Page 1

Schoolgids

2013-2014 Cb de Zwaluw Zandpolstraat 9 7764 AK Zandpol 0591-552655 www.cbdezwaluw.nl e-mail: zwaluw@vivimail.nl P.C. Schoolstichting Viviani voor primair onderwijs te Emmen e.o. Secretariaat: Postbus 91, 7800 AB Emmen, tel 0591-648207, e-mail: info@viviani.nl


CBS de Bark

CBS de Bron

de Tondel

Viviani, Vasco da Gamastraat 18, 7825 VJ Emmen, tel. 0591-648207, www.viviani.nl

2


INHOUDSOPGAVE: Schoolgids ..................................................................................................................................................... 1 1. CB de Zwaluw. ............................................................................................................................................ 5 2. Uitgangspunten van de school .................................................................................................................... 5 2.1 De tijd van het krijtje is voorbij‌.Het digitale tijdperk. .............................................................................. 7 3. Wat leren de kinderen bij ons op school ..................................................................................................... 7 3.1. Groep 1 en 2 ............................................................................................................................................ 7 3.2. Groep 3 t/m 8 (Algemeen) ...................................................................................................................... 9 4. Resultaten van het onderwijs ...................................................................................................................... 9 4.1 Leerlingvolgsysteem ................................................................................................................................ 10 4.2 Overgaan en zittenblijven ........................................................................................................................ 11 4.3 Uitstroomcijfers naar VO ......................................................................................................................... 12 5. Uw kind(eren): Ook onze zorg .................................................................................................................. 12 5.1 Weer Samen Naar School en het Zorgteam. .......................................................................................... 13 5.2 Zorgplan................................................................................................................................................... 13 5.3. Leerling-gebonden Financiering. ............................................................................................................ 13 5.4 Schoolarts. ............................................................................................................................................... 14 5.5 School-Maatschappelijk Werk ................................................................................................................ 14 6. Praktische zaken ....................................................................................................................................... 15 6.1 Schooltijden 2013-2014. .......................................................................................................................... 15 6.2 Onderwijstijd. ........................................................................................................................................... 15 6.3 Vakanties / vrije dagen: 2013-2014 ......................................................................................................... 15 6.4 Overblijven. .............................................................................................................................................. 16 7. Regels en afspraken. ................................................................................................................................. 16 7.1 Pleinwacht.. ............................................................................................................................................. 16 7.2 Slecht weer.. ............................................................................................................................................ 17 7.3 Melding ziekte. ......................................................................................................................................... 17 7.4 Veiligheid in en rond school. ................................................................................................................... 17 8.1 Klankbordgroep. ...................................................................................................................................... 17 8.2 De Medezeggenschapsraad. .................................................................................................................. 18 8.3 Ouderbijdrage / Schoolfonds. .................................................................................................................. 18 8.4 Landelijk info-centrum voor ouders. ........................................................................................................ 19 8.5 Onderwijsgids voor Primair en Voortgezet Onderwijs. ............................................................................ 19 8.6 Schoolgids CB de Zwaluw. ...................................................................................................................... 20 9 Beleid en procedures .................................................................................................................................. 21 9.1 Leerplicht en vrijstelling van onderwijs. ................................................................................................... 21 9.2 Regeling voor toelating. ........................................................................................................................... 22 9.3 Regeling voor schorsing / verwijdering. ................................................................................................... 22 9.4 Viviani - Klachtenregeling. ...................................................................................................................... 23 Beknopte procedure klachtenregeling ................................................................................................... 23 9.5 Aansprakelijkheid / Verzekering. ............................................................................................................. 24

3


Woord vooraf. Voor u ligt de schoolgids van CB de Zwaluw voor het jaar 2013-2014. We hebben weer ons uiterste best gedaan, om een zo volledig mogelijk beeld van school te geven. De schoolgids is voor (toekomstige) ouders een belangrijke bron van praktische informatie. Ook wordt in de schoolgids gesproken over onderwijskundige zaken, de kwaliteitszorg, over de doelstellingen van de school, de methoden, de geldende omgangsvormen, de schoolstructuur, de zorgstructuur, de uitstroomresultaten, het vakantierooster en de klachtenregeling binnen de school. We hopen dat u met deze schoolgids een beeld krijgt van wat u van onze school mag verwachten. De basisschool is een stukje van je leven. Voor de leerlingen en voor u. De basisschool legt de basis en de leerlingen zijn in de loop van de jaren zo’n 8000 uren aan de zorg van meesters en juffen toevertrouwd. Een goede communicatie tussen school en ouders vinden we erg belangrijk. Onderwijs blijft in beweging. We hopen dat we samen met u in ons onderwijs kunnen blijven groeien. Natuurlijk blijft een gids een boekwerkje wat pas gaat leven als er ook daadwerkelijk een beeld bij gevormd kan worden Daarom bent en blijft u van harte welkom op onze school met uw vragen, aanvullingen of suggesties. Nog meer informatie over school kunt u in het schoolplan vinden. Die kunt u op school inzien. Op www.cbdezwaluw.nl kunt u informatie vinden, maar ook fotomateriaal van activiteiten die de leerlingen op of met school beleven. Deze schoolgids is met zorg samengesteld en we hopen dat u deze het hele schooljaar als naslagwerk gaat gebruiken. BEWAREN DUS! We wensen de leerlingen en hun familie een on(der)wijs goed jaar toe! Het team van CB de Zwaluw

4


1. CB de Zwaluw. Op de voorgevel van onze school staat ons logo. De naam ‘CB De Zwaluw’ is bedacht door leerlingen van de school. Na een ingrijpende verbouwing leek het ons een goed moment om de school een nieuwe naam te geven (in 2009). De Zwaluw vonden wij heel passend: de zwaluw staat symbool voor reiziger en groei. Een symbool voor de wens om leerlingen op te voeden tot zelfstandige volwassenen met een open wereld- en mensbeeld. Die zullen uitvliegen en hun leven lang blijven leren en ontdekken! Niet voor niets is onze missie ‘Vliegen vanuit vertrouwen’. Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen zich competent voelen, waar ze gezien worden en een eigen inbreng hebben. Wij willen hen vertrouwen geven vanaf de basis van hun ontwikkeling. Daarmee bereiken we dat het vertrouwen groeit:  Vertrouwen in zichzelf  Vertrouwen in de ander  Vertrouwen in het eigen kunnen  Vertrouwen op eigen keuzes  Vertrouwen in de toekomst Voor het dorp Zandpol is de school belangrijk. Zonder school zou aan de leefbaarheid van het dorp op de lange duur afbreuk worden gedaan. De schooljeugd houdt het dorp bruisend en levendig. Vanaf 1923 heeft Zandpol al een school. Toen was de naam: ”School met de Bijbel”. Tegenwoordig vallen we onder het bestuur van Viviani, de stichting voor PC en interconfessioneel Primair Onderwijs in Emmen en omstreken. U kunt hier meer over lezen op www.viviani.nl . De grootte van de stichting zorgt er voor dat ook kleinere scholen goed kunnen bestaan. We zijn een protestants christelijke school, en vragen de ouders om de grondslag van de stichting te respecteren. U kunt ook lid worden van de stichting Viviani. Bij de inschrijving krijgt u hier informatie over.

2. Uitgangspunten van de school Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar waar ze zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Wij zijn een christelijke basisschool, we leven en werken vanuit ons geloof in de bijbel. Onze basisschool is bestemd voor leerlingen vanaf vier jaar, die in beginsel in acht jaar de acht groepen kunnen doorlopen, waarna een vloeiende overgang naar het voortgezet onderwijs kan plaatsvinden. Het onderwijs richt zich op:

5


De emotionele ontwikkeling. Het verwerven van sociale vaardigheden De cognitieve ontwikkeling. De zintuiglijke ontwikkeling. Het ontwikkelen van de creativiteit. Het verwerven van de noodzakelijke kennis. Het verwerven van culturele vaardigheden. Het ontwikkelen van lichamelijke vaardigheden. Het leren omgaan met informatica, communicatie en techniek. We zijn een klassikale school met 3 combinatiegroepen. De kleine groepen maken een individuele benadering en intensieve begeleiding mogelijk. De Intern Begeleider ondersteunt de leerkracht en leerlingen in en buiten de groep. Op de Zwaluw vinden we het belangrijk dat leerlingen zelf oplossingen weten te vinden voor de problemen die ze tegenkomen. Dat kan op het gebied van het leren; bijvoorbeeld bij rekenen eerst zelf nadenken en daarna er met elkaar over hebben. Maar ook op het gebied van gedrag en de omgang met anderen. Hoe kunnen we samen deze ruzie oplossen? We vinden het belangrijk om de leerlingen daartoe te stimuleren. Voor de ene leerling betekent dit dat je stap voor stap de leerling verder helpt en voor de andere leerling betekent het dat je ‘van afstand’ ziet en waardeert dat de leerling goed bezig is. We geven de leerlingen daarmee veel autonomie en verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. We denken dat dit meer ‘zelf ontdekken’ een bijdrage levert aan het competentiegevoel (‘Dit kan ik!’) van de leerling. Als leerkracht houden we wel voortdurend in de gaten of de leerling op de goede weg is en daarom hebben we de ontwikkelingslijnen voor de verschillende vakken goed in beeld. We sturen bij indien nodig. We leggen de lat voor de leerling hoog, we willen er uithalen wat er in zit. Maar we houden daarbij rekening met de mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. Om te zorgen dat iedereen meedenkt, meewerkt en meedoet, laten we de leerlingen vaak samenwerken. We stimuleren de leerlingen door veel vragen te stellen, waardoor het kind actief wordt. We moedigen de leerlingen aan met iedereen te leren samenwerken. Je hebt het in de maatschappij tenslotte niet altijd voor het kiezen. Als dat niet spontaan gebeurt, sturen we het die kant op. We geven de leerlingen inzicht in waarom het wel of niet lukt in de hoop dat de leerlingen later op eigen kracht beter kunnen samenwerken. Daardoor komt er meer uit het kind en krijgen ze een goed zelfbeeld. Er ontstaat beter inzicht in wat ze goed en minder goed kunnen. Dit laten we ze dan ook regelmatig door zichzelf benoemen en we bespreken en waarderen dit. Elk kind mag er zijn.

6


We gebruiken verschillende manieren om de leerlingen te laten reflecteren. We streven naar het vergroten van de intrinsieke motivatie. We willen dat ze het uit zichzelf goed doen. 2.1 De tijd van het krijtje is voorbij….Het digitale tijdperk. We vinden het belangrijk om inspirerend en uitdagend les te blijven geven. De leerkracht is daarin een belangrijke schakel. Zij kunnen gebruik maken van het digitale schoolbord. Viviani heeft ook in de kleinere scholen geïnvesteerd om ze up to date te maken voor het digitale tijdperk. We zijn heel trots op onze nieuwe leeromgeving. Het biedt een schat aan nieuwe multimediale mogelijkheden. We kunnen zelfs school tv op het digitale bord kijken. Ook de leerlingen gaan hierin mee. We hebben nu een professioneel (draadloos) computernetwerk met een omgeving waar leerlingen overal in school op hun eigen naam digitaal kunnen werken. Een verrijking voor het onderwijs. Voor het gebruik van de computers hebben we afspraken gemaakt. De leerlingen van de bovenbouw hebben een internetprotocol met regels en afspraken doorgenomen.

3. Wat leren de kinderen bij ons op school In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe en welke leerstof wordt aangeboden. Naast actuele gebeurtenissen ligt de leerstof voornamelijk omschreven in de door ons gebruikte methodes. Deze methodes voldoen aan de doelen beschreven in de “Kerndoelen basisonderwijs”. Een exemplaar van deze uitgave van het ministerie ligt in school ter inzage. Allereerst een beschrijving van groep 1 en 2. 3.1. Groep 1 en 2 De kleuters begeleiden we in het ontdekken van de wereld. Hierbij hoort ook de verwondering over de schepping, waarbij veel aandacht wordt geschonken aan het feit dat wijzelf daar van mogen genieten, zuinig op moeten zijn en dankbaar voor alles wat ons gegeven is. Een kind moet zich veilig voelen, zodat hij/zij zich kan ontwikkelen in z’n eigen tempo. Er wordt vooral nadruk gelegd op het feit dat we samen in de groep zijn en dat we dus samen moeten spelen, delen, geduld hebben met elkaar, elkaar accepteren. De sfeer moet prettig, open zijn; er is tijd en ruimte voor de verhalen en emoties van de leerlingen. Ieder kind is belangrijk, heeft z’n eigen plaats in de groep.

7


Het leermateriaal wordt aangeboden als een uitdaging tot ontwikkeling. Er wordt meestal gewerkt in groepjes, waardoor leerlingen elkaar kunnen helpen, stimuleren en van elkaar kunnen leren. Het verschil in interesse, in tempo en niveau wordt eerder als uitdaging ervaren dan als belemmering: Uitdaging bij het tempo verschil: het leren wachten of juist stimuleren om bij de groep te blijven. Uitdaging bij verschillende interesse: interesse verleggen, nieuwe dingen horen, de wereld groter maken. Uitdaging bij verschillende niveaus: leren van elkaar. Dit zijn allemaal aspecten van de sociaal emotionele ontwikkeling. We gebruiken de nieuwe versie van Schatkist. Het is een methode voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs, die aansluit bij de eisen van de 21e eeuw. In Schatkist staat het kind centraal: leren is en blijft leuk. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, maar er zijn wel overeenkomsten of lijnen waarlangs de ontwikkeling loopt. Schatkist maakt het mogelijk die activiteiten te kiezen, die bij de ontwikkeling en belevingswereld van het kind passen. Door het uitgekiende systeem van Schatkist komen alle gestelde tussendoelen altijd aan bod. De volgende leerlijnen komen in Schatkist aan bod: mondelinge taal, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling en beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid. De twee laatst genoemde zijn wat nadrukkelijker aanwezig dan de rest. Schatkist sluit goed aan bij de methode Veilig Leren Lezen in groep 3. Naast Schatkist werken wij in de onderbouw ook nog rondom thema’s: seizoenen, Sinterklaas, Kerst, Pasen en actuele thema’s. We werken naast Schatkist ook met het boek “Fonemisch bewustzijn” waarin de taalontwikkeling centraal staat met het voorbereiden op het leesonderwijs. Zelfstandig werken tijdens arbeid met ontwikkelingsmateriaal heeft tot doel: leren omgaan met opdrachten verantwoordelijkheid t.o.v. een weektaak keuzes leren maken strategieën leren bedenken (volgorde eerst, laatst) over langere termijn denken leren aanpassen aan andere kinderen en omstandigheden

8


3.2. Groep 3 t/m 8 (Algemeen)  betekent: dit vak wordt wèl in bovengenoemde groep gegeven Vakgebied Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6

Gr. 7

     Godsdienst      Lezen      Taal      Schrijven      Rekenen    Aardrijkskunde    Geschiedenis      Biologie      Sociale Competenties      Verkeer      Bewegingsonderwijs / Gym  Engels      Handvaardigheid      Tekenen      Muziek Opmerking: De tijd die aan een bepaald vak wordt besteed, kan per leerjaar verschillen.

Gr. 8               

4. Resultaten van het onderwijs Bij de resultaten van het onderwijs kijken we nooit alleen naar de resultaten op de verschillende Cito-toetsen en naar welke school voor Voortgezet Onderwijs de leerlingen gaan. Resultaten zijn bij ons ook: dat kinderen groeien naar een steeds grotere mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; dat kinderen sociaal vaardig worden, zelfvertrouwen krijgen; dat kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen om te zijn zoals ze zijn. Deze laatste resultaten zijn echter veel moeilijker zichtbaar te maken. Het boeken van (tussen)resultaten heeft steeds onze aandacht. Het is een onderdeel van het kwaliteitsproces binnen onze school. We gaan uit van de basisstof voor elk vak of vakgebied voor alle kinderen. We gebruiken daarvoor verschillende methoden die aan de kerndoelen voldoen. Methode gebonden toetsen geven inzicht of de leerlingen zich de stof hebben eigen gemaakt. Daarnaast gebruiken we een leerlingvolgsysteem. Dit stelt ons in staat om, los van de methoden, de leerlingen op hun vorderingen te toetsen. Dit geeft een betrouwbaar beeld omdat deze toetsen landelijke normen kennen. Binnen het leerlingvolgsysteem wordt gesproken in niveaus: niveau A, B, C, D, E.

9


4.1 Leerlingvolgsysteem Als middelen om de resultaten te bepalen, gebruiken we toetsen van Cito voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. We volgen hiervoor de toetskalender. De resultaten van de toetsen worden weergegeven in een profiellijn van de leerling. Naast de Cito-toetsen “Rekenen voor kleuters” en "Taal voor kleuters", maken we voor ons Cito-Leerlingvolgsysteem ook gebruik van de Drie Minuten Toets (een toets voor technisch lezen), AVI-toets voor technisch lezen, Rekenen en Wiskunde en de spellingtoets SVS, Lezen met begrip voor 3 en 4 en voor de bovenbouw Toets Begrijpend Lezen. Na het afnemen van deze toetsen worden de niveaus van de leerlingen op kaart vastgelegd. Ook laten we de Entree-toets (groep 7) en de Eindtoets Basisonderwijs (groep 8) door de leerlingen maken. Voor ons zijn deze toetsen ook een graadmeter om te zien hoe onze school scoort in vergelijking met andere scholen, hoewel zo’n vergelijking nooit optimaal kan zijn. Komend schooljaar willen we de resultaten van alle toetsen en de verdere gegevens invoeren in het digitale administratiesysteem Parnassys. De resultaten worden altijd besproken op de 10-minutengesprekken.

10


4.2 Overgaan en zittenblijven We zijn op CB de Zwaluw ons ook aan het richten op Passend Onderwijs. De afgelopen jaren hebben we ons geprofileerd als StAP-school; Stimulering Adaptief Proces. Dat zijn twee aspecten die nauw samenhangen met de visie op het onderwijs. Wij willen voldoen aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daar past zittenblijven eigenlijk niet meer in. We willen leerlingen die niet die opbrengsten laten zien die we verwachtten een eigen programma geven waarin rekening gehouden wordt met de specifieke behoeften van die leerling. Dat kan betekenen dat een leerling een groep ‘over doet’, maar het kan net zo goed dat de leerling toch verder gaat naar de volgende groep. In beide gevallen krijgt de leerling een eigen programma. Daarom is het moeilijk aan te geven wat een eventueel percentage is van het zittenblijven. Zo spelen we in op de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Voor dit item is een protocol ontwikkeld, dat op school ter inzage ligt.

11


4.3 Uitstroomcijfers naar VO De leerlingen, die onze school verlaten hebben om naar het vervolg onderwijs te gaan hebben voor de volgende scholen gekozen: Schoolsoort LWOO/Pr Ond LWOO VMBO-BB/KB VMBO-TL TL-HAVO HAVO Gymnasium VWO

Aantal 2008-2009

Aantal 2009-2010

Aantal 2010-2011

Aantal 2011-2012 2

Aantal 2012-2013

3

1 1

1

3

2

2 3

2

2

1

3

3

Wanneer een leerling onze school verlaat, moet de betreffende leerkracht een onderwijskundig rapport invullen en opsturen naar de nieuwe school.

5. Uw kind(eren): Ook onze zorg We houden de vorderingen van de leerlingen bij door de methode toetsen en het Citoleerlingvolgsysteem. Het Cito-Leerlingvolgsysteem, een systeem waarbij de ontwikkeling van elke leerling op het gebied van taal, lezen en rekenen duidelijk in kaart wordt gebracht, kan ons daarbij helpen. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt d.m.v. een vragenlijst ingevuld vanuit de Kanjer-methode. Voor de kleuters gebruiken wij de toetsen ‘Taal voor kleuters’ en ‘Rekenen voor kleuters. Daarnaast hanteren we Schatkist en Fonemisch Bewustzijn. In sommige gevallen kunnen wij als leerkrachten leerlingen niet op dat niveau brengen zoals u en wij dat zouden willen. Na het signaleren van de sociaal-emotionele of cognitieve problemen en het mogelijk achterhalen van de oorzaak, stelt de leerkracht in overleg met de intern begeleidster (I.B.er), een handelingsplan op. Na het uitvoeren van dit plan in de klassensituatie of individueel ten hoogste zes weken, volgt er door de leerkracht en de Intern Begeleider een evaluatiegesprek eventueel gevolgd door een bijstelling van het handelingsplan. Daarmee wordt een zelfde periode gewerkt. Zo hopen we de leerling met zijn/haar probleem geholpen te hebben.

12


5.1 Weer Samen Naar School en het Zorgteam. We kunnen voor extra begeleiding omtrent een handelingsplan en een eigen leerlijn een beroep doen op het zorgteam van het Weer Samen Naar School samenwerkingsverband Zuid-Oost-Drenthe. Dat gebeurt echter niet zonder uw medeweten en toestemming. De bedoeling van Weer Samen Naar School is om leerlingen zo lang mogelijk op hun eigen basisschool te laten. Wanneer extra hulp, niet de verwachte resultaten oplevert kunnen we, in overleg, een verlengde schooltijd overwegen. In overleg wordt er bekeken wat er nog van de leerstof anders kan worden aangeboden. Ook kan er verder gegaan worden met aangepaste leerstof voor een bepaald vak. Mocht een verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs de beste oplossing voor de leerling zijn, dan wordt dat proces natuurlijk eerst met u besproken. Terugplaatsing van speciaal basisonderwijs naar de basisschool behoort ook tot de mogelijkheden om een leerling weer bij zijn of haar “oude” klasgenootjes te plaatsen. Extra begeleiding door het SBO kan dan noodzakelijk zijn. Wanneer een leerling bij ons extra begeleiding gehad heeft, kan die hulp ook gegeven worden in het voortgezet onderwijs. 5.2 Zorgplan. Ons Zorgplan ligt in school ter inzage. Daarin kunt u lezen welke stappen allemaal worden ondernomen voordat het kind aangemeld wordt bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg ( de PCL) van het samenwerkingsverband. De ouderbrochure over het W.S.N.S. uitleg kunt u op school bij juf Wilma vragen. Tijdens onze leerlingenbesprekingen, die we op vastgestelde data houden, bespreken we de zorgleerlingen. We stellen de plannen van aanpak bij of wijzigen die wanneer beoogd resultaat uitblijft. Na de diverse gesprekken bespreken wij eerst, wat uiteindelijk het beste is. Soms wordt (opnieuw) contact gezocht met het Zorgteam. Uw kind(eren) is (zijn) ook onze zorg. 5.3. Leerling-gebonden Financiering. Vanaf 1 augustus 2003 is de wet Leerling Gebonden Financiering in werking getreden. Het invoeren van deze Rugzak heeft gevolgen voor onze school. De extra middelen die voor een kind met een handicap of stoornis nodig zijn om onderwijs te volgen, zitten als het ware in een “rugzakje”. De ouders krijgen die middelen niet zelf in handen. Dit is bestemd voor de school die het geld moet gebruiken voor: de ambulante begeleiding het geven van extra hulp aan het kind de aanschaf van extra leermiddelen zoals, een aangepaste stoel/tafel/ gebruiksmateriaal enz.

13


Voor meer informatie kunt u naar de volgende website: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-isleerlinggebonden-financiering-lgf-en-voor-wie-is-het-bedoeld.html#doelgroep-lgf Ouders van kinderen met een handicap hebben het recht om hun kind bij ons op school aan te melden. De school heeft echter geen plaatsingsplicht. Dit betekent, dat wij voor ieder verzoek een afweging moeten maken. De volgende aspecten worden in het gesprek met de ouders meegenomen in onze afweging: Elk kind wordt door de school individueel bekeken, Bij aanmelding moet het team twee weken de tijd krijgen om zich te verdiepen in de materie van de beperking en de gevolgen bij plaatsing daarvan voor de groep en de school. Samen met u wordt bekeken of de situatie voor de leerkracht hanteerbaar is en of wij uw kind iets kunnen leren gedurende de looptijd van het contract. De leerkrachten behoeven geen medische handelingen verrichten. Alleen kinderen uit eigen omgeving komen in aanmerking. In een combinatiegroep kan maximaal één kind met een lgf-handelingsplan worden begeleid. Door leerkrachten mogen geen te belastende fysieke inspanningen worden verricht. Op CB de Zwaluw stellen we het belang van het kind, maar ook de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen centraal. Op CB de Zwaluw begeleidt Wilma van Melis de rugzakleerlingen. Zij legt, samen met de ambulant begeleider van een cluster, in een jaarplan vast hoe de individuele zorg voor de leerling is georganiseerd en hoe het budget wordt besteed. 5.4 Schoolarts. De schoolarts komt eenmaal per schooljaar. De regel is dat de kinderen uit groep 1/2 (één keer in de kleuterperiode) en groep 7 worden onderzocht. Daarnaast worden sommige kinderen opgeroepen voor de na-controle: de ogen en/of de oren worden nog eens nagekeken (dit kan vanuit verschillende groepen). Bij de controle is een ouder aanwezig. De na-controle is zonder de ouders, uw kind krijgt dan een brief mee. De schoolarts bespreekt de leerlingen met de groepsleerkracht 5.5 School-Maatschappelijk Werk Helaas is de structuur van het School Maatschappelijk Werk m.i.v

14


de cursus 2010-2011 gewijzigd. We kunnen nu alleen op afroep het SMW inschakelen. De contacten lopen via onze IB-leerkracht (juf Wilma).

6. Praktische zaken 6.1 Schooltijden 2013-2014. De schooltijden zijn: ’s Morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur, ’s woensdags tot 12.15 uur. ’s Middags van 13.15 uur tot 15.15 uur De groepen 1 en 2 hebben maandagmiddag en vrijdagmiddag geen school. Groep 3 en 4 hebben vrijdagmiddag geen school. Op woensdagmiddag hebben alle leerlingen vrij. Om 8.25 uur en 13.10 uur gaat de 1e bel zodat we alvast naar binnen kunnen. Om 8.30 uur en 13.15 uur gaat dan de binnenbel. 6.2 Onderwijstijd. De groepen 1 tot en met 4 moeten in 4 jaar tijd wettelijk minimaal 3520 uur onderwijs krijgen en de groepen 5 tot en met 8 per jaar wettelijk minimaal 1000 uur. De school is ‘vrij’ om te bepalen welke inhouden eraan worden geven evenals het bepalen van lesvrije dagen. Er mag per dag niet meer dan vijf en half uur les gegeven worden. Dit zijn de wettelijke voorschriften.

Wij hebben het zo ingevuld: berekenen voor de Zwaluw Groep 1,2, 3 en 4 gaan de komende jaren 3585/ ½ uur naar school Groep 5 t/m 8 gaat 1028 ½ naar school Hierbij is nog geen rekening gehouden met de studiedagen die nog moeten komen

6.3 Vakanties / vrije dagen: 2013-2014 Herfstvakantie: maandag 21 t/m vrijdag 25 okt 2013 Kerstvakantie: maandag 21 dec. t/m vrijdag 3 jan 2014 Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari t/m vrijdag 28 febr. 2014 Goede Vrijdag en Pasen: vrijdag 18 april en maandag 21 april 2014 Meivakantie: maandag 26 april t/m maandag 5 mei 2014 Hemelvaart: donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2014 Pinksteren: maandag 9 en dinsdag 10 juni 2014 Zomervakantie: maandag 5 juli t/m vrijdag 15 aug 2014 Daarnaast worden nog een aantal studiedagen gepland, zodra we de data hebben worden ze aan u doorgegeven

15


6.4 Overblijven. Wettelijk moet er op elke school tussen de middag opvang zijn voor leerlingen waarvan de ouders dit wensen. Dus ook op onze school is er een mogelijkheid uw kind over te laten blijven. Op stichtingsniveau wordt elk jaar afgesproken wat de eigen bijdrage voor het overblijven moet zijn. Voor 2013-2014 bedraagt deze bijdrage voor onze school € 1,00 per kind. Tijdens het overblijven is er toezicht. De overblijfmedewerkers zijn voor wat hun aansprakelijkheid en toezichthoudende taken gelijkgesteld aan een leerkracht. Dus wat voor een leerkracht geldt, geldt ook voor een overblijfkracht. Hij of zij is daar ook op aanspreekbaar, al dan niet met tussenkomst van de directie, maar ook u als ouder kunt door de overblijfmedewerker worden aangesproken over zaken het overblijven betreffend. Naast deze voor alle scholen geldende uitgangspunten zijn er ook nog specifiek voor onze school geldende afspraken. Deze staan in de overblijfregeling van school vermeld. Neemt u hiervoor contact op met school of de contactpersoon van de overblijfmedewerkers Overblijfcoördinatior is Carla Heezen. telefoon: 858203 De kinderen die overblijven moeten ’s morgens hun naam in het overblijfboek zetten. Deze ligt bij de ingang.

7. Regels en afspraken. Aan regels ontkomen we niet. Het geeft ook duidelijkheid bij de leerlingen. Naast de gebruikelijke regels in de klas, zijn er ook nog andere, die vooral te maken hebben met rust en veiligheid (voor de leerling zelf, maar ook voor anderen). Ik vind dat iedereen zich binnen en buiten school veilig moet kunnen voelen. Daarom houd ik mij aan de volgende regels: Regel 1: een regel voor het omgaan met elkaar:

Voor groot en klein zullen we aardig zijn.

Regel 2: een regel voor het omgaan met materialen:

We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. Regel 3: een regel voor het bewegen binnen en buiten de school:

De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet! 7.1 Pleinwacht.. Er is toezicht op het plein vanaf een kwartier voor schoolaanvang, in de pauze en bij het uitgaan van de school. We willen u vriendelijk verzoeken om uw kind(eren) niet eerder naar school te laten gaan. In de hal hangt een pleinwachtrooster. In de morgenpauze is er

16


bij goed weer (sneeuw of voetbalweer…)ook veldwacht zodat de kinderen ook op het grasveld kunnen spelen. 7.2 Slecht weer.. Bij slecht weer hoeven de leerlingen niet naar buiten. Ook voor schooltijd mogen ze dan naar binnen. ’s Morgens vanaf 8.15 uur en ’s middags vanaf 13.00 uur. 7.3 Melding ziekte. Als uw kind ziek of niet lekker wordt op school, proberen we u thuis te bellen. We kunnen dan afspreken of de zieke alleen naar huis mag of dat u haar/hem komt halen. Komt uw kind niet op school, wilt u ons dan op de hoogte brengen? Dan weten wij dat er onderweg niet iets met uw kind gebeurd is. Wilt u wel voor schooltijd bellen? Tel.nr.: 0591-552655. Als een leerkracht ziek is of wordt proberen we altijd een vervanger te vinden. Meestal lukt dat gelukkig bij ons nog wel. Wanneer er toch geen les kan worden gegeven en de leerlingen vrij zijn, wordt U door ons op de hoogte gebracht. Leerlingen waarvan de ouders of oppas niet te bereiken zijn, blijven in school bij een andere leerkracht tot de school uitgaat. 7.4 Veiligheid in en rond school. Iedere Vivianischool heeft voldoende BHV'ers (bedrijfshulpverleners), heeft een ontruimingsplan/calamiteitenplan en een bovenschoolse veiligheidscoördinator, die tenminste 1x per jaar alle scholen bezoekt en aan de hand van een logboek: “Veiligheid op de basisschool” van “Consument en Veiligheid” de veiligheid controleert. In dit logboek wordt o.a. bijgehouden dat gebouw, apparatuur, gymzaal, speelzaal en speeltoestellen (op het plein) jaarlijks worden gecontroleerd.

8. Betrokkenheid bij de school 8.1 Klankbordgroep. Door de vorming van Viviani als stichting is er een klankbord groep. Deze klankbordgroep heeft als taak: Meedenken en het bevorderen van een goede gang van zaken ten aanzien van het schoolgebeuren. Hierbij kunt u denken aan o advies geven aan de directie over de gang van zaken betreffende school algemeen o recht van initiatief om die zaken aan de orde te stellen die problemen geven Het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de identiteit van de school is erg belangrijk. Gezamenlijk staan wij voor de taak onze kinderen op te leiden tot individuen die klaar zijn voor verdere ontwikkeling in de maatschappij. Belangrijk is natuurlijk dat zij oog hebben voor hun omgeving en de medemens.

17


Dit wordt ook mede bewaakt en bevordert door de klankbordgroep. 8.2 De Medezeggenschapsraad. Onze school heeft, wettelijk verplicht, ook een medezeggenschapsraad. In het reglement van de M.R. staat omschreven wanneer de raad het bestuur van advies moet dienen en wanneer er instemming van de raad nodig is. Aangezien de CB de Zwaluw een kleine school is, is een raad van vier leden voldoende. Twee leden namens de ouders en twee namens het personeel. Twee leden van de MR hebben tevens zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de schoolstichting. 8.3 Ouderbijdrage / Schoolfonds. De school ontvangt jaarlijks een bedrag van het ministerie om de school “draaiende” te houden. Gelden voor leermiddelen, onderhoud, schoonmaak enz. Voor activiteiten als sinterklaas, schoolreis, een ijsje bij de sportdag, kerstviering en schoolactiviteiten e.d. krijgen we geen vergoeding van het rijk. Daarom hebben we een schoolfonds waaruit die activiteiten betaald worden. De ouderbijdrage bedraagt € 15,- per jaar per kind. Voor het innen van het geld is de penningmeester van de Steunstichting( mevr. J. van den Heuvel) verantwoordelijk. U krijgt hiervoor een nota, die u desgewenst in termijnen kunt betalen. De traditie wil dat we met alle groepen op schoolreis gaan. Omdat de bestemming nog niet bekend is, kan ook het bedrag niet vooraf worden vastgesteld. Wel is afgesproken dat dit slechts de kostprijs is. U krijgt ook hiervoor, in februari, een nota per kind, die u desgewenst in termijnen kunt betalen. We gaan er vanuit dat alle leerlingen die meegaan op schoolreis ook bovenstaand schoolreisbedrag betalen. Mochten hierdoor problemen ontstaan, dan kunt u daarover contact met ons opnemen. Met de directie van de school is altijd een oplossing te vinden. De penningmeester van de Steunstichting legt op de Schoolkringavond verantwoording af over het gevoerde financiële beleid. De bijdrage voor het schoolfonds is op vrijwillige basis. Dit betekent dat de school uw kind niet mag weigeren als u niet betaalt. Uw kind krijgt hetzelfde onderwijs als andere leerlingen. Zoals hierboven staat beschreven: de ouderbijdrage is voor de ‘extraatjes’ op school. De school staat in haar recht als zij leerlingen uitsluit van deze extra’s als de bijdrage niet betaald wordt. We hopen dat we dit door goed overleg en samenwerking met betrokken ouders kunnen voorkomen. Als het voor u financieel onmogelijk is om de ouderbijdrage te betalen, willen we u vragen om zo snel mogelijk contact op te nemen met de directeur.

18


Door het betalen van de rekening gaat u akkoord met de ouderbijdrage. Het banknummer is: 3444 15 740, t.n.v. St Steun chr. Basisischool Zandpol. 8.4 Landelijk info-centrum voor ouders. Als ouder of verzorger van een kind op school heeft u ongetwijfeld wel eens vragen over het onderwijs. Soms zijn deze gemakkelijk te beantwoorden door de leerkracht of de schoolleiding. Maar er zijn ook vragen die u liever eerst voorlegt aan een onafhankelijk persoon. Daarom is 5010 er, de landelijke informatie- en adviesdienst voor ouders over het onderwijs. Ga hiervoor naar de website www.5010.nl .

8.5 Onderwijsgids voor Primair en Voortgezet Onderwijs. We maken u attent op de publicatie 'Primair onderwijs: gids voor ouders, verzorgers en leerlingen' geeft uitgebreide informatie over het onderwijs op scholen in het primair onderwijs. U kunt deze gids gebruiken bij het kiezen van een school, maar ook als naslagwerk wanneer uw kind de school bezoekt. De gids helpt u om te bespreken wat u van de school en wat zij van ú mogen verwachten. De gids beantwoordt vragen over zaken als het Nederlandse onderwijssysteem; de kosten en regels van het onderwijs; waar vind ik informatie over de school van mijn keuze; meepraten en meebeslissen met de school; de vorderingen van uw kind en bijvoorbeeld over de sfeer op school. Als u vragen heeft die niet in de gids worden beantwoord, kunt u altijd contact opnemen met één van de organisaties uit het basisonderwijs.

De publicatie 'Voortgezet onderwijs: gids voor ouders, verzorgers en leerlingen' geeft uitgebreide informatie over het onderwijs op scholen in het voortgezet onderwijs. De gids beantwoordt vragen die ouders en leerlingen hebben, bijvoorbeeld over zaken als de schoolvakanties, de verschillende soorten onderwijs, de examens en reglementen, de sfeer op school of over kosten. Ook kunt u lezen hoe u als ouder of verzorger invloed kunt hebben op het beleid van de school. Met andere woorden: de gids informeert u over rechten, plichten en mogelijkheden in het onderwijs. Deze onderwijsgids helpt u een eind op weg, maar scholen voor voortgezet onderwijs verschillen onderling. Het is daarom belangrijk een school te kiezen die bij uw kind past. Scholen voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen maar hebben ieder een eigen aanpak. Meer informatie over de school in uw omgeving is te vinden in de schoolgids. De gids is te downloaden via: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/brochures/2011/09/02/voortgezet-onderwijs-2011-2012-gids-voor-oudersverzorgers-en-leerlingen.html

19


8.6 Schoolgids CB de Zwaluw. Deze gids wordt uitgereikt aan nieuwe ouders, verder wordt de gids op de website van de school geplaatst.

20


9 Beleid en procedures 9.1 Leerplicht en vrijstelling van onderwijs. Zoals al eerder gemeld, begint de leerplicht op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarin de kleuter de leeftijd van vijf jaar bereikt heeft. De leerplicht eindigt: Aan het einde van het schooljaar na afloop waarvan de leerling ten minste twaalf volledige schooljaren ĂŠĂŠn of meerdere scholen heeft bezocht. Aan het einde van het schooljaar waarin de leerling de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt. In artikel 5 van de Leerplichtwet staan drie voorwaarden genoemd wanneer vrijstelling van inschrijving kan worden verleend: de leerling lichamelijk of psychisch niet geschikt is de school te bezoeken, de verantwoordelijken tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning- of, indien zij geen vaste verblijfplaats hebben, op alle binnen Nederland- gelegen scholen waarop de leerling geplaatst zou kunnen worden, overwegend bezwaar hebben, de leerling is ingeschreven op een school buiten Nederland en deze regelmatig bezoekt. Als u een trekkend bestaan leidt, is er voor u en uw kind een bijzondere regeling. Extra vrij aanvragen: Scholen moeten leerlingen vrij kunnen geven voor de dagen, waarop ze vanwege geloofs- of levensovertuiging niet op school kunnen zijn. Dat geldt ook voor de dagen met belangrijke familieverplichtingen, zoals een huwelijk of begrafenis/crematie. Iedereen moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. In heel bijzondere gevallen mag de directeur van de school een leerling vrij geven. Dat geldt alleen voor ouders die door hun beroep niet in schoolvakanties vrij kunnen nemen. Er moet dan bij de (schriftelijke) aanvraag een verklaring van de werkgever worden overlegd, waaruit blijkt dat men niet op een ander moment op vakantie kan. Een formulier hiervoor is op school aanwezig. Het moet gaan om de enige gezinsvakantie per jaar. De directeur mag geen toestemming verlenen, indien het gaat om de eerste twee weken na de vakantie. Als het echt noodzakelijk is mag een vijfjarige 5 uren per week thuis worden gehouden. Toestemming van de directeur is dan echter wel nodig. Controle: De gemeente let erop, dat men zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn leerplichtambtenaren aangesteld. Ook zal er meer gelet worden op het zgn. luxe verzuim. Verlof geldt in geval van gewichtige omstandigheden (omstandigheden die buiten de wil van leerling of ouders zijn gelegen, zoals huwelijk, verhuizing, jubilea, ernstige ziekte familielid e.d.), echter geen vakantie of lang weekend.

21


Tot en met tien schooldagen per schooljaar dient U dit schriftelijk aan de directeur van de school te vragen. Het formulier hiervoor kunt u downloaden op de website van school. Bij meer dagen dient U dit minimaal vier weken van tevoren vragen bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtwet is in school aanwezig. 9.2 Regeling voor toelating. U kunt uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van vier tot een leeftijd van dertien jaar. Onze school staat open voor leerlingen van alle gezindten. Wij vragen respect voor elkaars geloofsovertuiging en mening over levensbeschouwing. We gaan ervan uit dat de ouders onze doelstellingen onderschrijven. Bij ons op school worden er geen leerlingen in een uitzonderingspositie geplaatst, waar het informatie over levensbeschouwing betreft. Wanneer uw zoon of dochter 4 jaar wordt, mag hij of zij naar de basisschool. De leerling is dan nog niet leerplichtig (wel vanaf 5 jaar), maar een geregeld schoolbezoek is wel gewenst. Wanneer u uw kind hebt aangemeld, krijgt u een kaartje toegestuurd met tijden waarop uw kind alvast enkele dagdelen mag meedraaien. Wel zal bekeken worden of toelating voor een drukke periode wel zo goed uitkomt.

9.3 Regeling voor schorsing / verwijdering. Als uiterste middel kan het bevoegd gezag een kind de toegang tot de school ontzeggen. Dat zal alleen gebeuren wanneer het kind of de ouders zich onaangepast blijft gedragen en/of gevaar oplevert voor anderen in en rondom school. Uiteraard gebeurt dit na waarschuwingen en in overleg met de ouders/ verzorgers. Voordat tot schorsing of verwijdering wordt overgegaan, worden beide partijen gehoord. Definitieve verwijdering vindt niet plaats, voordat het bevoegd gezag een andere school bereid heeft bevonden de leerling toe te laten. Indien na acht weken zonder succes is gezocht, kan tot definitieve verwijdering worden overgegaan. De leerplichtambtenaar zal in een dergelijke situatie altijd worden geïnformeerd. De schorsing kan voor één of meerdere dagen zijn. Tegen de schorsing en de verwijdering kunnen de ouders/verzorgers in bezwaar gaan.

22


9.4 Viviani - Klachtenregeling. Beknopte procedure klachtenregeling Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding en beoordeling van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. Voor een uitgebreide klachtenprocedure kunt u terecht op school of op de website. Informele klacht ↓ Gesprek met leerkracht Oplossing? Nee ↓ Gesprek met directeur Oplossing? Nee ↓ Gesprek met algemene directie / bevoegd gezag Oplossing? Nee ↓ Formele klacht ↓ Contactpersoon van de school De contactpersoon brengt actief het contact tot stand tussen de vertrouwenspersoon en de klager. ↓ Vertrouwenspersoon Onderzoekt of er op schoolniveau naar een oplossing is gezocht. Kan de klager de overweging geven om:  geen klacht in te dienen.  klacht in te dienen bij de klachtencommissie  aangifte te doen bij politie/justitie. ↓ Klachtencommissie  Klacht wordt ingediend bij de klachtencommissie.  Alleen schriftelijk ingebrachte klachten worden behandeld. ↓  De klachtencommissie deelt aan bevoegd gezag, klager en aangeklaagde mee dat de klacht wordt onderzocht. Ook de directeur van de betrokken school ontvangt bericht. ↓  De klachtencommissie houdt een hoorzitting binnen vier weken na ontvangst van de klacht. Kan externe deskundigen inroepen. ↓  De klachtencommissie heeft vier weken de tijd voor het opstellen van een advies (met een verlengingsmogelijkheid van vier weken) ↓  Het bevoegd gezag heeft vier weken de tijd voor het opmaken van een eindoordeel. (met een verlengingsmogelijkheid van vier weken) ↓ Uitspraak en afronding

23

 De meeste klachten verlopen langs de informele weg.

 Klachten kunnen uiteraard ook direct het formele traject aflopen.

Klacht kan nog steeds informeel worden opgelost.


Het adres van de Landelijke klachtencommissie is: Landelijke klachtencommissie Postbus 82324 2508 EH Den Haag Email: info@kringenrechtspraak.org

9.5 Aansprakelijkheid / Verzekering. De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.  Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval leidt tot blijvende invaliditeit. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade, zoals bijvoorbeeld een kapotte bril of fiets, valt niet onder de dekking.  De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dit verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstanden:  Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school, of zij die voor de school optreden, moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid, bijvoorbeeld als tijdens de gymles een leerling een bal tegen de bril krijgt. Deze schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dus niet door de school vergoed.  Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen zijn (of als ze jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens schooluren of tijdens door de school georganiseerde activiteiten, door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus zelf (c.q. de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van groot belang, dat ouders zelf een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

24

Schoolgids 2013 2014 deel 1  

Schoolgids 2013-2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you