep 8 soms gecombineerd is met groep 7 werken ze ook wel samen. Zo’n actie past bij de identiteit van onze school en de ontwikkeling van burgerschap. Hieronder vermelden we het waarom en hoe van deze acties.  We willen werken aan samenhorigheid en verantwoordelijkheid voor elkaar.  Mededogen is niet vanzelfsprekend, dat moet je leren.  We versterken maatschappelijke betrokkenheid en sociale ontwikkeling.  Vanuit de identiteit van de school willen we iemands naaste zijn.  We leren kinderen een open oog te hebben voor de hulp die een ander vraagt.  We helpen de leerlingen met het hulp bieden aan medemensen, als het kan leeftijdgenoten.  We geven leerlingen ruimte om daar een keuze in te maken. Hoe komt de keuze van een actie tot stand.  De leerlingen van groep 8 en/of de leerkracht inventariseren voorstellen voor een (meer-) jaarlijkse actie.  Het doel van de actie wordt uitgelegd door de inbrenger van het voorstel al of niet met hulp van de leerkracht.  De leerkracht maakt op grond van de bovengenoemde uitgangspunten een voorselectie in overleg met het team.  De kinderen van groep 7 en/of 8 maken een keuze.  De ouders respecteren/accepteren de gemaakte keuze.  De ouderwerkgroep is zo nodig beschikbaar voor advies.

5.4 Doelstelling Onderwijs is in de eerste plaats leren. Daarbij hoort meer dan het verwerven van kennis. Sociale vaardigheden in de vorm van activiteiten in spel en samenspel, werken en samenwerken en het stimuleren van creativiteit, zijn minstens zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De sociaal-emotionele ontwikkeling is de basis. Een kind dat zelf weet dat het er mag zijn en gerespecteerd wordt, kan ruimte geven aan anderen. Onderwijs en opvoeding lopen in elkaar over. We willen de kinderen perspectief bieden in het opgroeien tot zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en de wereld waarin ze leven. Opvoeding van thuis en van school lopen moeten elkaar versterken. Samenwerking van leerkrachten en ouders is vanzelfsprekend.

5.5 Jaarplannen De evaluatie van het schooljaarplan 2012-2013 en het schooljaarplan 2013-2014 zijn vastgelegd en ter inzage i.o.m. de directie.

5.6 Schoolklimaat, pestprotocol en sociale veiligheid De school is een leefgemeenschap. We trekken met elkaar op, we werken samen, maar we zijn ook heel verschillend. We werken aan een sfeer waarin we rekening houden met de ander. Dat betekent dat je je aan afspraken en regels houdt, dat je met respect met elkaar omgaat, dat je ruzies uitpraat en dat je naar elkaar leert luisteren. We werken aan een open en veilig klimaat, dat rust en regelmaat uitstraalt. We vinden het belangrijk dat een kind zich thuis voelt op onze school, en dat ze met hun vragen, verhalen

29


en problemen terecht kunnen bij de leerkrachten. Een goed pedagogisch klimaat is voorwaarde voor goed onderwijs. De betrokkenheid van de ouders is voor de school heel belangrijk. De goede contacten met de leerkrachten, de contactavonden of informatieavonden, en de inzet van veel ouders bij de dagelijkse gang van zaken op school zijn de smeerolie voor de organisatie. Van onze kant staan we open voor vragen en opmerkingen van ouders, zodat we samen vormgeven aan de kwaliteit van het onderwijs aan onze school. Het beleid omtrent actief burgerschap en sociale integratie wordt dit jaar vastgelegd in afspraken en beleid. Om gestructureerd op te treden bij pestgedrag hebben we een pestprotocol. Jaarlijks wordt in de groepen 3 t/m 8 de SCOL vragenlijst ingevuld. Daarmee bouwen we aan een overzicht op de ontwikkeling van sociale competenties. Deze competenties komen geïntegreerd in het lesaanbod aan de orde. In groep 1 en 2 houden de leerkrachten de sociale ontwikkeling bij met behulp van Horeb. In groep 6 t/m 8 vullen de leerlingen een vragenlijst over sociale veiligheid op school in. In het voorjaar van 2010 is dit voor het eerst gebeurd. De lijst voldeed niet geheel aan de verwachtingen. De tekst is bijgesteld en deze gebruiken we volgend jaar.

5.7 Gebouw Ons schoolgebouw bestaat uit een “oud” en een “nieuw” deel. In het oude deel zijn de lokalen voor de groepen 3 t/m 8, in de aanbouw heeft groep 1 en 2 les. Daar bevindt zich ook het gymlokaal voor de onderbouw en de personeelskamer. Tegenover de personeelskamer is de schoolbibliotheek en een IB ruimte en een van de drie computerhoeken. In de hal van de vooringang is ook een tweede computerhoek Op de eerste verdieping is een grote ruimte die o.a. wordt gebruikt voor het overblijven.

5.8 Sponsoring Voor activiteiten binnen de school is er uit de reguliere bekostiging niet altijd voldoende geld. Sponsoring kan soms uitkomst bieden. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:  gesponsorde lesmaterialen (bedrijven bieden soms gratis lesboekjes, video’s, posters e.d. aan)  ondersteunen van activiteiten (schoolfeesten, sportdagen, schoolreisjes) door sponsors, al dan niet afkomstig uit de directe schoolomgeving  sponsoren van gebouwen / inrichting / (computer) apparatuur Op 10 april 2002 is er een convenant sponsoring van kracht geworden. Het convenant is ondertekend door: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Besturenorganisaties, ouderorganisaties, De Consumentenbond e.a. Enkele voorwaarden uit het convenant m.b.t. sponsoring: 1. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. 2. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. 3. Sponsoring mag niet misleidend zijn of voordeel trekken uit de goedgelovigheid van leerlingen. 4. De onafhankelijkheid van scholen mag niet in het geding zijn. 5. De onderwijsinhoud mag niet door sponsoring worden beïnvloed. 6. Klachten kunnen worden gemeld bij de Reclame Code Commissie. In principe geven we geen commerciële (reclame)uitingen mee aan de kinderen. We vinden dit geen taak voor de school. We hebben ervoor gekozen voorlopig geen vormen van sponsoringen te zoeken.

5.9

Onderhoud en veiligheid

De school wordt door verschillende instanties periodiek gecontroleerd op veiligheid en kwaliteit.  de speeltoestellen  de brandblusapparatuur

30


    

onderhoud arbo risico inventarisatie en evaluatie gymnastiekmateriaal kleuters gebruiksvergunning van het gebouw brandveiligheid en bhv

5.10 Verzekering De leerlingen en de personeelsleden zijn collectief verzekerd tegen de financiële gevolgen van ongevallen, waarbij de betrokkenen lichamelijk letsel hebben opgelopen. De verzekering is ook van kracht tijdens overblijven, excursies en schoolreizen, mits die vanuit school zijn georganiseerd. Het is in feite een aanvullende verzekering voor het deel van de kosten die ouders niet vergoed krijgen van hun verzekeringsmaatschappij. Hier onder volgt nog enige uitleg over de dekking van de verzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers; stagiairs) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf, als hen die voor de school actief zijn (bijv. bestuursleden; personeel; vrijwilligers; stagiairs) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. De school c.q. het schoolbestuur kan niet zonder meer aansprakelijk worden gesteld voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten misgaat. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle verantwoordelijkheid voor schade die in schoolverband ontstaat, bij de school liggen. Deze opvatting leeft bij sommige mensen. Dit is een misverstand. De school is slechts aansprakelijk, wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die namens de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden. Voorbeeld 1 : Tijdens de gymles sneuvelt er een bril tijdens een balspel omdat een kind de bal niet ziet aankomen. Dit risico is niet te wijten aan de school of de leerkracht. De school is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen - of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders - zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de school uren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (via de ouders) verantwoordelijk voor. Het is nodig dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Voorbeeld 2 Door toedoen van een leerling (opzettelijk of niet) valt er een fiets van een medeleerling. Het achterlicht breekt af en de kettingkast is stuk. Dit kan de school niet voorkomen en is niet aansprakelijk te stellen.

31


6 Ouders 6.1 Informatieplicht bij gescheiden ouders Na een scheiding is meestal één van de ouders belast met het gezag over de kinderen. De school verstrekt deze ouder informatie over de ontwikkelingen van het kind op school. De ouder, die niet het wettelijk gezag over het kind heeft, kan informatie inwinnen. Te denken valt aan rapporten, uitnodigingen voor ouderavonden en dergelijke. Deze ouder moet zelf actie ondernemen, en de school vragen om de gewenste informatie. Het initiatief moet dus nadrukkelijk uitgaan van de ouder die niet met het gezag is belast. Dit berust op een gerechtelijke uitspraak.

6.2

Leerplicht toelichting

1. Leerplicht en verlof 2. Ouders zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind op een school is ingeschreven en die school bezoekt gedurende de vastgestelde lesuren. Leerplichtwet: de leerplicht gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de 5 e verjaardag van uw kind. Dan moet uw kind de school bezoeken waar het is ingeschreven volgens het daar geldende rooster. Mogelijke uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Wendt u zich dan tot de directeur van de school of tot de leerplichtambtenaar. De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn werken samen op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Dit doen zij in het bureau Blok Westerkwartier. U kunt bij Blok Westerkwartier terecht met vragen over leerplicht en RMC: Wat is leerplicht? Hoe houd ik mij aan de leerplicht? Mijn kind heeft problemen op school, wat te doen? Wanneer is er sprake van verzuim? Wanneer is verlof toegestaan en wanneer zijn de vakanties? Welke opleidingen kan ik gaan volgen? Meer informatie hierover op de site van gemeente Grootegast (externe site). Het bureau zelf is gevestigd in het gemeentehuis van Grootegast en bereikbaar via telefoonnummer 14 0594 of e-mailadres leerplichtbureau@blokwesterkwartier.nl. Medewerkers zijn: Josien Munniks, RMC trajectbegeleider, leerplichtambtenaar Roelie Solle, administratie leerplicht en RMC Esther Knol, leerplichtambtenaar/RMC trajectbegeleider Nynke Blumers, leerplichtambtenaar Marijke Bijlsma, administratie leerplicht en RMC 3. Vakantieverlof Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal een maand van te voren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Vakantieverlof kan worden verleend indien wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is. Vakantieverlof mag, binnen de volgende voorwaarden:  eenmaal per schooljaar worden verleend  niet langer duren dan tien schooldagen  niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 4. Gewichtige omstandigheden: tien schooldagen per schooljaar of minder

32


Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden dient bij voorkeur minimaal een maand van tevoren of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:  voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voorzover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;  voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;  voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten (tweede t/m derde graag) voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;  bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten (t/m derde graad), duur in overleg met de directeur van de school;  bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van de school;  bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste 1 dag;  bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;  bij verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging één dag per verplichting. U dient dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school te melden.  voor andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. NB: De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’: - familiebezoek in het buitenland; - vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; - vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; - een uitnodiging van familie / vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan; - eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; - verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 5. Gewichtige omstandigheden: Meer dan tien schooldagen per schooljaar Dit extra verlof dient minimaal een maand van tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. 6. Hoe dient u een aanvraag in? Via het formulier ‘Aanvraag verlof buiten schoolvakanties’. Dit is bij de leerkrachten verkrijgbaar. Het formulier wordt ingevuld ingeleverd op school. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld door de directeur van de school. Denk er aan om het tijdig aan te vragen. 7. Ongeoorloofd verzuim Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

6.3 Schoonmaak Voor de dagelijkse schoonmaak wordt een professioneel schoonmaakbedrijf ingezet. De kwaliteit en activiteiten worden door een onafhankelijk bedrijf gecontroleerd. In de onderbouwgroepen, groep 1 t/m 4, wordt veel klein materiaal dagelijks intensief gebruikt bij de ontwikkeling van de vaardigheden van de kinderen. Het schoonmaken hiervan moet op vaste tijden gebeuren en valt buiten de activiteiten van ons schoonmaakbedrijf. Hiervoor doen we een dringend beroep op onze ouders. Het is niet zo

33


dat we dit als verplichting kunnen op leggen, maar we vinden het wel zo noodzakelijk dat we van een grote bereidwilligheid onder de ouders uitgaan. Hygiëne is een zaak van gezamenlijke zorg.

6.4 Privacy Persoonlijke gegevens. Bij de aanmelding van uw kind vermeldt u op het inschrijfformulier alle benodigde gegevens die wij verplicht zijn van u te vragen. Deze gegevens worden door de overheid gebruikt om te controleren of onze leerling administratie in orde is. De naam en adres gegevens gebruiken we intern en voor de schoolgids. We vermelden een groepslijst van alle leerlingen met naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Ook verstrekken we aan de GGD de adresgegevens en de geboortedatum van uw kind. Website Bij schoolactiviteiten worden er afbeeldingen van leerlingen gemaakt. Ook worden er in opdracht van Penta Primair om de twee jaar door een professionele fotograaf foto’s van de leerlingen gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt op de websites van de school en van stichting gebruikt. Het kan zijn dat u om persoonlijke redenen bezwaar hebben tegen het publiceren van dit beeldmateriaal van uw kind in schoolgids, op de websites van de school en/of de stichting of in andere schoolpublicaties. Het gaat om beeldmateriaal waar uw kind prominent en herkenbaar in beeld is. Groepsfoto’s en spelsituaties vallen daar niet gewoonlijk niet onder. Maak in dat geval uw bezwaar schriftelijk bekend aan de directeur van de school. Dit bezwaar wordt in het leerling dossier opgenomen, waarmee we willen voorkomen dat we de foto’s tegen uw uitdrukkelijke wens in zullen gebruiken voor publicaties. Als ouders / verzorgers in school opnames willen maken voor eigen gebruik hebt u toestemming nodig van de betreffende groepsleerkracht VIB We kunnen gebruik maken van video interactie begeleiding (VIB). Er worden in de groep video opnames gemaakt om de observatie van leerlingengedrag achteraf met leerkracht, intern begeleider en/of ouders te kunnen delen. Wanneer dit aan de orde is worden ouders hierover geïnformeerd. Het videomateriaal wordt na gebruik gewist.

6.5 Medezeggenschap De MR is een wettelijk ingestelde raad die het beleid van het bestuur toetst volgens een vastgesteld reglement. De MR van de samenwerkingsschool Aduard bestaat uit 4 leden: 2 ouders (oudergeleding) en 2 leerkrachten (personeelsgeleding). De namen en adressen van de leden staan achterin, in het hoofdstuk adressen interne/externe contacten. Medezeggenschap in het onderwijs is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Hierdoor kunnen personeel, leerlingen en ouders invloed uitoefenen in de school. De MR heeft bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de schoolgebonden zaken, zoals die vermeld zijn in het reglement. De MR beslist samen met de directie over het schoolbeleid. De taken van de MR op schoolniveau zijn algemene bevoegdheden, bijzondere bevoegdheden, zaken van schoolbelang, met directeur als gesprekspartner. De MR van de school kan gevraagd en ongevraagd advies geven. De personeelsgeleding kan zich laten bijstaan door het overige personeel; de oudergeleding door de ouders, met name uit de Ouderraad (OR). GMR: De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) behartigt alle bovenschoolse taken en bevoegdheden van Penta Primair. Penta Primair is op 1 januari 2006 van start gegaan en ontstaan uit een fusie van vier verenigingen voor christelijk basisonderwijs: VCBO Roden, PCBO Leek – Marum, VCBO Grootegast en PCBO Zuidhorn.

34


De GMR heeft advies- en instemmingsrecht. Deze bevoegdheden staan vermeld in het reglement Medezeggenschap. De MR/GMR vergadert/ overlegt met de directie en het bestuur over belangrijke zaken zoals: schoolgids inclusief vakantierooster, arbo beleid, ouderparticipatie, financiën (begroting en jaarrekening), nieuwbouw/ verbouw, personeelsaangelegenheden zoals taakbelasting, functiedifferentiatie, e.d.

6.6 Jaarverslag MR Vooraf Nu we al weer een ruim aantal jaren onder de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) hebben gedraaid, heeft de MR een vaste structuur opgebouwd en de frequentie van de vergaderingen is nu afgestemd op de te verwachten onderwerpen als begroting, formatie, jaarverslagen en schoolgids. De zaken op school lopen over het algemeen goed. Knelpunten (m.b.t. tot de formatie) zijn het afgelopen jaar besproken en opgelost binnen de mogelijkheden waarover we als school beschikken. Samenstelling en doel MR De MR is een wettelijk ingestelde raad die het beleid van het bestuur toetst volgens een vastgesteld reglement. De MR bestaat uit 4 leden: 2 ouders (de oudergeleding) en 2 leerkrachten (de personeelsgeleding). De medezeggenschap in het onderwijs is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Hierdoor kunnen personeel, leerlingen en ouders invloed uitoefenen in de school. De MR toetst samen met de directie over het schoolbeleid. De MR toetst in overleg met de directie belangrijke zaken zoals: - Schoolgids, schooljaarverslag, schooljaarplan - Ouderparticipatie, TSO - schoolinspectie - financiën (begroting en jaarrekening) - personeelsaangelegenheden zoals taakbelasting, formatie, functiedifferentiatie, e.d. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Naast de MR heeft de school ook te maken met een overkoepelende medezeggenschapsraad namelijk de GMR. De GMR behandelt de bovenschoolse zaken, de zaken die het gezamenlijke belang van alle scholen binnen Penta-Primair aangaan. De MR behandelt zaken die alleen de school aangaan. De bevoegdheden van zowel de GMR als de MR zijn vastgelegd in de reglementen van respectievelijk de GMR en de MR. De GMR en de afzonderlijke MR-en van alle scholen binnen Penta-Primair komen eens per jaar bij elkaar voor de afstemming van informatie voorziening, ruggespraak en onderlinge binding. Werkwijze en behandelde onderwerpen De MR vergadert 4 tot 5 keer per jaar tezamen met de directeur. Tijdens de vergaderingen van het afgelopen jaar zijn de volgende zaken aan bod gekomen: - Functiemix: Dit heeft dit jaar niet geleidt tot een aanstelling. - TSO: Een contract met SKSG, zij verzorgen de TSO. - Continurooster: Momenteel ziet het team en de MR geen meerwaarde in het continurooster. - Schooljaarverslag: Een uitgebreid overzicht van data rond onze school. - Personeelszaken: Veel wisselingen geweest. Een leerkracht is in december ziek geworden en heeft besloten om te stoppen. De andere leerkracht is na de meivakantie ziek geworden en heeft mobiliteit aangevraagd. - Fusie: Vanaf half april zijn we gestart met het onderzoek naar een mogelijke fusie met O.B.S Goeman Borgesius. Dit onderzoek heeft geleid tot een fusierapport die de beide besturen en MR –en hebben ondertekend. Per 1 -8- 2013 is er een samenwerkingsschool in Aduard. -

35


Terugblik en Toekomst Het afgelopen jaar zijn veel punten aan de orde gekomen waarbij de mening van de MR werd gevraagd. De meeste onderwerpen werden vanuit de directeur of het bestuur van Penta Primair bij de MR neergelegd. Veel besproken zaken lagen in de trend van de verwachtingen. Voor het komende seizoen staan een aantal belangrijke zaken op de agenda. De samenwerkingsschool, de beide MR-en die samengevoegd gaan worden, de beide teams, leerlingen.

7 Leerlingen 7.1 Leerling volgsysteem Omdat we ons onderwijs willen afstemmen op de ontwikkeling van de individuele mogelijkheden van de leerlingen, is het noodzakelijk dat de leerkrachten een goed inzicht hebben in de vorderingen van de leerlingen. Observeren is een bron van informatie. In de groepen 1 en 2 gebruiken we HOREB als observatiesysteem. In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we SCOL. Vanaf groep 2 is het CITO leerlingvolgsysteem (LOVS) in gebruik. Dit houdt in, dat er volgens onze toetskalender elk jaar citotoetsen worden afgenomen bij de kinderen van groep 2 t/m 8 op het gebied van lezen, rekenen, taal en spelling. Verder werken we met methode gebonden toetsen die een indruk geven in hoeverre de behandelde leerstof door de leerlingen wordt beheerst. Op deze manier ontstaat een beeld van de ontwikkeling van elke leerling. Indien nodig kunnen aanvullende toetsen of onderzoeken in overleg met de ouders worden ingezet. De leerlingen van groep 8 doen mee aan de Cito-eindtoets. In 2014 zal deze toets naar verwachting niet in januari worden afgenomen maar in april. Het is een landelijk verplichte toets die aansluit bij de referentie niveaus. Deze toets vormt de afronding van ons leerlingvolgsysteem. De inspectie beoordeelt aan de hand van de uitslag van deze toets of onze school in aanmerking komt voor het basisarrangement.

7.2 Zorgsysteem Op school hebben we een leerling zorgsysteem waarin de organisatie van de leerlingen zorg staat beschreven. Ouders die hun kind op onze school inschrijven werken mee aan de uitvoering van dit zorgsysteem. In het schoolgids deel op de website is hierover meer informatie te vinden.

7.3 Onderwijskundige uitgangspunten In de onderbouw werken we volgens de principes van de basisontwikkeling. In groepen 3-4 vindt de overgang plaats naar het leerstofjaarklassensysteem. De beheersing van de leerstof is een uitgangspunt voor de plaatsing in de groep. De indeling van de groepen wordt jaarlijks bekeken en zonodig herzien. Door de instrumenten van de IB hebben we mogelijkheden om de leerlingenzorg verantwoord vorm te geven. Door het zelfstandig werken van kinderen, zowel in enkele groepen als in combinatiegroepen te bevorderen, ontstaat tijd voor individuele hulp en instructie. De ontwikkeling van ons onderwijs richt zich op adaptief werken: onderwijs, passend bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Dat houdt ook in dat we accepteren dat kinderen op verschillende niveau’s functioneren. Wanneer kinderen problemen ondervinden in de voortgang van hun ontwikkeling zal dit het eerst worden opgemerkt door de groepsleerkracht. Hierover wordt dan binnen het team gesproken. Als de problemen daartoe aanleiding geven zal de groepsleerkracht een handelingsplan opstellen in overleg met de interne begeleider leerlingenzorg. In het handelingsplan wordt de begeleiding van het kind precies omschreven. Voor zover mogeljk wordt de leerling deelgenootgemaakt van het handelingsplan en het doel daarvan. De leerling wordt medeverantwoordelijk voor het proces en de kans van slagen neemt daardoor toe. Door de terugloop van het leerlingenaantal zijn er minder leerkrachturen beschikbaar voor onze school. We zullen alle mogelijkheden benutten om zoveel mogelijk tijd

36


beschikbaar te maken voor leerlingenbegeleiding. Extern kunnen we gebruik maken van de schoolbegeleidingsdienst: Cedin. Indien een kind extra zorg nodig heeft, zal dit altijd gebeuren in overleg met de ouders. In hoofdstuk 5 worden de procedures rondom de leerling-zorg nader beschreven.

7.4 1-Zorgroute Het komende jaren werken we als team om de uitgangspunten van de 1-zorgroute in onze aanpak te integreren. De kernpunten zijn samen te vatten in drie zaken:  verbeteren van de analyse van de resultaten  werken met groepsplannen  uitgaan van “wat heeft een leerling nodig” i.p.v. “wat gaat er mis met de leerling.

7.5 Resultaten Cito eindtoets De gegevens van de CITO-eindtoets gebruiken we als een objectieve aanvulling en afsluiting van het leerlingvolgsysteem waarin de vorderingen van elke leerling worden gevolgd gedurende de basisschoolperiode. De gemiddelde scores van de laatste drie jaren: jaar School gemiddelde Landelijk gemiddelde 2011 *536,3 535,1 2012 535,8 535,1 2013 532,3 535,2 *De inspectie heeft een kanttekening geplaatst maar geen concrete wijziging aangegeven. Naar welke vormen van voortgezet onderwijs gaan onze leerlingen? Een overzicht met uitstroom gegevens van de laatste vier schooljaren jaar

VMBO BB

09 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13

1 2 1

VMBO KB

VMBO GL

2 1

2 1 1

VMBO TL Havo 2 4

HAVO

HAVO / VWO

VWO

GYMNASIUM

Aant. leerl.

1

6 6 5

2

2 1 4

6

5

14 15 12 16

2

Om de kwaliteit van het onderwijs vast te houden is het evalueren van je eigen onderwijs een instrument: Doen we de goede dingen, doen we de dingen goed en hoe komt dat? In de teamvergaderingen evalueren we ons onderwijs aan de hand van de analyse van toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem, leerlingobservaties t.a.v. sociaal emotionele ontwikkeling en andere relevante gegevens.

7.6 Dossiervorming In de klassenmap staan de resultaten van alle kinderen. Van kinderen die extra zorg behoeven wordt een dossier samengesteld. Ouders hebben het recht dit dossier op afspraak in te zien. De gegevens van het leerlingvolgsysteem worden bewaard in een centrale toetsmap en in de computer. Bij het beheer van deze gegevens houden we ons aan de richtlijnen, vermeld in de wet op persoonsregistratie. Deze richtlijnen liggen op school ter inzage. Tijdens de teamoverleg is leerlingenzorg een agendapunt. Drie keer per schooljaar worden de ouders vanaf groep 3 uitgenodigd voor een 10minutengesprek op school. Het welbevinden van het kind en de vorderingen worden besproken. Als de situatie daartoe aanleiding geeft, zal de leerkracht een afspraak maken met de ouders voor een vervolggesprek. Vanaf groep 3 ontvangen de leerlingen twee keer per jaar een rapport. Door observaties, het leerlingvolgsysteem en oudergesprekken houden wij een adequaat beeld van de ontwikkeling van uw kind bij.

37


Over leerlingen die extra aandacht nodig heeft, vindt er evaluatie en overleg plaats met teamleden, Interne Begeleider, de ouders en soms met externe ondersteuning. Schoolloopbaan Protocol Soms komt het voor, dat het kind een jaar over moet doen, of dat het versneld door kan gaan naar een volgende groep. Er wordt gekeken naar de leeftijd, het ontwikkelingsniveau en de werkhouding. Dit is een zorgvuldige afweging, die samen met de ouders wordt gemaakt. De school heeft een Protocol Schoolloopbaan vastgesteld. Met dit protocol wordt een procedure gevolgd om te bepalen wat het beste is voor de betreffende leerling. Indien een leerling tussentijds de school verlaat, wordt een onderwijskundig rapport opgesteld. Dit rapport is bestemd voor de ontvangende school en is ter inzage voor de ouders.

7.7 Leerstof 7.7.1 Godsdienst en levensbeschouwelijke vorming Onze school is een samenwerkingsschool van de christelijke basisschool Adewerth en de openbare basisschool Goeman Borgesius. Onze school staat open voor iedereen die onze uitgangspunten accepteert en respecteert. Elke schooldag wordt geopend met een lied en/of een gebed. Enkele malen per week wordt een bijbelverhaal en/of spiegelverhaal verteld. Voor het rooster van deze vertellingen maken we gebruik van “Trefwoord” Het vieren van de christelijke feestdagen heeft speciale aandacht. 7.7.2 Activiteiten in de onderbouw (gr. 1 en 2) Het eigen karakter van onderwijs aan kleuters wordt in ontwikkelingsgericht leren benadrukt. Het onderwijs moet aansluiten bij de persoonlijkheids-en cognitieve ontwikkeling van de kleuter. Een ordening in vakken op grond van ontwikkelingsgebieden wijst men af. Psychische-en lichamelijke ontwikkeling van het kind vormen één geheel en maken samen deel uit van een brede ontwikkeling. Bepaalde vaardigheden zoals het kennen van namen van kleuren en vormen, moeten niet afzonderlijk worden aangeleerd maar in context worden aangeboden. De onderwijsinhouden van ontwikkelingsgericht onderwijs worden ontleend aan de omgeving van het kind. Een methodische aanpak in de begingroepen van de basisschool wordt dan ook afgewezen. Het onderwijs aan kleuters heeft een eigen karakter, we noemen dat basisontwikkeling. Bedoelingen van basisontwikkeling zijn: a. Brede ontwikkeling bevorderen; actief zijn, initiatieven nemen en leergierig zijn; expressiviteit en creativiteit in denken en handelen; communiceren met taal; kennen en ingroeien in de natuurlijke en sociale omgeving; materieel handelen voortzetten in verbaal en mentaal handelen; over het eigen handelen leren nadenken, zelfcontrole; sociale eigenschappen ontwikkelen: samenwerking, solidariteit en medeverantwoordelijkheid; emotionele belemmeringen overwinnen; b. Specifieke kennis en vaardigheden aanleren. De leerkracht zal het onderwijsaanbod moeten bepalen. Hij moet kunnen bemiddelen tussen de behoeften van het individuele kind en de bedoelingen van het onderwijs. Door middel van observeren, kan de leerkracht informatie verzamelen over de betrokkenheid van kinderen, initiatieven en acties die ze ondernemen, hun taal, communicatie en ontwikkelingsniveau. Het onderwijsaanbod heeft betrekking op: het activiteitenaanbod (thema's, materialen, activiteiten); het pedagogisch didactisch handelen van de leerkracht; de organisatie (inrichting van de klas, materialenvoorziening, dagschema's, rapportage, planning). Evaluatie en groepsindeling: Om tot een weloverwogen onderwijsaanbod te komen, is het van belang om dagelijks de kinderen in hun ontwikkeling te volgen. Aan de hand van observaties en reflecties probeert

38


de leerkracht het kind te stimuleren en te ondersteunen. Een goede vertrouwensrelatie tussen kind en leerkracht en een positieve benadering van de leerkracht zijn hierbij van groot belang. Er zijn geplande evaluatiemomenten, waarbij de aandacht uitgaat naar: bepaalde doelen van Basisontwikkeling, zoals zelfvertrouwen, zelfstandigheid, woorden en begrippen de ontwikkeling van de vijf kernactiviteiten, die in de hoeken plaatsvinden. Tot deze activiteiten behoren: spel; constructief en beeldend bezig zijn; gesprekken; lezen en schrijven; rekenen en wiskunde. De evaluaties zorgen ervoor, dat er een duidelijk beeld wordt verkregen van het kind. Halverwege het tweede jaar zal b.v. worden gelet op -het omgaan met symbolen en tekens -de geletterdheid -wiskunde activiteiten -de leerling rol. Gedurende de eerste periode in groep 1 en 2 blijft het kind bij dezelfde leerkracht. De leerkracht is hierdoor in de gelegenheid om over een lange termijn de ontwikkeling van het kind te volgen. In bepaalde situaties kan er een reden zijn om toch van klas te veranderen. Zo’n verandering kan ingrijpend kan zijn. Dit gebeurt altijd in overleg met de betrokken ouders. 7.7.3 Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen). Lezen: In principe starten we in groep 3 met het methodisch leesonderwijs. We werken dit jaar met de nieuwste versie van de methode “Veilig Leren Lezen”(:maan-roos-vis-2). Deze methode werkt vanuit zgn. globaalwoorden en leert kinderen vanuit 12 leerstofkernen in groep 3 lezen. Deze vernieuwde versie geeft veel mogelijkheden om te differentiëren. Na dit aanvankelijk leesonderwijs wordt het lezen uitgebreid met voortgezet technisch lezen, begrijpend en studerend lezen en andere leestechnieken. Voor het begrijpend en studerend lezen gebruiken we de methode “Nieuwsbegrip”. Door middel van internet worden actuele onderwerpen aangeboden die via begrijpend lezen worden verkend. Deze leesvorm start in groep 4 De individuele ontwikkeling wordt regelmatig getoetst. Het leesplezier proberen we te stimuleren door goede kinderboeken binnen de school te halen. Daarnaast gebruiken we de hulpboeken van CITO. Voor het voortgezet technisch lezen gaan we in 2013-2014 starten met leesestafette. Taal: Taal is een breed vakgebied dat uit een groot aantal onderdelen bestaat. We vinden het belangrijk dat het taalonderwijs de kinderen goed leert spellen, maar ook volop aandacht heeft voor de woordenschat, de zinsbouw, het schrijven van teksten, het ontleden en mondeling taalgebruik. Taalmethode: Taal op Maat in de groepen 4 t/m 8. Schrijven: In de onderbouw wordt begonnen met voorbereidende schrijfoefeningen. We werken met het licht-hellende schrift. In groep 3 gebruiken we de methode “Schrijven in de basisschool”. In de groepen 7 en 8 gebruiken we “Schrijf verder”. Rekenen: Vanaf groep 3 gebruiken we de vernieuwde methode “Pluspunt 3”, een in een combinatie goed te gebruiken methode, die kinderen o.a. leert om realistisch te rekenen. Na een leerkrachtgebonden les volgen lessen die min of meer zelfstandig verwerkt kunnen worden. In een blok van 15 lessen worden een aantal onderwerpen geoefend, getoetst en

39


gedifferentieerd verwerkt. In bepaalde situaties maken we gebruik van materialen uit de orthotheek, b.v. “Maatwerk”. 7.7.4 Wereldoriëntatie Vanaf het moment dat kinderen op school komen zijn we bezig samen met hen de wereld om ons heen te verkennen. Aanvankelijk gebeurt dit aan de hand van thema’s, maar geleidelijk aan worden methoden gebruikt. Aardrijkskunde: We willen de kinderen vaardigheden en instrumenten aanreiken om zichzelf in de wereld te kunnen oriënteren. We besteden gericht aandacht aan de samenhang van allerlei aardrijkskundige gegevens. We gebruiken vanaf groep 4 de methode “ De Blauwe Planeet”, maar maken ook gebruik van t.v.- en videolessen en het internet. Geschiedenis: We gebruiken de geschiedenislessen om de kinderen enig historisch besef bij te brengen en om hen te leren dat het heden en de toekomst mede bepaald worden door gebeurtenissen in het verleden. We besteden aandacht aan de plaatselijke en regionale geschiedenis (contacten met het kloostermuseum De Bernardushof). We gebruiken de methode “Bij de tijd”, en verder materialen voor de heemkunde, t.v.- en videolessen, diaseries en wandplaten Natuur en techniek: We willen de kinderen naast kennis van natuurlijke begrippen ook het besef bijbrengen dat elk individu verantwoordelijk is voor zichzelf, de medemens en het milieu. Wij gebruiken daarvoor o.a. de methode “Leefwereld”en verder t.v.- en videolessen, plaatmateriaal en “levend” materiaal . De t.v.-series “Huisje, boompje, beestje“ en “Nieuws uit de natuur” vinden we zeer instructief. Indien mogelijk worden een aantal biologielessen buiten gegeven. Binnen het kader van het natuuronderwijs valt tevens het onderdeel “Techniek in de basisschool”. Verkeersonderwijs: We besteden aandacht aan theoretische en praktische zaken met behulp van de lesstof van VVN. De bewustwording van het eigen gedrag als verkeersdeelnemer is hoofdzaak. Het landelijke verkeersexamen dat wordt aangeboden door 3VO wordt om het andere jaar gebruikt om de lessen met groep 7/8 officieel af te sluiten. De kinderen ontvangen, bij voldoende resultaten, een verkeersdiploma. Geestelijke stromingen: Omdat we deel uitmaken van een veelvormige samenleving, is het belangrijk kinderen in aanraking te brengen met andere culturen en geestelijke stromingen. Daarvoor maken we gebruik van het blad “SamSam” en een map met te gebruiken lessen. 7.7.5 Expressievakken Voor tekenen, handvaardigheid en muzikale vorming gebruiken we lessen uit de methode “Moet je doen”. 7.7.6 Engels De lessen Engels die wekelijks worden gegeven in de groepen 7 en 8 zijn bedoeld om de leerlingen op een speelse, spontane manier in contact te brengen met de Engelse taal. We leggen de nadruk op het ontwikkelen van een goede luister- en spreekvaardigheid. Het komende cursusjaar nemen we een nieuwe methode in gebruik: “Take it easy”. 7.7.7 Bewegingsonderwijs en gymnastiek. De groepen 1 en 2 hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal. De lessen bestaan uit kleutergym of speellessen. De kinderen dragen hierbij gymnastiekschoenen (lichte schoentjes met klitteband, geen zware sportschoenen), die voorzien zijn van hun naam. De schoenen blijven op school.Wilt u voor de gymschoenen van de groepen 1 en 2

40


schoenenzakjes maken, zodat de aan de kapstok kunnen worden opgehangen? (voorbeeld op school aanwezig). De groepen 3 t/m 8 hebben 2 lesuren gymnastiek per week. Deze lessen worden gegeven in sporthal de Meeden, of bij goed weer op het sportveld. We werken volgens de leerstofopbouw van de vakleerkracht. De kinderen dragen gymkleding en sportschoenen (geen zwarte zolen). 7.7.8 Computeronderwijs (ICT) Het computeronderwijs kent drie onderdelen. *Allereerst het werken met de computer. Hierbij leren de kinderen zelf werken met de computer (o.a. tekstverwerking en presenteren) *Het tweede onderdeel is werken met behulp van de computer. Hierbij wordt de computer ingezet bij het oefenen en automatiseren (b.v. spelling, rekenen) Het werken met de computer is hier een zinvolle aanvulling op de gebruikte lesmethoden. *Het derde onderdeel is werken door middel van de computer. Kinderen leren informatie zoeken en verwerken, o.a. bij het maken van werkstukjes, spreekbeurten en presentaties. Deze werkvormen sluiten goed aan bij de schoolontwikkeling richting adaptief onderwijs. Het samenwerkend leren is hierbij een belangrijk onderdeel. Ouders zijn actief betrokken bij de organisatie van het computeronderwijs. Onze ict-er coördineert deze ouderwerkgroep. Zij zijn aanspreekpunt voor de ouders/vrijwilligers. Het computeronderwijs ontwikkelt zich snel. De school beschikt over een modern netwerk met nieuwe computers. We werken met een internetfilter waardoor de kinderen ook veilig het internet op kunnen. We werken nauw samen met de andere scholen binnen de stichting. De bovenschoolse ict coördinatoren ondersteunen de school bij de integratie van ict in het onderwijs en verzorgen de nascholing. Het komende schooljaar oriënteren we ons op het werken met digitale schoolborden. J. van der Veen coördineert het ict beleid op school en is tevens bovenschools ict coördinator.

7.8 Huiswerk Om de leerlingen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, geven we hen regelmatig huiswerk mee. Het gaat niet om de hoeveelheid werk, maar om het oefenen van een goede werkhouding en het wennen aan plannen van activiteiten. Leerlingen hebben hier steun van leerkrachten en ouders bij nodig.

7.9 Voortgezet onderwijs Omdat de overgang naar het voortgezet onderwijs (v.o.) voor de leerlingen een een grote verandering betekent, is het belangrijk dat ze er goed op voorbereid zijn. De leerkracht van groep 8 zal de ouders informeren over de mogelijkheden en hun vragen beantwoorden. Door de school wordt informatie verstrekt over de “open dagen” van het voortgezet onderwijs. In de maand februari wordt de CITO - eindtoets afgenomen onder toezicht van de groepsleerkracht. Dit neemt drie ochtenden in beslag. Door scholen voor voortgezet onderwijs wordt een centrale informatieavond in Zuidhorn georganiseerd. De datum hiervan geven we t.z.t. aan u door. Wanneer de uitslagen bekend zijn, worden deze meegegeven en er worden afspraken gemaakt voor adviesgesprekken op school om samen - leerling, ouders en groepsleerkracht, te komen tot een goede keuze van vervolgonderwijs. De aanmelding gebeurt d.m.v. aanmeldingsformulieren die via onze school door het v.o. beschikbaar worden gesteld. Het voortgezet onderwijs beslist over toelating op basis van het schooladvies, de resultaten van het leerlingvolgsysteem en de uitslag van de CITO - toets. Met de scholen van het voortgezet onderwijs bestaan goede contacten. Deze uiten zich o.a. in gesprekken, die jaarlijks plaats vinden en waarin de resultaten van oud-leerlingen besproken worden. Deze gesprekken gaan tevens over sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding.

41


Meer weten over het voortgezet onderwijs? U kunt via internet de gids voor voortgezetonderwijs downloaden: www.minocw.nl/onderwijs/vogids/

7.10 Onderwijskundig rapport Voor elke leerling die onze school verlaat, wordt door de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport opgesteld dat door de directie wordt gezien. Dit rapport wordt opgesteld ten behoeve van de ontvangende school. Een afschrift van dit rapport wordt aan de ouders van de betreffende leerling ter beschikking gesteld. Deze regel geldt zowel voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs als leerlingen die naar een andere basisschool, een speciale basisschool of een expertise centrum uitstromen.

7.11 Toelating en verwijdering Hieronder staan de hoofdlijnen van de regels die de school hanteert bij toelating en verwijdering van leerlingen. Het beleid dat binnen de vereniging wordt gehanteerd is vastgelegd in een document. Op verzoek wordt het volledige document aan ouders verstrekt.

Toelating Scholen mogen een toelatingsbeleid voeren. In de wet is alleen geregeld dat de toelating niet afhankelijk mag zijn van een geldelijke bijdragen van ouders. Dit wil zeggen dat een leerling niet mag worden geweigerd of verwijderd wanneer ouders weigeren de ouderbijdrage te betalen. Voor het overige mag een school dus bepaalde voorwaarden stellen. Wij zijn een samenwerkingsschool. Dit komt in gesprekken met nieuwe ouders nadrukkelijk aan de orde. Wij verwachten van ouders dat zij de beide identiteiten van onze school op zijn minst respecteren. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, kunnen wij de aangemelde leerling helaas niet toelaten.

Verwijdering We hopen dat het nooit nodig zal zijn om een leerling gedwongen van school te verwijderen. Toch doet zich soms een situatie voor waarin verwijdering de enige oplossing is. Hierbij moet u denken aan ernstig en herhaaldelijk wangedrag van een leerling en/of van de ouders. Voor verwijdering is in de Wet op het Primair Onderwijs een zeer zorgvuldige procedure voorgeschreven. In ons beleidsdocument is dit nader uitgewerkt. Bij een verwijdering zijn ook altijd Inspectie van het onderwijs en de leerplichtambtenaar betrokken. Kort samengevat komt de procedure er op neer dat het bestuur van de school in uiterste instantie een besluit tot verwijdering kan nemen. Hierover moeten de ouders en de betrokken groepsleraar worden gehoord. Daarna wordt een definitief besluit schriftelijk aan de ouders meegedeeld. De ouders hebben dan zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen bij het bestuur. Als de ouders bezwaar maken moeten ze opnieuw worden gehoord, waarna het bestuur een beslissing neemt over het bezwaarschrift. Eventueel kunnen ouders daarna beroep aantekenen bij de rechtbank. Een verwijdering kan pas definitief ingaan als de school ook kan aantonen dat minimaal gedurende 8 weken is gezocht naar een andere school voor de leerling. Schorsing Soms kan het nodig zijn om een leerling te schorsen gedurende een korte periode. Hierover zal ook altijd overleg met de Inspectie en leerplichtambtenaar plaatsvinden. De redenen voor schorsing kunnen dezelfde zijn als die bij verwijdering. Schorsing is meestal de laatste stap voor verwijdering. Verwijzing / verwijdering Verwijdering houdt in dat een leerling van school gaat omdat deze wegens wangedrag niet meer is te handhaven.  Verwijzing wil zeggen dat een leerling wordt geplaatst op een speciale school voor basisonderwijs, omdat hij of zij daar beter op zijn plaats is. Voor verwijzing geldt een

42


procedure die wettelijk is voorgeschreven. Overleg met de ouders en een onderzoek door een verwijzingscommissie maken hiervan deel uit. Voor verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs is altijd de medewerking van de ouders nodig. De verwijzingsprocedure is op aanvraag in te zien. Voor vragen over dit onderwerp kunt u natuurlijk altijd bij de directie van de school terecht.

43


8 Leerling-zorg 8.1 Dyslexie Aan het begin van het schooljaar 2001-2002 hebben alle Nederlandse basisscholen namens het ministerie van OC&W het Protocol Leesproblemen en Dyslexie (PLD) ontvangen. Het PLD is een boekwerk met theoretische achtergronden over de leesontwikkeling, leesproblemen, dyslexie en de begeleiding van leesproblemen. Daarnaast bevat het boek veel praktische tips voor het voorkomen van leesproblemen en begeleiding van leesproblemen. Het PLD heeft ten doel: verbetering van het onderwijs aan leerlingen met (mogelijke) leesproblemen. De inhoud van het PLD richt zich op de groepen 1 tot en met 4. Voor de hogere groepen van de basisschool en het voortgezet onderwijs zijn protocollen nog in ontwikkeling. In groep 1 tot en met 4 gaat het om het voorbereidend leesonderwijs (groep 1 en 2), het aanvankelijk leesonderwijs (groep 3 en begin groep 4) en het begin van het voortgezet leesonderwijs (groep 4). Om het PLD in de dagelijkse praktijk te brengen zijn de leerkrachten van groep 1 tot en met 4 van onze school geschoold. Onze school heeft daardoor een schoolspecifiek protocol voor leesproblemen en dyslexie vastgesteld. Het protocol is een stappenplan voor het signaleren en begeleiden van problemen op (voorbereidend) leesgebied in groep 1 tot en met 4. Het signaleren vindt in principe op vaste momenten gedurende het schooljaar plaats en wordt met landelijk genormeerde toetsen gedaan. Ten aanzien van de begeleiding staat beschreven welke materialen er op school aanwezig zijn, welke vaardigheid met de materialen wordt geoefend en hoe de materialen gebruikt kunnen worden (bijvoorbeeld: binnen of buiten de klas). Daarnaast blijft zelf thuis lezen een belangrijke dagelijkse training, van het lezen op school alleen kun je het niet hebben. Met het protocol hopen we in sommige gevallen leesproblemen te kunnen voorkomen en in andere gevallen leesproblemen te kunnen oplossen of verminderen. Met het protocol wordt de leesbegeleiding optimaal gegeven. Daarnaast verwachten we ook dat we door het tijdig signaleren en begeleiden van leesproblemen sociaal emotionele problemen, zoals bijvoorbeeld faalangst of een slechte werkhouding, kunnen voorkomen. Doordat we met het protocol werken kunnen we, in overleg met de CEDIN Groningen, tevens tijdig dyslexie vaststellen. Wilt u het protocol inkijken dan kunt u contact opnemen met de intern begeleider.

8.2 Regeling dyslexie Sinds 1 januari 2009 is een vergoeding voor leerlingen van 7 t/m 13 jaar die ernstige dyslexie hebben, opgenomen in het baispakket van de zorgverzekering. De invoering geschiedt stapsgewijs. Dat houdt in dat ouders in 2009 aanspraak kunnen maken op de vergoeding die aanvangt voor de 9e verjaardag van hun kind. Elk jaar wordt deze leeftijd met een jaar verhoogd tot in 2013. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet een traject worden doorlopen. Informatie voor ouders is te vinden op de website: steunpunt dyslexie. Dyslexie in het voortgezet onderwijs “Hoe kan dat nou, op de basisschool is er nooit aan dyslexie gedacht en hij zit nog maar net op het voortgezet onderwijs of hij heeft al een verklaring ……” Het komt regelmatig voor dat bij leerlingen in het voortgezet onderwijs dyslexie wordt vastgesteld, hoewel dat op de basisschool niet geconstateerd is. Het voortgezet onderwijs hanteert de volgende kenmerken : 1. het niveau van lezen op woordniveau en/of spelling ligt duidelijk onder het niveau dat verwacht mag worden ( men noemt dat het criterium van de achterstand). 2. Het probleem van punt 1 blijft, ook als er goede instructie en oefening is ( men noemt dit het criterium van de didactische resistentie). De omstandigheden kunnen in het voortgezet onderwijs totaal anders zijn dan in het basisonderwijs b.v. de leeromgeving, de werkplek enz.

44


Die omstandigheden geven soms een verklaring dat bij een kind pas op het voortgezet onderwijs dyslexie wordt vastgesteld. Het betekent niet dat er dan op de basisschool te weinig is gedaan om voor deze leerling een dyslexieverklaring te krijgen. Het komt regelmatig voor dat hoogbegaafde leerlingen een C scoren op een Cito toets voor b.v. lezen en zich toch goed staande kunnen houden binnen het leerproces van de basisschool. Leerling gebonden financiering (LGF) tot 2014 De bevordering van de emancipatie en integratie van mensen met een handicap vormt een belangrijke doelstelling van de Rijksoverheid. Van oudsher is het onderwijs aan gehandicapte kinderen georganiseerd in speciale scholen. Steeds meer ouders wensen echter dat hun gehandicapte kind zoveel mogelijk in een normale omgeving opgroeit en dus ook een gewone basisschool in de thuisomgeving bezoekt. Om dit mogelijk te maken is er vanaf het schooljaar 2003 een speciale regeling ingevoerd, de ‘leerling gebonden financiering’ (het Rugzakje). Hier ”in” zitten geld en middelen, waarmee het mogelijk zou moeten zijn dat de leerling een gewone basisschool kan bezoeken. Ouders kunnen dit aanvragen in samenwerking met de school. Ook kinderen die belemmerd worden door een ontwikkelingsstoornis op het sociaal-emotionele vlak kunnen aanspraak maken op het Rugzakje. Om in aanmerking te komen voor deze financiering zijn er vier criteria. 

Er is een psychiatrische diagnose of ontwikkelingspathologie vastgesteld, of er is sprake van ernstige gedragsproblematiek. De problematiek doet zich thuis, op school of in de vrije tijd voor en er zijn gerichte hulpverleners aanwezig geweest. Er is sprake van structurele beperking in de onderwijsparticipatie. De zorg die het regulier onderwijs biedt heeft onvoldoende effect, ook op termijn. Er is feitelijk geen sprake van regulier onderwijs.

  

8.3

Onderwijs ondersteunings profiel

Er zijn echter enkele kanttekeningen op zijn plaats. Uiteraard proberen we als school de kinderen optimaal te begeleiden. Maar dat wil niet zeggen, dat onze mogelijkheden oneindig zijn. Ook niet, als de regeling ‘leerling gebonden financiering’ van kracht is en een kind dus een Rugzakje meebrengt. De grenzen van onze zorg worden beschreven in het zgn. Onderwijs ondersteunings profiel. In dit document staat vermeld wat er op onze school mogelijk is op het gebied van onderwijsaanbod en is vastgesteld door de MR. Dit Onderwijs ondersteunings profiel is op aanvraag in te zien.

8.4 Weer samen naar school Regionale samenwerking. Op 1 augustus 1998 is de WPO (Wet Primair Onderwijs) in werking getreden. Op die datum is een nieuwe fase voor het onderwijs in het samenwerkingsverband (SWV) ingegaan. Het SWV 206, waarvan onze school deel uitmaakt bestaat uit 25 p.c. basisscholen in het Westerkwartier en Roden en twee speciale scholen voor basisonderwijs in Groningen. De scholen vallen onder het bevoegd gezag van Penta Primair. Na een aantal jaren van voorbereiding in het proces Weer Samen Naar Schoof (WSNS) heeft de integratie van Basis- en Speciaal onderwijs in de nieuwe Wet Primair Onderwijs definitief vorm gekregen. Scholen zijn niet meer geïsoleerde onderwijseenheden, maar maken deel uit van een groter geheel en proberen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid de leerlingenzorg naar de praktijk te vertalen. Dit willen we vormgeven vanuit het motto: Scholen helpen elkaar door te leren van elkaar. In de WPO is de naam school voor speciaal onderwijs veranderd in Speciale School voor Basisonderwijs, afgekort de SBO. In het Zorgplan staan o.a. de afspraken over de vormgeving en de aanpak van de zorgverbreding in de scholen van het SWV. I. II. III.

Verdeling en de inzet van zorgmiddelen Stappenplan voor de zorglijn Intern Begeleider (I.B.-er)

45


IV. V. VI. VII.

Veranderingsonderwerpen Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) Coördinatie Afstemming nascholing

I. Verdeling van middelen In het Zorgplan staat in een begroting de inzet van middelen verantwoord II. Stappenplan Een kind kan in de klas opvallen door matige of juist uitstekende leerprestaties, bijzonder gedrag of op andere wijze. De groepsleerkracht is daar alert op. Vanuit de eigen kennis en ervaring probeert hij een oplossing te vinden. Lukt dit niet naar voldoening dan brengt de groepsleerkracht de leerling ter sprake bij de Intern Begeleider. Eventueel worden de problemen tijdens de leerlingbespreking ingebracht. Na bespreking van de leerling kan de groepsleerkracht (evt. in samenwerking met de (I.B.-er) overgaan tot het maken van een plan van aanpak voor het werken in de groep en/of de leerling individueel helpen. Ouders worden hiervan altijd op de hoogte gesteld. We verwachten van de ouders dat ze eenmalig het door de school opgestelde handelingsplan voor gezien tekenen. Na het hulpprogramma bekijken we de vorderingen opnieuw. Zijn deze niet naar verwachting dan kunnen we een beroep doen op de schoolbegeleider van CEDIN. Voor de begeleiding van kinderen op de scholen van het samenwerkingsverband, is een stappenplan en een onderwijskundig rapport ontwikkeld. Het stappenplan geeft het traject aan hoe de interne hulp binnen de school moet plaatsvinden, alvorens een beroep gedaan kan worden op specialistische hulp vanuit de PCL -Permanente Commissie Leerlingenzorg. In het onderwijskundig rapport geeft de school aan welke hulp is gegeven binnen de school en formuleert en onderbouwt de hulpvraag aan de PCL. De school heeft een schoolspecifiek stappenplan vastgesteld. Hierin worden praktische zaken omtrent zorg en begeleiding beschreven. Deze zin staat er doelbewust. Nederland kenmerkt zich door de vrijheid van onderwijs, die in de grondwet is gewaarborgd. Bij de samenstelling van de samenwerkingsverbanden hebben scholen de afspraak gemaakt om samen met een speciale school voor basisonderwijs de zorg in het SWV vorm te geven. Als bij een eventuele toelaatbaarheid tot de SBO, met de vrijheid van onderwijs, de ouders toch de keuze maken voor een SBO buiten ons SWV, betekent dit een financiële last voor het SWV. In de wet is geregeld dat die kinderen vier jaar lang een bekostiging mee krijgen naar de school die ze, buiten het verband, gaan bezoeken. Dit noemen we de bekostiging van grensverkeer. Toelaatbaarheid tot de SBO zal altijd blijven, maar we pleiten in sterke mate voor een plaats in de eigen SBO. In de eerste plaats, omdat bij de begeleiding van de zorgleerlingen de eigen SBO tijdens het stappenplan is ingeschakeld en op de hoogte is van de problematiek en in de tweede plaats, omdat voor 'eigen kinderen', behoudens bijzondere omstandigheden, geen wachtlijsten worden gehanteerd. III. Intern Begeleider Eén van de kerntaken uit het zorgplan is de Intern Begeleider. Dit is een cruciale taak binnen de schoolorganisatie. De IB-er is verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg op de school. Mw. H. van der Veen – van Dijk is aan onze school benoemd als IB-er. De uren voor I.B.-taken komen uit de reguliere formatie, aangevuld met uren uit het zorgbudget van het SWV. De taken van de I.B.-er verdelen we in drie niveaus: Groepsniveau Ondersteunen van collegae bij het opzetten van het plan van aanpak voor individuele of groepen kinderen Aanspreekpunt voor de collegae met hulpvragen over leerlingen. Individuele hulp aan kinderen of groepen kinderen. Schoolniveau

46


Organiseren groepsgewijs schoolonderzoek met toetskalender Organiseren en voorzitten van leerling-en groepsbespreking Contactpersoon voor alle externe contacten voor leerlingenzorg Coรถrdineren activiteiten zorgplan Beheer orthotheek -verzameling leer-en hulpmiddelen Regionaal niveau -samenwerkingsverband Netwerk intern begeleiders Op de hoogte stellen van actuele ontwikkelingen Studiebijeenkomsten zorgverbreding Leerlingendossier In het leerlingendossier worden per leerling alle gegevens bewaard, die van belang zijn voor de leerkracht en de Intern Begeleider. In dit dossier bevinden zich alle test-, toetsen observatiegegevens van de leerling. Ook verslagen van onderzoeken door externe instanties worden hierin bewaard. Hulp Incidentele hulp behoort tot het normale lespatroon, zodat ouders hiervan niet vooraf op de hoogte worden gebracht. Voordat frequent extra hulp wordt gegeven neemt de groepsleerkracht contact op met de ouders. Mocht u als ouders iets opvallen aan uw kind, dat voor het functioneren in de groep van belang is, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de groepsleerkracht of de IB-er. Op school is veel materiaal en achtergrondinformatie aanwezig waarmee we u op weg kunnen helpen bij eventuele vragen over onderwijs en opvoeding. IV. Keuze van veranderingsonderwerpen Het Zorgplan geeft een aantal veranderingsactiviteiten op school-en bestuurs-en regionaal niveau. Scholen kunnen binnen hun eigen ontwikkelings- en veranderingsplan deelnemen aan de verschillende activiteiten. Ze staan in het Zorgplan uitgebreid beschreven. V. Permanente Commissie Leerlingenzorg De school is aangesloten bij een samenwerkingsverband van een aantal scholen en een Speciale school voor Basisonderwijs. Het doel is om de zorg voor leerlingen zo goed mogelijk te regelen. Binnen het samenwerkingsverband functioneert de PCL. Die heeft tot taak te onderzoeken of het beter is voor een kind om naar de SBO te gaan; we noemen dat de toelaatbaarheid. Acht de PCL een kind toelaatbaar, dan pas kan een kind geplaatst worden. Samenwerking met externe ondersteuning met instemming van de ouders Om de zorg binnen de school goed te organiseren is er een intern begeleider aangesteld. Daar kunnen de leerkrachten en ouders terecht met hun vragen over kinderen die in de groep problemen ondervinden ten aanzien van gedrag en het verwerven en verwerken van kennis en vaardigheden. De leerkracht en de intern begeleider kunnen daarbij op aanvraag externe ondersteuning krijgen. Als ouder/verzorger bent u betrokken bij dit proces en u kunt aangeven of u de werkwijze ondersteunt. Het zorgteam komt in beeld wanneer de school er niet meer uitkomt en extern een antwoord zoekt op vragen rond problemen met leerlingen. Wanneer een leerling bij het zorgteam wordt aangemeld, is er al de nodige zorg verleend op schoolniveau. De leerkracht, de intern begeleider/remedial teacher, het team en de schoolbegeleider hebben op verschillende manieren geprobeerd extra zorg en aandacht te bieden. Als we tot de slotsom komen dat de doorlopende zorg op onze school niet meer gegeven kan worden, dan wordt de leerling door de ouders aangemeld bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De school zorgt voor een Onderwijskundig Rapport. De

47


PCL beoordeelt of de leerling in het speciaal basisonderwijs (tijdelijk) toelaatbaar is of dat er naar andere oplossingen gezocht moet worden. Adres van de PCL:

Postbus 4095

PCL 206 9701 EB Groningen telefoon 050-5757677 (vragen naar de heer J.Plas, voorzitter PCL)

VI. Coördinatie SWV 206 Het samenwerkingsverband heeft een organisatiestructruur waarbinnen de coördinator een centrale plaats inneemt tussen de scholen, het bestuur van het SWV en de andere samenwerkingsverbanden. Daarnaast functioneert een coördinatiegroep die zich bezighoudt met beleidvoorbereiding en afstemming van dit beleid naar de afzonderlijke scholen uit het verband. Hieronder leest u wie onze school in de coördinatiegroep vertegenwoordigt. Coördinator

CJS De Kring Speciaal BO Penta Primair

mevr. S. Amels – de Vries Postbus 10, 9860 AA Grootegast 0594-514519 0594-580620 swv206@pentaprimair.nl Hoofdstraat 44 9861 AA Grootegast dhr. W. Huiting dhr. K. Vos dhr. E.J. Bouma

VII. Nascholing Aangezien veel scholen binnen de afspraken in het zorgplan met dezelfde onderwerpen aan de slag gaan, proberen we de nascholingswensen uit de zorgplan-onderwerpen te bundelen en te komen tot efficiënte inkoop van nascholing. Een uitwerking van bovengenoemde onderwerpen vindt u in de Zorgmap SWV 206. Deze map is op school aanwezig en ligt op verzoek ter inzage voor de ouders.

8.5 Passend Onderwijs Binnen Penta Primair wordt gewerkt aan de ontwikkeling van Passend Onderwijs. Er zijn al veel manieren om zorg te bieden aan leerlingen die dat nodig hebben, op schoolniveau en daar buiten. Weer Samen Naar School (WSNS) is daar de uitwerking van. De structuren bleven echter te complex door de opsplitsing van voorzieningen op het gebied van indicatiestelling, financiering en organisatie. Ouders moet vaak zelf veel zoekwerk doen om tot een oplossing te komen. Het antwoord hierop wordt gezocht in het concept “passend onderwijs”. De kern hiervan is dat schoolbesturen verantwoordelijk worden voor een leerling gericht onderwijsaanbod. Dat aanbod kan zowel op de lokale school als op een andere school van het bestuur worden georganiseerd. De hoofdvraag bij “passend onderwijs” is: Wat heeft deze leerling nodig om zijn doel te bereiken? De komende jaren wordt de organisatie hiervan ontwikkeld. Hoe een en ander vorm zal krijgen is nog niet met zekerheid te zeggen. In elk geval is er uitstel.

48


9 Personeel diversen 9.1

Vervangers-pool

Soms zijn leerkrachten ziek of hebben ze andere verplichtingen. Dan moet er vervangen worden. Penta Primair werkt met een vervangers-pool. Een aantal invalkrachten, die in dienst zijn van de schoolvereniging, zullen de meeste invaltaken invullen. Wanneer deze invallers zijn ingezet kan een beroep op andere invalkrachten worden gedaan. De organisatie van het invallen wordt centraal geregeld. Bij verlof en ziekte proberen we de vervanging zodanig te organiseren dat er zo weinig mogelijk wisselingen zijn voor de kinderen. Het is het afgelopen jaar vrijwel niet nodig geweest om een groep leerlingen naar huis te sturen. Als door onvoorziene omstandigheden geen leerkracht beschikbaar is, hebben we te maken met overmacht. Van onze leerlingen van gr 1 t/m 4 worden de ouders geïnformeerd en verzocht om hun kind(eren) van school te (laten) halen. Kinderen waarvan de ouder(s) niet thuis zijn en die ook niet bij familieleden of kennissen terecht kunnen, worden op school opgevangen. Voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 geldt, dat zij zelfstandig naar huis of naar hun opvangadres kunnen, nadat de ouders zijn geïnformeerd. Ook hier geldt, dat de school in voorkomende gevallen voor opvang zorgt. We gaan ervan uit dat de opvangproblematiek na één dag opgelost is. Is dit niet het geval, dan kan het voorkomen dat een andere groep leerlingen naar huis wordt gestuurd. Zo wordt voorkomen dat dezelfde groep gedurende een langere periode geen les krijgt.

9.2 Nascholing Elk jaar worden de nascholingswensen geïnventariseerd zowel van de individuele leerkrachten als van het team. De persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht staat hierbij centraal. De nascholing is bedoeld om de professionaliteit van de leerkrachten op peil te houden. Scholing hoort tot de taken van leerkrachten. De wetgeving geeft daarvoor sinds kort heldere richtlijnen. De wet bio verplicht leraren om zorg te dragen voor het op peil houden van de eigen bekwaamheid. Bekwame leerkrachten moeten bekwaam blijven. Binnen Penta Primair wordt dit centraal ondersteund. Door een lid van het stafbureau wordt de scholing van de scholen van Penta Primair zoveel mogelijk gecoördineerd en gecombineerd. Ontwikkeling en behoud van kwaliteit zijn de maatstaf.

9.3 Integraal Personeels Beleid Voor alle scholen is een integraal personeels beleidsplan ter beschikking. Een exemplaar hier van is op school beschikbaar voor het team. Het plan geldt voor alle scholen van Penta Primair.

9.4 Taakbeleid Jaarlijks worden de niet lesgebonden taken vastgesteld en verdeeld door het team in een personeelsvergadering. Hierbij wordt uit gegaan van een verdeling van de beschikbare tijd in vier categorieën. 56 % lesgebonden 24 % les gerelateerde taken en overleg 10 % deskundigheidsbevordering 10 % schooltaken

49


De schooltaken worden in overleg evenredig verdeeld over de teamleden. Voor sommige taken is formatie beschikbaar. We hebben tijd ingeruimd voor interne begeleiding, remedial teaching, vakonderwijs gymnastiek en ICT. *Interne begeleiding: er zijn twee dagen per week beschikbaar. De taak bestaat onder anderen uit: Coรถrdineren en administreren van de leerling-zorg Controle op de dossiervorming Contacten met externe hulpverleners onderhouden Aanvragen voor leerling gebonden financiering coรถrdineren Oudergesprekken voeren Opstellen van toets kalender Bijwerken van het zorgprofiel Ondersteunen en adviseren groepsleerkrachten *Voor Remedial teaching is geen formatie beschikbaar. We doen ons best om er wat tijd voor te reserveren. De taak bestaat onder anderen uit: Instructie geven aan leerlingen die extra hulp nodig hebben Begeleiden van handelingsplannen en leerlijn plannen Hulp bij opstellen van onderwijskundige rapporten Oudergesprekken Hulp en advies aan groepsleerkrachten *Vakleerkracht gymnastiek: er is een dag beschikbaar. Deze geeft op maandag les aan de groepen 3 t/m 8. *ICT: er is een dagdeel beschikbaar.

50


10 Externe contacten 10.1 Kunststation Cultuur De scholen in de provincie Groningen worden o.a geadviseerd en ondersteund door Kunststation Cultuur te Winsum. Dit instituut wordt door de Provincie bekostigd en heeft tot doelstelling om de basisscholen op weg te helpen om een verantwoord cultuurbeleid op de scholen te ontwikkelen. Culturele activiteiten worden op verschillende manieren bekostigd. Het rijk geeft een extra impuls door per leerling €10,90 te geven. Uit ons lumpsum bedrag reserveren we ongeveer €3. Via de provincie kan subsidie worden aangevraagd voor speciale projecten.

10.2 Centrum voor Jeugd en Gezin in het Westerkwartier Iedere gemeente heeft tegenwoordig een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG Westerkwartier is een samenwerkingsverband van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn met het maatschappelijk werk, de jeugdgezondheidszorg (de GGD), het jongerenwerk, MEE en Bureau Jeugdzorg. Het CJG is een plek waar u als ouder/opvoeder of professional kunt langskomen voor informatie, advies of hulp bij opgroei-, en opvoedvragen. U kunt hiervoor bellen met de telefonische advisering van het CJG op nummer 050-512133, of mailen naar: info@cjgwesterkwartier.nl. Het CJG is ook te vinden op de website www.cjgwesterkwartier.nl..Op deze website kunt u de openingstijden van de locaties in uw gemeente vinden, maar ook informatie over thema’s, activiteiten en de meest gestelde vragen over opvoed-, en opgroeionderwerpen. Uiteraard kunt u ook de leerkrachten en begeleidsters vragen, ook zij zijn op de hoogte van het CJG. Extra aandacht Soms is er voor een kind extra zorg nodig. Om die zorg te organiseren werkt een groot aantal instellingen en scholen samen met de vaste partners van het CJG. Elke instelling voelt zich vanuit de eigen taak zeer verantwoordelijk voor de kinderen. Dat vergt een goede samenwerking, goede informatie-uitwisseling en afstemming. Dit werkt vaak goed, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Soms gaat het niet goed en lijkt een kind tussen wal en schip te raken. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. In de provincie Groningen hebben de Groninger gemeenten en de provincie samen het signaleringssysteem ‘Zorg voor Jeugd Groningen’ ingevoerd. In dit systeem geven beroepskrachten een signaal af over een kind of jongere met een hulpvraag. Hierbij gaat het niet altijd om zware hulpvragen, maar wel om situaties waarover beroepskrachten graag willen afstemmen. Op het moment dat er meerdere signalen over hetzelfde kind zijn, zorgt een coördinator voor de afstemming. De bedoeling is dat we met het afgeven van het signaal in een zo vroeg mogelijk stadium hulp kunnen starten. Hierdoor kan er dan, in overleg met de ouders, snel worden afgestemd. Op deze manier voorkomen we dat er partijen langs elkaar heen werken en bezig zijn met alleen hun eigen plan. Meer informatie Meer informatie en de folder over Zorg voor Jeugd vindt u op http://groningen.zorgvoorjeugd.nu/. Uiteraard kunt u met al uw vragen ook altijd contact zoeken met de school of met de partners van het CJG, zoals het maatschappelijk werk, de jeugdverpleegkundige of jeugdarts in de school.

51


10.3 Zorg voor Jeugd Groningen Met de meeste kinderen in Nederland gaat het goed, zij kunnen later terugkijken op een gelukkige jeugd. Toch zijn er ook een hoop kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Om deze kinderen draait het in Zorg voor Jeugd Groningen: een digitaal systeem aan de hand waarvan hulpverleners sluitende afspraken maken over hun zorgplannen. Het systeem maakt de samenwerking minder vrijblijvend door één organisatie aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg. Dat betekent dat er altijd één instelling is die verantwoordelijk is en dat jeugdigen en hun ouders niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Voor u en uw kinderen betekent dit dat de zorg rond uw kind beter gecoördineerd zal verlopen. Voor meer informatie over Zorg voor Jeugd Groningen kunt u terecht bij uw intern begeleider of op www.zorgvoorjeugd.nu.

10.4 Verwijs index De Verwijsindex is een digitaal samenwerkingsinstrument om een “match” te maken tussen professionals (leerkrachten, hulpverleners en begeleiders) die betrokken zijn bij jeugdigen tussen de 0 en 23 jaar. De Verwijsindex brengt professionals bij elkaar zodat men de hulp voor de jongere/het gezin op elkaar kan afstemmen. De samenwerking kan sneller op gang komen doordat bekend is wie contact hebben met een bepaald kind/jongere. Wanneer de Verwijsindex aangeeft dat een ander ook betrokken is bij de leerling is er sprake van een “match” . De Verwijsindex is opgenomen in de wijziging van de Wet op de jeugdzorg en daarmee verplicht voor alle professionals in de jeugdketen. Ouders krijgen informatie over de plaatsing van de leerling in de Verwijsindex. Zij kunnen de geregistreerde gegevens inzien en worden op de hoogte gesteld over de reden van plaatsing. Ouders en school willen de beste hup organiseren, waardoor het belangrijk is dat de communicatie tussen de school en ouders open blijft.

10.5 De Jeugdgezondheidszorg op de basisschool In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar uitgevoerd door GGD Groningen. Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar het consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar komt u de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op de basisschool. In dit artikel leest u wat de Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen u en uw kind te bieden heeft tijdens de basisschoolperiode. Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht In groep 2 komt de doktersassistent van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor en gezichtsvermogen. De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Ouders krijgen een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Er wordt dan ook klassikaal voorlichting gegeven over voeding en bewegen. Bij dit onderzoek zijn ouders niet aanwezig. De onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder hiervoor toestemming geeft. Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht. Samen met u wordt dan bekeken wat er moet gebeuren. Vragenlijst groep 2 Als voorbereiding op het onderzoek in groep 2 krijgen ouders een vragenlijst over de gezondheid en het welbevinden van hun kind. Tijdens het onderzoek neemt de doktersassistent de vragenlijst met u door. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u prijs stelt op een gesprek met een verpleegkundige of arts van de GGD. Ook informeert de verpleegkundige bij de leerkracht of er kinderen zijn die de aandacht van de Jeugdgezondheidszorg nodig hebben. Zijn er bijzonderheden of vragen? Dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de arts of de verpleegkundige.

52


Hebt u in de vragenlijst aangegeven dat er bijzonderheden zijn op het gebied van stem, spraak en/of taal? Dan kijkt de logopedist, de verpleegkundige of arts van de GGD samen met u of er verder onderzoek nodig is. Vragenlijst groep 7 Ook in groep 7 krijgen ouders een vragenlijst. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u prijs stelt op een gesprek met een verpleegkundige of arts van de GGD. Vaccinaties Alle 9-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging van de GGD voor de vaccinaties DTP en BMR. Kinderen krijgen deze vaccinaties om te voorkomen dat ze besmettelijke ziektes als bof, mazelen of rode hond krijgen. Verder ontvangen alle 12-jarige meisjes 3 keer een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie is bedoeld om hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker. Informatie over gezondheid en opvoeding GGD Groningen heeft veel informatie over gezondheid en opvoeding. Het gaat dan bijvoorbeeld om opvoedingsfolders over eten, pesten en de seksuele ontwikkeling van kinderen. Maar ook om ouderavonden en materialen die scholen kunnen lenen voor activiteiten op het gebied van gezondheid. U kunt hiervoor terecht bij het Informatie Centrum Gezondheid van GGD Groningen Hanzeplein 120, Groningen. Telefoon: 050 367 41 77 (op werkdagen van 10.00-14.00 uur). Informatie is ook te vinden op de website: www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding Contact Met vragen en problemen kunt u altijd terecht bij het Jeugdgezondheidszorgteam dat werkzaam is op de school van uw kind. De verpleegkundige houdt regelmatig spreekuur op school of het Centrum voor jeugd en gezin. Op school is bekend waar en wanneer dit spreekuur is. U kunt ook bellen naar de Telefonische Advisering van GGD Groningen/CJG, telefoon: 050 367 4991 (op werkdagen van 8.00 - 20.00 uur).

10.6 Maatschappelijkwerk op school Met de meeste kinderen/jongeren gaat het gewoon goed op school. Maar sommigen hebben moeilijkheden thuis, op school of in hun dagelijks functioneren. Vaak wordt dit het eerst gesignaleerd op school. Problemen uiten zich bijvoorbeeld in: het niet naar de zin hebben, achterlopen bij de rest, heel stil of druk worden, gepest worden of zelfs niet meer naar school willen. Wij helpen u hier graag mee, zodat het kind/de jongere zich weer prettiger voelt. Dit uit zich vaak in betere leerprestaties en prettiger gedrag. Om die reden bieden wij in de meeste gemeenten in ons werkgebied schoolmaatschappelijk werk voor of op scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, basisen voortgezet onderwijs. Zo ook op deze school. Waarmee wij helpen?  Zoeken naar de oorzaak van het probleem of de problemen, het starten van de hulpverlening of het vinden van de juiste hulpverlening.  Hulp en advies bieden aan ouders bij vragen over opvoeding, de sociaal emotionele ontwikkeling en problemen binnen het gezin, zoals problemen op het gebied van relaties, gezondheid, werk, verwerking en financiële problemen.

53


 

Overleg met en tussen de intern begeleider van school, de jeugdarts en jeugdverpleegkundigen van de GGD. Het bieden van cursussen en trainingen: o Power Kidzzz o Kinderen van Gescheiden Ouders

Graag help ik u bij het oplossen van problemen. Samen zoeken we uit hoe het probleem is ontstaan, we kijken of de situatie op school optimaal is en of het mogelijk is om thuis iets te doen wat helpt. Kosteloos, zonder verwijzing, vertrouwelijk Aan de hulp die ik u bied zijn geen kosten verbonden, u heeft ook geen verwijzing nodig en alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Al onze maatschappelijke werkers hebben een professioneel beroepsgeheim. U bent van harte welkom met uw vragen of voor het inwinnen van advies op het spreekuur. U kunt mij bereiken op maandag (even weken), woensdag, donderdag, en vrijdag (oneven weken): Wilma Wieringa 0594-500824 wieringa@noordermaat.nl Hoofdkantoor Bezoekadres: Groen van Prinstererlaan 127 Assen Postadres: Postbus 53 9400 AB Assen E-mail: info@noordermaat.nl Telefoon: 0592 - 343243

10.7 Contacten in Aduard. -Het contact met het stichtingsbestuur van MFC De Meeden (gymzaal) wordt onderhouden via Hanneke Ausma. -Aan de jaarlijkse 4 mei viering wordt door de groepen 7 en 8 van de gezamenlijke scholen deelgenomen. De bedoeling is dat de kinderen van onze school betrokken blijven bij deze nationale gedenkdag. Er wordt jaarlijks een krans gelegd bij het monument. Het monument is geadopteerd door de gezamenlijke basisscholen van Aduard. Er wordt een middag of een dag georganiseerd voor de leerlingen van groep 7 en 8. -Het contact met de voorschoolse opvang in Aduard is met ingang van 2007 in een protocol beschreven en gepresenteerd. Het doel is om door een warme overdracht gegevens beschikbaar te stellen aan de basisschool, die relevant zijn voor de doorgaande ontwikkelingslijn van uw kind.

54

Schoolgids 13 14  
Schoolgids 13 14  

Schoolgids SWS Aduard

Advertisement