Page 1

Avaluació en línea eines i estratègies PAC 3: Primera part. Model avaluatiu d’una PAC. EOI 3er de francés → Dossier 2: J’achète 1) Introducció i contextualització: Introduir els TIC en un aprenentatge presencial com una EOI no és gaire evident perquè els alumnes han escollit aquest tipus d’aprenentatge, d’una banda, perquè els agrada en general la interacció directa professor – alumne i entre alumnes, i per l’altra banda, el fet d’anar a classe els obliga a seguir un ritme regular i també perquè el sistema d’avaluació és continuada. La introducció dels TIC suposa un plus pels alumnes en l’aprenentatge de la llengua francesa perquè podran practicar més les quatre competències (comprensió i expressió oral i, comprensió i expressió escrita) i és una formació permanent . Com professora, és un repte incloure cada vegada més activitats TIC i fer que els alumnes tinguin una participació més activa en tots els aspectes i sobretot en la part avaluativa. 1.1 Destinataris i nivell educatiu: els alumnes de 3r de francès (nivell B1) d’escoles oficials d’idiomes (EOI) és a dir, adults i adolescents que compleixen aquest requisit: imprescindible tenir 16 anys complerts, l’any en què es comencin els estudis, i també hi poden accedir els majors de 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera. El nombre màxim d’alumnes per classes son 30. 1.2 Context i situació d’aprenentatge: Els alumnes de tercer segueixen un aprenentatge mixte o blended és a dir els alumnes tenen classes presencials (3 hores a la setmana) i complementen la seva formació amb la plataforma Moodle. Per les classes presencials utilitzen un mètode de francès Alter Ego 31 i un llibre d’exercicis2. Els alumnes de tercer es presenten al final del curs (130 h mínim) al examen oficial del Certificat de nivell intermedi que correspon al nivell B1 del Marc europeu comú de referència.

2) Concepció de l’aprenentatge: L’EOI disposa d’un moodle per cada professor i per cada curs que té. El Moodle és un entorn virtual i un espai de comunicació a Internet, on tindrà lloc una part de l’ensenyament – aprenentatge (cal recordar que l’altre part és fa en l’aula presencial) i és caracteritza perquè és un entorn dinàmic ja que a cada nova intervenció del professor o dels alumnes s’actualitzà automàticament. 2.1 Objectius generals i especifics: Com professora, haig de facilitar el procés d’aprenentatge i guiar als alumnes. El meu objectiu amb la plataforma moodle, seguint alguns dels principis del connectivisme és ajudar als alumnes a: 1 2

Dollez, C et Pons, S. : Alter ego 3 ; éd. Hachette, 2006. Caquineau-Gündüz, M.P et al. : Les exercices de grammaire (niveau B1); éd. Hachette, 2005.


-

mantenir connexions significatives entre xarxes, comunitats i fonts d’informació en relació amb la llengua francesa i la cultura francòfona. Produir coneixement compartit per tal de generar nous coneixements. Aprendre a saber com, quan i on gestionar el coneixement, la comunicació i la informació utilitzant les TIC i recursos electrònics. Desenvolupar la curiositat i la motivació per l’ús de les eines de la web 2.0 per emprar el francès com llengua vehicular.

Tots aquests objectius hauran d’orientar-se per assolir els objectius generals 3 de 3r de francès. He escollit per fer l’objecte d’aprenentatge el dossier 2 del llibre que es titula “J’achète”. En aquesta unitat, hem de tenir en compte que: Els objectius didàctics són: - Parlar del consum. - Caracteritzar objectes i serveis. - Explicar allò que ha dit algú. - Redactar una carta de reclamació.

Continguts lingüístics: a) Gramaticals: - La comparació. - Els pronoms relatius. - El discurs indirecte i la concordança del temps verbals. b) Lexicals: - El vocabulari dels diners i del consum.

L’objecte d’aprenentatge “J’achète” abordarà alguns d’aquests objectius i continguts amb el fi de preparar els alumnes per l’examen del Certificat de nivell intermedi. 2.2 Metodologia i temporalització: Els alumnes realitzaran en el centre o a casa, fora de les hores lectives de les classes, les activitats que trobaran d’una manera ordenada en la unitat 2 del moodle del curs. En la taula de presentació de les activitats s’inclou el temps aproximat per fer cada activitat però això dependrà molt de les habilitats de cada alumne (com per exemple lingüístics i informàtics). Algunes activitats tenen un temps de realització concret com per exemple: - Activitat 2 “Vous et la consommation”perquè és una consulta i han de contestar en una setmana. - Activitat 5 “Les avantages et les inconvénients d’acheter sur internet” (una setmana i mitja) perquè després es farà un balanç en l’aula presencial com activitat d’expressió oral. - Activitat 7: “Un mauvais achat” dues setmanes per poder fer desprès un comentari de l’activitat en l’aula presencial: realització de l’activitat, dificultats que s’han trobat, aspectes positius, quins sentiments han ressentit després de penjar la seva activitat a la wiki i rebre comentaris dels companys. Les altres activitats es poden fer al ritme de l’alumne sempre que estiguin fetes quan s’acabi aquesta unitat i no s’hagi començat la següent. Durant la realització de les diferents activitats de la seqüència didàctica, l’estudiant assumeix un rol actiu principal en quan a actor amb capacitat d’agència i autonomia vers els seus processos d’aprenentatge. Aprèn a responsabilitzar-se de sí mateix en el procés de connexió,

3

Generalitat de Catalunya. Departament d’ensenyament. Escoles Oficials d’idiomes. Objectius generals

2


connectant-se amb els altres respectant els seus propis modes d’actuació, temps i espais que el permeten dotar de significat l’aprenentatge en xarxa. (Siemens, 2004) En canvi, el professor guia l’estudiant a aprendre, a ensenyar a autoorganitzar la informació que és va trobant, a activar la participació i la interacció per poder compartir coneixements i a prendre profit de la xarxa i veure les seves possibilitats. 3) Seguiment i estratègies avaluatives Me’n adono que en aquest activitat no vaig donar prou importància en la part avaluativa i el meu objectiu es fer que els alumnes tinguin més protagonisme en l’avaluació sigui per exemple en l’autoavaluació i l’avaluació entre iguals. Haig de buscar criteris d’avaluació més definits que permetin als alumnes arribar al examen oficial ben preparats i siguin autocrítics amb la feina feta fins ara. Les eines d’avaluació han de ser variades (ex: rubriques) que tinguin en compte totes o la majoria de les competències treballades: comprensió escrita, expressió escrita, etc. Com professora haig de fer un seguiment exhaustiu de totes les tasques realitzades pels alumnes i per tant és molt important el feeback donat a classe però també en el Moodle enviant missatges individuals i grupals a fi de motivar els alumnes en l’ús d’aquesta plataforma i veure el potencial dels TIC en l’aprenentatge de una llengua.

3


DLO: J’achète Rol del docent

Activitat 1: Les français Comprensió oral:

Rol de l’alumne

Disseny

et la consommation.

- Presentar el document vídeo i l’activitat als alumnes. - Incloure un enllaç per descarregar gratuïtament el VLC media player per poder reproduir pràcticament tots els formats de vídeo i àudio.

- Llegir els consignes de l’activitat: * escoltar el document vídeo de CO. * contestar al qüestionari.

Temps: 20 minuts - eXe Learning: creació d’una pàgina en la qual inserim un vídeo amb format Windows media player (4’12) i al costat, un qüestionari de selecció múltiple a partir d’aquest programa ja que és pot exportar el conjunt en format IMS per poder integrar-ho en el moodle del curs de 3er EOI. S’inclou una retroalimentació o feedback per l’alumne i una nota o score. És pot donar format al text amb un títol atractiu i amb una font del tipus Arial-Helvetia-Verdana Presentació dels dos documents: Al centre i a dalt, títol de l’activitat “Les français et la consommation”. A sota i a l’esquerra de la pantalla hi haurà el vídeo i l’alumne tindrà la barra de llista de reproducció. Al costat del vídeo, hi haurà el qüestionari : títol i nombre de preguntes totals. Per defecte, l’alumne trobarà una pregunta amb les 3 opcions de respostes però tindrà si ho desitja la possibilitat de visualitzar totes les preguntes al mateix temps. Quan hagi realitzat el qüestionari l’alumne podrà: - visualitzar la seva puntuació i veure les respostes correctes. - clickar sobre un botó i podrà llegir la transcripció del document oral.

Activitat 2: Vous et la consommation. Comprensió escrita :

- Presentar l’activitat als alumnes i animar als alumnes a participar-hi.

Objectius d’aprenentatge - Comprendre i captar les idees principals d’una conferència sobre el tema del consum sempre que el tema resulti conegut i la presentació sigui clara i estigui ben organitzada. - Contestar un qüestionari de preguntes múltiples.

Temps: 10 minuts - Respondre a la consulta - Veure el resultat del qüestionari del grup classe.

- Creació d’una consulta a partir de “afegir una activitat” al moodle del curs: 8 preguntes en les quals els alumnes hauran d’escollir entre 2 o 3 respostes o contestar amb una resposta numèrica dins d’un marge concret. La consulta estarà limitada en un període de temps concret (una setmana), es visualitzarà en horitzontal, es mostrarà els resultats dels estudiants després que contestin, es publicarà els resultats anònimament sense mostrar els noms dels alumnes.

- Contestar a una consulta que introdueix nous conceptes de vocabulari més adients al nivell B1.

4


Activitat 3: Mes habitudes d’achat. Expressió escrita:

- Crear el fòrum. - Animar als alumnes a participar al fòrum. - Animar als alumnes a reutilitzar el vocabulari del consum del la unitat 2 del llibre i el vocabulari per donar una opinió. - Donar als alumnes unes pautes per com a de participar en un fòrum: escrit clar i organitzat, vigilar l’ortografia i respectar les opinions dels altres participants, i dues participacions màxim.

Temps: 20 minuts - Respondre al fòrum utilitzant el vocabulari propi de donar una opinió. - Llegir les intervencions del grup classe. - Respondre respectant les recomanacions del professor (escrit clar i organitzat, etc). - Participar dues vegades com màxim al fòrum.

- Posar dues preguntes al fòrum del moodle del curs per demanar als alumnes que donin la seva opinió sobre els resultats de la consulta. (Les résultats de la consultation vous ont-ils surpris? Oui ... Non et pourquoi? Presentació del fòrum: Títol de la pregunta i a sota, la gràfica amb els resultats de la consulta. Després, apareix a sota les consignes o recomanacions per participar al fòrum: - Reutilizar el vocabulari de l’opinió i de la consumació vist en l’unitat 2 del llibre de l’alumne. - Posar un enllaç per dirigir els alumnes en un document de text on hi ha el vocabulari de donar una opinió.

Activitat 4: Les pronoms relatifs composés. Ús de la llengua:

- Crear l’activitat amb l’eXe Learning. - Donar les consignes als alumnes. - Aconsellar els alumnes a fer més exercicis a partir dels documents referenciats.

- Fer l’exercici que trobarà en la unitat 2 del seu moodle. - Practicar i repassar el punt gramatical amb l’ajuda dels documents referenciats.

- Crear el document en Padlet (Wallwisher). - Donar les consignes als alumnes. - Resoldre dubtes amb el fòrum o amb el correu si cal. - Deixar dues setmanes per realitzar la tasca.

Expressió oral (en la classe presencial) :

Valoració i comentaris de la tasca en l’aula presencial per fer una activitat d’expressió oral primer per grups de 4 persones i després un balanç amb el

- Llegir les consignes de l’activitat. - Llegir el tutorial de Wallwisher si no es coneix encara aquest programa. - Entrar en el document Wallwisher creat pel professor, llegir si n’hi ha les intervencions dels companys per evitar repeticions i escriure un avantatge i/o un

(la temporització d’aquesta activitat és difícil de determinar perquè si l’alumne esta interessat podrà entrar varies vegades al fòrum per llegir les opinions dels altres participants)

Temps: 25 minuts eXe Learning: creació d’una activitat d’espai en blancs amb 25 frases per treballar “Les pronoms relatifs composés”, exportació en format IMS per poder integrar-ho en el moodle del curs de 3er EOI. S’inclou una retroalimentació o feedback per l’alumne i una nota o score. (Els alumnes disposaran d’una pàgina de text amb diferents enllaços teòrics i pràctics sobre aquest punt gramatical.)

Activitat 5: Les avantages et les inconvénients d’acheter sur Internet. Comprensió i expressió escrita:

- Donar una opinió sobre un tema concret. - Reutilitzar el vocabulari propi per donar una opinió: je crois que, il me semble que, etc.

Per realitzar aquesta tasca els alumnes hauran d’utilitzar una eina col·laborativa: Padlet (Wallwisher) - Crear un document amb el programa Padlet amb el títol de l’activitat i amb una imatge al mur (en relació amb les compres en Internet) i dividir el document en dues parts: a l’esquerra els avantatges i a la dreta els inconvenients de comprar en línia. Fer una còpia de la URL del document creat i copiar-la després en el document d’activitat de tasques del moodle. - Inserció d’una tasca a partir de “afegir una activitat” del moodle “insereix una activitat en línia”. Indico: nom de la tasca, introducció a la tasca i les consignes de l’activitat.

- Reforçar la pràctica dels pronoms relatifs composés.

Temps: 35 minuts - Participar amb una tasca col·laborativa utilitzant una eina de la Web 2.0. - Reflexionar sobre un tema concret. - Presentar arguments adequadament. - Utilitzar el lèxic del vocabulari vist en la unitat 2 del llibre de l’alumne. - Utilitzar els elements de la comparació

5


grup classe.

inconvenient sobre les compres en Internet.

Inserció de la URL del document creat en el Padlet per fer aquesta tasca. També dins les consignes els alumnes disposaran d’un enllaç tutorial sobre aquest programa.

En la classe presencial: (50 minuts) - Exposar oralment les raons i argumentar les seves opinions.

- Realitzar l’activitat de JClic seguint les instruccions: ordenar els paràgrafs d’una carta per a què el contingut sigui coherent. - Observar la estructura d’una carta de reclamació: determinar el contingut de cada paràgraf.

- Crear una activitat amb el JClic de ordenar paràgrafs: escriure els paràgrafs d’una carta de reclamació d’una manera desordenada i l’alumne haurà de trobar l’ordre correcte. - La clau d’aquest exercici és utilitzar connectors per estructurar el text. - Aquesta activitat la podem incloure o inserir en el moodle del curs i podrem especificar: el nombre màxim d’intents i el criteri d’avaluació.

- Identificar els elements important d’un text per poder entendre la seva estructura: els connectors. - Aprendre a reconèixer un tipus de carta formal determinada (lettre de réclamation).

- Crear una tasca a partir del moodle “Insereix una activitat”: definir molt detalladament les consignes de la tasca. Titol: Un mauvais achat; Tasca: realitzar un joc de rol amb un company de la classe per parlar de una mala compra (en una botiga o per internet). (10’) Situació: on s’ha comprat l’article, quan, característiques de l’article comprat, quins problemes té, solucions per resoldre el problema. Per grups de dues persones, els alumnes hauran de gravar la seva intervenció amb una nova eina del Web 2.0 : http://www.dailymotion.com/fr o www.loudblog.com. És una eina que permet compartir vídeo i hauran d’incloure l’enllaç en la wiki del curs. Cada grup haurà de comentar 4 vídeos fets pels companys. - Disposar als alumnes de l’enllaç del dailymotion i d’un tutorial. - Preparar el wiki de l’aula per a què els alumnes puguin posar els enllaços del seus vídeos.

- Participar amb una tasca col·laborativa utilitzant una eina de la Web 2.0. - Reutilitzar coneixements previs: els pronoms relatius, la interrogació, la comparació. - Practicar el discurs indirect. - Utilitzar el vocabulari del desacord.

Activitat 6: La lettre de réclamation. Comprensió escrita:

- Donar les pautes per realitzar l’activitat.

Activitat 7: Jeu de rôle “Un mauvais achat” Expressió oral:

- Preparar l’activitat. - Donar les pautes per realitzar l’activitat. - Animar els alumnes a fer l’activitat amb sentit de l’humor i divertint-se. Temps per a què tots els grups facin l’activitat una setmana i mitja.

- Llegir bé les consignes de l’activitat. - Trobar una parella (pel fòrum del moodle o en l’aula presencial). - Mirar el tutorial de la nova eina. - Realitzar l’activitat.amb responsabilitat i aprenent del seu company.

Temps: 2h

6


7

Pac3 pac per redissenyar  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you