__MAIN_TEXT__

Page 1

Verkorte

Jaarrekening 2013

INHOUD Blz. Blz.

2 3

Inleiding en balans per 31 december 2013 Staat van Baten en Lasten en toelichting Balans

Blz. Blz. Blz. Blz.

3 4 7 7

Waarderingsgrondslagen Toelichting balans Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

1


Inleiding Het Centrum Beeldende Kunst heeft een hectisch jaar achter de rug. Een grote reorganisatie met een verlies aan formatieplaatsen, meerdere verhuizingen, de inrichting van het pand aan de Eendrachtsstraat en de verbouwing van TENT aan het eind van het jaar eisten onze aandacht op. Om de problemen het hoofd te kunnen bieden, voerde het CBK in 2013 een heel zuinig financieel beleid. Dat, gekoppeld aan de helpende hand van de Gemeente Rotterdam in de vorm van een frictiekostensubsidie wierp al in 2013 zijn vruchten af doordat het negatieve eigen vermogen van bijna 1 miljoen euro eind 2012 bijna in één keer kon worden weggewerkt. Er waren ondanks dit financieel succes ook nog tegenvallers. De reorganisatie in de vorm van een verzelfstandiging van de Kunstuitleen aan de Nieuwe Binnenweg kon in 2013 nog niet worden afgerond. Daarnaast is de organisatie, ondanks veelvuldig overleg met de belastingdienst, vanaf 2013 onderworpen aan een ander BTW-regime, waardoor niet alle inkoop-BTW meer kan worden verrekend (kosten minimaal € 50.000 per jaar) en tevens BTW moet worden afgedragen over de geoormerkte subsidie voor Sculpture International Rotterdam (kosten € 35.000 per jaar).

Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) x € 1.000

31/12/2013

31/12/2012

Activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

3.270

3.810

570

545

2.700

3.265

Totale activa

3.270

3.810

1.093

541

Passiva Eigen Vermogen (5) Reserves Bestemmingsfondsen

14 1.079

-/- 820 1.361

Voorzieningen (6)

689

1.344

Door derden belegde gelden

295

328

1.193

1.597

3.270

3.810

Kortlopende schulden

Totale passiva

2


Staat van Baten en Lasten 2013 Centrum Beeldende Kunst inclusief Kunstuitleen

X €.1.000

Rekening

Begroting

Rekening

2013

2013

2012

BATEN A. Opbrengsten (11) Directe opbrengsten Indirecte opbrengsten

672

- Subsidies Gem. Rotterdam i.h.k.v. het Cultuurplan - BKV gelden - Overige bijdragen

132 1

654 18

B. Bijdragen (12)

133

3.627

1.526 1.400 701

1.170 1.136 34

2.961

1.561 1.400 0

3.488

1.872 1.367 249

Som der baten

4.299

3.094

4.658

LASTEN C. Beheerslasten

1.284

758

2.434

- Beheerslasten - Frictiekosten

1.379 -/- 95

758 0

977 1.457

D. Activiteitslasten

2.663

2.033

3.871

Som der lasten

3.947

2.791

6.305

Rentebaten Vrijval gereserveerde kosten

36 164

12 0

70 188

Exploitatieresultaat

552

315

-/- 1.389

+ 282

+ 75

+ 3

834

390

-/- 1.386

Mutatie bestemmingsfondsen Resultaat na mutatie bestemmingsfondsen

Waarderingsgrondslagen Algemeen • De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingspijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. • Alle bedragen luiden in hele euro’s, tenzij anders vermeld. • De balans is opgenomen na resultaatverdeling.

3


Grondslagen voor de waardering van activa en passiva • •

Bij contante waarde berekeningen van toekomstige verplichtingen wordt een discontovoet De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op het middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het ABP, en wordt, conform de in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging, in de jaarrekening verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De stichting heeft bij eventuele tekorten in het pensioenfonds geen verplichting tot aanvullende bijdragen anders dan toekomstige premieverhogingen. Investeringen in tentoonstellingen worden direct ten laste van het resultaat gebracht.

Toelichting op de balans Activa De ruimten aan de Witte de Withstraat (TENT), Eendrachtsstraat (CBK) en Nieuwe Binnenweg (Kunstuitleen) worden gehuurd van verschillende partijen tegen een overeengekomen huurprijs. De uitleencollectie is eigendom van de gemeente Rotterdam. Aankopen voor de collectie worden automatisch eigendom van de gemeente.

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2013

31-12-2012

Debiteuren Nog te ontvangen omzetbelasting Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen baten Nog te ontvangen subsidies Kunst & Cultuur Nog te ontvangen subsidies fondsen Nog te ontvangen subsidie Kunst & Cultuur / SIR Overige vorderingen

70.985 24.251 15.070 37.595 168.816 36.250 201.540 16.004

196.066 8.618 13.942 69.995 16.200 17.250 201.540 21.548

Saldo

570.511

545.159

Het hoge debiteurensaldo in 2012 wordt veroorzaakt door een vordering op de gemeente Rotterdam van € 117.588. Deze vordering is in 2013 afgewikkeld. De grote verkoopactie van kunstwerken eind 2012 had een drukkend effect op de BTW teruggave van dat jaar. De hoogte van de nog te ontvangen baten wordt in hoofdzaak bepaald door nog te ontvangen rente van € 30.962. De verwachte rente is veel lager dan in 2012 door dalende rentetarieven en een lager spaarsaldo. Nog te ontvangen subsidies Kunst & Cultuur: op basis van de subsidietoezegging van Kunst & Cultuur bleek het CBK bij de afrekening van de frictiekosten over 2013 nog een vordering te hebben van € 145.416. Nog te ontvangen subsidie Sculpture International Rotterdam (SIR): in 2010 is er een budget beschikbaar gesteld van € 1.007.700 voor de uitvoering van het SIR-programma. Daarvan is 80% als voorschot aan het CBK overgemaakt. De hier opgenomen resterende 20% zijn nog niet met de gemeente Rotterdam afgerekend.

4


Toelichting op de balans (vervolg)

31-12-2013

Liquide middelen

31-12-2012

Bank- en spaarrekeningen Kasgeld

2.694.839 4.561

3.254.551 9.917

Saldo

2.699.400

3.264.468

Passiva

Eigen Vermogen

Reserves: Algemene Reserve/Weerstandsfonds Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen

Balans 31-12-2012

Toevoeging + Onttrekking -/-

Balans 31-12-2013

-/- 819.542 -/- 996.451 176.909

+ 1.279.851 + 1.129.851 + 150.000

14.440 -/- 54.126 68.566

1.360.565

-/- 281.625

1.078.940

Algemene reserve Een grote vrijval van de voorzieningen voor personele frictiekosten en een zuinig beleid zorgen voor een groot positief resultaat, hetgeen het CBK in staat stelt om het negatieve eigen vermogen grotendeels weg te werken. Er resteert nog een negatief eigen vermogen van â‚Ź 54.126. Bestemmingsfondsen De bestemmingsfondsen hebben betrekking op de collecties openbare ruimte. Het gaat om voor dit doel geoormerkte gelden die in 2013 nog niet zijn uitgegeven.

Voorzieningen

Balans

Toevoeging +

Balans

31-12-2012

Onttrekking -/-

31-12-2013

- FPU uitkeringen

26.113

-/- 26.113

0

- Jubileumuitkeringen

15.014

+ 112

15.126

- wachtgeldverplichtingen

962.000

-/- 754.083

207.917

- reorganisatie

340.761

-/- 320.876

19.885

0

+ 445.857

445.857

1.343.888

-/- 655.103

688.785

- verzelfstandigingsschuld

Saldo Voorzieningen

5


Toelichting op de balans (vervolg)

FPU uitkeringen: De voorziening FPU uitkeringen kon vrijvallen aangezien er per 31 december 2013 geen FPU gerechtigden meer bij het CBK werkzaam zijn. Wachtgeldverplichtingen: Bij de herberekening van de toekomstige wachtgeldverplichtingen per 31 december 2013 is rekening gehouden met toegezegde bijdrage van de gemeente Rotterdam. Naast de toegezegde bijdrage van de Gemeente Rotterdam zijn de in 2013 uitbetaalde ontslagvergoedingen verantwoordelijk voor de grote vrijval van deze voorziening. Reorganisatievoorziening: Ook de reorganisatievoorziening kon voor een groot deel vrijvallen dankzij de toegezegde bijdrage van de Gemeente Rotterdam en de in 2013 uitbetaalde ontslagvergoedingen. Verzelfstandigingsschuld: De dienst Stadsontwikkeling eist in verband met de huuropzegging voor het pand Nieuwe Binnenweg een schadevergoeding van € 445.857 (was € 450.757). Dit bedrag is gebaseerd op de kosten van de verzelfstandiging in 2006 die indertijd aan Stadsontwikkeling is toebedeeld en door Stadsontwikkeling via de huur met het Centrum Beeldende Kunst werd verrekend. Zowel de hoogte van de claim, als de grondslag voor de claim worden door het CBK afgewezen. Voor de zekerheid is hier wel een voorziening voor opgenomen. Door derden belegde gelden (7) De abonnees van de Kunstuitleen werden tot en met het jaar 2007 in staat gesteld een gedeelte van het abonnementsgeld te sparen voor het aanschaffen van een kunstobject. Uit hoofde van deze regeling is door de deelnemers ultimo 2013 per saldo een bedrag van € 295.283 aan kooptegoed ingelegd voor de aanschaf van kunstwerken. Er vindt geen uitkering in geld plaats.

Kortlopende schulden Crediteuren Nog te betalen belastingen en sociale premies Reservering vakantiegeld Openstaande verlofuren Nog te betalen opdrachten/subsidies Nog te betalen kosten Vooruit ontvangen subsidies Kunstbonnen Overige schulden

Saldo

31-12-2013

31-12-2012

170.760 73.828 45.002 32.906 383.941 319.718 57.500 54.326 54.460

172.421 87.510 54.667 32.877 868.272 293.125 0 53.064 34.583

1.192.441

1.596.519

Lagere loonbelasting en sociale premies over de maand december eind 2013 in verband met de afname van het personeelsbestand ten opzichte van 2012.. Het bedrag vermeld bij de post ‘openstaande verlofuren’ is de waarde van niet-opgenomen verlofuren tegen het bruto uurloon, verhoogd met een opslag voor sociale premies. De post ‘nog te betalen opdrachten/subsidies’ betreft het saldo van de in 2013 of eerdere jaren aangegane verplichtingen jegens kunstenaars, die ultimo 2013 nog niet zijn afgewikkeld. De post ‘nog te betalen kosten’ betreft ramingen van diverse lasten en verplichtingen, die ten laste van de exploitatie 2013 of eerdere jaren zijn aangegaan. De post ‘vooruit ontvangen subsidies’ bestaat uit ontvangen en/of toegezegde subsidies voor projecten die pas in 2014 of later worden uitgevoerd. De post ‘overige schulden’ bestaat o.a. uit een ten onrechte ontvangen subsidie van € 39.822.

6


Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huurovereenkomst In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen en reorganisatie heeft het CBK de huurovereenkomsten met de Gemeente Rotterdam (Stadsontwikkeling/SO) voor de panden aan de Robert Fruinstraat 52, Westersingel 19-II en Nieuwe Binnenweg 75 per 1 april 2013 opgezegd en een nieuwe 5-jarige huurovereenkomst afgesloten met Nadruk 2 BV voor het pand Eendrachtsstraat 10. De nieuwe huurprijs inclusief servicekosten bedraagt € 34.150 op jaarbasis en zal jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd.

Toelichting op de staat van baten en lasten Ter wille van het inzicht maken we hier een scheiding tussen de staat van baten en lasten van het CBK en de staat van baten en lasten van de Kunstuitleen.

X €.1.000

Rekening

CBK

Kunstuitleen

2013

2013

2013

BATEN

A. Opbrengsten - Publieksinkomsten - Overige directe inkomsten - Indirecte inkomsten B. Bijdragen - Subsidies Gem. Rotterdam i.h.k.v. het Cultuurplan - BKV gelden - Overige bijdragen Som der baten LASTEN C. Beheerslasten - Beheerslasten - Frictiekosten D. Activiteitslasten Som der lasten Rentebaten Vrijval gereserveerde kosten Exploitatieresultaat Mutatie bestemmingsfondsen Resultaat na mutatie bestemmingsfondsen en reserves

672 556 98 18

149 38 98 13

3.627 1.526 1.400 701

3.627 1.526 1.400 701

4.299

0 0 0 0

3.776

1.284 1.379 - 95

523 518 0 5

523

1.103 1.198 - 95

181 181 0

2.663

2.320

343

3.947 36 164 552

3.423 32 164 549

524 4 0 3

+ 282

+ 282

0

834

831

3

7


Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg) Bij het indienen van het jaarplan 2013 door het CBK is uitgegaan van een verzelfstandigde Kunstuitleen, die niet op de begroting van het CBK drukt. In de praktijk bleek die verzelfstandiging minder eenvoudig. Zo is een verantwoorde exploitatie van de Kunstuitleen alleen mogelijk wanneer de opbrengsten uit verkoop van kunstwerken mogen worden aangewend voor die exploitatie. Dit uitgangspunt is strijdig met de vigerende collectie beheersovereenkomst tussen het CBK en de Gemeente Rotterdam. Om de toekomst van de kunstuitleen zeker te stellen, is eerst een oplossing van dit probleem noodzakelijk.

Baten Opbrengsten Directe opbrengsten

Rekening 2013

Begroting 2013

Rekening 2012

CBK Entreegelden TENT Inkomsten verkoop boeken en catalogi Inkomsten educatie en evenementen TENT Projectbijdragen Sponsoring Kunstuitleen Inkomsten abonnementen uitleen Inkomsten verkoop winkel Inkomsten verkoop kunstwerken Inkomsten educatie en evenementen Overige directe inkomsten

17.725 2.706 17.549 96.792 1.000

16.000 1.300 15.000 100.000 0

20.714 2.620 13.210 501.073 14.500

383.427 25.516 109.423 0 0

0 0 0 0 0

423.427 32.007 117.149 9.040 1.401

Totaal Directe opbrengsten

654.138

132.300

1.135.141

Door de verbouwing in het laatste kwartaal van 2013 zijn er bij TENT minder entreegelden opgebracht. De Kunstuitleen heeft in 2013 op alle fronten minder inkomsten gegenereerd, mede veroorzaakt door de reorganisatie (verhuizing, verbouwing, gedeelte sluiting). De algemene ontwikkeling van de inkomsten uit de abonnementen uitleen is echter heel zorgelijk, zoals onderstaand overzicht laat zien. Jaar opbrengst

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

383.427

423.427

464.649

489.383

498.414

490.229

472.069

Projectbijdragen zijn moeilijk te begroten. De reden daarvan is dat de inkomsten in de tijd sterk fluctueren en uitsluitend dienstbaar zijn aan concrete projecten. Het overgrote deel van de projectbijdragen heeft betrekking op de collecties openbare ruimte (â‚Ź 68.634; in 2012 â‚Ź 471.683). De trend is om minder bij te dragen aan projecten in de openbare ruimte. Voor geschikte projecten worden altijd participanten en/of co-financiers gezocht.

8


Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg) Indirecte opbrengsten

Rekening 2013

Begroting 2013

Rekening 2012

207 8.599 3.933

0 0 1.000

9.946 1.500 17.793

0 4.943

0 0

4.350 738

17.682

1.000

34.327

Subsidies Gem. Rotterdam in het kader van het Cultuurplan

Rekening 2013

Begroting 2013

Rekening 2012

CBK Reguliere subsidie Subsidie Actieplan Cultuurbereik Subsidie Beeldende Kunst & Vormgeving Fonds Stadsverfraaiing voor SIR

1.361.000 0 1.400.000 165.289

1.361.000 0 1.400.000 200.000

1.800.000 72.000 1.367.000 0

Totaal gemeentelijke subsidies

2.926.289

2.961.000

1.872.000

CBK Verhuur en servicekosten Doorberekende personeelskosten Overige doorbelaste kosten Kunstuitleen Doorberekende personeelskosten Overige doorbelaste kosten Totaal overige indirecte opbrengsten

Bijdragen

Met ingang van 2013 is de bijdrage uit het Fonds Stadsverfraaiing ten behoeve van SIR opgenomen onder de structurele subsidie voor het CBK. In 2012 werd deze subsidie nog onder ‘overige bijdragen’ verantwoord. Vanwege het specifieke karakter van deze subsidie dient wel BTW te worden afgedragen over deze bijdrage, hetgeen bij het opmaken van het jaarplan 2013 nog niet bekend was. Ten aanzien van de bestedingen van de Geldstroom BKV verwijzen wij naar bijlage 1 bij dit jaarverslag en naar het desbetreffende hoofdstuk in de beleidsverantwoording. Rekening 2013

Begroting 2013

Rekening 2012

CBK Kunst & Cultuur bijdrage frictiekosten Fonds Stadsverfraaiing voor SIR Overige subsidies

670.416 0 30.500

0 0 0

0 200.000 49.400

Totaal overige bijdragen

700.916

0

249.400

Overige bijdragen

Kunst & Cultuur heeft in de loop van 2013 besloten om een bijdrage in de frictiekosten toe te kennen. Deze subsidie over 2013 is apart met de Gemeente Rotterdam afgerekend. Voor 2014 en 2015 worden ook bijdragen verwacht.

9


Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg) Lasten

Beheerslasten Personeel Huisvesting Kantoor en organisatie Verzelfstandigingsschuld 2006 Totale beheerslasten Personeel

Rekening 2013

Begroting 2013

Rekening 2012

339.538 354.875 238.481 445.857

362.739 212.494 182.345 0

421.370 395.062 160.502 0

1.378.751

757.578

976.934

Vanwege een andere indeling in de boekhouding is een vergelijking met de uitkomsten van 2012 niet zinvol. Zowel voor de huisvesting als voor de organisatie is 2013 een overgangsjaar geweest, hetgeen tot relatief hoge kosten heeft geleid. Voor 2014 worden lagere kosten verwacht.

De verzelfstandigingskosten 2006 hebben betrekking op de gevormde voorziening ten behoeve van de claim van Stadsontwikkeling.

frictiekosten Personele lasten incl. onttrekking voorzieningen Materiële lasten

Totale frictiekosten

Rekening 2013

Begroting 2013

Rekening 2012

-/- 349.803 254.814

0 0

1.391.988 64.763

-/- 94.989

0

1.456.751

Per 1 september 2012 is een aantal medewerkers van het Centrum Beeldende Kunst boventallig verklaard. Voor hen treedt vanaf dat moment een re-integratieperiode in werking. Deze re-integratieperiode loopt door tot september 2014. Alle boventallige medewerkers hebben in 2013 een aanbod ontvangen voor éénmalige vergoeding in ruil voor een vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Boventallige medewerkers ontvangen via een ingehuurd bureau begeleiding bij het zoeken naar ander werk en/of omscholing. Zowel voor de salariskosten van de boventalligen als de daarop volgende wachtgelduitkeringen zijn in 2012 voorzieningen gevormd. Naar aanleiding van de toegezegde bijdrage van de gemeente Rotterdam en de in 2013 gemaakte kosten kan een groot gedeelte van deze voorzieningen vrijvallen.

10


Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

Activiteitslasten gesplitst naar activiteit: CBK • • • • • • • • • • • •

Communicatie (algemeen) Art Office Informatie en documentatie Educatie Kunstprijzen Stadsmanifestaties Internationale samenwerking Bijzondere opdrachten Presentatie TENT Collectie openbare ruimte BKOR SIR

Kunstuitleen • •

Rekening 2013

Begroting 2013

578.807

646.400

127.411

686.819 1.054.303

543.920 843.402

443.550 168.484 10.916 143.451 71.699 41.725 809.349 1.012.031 352.517

343.416

0 429.801 260.652

Kunstuitleen Collectie

Totaal

Rekening 2012

2.663.345

2.033.722

3.871.561

Vanaf 2013 zijn de activiteiten van het CBK geconcentreerd in drie programma’s: Art Office, Openbare Ruimte (BKOR en SIR) en TENT. Daarnaast is de boekhouding met ingang van 2013 enigszins anders ingericht. Een vergelijking met 2012 is om die redenen niet zinvol. De hogere kosten van de Collectie Openbare Ruimte (BKOR en SIR) worden gefinancierd vanuit de beide bestemmingsfondsen. De lagere uitgaven voor het onderdeel Art Office worden veroorzaakt door het feit dat een deel van het budget (Buitenland en Educatie) voor de duidelijkheid direct geboekt is onder het programma TENT.

Rentebaten

€ 36.392

Het lagere saldo aan liquide middelen en een dalend rentepercentage zorgen voor minder rente inkomsten dan in 2012. Vrijval gereserveerde kosten

€ 164.049

Het gaat hier om in 2012 of eerdere jaren begrote kosten, die uiteindelijk toch niet gemaakt werden. Het daarvoor gereserveerde bedrag op de balans kan dan in 2013 vrijvallen ten gunste van de exploitatie.

11

Profile for CBKRotterdam

Cbk verkorte jaarrekening 2013  

Cbk verkorte jaarrekening 2013  

Advertisement