Page 1

MEMÒRIA DEL CURS: “ART I PARAULES. EL TREBALL INTERDISCIPLINARI DE LES ARTS I LA LITERATURA” Títol de l'activitat: INICIACIÓ A LA POESIA VISUAL (L’ART I LA PARAULA) Curs escolar: 2011-12 Nom del centre: IES Mossèn Alcover (Manacor) Nom de la professora que hi participa: Caterina Sureda Vallespir

APARTATS 1. Curs participant, característiques i comentaris Es tracta d’un 2n d’Educació Secundària Obligatòria bastant nombrós (32 alumnes). En general, és un grup molt participatiu, amb un bon nivell acadèmic i amb una gran implicació en les tasques escolars, tant a classe com a casa.

2. Objectius de l'activitat a) Treballar interdisciplinàriament la literatura i les arts. b) Analitzar la relació entre la poesia i les arts plàstiques del segle XX i XXI. c)

Aprendre

i

practicar

diverses

tècniques

per

poder

treballar

interdisciplinàriament les arts i la literatura. d) Reconèixer el valor simbòlic del llenguatge poètic i la seva capacitat denotadora. e) Ser capaç de destriar els elements denotatius i connotatius d'una imatge no convencional. f) Observar les relacions que s'estableixen entre una imatge i els altres elements que la contextualitzen (existència de text, títol, lloc on es troba...).


g) Apreciar i respectar la creació artística en les seves diverses manifestacions, i saber-ne gaudir. h) Ser capaç d’expressar, a través d’imatges i de paraules, emocions, sentiments, pensaments... i) Saber cercar, a la xarxa, webs sobre poetes i també poemes visuals.

3. Competències bàsiques treballades i relació amb el currículum Pel que fa a la relació de l’activitat amb el currículum, cal dir que a segon d’ESO un dels continguts que s’estudien són els gèneres literaris i les seves característiques. Concretament, dedicam un apartat al gènere poètic i, dins aquest, a la poesia experimental. Per tant, el treball desenvolupat s’adiu plenament amb els continguts que marca el currículum. Així mateix, per dur a terme aquesta activitat, s’han treballat les competències bàsiques següents: a) Competència artística i cultural: pel que suposa de coneixement, comprensió i valoració crítica de diferents manifestacions de poesia visual, tant de la cultura autòctona com internacional. A més, els alumnes han creat amb paraules i amb imatges, amb tota mena de materials i suports, tant individualment com col·lectiva, petites representacions de la seva realitat i els han interpretades. b) Competència comunicativa lingüística i audiovisual: els alumnes han fet com a mínim dos poemes visuals i, per tant, han hagut d’expressar per escrit o a través d’imatges la seva idea. Després, han hagut de comentar oralment i davant tota la classe el resultat del seu treball. c) Tractament de la informació i competència digital: els estudiants han cercat per Internet poemes d’autors diversos que els satisfessin per poder-los adaptar a la seves necessitats i fer-ne una versió gràfica (cal·ligrama, poema visual, poema objecte). També han navegat per la xarxa per veure exemples d’aquest tipus de poesia poc convencional. d) Competència d'aprendre a aprendre, pel que suposa de consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment de


competència o eficàcia personal. Els alumnes han hagut de col·laborar entre ells, avaluar el treball dels altres i el seu propi, i manejar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual per transformar la informació en coneixement propi. e) Competència d'autonomia i iniciativa personal, pel que suposa d’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals i interrelacionades (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica), el control emocional, de calcular riscos i afrontar problemes, així com la capacitat de demorar la satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos. També per la capacitat d’escollir amb criteri, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals, en el marc d’un projecte individual, responsabilitzant-se’n. f) Competència social i ciutadana: en concret, l’anàlisi de la poesia visual de Joan Brossa, tan crítica i punyent, ha despert en molts alumnes la necessitat d’emetre un missatge contestatari a través de les seves creacions, reivindicant la transformació d’una realitat que no els és plaent. La tasca que han fet, doncs, és el resultat de la seva capacitat per comprendre la realitat social que els ha tocat viure i d’afrontar els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, mantenint una actitud constructiva i responsable davant el compliment dels drets i les obligacions cívics. 4. Mètode d'avaluació dels alumnes Pel que fa als criteris d’avaluació, es tendran en compte diferents paràmetres, com la comprensió dels poemes dels autors treballats, l’execució de la idea pròpia amb originalitat, el resultat artístic aconseguit, l’esforç esmerçat en l’execució del treball i, finalment, la capacitat d’explicar-ho de manera clara i raonada als companys. 5. Desenvolupament de l'activitat a) Calendari i metodologia: l’activitat s’ha duit a terme durant 4 sessions. 1ª sessió: vàrem explicar què són els poemes visuals mitjançant un power-point realitzat meu, amb exemples de les diferents tipologies (cal·ligrames, poemes


objectes, fotografies suggerents...) i dels autors més representatius (Apollinaire, Salvat-Papasseit, Joan Brossa...). A continuació, vàrem analitzar els poemes entre tots, tot dient què ens suggerien, la intenció de l’autor, la tècnica emprada... Després, de manera individual, posàrem títol a una sèrie de fotografies de Chema Madoz com a primera passa per interpretar un poema visual. Seguidament, els vaig presentar el projecte que havien de dur a terme i els vaig indicar en què havia de consistir el seu treball. Tenien dues opcions: a) elaborar un llibre d’artista, que podia ser una mena d’autobiografia, o b) fer dos tipus diferents de poemes visuals (cal·ligrames, poemes objectes...) a partir de poemes d’altri o bé de textos propis. Com a tasca per fer a casa, havien de cercar per Internet exemples de poemes visuals i començar a pensar quin projecte volien dur a terme. 2ª sessió: cada alumne va començar a cercar poemes que els poguessin inspirar per treballar la part gràfica. Ho varen fer per parelles, a partir d’una selecció que jo els havia proporcionat; alguns, però, decidiren fer la seva pròpia recerca per Internet. Cada estudiant em va anar explicant el que pensava dur a terme i com ho faria. Tasca per fer a casa: acabar de perfilar el projecte i cercar el material necessari per fer-lo efectiu. 3ª sessió: alguns alumnes ja havien començat a materialitzar el seu projecte a casa i d’altres ho feren en aquesta sessió. Aquest cop vàrem comptar amb la presència de la professora de plàstica, Sebastiana Galmés, que els va donar algunes indicacions i els féu també suggeriments que els resultaren molt beneficiosos. Com que gairebé tots els alumnes no varen tenir temps d’acabar, ho varen concloure a casa seva. 4ª sessió: cada estudiant va presentar el seu treball a la resta de companys i els explicà tant el contingut, com el material usat, la intenció i el grau de satisfacció amb el resultat. Finalment, cadascun féu una valoració del que ha havia suposat l’experiència. b) Agrupaments dels alumnes: l’organització de la classe ha estat diversa (gran grup, per parelles i, finalment, individual), segons el moment concret de l’activitat. c) Lloc de l'activitat: aula de referència del grup.


d) Material: cada alumne ha duit de casa seva el material que havia de mester (cartolines, revistes, pintures, fil, cola, pinzells, tisores, corda, etc.). 6. Resultats i avaluació de l'activitat i del producte final Ja he esmentat que el grup amb el qual he duit a terme aquesta activitat és format per alumnes molt competents i treballadors, fàcilment engrescables en les diferents tasques que desenvolupam dins classe. Ara bé, la gran majoria d’aquests estudiants, llevat de comptades excepcions, no tenen gaires habilitats per la plàstica ni per les manualitats. Per això, si bé varen gaudir de les sessions que dedicàrem a analitzar i comentar les diferents obres d’arts i els autors que ens han servit de mostra, per contra inicialment no varen rebre amb gaire entusiasme el projecte d’haver de crear ells mateixos els seus poemes visuals. En els primers moments, es varen sentir bastant desorientats, sense una idea gens clara del que havien de fer o, per contra, amb un projecte al cap que, quan el materialitzaven, o bé no els satisfeia o bé no tenia res a veure amb la idea inicial. De mica en mica, però, varen anar donant forma a les seves idees i finalment han aconseguit resultats bastant dignes. En aquest sentit, convé dir que precisament a segon d’ESO no tenen cap assignatura de plàstica, per la qual cosa no m’ha estat possible compartir l’activitat amb aquest departament. De tota manera, sí que he comptat amb la col·laboració d’una professora d’aquesta assignatura en altres nivells (Sebastiana Galmés, que també ha participat en aquest curs), que, com ja he esmentat, va assistir a una de les sessions i va orientar els alumnes en les qüestions més relacionades amb l’execució artística. 7. Bibliografia http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/ http://www.joanbrossa.org/ http://www.escriptors.cat/autors/brossaj/ http://lletra.uoc.edu/especial/brossa/main.htm http://www.chemamadoz.com/ http://www.escriptors.cat/autors/salvatpapasseitj/


http://www.poemesvisuals.com/

Memòria Caterina Sureda  

Memòria Caterina Sureda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you