Page 68

Enkelvoudige balans (voor resultaatverwerking) (bedragen x € 1.000)

Activa

Toelichting

31-12-2013

31-12-2012

Vaste activa Immateriële vaste activa

23

4.160

4.960

Materiële vaste activa

24

11.360

14.190

Financiële vaste activa

25

51.279

60.280

66.799

79.430

409

434

Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Debiteuren

16.541

16.484

Groepsmaatschappijen

4.766

3.977

Overige vorderingen en overlopende activa

3.436

1.324

Totaal vorderingen

24.743

21.785

Liquide middelen

5.898

1.353

Totaal vlottende activa

31.050

23.572

Totaal

97.849

103.002

66 / CB jaarverslag 2013

Profile for CB logistiek

CB Jaarverslag 2013  

CB Jaarverslag 2013  

Profile for cb05
Advertisement