Page 1

Schoolgids CB De Oliebron 2010-2011 C.B. ‘de Oliebron’ Europaweg 145 7761 AC Schoonebeek tel.: 0524 - 531812 (algemeen nummer) 0524 - 531493 (groep 1 en 2) 0524 - 533723 (RT-er/IB-er: Dries Vrielink) e-mailadres: oliebron@viviani.nl website: www.cbdeoliebron.nl Directeur:

Martijn Mulder tel: 0524-522572

Schooltijden: - op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 08.30 en van 13.00 - op woensdag: (groepen 1 t/m 4) van 08.30 (groepen 5 t/m 8) van 08.30

– 11.45 uur – 15.15 uur* – 11.45 uur – 12.15 uur

- * op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij. Gymnastiek:

in gymzaal De Kerfjes (tel.: 532052) en sporthal De Kampen.(tel: 532319)

Voorzitter schoolpanel: Gerard Schepers, Belgiëlaan 3, tel: 533465 Voorzitter activiteitencommissie: Annebeth van Leusen, Europaweg 46, tel:534190 Bestuursgegevens: Bestuur Viviani Postbus 91 7800 AB Emmen Tel. 0591-648207


INHOUDSOPGAVE

2/3/4 5 6 7

Lijst van afkortingen Van het bestuur De basisschool daar kun je niet omheen

HOOFDSTUK 1 Algemene Informatie Levensbeschouwelijke identiteit en naam van de school Algemene Visie Schoolgrootte Namen van de personeelsleden Schoolgebouw plattegrond met groepsaanduiding Klachtenprocedure Taken contactpersoon Taken van een externe vertrouwenspersoon Taken en advies klachtencommissie Contactpersoon Beknopte procedure klachtenregeling Pesten in school

Hoofdstuk 2 Schoolorganisatie Inschrijven van leerlingen Verhuizing/verandering van school/onderwijskundig rapport Schoolvakanties Leerplichtwet Vrij vragen Ziekte van een kind wat te doen Ziekte afwezigheid van een leerkracht Teamoverleg

Hoofdstuk 3 Het Onderwijs

8 8 8 9 9/10 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18

Eisen onderwijsconcept van C.B. de Oliebron De resultaten van het onderwijs

Hoofdstuk 4 Wat leert uw kind op C.B. de Oliebron Godsdienstige vorming Groep 1 en 2 Groep 3 t/m 8 taalontwikkeling Rekenen en wiskunde Schrijven Bewegen Wereldoriëntatie Engels Creatieve vakken Informatie en Communicatie Technologie (ICT) Techniek Gymrooster

19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22

Hoofdstuk 5 De zorg voor de kinderen in C.B. de Oliebron

23 Leerling-volg-systeem 23 Kindbespreking 23 Remedial Teacher (R.T.)/Interne begeleider (I.B.) 23 Weer samen naar school (WSNS) en Permanente-Commissie-Leerlingenzorg (PCL)24 Leerling gebonden financiering (LGF) Het “rugzakje” 24 Onderwijs aan (langdurig) zieke leerlingen 25 Protocol leesproblemen en dyslexie 25 Externe contacten met betrekking tot zorg 25 Schoolarts 25 Schoolhulpverlening/schoolmaatschappelijk werk 25 Spraakles (logopedie) 25

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

2

augustus 2010


Hoofdstuk 6 Externe contacten Kerk-school-gezinsdienst Lied van de week Brede School Bibliotheek

26 26 26 26 26

Hoofdstuk 7 Toelating, verwijdering en schorsing van leerlingen

26

Hoofdstuk 8 Overige Info

27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 34 34 34

Wetenswaardigheden Acties Afspraak met dokter, tandarts enz. Afscheid groep 8 Buitenschoolse activiteiten Buitenschoolse opvang Cito-eindtoets Contacten school-ouders Creatieve middag Documentatie Centrum Doorstromen in groep 1,2 en 3 Einde schooljaar Fruit eten Gedragsregels Gevonden voorwerpen Huisbezoek Huiswerk Informatieavond Inloopuurtje Kerst Luizenprobleem Milieu Mobiele telefoons, MP3-spelers e.d. Nieuwsbrief en schoolkrant Ongelukken op school Oud papieractie Ouderbijdrage Ouderhulp Oudermorgens Ontruimingsplan Overblijven Oversteken/klaar-overs Ophalen kleuters Petten/Hoofddeksels Pleinwacht Politie Privacy: foto’s op de website Projecten/Fancy Fair Rapporten Regels voor de kleuterbouw Regels voor het speellokaal Regels voor binnen (gelden voor iedereen) Regels voor buiten (gelden ook voor iedereen) Schoolfeest/schoolreisjes Schoolfoto’s Schoolplein: wie speelt waar Sinterklaas Sponsoring Sportactiviteiten Tien-minuten-gesprek

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

3

augustus 2010


Trakteren Uitnodigingskaarten Veiligheidsbeleid Verf/lijmvlekken Verjaardagen Verkeersexamen Verkeersouder Verkeersveiligheid rondom de school Vernielingen Verzekering/aansprakelijkheid Vraagbaak onderwijs Vrijstelling van het onderwijs en vervangende lesactiviteiten Website Vulpen Zending Zindelijkheid Overzicht van de verenigingsstructuur Schoolpanel Doel van het schoolpanel Activiteitencommissie Doel van de activiteitencommissie Activiteitenkalender

35 35 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37 38 38 38 38 39/40 41 42 43 44 45/46/47

Bijlagen Vrijwillige ouderbijdrage/schoolfonds Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage Protocol gebruik computer en internet Verklaring van instemming/vaststelling schoolgids Adreslijst personeelsleden

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

4

augustus 2010


Lijst van afkortingen: * rt-er: * ib-er: * PCL: * WSNS: * LGF: * GGD/GGZ: * AMK: * WPO: * d.c: * PKN: * APV: * cito: * v.o: * Lwoo: * PO: * VMBO: * HAVO: * VWO: * OPDC: * ICT:

remedial teacher interne begeleider permanente commissie leerlingenzorg weer samen naar school leerling gebonden financiering (zgn. ‘rugzakje’) gemeentelijke geneeskundige dienst en gemeentelijke gezondheidszorg advies en meldpunt voor kindermishandeling wet op het primair onderwijs documentatiecentrum protestantse kerken in Nederland algemene particulieren verzekering (voorheen w.a.-verzekering) centraal instituut voor toetsontwikkeling voortgezet onderwijs leerwegondersteunend onderwijs praktijkonderwijs voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs hoger algemeen voortgezet onderwijs voorbereidend wetenschappelijk onderwijs orthopedagogisch en -didactisch centrum informatie- en communicatie technologie

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

5

augustus 2010


De vereniging Met nog achttien andere scholen maakt onze school deel uit van de vereniging Viviani. Door met meerdere scholen binnen één vereniging samen te werken kun als school meer bereiken. Viviani werkt de komende jaren met haar scholen aan de verbetering van taal en rekenonderwijs, het onderwijskundig leiderschap. De leerkrachten zullen zich verder specialiseren in het aanbieden van een passend onderwijsaanbod voor alle kinderen. De dagelijkse leiding van de vereniging ligt in handen van de algemeen directeur. Op het bestuursbureau werken meerdere beleidsmedewerkers en zij zorgen ervoor dat de scholen hulp krijgen bij de uitvoering van wet en regelgeving. Er wordt gewerkt en gedacht vanuit een gezamenlijke visie. Deze is samen te vatten in drie woorden: Veelzijdig De vereniging wil onderwijs aanbieden, dat zich kenmerkt door veelzijdigheid. Binnen het kader van de protestantse identiteit met mogelijke interconfessionele inslag, worden verschillen in onderwijskundig aanbod en pedagogische leef- en leerstijlen gestimuleerd. Profilering van de eigenheid van de school heeft een hoge prioriteit. Verantwoordelijk Als christelijke scholen leggen we, vanuit onze traditie, verantwoording af voor de keuzes die we maken. Kinderen hebben recht op kwalitatief goed onderwijs, gegeven door professionals, gericht op de toekomst, met aandacht voor zorg en welzijn. Zowel ouders, geïnteresseerden als overheden verschaffen we inzicht in de opbrengsten door kwaliteitsmeting. Verbonden Onze scholen staan midden in de maatschappij en hebben daarin een functie. We streven na om onderwijsvoorzieningen te realiseren op wijk en dorpsniveau, in dialoog met alle betrokkenen, zoals ouders/kinderen, andere onderwijsinstellingen en (lokale) overheden. Scholen werken samen waar dit voordelen oplevert. Actuele informatie treft u aan op www.vivianl.nl

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

6

augustus 2010


DE BASISSCHOOL: DAAR KUN JE NIET OMHEEN! Welkom in De Oliebron In een dorp als het onze neemt een basisschool een belangrijke plaats in. Een kind gaat er in de regel 8 jaar naar toe en u vertrouwt uw kind al die jaren toe aan de zorg van de juffen en de meesters. Die schooljaren vormen een belangrijk deel van het kinderleven, daarom is het voor ouders van het grootste belang een basisschool met zorg te kiezen. De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg Scholen verschillen in werkwijze, in sfeer en in resultaten. Het kiezen van een basisschool is voor ouders niet altijd een eenvoudige zaak. Een school volop in ontwikkeling. Les geven en les krijgen is voortdurend aan verandering onderhevig. De laatste jaren is de belangstelling van ouders voor het maken van een schoolkeuze enorm toegenomen. We nodigen nieuwe ouders dan ook graag persoonlijk uit om te praten over ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen bij ons op school de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Resultaten zijn belangrijk, maar met plezier naar school gaan, je thuis voelen staat bij ons voorop. Deze schoolgids laat zien wat u als ouder van onze school kunt verwachten en wat onze school voor uw kind kan betekenen. U krijgt antwoord op de vele vragen die ouders en verzorgers hebben. Vragen over schoolvakanties, de sfeer op school, over ouderhulp, de kosten enz. In deze gids proberen wij u te vertellen hoe we dat doen. Met deze schoolgids proberen wij een praktische invulling te geven over de gang van zaken en gewoontes van c.b. ‘de Oliebron’ De schoolgids is bedoeld voor ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen, maar ook voor toekomstige leerlingen. Het onderwijs in onze school kenmerkt zich door verschillende ontwikkelingen:  Aanpak sociale vaardigheden d.m.v. het leerlingvolgsysteem scol en de daarbij behorende individuele en groepsgewijze leergang (“kinderen en hun sociale talenten”).  Elke week is er voor kinderen, leerkrachten en ouders/verzorgers een spreekuur voor schoolmaatschappelijk-werk.  Bovendien is onze school “adoptieschool” van de Regio politie Drenthe. In het kader daarvan geeft de politie in een flink aantal lessen de leerlingen van groep 7 en 8 een brede kijk op allerlei maatschappelijke vlakken.  De school heeft een redelijk stabiel leerlingenaantal: volgens de gemeentelijke prognose zal er een lichte leerling-daling zijn de komende jaren. U kunt van ons verwachten dat de persoonlijke aandacht voor elkaar en met name voor de kinderen en de ouder/verzorgerbetrokkenheid hoog in het vaandel zullen blijven staan. De schoolgids heeft de instemming van de medezeggenschapsraad en is door het bestuur vastgesteld. De schoolgids is op onze website www.cbdeoliebron.nl te lezen en te downloaden. Diegene die toch graag een schriftelijk exemplaar wil ontvangen, kan hiervoor contact opnemen met de directie. Alle ouders van nieuwe leerlingen krijgen overigens een schoolgids mee. We hebben deze schoolgids met de grootst mogelijke zorg in overleg met het team, het schoolpanel en de medezeggenschapsraad samengesteld. We hebben vanzelfsprekend geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn. Mocht u in deze gids geen antwoord kunnen vinden op uw vraag, aarzel dan niet om even binnen te lopen bij de directie en uw vraag te stellen. Een mailtje naar oliebron@viviani.nl is een andere mogelijkheid om antwoord te krijgen. Een goede samenwerking, respect en vertrouwen, wederzijds, zijn de basis voor succes. Martijn Mulder (directeur)

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

7

augustus 2010


Hoofdstuk 1 Algemene informatie. Levensbeschouwelijke identiteit en naam van de school.

Identiteit en naam: De naam van onze school “de Oliebron” is bedacht in 2004. Onze school is een protestants Christelijke school. De betekenis van de naam van de school is tweeledig. 1 Het deel ‘bron’ is een verwijzing naar de Bijbel die ons normen en waarden aanreikt voor onze plek in de maatschappij en ons denken en handelen: - We leven en werken vanuit ons geloof in God; - We laten ons inspireren door de Bijbel; - In de dagelijkse lessen godsdienstige vorming nemen Bijbelverhalen een belangrijke plaats; - Met die verhalen willen wij kinderen helpen om met respect naar zichzelf en naar anderen, naar God en de wereld te kijken; - We geven dat ook concreet vorm in de dagelijkse omgang met elkaar; het begrip ‘sfeer’ vinden wij daarbij heel belangrijk; - Uitgaande van het unieke van ieder kind (zie ook algemene visie) richten wij ons onderwijs zo in dat ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen naar eigen aard, mogelijkheden en beperkingen; - Wij creëren een schoolklimaat waarin een ieder zich veilig voelt en aanvaard weet. 2 Olie heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van het dorp Schoonebeek. Dezelfde olie speelt nog steeds een rol in de ontwikkeling. Olie is een brandstof. Je kunt er een motor mee laten draaien en dus vooruit laten gaan. Kennis (die we in onze school aanleren) vormt voor kinderen de motor om ermee in de samenleving ‘vooruit te komen’. De Oliebron is de ‘bron’, waaruit kinderen hun kennis kunnen halen.

Algemene visie: - elk kind is uniek! - De begrippen ‘onderwijs’ en ‘kennis’ bepalen voor een groot deel de toekomst van een kind. Concreet houdt dat voor ons in, dat we binnen ons onderwijs kinderen willen helpen zich optimaal te ontwikkelen. Er moet voor elk kind op zijn/haar eigen niveau uitdaging zitten in ons onderwijs. - We vinden dat de kinderen met plezier naar school gaan als wordt voldaan aan 3 basisbehoeften: * het gevoel iemand te zijn die iets kan (competent zijn) * de behoefte om goede relaties te hebben met andere kinderen en met meester of juf * de vrijheid om dingen zelf te mogen doen, zonder voortdurend hulp of toestemming te hoeven vragen.

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

8

augustus 2010


Schoolgrootte. Op de landelijke peildatum van 1 oktober 2009 telde De Oliebron 227 leerlingen. Gedurende het hele jaar stromen nieuwe kleuters in. Door het dalende aantal kinderen in Schoonebeek en het aantal schoolverlaters groot is, zal ook De Oliebron te maken krijgen met een verminderde toestroom. De leerlingen zijn in het cursusjaar 2010/2011 verdeeld over 9 groepen. De kleuters zijn verdeeld over 2 kleutergroepen. Er zijn in totaal 21 leerkrachten en een onderwijsassistente werkzaam en verder beschikt de school over een administratief medewerkster en een conciërge.

Namen van de personeelsleden. Directeur, Martijn Mulder Groep 1-2a: Juf Irene Jannink Donderdag Juf Gerda Jansen Groep 1-2b: Maandag, dinsdag, en vrijdag Juf Erna Loovers Woensdag en donderdag Juf Joke vrielink Groep 3a: Juf Gé Kloppenburg Groep 3b-4a: Maandag, dinsdag en woensdag Juf Roelanda Mars Donderdag en vrijdag Juf Ingrid Wering Groep 4b/5b: Maandagmorgen, dinsdag en woensdag Juf Geke Zwart Maandagmiddag, donderdag en vrijdag Juf Annie Pals Dinsdag,- donderdag,- en vrijdagmorgen Juf Jenny Dijkstra (groep 5b) Groep 5a: Maandag, dinsdag, en vrijdag Juf Miep Mulder Woensdag en donderdag Meester Wim van Duijn Groep 6: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag Meester Remco Lubbers Juf Ingrid Wering maandagmorgen (na de pauze) i.v.m. ICT meester Remco

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

9

augustus 2010


Groep 7: Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen Juf Niesje Wever Donderdag en vrijdagmiddag Juf Janneke van Duijn Groep 8: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag Juf Ada Thiele Vervanging A.D.V. Juf Linda Middendorp Juf Ingrid Wering maandagmiddag (SOVA training) Naast de directeur en de groepsleerkrachten zijn er leerkrachten met andere taken: Interne begeleider en remedial teacher: Meester Dries Vrielink Onderwijsassistente: Juf Tineke Hutten (leerkracht) Administratie: Luciënne Batterink Conciërge: Frida Woering

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

10

augustus 2010


Klachtenprocedure. Er kunnen allerlei klachten op een school voorkomen. We gaan ervan uit, dat “gewone” klachten zoveel mogelijk binnen de school worden opgelost. In eerste instantie is de groepsleerkracht de eerst aangewezen persoon om klachten mee te bespreken. Wordt er geen oplossing gevonden of betreft het meer schoolgebonden klachten, dan kan men contact opnemen met de directie. Klagers kunnen – op elk gewenst moment – contact opnemen met een van de contactpersonen van de school. Elke school heeft tenminste één contactpersoon.

Taken contactpersoon (m/v): •

• •

Informatie geven over mogelijke vervolgstappen: schoolleiding, vertrouwenspersoon, klachtencommissie, justitie; Klager begeleiden naar de schoolleiding of rechtstreeks naar de algemeen directeur. Klager begeleiden naar vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie;

Indien de klacht - gelet op de aard – niet op schoolniveau kan worden opgelost, kan een beroep worden gedaan op de algemene directie / bevoegd gezag of een externe vertrouwenspersoon van Viviani. Per cluster van scholen zijn steeds twee externe vertrouwenspersonen (m/v) aangesteld. (deze personen zijn nog niet bekend) Zodra dit bekend is wordt het via de nieuwsbrief doorgegeven)

Taken van een externe vertrouwenspersoon (m/v): • • • • • •

Inschatten klacht en informatie geven over mogelijke vervolgstappen; Bemiddeling organiseren; Ondersteunen van de klager als deze een klacht indient bij klachtencommissie; Wijzen op de mogelijkheid voor ouders en wettelijke plicht die de school heeft aangifte te doen bij justitie bij vermoeden van strafbare feiten en/of seksuele intimidatie, daarbij kan de externe vertrouwenspersoon desgewenst bijstand verlenen; Verwijzen naar externe hulpverleningsinstanties gespecialiseerd in opvang en nazorg; Jaarlijks schriftelijke verslaggeving van werkzaamheden.

Zolang er geen formele klacht – schriftelijk - is ingediend bij de klachtencommissie, is het mogelijk, dat de klacht “onderling”, m.a.w. informeel wordt opgelost.

Taken en advies klachtencommissie: • • • •

Adviserende taak over de gegrondheid van een klacht, over de te nemen maatregelen en door het bevoegd gezag te nemen besluiten. Het bevoegd gezag mag zelf beslissen of het advies wordt overgenomen. De klachtencommissie bestaat uit drie leden. Uitspraak na vier weken (met een verlengingsmogelijkheid van vier weken). Tegen een uitspraak is geen beroep mogelijk.

De volledige tekst en van de klachtenregeling en de toelichting liggen op school ter inzage, aangezien niet alle informatie in dit korte bestek kan worden opgenomen. De namen en telefoonnummers van de externe vertrouwenspersonen en de voorzitter van de klachtencommissie worden later bekend gemaakt

Contactpersoon Schoolcontactpersoon: Mevr. Gerda Jansen (Sieversmaat 25, tel. 532755) Personeel op school heeft meldplicht op het gebied van seksuele intimidatie, seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (algemene nummer) * In deze schoolgids wordt de term “klager” gehanteerd. Daarbij dient ook gelezen te worden: klagers, klaagster(-s). Hetzelfde geldt voor de manlijke vorm “hij” (“zij”) en voor “ouders “ ouder”, verzorger(ster)s).

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

11

augustus 2010


Beknopte procedure klachtenregeling. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding en beoordeling van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. Informele klacht ↓ Gesprek met leerkracht Oplossing? Nee ↓ Gesprek met directeur Oplossing? Nee ↓ Gesprek met algemene directie / bevoegd gezag Oplossing? Nee ↓ Formele klacht ↓ Contactpersoon van de school De contactpersoon brengt actief het contact tot stand tussen de vertrouwenspersoon en de klager. ↓ Vertrouwenspersoon Onderzoekt of er op schoolniveau naar een oplossing is gezocht. Kan de klager de overweging geven om: • geen klacht in te dienen. • klacht in te dienen bij de klachtencommissie • aangifte te doen bij politie/justitie. ↓ Klachtencommissie • Klacht wordt ingediend bij de klachtencommissie. • Alleen schriftelijk ingebrachte klachten worden behandeld. ↓ • De klachtencommissie deelt aan bevoegd gezag, klager en aangeklaagde mee dat de klacht wordt onderzocht. Ook de directeur van de betrokken school ontvangt bericht. ↓ • De klachtencommissie houdt een hoorzitting binnen vier weken na ontvangst van de klacht. Kan externe deskundigen inroepen. ↓ • De klachtencommissie heeft vier weken de tijd voor het opstellen van een advies (met een verlengingsmogelijkheid van vier weken) ↓ • Het bevoegd gezag heeft vier weken de tijd voor het opmaken van een eindoordeel. (met een verlengingsmogelijkheid van vier weken) ↓ Uitspraak en afronding

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

12

 De meeste klachten verlopen langs de informele weg.

 Klachten kunnen uiteraard ook direct het formele traject aflopen.

Klacht kan nog steeds informeel worden opgelost.

augustus 2010


Naam en adres landelijke klachtencommissie: Landelijke klachtencommissie Landelijke klachtencommissie Besturenraad Postbus 694 2270 AX voorburg Telefoon: 070-3861697 E-mail; info@klachtencommissie.org

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-111 3 111

Pesten in school. Pesten is onaanvaardbaar gedrag en vormt een bedreiging voor het individu (met name voor de leerlingen) en voor de sfeer op school. Hieronder is een aantal regels geformuleerd voor zowel leerlingen als leerkrachten. Teamleden hanteren de volgende criteria: - Maak aan de leerlingen duidelijk dat signalen van pesten (iets anders dan plagen!) doorgegeven moeten worden aan de leerkracht. Leg uit dat dit geen klikken is; - Personeel en leerlingen noemen leerlingen niet met een bijnaam die als kwetsend ervaren kan worden; - Personeel en leerlingen maken geen opmerkingen over kleding en/of uiterlijk die als kwetsend ervaren kunnen worden; - Indien de leerkracht pesten heeft gesignaleerd: 1 geeft hij duidelijk en ondubbelzinnig aan dat hij dergelijk gedrag verafschuwt en afkeurt; 2 probeert hij zicht te krijgen op de oorzaak, de omvang van het pestgedrag en de mogelijke gevolgen voor het slachtoffer; 3 probeert hij het invoelend vermogen van de pester en de ‘zwijgende meerderheid’ te vergroten (“als jij nu eens gepest werd...”); 4 brengt hij het probleem in de teamvergadering ter sprake en wordt een plan van aanpak opgesteld; 5 meldt hij/zij dit bij de directie en stelt hij de ouders van de betrokkenen (pester en gepeste!) op de hoogte en geeft aan hoe de school dit probleem gaat aanpakken. 6 brengt hij/zij de collega’s van het team op de hoogte van gebeurtenissen Zie ook bij alfabetische wetenswaardigheden: gedragsregels.

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

13

augustus 2010


Hoofdstuk 2 Schoolorganisatie. Inschrijven van leerlingen.

Aanmeldingen van kinderen kunnen bij de directeur van de school (Martijn Mulder, Tel.0524-531812) worden gedaan. Graag van tevoren even een telefonische afspraak maken. De leerkracht neemt van te voren contact met u op om dingen af te spreken. Ook krijgt uw kind een uitnodiging in de vorm van een kaartje voor de vierde verjaardag. Voordat uw kind 4 wordt, mag het in overleg 5 dagdelen komen kijken. We verwachten wel dat het bezoek aan de peuterspeelzaal gewoon doorgaat tijdens deze ‘meedraaimorgens’. In de maand voorafgaand aan de kerst- en de zomervakantie adviseren wij uw kind niet voor, maar na de vakantie naar school te laten gaan. Dit gaat altijd in onderling overleg.

Verhuizing/verandering van school/Onderwijskundig rapport. Als u gaat verhuizen willen we dat graag in een zo vroeg mogelijk stadium weten. We kunnen dan voor de nieuwe school de informatie over uw kind(eren) verzamelen en klaarmaken. We vullen dan een ‘onderwijskundig rapport’ in, dat u meekrijgt voor de nieuwe school. Daarna dragen we de gegevens van uw kind over aan de nieuwe school. We zijn ook verplicht om dit door te geven aan de gemeente Emmen. Deze handelingen voeren we ook uit, als uw kind aan het einde van groep 8 vertrekt naar het voortgezet onderwijs.

Schoolvakanties.

VAKANTIEREGELING 2010/2011: Herfstvakantie 25 oktober t/m 29 oktober Kerstvakantie 23 december t/m 31 december 2010 Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2011 Goede vrijdag/pasen 21 april t/m 26 april Meivakantie 02 mei t/m 06 mei Hemelvaart/Pinksteren 02 juni t/m 13 juni Zomervakantie 2010 22 juli (vanaf 11.45 uur) t/m 4 sept Dit is de gemeentelijke regeling, afgestemd op de plaatselijke basisscholen.

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

14

augustus 2010


Leerplichtwet. Vrij vragen. ‘Op ouders rust de plicht om te zorgen dat hun kind onderwijs volgt’ (=citaat leerplichtwet). Er kan dus geen vrij worden gegeven buiten de schoolvakanties om! Dat betekent dat er alleen vrij kan worden gegeven bij ziekte, huwelijk, begrafenis, een jubileum en ‘als de aard van het beroep’ van een of beide ouders zo is, dat ze geen vakantie in de schoolvakantie kunnen opnemen. (er moet dan een werkgeversverklaring worden overlegd) Wilt u uw kind toch van school meenemen voor extra vrij, dan moet u een ‘eigen verklaring’ invullen. Het invullen van deze ‘eigen verklaring’ betekent dus niet, dat u toestemming van de school krijgt! U kunt deze ophalen en ingevuld inleveren bij Martijn Mulder. Let wel: u loopt risico aan te worden gesproken door de leerplichtambtenaar van de gemeente Emmen

Ziekte van een kind wat te doen. -

-

Als uw kind op school ziek wordt, proberen wij u te bellen, om uw kind te halen. Mocht er niemand thuis zijn, dan houden we uw kind in school. Wanneer uw kind thuis moet blijven vanwege ziekte, dan verwachten we van u voor schooltijd bericht. Onder schooltijd bellen is erg storend! (noodgevallen uitgezonderd natuurlijk). Als wij geen bericht van u hebben ontvangen, bellen wij om te vragen wat er aan de hand is. Op die manier weten we, dat er onderweg niets met uw kind gebeurd is (maar hier geldt ook: het is erg lastig als de juf of meester u moet bellen, om het na te vragen terwijl de groep zit te wachten). Het telefoonnummer van de kleuterbouw is 0524-531493. Voor de groepen 3 t/m 8 is het nummer 0524-531812.

Ziekte afwezigheid van een leerkracht. In principe komt er een vervanger(ster) voor de afwezige leerkracht. Wordt een leerkracht ziek op school, dan zullen we ook altijd proberen zo snel mogelijk een vervanger(ster) te regelen. Lukt dat niet onmiddellijk, dan zal de groep tijdelijk even opgevangen worden door meester Dries Vrielink of meester Martijn Mulder. Indien nodig kan een groep ook een morgen of een middag verdeeld worden over andere groepen. Als het niet lukt een vervanger voor een groep te krijgen, dan kan het voorkomen dat de betreffende leerlingen naar huis worden gestuurd. De ouders/verzorgers worden in dat geval op de hoogte gebracht via een telefonisch of schriftelijk bericht. Uiteraard worden kinderen nooit ‘zomaar’ naar huis gestuurd zonder de zekerheid dat ze thuis terecht kunnen.

Teamoverleg. Elk jaar wordt er een planning gemaakt m.b.t. de teamvergaderingen. In deze vergaderingen staan de organisatorische en onderwijskundige zaken van school centraal. Daarnaast zijn er bijeenkomsten waarin de leerlingen besproken worden, namelijk na elke toetsfase en twee keer per jaar een bespreking met de verschillende bouwen. Andere vormen van overleg vinden plaats in zogenaamde project/stuurgroepen en bouwoverleg. Hierin wordt het onderwijskundig programma besproken en de voortgang van het proces geëvalueerd.

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

15

augustus 2010


Hoofdstuk 3 Het Onderwijs. De schoolorganisatie.

Eigen onderwijsconcept van c.b. ‘de Oliebron’: 1 We hebben binnen ons onderwijs een ‘eigen route’ gekozen, die goed bij kinderen past. We zijn een school, die voor een deel klassikaal werkt, maar met een accent op het zelfstandig werken. Doordat we ons onderwijs op deze manier inrichten, ontstaat er tijd en ruimte voor individuele hulp aan kinderen. (adaptief onderwijs) Bovendien vullen we op deze manier de termen ‘zorgplicht’ en ‘zorg op maat’ erg concreet in. 2 Het ‘zelfstandig werken’ in de c.b. ‘de Oliebron’. We kiezen naast de klassikale aanpak binnen onze school voor een op “StAP =Stimulering Adaptief Proces” geschoeide benadering van het “zelfstandig werken”. Dat wil zeggen, dat we begrippen zoals: vrijheid en verantwoordelijkheid, - zelfstandigheid en - samenwerken heel erg belangrijk vinden. Waarom ‘zelfstandig werken’? Het zelfstandig werken heeft twee doelen: een opvoedkundig doel, maar ook een - leerkundig/organisatorisch doel. Doordat kinderen na de klassikale instructie zelfstandig werken, krijgen we tijd vrij om kinderen individueel hulp te bieden en kinderen te observeren. Ook is er dan tijd, om kinderen die moeite hebben met deze manier van werken goed te begeleiden. Wat verstaan we onder ‘vrijheid’ en ‘verantwoordelijkheid’? - De kinderen werken met een dagtaak of weektaak. - Elk kind is (binnen bepaalde grenzen) vrij om te kiezen met welk onderdeel van de taak het begint en in welke volgorde het de taak uitvoert. Kinderen leren daarbij hun werk te plannen. - Een kind is verantwoordelijk voor het goed afmaken van de taak. - Als een kind klaar is met de taak (en de eventuele extra opdracht), kan het de vervolgopdracht gaan maken. We noemen dit: extra werk. - Als de taak en het extra werk klaar zijn mogen de kinderen kiezen wat ze doen. Dit noemen we: keuzewerk. - Verder zijn de kinderen (mede)verantwoordelijk voor andere kinderen in de klas; er moet dus rekening worden gehouden met anderen. Kinderen mogen elkaar hulp bieden, voordat ze naar de leerkracht gaan. Ze behoren ook zodanig te werken, dat een ander geen last van hen ondervindt. Wat betekent ‘zelfstandigheid’? - Elk kind behoort zijn/haar taak binnen de gestelde tijd goed uit te voeren. Materialen en leermiddelen kan het kind zelf pakken en opruimen. Er mag pas iets worden gevraagd aan een ander (kind of leerkracht) als het kind het eerst zelf heeft geprobeerd. - Kinderen kijken vaak zelf hun werk na en vragen hulp als ze merken dat er teveel fouten zijn gemaakt. (er is uiteraard ook werk dat de juf of meester nakijkt) - Door de klassikale instructie zo kort mogelijk te houden, worden kinderen gedwongen om zelf actief te zijn/te blijven. Wat betekent ‘samenwerken’? - Samenwerking speelt een rol bij hulp geven aan elkaar of als groepje een opdracht uitvoeren. Het is belangrijk, dat kinderen hulp leren geven, maar ook hulp leren vragen of krijgen.

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

16

augustus 2010


De resultaten van het onderwijs: -

-

-

Ouders/verzorgers worden aan de hand van gegevens uit het leerling-volg-systeem regelmatig gedurende de schoolloopbaan van hun kind geïnformeerd. Dit gebeurt onder andere tijdens de tien-minuten-gesprekken en via de rapporten. In groep 8 streven we naar een gemiddelde cito-score van 535. Dit is het landelijk gemiddelde. Ook zijn er kinderen met beperktere mogelijkheden dan andere kinderen: hun score is van invloed op het gemiddelde. We kiezen er binnen onze school voor om in principe alle kinderen aan de cito-eindtoets mee te laten doen. Wordt de gemiddelde score niet gehaald, dan wordt naar de oorzaken gekeken. De score wordt gebruikt om sterke en zwakke punten in ons onderwijs op te sporen en te verbeteren. Naar aanleiding van de cito-uitslag kan er in groep 8 nog extra aandacht worden gegeven op individueel en/of op groepsniveau.

GEMIDDELDE CITO-EINDSCORES: 2008: 536,3 2009: 534,8 2010: 534,6 UITSTROOMGEGEVENS MET BETREKKING TOT NIVEAU:

LWOO/Praktijk Onderwijs. VMBO HAVO/VWO/VWO+

2008: 2 8 16+ 26

2009: 1 17 18+ 36

2010; 4 13 13+ 30

UITSTROOMGEGEVENS MET BETREKKING TOT SCHOOLKEUZE:

Terra College OPDC/praktijk onderwijs. Hondsrug College Nieuwe Veste Carmel College Esdal Emmen

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

2008: 1 2 10 11 1 1 + 26

2009: 4 1 9 21 0 1 + 36

17

2010: 3 3 21 2 1 + 30

augustus 2010


Hoofdstuk 4 Wat leert uw kind op C.B. de Oliebron. Wat leert uw kind in c.b. ‘de Oliebron’? In dit hoofdstuk beschrijven we wat uw kind bij ons op school leert. Bij het aanbieden van leerstof houden we natuurlijk rekening met de actualiteit, maar een groot gedeelte van de leerstof ligt vast in de methodes die we gebruiken. Tevens wordt in het schoolplan een nadere toelichting gegeven over de inhoudelijke kant van het basisonderwijs.

Godsdienstige vorming Voor godsdienstige vorming maken we gebruik van de methode “Kind op Maandag”. Een methode die uitgegeven wordt door de Nederlandse Zondagsschool Vereniging. Deze vereniging geeft ook “Kind op Zondag” uit, een methode die in Schoonebeek gebruikt wordt in de plaatselijke PKN kerken. Behalve de verhalen die we de leerlingen vertellen, leren onze leerlingen van groep 5 t/m 8 elke week een ’lied van de week’. Het aanleren daarvan is wel afhankelijk van de moeilijkheid van dit lied. (qua tekst en melodie) Het kan een psalm, een gezang, een lied uit “Alles wordt nieuw” of uit “Geroepen om te zingen” zijn. In de plaatselijke protestantse kerken wordt dit lied ‘s zondags ook in de dienst gezongen.

Groep 1 en 2 -

De aanpak in de kleuterbouw verschilt met die in de andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. Het werken in deze groepen gebeurt vaak vanuit de kring. De schooldag begint in de kring en de kinderen keren daarin ook steeds weer terug. - Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen en plezier krijgen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen. Dat gaat bij de oudste kleuters door, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol. De meeste activiteiten komen in samenhang met een bepaald thema aan de orde (bijv. “herfst”, “wonen”, enz.) . - Al wordt er in de kleuterbouwgroepen ook gewerkt met een les- of activiteitenrooster: de verschillende leer- en vormingsgebieden lopen nogal door elkaar. Elke morgen wordt, zoals in alle groepen op school, begonnen met godsdienstige vorming. Daarna staan zaken als werken met ontwikkelingsmateriaal, muzikale vorming, werken naar keuze, taalontwikkeling en spelen op het programma. Veel kinderen zitten 2 of 3 jaar in een kleutergroep. Dat is afhankelijk van de geboortedatum en de aanleg. Aan het eind van groep 2 wordt bekeken of de leerling toe is aan groep 3. Eventueel kan, in overleg met de ouders, besloten worden tot een verlengd verblijf in de kleutergroep.

Groep 3 t/m 8 Taalontwikkeling -

-

-

In groep 3 starten we dit schooljaar met de vernieuwde methode van Veilig leren lezen. ( tweede maanversie) Deze methode stelt ons beter in staat om de kinderen op hun eigen niveau aan te spreken. Na veilig Leren Lezen gebruiken we vanaf groep 4 de methode Taal op Maat. Aanvankelijk heeft het technisch goed leren lezen de grootste prioriteit. Langzamerhand komt in de hogere groepen vanaf eind groep 4 de nadruk steeds meer te liggen op het begrijpend en studerend lezen. We gebruiken daarvoor de methode ‘Goed gelezen’. Verder wordt het lezen gestimuleerd door vrij lezen en de methode ‘Leestheater’. In de groepen 6 t/m 8 leren onze leerlingen in het documentatie centrum zoeken naar bepaalde onderwerpen. We gebruiken daarbij, net zoals dat in de Openbare Bibliotheek gebeurt, ook de computer. We hebben in het kader van de leespromotie ook geregeld contacten met de Bibliotheek. Als taalmethode gebruiken wij ‘Taal op maat’.

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

18

augustus 2010


Rekenen/wiskunde Onze school gebruikt de methode “Wis en Reken”. Het is een zogenaamde realistische rekenmethode. Dat betekent dat de methode uitgaat van situaties uit het dagelijks leven. Eén van de grondprincipes van de methode is dat de leerling zelf oplossingsmethodes probeert te vinden. Daarbij “stuurt” de leerkracht, indien nodig, in de juiste richting. Ook bij deze moderne rekenmethode zijn natuurlijk automatismen onontbeerlijk. Vanaf groep 4 wordt er daarom geoefend met de tafels van vermenigvuldiging. Regelmatig zijn er in de methode toetsmomenten ingebouwd. Zonodig kan er daarna extra aandacht geschonken worden aan sommen die nog niet goed beheerst worden of verdiepingsstof worden gegeven aan de leerlingen die de basisstof al onder de knie hebben.

Schrijven Als schrijfmethode gebruiken we de methode “Pennenstreken”. Een lichthellende methode. Bij de kleutergroepen beginnen we al met voorbereidend schrijven aan de hand van de methode “Pennenstreken”. Deze methode sluit aan bij de leesmethode “Veilig leren lezen”. Kinderen leren in groep 3 eerst de blokletters schrijven en vanaf januari beginnen we met de methode ‘Pennenstreken’. Ze krijgen in groep 3 een “stabilo”pen en gebruiken deze pen de rest van hun ‘schoolloopbaan’.

Bewegen -

-

-

In de kleutergroepen wordt regelmatig bewegingsonderwijs gegeven, bij mooi weer buiten, anders in het speellokaal. In de kleutergroepen wordt in ondergoed en op blote voeten gegymd. Alleen kinderen die voetwratten hebben, kunnen gymschoenen aandoen. Vanaf groep 3 wordt er 2x per week gymnastiek gegeven in de gymzaal aan de Kerfjes. De kinderen dragen tijdens het gymmen een korte broek en een shirt of gympakje en natuurlijk ook gymschoenen graag met blanke zolen! (i.v.m. de gymvloer). We hanteren voor bewegingsonderwijs o.a. de methode “Basislessen Bewegingsonderwijs” (volgens deze methode wordt er één les per week toestellen gegeven en één les per week spel).

Wereldoriëntatie We brengen op veel momenten onze leerlingen kennis bij over de wereld om ons heen. Dat gebeurt zowel in aparte vakken als d.m.v. spreekbeurten in de groepen 6 t/m 8, klasse gesprekken, schooltelevisie (Groep 3 en 4 bijvoorbeeld Huisje, Boompje, Beestje. De groepen 5, 6 en 7 “Nieuws uit de Natuur”). Voor de vakken Natuur, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Muziek en Verkeer gebruiken we de volgende methodes: - Natuur Projecten van het I.V.N. (Instituut Voor Natuureducatie) - Aardrijkskunde “Wijzer door de wereld” - Geschiedenis “Wijzer door de tijd” - Muziek “Muziek Moet je doen”. - Verkeer “Klaar-over”,de jeugdverkeerskrant en lessen met betrekking tot het verkeersexamen. Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen voor Aardrijkskunde af en toe een les mee naar huis om thuis te oefenen. In groep 7 en 8 moet thuis soms ook een Geschiedenisles worden geleerd. We vinden dit een goede voorbereiding voor het huiswerk leren in het voortgezet onderwijs.

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

19

augustus 2010


Engels In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen één lesuur per week eenvoudig Engels. In het schooljaar 20052006 hebben we daarvoor de methode: ‘English, let’s do it!’ aangeschaft.

Creatieve vakken Niet alleen het leren heeft aandacht, ook het ontwikkelen van de creativiteit is belangrijk. De vakken muziek, tekenen en handvaardigheid komen elke week aan de beurt. Voor de groepen 5 t/m 8 hebben we vrijdagmiddag de creatieve middag, waarbij de kinderen een onderwerp kunnen kiezen, waaraan ze vervolgens enkele weken gaan werken. In de groepen 1 t/m 4 wordt dit op een ander moment gedaan.

Informatie en Communicatie Technologie (ICT) -

-

-

De computer wordt op diverse manieren zeer veelvuldig binnen de school gebruikt. Kinderen leren al vanaf de kleuterbouw zelfstandig ‘opdrachten’ uit te voeren en educatieve spelletjes met de computer te doen. Ze leren op speelse wijze de muis en het toetsenbord gebruiken. Ook wordt ze gaandeweg geleerd hoe je programma’s opent, zaken opslaat enz. Er staan in elk lokaal computers die aangesloten zijn op het netwerk. In het computerlokaal hebben we de beschikking over 20 computers. Hierbij hebben we de beschikking over een beamer, zodat aan een groep kinderen computerles gegeven kan worden. De computer wordt vooral gebruikt als onderwijsondersteuning. Kinderen leren tekstverwerken en de computer als informatiebron gebruiken.In de bovenbouwgroepen wordt verder ingegaan op het gebruik van Word, Excel en Powerpoint. We hebben spelregels opgesteld met betrekking tot het gebruik van deze computers.Daarvoor wordt elk jaar aan de kinderen een ‘computer-gebruikersprotocol’ voorgelegd, wat ze moeten ondertekenen (zie bijlage achterin deze gids). In school is een uitgebreid ICT-beleidsplan, waarin het bovenstaande verder uitgewerkt staat. Dit plan is uiteraard voor iedereen in te zien.

Techniek Ook in onze school besteden we in ons onderwijsaanbod aandacht aan dit onderwerp. We hebben daartoe het pakket ‘techniektorens’ aangeschaft. Een onderwijsleerpakket, waarbij kinderen vanaf groep 1 al in aanraking met techniek komen. We voldoen daardoor aan de kerndoelen. In de groepen 5 t/m 8 is dit ingepast in de creatieve vrijdagmiddag.

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

20

augustus 2010


Gymrooster. De kinderen van de kleutergroepen krijgen gymnastiek in het speellokaal. De andere kinderen gaan naar de gymzaal aan de Kerfjes (Tel.: 532052). Groep 6, 7, en 8 gymmen in sporthal De Kampen.* groep Dag tijd 3 Dinsdagmiddag 13.00 – 13.45u Vrijdagmorgen 08.30 – 09.15u 3-4 dinsdagmiddag 14.30 – 15.15u vrijdagmorgen 11.00 – 11.45u 4/5 maandagmiddag 13.00 – 13.45u dinsdagmiddag 13.45 – 14.30u 5 Maandagmiddag 10.45 – 11.30u donderdagmorgen 09.15 – 10.00u 6 Woensdagmorgen* 08.45 – 10.15u 7 dinsdagmorgen* 10.15 – 11.45u 8 dinsdagmorgen* 08.45 – 10.15u

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

21

augustus 2010


Hoofdstuk 5 De zorg voor de kinderen in C.B. “De Oliebron”. DE ZORG VOOR DE KINDEREN IN C.B. ‘DE OLIEBRON’ Van elk kind wordt gedurende de schoolloopbaan een leerling-volg-systeem gevormd. Hierin worden zakelijke gegevens opgenomen (bijvoorbeeld gezinssamenstelling, [medische] bijzonderheden, schoolvorderingen enz.) Het spreekt voor zich, dat we hier vertrouwelijk mee omgaan. Als een kind moeite heeft met een bepaald vak, krijgt het extra hulp in de groep. Meestal gebeurt dat aan de hand van een handelingsplan waarin staat welke extra hulp het kind krijgt, op welke momenten en hoelang dat zal gaan duren. Soms biedt onze remedial teacher (rt-er) extra hulp buiten de groep. Er wordt dan ook een handelingsplan gemaakt. Af en toe adviseren we aan ouders een kind een jaar over te laten doen. Bijvoorbeeld als het kind erg jong en speels is of als het over de hele linie zwak is. Het kan gebeuren, dat een kind een eigen leerlijn (voor één of meerdere vakken) gaat volgen. In dat geval wordt dat uiteraard zeer uitgebreid met de ouders besproken. Ook de consequenties voor de langere termijn zullen dan ter sprake komen. Vanaf het schooljaar 2008-2009 moet ook het Zorgteam van ons Samenwerkingsverband ingeschakeld worden. Als er sociaal-emotionele problemen zijn, overleggen we met ouders, schoolmaatschappelijk werk, schoolarts en/of andere hulpverleners wat we kunnen doen voor het kind. Verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs of een andere basisschool kan soms voor een kind de beste oplossing zijn. Hieraan gaat een heel proces vooraf, waarbij ouders uiteraard zijn betrokken. Centraal staat: als we iets extra’s met of voor uw kind doen, wordt dit altijd met u overlegd!

Leerling-volg-systeem. Om een kind goed te kunnen volgen in de ontwikkeling, is het van groot belang deze ontwikkeling nauwkeurig en systematisch bij te houden. We kunnen op die manier tijdig eventuele problemen signaleren en er iets aan doen. We hebben methode-onafhankelijke toetsen voor: de sociaal-emotionele ontwikkeling leervoorwaarden voor groep 3 taal/lezen/spelling rekenen/wiskunde begrijpend/studerend lezen Verder observeert de groepsleerkracht. Er worden ook taal-, reken-, begrijpend lezen toetsen en dictees afgenomen die bij de methodes horen. In de hogere groepen geldt dit ook voor aardrijkskunde en geschiedenis. Dit draagt allemaal bij tot het vormen van een beeld van de ontwikkeling van kinderen.

Kindbespreking. Van tijd tot tijd (volgens vast rooster) worden de toetsen en observaties van de kinderen tijdens een teamvergadering besproken. Kinderen die didactische (=leerkundige) en/of pedagogische (=opvoedkundige) problemen hebben krijgen bij deze bespreking aandacht. Er wordt gekeken naar wat er aan de hand is en welke hulp wij zelf kunnen bieden en of dat er hulp van buitenaf moet worden ingeroepen.

Remedial Teacher (R.T.)/Interne begeleider (I.B.). We hebben binnen onze school een RT-er, Dries Vrielink. Soms helpt hij een kind (of een groepje kinderen) even apart buiten de klas. Dries is ook IB-er: hij coördineert de kindzorg. Dries let (samen met de groepsleerkracht) extra op onze zorgkinderen. Hij zorgt ervoor, dat de extra hulp/zorg waar ze recht op hebben daadwerkelijk wordt gegeven. Hij leidt de leerling-besprekingen, neemt toetsen af, legt contacten met externe deskundigen (zoals schoolmaatschappelijkwerk, zorgteam, speciaal basisonderwijs) en legt contacten met ouders enz.

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

22

augustus 2010


Weer samen naar School (WSNS) en Permanente-Commissie-Leerlingenzorg (PCL). Onze school vormt samen met tientallen andere basisscholen uit de regio het P.C. Samenwerkingsverband WSNS Z.O. Drenthe (4.03). Bij dit samenwerkingsverband hoort ook een school voor speciaal basisonderwijs: ‘De Toermalijn’. Deze school is speciaal toegerust om kinderen met problemen te helpen. De gezamenlijke scholen houden samen deze school voor speciaal basisonderwijs in stand. Er is een zorgteam gevormd door mensen van het speciaal basisonderwijs, mensen van het basisonderwijs en de schoolartsendienst. Dit zorgteam heeft veel ervaring met kinderen met problemen. Als school roepen we af en toe de hulp in van dit zorgteam (bijvoorbeeld om advies in te winnen als wij als leerkrachten in handelingsverlegenheid zijn of als een kind getest moet worden om meer inzicht in de mogelijkheden van het kind te krijgen). We proberen altijd kinderen binnen onze school te helpen, maar wanneer het voor een kind beter is, kan een kind naar een andere school worden verwezen. Het spreekt voor zich, dat ouders altijd betrokken zijn bij dit hele traject. De Permanente Commissie Leerling-zorg (PCL) beslist uiteindelijk of een kind daadwerkelijk in aanmerking komt voor een verwijzing. Adressen: P.C.L. Postbus 62, 7800 AB Emmen Tel.: 0591-658064

De Toermalijn Sparrenlaan 5, 7822 EM Emmen Tel.: 0591-658064

Leerling gebonden financiering (LGF) Het “rugzakje”. De rugzak is een andere naam voor de Leerling Gebonden Financiering (LGF). Ouders/verzorgers van een kind met een handicap kunnen met behulp van deze financiering extra zorg krijgen bij het onderwijs aan hun kind. Je vraagt dan of het betreffende kind op een school voor speciaal onderwijs geplaatst kan worden. Ouders krijgen dan de mogelijkheid om te kiezen tussen regulier (=’gewoon’) basisonderwijs of speciaal onderwijs. Als zij kiezen voor regulier basisonderwijs kunnen zij een LGFbudget aanvragen. Deze aanvraag moeten de ouders zelf doen. De leerkracht vult samen met de intern begeleider een onderwijskundig rapport in. De aanvraag gaat naar de Commissie van Indicatiestelling. Deze commissie controleert of wij als basisschool wel aan onze verplichtingen hebben voldaan. Wij moeten al veel extra hulp geboden hebben in de vorm van allerlei handelingsplannen. Ook moeten wij ons Zorgteam al hebben ingeschakeld. Als deze Commissie van Indicatiestelling bepaalt dat het kind in aanmerking komt voor een “rugzakje” dan krijgt de school een “ambulant begeleider” toegewezen die de school adviezen geeft hoe het betreffende kind het beste begeleid kan worden. Ook krijgt de school extra fré’s (formatierekeneenheden) om extra hulp aan het kind te geven. Voor die extra fré’s kunnen wij een beperkt aantal uren een leerkracht of een onderwijsassistent(e) inhuren. Ook kunnen wij dan binnen de basisschool extra hulpmiddelen bekostigen die een kind misschien nodig heeft. Om welke gehandicapte kinderen gaat het dan? Bijvoorbeeld dove/slechthorende kinderen, kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap, kinderen met psychiatrische- en/of gedragsproblemen, kinderen met spraak/taalproblemen enz. (Voor verdere toelichting en voorwaarden verwijzen we u naar de speciale bijlage hierover in ons zorgplan en de website: www.oudersenrugzak.nl).

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

23

augustus 2010


Onderwijs aan (langdurig) zieke leerlingen. Een kind heeft recht op onderwijs, ook als het ziek is. Wanneer een leerling langdurig (bijvoorbeeld langer dan twee weken) ziek is, thuis of in het ziekenhuis, zorgt de school ervoor dat hij/zij betrokken blijft bij het onderwijs (voor zover dat tenminste mogelijk is). Er wordt door de school contact opgenomen met de ouders om te kijken wat een kind thuis (of in het ziekenhuis) kan doen. Er wordt dan een aangepast programma opgesteld om te voorkomen dat de leerachterstand te groot wordt. Om de begeleiding van het zieke kind zo optimaal mogelijk te maken, kan de school de hulp inroepen van de consulent onderwijs aan zieke kinderen. Zij kunnen de school adviseren en eventueel ondersteunen door 1 of 2 keer per week het kind te bezoeken. Deze consulenten hebben ook zicht op de aard en de consequenties van bepaalde ziekten. Informatie over zieke kinderen: www.ziezon.nl.

Protocol leesproblemen en dyslexie. Dit protocol is bedoeld om te proberen zo vroeg mogelijk op het spoor te komen van kinderen die een grote kans lopen om leesproblemen te krijgen. Het blijkt namelijk dat hoe eerder je deze problemen opspoort, hoe groter de kans is dat een hulpprogramma positief effect kan hebben. Wij proberen als school zoveel mogelijk aan te sluiten bij de voorstellen die een landelijke commissie hiervoor heeft gedaan. Op die manier proberen we op één lijn te zitten met andere basisscholen in Nederland. In hun rapport omschrijft de landelijke commissie dyslexie als ‘een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen)’

Externe contacten met betrekking tot zorg. Schoolarts. -

-

-

-

Op de basisschool valt uw kind onder de zorg van de sector Jeugd Gezondheids Zorg (JGZ) van de GGD Drenthe. De JGZ-medewerkers hebben gedurende de basisschoolperiode een aantal keren contact met uw kind en u als ouder/verzorger. Het standaardprogramma bestaat uit een onderzoek in groep 2 en groep 7. Dit vindt meestal in school plaats. Logopedische screening (taal/spraakontwikkeling) vindt plaats in groep 1 of 2. Bij de onderzoeken wordt gelet op lichamelijke aspecten en aandacht besteed aan de ontwikkeling van uw kind in brede zin. Voor alle duidelijkheid: er worden geen inentingen verricht. Bij een volledig onderzoek is het gewenst dat de ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zijn. U krijgt hierover van te voren bericht. Uit een dergelijk onderzoek kan naar voren komen, dat er verwezen wordt naar bijvoorbeeld de huisarts. Er kan daarna een uitgebreider gesprek of een hercontrole plaatsvinden. Hercontroles en screeningen vinden in principe plaats zonder ouders/verzorgers, zoals met u wordt afgesproken. Na afloop van een onderzoek bespreekt de JGZ-medewerker de bevindingen met betrekking tot het functioneren op school met de groepsleerkracht, mits ouders/verzorgers daar toestemming voor geven. Voor afspraken of vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij Gé Kloppenburg. U kunt altijd contact met de JGZ opnemen via Tel.: 0591-656573.

Schoolhulpverlening/schoolmaatschappelijk werk. Net als de schoolarts heeft ook de maatschappelijk werkster regelmatig een spreekuur in school. Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen bij haar terecht om hun zorgen met haar te delen. U kunt via school een afspraak maken. Neemt u daarvoor contact op met Dries Vrielink of Martijn Mulder.

Spraakles (logopedie). Voor kinderen met spraakproblemen is er de mogelijkheid van hulp door een spraaklerares of -leraar. Als uw kind voor spraakles in aanmerking komt - misschien weet u dat zelf al - wordt er contact met u opgenomen. Ook hier geldt, dat ouders of verzorgers het laatste en beslissende woord hebben. Hoort u niets over spraakles en meent u, dat uw kind het wel nodig heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen (zie ook bij: schoolarts).

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

24

augustus 2010


Hoofdstuk 6 Externe contacten. Kerk-school-gezinsdienst. Een keer per jaar wordt er (in samenwerking met de plaatselijke PKN kerk) een bijzondere kerkdienst georganiseerd. Aan deze dienst werken de kinderen van onze school mee. Iedereen die dat wil is van harte welkom in deze kerkdienst.

Lied van de week. Elke week staat een lied van de week centraal in elke groep. Dit lied is gekozen bij het thema uit Kind op Maandag.

Brede School. Brede school staat in Schoonebeek voor een geïntegreerde aanpak ter verbetering van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in hun diverse leefmilieus: op school, in het gezin en in hun vrije tijd. De Brede school presenteert zich in Schoonebeek door activiteiten aan te bieden aan de kinderen. De kinderen kunnen zich inschrijven voor deze activiteiten via de activiteitenkalender.

Bibliotheek. De bibliotheek heeft een vast plek binnen de school. Veel activiteiten die de bibliotheek organiseert worden door de kinderen/groepen bezocht. Ook heeft elke groep een klassenabonnement waardoor er voor ieder kind een boek te leen is om in de klas uit te lezen De groepen brengen bij toerbeurt een bezoek aan de bibliotheek.

Hoofdstuk 7 Toelating, verwijdering en schorsing van leerlingen. In grote lijnen komt het bestuursbeleid hierop neer: uitgangspunt is de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Algemene wet Bestuursrecht, (AwB) en de leerplichtwet 1969. Centraal staan drie begrippen: toelating, schorsing en verwijdering. Dit is een bestuurszaak. Er kan tijdelijk de toegang tot de school worden ontzegd bijvoorbeeld bij herhaald wangedrag of het herhaaldelijk verstoren van de orde, rust en veiligheid in de school. Ouders/verzorgers worden in een vroegtijdig stadium geïnformeerd betreffende de problemen en de leerkracht/directeur zal een schriftelijk verslag bijhouden over gebeurtenissen. De directeur overlegt voor een beslissing te nemen met het bevoegd gezag. Hij meldt dit aan de leerplichtambtenaar, de inspecteur en stelt de ouders schriftelijk op de hoogte. Bij definitieve verwijdering komt hier nog bij, dat het bestuur een inspanningsverplichting van 8 weken hebben om te zoeken naar een andere school voor de betrokken leerling. Verder moet het bestuur gedurende deze 8 weken voor ‘vervangend onderwijs’ zorgen. In school is een uitgebreid beleidsdocument betreffende dit onderwerp in te zien.

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

25

augustus 2010


Hoofdstuk 8 Overige info. WETENSWAARDIGHEDEN. Acties. Er wordt nogal eens door liefdadige instellingen een beroep gedaan op scholen om de kinderen langs de deuren te sturen om op de een of andere manier geld in te zamelen voor die betreffende instelling (kaarten, kaarsen, pennen, zegels, enz.). Wij zijn van mening dat kinderen best iets voor anderen mogen doen, zonder dat zij daar direct voor beloond worden, maar dat het langs de deuren gaan op beperkte schaal moet gebeuren. Daarom doen we slechts aan twee acties mee. Eén staat al vast: de kinderpostzegels. Een tweede actie zal van jaar tot jaar verschillen.

Afspraak met dokter, tandarts enz. We verzoeken u dringend dit (voor zover mogelijk) buiten schooltijd te doen. Uw kind mist anders een (stuk van een) les en bovendien is het storend voor de groep.

Afscheid groep 8. Het is een bijzonder moment wanneer kinderen een streep onder hun schoolloopbaan zetten. Om dit bijzondere aandacht te geven is er een afscheidsavond aan het einde van het schooljaar. De kinderen voeren een musical voor ouders en leerkrachten op. Er wordt op feestelijke wijze aandacht aan dit moment besteed.

Buitenschoolse activiteiten. Er wordt voor onze kinderen een aantal activiteiten georganiseerd: een sportdag voor groep 5 t/m 8, dammen, een voetbal- en een handbaltoernooi. Voor groep 1 t/m 4 is er om het jaar een ‘alternatieve’ sportdag. We werken meestal met andere scholen in de regio samen en zijn bij het mogelijk maken van deze activiteiten afhankelijk van ouderhulp. Wanneer de Boortorenwandeltocht op de laatste zaterdag van augustus niet in de zomervakantie valt, kunnen de leerlingen van groep 2 t/m 8 daar eventueel in schoolverband aan mee doen. Dit is natuurlijk niet verplicht.

Buitenschoolse opvang. Met betrekking tot de voor- en naschoolse opvang is er een contract gesloten met ‘de Veldwachter’ in Schoonebeek. Mocht u voor uw kind(eren) hiervan gebruik willen maken, dan dient u contact met deze instelling op te nemen en uw kind(eren) hier aan te melden. (tel.534401)

Cito-eindtoets. Na acht jaar basisonderwijs gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Wij proberen het kind en de ouders zo goed mogelijk te helpen bij het maken van een goede keuze. De Cito-eindtoets helpt ons de definitieve keuze te bepalen. Tijdens een gesprek met ouders en leerling geven wij een advies met betrekking tot het niveau en de school voor voortgezet onderwijs. Zie ook het hoofdstuk ‘zorg’.

Contacten school-ouders. Deze zijn op de volgende manieren geregeld: - We bieden ouders 1 keer per jaar de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de groep van hun kind. - er wordt indien nodig (of op verzoek) een huisbezoek afgelegd - er is een informatieavond - er zijn kijk-uurtjes - er zijn tien-minuten-gesprekken (bijvoorbeeld n.a.v. het rapport) - er is een wekelijkse nieuwsbrief - de schoolkrant verschijnt meerdere keren per schooljaar. - ouders/verzorgers kunnen terecht bij de groepsleerkracht en/of de directeur.

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

26

augustus 2010


Creatieve middag. Vanaf groep 5 t/m 8 doen de kinderen op vrijdagmiddag mee aan een creatieve middag. Er wordt in verschillende ateliers gewerkt. De kinderen worden in gemengde groepen verdeeld. Na ongeveer vier weken wordt er van atelier gewisseld. De lessen beslaan merendeels het gebied van handenarbeid/handwerken. Als er een behoefte bestaat om creatieve ouders in te schakelen dan zal dat zeker gebeuren. Omdat de onderbouw op vrijdagmiddag geen school heeft, kunnen de leerkrachten van die groepen bij de creatieve middag worden ingezet. Het is handig om niet al te nette kleren aan te doen tijdens deze middag!

Documentatie-Centrum. Het Documentatie Centrum (DC) wordt gebruikt door de leerlingen van groep 6 t/m 8. Onder leiding van enkele ouders wordt de leerlingen stapsgewijs geleerd hoe je het beste op een snelle manier informatie kunt vinden, die in het DC aanwezig is. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt worden van de computer, net zoals in de bibliotheek. Juf Annie Pals is momenteel bij ons op school degene die de contacten onderhoudt met de ouders die meewerken in het DC.

Doorstromen in groep 1, 2 en 3. Officieel bestaat de 1 oktober grens in het basisonderwijs niet. Alle kinderen die binnenkomen tot en met december stromen in principe door naar groep 2. Bij twijfel kan aan het eind van groep 2 het “beslissingsblad doorstroom naar groep 3” worden ingevuld. Bij kinderen van na 1 januari kan het beslissingsblad worden ingevuld: zij kunnen eventueel versnellen.

Einde schooljaar. Aan het eind van het schooljaar geven de leerkrachten de volgende leerkracht(en) die informatie van hun vertrekkende leerlingen door, welke van belang is voor het begeleiden van die leerlingen. We denken hierbij o.a. aan eventuele problemen bij horen, zien, operaties, opvallende gedragskenmerken, enz.

Fruit eten. De leerlingen van groep 1, 2, 3 en 4 hebben ‘s morgens een zogenaamd fruitkwartiertje in de klas en mogen daarvoor elke morgen fruit en eventueel ook drinken meenemen. We stellen het op prijs, dat eten en drinken in een tas (voorzien van de naam) aan de kapstok wordt gehangen. Bij de kleuters kunnen de kinderen hun plek aan de kapstol herkennen aan een sticker. De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen hun brood, fruit of drinken in de morgenpauze nuttigen.

Gedragsregels. De school is meer dan alleen een gebouw. Het is een plaats waar kinderen, leerkrachten en vaak ouders elkaar ontmoeten. Wanneer je dagelijks met zo velen bij elkaar bent, moet er veel geregeld worden. En moeten er regels zijn, waar iedereen zich aan houdt. Dit alles heeft te maken met waarden en normen. Ook in Schoonebeek komen zaken als vandalisme, intimidatie en geweld steeds meer voor. Wij vinden dat wij, samen met u als ouders, daarin ook een belangrijke taak te vervullen hebben. Aan het begin van het cursusjaar zal iedere groep samen de regels opstellen, want die hebben meer effect dan opgelegde regels. Iedereen zal bij overtreding van die regels daar heel duidelijk op aangesproken worden en eventueel de gevolgen moeten dragen. Op de informatieavond aan het begin van het cursusjaar zullen hierover meer mededelingen worden gedaan.

Gevonden voorwerpen. Wij hebben in de hal een doos staan waarin wij gevonden voorwerpen bewaren. Mocht uw kind iets missen dan kunt u daar altijd even in snuffelen. Deze doos staat in de hal bij het lokaal van groep 5/6. Het merken van spullen kan veel ongemak voorkomen.

Huisbezoek. Het huisbezoek gebeurt door de leerkracht in principe alleen als er vanuit school aanleiding toe is (of op verzoek van ouders).

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

27

augustus 2010


Huiswerk. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen huiswerk mee. Bijvoorbeeld: spelling, aardrijkskunde en in groep 7 en 8 ook geschiedenis. Enige hulp van de ouders bij het leren hiervan is wel wenselijk.

Informatieavond. Elk jaar worden alle ouders in de gelegenheid gesteld een informatieavond te bezoeken. Voor elke groep is er een avond gepland. U krijgt op zo ’n avond informatie over de manier van werken in de groep waarin uw kind zit. De verschillende methodes worden kort besproken en uiteraard wordt u ook in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Bovendien wordt er voor groep 8, voor de Cito-toets, een informatieavond gehouden over het voortgezet onderwijs.

Inloopuurtje. Enkele malen per schooljaar zijn er zogenaamde inloopuurtjes. U kunt dan met uw kind(eren) de groep(en) bezoeken waarin uw kind(eren) zit(ten). Natuurlijk mag u ook zonder kind(eren) komen, maar zij weten veel van hun eigen boeken en schriften en kunnen uitleg geven over de gang van zaken in de groep. Het is de bedoeling dat schriften, boeken e.d. die in de groep worden gebruikt door u worden bekeken. Als u over uw kind wilt praten, kan dat beter tijdens het tien-minuten-gesprek of op afspraak met de betreffende leerkracht.

Kerst. Het kerstfeest is op onze school een centraal gebeuren. Dit jaar hebben we besloten om het kerstfeest gezamenlijk te vieren in de school.

Luizenprobleem. Helaas steekt dit probleem af en toe de kop op. Nog steeds denken veel ouders dat het een schande is om te melden dat een kind hoofdluis heeft. Meldt u dit a.u.b. wel, dan kan een waarschuwing via de nieuwsbrief uitgaan of we kunnen een briefje meegeven. Hoofdluis verplaatst zich o.a. via jassen. De drogist heeft uitstekende middelen tegen dit ongedierte. Er wordt op luizen gecontroleerd door enkele ouders onder verantwoordelijkheid van de activiteitencommissie. Dit doen zij elke eerste woensdag na een vakantie. Dit gebeurt zo discreet mogelijk. Mochten er luizen worden gevonden dan wordt u door de directeur daarover geïnformeerd, zodat u maatregelen kunt nemen.

Milieu. Omdat we zuinig proberen te zijn op onze leefomgeving is er een aantal zaken waarvoor we aandacht vragen: - er hangen en staan op verschillende plekken vuilnisemmers voor het afval - lege batterijen kunnen in de batterijton bij het podium in de grote hal worden gedaan - lege inktpatronen van bijvoorbeeld inktjetprinters en kopieerapparaten kunnen in de grote inzameldoos bij het podium worden gedaan - oude postzegels: zie ‘zending’ - kleine, huishoudelijke apparaten kunnen ook bij het podium worden ingeleverd - we verzamelen oud papier: zie onder ‘oud papier’

Mobiele telefoons, MP3-spelers e.d. Het gebruik hiervan is niet toegestaan. Bij calamiteit is de school (gedurende de lesuren) altijd bereikbaar. De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij verlies, diefstal of beschadiging.

Nieuwsbrief en schoolkrant. Wekelijks verschijnt er een nieuwsbrief, de ene week een ‘algemene nieuwsbrief’ en de volgende week een ‘groepsnieuws’ nieuwsbrief. In deze nieuwsbrieven staan allerlei actuele wetenswaardigheden. De schoolkrant ’t Vundertien’ verschijnt 4x per jaar, voor de Herfst-, Kerst-, , Paas- en zomervakantie. De naam van ’t Vundertien’ staat symbool voor de contacten tussen school en thuis. Een vundertien is namelijk een smal loopbruggetje, dat de ene oever van het kanaal of sloot met de andere oever verbindt.

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

28

augustus 2010


Ongelukken op school. Mocht uw kind een ongeluk(je) krijgen op school, dan werken we als volgt: - Is het niet ernstig, dan behandelen wij het kind zelf. - Is het ernstiger, dan doen wij onmiddellijk het meest noodzakelijke. De ouders worden gebeld met het verzoek te komen. Bent u niet thuis, dan gaan we met uw kind – indien mogelijk- naar de eigen huisarts en zo nodig naar het ziekenhuis. - Bent u wel thuis, dan kunt u alles zelf afhandelen. Wij helpen, waar nodig, ook met vervoer of anderszins. Bij ons op school zijn de volgende leerkrachten in het bezit van een geldig BHV- certificaat: (BHV = BedrijfsHulpVerlening): Erna Loovers, Gerda Jansen, Martijn Mulder, Remco Lubbers en Wim van Duijn.

Oud papieractie. Eens per maand, in principe op de eerste vrijdagavond, wordt in Schoonebeek met medewerking van ouders van onze leerlingen het oud papier ingezameld. De opbrengst van deze actie gebruiken wij om bijvoorbeeld wat extra zaken voor de kinderen te kunnen aanschaffen binnen school. Om het oud papier in perswagens te laden, hebben we maandelijks de hulp van ouders (of eventueel oudere broers van de leerlingen) nodig. Ook hierbij geldt: vele handen maken licht werk. We gaan er vanuit dat ook u zich aanmeldt om 1 keer per jaar mee te helpen.

Ouderbijdrage. De school krijgt van het Ministerie van Onderwijs jaarlijks een bedrag voor het geven van onderwijs. Er is geld voor methoden, verwarming, onderhoud, salarissen enz. Maar: er zijn ook activiteiten die het Ministerie niet subsidieert en die we als school toch graag voor uw kind(eren) willen organiseren (bijvoorbeeld schoolreisje, kerstviering, Sinterklaas enz.). Voor deze activiteiten vragen we u een vrijwillige ouderbijdrage. Door het invoeren van deze bijdrage hoeven kinderen niet telkens geld mee te nemen voor verschillende activiteiten. Achterin deze gids staat een bijlage met een toelichting en een modelcontract. De ouderbijdrage wordt automatisch geïncasseerd via de bank of giro. We sluiten daarvoor eenmalig een contract met u af. Dit wordt eenmaal gedaan en daarna stilzwijgend per jaar verlengd.

Ouderhulp. In de praktijk betekent dit meestal moederhulp, wat niet zeggen wil, dat vaders niet welkom zijn: in tegendeel. Er zijn op school nogal wat activiteiten, die alleen mogelijk zijn met hulp van ouders. We denken o.a. aan: - lezen in groepjes De leerkracht blijft verantwoordelijk - activiteiten in het Documentatie Centrum - werkavonden, bijvoorbeeld grote schoonmaak van de lokalen - werkmorgens - vervoer van leerlingen naar……. Aan het begin van dit schooljaar krijgt u een ouderhulplijst aangeboden. Het is de bedoeling dat u op die lijst aankruist, waarbij u ons in het komende schooljaar zou kunnen helpen. We hopen dat we heel veel reacties zullen krijgen.

Oudermorgens. Ouder/verzorgers krijgen een keer per jaar de gelegenheid om bij hun kind(eren) te komen kijken. Via de nieuwsbrief wordt bekend gemaakt wanneer dit plaats zal vinden. Via intekenlijsten kunnen de ouders zich hier voor op geven.

Ontruimingsplan. Het ontruimingsplan wordt twee keer per schooljaar met de kinderen geoefend, zodat ze weten waar ze heen moeten, wat ze wel en juist niet moeten doen. Het oefenen gaat de eerste keer gepland en is later onverwacht. Het geheel staat onder verantwoording van de BedrijfsHulpVerleners (de BHV-ers). Zij zijn ook opgeleid om eenvoudige EHBO-handelingen te kunnen uitvoeren.

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

29

augustus 2010


Overblijven. Wettelijk moet er op elke school tussen de middag opvang zijn voor leerlingen waarvan de ouders dit wensen. Dus ook op onze school is er een mogelijkheid uw kind over te laten blijven. De tussenschoolse opvang wordt geregeld door De Veldwachter. Deze maakt gebruik van de lokalen van de plaatselijke PKN Kerk. Wenst u gebruik te maken van deze opvang dan kunt bellen met: De Veldwachter (tel.534401)

Oversteken/klaarovers. Ouders, leerkrachten en leerlingen van groep 8 vormen de klaarovers. Vanaf een kwartier voor schooltijd zal een ouder met 2 leerlingen het oversteken verzorgen. Tot een kwartier na schooltijd doet een leerkracht dat, samen met twee leerlingen. De kinderen mogen pas na 08.15 uur en 12.45 uur op school komen. Dan kunnen ze onder toezicht van de klaarovers veilig oversteken. N.B. De oudergroep kan nog altijd versterking gebruiken. Alle brigadiers hebben een wettelijke status en zijn verzekerd.

Ophalen kleuters. Verschillende kleuters worden door hun ouders niet aan de Mente-zijde van de school, maar bij de klaarovers aan de Europaweg afgehaald. Deze kinderen kunnen dan met het zogenaamde “rijtje” mee naar de klaarovers aan de Europaweg. Ze wachten daarom even bij de schommelbeesten op het kleuterplein en worden door een juf van de kleuterbouw over het plein naar de klaarovers aan de Europaweg gebracht.

Petten/Hoofddeksels, en andere hoofddeksels zijn (net als ‘gezichtsbedekkende kleding’) zien we liever niet in onze school. Dit onder andere om hygiënische- en sociale redenen.

Pleinwacht. Er is een kwartier voordat de school begint (vanaf 08.15 uur en 12.45 uur) toezicht op het plein. Er is een leerkracht op het voorste plein aan de Europaweg en een leerkracht op het achterplein en het zijplein aanwezig. Als een kind iets heeft, kan het naar die juf of meester gaan. De school is juridisch verantwoordelijk en daarom is er pleinwacht. Wilt u daarom uw kind nooit vroeger dan 08.15 uur of 12.45 uur naar school sturen? Doet u dat toch, dan is de verantwoordelijkheid uiteraard voor u zelf.

Politie. Onze school maakt deel uit van het ‘school-adoptie-plan’ Dat betekent dat de wijkagent in de bovenbouw regelmatig langskomt voor een les over (verkeers)veiligheid en het gedrag van de kinderen ten opzichte van: vandalisme, gevaren van alcohol en drugs enz. We hopen op die manier kinderen te stimuleren om positief met zichzelf en de ander bezig te zijn en na te denken over de gevolgen van hun eigen gedrag in de samenleving.

Privacy: Foto’s op de website. Op de website van de school staan regelmatig foto’s van bijzondere gebeurtenissen. Vaak staan op deze foto’s kinderen. Elk jaar wordt (voordat de schoolgids wordt gedrukt) via de nieuwsbrief gevraagd of u er bezwaar tegen heeft, dat de gegevens van uw kind in de gids worden gezet. Ook kunt u aangeven of u bezwaar heeft tegen foto’s op de website waarop uw kind te zien is.

Projecten/Fancy Fair. De school organiseert van tijd tot tijd gezamenlijke activiteiten, waaraan alle groepen deelnemen: bijvoorbeeld rond een thema zoals: water, safari, voorjaar e.d. Ook wordt er bijvoorbeeld een voorleesontbijt georganiseerd of doen we als school mee aan de Kinderboekenweek. Verder steunen we wel eens een project in een derde wereldland en houden daar een actie voor (fancy fair). Ook wordt de plaatselijke Roemenië-werkgroep ondersteund vanuit de school.

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

30

augustus 2010


Rapporten. De kinderen krijgen van tijd tot tijd een rapport. In groep 1 krijgen de kinderen die naar groep 2 gaan voor de zomervakantie een rapport. In groep 2 en 3 krijgen de kinderen een rapport in het voorjaar en voor de zomervakantie. Vanaf groep 4 drie keer per jaar. Tijdens de tien-minuten-gesprek worden de rapporten met ouders/verzorgers besproken. De kinderen krijgen hun rapport zelf een dag later mee naar huis.

Regels voor de Kleuterbouw. Om drukte in de hal en de gang voor schooltijd te voorkomen bij de kleutergroepen hebben we de volgende regels: • De voordeur bij de kleuteringang gaat ongeveer 5 minuten voor aanvang van de schooltijd open, zodat de binnenkomst wat geleidelijker verloopt. De kinderen hoeven dus niet buiten te wachten tot de bel gaat. • De kinderen gaan in de kring zitten en de ouders/verzorgers gaan direct weer weg. • Als een ouder/verzorger even iets wil melden aan de juf, dan kan dat op dat moment. Maar: is het iets belangrijks wat meer tijd vergt, dan worden ouders geacht even een afspraak met de juf te maken (anders moeten de kinderen te lang wachten!). • De kinderen vanaf groep 2 kunnen wel alleen naar binnen, omdat het dan minder druk is in de gang. • Kinderen mogen alleen naar binnen (bijvoorbeeld om te plassen of iets te halen/te brengen) met toestemming van de juf. • De kinderen spelen met de materialen uit de bergingen op de tegels van het kleuterplein. • Met zandbakmateriaal (en zand) mag alleen in de zandbak worden gespeeld. • Om te voorkomen dat zaken slijten of beschadigd raken, mag er niet op het dak van het huisje of op speeltafels worden geklommen. • Bij de klimboom mag met maximaal 6 kinderen worden gespeeld met toestemming van de juf. • De juf bepaalt (afhankelijk van het weer) welk speelgoed er mag worden gebruikt: bij vorst: geen vegers, scheppen, harken. • Een aantal materialen mag alleen naar buiten met toestemming van de juf: vegers, wip, schommelboot, kleden. • Geen speelgoed op of aan de fietsen (vanwege gevaar). • Eigen speelgoed mag alleen mee naar buiten met toestemming van de juf (bijvoorbeeld step, skeelers, voetbal). • Voordat de kinderen naar binnen gaan, zorgt de juf dat kinderen zand afkloppen en afstampen. • De groep/juf die het laatst (’s morgens of ’s middags) buiten speelt zorgt dat de bergingen netjes worden achtergelaten. • De kleuters spelen op de tegels tot aan het hek naar het tussenplein.

Regels voor het speellokaal. Spelen of gymmen in het speellokaal doen de kleuters in hun ondergoed en op blote voeten. Veel kinderen bewegen zich op deze manier heerlijk vrij. Verder is dit tijdbesparend. De kinderen kleden zich in hun lokaal om. De kleren en schoenen blijven tijdens de gym- of spelles in het lokaal liggen. Als een kind last van voetwratten heeft mogen er (in overleg met de juf) gymschoentjes worden gebruikt.

Regels voor binnen (gelden voor iedereen). • • • • • • • • •

In de hal en de gang werk je rustig en loop je rustig. In school praat je met een gewoon stemgeluid. Laat een toilet netjes achter en meld het aan juf of meester als je een smerig toilet aantreft. Wees zuinig met energie en water: doe de kraan goed dicht en de verlichting uit en sluit de ramen als je als laatste een ruimte verlaat. Computergebruik en bezoeken van sites: zie computerprotocol. Het gebruik van mobieltjes, mp3-spelers e.d. is niet toegestaan. Mutsen, petten en andere hoofddeksels mogen buiten worden gedragen. Er wordt (behalve bij bijv. een verjaardag, sinterklaas e.d.) niet gesnoept onder schooltijd. Als je met laarzen of skeelers naar school gaat, doe je ze in de hal uit en zet je ze onder de kapstok.

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

31

augustus 2010


Regels voor buiten (gelden voor iedereen). • • • • • • •

Fietsen horen netjes in het fietsenrek. Groep 7 en 8 in het fietsenhok bij het plein aan de Europaweg. Groep 3 t/m 6 in de stalling opzij van de school. In de pauze ga je zo gauw mogelijk naar buiten. Als je (tijdens de pauze) naar binnen moet vraag je dat aan de pleinwacht. Je afval doe je netjes in de container bij de ingang. Van het voorjaar tot de herfstvakantie mag er (in de morgen- en middagpauze) door groep 5 t/m 8 op het gras worden gevoetbald (als het goed weer is). Op het plein mag je skeeleren als je dat veilig doet. Als je naar binnen gaat doe je je skeelers meteen bij de ingang uit. Je loopt verder de school in. Je mag met een step op het plein als je veilig stept. Als de bel gaat parkeer je je step buiten (bij het fietsenrek naast het speellokaal).

Schoolfeest/Schoolreisjes. Voor de groepen 1 en 2 (kleuters) wordt elk jaar een schoolfeest of schoolreis georganiseerd. De groepen 3 t/m 7 gaan ieder jaar op schoolreis, groep 8 gaat drie dagen op kamp (zie verder onderwijs en financiën en de bijlage vrijwillige ouderbijdrage). Dit wordt betaald via de vrijwillige ouderbijdrage (zie bijlage daarover). Als leerkrachten het nodig vinden om extra begeleiding mee te vragen tijdens een schoolreis, dan gaan ouders/verzorgers van de activiteitencommissie voor. Zij steken er enorm veel vrije tijd in om ons met bepaalde activiteiten te helpen. (Bijvoorbeeld: sint, kerst, sportdag, verkeersexamen enz. enz. enz.) Als leden van de activiteitencommissie niet kunnen, dan wordt er geloot onder andere ouders/verzorgers. U merkt het: we proberen dit op deze manier zo eerlijk mogelijk te doen.

Schoolfoto’s. Eens in de twee jaar komt de schoolfotograaf. In het jaar dat de schoolfotograaf niet komt, worden er klassenfoto’s gemaakt door een leerkracht. U beslist uiteraard zelf of u de gemaakte foto's wel of niet neemt.

Schoolplein: Wie speelt Waar. -

De kleuters spelen op de tegels tot aan het hek naar het tussenplein. Het tussenplein is voor de groepen 3 en 4. Op het zijplein mag in de pauze worden gevoetbald door kinderen van groep 3 en 4. Het voorplein (Europaweg) is voor de groepen 5, 6, 7 en 8. Van het voorjaar tot de herfstvakantie mag er (in de morgen- en middagpauze) door groep 5 t/m 8 op het gras worden gevoetbald (als het goed weer is). Zorg dat er geen ballen op het dak komen. Omdat een dak gauw lek raakt worden de ballen één keer per week van het dak gehaald (dit regelt de pleinwacht van de vrijdag).

Sinterklaas. 5 december gaat ook bij ons niet ongemerkt voorbij. De leerlingen van groep 5 t/m 8 kopen na loting voor een klein bedrag een cadeautje voor een klasgenoot. Geld voor dit cadeautje krijgen de kinderen van school. (dit wordt betaald uit de ouderbijdrage) Het is de bedoeling, dat het cadeautje wordt voorzien van een gedicht en als surprise wordt verpakt. Sint en Piet zorgen in de groep 1 t/m 4 zelf voor een cadeautje. Bij de groepen 1 t/m 4 komt Sint uitgebreid op bezoek.

Sponsoring. Besturenraad, ouderorganisaties, vakbonden en gemeenten hebben in 1997 een ‘convenant sponsoring’ voor het primair en voortgezet onderwijs afgesloten. Daarin staat precies omschreven wat wel en wat niet mag. Het bestuur hanteert dit convenant en zal met de MR moeten overleggen als er van afgeweken wordt.

Sportactiviteiten. -

Een sportdag wordt jaarlijks in het laatste deel van het schooljaar georganiseerd op het sportpark “De Kampen” voor de groepen 5, 6, 7 en 8. De groepen 1 t/m 4 hebben eens in de 2 jaar een alternatieve sportdag bij school, georganiseerd door de activiteitencommissie. Bij zo'n sportdag gaat het in de eerste plaats om het spelen. Prestaties mogen best geleverd worden, maar staan niet voorop. Plezier en meedoen is belangrijk!

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

32

augustus 2010


-

Verder doen we aan diverse sportactiviteiten mee, bijvoorbeeld handbal, voetbal e.d. Voor data: zie jaarplanning.

Tien-Minuten-Gesprek. -

Een aantal keren per jaar krijgt uw kind een briefje mee. Dat briefje is een uitnodiging om over uw kind te komen praten en om het werk te bekijken. Als u meer kinderen op school heeft, proberen we de wachttijd voor u tot een minimum te beperken. De gesprekjes duren steeds 10 minuten en aan het eind van die tijd gaat de bel en dat is dan voor u en voor ons een teken om het gesprek af te ronden. - In sommige gevallen is 10 minuten veel te kort om dringende vragen te bespreken; maakt u dan een afspraak met de desbetreffende leerkracht voor een langer gesprek op een ander tijdstip. Als u niet kunt komen, om welke reden dan ook, verwachten we van u een berichtje. Gescheiden ouders: We gaan er in principe van uit, dat beide ouders recht hebben op informatie, tenzij er een gerechtelijke uitspraak is, die dit anders regelt. De ouder waar het kind/de kinderen woont/wonen wordt uitgenodigd. Als de andere ouder ook een uitnodiging wil, moet hij/zij dat zelf aan de leerkracht kenbaar maken. We hebben twee soorten tien-minuten-gesprekken: verplicht en vrijwillig. - Verplicht : elke ouder/verzorger wordt in school uitgenodigd. - Vrijwillig : de leerkracht nodigt ouders/verzorgers uit, waarmee hij/zij even wil spreken. of ouders/verzorgers kunnen aangeven, wanneer zij een gesprek op prijs stellen.

Trakteren. Er zijn op school diverse gelegenheden, waarbij getrakteerd kan worden. Denk maar aan: - Verjaardagen - geboorte van een broertje of zusje - afscheid bij verhuizingen - afscheid leerlingen groep 8. We laten het graag aan uw fantasie over, waarop uw zoon of dochter trakteert en het blijft uiteraard vrijblijvend (iets gezonds heeft natuurlijk wel de voorkeur!). Indien het nodig is kan de traktatie eventueel tijdelijk in de koelkast worden opgeslagen (zie ook het hoofdstukje ‘verjaardagen’ hieronder).

Uitnodigingskaarten. Kinderen nodigen voor hun verjaardagspartijtje hun klasgenootjes vaak uit via een verjaardagskaart en delen met de Kerstdagen kaarten uit. Deze kaarten worden meestal op school uitgedeeld. Sommige kinderen krijgen dan vaak kaartjes, anderen niet of heel weinig of het komt voor dat dan één kind geen kaart krijgt. Dat is dan een heel pijnlijke situatie voor het betreffende kind. We hebben daarom afgesproken in het team dat er voortaan geen kaartjes meer uitgedeeld moeten worden op school. Een idee met Kerst zou bv. kunnen zijn, dat elk kind een kaart meebrengt en deze in zijn of haar klas ophangt. En wellicht kunt uzelf nog andere mogelijkheden aandragen!

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

33

augustus 2010


Veiligheidsbeleid. Binnen onze school willen we optimale veiligheid bieden aan: kinderen, teamleden en eventuele anderen in en rond het gebouw. We hebben daarvoor een aantal maatregelen genomen: - er zijn 5 gecertificeerde BHV-ers, die regelmatig worden bijgeschoold - er is een veiligheidscoördinator - er is een ontruimingsplan - er worden ontruimingsoefeningen gehouden en (indien nodig) bijgesteld - er zijn klaar-overs - er zijn verkeersouders - kinderen krijgen verkeersles en leggen een verkeersexamen af - de speeltoestellen worden jaarlijks gekeurd, indien nodig gerepareerd of verwijderd - binnen het gebouw en op het plein (bijvoorbeeld in pauzes) is toezicht van leerkrachten - er wordt regelmatig een risico-inventarisatie en evaluatie gehouden (conform de ARBO wetgeving). Indien nodig wordt er een actieplan opgesteld. - er zijn voldoende verbandtrommels. - er zijn door het hele gebouw voldoende(via bordjes te vinden) brandblusser en noodverlichting - ook zijn er (voor kinderen, leerkrachten en ouders) regels opgesteld voor binnen en buiten om de veiligheid in en rond school zo groot mogelijk te maken. - Het bestuur heeft een collectieve verzekering gesloten. Kinderen (en begeleidende ouders) zijn tijdens schooluren verzekerd en tijdens door de school georganiseerde buitenschoolse activiteiten zoals excursies en schoolreizen. - zie ook de hoofdstukjes: verkeersouders, verkeersveiligheid, ongelukken, ontruimingsplan, pleinwacht, regels e.d.

Verf/Lijmvlekken. De meeste verf die we gebruiken is goed uitwasbaar. Het verdient wel aanbeveling om de vlekken vooraf even te behandelen met bijvoorbeeld groene zeep, ossengalzeep of babyshampoo. Bij lijmvlekken moet u even oppassen. In de midden/bovenbouw wordt soms ‘blanke’ lijm gebruikt die eerst moet worden behandeld met een lijmoplosser, voordat het kledingstuk in de wasmachine belandt. De drogist heeft hier ook wel een middeltje voor.

Verjaardagen. -

-

-

Als een kind jarig is, dan mag het (rond 10.00 uur) de eigen groep trakteren en in de morgenpauze (10.15 uur) de juffen en meesters trakteren. De jarige krijgt dan een mooie plaat van school, waarop de juffen en meesters hun naam schrijven. Dit is een leuke herinnering. (de kinderen van groep 1 en 2 trakteren alleen hun eigen juf) Als de juf of meester jarig is, mogen de kinderen een klein geldbedrag meenemen. Er wordt dan door een andere juf of meester een gezamenlijk cadeau van de groep gekocht. De juf of meester trakteert de kinderen dan op een gezellige dag (dat is niet altijd op de verjaardag zelf!). Wanneer er ouders of grootouders van de kinderen jarig zijn, mogen de kleuters en de leerlingen van groep 3 en 4 daar iets voor maken. Wilt u uw kind dan ruimschoots op tijd een briefje meegeven?

Verkeersexamen. De kinderen van groep 8 leggen ieder jaar omstreeks april/mei theoretisch en praktisch verkeersexamen af. Een diploma is wel leuk om te hebben, maar het gedrag in het verkeer is veel belangrijker. Daarom proberen we in onze verkeerslessen vooral verkeersopvoeding centraal te stellen.

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

34

augustus 2010


Verkeersouder. Een verkeersouder vormt de brug tussen ouders, school en derden (gemeente, politie, 3VO, wijkverenigingen e.d.) als het gaat om de verkeersveiligheid van de kinderen. Hij of zij praat mee binnen de school over de mogelijke verbetering van de verkeersveiligheid. Een verkeersouder maakt zich sterk voor: - Het betrekken van ouders bij de verbetering van de verkeersveiligheid van hun eigen kind. - Goed verkeersonderwijs en veilige schoolroutes. - Het maken van goede afspraken. - Helpen bij het praktische verkeersexamen Verkeersouders geven geen verkeersles. De verkeersouders krijgen blijvende ondersteuning, o.a. van het Landelijk Steunpunt Verkeersouders en van veilig verkeer. Twee keer per schooljaar vinden er regionale verkeersbijeenkomsten plaats. Bij ons op school zijn Linda Korterink en Dienke Mensen de verkeersouders.

Verkeersveiligheid rondom de school. -

We vragen de kinderen dringend om zoveel mogelijk lopend naar school te komen. Oversteken over de Europaweg: bij de klaarovers! Omdat het meestal druk is op het plein: fietsers afstappen! Wij gaan er vanuit dat ouders verstandig parkeren als ze hun kind(eren) met de auto naar school brengen. Het is erg vervelend voor buurtbewoners (vooral aan de zijde aan de Mente) wanneer ze hinder ondervinden van ‘onhandige parkeerders’ van onze school. We zijn samen verantwoordelijk!

Vernielingen. Als uw kind iets van een ander kind (of van school) opzettelijk vernielt, dan wordt u geacht de schade te vergoeden. Als uw kind per ongeluk iets beschadigt, kunt u dit het beste even regelen via uw Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering (PA-verzekering - voorheen de WA-verzekering).

Verzekeringen/aansprakelijkheid. Het bestuur heeft voor de scholen een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. - Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. -

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand: 1. De school c.q. het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. 2. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering (PA-verzekering) hebben afgesloten.

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

35

augustus 2010


Vraagbaak onderwijs. -

-

Het ministerie van onderwijs heeft samen met diverse ouderorganisaties een vraagbaak in het leven geroepen. U kunt daarheen bellen (of mailen) over onduidelijkheid ten aanzien van: - wanneer valt de zomervakantie? - wat is de vrijwillige ouderbijdrage? - wat is een remedial teacher? - wat is dyslexie enz. U kunt bellen met Tel.: 0800-5010 of mailen naar www.50tien.nl Ook kunt u info krijgen via Postbus 51 Tel.: 0800-8051 (gratis) Verder is er informatie te lezen bij: www.onderwijsinspectie.nl

Vrijstelling van het onderwijs en vervangende lesactiviteiten. Bij het intakegesprek bij nieuwe ouders wordt de gang van zaken in en rond school uitgelegd door de directeur. Er wordt duidelijke informatie gegeven omtrent de Protestants Christelijke en de onderwijskundige identiteit. Er wordt dan gewezen op het feit, dat elk kind in principe aan alle activiteiten meedoet. Hierop wordt, normaal gesproken, geen uitzondering gemaakt. -

-

Als ouders aangeven daarmee problemen te hebben of een andere visie hebben, wordt gewezen op het feit, dat er wellicht andere scholen in het dorp zijn, die misschien wel aan hun wensen/ideeën voldoen. Kan een leerling (bijvoorbeeld vanwege een handicap) niet aan de groepsactiviteiten (zoals bijvoorbeeld gymnastiek) meedoen, dan wordt in overleg met betrokken hulpverleners/specialisten naar een verantwoord alternatief gezocht.

Website. De school heeft een website (www.Cbdeoliebron.nl) waarop veel gegevens en informatie over de school is te vinden. De nieuwsbrief en foto’s over allerlei gebeurtenissen staan daar bijvoorbeeld op.

Vulpen. In groep 3 krijgen de kinderen een pen van school. (De stabilo pen) Met deze pen ontwikkelt het handschrift van de kinderen zich het best. Deze vulpen is van hoogwaardige kwaliteit. Opzettelijke beschadiging en/of verlies komt voor rekening van de ouders/verzorgers. Andere pennen zijn alleen in overleg met de juf of meester toegestaan.

Zending. De kinderen mogen iedere week op maandagmorgen zendingsgeld meebrengen. We kunnen met dit geld verschillende projecten op het gebied van zending en ontwikkelingshulp steunen. Via de "Raad van Zending" steunen we het kinderfonds van het "Instituut voor Gezinswelzijn" te Surabaja. Via het Leger des Heils hebben we drie kinderen financieel geadopteerd in een kindertehuis te Arco Verde in Brazilië. Bovendien sponsoren we een school in India, één in Peru en één in Ethiopië. Behalve geld zijn gebruikte postzegels ook erg welkom.

Zindelijkheid. Als kinderen bij ons op school komen, moeten ze zindelijk zijn. De ouders/verzorgers zijn daarvoor verantwoordelijk. Ouders/verzorgers mogen niet van de leerkracht verwachten dat zij hun kind verschonen of zindelijk maken. Uiteraard zijn we wel op ‘ongelukjes’ berekend.

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

36

augustus 2010


OVERZICHT VAN DE VERENIGINGSSTRUCTUUR verenigingsraad

bestuur

bestuursbureau

gmr

verenigingsniveau

schoolniveau

schooldirectie

mr

betrokkenheid ouders: schoolpanel en activiteitencommissie

schoolteams

leden van de vereniging kiezen lid verenigingsraad BESTUUR: Voorzitter:

B.D Wilms Europaweg 188 7761AM Schoonebeek Tel. 0524-531357

Secretaris:

H. Kroezen Sneeuwvink 5 7827 DM Emmen

Penningmeester:

W. Melenberg Sierduif 1 7827 NH Emmen

Algemeen adjunct:

B. Scholman Helmkruid 37 7891 WH Klazienaveen

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

37

augustus 2010


Leden:

T. van den Berg Eendenveld 65 7827 LK Emmen A.Annen Landschapsweg 7 7844 KE Veenoord A. Roelofs Zijtak o.z. 99 7833 AP Nieuw-Amsterdam Er is een vacante plaats.

Bestuursadres: Bestuur Viviani, Postbus 91, 7800 AB Emmen Tel. 0591-648207 Website: www.viviani.nl Contactpersoon namens onze school:

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

G Schepers Belgiëlaan 3, 7761 HG Schoonebeek tel: 533465

38

augustus 2010


SCHOOLPANEL  Ria Blom Europaweg 56 7761AH 531172

mr-lid-ouders

Johan Holties  Europaweg 18 7761AG 532852

Geke Zwart 

mr-lid-ouders

mr-lid-personeel

zie voor gegevens: ‘team Oliebron’

 Roelanda Mars

zie voor gegevens: ‘team Oliebron’

 Gerard Schepers Belgiëlaan 3 7761HG 533465

mr-lid-personeel

mr-lid-ouders voorzitter penningmeester

Ingrid Wering 

zie voor gegevens: ‘team Oliebron’

mr-lid-personeel

Martijn Mulder 

zie voor gegevens: ‘team Oliebron’

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

39

augustus 2010


Doel van het schoolpanel: Het schoolpanel is een afvaardiging van ouders en leerkrachten en vormt een denkdank waarin wordt meegepraat en vooral wordt meegedacht over de inhoud en de organisatie van onze school. Ook hebben de meeste leden een MR-rol en hebben hiermee over bepaalde onderwerpen een stemrecht. Elk panellid is vervolgens ook weer een afvaardiging van een werkgroep en hiermee is er op diverse onderdelen kennis binnen het panel. De panelleden vertegenwoordigd de volgende werkgroepen:

• • • • •

Activiteitencommissie + lief & leed Onderhoud materiaal / materieel Financieel / juridisch Onderwijs & identiteit / personeel GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)

Onze rode draad is het bewaken van onze missie “kwaliteit en samenwerken” Doel van het schoolpanel: • Op een effectieve wijze een groot, veelzijdig draagvlak binnen de school creëren. •

Voldoen aan de wettelijke kaders van de wet op de medezeggenschap

De mr niet alleen achteraf, maar ook gaandeweg informeren over schoolbeleid

Zoveel mogelijk vrijwilligers betrokken houden bij de school

De voorzitter Van het schoolpanel is hij aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor de directeur. Hij is technische voorzitter. Hij is de vertegenwoordiger vanuit het schoolpanel naar de vereniging.

Samenstelling schoolpanel. -

6 mr-leden (3 ouders en 3 leerkrachten) 1 toegevoegd ouderlid 1 toegevoegd ouderlid van de activiteitencommissie de voorzitter de directeur in totaal bestaat het schoolpanel uit 10 leden. elk mr-lid van het panel zit ook in een werkgroep. de toegevoegde ouderleden zitten ook in een werkgroep

ACTIVITEITENCOMMISSIE

 Linda Korterink Heideweg 2 49824 Emlichheim

 Dienke Mensen

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

40

augustus 2010


contactpersoon verkeersouder

0049-5943983053

contactpersoon verkeersouder

Mariska Jansen  Hankenhofweg 8 7761 BZ 533390

 Richard Schwieters Duitslandlaan 51 7761 HJ 533605 coördinator oud papier

 Jeannette Masselink ’t Rak 16 7761 GJ 531063 sekretaresse

Annebeth v. Leusen  Europaweg 46 7761 AH 534190

 Mark Anbergen Europaweg 52 Padhuis 7742 PL Coevorden 221267

Irene Jannink 

zie voor gegevens: ‘team Oliebron’

voorzitter en contactpersoon met het schoolpanel luizencoördinator

Miranda Lubbers  Europaweg 171 7761 AE 553230

Doel van de activiteitencommissie: De werkgroep zal voornamelijk een organiserende, uitvoerende en ondersteunende rol hebben bij binnen- en buitenschoolse activiteiten in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Tevens is de activiteitencommissie een schakel tussen de leerkrachten, ouders en schoolpanel bij de verschillende activiteiten. Activiteiten:

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

41

augustus 2010


Onderstaand zal een globale weergave worden weergegeven van de activiteiten die door de activiteitencommissie zullen worden georganiseerd: • klaar-overen • ophalen van oud papier • start-activiteit (begin schooljaar) • overblijven op school • alternatieve sportdag voor de groepen 1 t/m 4 (1 x per 2 jaar) • schoolschoonmaak • luizencontrole • bevordering van de (verkeers)veiligheid • vragen en benoemen van 2 verkeersouders (waarvan bij voorkeur minstens een verkeersouder lid is van de act.cie.) • uitgifte en inventarisatie van ouderhulplijsten • bloemengroet en ranja schenken bij de boortorenwandeltocht • pepernotenactie Eveneens wordt een globale weergave gegeven van activiteiten waarbij de activiteitencommissie medewerking verleent: • fancy fair & projecten (hulp bij verkoop en regelen van koffie/ranja) • voorbereiden en meehelpen bij recepties (aangestuurd door het schoolpanel) • uittypen van de kopy van de nieuwsbrief • inkopen doen bij: sint, kerst, pasen, afscheid groep 8 • koffieschenken tijdens kerstfeest onderbouw en inkoop traktaties • koffieschenken tijdens 10-minutengesprekken • assistentie bij musicals (event. schminken, verkleden e.d.) • assistentie bij de organisatie rond de schoolfotograaf • praktisch verkeersexamen van groep 8 • Sinterklaas: cadeaus inpakken e.d.

Samenstelling activiteitencommissie: De act.comm. bestaat uit ten hoogste 10 ouderleden: - een voorzitter (=ouderlid, dat ook in het schoolpanel zit), - een secretaris (=ouderlid) - een penningmeester - 6 ouderleden. (waarvan minstens 1 ouderlid verkeersouder is) - een teamlid (=schakel tussen team en act.comm.) - de act.comm. kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris

PLANNING

SCHOOLJAAR 2010-2011 augustus

Ma.23

Eerste schooldag

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

42

augustus 2010


Za 28

boortorenwandeltocht

Ma 30

Infoavond groep 4/5

september Wo 1

Infoavond groep 7

Do 2

Infoavond groep 6

Vr 3

Startactiviteit

Ma 6

Infoavond groep 1/2

Di 7

Infoavond groep 3 en 3/4

Wo 8

Info avond groep 8

Ma 13

Infoavond groep 5

Wo 6 Wo.13

Start Kinderboekenweek 6 t/m 16 okt. Thema: "De Grote Tekententoonstelling" (illustraties in kinderboeken). Fietsenkeuring

Do 21

Inloopuurtje van 18.30 – 19.30 uur (1 )

Vr Ma.25

Start Pepernotenactie 2010 Herfstvakantie t/m 29 okt.

Wo 3

Korfbaltoernooi

Ma.29

Tien minuten gesprekken alle groepen

Di 30

Tien minuten gesprekken alle groepen

Wo 1 Vr.3

1e rapport mee Sinterklaasfeest

Di 21 Do 23

Kerstviering alle groepen 18.30-19.30 uur Gezamenlijke afsluiting met de ouders Kerstvakantie t/m 2 jan 2011

Ma.17

Schoonmaakavond?

Wo 19

Nationale voorleesdagen t/m 29 jan. Voorleesontbijt. Teambijeenkomst/studiedag 9.00-16.00 uur. Alle kinderen zijn vrij!

oktober

e

november

december

Januari 2011

Wo 26

februari Di 1

Cito eindtoets

Wo 2

Cito eindtoets

Do.3

Cito eindtoets

Wo 9

Handbaltoernooi

Zo 13 Ma.21

Kerk School en gezinsdienst Voorjaarsvakantie t/m 25 febr.

Ma.28

10 min gesprekken gr 1 t/m 7 (2 )

maart

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

e

43

augustus 2010


Di 29 Wo 30

e

10 min gesprekken gr 1 t/m 7 (2 ) e 2 rapport mee

april ?? Wo. 6

In deze periode wordt de Fancy Fair gepland In deze maand open ochtenden plannen voor alle ouders Schoolvoetbaltoernooi. Uitwijk datum 20 april.

Wo.13

Studiedag Viviani scholen (ICT) Alle kinderen zijn vrij!

Do 14

Schriftelijk Verkeersexamen

Wo 20 Do 21 Za 30

Uitwijkdatum voetbal Paasviering. Om 14.00 uur begin Paasweekend t/m 26 april (‘”derde Paasdag”) Meivakantie t/m 6 mei

mei wo 4 Di 24 Wo 25

herdenking oorlogsslachtoffers Instructieavond praktisch verkeersexamen 19.00 uur Praktisch verkeersexamen

juni Do 2

Hemelvaart/Pinksteren vakantie t/m 13 juni

Di.14

Start Nme-project t/m 28 juni. Thema: Boerderij

Do 16 Ma 20

Sportdag. Dit jaar voor alle groepen (1 t/m 4 en 5 t/m 8) 10 minuten gesprekken op verzoek

Di 28

Inloopmoment/uurtje alle ouders/kinderen: afsluiting project NME

Wo,do, vr 29,30, 1juli ??

Schoolkamp groep 8 Schoolreis groep 7

juli Di 5

Schoolreis groep 3 en 4

Do 7

Schoolreisgroep 1/2 Schoolreis groep 5/6 Derde rapport mee

Vr 8 Wo 20 Vr 22

Afscheidsavond groep 8 Begin zomervakantie t/m 4-9-2011 voor alle kinderen om 11.45 uur

Bijlage: VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE/SCHOOLFONDS. -

In onze school vragen we ouders om een ouderbijdrage. Deze vrijwillige bijdrage is bestemd voor allerlei zaken, die niet uit de gewone rijksvergoeding worden betaald. Het niet betalen van de vrijwillige schoolfondsbijdrage is absoluut geen reden om een kind niet toe te laten op onze school!

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

44

augustus 2010


-

-

-

Als uw kind op school komt, krijgt u een contract aangeboden. Dit wordt steeds stilzwijgend per schooljaar verlengd. U betaalt uiteraard per schooljaar (in 4 termijnen). Wilt u dit contract beëindigen, dan vragen we u dat schriftelijk te doen. Als kinderen de school verlaten (bijvoorbeeld bij verhuizing) wordt het contract uiteraard automatisch beëindigd. Deze schriftelijke overeenkomst kan pas na toelating van de leerling worden aangegaan. Uit het schoolfonds worden zaken betaald zoals: een cadeautje van Sint, kosten bij Kerst- en Paasfeest (bijvoorbeeld een traktatie), het schoolfeest van groep 1 en 2, de schoolreis van groep 1 t/m 7, het schoolkamp van groep 8, excursies enz. Door al deze zaken in een bedrag te stoppen, voorkomen we, dat u uw kind(eren) steeds geld mee naar school moet geven voor allerlei activiteiten. Het idee achter deze regeling is, dat elk kind in groep 1 onze school binnenkomt en ooit via groep 8 de school weer zal verlaten. Met de hieronder genoemde bedragen houden we aan een kind in de onderbouw over, maar daar tegenover staat, dat het bedrag in de midden-/bovenbouw niet toereikend is: daar moet geld bijgepast worden. Doordat een kind in de onderbouw wat reserve opbouwt komen we op termijn keurig uit met de gevraagde bijdrage. Dit zijn de bedragen: - voor het eerste kind € 50,00 - voor het tweede kind € 47,50 - voor het derde kind € 45,00 - enz.

De bijdrage wordt automatisch via de bank of giro in vier termijnen geïncasseerd. -

De besteding van de bedragen is als volgt: - schoolreizen/ kamp (50%) - sint (20%) - feesten (20%) - sportdagen/ excursies (5%) - resterende activiteiten (5%)

-

Komt een kind in de loop van het jaar op school, dan kost dit per kind € 4,50 per maand plus eventueel iets extra’s voor de schoolreis. Mocht u problemen hebben met het betalen van uw schoolfondsbijdrage, dan horen we dat graag z.s.m. van u! Omdat het om geld van de ouders gaat, is de activiteitencommissie medebeheerder van dit geld en wordt er jaarlijks kascontrole gehouden. We verwijzen u verder naar het “contract vrijwillige ouderbijdrage”.

-

Bijlage: OVEREENKOMST VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE. Tussen de c.b. ‘de Oliebron’. en hieronder genoemde ouder(s)/verzorger(s): Ondergetekende …………………………………………………….. (naam)

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

45

augustus 2010


………………………………………………………………………..(adres, postcode en tel.) verklaart hierbij kennis te hebben genomen van “de regeling vrijwillige ouderbijdrage” die uitgewerkt staat in de schoolgids van ‘de Oliebron’ en dit als onderdeel van deze overeenkomst te aanvaarden. Ondergetekende heeft daarbij ook in de schoolgids gelezen welk bedrag per kind er wordt gevraagd via deze vrijwillige ouderbijdrage. Ondergetekende is ervan op de hoogte, dat dit een vrijwillige ouderbijdrage betreft, die absoluut geen voorwaarde is van wel of niet toegelaten worden van een kind in ‘de Oliebron’. Ondergetekende verklaart zich hierbij bereid om de ouderbijdrage voor het lopende schooljaar en tot schriftelijke wederopzegging (voor 1 november) voor de volgende schooljaren te willen betalen. Dit contract wordt vanuit school stilzwijgend elk jaar verlengd en bij het verlaten van de school of verhuizing automatisch ontbonden. Restitutie is daarbij niet mogelijk.

Ik/wij kies/kiezen voor het volgende: O mijn/ons kind(eren) doen mee aan ALLE activiteiten die uit deze bijdrage worden betaald. O mijn/ons kind(eren) doen NIET mee aan alle activiteiten die uit deze bijdrage worden betaald. O mijn/ons kind(eren) doen ALLEEN MEE aan de hieronder genoemde activiteiten. (en wij willen daarom een aangepast schoolfondsbedrag) ……………………………………………………………………………………………… datum: ……………………… plaats: ………………………. handtekening(en) ……………………………….. (Wilt u dit blad uiterlijk …………………………. in school inleveren?)

AFSPRAKEN EN REGELS VOOR EN VEILIG COMPUTER- (EN INTERNET) GEBRUIK IN ONZE SCHOOL 1. Je mag de computer op school gebruiken om informatie op te zoeken op internet of aan te vragen via e-mail. Binnen de school gebruiken we: www.netwijs.nl

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

46

augustus 2010


2. Je mag alleen een internet-adres intypen als je daarvoor toestemming van de meester of juf hebt gekregen. 3. Je mag niet surfen naar websites met: sex, geweld (schietspelletjes horen daar ook bij!) discriminerende dingen, rare foto’s en tekeningen. 4. Kom je toch op een website waar je informatie ziet, waardoor je je niet prettig voelt, vertel dit dan aan de juf of de meester. 5. Maak nooit afspraken met iemand die je op internet ontmoet. 6. Programma’s downloaden mag niet, tenzij je daarvoor toestemming van de meester of juf hebt. 7. Zet nooit je naam, (e-mail) adres, telefoonnummer, een foto of iets anders van jezelf in een emailbericht of in een internetformulier. (vraag als dit echt nodig is daarvoor eerst toestemming aan juf of meester). 8. Ontvang je rare e-mail of pesterijen, zeg dit dan direct aan juf of meester. Zelf mag je natuurlijk ook niet zulke berichtjes versturen! 9. Chatten is alleen toegestaan als juf of meester dat goedvindt. 10. Printen mag alleen met toestemming van juf of meester. 11. Je spreekt altijd met meester of juf af hoe lang je met een programma bezig mag. Dit geldt ook voor internetten. 12. Gebruik de computer alleen voor leuke nuttige dingen, ook als je samen met iemand anders werkt. Deze afspraken gelden voor iedereen in school. Als je je niet aan de afspraken houdt krijg je een waarschuwing en bij een tweede keer, mag je niet langer met de computer en internet werken. Je e-mailadres wordt verwijderd. Ik heb dit gelezen. Dingen die ik niet snapte heb ik gevraagd en dit is door juf of meester uitgelegd. Ik weet dus nu wat hier staat en verklaar, dat ik mij hieraan zal houden. Naam: ………………………………… Groep: ………………………………...

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

47

augustus 2010


Adressenlijst Erna Loovers Toermalijndreef 9 7828 AP Emmen tel: 0591-633603

Irene Jannink Duitslandlaan 4 7761 HB Schoonebeek tel: 0524-532599

Gerda Jansen Sieversmaat 25 7761 GA Schoonebeek Tel: 0524-532755

Ge Kloppenburg Geelgors 1 7827 EJ Emmen Tel: 0591-633347

Ada Thiele Portugallaan 5 7761 HM Schoonebeek Tel: 0524-533925

Geke Zwart De Beeklanden 32 7761 DL Schoonebeek Tel: 0524-532799

Joke Vrielink Het Schut 45 7761 GH Schoonebeek Tel: 0524-531708

Miep Mulder Diamantdreef 6 7828 AW Emmen Tel: 0591-315576

Niesje Wever Beekpunge 39 7761 KA Schoonebeek Tel: 0524-532671

Ingrid Weering Poolster 10 7782 ST De Krim Tel: 0524-570858

Roelanda Mars Tilber 2 7908 PB Hoogeveen Tel: 06-14359450

Wim van Duijn Sieversmaat 23 7761 GA Schoonebeek Tel: 0524-532502

Martijn Mulder Meidoorn 6 7742 RS Coevorden Tel: 0524-522572

Annie Pals Het Schut 63 7761 GP Schoonebeek Tel: 0524-532210

Janneke van Duijn Sieversmaat 23 7761 GA Schoonebeek Tel: 0524-532502

Jenny Dijkstra Buidelmees 4 7827 BJ Emmen Tel: 0591-632836

Remco Lubbers ’t Rak 25 7761 GK Schoonebeek Tel: 0524-533354

Dries Vrielink Het Schut 45 7761 GH Schoonebeek Tel: 0524-531708

Lucienne Batterink Flintenpad 63 7761 AR Schoonebeek Tel: 0524-531623

Frieda Woering Pr. Hendrikstraat 28 7753 TP Dalerpeel Tel: 06-3942303/0524-571911

Schoolgids c.b. ‘de Oliebron’

48

augustus 2010

Schoolgids 2010-2011  

Schoolgids 2010-2011

Advertisement