Page 17

RvC-vergaderingen In 2013 vergaderde de Raad van Commissarissen acht keer, uit te splitsen in zeven reguliere vergaderingen en een zogenaamde heidag. Al deze vergaderingen werden bijgewoond door de Algemeen directeur en de Financieel directeur van CB. De volgende onderwerpen zijn tijdens deze vergaderingen aan de orde geweest : -- De maand- en kwartaalrapportages in vergelijking met de begroting 2013 en de cijfers van het voorafgaande jaar, evenals de daaraan verbonden voort­ schrijdende prognoses voor het lopende jaar. -- De jaarstukken betreffende 2012 en de begroting 2014. -- De fysieke afzetanalyses. -- De bewaking van de debiteurenpositie in samenhang met het voorzieningenbeleid. In dit verband heeft een drietal debiteuren systematisch onze specifieke aandacht gehad. -- De problematiek van de kredietverzekering, meer in het bijzonder de vraag naar de wenselijkheid en de financiering van een waarborgfonds. -- De voortgang van verschillende ICT-projecten op het gebied van o.a. facturatie, rolling forecast, separatie business streams en sepa. -- Een investeringsaanvraag betreffende de renovatie van een van de magazijnen. -- De evaluatie van de voortgang van zowel onze digitale activiteiten alsook van de Print on demand faciliteit en van de daartoe opgerichte samenwerkings­ verbanden met derden. -- De juridische en bestuurlijke vormgeving en de nadere uitwerking van de diversificatiestrategie, waaronder de financiÍle consequenties en de relatie met het in overleg met de aandeelhouder nog vast te stellen dividendbeleid. In dit verband is door de Raad een second opinion gevraagd met betrekking tot verschillende governance aangelegenheden. Een en ander heeft uiteindelijk geleid tot de totstandkoming van een Charter dat tijdens de jaarvergadering door de aandeelhouder is geaccordeerd. -- De voorbereiding van een statutenwijzing op grond van veranderde wettelijke bepalingen. -- De voorbereiding voor het vervullen van de vacatures die in 2014 en in 2015 in de Raad van Commissarissen zullen ontstaan. -- Tijdens de heidag is speciale aandacht besteed aan marktontwikkelingen zowel binnen als buiten het boekenvak en aan een evaluatie van de ICT-voorzieningen van CB, een en ander op basis van presentaties door leden van de Raad en van de Directie.

ahead with smart logistics / 15

Profile for CB logistiek

CB Jaarverslag 2013  

CB Jaarverslag 2013  

Profile for cb05
Advertisement