Page 56

Overige voorzieningen Onder deze post zijn de volgende voorzieningen opgenomen:

Voorraad De voorziening is gevormd voor bijzondere mogelijke verliezen in het kader van voorraadverschillen en voor schades aan specifieke voorraden. Voor 2013 is de voorziening vastgesteld op een bedrag van € 200 (2012: € 319).

Claims De onder dit hoofd opgenomen voorzieningen hebben betrekking op in de toekomst te verwachten uitgaven, voortvloeiende uit hoofde van geschillen met werknemers en relaties en uit hoofde van belastingrisico’s. De voorziening bedraagt € 180 (2012: € 257).

Jubileum Deze voorziening heeft betrekking op lange termijnvergoedingen voor medewerkers zoals jubileumbetalingen. De voorziening bedraagt € 309 (2012: € 301).

10 Langlopende schulden De onder deze post opgenomen schulden heeft een resterende looptijd langer dan 1 jaar. De aflossingsverplichtingen voor het komend boekjaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. Het gedeelte met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt € 525.000 Deze post bestaat uit een hypothecaire lening welke op 30 december 2009 is verstrekt. Deze hypothecaire lening is groot € 7 miljoen, waarvan het verschuldigde bedrag vanaf 30 juni 2010 in 40 kwartaaltermijnen van ieder € 175.000 wordt afgelost. Rentecondities bestaan uit een 3-maands Euribor rente welke wordt verhoogd met 1,45% punt op jaarbasis. De hypotheek is gevestigd ten behoeve van de Rabohypotheekbank N.V., gevestigd te Amsterdam, en Coöperatieve Rabobank West Betuwe U.A., gevestigd te Tiel. De hypotheek is verleend op de registergoederen staande en gelegen: -- Erasmusweg 1, Culemborg -- Erasmusweg 5, Culemborg -- Erasmusweg 10, Culemborg -- Textielweg 12A, Culemborg -- Oeverlandenweg 4-6, Meppel -- Wolga 1, Den Haag

54 / CB jaarverslag 2013

Profile for CB logistiek

CB Jaarverslag 2013  

CB Jaarverslag 2013  

Profile for cb05
Advertisement