Page 47

Overige voorzieningen Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van: -- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en -- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en -- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. De voorziening voorraden houdt verband met mogelijke verliezen in het kader van voorraadverschillen op de voorraad handelsgoederen waarvan het economisch eigendom niet bij CB ligt. De onder claims opgenomen voorziening heeft betrekking op in de toekomst te verwachten uitgaven voortvloeiende uit hoofde van geschillen met werknemers en uit hoofde van belastingrisico’s. De voorziening deelnemingen betreft de voorziening voor de negatieve netto­ vermogenswaarde van deelnemingen, alsmede voor mogelijke risico’s vanwege een verstrekte aansprakelijkheidsstelling. De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitgestelde beloningen voor mede­ werkers in het kader van jubileumbetalingen bij 12,5 jaar en 25 jaar en 40 jaar dienstverband. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde.

Langlopende schulden De opgenomen en rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Pensioenverplichtingen De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘ verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en eventueel op balansdatum nog te betalen premie wordt als verplichting op de balans opgenomen. Daarnaast heeft de onderneming op balansdatum aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst beoordeeld dat er geen additionele verplichtingen ten opzichte van de pensioenuitvoerder bestaan.

ahead with smart logistics / 45

Profile for CB logistiek

CB Jaarverslag 2013  

CB Jaarverslag 2013  

Profile for cb05