Page 64

19 Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt: 2013

2012

Wagenpark

5.533

5.355

Huisvesting

2.769

3.148

Onderhoud inventaris

1.248

1.320

Automatisering

1.829

1.803

Verpakkingsmateriaal

2.159

2.352

Diensten door derden

1.504

1.657

Verzekeringen

1.335

1.330

Kantoor

780

1.636

Dotatie / vrijval voorzieningen

2.364

-88

Overige

5.434

1.847

24.955

20.360

Totaal

Onder overige is een positief resultaat op koersverschillen opgenomen van € 74 (2012: negatief € 46).

Directie en commissarissen Op grond van artikel 383 Titel 9 Boek 2 BW is de bezoldiging van de enige statutaire directeur niet opgenomen. De commissarissen ontvingen in 2013 een vergoeding van € 143 (2012: € 106) voor hun werkzaamheden.

20 Rente De specificatie is als volgt: 2013

2012

Rentelasten

-308

-554

Rentebaten

1.038

1.934

730

1.380

Totaal

In de rentelasten is opgenomen de afwaardering van de rentecaps € 10 (2012: € 102).

62 / CB jaarverslag 2013

Profile for CB logistiek

CB Jaarverslag 2013  

CB Jaarverslag 2013  

Profile for cb05
Advertisement