Page 1

VANGUARDIA Y TRADICIÓN EN LA POESÍA DE FEDERICO GARCÍA LORCA: UN PASEO ENTRE LA IMAGEN POÉTICA Y LA IMAGEN

PLÁSTICA


CURS ESC0LAR 2011-2012 IES LLORENÇ GARCIES I FONT Emilia Cañadas Fernández. 1. CURS QUE HI PARTICIPA. CARACTERÍSTICQUES I COMENTARIS. Aquesta activitat està pensada per al segon cicle d'Educació Secundària Obligatòria, concretament per a 4t d'ESO. El grup que hi participa està format per 22 alumnes. Es tracta d'un grup bastant heterogeni, sobretot pel que fa a nivell curricular. L'activitat, corresponent a l'apartat de Literatura del segon trimestre, té com a contingut la trayectoria poética de Federico García Lorca, que es treballarà mitjançant la creació d'un Llibre d’artista. Els continguts conceptuals relatius a las Vanguardias i a la Generación del 27 ja s'han treballats de manera teòrica i pràctica en sessions anteriors mitjançant explicacions, esquemes , resums i lectures de diversos texts poètics, així com d'activitats de comprensió i d'anàlisi sobre els texts llegits en classe. No obstant això, ens trobam amb que l'alumnat es limita a memoritzar conceptes com surrealismo, escritura automática, imagen irracional, símbolo,... conceptes que no arriba a entendre i als que no li troben cap utilitat, que no sigui aprovar un examen. És per això que hem pensat que aquesta activitat de creació artística pot servir perquè assoleixen els continguts de manera significativa, així com també perquè puguin gaudir de la Literatura i de l'Art. D'altra banda, el plantejament de l'activitat ofereix la possibilitat d'apreciar i d'identificar la relació que es dóna entre la literatura i les arts plàstiques mitjançant la creació i execució d'accions artístiques.


Una altra finalitat d'aquesta activitat és fomentar el treball cooperatiu en grups. Cal aclarir que es tracta d'una activitat interdisciplinar, però per motius organitzatius no ha sigut possible la participació del Departament d'Educació Plàstica, així que només es fa des de l'àrea de Llengua Castellana i Literatura. 2. OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT − Elaborar un llibre d’artista. − Conèixer i practicar la relació que es dóna entre l'art i la literatura al context de les Avantguardes i aplicar-la a l'activitat proposada. − Deduir els significats de les imatges irracionals d'un poema i expressar-los mitjançant imatges plàstiques − Conèixer els elements simbòlics de la poesia de Lorca i crear a partir d'ells una sèrie d’imatges plàstiques. − Fomentar la creativitat. − Desenvolupar la imaginació creadora a partir d'un poema. − Interpretar un poema. − Crear un poema, seguint l'esquema dels models treballats a l'activitat. − Treballar l'expressió oral, l'expressió escrita i l'expressió plàstica per aconseguir un producte artístic. − Fomentar el treball cooperatiu en grups. 3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES TREBALLADES En aquesta activitat es treballen diverses competències bàsiques:

• Competència en comunicació lingüística

Discursives

- Escriure textos d'intenció literària valorant els recursos expressius que ofereix aquest ús del llenguatge. - Generar idees. - Adoptar decisions sobre les pròpies produccions. Funcionals −

Comprendre, interpretar i representar la realitat a partir de textos orals i escrits.


Resoldre conflictes a través del diàleg.

Lingüístiques −

Emprar recursos per aconseguir produccions correctes i qualitat estètica en la expressió.

Sociolingüístiques − − −

Respectar les regles pròpies del intercanvi comunicatiu en diferents situacions Conèixer els trets fonamentals d'obres literàries rellevants Respectar les normes ortogràfiques en la producció de textos escrits i valorar la seva necessitat.

• Competència cultural i artística Apreciar i gaudir amb l'art i les manifestacions artístiques − Adquirir habilitats i actituds per gaudir amb l'art i les manifestacions artístiques. − Apreciar la creativitat implícita en l’expressió d'idees, d'experiències o de sentiments a través de diferents mitjans artístics: literatura i arts plàstiques. Emprar recursos artístics per expressar-se i per comunicar-se − − − − −

Tenir iniciativa, imaginació i creativitat per expressar-se a través de codis artístics. Tenir interès i voluntat de cultivar la pròpia capacitat estètica tècnica i creadora. Trobar fonts, formes i vies d'expressió personal. Adequar la utilització de recursos artístics d'expressió i representació per realitzar produccions pròpies. Disposar d'habilitats de cooperació per contribuir a la consecució d'un resultat final en treballs col·lectius. Valorar la realització d'experiències artístiques compartides.

• Autonomia i iniciativa personal Adquirir i aplicar valors i actituds personals


Adquirir confiança en un mateix i autoestima.

Transformar les idees en accions − Ser capaç d'imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar accions o projectes individuals o col·lectius. − Conèixer les fases de desenvolupament d'un projecte: planificar, prendre decisions, actuar, avaluar el que s'ha fet i autoavaluarse, extreure conclusions i valorar les possibilitats de millora. Liderar projectes − − −

Relacionar-se, cooperar i treballar en equip de manera cooperativa i flexible Saber organitzar el treball i les tasques Comunicar als altres les pròpies idees i decisions així com valorar les idees dels altres.

• Competència per prendre a aprendre Disposar d'un sentiment de competència personal −

Manifestar interès per aprendre.

Adquirir autonomia en l'aprenentatge − −

Aprendre de i amb els altres. Ser capaç d'autoavaluar-se i d'autoregular-se.

Organitzar i planificar els aprenentatges i la pròpia feina − − −

Planificar les passes a seguir en la resolució de problemes i en el treball per projectes. Emparar tècniques i hàbits de treball individual i cooperatiu. Presentar els treballs amb cura i ordre.

• Tractament de la informació i competència digital


Transformar la informació − −

Organitzar la informació, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la i fer inferències i deduccions de diferents nivells de complexitat Comprendre la informació, analitzar-la de forma crítica i reflexiva i integrar-la en els esquemes previs de coneixement. 4. MÈTODE D'AVALUACIÓ DELS ALUMNES

Es farà una avaluació inicial dels coneixement previs mitjançant la conversa col.lectiva i la pluja d'idees. Desprès de cada sessió, els grups hauran de respondre un qüestionari per valorar el treball que han realitzats on s’avaluarà la participació i implicació en el treball de grup. El professor avaluarà l'expressió oral, l'expressió escrita i la creativitat a partir de la creació del llibre d'artista i de l'exposició oral que cada grup farà del seu treball. 5. DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT. 5.1.

Calendari: la temporització prevista és de 5 sessions.

5.2. La metodologia que es durà a terme al llarg de l'activitat serà en tot moment activa i participativa, ja que tots els alumnes tindran un paper actiu i dins l'aula i seran els protagonistes principals, és a dir, s'evitarà la classe magistral i seran els propis alumnes els que dirigeixen el seu procés d'ensenyament-aprenentatge. L'aprenentatge serà significatiu o es treballarà la cooperació, així doncs, es partirà dels interessos dels alumnes i aquest treballaran en grups, aprenent els uns dels altres i solucionant junts els diferents problemes que es trobin. 5.3.

Els agrupaments seran heterogenis. Quatre grups: dos grups de cinc alumnes i dos de sis.

5.4. El lloc on es realitzarà l'activitat serà l'aula de classe, per la qual cosa es farà una distribució oportuna de taules i cadires en cada sessió. 5.5. Els materials que s'utilitzaran seran els següents: fotocòpies amb informació dels continguts (Vanguardias, contexto histórico, el Surrealismo, vanguardia y tradición en la Generación del 27, la trayectoria poética de Federico García Lorca, símbolos en la literatura de Lorca,...) El Romancero gitano y Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, Gregerías, de Ramón Gómez de la Serna, Caligramas, de Apollinaire i d'altres autors. Cartolina per confeccionar el llibre d'artista (1 per grup). Materials diversos per pintar i dibuixar (temperes, retoladors, llapis de colors,..) tisores, pegament, revistes,...


Bibliografia ESTÉBANEZ CALDERÓN, D. : (2000): Breve diccionario de términos literarios. Madrid. Alianza Editorial. GARCÍA LORCA, F. : Poeta en Nueva York. Madrid: Cátedra, 1997 GARCÍA LORCA, F. : Romancero gitano. Barcelona: Editorial Optima, 1998. ONIEVA, J. L. : (1996) Comentario de textos literarios para la E. S. O. Madrid: Editorial Playor.


PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B. ; RODRÍGUEZ CÁCERES, M. (2004): Manual de Literatura española XI. Novecentismo y vanguardia: Líricos. Navarra: Cénlit ediciones. Matía López, Carmen Mª; Campillo, Philippe (2009, març-abril). “Federico García Lorca. Simbolismo y ambigüedad de un poeta”. Gibralfaro. Revista de Creación Literaria y Humanidades (aticle en línia). Articles (núm. 6). UOC. (Data de consulta: 20 de febrer de 2012). <http://www.gibralfaro.uma.es/criticalit/pag_1582.htm> ISSN 1696 - 9294


Memòria Ester Cañadas  
Memòria Ester Cañadas  

Memòria Ester Cañadas

Advertisement