Page 1

ACTIVITAT

“TEATRE: PARAULES, MÚSICA I IMATGES” Els alumnes representaràn l’obra de teatre seleccionada com lectura obligatoria. Es farà un decorat adequat, vestuari, música... i un cartell de l’obra. Una vegada finalitzades les tasques, es farà una representació que serà enregistrada i es posarà a l’abast de la resta de grups i també de la comunitat educativa. També es farà una votació, tant de la millor obra com del millor cartell. L’obra guanyadora serà representada com s’indica més endavant.

CURS ESCOLAR

2011-2012

CENTRE

IES SANTANYÍ

PROFESSORS

Andreu Server i Carmen Vañó Àrea curricular: Llegua Castellana i Literatura

GRUPS I NIVELLS

1r i 2n d’ESO 1r d’ESO: Dora, la hija del sol 2n d’ESO: El último curso

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:

1. Realitzar una lectura comprensiva de textos. 2. Conèixer les principals característiques del teatre. 3. Comprendre els elements essencials d'un text dramàtic. 4. Reconèixer els elements bàsics de la representació teatral. 5. Subgèneres teatrals: comèdia, tragèdia i drama. 6. Fer un anàlisi literari, espaial i plàstic de textos dramàtics. 7. Conèixer les característiques del muntatge teatral,la tecnologia de l’escenari teatral, així com les relacions de l’actor amb l’espai escènic. 8. Conèixer aspectes tècnics, teòrics i plàstics que fan possible la realització d’un decorat. 9. Escoltar i seleccionar música de distints estils, gèneres, formes i ètnies. 10. Vincular la música a situacions concretes, estats d’ànim... i reconèixer el seu valor de ressaltar la imatge. 11. Utilitzar la documentació audiovisual com a font per a adquirir i ampliar coneixements. 12. Conèixer Internet com a mitjà de comunicació. 13. Utilitzar la llengua com a instrument per a l'adquisició de nous aprenentatges, fent ús de les tècniques de maneig de la informació i de les tecnologies de la comunicació.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES TREBALLADES I RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM

Competència en comunicació lingüística: 1.Saber 1.1. Reconèixer les convencions socials, els valors i els aspectes culturals del llenguatge a l’hora de comprendre textos. 2.Saber Ser 2.1. Posar-se en el lloc de l’altre: escoltar, analitzar i tenir en compte opinions diferents de la pròpia. 2.2. Gaudir escoltant i expressant-se de forma oral. 2.3. Tenir confiança en sí mateix per expressar-se oralment. 2.4. Organitzar i autoregular el propi pensament, les emocions i la conducta. 3. Saber aprendre 3. Accedir a fonts d’informació, comunicació i aprenentatge en diferents formats, en llengua castellana i en altres llengües. 3.1. Organitzar i autoregular les pròpies accions.


COMPETÈNCIES BÀSIQUES TREBALLADES I RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM

4. Discursiva 4.1. Llegir de forma expressiva i comprensiva el text teatral. 5. Funcionals 5.1 Comprendre, interpretar i representar la realitat a partir del text teatral. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: 6. Interactuar amb l’espai físic 6.1. Tenir consciència i control del propi cos. Competència digital i tractament de la informació: 7. Conèixer i aplicar les eines TIC 7.1 Manejar bàsicament aparells i programes multimèdia 8. Disposar d’habilitats per cercar, obtenir processar i comunicar informació 8.1 Emprar tècniques i estratègies diverses per accedir a la informació d’acord amb la font i el suport que s’utilitzi (audiovisual, digital, multimèdia). 8.2. Utilitzar les eines de navegació per internet com a element essencial per informar-se i aprendre. 9. Transformar la informació en coneixement 9.1. Utilitzar les TIC com a eina per organitzar la informació, procesarla i orientar-la, per aconseguir objectius d’aprenentatge, de feina i d’oci prèviament establerts. Competència social i ciutadana: 10. Utilitzar el judici ètic per prendre decisions 10.1. Saber posar-se al lloc dels altres i comprendre el seu punt de vista. 10.2. Resoldre els conflictes amb actitud constructiva. Competència cultural i artística: 11. Emprar recursos artístics per expressar-se i per comunicar-se 11.1. Tenir iniciativa, imaginació i creativitat per expressar-se a través de codis artístics. 11.2. Tenir consciència de la importància de donar suport i d’apreciar les iniciatives i les contribucions dels altres. 11.3. Tenir un coneixement bàsic de les principals tècniques, recursos i convencions dels diferents llenguatges artístics per a la pròpia expressió. 11.4. Disposar d’habilitat de cooperació per contribuir a la consecució d’un resultat final en treballs col·lectius. Competència aprendre a aprendre: 12. Reconèixer les pròpies capacitats 12.1. Ser conscient dels processos i de les estratègies necessàries per desenvolupar les pròpies possibilitats. Competència autonomia i iniciativa personal: 13. Adquirir i aplicar valors i actituds personals 13.1. Ser conscient de la necessitat d’actuar amb creativitat, responsabilitat i perseverança i de demostrar la necessitat de satisfacció immediata. 13.2. Adquirir confiança en un mateix autoestima. 14. Transformar les idees en accions Conèixer les fases de desenvolupament d’un projecte: planificar, prendre decisions, actuar, avaluar el que s’ha fet i autoavaluar-se, extreure conclusions i valorar les possibilitats de millora.

MÈTODE D’AVALUACIÓ

L'alumne ha de conèixer el que es pretén (objectius) i el que es valorarà (criteris d'avaluació), i ha de poder reflexionar sobre els seus encerts i errors i sobre allò que ha après (autoavaluació).


El professor ha d'observar i comprovar l'aprenentatge al llarg de tota la tasca. Criteris d'avaluació Es durà a terme una heteroavaluació mitjançant l’observació directa del professorat al llarg de la realització de les tasques: participació dels alumnes, execució d'activitats, actitud, interès ... I també s'avaluarà l’expressió oral, capacitat de creació i originalitat, l'adequació dels productes obtinguts al contingut del text, capacitat de fer feina en grup, etc. Es valorarà el producte final tant per part del professorat com per part dels propis alumnes perquè puguin reflexionar sobre els seus encerts i errors i sobre allò que han après, i d'aquesta manera incorpora-los com a avaluadors i permetre a més de l'autoavaluació altres tipus d'avaluació com la coavaluació. DESENVOLUPAMENT Temporalització DE L’ACTIVITAT L’activitat es realitzarà durant la 3a avaluació. Es dedicarà una sessió per explicar els objectius, tasques... i fer grups i repartir feines. I durant l’avaluació es dedicarà una sessió a la setmana a treballar l’activitat. Metodologia Es proposa un aprenentatge que parteixi dels coneixements previs de l'alumne; un aprenentatge significatiu, ja que l'alumne aprèn a aprendre, interioritza les diferents estratègies que li fa aprofundir i desenvolupar els seus coneixements, un aprenentatge funcional ja que l'alumne comprova la utilitat del que s'ha après en situacions reals de comunicació de massa, s'alternaran diferents estratègies metodològiques: investigació, joc de rol... combinant el treball col·laboratiu amb el treball autònom. S’integraran els continguts de diferents matèries. Se posarà especial cura en l'expressió oral. Es tractaran els valors com educació moral i cívica, educació per a la igualtat d'oportunitats, educació per la pau, educació per la igualtat dels drets i deures de les persones, educació ambiental i del consumidor, educació per a la interculturalitat i per a la construcció europea, i educació per a la salut i educació sexual. Agrupament del alumnes Als diferents cursos els alumnes faran grups tenint en compte les seves tasques: actors, encarregats d’escenografia, tècnics de vídeo, creadors de cartells... Lloc de l’activitat Es treballarà a les diferents aules de referència dels grups. Les representacions per grups es faran a la sala de reunions del centre, i de l’obra guanyadora es farà una actuació al teatre del municipi i/o el dia de portes obertes del centre. També es farà una visita al teatre per posar als alumnes amb contacte amb el lloc de la representació. Interrelació amb altres matèries Educació plástica, Tecnologia, Música., Ciutadania , Artesania, Processos de Comunicació, Educació Física (tècniques de relaxació, respiració...)


Material i recursos Ús d’internet, programes informàtics, càmera de fotos-vídeo, llibres de text, diccionaris, materials de plàstica per fer decorats, materials de música... PROJECTE

El producte final serà representació de l’obra per part dels diferents grups, amb una escenografia ideada pels alumnes, música adequada al text... Es farà una filmació i el grup d’alumnes que s’encarreguin d’aquesta tasca faran un muntatge de 15 minuts que s’exposarà a internet (blog, pàgina web, grup de facebook, pàgina web del centre...) i es realitzarà una votació. També es penjaran els diferents cartells elaborats pels alumnes i es votaran.

TRANSFERÈNCIA DEL RESULTAT

L’obra guanyadora (una per curs) serà anunciada amb el cartell seleccionat i serà representada el dia de portes obertes del centre i/o, després, al teatre del municipi.

BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS WEB I IMATGES

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1029 (El género dramático. La representación teatral. Teoría y práctica)

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/teatobra.htm (Las obras de teatro. Teoría y actividades)

http://www.catedu.es/escena/index.php? option=com_weblinks&view=category&id=44%3Ateatro-yeducaci&Itemid=23 El portal web donde los profesores podemos encontrar recursos para trabajar el teatro con nuestros/as alumnos/as, desde la etapa de Educación Infantil a Secundaria. http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/JoseCarlosCarrillo/G enJCCElTeatro.htm Características del teatro (teoría).

http://conteni2.educarex.es/mats/11768/contenido/ Junta de Extremadura. El género teatral.

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/literatura/teatro/escena/ pantalla3.htm La representación teatral

http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/profeso res/eso2/t3/teoria_5.htm El teatro (Proyecto Cíceros)

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS _LECTURA/MANZANAS/manzanas_hotpotatoes/manzanas_teatr o_cross.htm Arriba el telón. Vocabulario teatral (Materiales de lengua)

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/teatro/index.htm Arriba el telón. Léxico del teatro


Memòria Carmen Olga Vañó i Andreu Server  

Memòria Carmen Olga Vañó i Andreu Server

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you