CB Jaarverslag 2013

Page 1

JaarverslagJaarverslag


Inhoudsopgave Voorwoord

5

Ahead with smart logistics

7

-- Historie 7 -- Motto 7

Organisatie 8 Geconsolideerde kerncijfers

10

Raad van Commissarissen boekjaar

12

Directie 13 Bericht Raad van Commissarissen -------

Verslag van de directie -----

14

Een roerig jaar voor het boekenvak 14 RvC-vergaderingen 15 Samenstelling en werkwijze Raad van Commissarissen 16 HR-commissie 16 Auditcommissie 17 Jaarrekening 17

20

Media 20 Fashion en Healthcare 22 Duurzaam ondernemen 22 Human resources 23

Strategie en vooruitblik

26

-- Strategie 26

FinanciĂŤle gang van zaken

27

-------

27 27 28 28 28 29

Netto-resultaat Netto-omzet Bedrijfslasten Investeringen en afschrijvingen Effect Polare op netto resultaat CB Solvabiliteit en liquiditeit

2 / CB jaarverslag 2013


Risicomanagement 30 -- Belangrijkste geïdentificeerde risico’s

30

Jaarrekening 34 ------------

Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Overzicht van het totaalresultaat Enkelvoudige balans Enkelvoudige winst- en verliesrekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de enkelvoudige balans

34 37 38 40 48 57 65 66 68 68 69

Overige gegevens

78

-- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant -- Gebeurtenissen na balansdatum -- Statutaire winstbestemmingsregeling en voorgestelde winstbestemming -- Vijf jaren Centraal Boekhuis B.V. (geconsolideerd)

78 80 81 82

Verslag Stichting tot beheer Aandelen van Centraal Boekhuis B.V.

85

-- Verslag van de vergadering -- Resultaatbestemming 2012 -- Samenstelling Stichtingsbestuur

85 86 86

ahead with smart logistics / 3


4 / CB jaarverslag 2013


Voorwoord De historie van CB gaat terug tot in 1871 en sindsdien is het de partner van ondernemers in het boekenvak. De onderneming is uitgegroeid tot een toonaangevende logistieke dienstverlener waarbij om onze klanten optimale diensten te verlenen honderden medewerkers en managers zich dagelijks met veel enthousiasme en betrokkenheid inzetten. Zij doen dat gedreven door de missie en de wens bij te dragen aan het duurzame succes van onze klanten door het bieden van integrale logistieke oplossingen. De ontwikkeling die de onderneming de afgelopen jaren heeft door­gemaakt toont aan dat CB zijn dienstenportfolio ook succesvol in de Fashion en Healthcare markten kan inzetten. Wederom is voor het vierde jaar op rij de markt van het fysieke boek gekrompen. Na eerdere omzetdalingen in 2010 van 3,5%, 2011 van 4,4% en in 2012 van 7,6% bedroeg de krimp in 2013 6,4%. In volume bedroeg de marktdaling zelfs 9,6% (bron GfK). Ook de boekverkoop in Vlaanderen liet ten opzichte van 2012 een omzetdaling zien van 2,7%. CB heeft in 2013 6,3% minder exemplaren verwerkt in het vergelijk met 2012 hetgeen als gevolg van het verwerven van nieuwe distributie­opdrachten beperkt lager is dan de markt. Het voljaars effect van deze aanwas zal een positieve invloed hebben op de te verwerken aantallen in 2014. Het aantal boeken dat CB op basis van online bestellingen verwerkte voor e-commerce aan­bieders is evenals in 2012 met 8% gestegen. De toename in de distributie van e-books in 2013 bedroeg 46% in vergelijk met 2012 en brengt het marktaandeel van het e-book op 4,5%. Deze ontwikkelingen hebben in 2013 in belangrijke mate bijgedragen aan de exploitatiedruk op diverse ondernemers in de sector. Het faillissement van ECI en de voortdurende betalingsproblemen van Polare resulterend in een faillissement in februari 2014 zijn daarbij de meest sprekende voorbeelden.

ahead with smart logistics / 5


Naast het feit dat de boekverkoper, uitgever en het boek in al haar verschijnings­ vormen voor CB centraal staan zijn wij ervan overtuigd dat de ingezette diversificatiestrategie in belangrijke mate zal bijdragen aan de continuïteit van de onderneming en het blijvend kunnen creëren van aandeelhouderswaarde. De groei die wij het afgelopen jaar doormaakten in de voor CB nieuwe markten, draagt inmiddels substantieel bij aan de financiële gezondheid van de onderneming. De verwerving van een aanmerkelijk belang in het modedistributiebedrijf Fashionwheels zal deze ontwikkeling in de komende jaren verder ondersteunen en CB ook in deze markt een toonaangevende rol verstrekken. Het genormaliseerde resultaat van CB stijgt uit boven de winstverwachting welke wij hadden voor 2013, door de afschrijving als gevolg van het faillissement van Polare, welke wij ten laste van dit boekjaar moeten nemen, verdampt evenwel het overgrote deel ervan. Met vertrouwen zien wij nog altijd de toekomst tegemoet. Groei door diversificatie, verdere beheersing van de kosten door focus op operational excellence zijn naast onze commerciële ambitie belangrijke succesfactoren. We doen dat graag, met onze klanten en met elkaar. Gesterkt door de overtuiging dat we alleen samen succes kunnen boeken, ook in lastige tijden. CB zal onverminderd een ondersteunende rol voor het boekenvak blijven spelen. Wij danken alle relaties voor het in ons gestelde vertrouwen en alle medewerkers van CB voor hun inzet, toewijding en initiatief.

Hans Willem Cortenraad Algemeen directeur April 2014

6 / CB jaarverslag 2013


Ahead with smart logistics Historie De naamloze vennootschap Bestelhuis van den Nederlandschen Boekhandel werd op 15 april 1871 opgericht door de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (VBBB). In februari 1926 veranderde de naam in Centraal Boekhuis; de activiteiten waren op dat moment al flink uitgebreid door diverse overnames. In 1973 werd de besloten vennootschap Centraal Boekhuis opgericht door de VBBB, de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB) en de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) (De VBBB werd later hernoemd tot de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak; de KNUB ging op in het Nederlands Uitgeversverbond). Centraal Boekhuis, toen nog gelegen aan de Raadhuisstraat in Amsterdam, koos in die periode voor nieuwbouw van het Centrale Magazijn in Culemborg, vanwege de centrale ligging en de goede verbindingen. Daarvandaan bedienen we sinds die tijd de Nederlandse en Belgische markt. Het beheer van de aandelen van Centraal Boekhuis is ondergebracht in de Stichting tot Beheer van de aandelen van Centraal Boekhuis B.V.. De certificaten van de aandelen zijn in handen van de Coรถperatie Boekenvak. De coรถperatie kent twee leden: de Coรถperatie Boeken Uitgevers Groepen en de Koninklijke Boekverkopersbond. Op basis van de ontwikkelde diversificatiestrategie, onder meer met betrekking tot Fashion en Healthcare, voert Centraal Boekhuis B.V. vanaf oktober 2012 de handelsnaam CB.

Motto Bijdragen aan het duurzaam succes van onze klanten door onze integrale logistieke oplossingen: dat is waar CB voor staat. Met slimme ketenlogistiek realiseren we duurzame voordelen voor onze aandeelhouders, klanten, medewerkers en omgeving. Dit doen wij met ruim 800 professionals: initiatiefrijk, toegewijd en klantgericht. CB is actief in de sectoren Media, Healthcare en Fashion. Of het nu gaat om boekhandels, zorginstellingen of de modewereld, we bieden altijd passende oplossingen in de vorm van Logistieke Diensten, E-commerce logistiek, Digitale distributie en Informatie- en communicatiediensten. Met een fijnmazig distributienetwerk bedient CB de hele Nederlandse en Belgische markt.

ahead with smart logistics / 7


Organisatie Centraal Boekhuis B.V. heeft de navolgende dochtermaatschappijen: ------

eBoekhuis B.V. CB Facturatie B.V. CB Vlaanderen N.V. CB Holding Vastgoed B.V. Centraal Boekhuis Limited, Ierland

CB is medeaandeelhouder van de joint venture Joint Book Services B.V.

8 / CB jaarverslag 2013


ahead with smart logistics / 9


Geconsolideerde kerncijfers 2013

2012

Totaal netto-omzet (x € 1.000)

86.712

87.070

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen (x € 1.000)

10.123

16.325

Bedrijfsresultaat (x € 1.000)

2.585

8.282

Resultaat vóór belastingen (x € 1.000)

3.315

9.662

2.523

7.123

Rendement op geinvesteerd vermogen [ROAI]

2,4%

7,7%

Rendement op eigen vermogen [ROE]

3,8%

10,5%

Rendement op netto-omzet [ROS]

3,0%

9,5%

14.461

10.307

3.142

6.062

64.115

68.708

42,5%

41,8%

603

605

758

755

62.484

66.840

Geconsolideerd resultaat toekomend aan de rechtspersoon (x € 1.000)

Kasstroom uit operationele activiteiten (x € 1.000) Investeringen in vaste activa (x € 1.000) Groepsvermogen (x € 1.000) Gemiddelde solvabiliteit Personeelsleden in vaste dienst Personeelsleden inclusief uitzendkrachten (gemiddeld aantal Full Time Equivalents) Aantal verwerkte exemplaren exclusief retouren (x 1.000)

10 / CB jaarverslag 2013


Netto-omzet verdeling 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2013

Distributie boeken

2012

Vervoer

Distributie

Groothandel /

kantoorvakartikelen

CB Print on demand

New Business

Netto-omzet, bedrijfslasten & resultaat v贸贸r belastingen 12.000

100.000

10.000

80.000

8.000

60.000

6.000 40.000

4.000

20.000

2.000

0

0 2013

Netto-omzet

2012

2011

Bedrijfslasten

2010

2009

Resultaat v贸贸r belastingen

ahead with smart logistics / 11


Raad van Commissarissen boekjaar Bernard Al Voorzitter vanaf 01-01-2011 Geboortedatum 20-05-1945 Lid van de Raad in 2007 Lid van de HR-commissie vanaf 2011

Jan Kessels Vicevoorzitter vanaf 01-01-2011 Geboortedatum 18-07-1945 Lid van de Raad in 2006 Lid van de Auditcommissie vanaf 2011

Miriam van Dongen Geboortedatum 16-04-1969 Lid van de Raad in 2010 Lid van de Auditcommissie vanaf 2010 Lid van de HR-commissie vanaf 2011

Hans Gelauff Geboortedatum 05-04-1945 Lid van de Raad in 2010 Lid van de HR-commissie vanaf 2011

Yvonne van Oort Geboortedatum 18-07-1953 Lid van de Raad in 2006 Lid van de Auditcommissie in 2006

Mark Twaalfhoven Geboortedatum 26-04-1960 Lid van de Raad in 2011

12 / CB jaarverslag 2013


Directie Hans Willem Cortenraad (1961) Algemeen Directeur

Jaco Gulmans (1970) Directeur P&O

Ronald Janssen (1963) Directeur IT

Marinus Ploos van Amstel (1968) Financieel Directeur

Cees Pronk (1970) Directeur Operations

Melbert Visscher (1974) Commercieel Directeur

ahead with smart logistics / 13


Bericht Raad van Commissarissen Een roerig jaar voor het boekenvak 2013 was voor onze klanten een zwaar jaar. Zowel uitgevers als boekverkopers en andere retailers ondervonden de gevolgen van de economische crisis aan den lijve. Hoewel dit uiteraard ook zijn weerslag had op de omzet van CB, zag het er tot aan het eind van het jaar naar uit dat, mede door de eerste tastbare resultaten van de diversificatiestrategie, CB desondanks een goed resultaat zou kunnen boeken. Het faillissement van Polare, dat pas in 2014 zou plaatsvinden, heeft echter tot gevolg gehad dat de daarmee samenhangende verliezen, gelet op het jaar van oorsprong, reeds in de jaarrekening van 2013 tot uitdrukking komen. Hoe jammer dit ook is, het zou onjuist zijn om hierdoor de positieve ontwikkelingen, die CB in 2013 ook volop gekend heeft, te laten overschaduwen. Als vervolg op het eerder verrichte onderzoek naar potentiële partners in het kader van de diversificatie­ strategie is per 1 januari 2014 met instemming van de aandeelhouder 50% van de aandelen van Fashionwheels verworven. Met betrekking tot de overige 50% is een optieregeling overeengekomen die rekening houdt met verschillende ontwikkelings­ scenario’s. De Raad van Commissarissen is ervan overtuigd dat CB door deze overname ook in de toekomst in staat zal zijn om de fijndistributie van boeken tegen aantrekkelijke tarieven te garanderen. Gedurende 2013 heeft CB er alles aan gedaan om de eigen organisatie verder te stroomlijnen en van een optimaal instrumentarium te voorzien, zodat de aandacht onverdeeld gericht kan blijven op de marktontwikkelingen die het ondernemings­ klimaat van de klanten van CB bepalen. Met die kennis en ervaring wil CB die klanten maximaal in hun toekomstige ontwikkeling ondersteunen. Alle reden dus voor de Raad om de directie en de medewerkers van CB te complimenteren met de door hen getoonde inzet in het roerige jaar 2013.

14 / CB jaarverslag 2013


RvC-vergaderingen In 2013 vergaderde de Raad van Commissarissen acht keer, uit te splitsen in zeven reguliere vergaderingen en een zogenaamde heidag. Al deze vergaderingen werden bijgewoond door de Algemeen directeur en de Financieel directeur van CB. De volgende onderwerpen zijn tijdens deze vergaderingen aan de orde geweest : -- De maand- en kwartaalrapportages in vergelijking met de begroting 2013 en de cijfers van het voorafgaande jaar, evenals de daaraan verbonden voort­ schrijdende prognoses voor het lopende jaar. -- De jaarstukken betreffende 2012 en de begroting 2014. -- De fysieke afzetanalyses. -- De bewaking van de debiteurenpositie in samenhang met het voorzieningenbeleid. In dit verband heeft een drietal debiteuren systematisch onze specifieke aandacht gehad. -- De problematiek van de kredietverzekering, meer in het bijzonder de vraag naar de wenselijkheid en de financiering van een waarborgfonds. -- De voortgang van verschillende ICT-projecten op het gebied van o.a. facturatie, rolling forecast, separatie business streams en sepa. -- Een investeringsaanvraag betreffende de renovatie van een van de magazijnen. -- De evaluatie van de voortgang van zowel onze digitale activiteiten alsook van de Print on demand faciliteit en van de daartoe opgerichte samenwerkings­ verbanden met derden. -- De juridische en bestuurlijke vormgeving en de nadere uitwerking van de diversificatiestrategie, waaronder de financiÍle consequenties en de relatie met het in overleg met de aandeelhouder nog vast te stellen dividendbeleid. In dit verband is door de Raad een second opinion gevraagd met betrekking tot verschillende governance aangelegenheden. Een en ander heeft uiteindelijk geleid tot de totstandkoming van een Charter dat tijdens de jaarvergadering door de aandeelhouder is geaccordeerd. -- De voorbereiding van een statutenwijzing op grond van veranderde wettelijke bepalingen. -- De voorbereiding voor het vervullen van de vacatures die in 2014 en in 2015 in de Raad van Commissarissen zullen ontstaan. -- Tijdens de heidag is speciale aandacht besteed aan marktontwikkelingen zowel binnen als buiten het boekenvak en aan een evaluatie van de ICT-voorzieningen van CB, een en ander op basis van presentaties door leden van de Raad en van de Directie.

ahead with smart logistics / 15


In de loop van 2013 heeft, conform afspraak, geregeld informeel overleg plaatsgevonden tussen voorzitter en vicevoorzitter van de Stichting enerzijds en een afvaardiging van het bestuur en de RvC van CB anderzijds. Ten slotte heeft de Raad acte de présence gegeven tijdens een feestelijke bijeenkomst van de International Group of Book Distributors waarvoor CB in 2013 als gastheer optrad.

Samenstelling en werkwijze Raad van Commissarissen De samenstelling van de Raad bleef in 2013 ongewijzigd. Ten aanzien van de werkwijze van de Raad van Commissarissen is schriftelijk bepaald dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Directie onafhankelijk en kritisch dienen te opereren. Aan het functioneren van de RvC als geheel en aan de bijdrage van de leden afzonderlijk is ook in 2013 specifiek aandacht besteed, ditmaal tijdens een gezamenlijke sessie die aansloot op de laatste RvC vergadering van het jaar. Ook de relatie tussen de Directie en de Raad is daarbij aan de orde geweest. De uit­ komsten van dit beraad zijn vervolgens besproken met de algemeen directeur.

HR-commissie De in 2011 ingestelde commissie voor personele aangelegenheden (HR-commissie) heeft in 2013 driemaal vergaderd. Zij heeft een groot aantal aspecten van het HR-beleid binnen CB behandeld. Zo werden de resultaten uit het medewerkers­ tevredenheidsonderzoek dat in juni bij CB is gehouden uitvoerig doorgenomen. Dit onderzoek vindt elke drie jaar plaats. Ten opzichte van het onderzoek uit 2010 bleek dat de algehele tevredenheid is toegenomen. Een ander onderwerp dat aan de orde is geweest is het verzuimpercentage. Met de ingestelde interventiecirkel voert CB een actief beleid om dit percentage verder naar beneden te brengen. Er is gekozen voor een strak en vooral preventief beleid bij ziekmeldingen. Hierin is een nauwe samenwerking met de bedrijfsarts, psycholoog, fysiotherapeut etc. erg belangrijk. Ook is de gehouden MT-dag aan de orde geweest, waar in 2013 met name aandacht is gegeven aan de strategie en de kernwaarden en de vertaling hiervan in de praktijk. Tijdens de laatste bijeenkomst van de HR-commissie in 2013 is uitvoerig stil gestaan bij de te starten onderhandelingen voor een nieuwe CAO. Belangrijk ander onderwerp was de te verwachten verandering in de pensioen­ regeling. Alles is erop gericht om de te verwachten kostenstijging zo goed mogelijk op te vangen.

16 / CB jaarverslag 2013


Tot slot zijn in alle vergaderingen de kengetallen 2013 in vergelijking met die van 2012 en 2011 besproken, waardoor een goed beeld is verkregen van de ontwikkeling van de samenstelling van het medewerkersbestand. Het percentage vrouwen is duidelijk lager dan het percentage mannen, waarbij er tussen de afdelingen overigens grote verschillen bestaan. Ook heeft er een evaluatie van het beloningsbeleid plaats gevonden.

Auditcommissie De RvC heeft specifieke taken op het gebied van verslaglegging en financieel beleid gedelegeerd aan de Auditcommissie (AC). De AC rapporteert over zijn bevindingen aan de voltallige RvC. De RvC als geheel is verantwoordelijk voor de taken en werkzaamheden van de AC. Er waren in 2013 vier bijeenkomsten van de AC. In de eerste werden in aanwezigheid van de accountant de managementletter 2012 en de ISAE 3402 verklaring besproken. De conclusie van de managementletter was dat de administratieve organisatie goed op orde is. Er werden slechts enkele suggesties gedaan voor onderdelen waar nog aan verbetering gewerkt kan worden. Ook werd een voorstel van de financieel directeur besproken voor vereenvoudiging van het jaarverslag. In de tweede vergadering werd de jaarrekening besproken, eveneens in aanwezigheid van de accountant. In de overige twee vergaderingen werden diverse onderwerpen besproken ter verbetering van de verslaglegging, de voortgang van de nieuwe management rapportages, de splitsing van de verslaglegging naar business units, de aanpak van de rolling forecast (steeds 4 kwartalen vooruit plannen) en de toekomst van CB Facturatie in relatie met de kredietverzekeraars. In alle vergaderingen kwamen aan de orde de financiĂŤle resultaten, de voortgang in relatie tot het budget, en het debiteurenbeheer.

Jaarrekening De Auditcommissie heeft medio maart 2014 de jaarrekening 2013 besproken met de directie en met de accountant. Op grond daarvan heeft zij verslag uitgebracht aan de voltallige RvC en voorgesteld de jaarrekening, met de verklaring van de accountant, ter vaststelling voor te leggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen heeft met dit voorstel ingestemd.

Namens de Raad van Commissarissen Bernard Al, voorzitter

ahead with smart logistics / 17


duizend uitgevers

duizenden (web)winkels

18 / CB jaarverslag 2013


miljoenen boeken

uit voorraad of print on demand

twee miljoen

media

e-books

ĂŠĂŠn logistieke partner

ahead with smart logistics / 19


Verslag van de directie Media Fysieke distributie Voor het vierde jaar op rij is de markt van het fysieke boek gekrompen. Na omzet­ dalingen van 3,5% in 2010, 4,4% in 2011 en 7,6% in 2012 bedroeg de krimp in 2013 6,4%. In volume was de krimp in 2013 zelfs 9,6% (bron GfK). Ook de boekverkoop in Vlaanderen liet een omzetdaling zien: 2,7% ten opzichte van 2012 (bron GfK). CB heeft in 2013 6,3% minder exemplaren verwerkt dan in 2012. Het door CB ­verwerkte volume is minder gedaald dan de markt, mede doordat enkele uitgevers in 2013 besloten hun logistiek (in toenemende mate) uit te besteden aan CB. ­ Dit heeft ook een positieve invloed op de te verwerken aantallen voor 2014. Het aantal e-commerce-leveringen, besteld via online elektronische bedrijfs­ voering, is net als in 2012 met 8% gestegen.

Print on demand Uitgeven en verkopen zonder voorraad is mogelijk dankzij CB’s Print on demand. Pas wanneer een boek niet meer in voorraad is, wordt hierbij een nieuw exemplaar afgedrukt. De productie van boeken vindt plaats op basis van de dagelijkse, werkelijke vraag. Het Print on demand-proces gaat zo snel dat het voor de levertijd niet uitmaakt of het boek op voorraad ligt of niet. Dit zorgt voor minder opslagkosten en restvoorraden. De Print on demand-dienstverlening bij CB kende een mooie groei in 2013. Na de start in 2011 zette de positieve lijn Print on demand door in 2013 tot een groei van 67% ten opzichte van het jaar daarvoor. Steeds meer uitgeverijen omarmen Print on demand waardoor zij hun titels voorraadloos leverbaar kunnen houden. Inmiddels is 14% van de titels die CB uit voorraad levert verkrijgbaar via Print on demand.

Groothandel Het groeiend aantal klanten dat gebruik maakt van de dienstverlening van Groothandel maakt dat CB inmiddels een belangrijke speler is in de markt van het ­Engelstalige boek. CB’s Groothandel bood ook in 2013 een assortiment buitenlandse boeken aan dat direct aansluit bij de wensen van de boekverkoper. De boekverkoper kan daarbij aangeven welke nadruk hij op bepaalde genres wil leggen en hoe breed het aanbod in zijn winkel moet zijn. Daarnaast kan de boekverkoper putten uit bijna 2 miljoen buitenlandstalige titels in de bestelservice. 620.000 boeken hebben zo in 2013 hun weg gevonden naar boekverkoper en consument.

20 / CB jaarverslag 2013


Digitale distributie CB heeft een centrale positie als de leverancier van e-books. We bieden het digi­ tale aanbod van 95% van alle Nederlandse uitgeverijen en breiden dit assortiment maandelijks met 500 tot 1000 boeken uit. In 2013 zijn er 1,9 miljoen e-books gedistribueerd. Dat is een groei van 46% ten opzichte van 2012. Het aandeel e-books (afzet) van de totale boekenmarkt groeide naar 4,5% (was 3% in 2012).

Vernieuwing CB werkt altijd aan nieuwe toepassingen voor de markt. Zo realiseerden we in 2013 de volgende innovaties voor de sector Media: -- De besteltijd voor boekverkopers is verlengd van 20.15 uur naar 23.00 uur. Deze service past uitstekend bij de wens van de boekverkopers en consumenten om steeds later te kunnen bestellen voor levering de volgende dag. -- CB heeft de mogelijkheid gecreëerd om dozen met een specifiek logo te verwerken in e-commercedistributie. -- Het concept +boeken is geïntroduceerd. Een aantrekkelijke dienst specifiek voor boekverkopers die een klein assortiment boeken willen voeren, zoals speelgoed­ zaken, museumwinkels of zeer gespecialiseerde boekhandels. Zij kunnen wanneer ze dat willen hun aanbod uitbreiden met boeken die bij hen passen; CB levert snel en met aantrekkelijke kortingen – ook als het gaat om heel kleine oplages. -- Op het gebied van e-books heeft CB in 2013 samen met de Groep Educatieve Uitgevers (GEU) Bookshelf in Nederland geïntroduceerd. Bookshelf is een uitgebreid, interactief platform voor de distributie van educatieve e-books naar studenten en scholen. -- CB heeft de aanbesteding van Bibliotheek.nl gewonnen. Bibliotheek.nl kan in 2014 via CB op drie manieren e-books aan de consument aanbieden: via cloud reading, via een app en via een losse download. -- Tot slot heeft CB in 2013 het nieuwe factureren geïntroduceerd. Daarmee horen papieren facturen vrijwel volledig tot het verleden en faciliteren we, op veler ­verzoek, de geautomatiseerde verwerking van factuurinformatie bij onze klanten.

Verhoogde productiviteit Verbetering van productiviteit en betrouwbaarheid heeft de continue aandacht van CB. Ook in 2013 maakten we hierin voortvarende stappen. Door de implementatie van het pakket Harmony worden de capaciteits- en personeelsplanning steeds beter op elkaar afgestemd en kunnen we over- en ondercapaciteit tussen afdelingen gemakkelijker managen. Onder meer hierdoor is in 2013 het aantal verwerkte boeken per manuur toegenomen. Nog een belangrijke verbetering betreft het vooraanmelden van inkomende goederen. Door hierover met toeleveranciers af te stemmen, hebben chauffeurs veel minder wachttijd en is de doorlooptijd voor het inslaan van goederen beter beheersbaar.

ahead with smart logistics / 21


2013 stond ook in het teken van de selectie van een nieuw Warehouse Management Systeem waarmee we ons logistieke proces nog beter kunnen inrichten voor andere producten naast boeken. Met de krimp in de boekenmarkt en het aanwerven van nieuwe klanten in onder meer Fashion hebben we bovendien het vervoersnetwerk opnieuw ingedeeld en geoptimaliseerd.

Fashion en Healthcare In 2012 heeft CB een diversificatiestrategie ingezet. Naast Media richten we ons nu namelijk ook op de markten Fashion en Healthcare. CB ligt op koers in de uitvoering van deze strategie en heeft de omzetdaling in de mediadistributie gecompenseerd met omzet in Fashion en Healthcare. In deze twee markten realiseerde CB in 2013 ruim 5,5% van de omzet. Met name in Fashion is de omzet gestegen en zijn diverse nieuwe klanten geworven. In november kondigde CB de samenwerking aan met Fashionwheels, een toon­ aangevende logistieke dienstverlener in Fashion- en Lifestyleproducten. De samenwerking werd op 1 januari 2014 een feit. Samen vormen we in deze joint venture een van de grootste spelers in de fashionlogistiek van West-Europa. Het is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de dienstverlening in Fashion en een historische stap in de geschiedenis van CB. Ook in Healthcare hebben we veel vooruitgang geboekt. In 2013 begon CB met een pilot voor de bundeling van logistieke stromen van producenten naar ziekenhuizen. Hier doen verschillende gerenommeerde producenten van zorgartikelen en diverse ziekenhuizen aan mee. Deze succesvolle logistieke samenwerkingen willen we in 2014 verder gaan opschalen.

Duurzaam ondernemen Duurzaamheid is belangrijk in de bedrijfsvoering van CB. Daarbij leggen wij de focus op continuïteit, maatschappelijke betrokkenheid, veiligheid en milieu.

Maatschappij CB ondersteunt belangrijke culturele activiteiten binnen het boekenvak. Zo droegen wij in 2013 bij aan de Boekenweek en de Gouden Ganzenveer. Ook zijn we hoofdsponsor van museum Meermanno, ‘huis van het boek’, in Den Haag. Op regionaal niveau levert CB een actieve bijdrage aan lokale activiteiten, zoals aan de organisatie van het tweejaarlijks cultuurevenement LekArt in Culemborg. Daarnaast vindt CB het belangrijk een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen waarbij de jeugd centraal staat. Daarom zijn we betrokken bij Simon & Odil, een interactieve website en ziekenhuis-extranet voor langdurig of chronisch zieke kinderen in België. Verder levert CB al jaren een bijdrage aan Plan Nederland - de organisatie die kinderen en

22 / CB jaarverslag 2013


projecten in ontwikkelingslanden ondersteunt - en aan War Child, dat de toekomst van oorlogskinderen helpt te verbeteren.

Veiligheid & Milieu CB hanteert strakke normen om een veilige werkomgeving te garanderen. Op jaarbasis bekijken we hoe we dit verder kunnen verbeteren. Instrumenten hiervoor zijn risico-inventarisaties, periodieke medische onderzoeken en ongevallenregistratie. Daarnaast kent CB een calamiteitenplan en een herstelplan. Op het gebied van milieu heeft CB opnieuw belangrijke stappen gezet. Door de logistieke en vervoersstromen continu te optimaliseren, kan CB een concrete bijdrage leveren aan de verbetering van het milieu. Op dit moment werken we aan een CO2-reductie van het wagenpark van meer dan 20% in 2014 en zijn alle nieuw aangeschafte vrachtwagens uitgerust met Euro6 motoren. Dit heeft een emissiereductie van fijnstof en stikstofoxiden tot gevolg. In 2013 is CB met een deel van het wagenpark gaan rijden op GTL-Fuel (Gas To Liquid); een brandstof die een bijdrage levert aan het verminderen van lokale emissies. Op basis van de reeds geleverde prestaties en onze vergaande milieu-ambities heeft CB de Lean and Green Award ontvangen.

Human Resources Een belangrijk aandachtspunt voor 2013 was het verder terugdringen van het ziekteverzuim. Hiertoe is in overleg met management en de Ondernemingsraad begin 2013 een nieuw verzuimbeleid ontwikkeld met veel focus op preventie en op snelle interventies wanneer er een ziekmelding plaatsvindt. Een andere peiler is een goede samenwerking tussen manager, bedrijfsarts, fysiotherapeut, psycholoog en P&O, waardoor we adequaat met langdurig verzuim kunnen omgaan. De resul­ taten van deze aanpak waren snel zichtbaar en hebben uiteindelijk tot het laagste verzuimpercentage ooit geleid: 2,57%. Een ander aandachtspunt in 2013 was het medewerkerstevredenheidsonderzoek, waarin CB een gemiddelde score van 7,6 uit 10 kreeg. Het onderzoek is inmiddels breed in de organisatie besproken en teruggekoppeld. Aan de hand van concrete actielijsten wordt opvolging gegeven aan diverse verbeterpunten. Verder is een aantal belangrijke afspraken uit de bedrijfs-cao geïmplementeerd die tot een verdere flexibilisering van toeslagen en de vakantieregeling hebben geleid. Dit past in het beleid van CB: we willen steeds flexibeler op marktomstandigheden kunnen reageren. Ten slotte is begonnen met de implementatie van de nieuwe kernwaarden van CB: toegewijd, initiatiefrijk en klantgericht. Door het betrekken van medewerkers bij de uitwerking van deze waarden en het realiseren van passende procesverbeteringen, werken we concreet aan een versterking van de cultuur van het bedrijf. ahead with smart logistics / 23


24 / CB jaarverslag 2013


ahead with smart logistics / 25


Strategie en vooruitblik Strategie In de meerjarenplanning van CB wordt rekening gehouden met een verdere krimp van de fysieke distributie van boeken. Op basis van dit gegeven is een diversificatiestrategie ontwikkeld waarbij CB de logistieke expertise aanwendt in nieuwe markten. Hierdoor waarborgen we de continuïteit van de onderneming op de (middel)lange termijn. CB streeft, ook in de huidige marktomstandigheden, naar groei van activiteiten in de sector Media. Dit betekent dat we actief met onze klanten mee blijven denken en nieuwe vormen van dienstverlening blijven ontwikkelen rondom het fysieke en digitale boek. Zo introduceerden we begin 2014 onder de naam Coming Soon een online platform waarmee boekverkopers op één plek beter zicht krijgen op alle aankomende nieuwe titels. CB zet ook in op verdere groei van e-bookdistributie naar ruim 3 miljoen exemplaren en op een sterke groei van Print on demand. Een nieuwe ontwikkeling in dat kader is GlobalConnect: het produceren van buitenlandstalige titels via Print on demand met dezelfde servicegraad als voor Nederlandse titels. In 2014 zullen CB en Fashionwheels hun samenwerking verder vormgeven. We starten met de integratie van de salesorganisaties voor Fashion van beide bedrijven. Ook in Healthcare willen we verdere groei realiseren, onder meer door ons concept voor efficiënte goederenlogistiek in de zorg richting meerdere zorginstellingen en producenten uit te rollen. Bovendien zal CB in 2014 zowel administratief als organisatorisch een Business Unit-structuur invoeren. Hierbij verdelen we afdelingen over bijpassende, zelfstandig opererende Business Units die zich richten op een vaste product/marktcombinatie. Op deze wijze krijgen de gekozen markten meer focus.

26 / CB jaarverslag 2013


Financiële gang van zaken CB heeft over 2013 een genormaliseerd resultaat behaald dat net hoger uit is gekomen dan het resultaat over 2012. Op dit resultaat heeft CB de effecten van het faillissement van Polare verwerkt. Per 28 januari 2014 heeft Polare haar winkels in verband met liquiditeitsproblemen gesloten en op 24 februari is door de rechtbank het faillissement van Polare uitgesproken. CB heeft haar posities op Polare afgewaardeerd op basis van huidige inschattingen en dit in de jaarrekening van 2013 verwerkt. Omwille van de vergelijkbaarheid van de jaarresultaten met voorgaand jaar is in onderstaande toelichting de impact van de afwaardering als gevolg van het faillissement van Polare buiten beschouwing gelaten.

Netto resultaat € 2,5 miljoen, genormaliseerd € 7,4 miljoen (2012: € 7,1 miljoen) De netto omzet van CB is licht gedaald met € 0,4 miljoen (0,4%) van € 87,1 miljoen in 2012 naar € 86,7 miljoen in 2013. Het bruto bedrijfsresultaat, netto omzet minus kostprijs handelsgoederen, is gedaald met € 0,1 miljoen. De genormaliseerde totale bedrijfslasten zijn in deze periode gedaald met € 0,8 miljoen (1,1%) naar € 69,5 miljoen (2012: € 70,3 miljoen), waardoor het bedrijfs­resultaat ten opzichte van 2012 is gestegen met € 0,7 miljoen (8,9%) naar € 9,0 miljoen. De rente-opbrengsten zijn in 2013 gedaald met € 0,7 miljoen van € 1,4 miljoen in 2012 naar € 0,7 miljoen in 2013. Het genormaliseerde netto resultaat over 2013 bedraagt € 7,4 miljoen en is hiermee ten opzichte van 2012 met € 0,3 miljoen gestegen.

Netto omzet € 86,7 miljoen (2012: € 87,1 miljoen) De afname van de omzet in 2013 met € 0,4 miljoen heeft zich ten opzichte van 2012 voornamelijk voorgedaan bij de distributie van boeken en bij de groothandelsactiviteiten. De omzet in Print on demand-activiteiten steeg in 2013 evenals de omzet in de nieuwe branches waarin CB actief is, Fashion en Healthcare. De afname van de omzet distributie boeken voor uitgevers en boekverkopers met € 0,8 miljoen (1,5%) heeft zich in 2013 met name bij de fysieke distributie activiteiten voorgedaan. CB heeft in 2013 6,3% minder exemplaren verwerkt dan in 2012. Het door CB verwerkte volume is minder gedaald dan de markt, mede doordat enkele uitgevers in 2013 besloten hun logistiek in toenemende mate uit te besteden aan CB.

ahead with smart logistics / 27


Het aantal verwerkte exemplaren in e-commerce is met 8% gestegen ten opzichte van 2012. De voor uitgevers gefactureerde omzet inclusief e-books naar boek­ verkopers in Nederland en België is gedaald van € 436 miljoen in 2012 naar € 408 miljoen in 2013. De toename van de omzet bij vervoer is te danken aan de groei van de vervoers­ activiteiten voor de Fashion klanten van CB. De groothandel in buitenlandstalige boeken heeft in 2013 een omzet behaald van € 8,2 miljoen, een afname van € 0,9 miljoen (10,2%) ten opzichte van 2012. De diensten in verband met de Print on demand-activiteiten stegen met € 0,7 miljoen naar € 1,8 miljoen in 2013.

Bedrijfslasten € 75,9 miljoen, genormaliseerd € 69,5 miljoen (2012: € 70,3 miljoen) De bedrijfslasten zijn in 2013 met € 0,8 miljoen gedaald. Deze afname komt door een daling van de afschrijvingslasten en overige bedrijfskosten. Daarentegen zijn de arbeidskosten gestegen. Het aantal FTE in 2013 in vaste dienst werkzaam bij CB is 603, tegenover 605 in 2012.

Investeringen en afschrijvingen De in 2013 verantwoorde investeringsuitgaven bedragen € 3,1 miljoen (2012: € 6,1 miljoen). Deze investeringsuitgaven hebben betrekking op zelfvervaardigde en gekochte software, vervoermiddelen en magazijninstallaties en -inventaris. De desinvesteringen in 2013 hebben betrekking op het buitengebruik stellen van software en hardware en bedragen € 5,9 miljoen. De afschrijvingskosten zijn in 2013 ten opzichte van 2012 per saldo met € 0,5 miljoen gedaald.

Effect Polare op netto resultaat CB Het netto resultaat van CB inclusief effect van Polare komt uit op € 2,5 miljoen.

28 / CB jaarverslag 2013


Solvabiliteit en liquiditeit Solvabiliteit De gemiddelde solvabiliteit is gestegen van 41,8% in 2012 naar 43,6% in 2013. Deze stijging wordt veroorzaakt door een daling van het balanstotaal. Met de Rabobank is afgesproken dat de solvabiliteit minimaal 30% dient te bedragen. Deze ratio wordt bepaald door het geconsolideerde balanstotaal te vermeerderen met de contante waarde van de operationele leaseverplichtingen en te verminderen met de geactiveerde immateriële vaste activa en leningen. Op basis van deze berekening komt deze solvabiliteit uit op 38,7% (2012: 37,3%). Hiermee voldoet CB ruimschoots aan de eis van de bank.

Liquiditeit De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt positief € 14,5 miljoen en is hiermee € 4,2 miljoen hoger dan over 2012. Een grote invloed op onze operationele kasstroom heeft de mutatie vorderingen op boekverkopers vanuit CB Facturatie en hiermee verbandhoudende verplichting aan de uitgevers inzake de afdrachten vanuit de artikelfacturatie. De positieve operationele kasstroom van € 14,5 miljoen en de negatieve kasstroom uit investeringsactiviteiten van € 3,1 miljoen in 2013 bedraagt per saldo € 11,4 miljoen positief (2012: € 8,3 miljoen positief). Met de aflossingen op de lang­ lopende leningen, overige financieringen en dividenduitkering betreffende het netto resultaat 2012 van totaal € 12,9 miljoen betekent dit een negatieve mutatie van geldmiddelen ultimo 2013 van € 1,5 miljoen. Hierdoor zijn de beschikbare geldmiddelen afgenomen van € 20,9 miljoen ultimo 2012 naar € 19,4 miljoen ultimo 2013.

ahead with smart logistics / 29


Risicomanagement Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van het beheersingskader van CB. Een goede risico-inventarisatie en risicobeoordeling vormen hiervoor de basis. We maken bij de beoordeling van risico’s en beheersmaatregelen gebruik van het COSO-referentiemodel, dat een onderscheid kent in strategische, operationele, financiële en compliance risico’s. Binnen CB is risicomanagement integraal onderdeel van de organisatie en de processen. Risicobeoordeling vindt onder andere plaats in de planning- en controlcyclus, die onder meer bestaat uit het strategisch plan, budget, prognoses en maandelijkse financiële rapportages. Risicobeoordeling is ook de basis voor de jaarlijkse ISAE 3402 rapportage over de geld-goederenbeweging, die CB voor de uitgevers uitbrengt. CB heeft een risicoregister waarin de bedrijfsbrede risico’s zijn vastgelegd en beoordeeld. Voor elk risico zijn kans van optreden en mogelijke impact ingeschat. Per risico zijn maatregelen en waar nodig aanvullende acties benoemd. Het risico­ register wordt periodiek met het management besproken.

Belangrijkste geïdentificeerde risico’s Strategisch De daling van het fysiek gedistribueerde volume in het boekenvak is voor CB een van de belangrijkste risico’s. Door continue monitoring en het uitbreiden van het diensten- en klantenportfolio, probeert CB de daling van het volume op te vangen. De deelneming in Fashionwheels biedt hierin veel nieuwe kansen. Voor 2014 is de uitdaging om de activiteiten zodanig op elkaar af te stemmen, dat maximaal voordeel uit de samenwerking wordt gehaald. Naast de inbreng van nieuw volume is efficiency en flexibiliteit van operationele processen van groot belang om het resultaat op peil te houden. Operational excellence is daarom een van de speerpunten in het strategische plan. Daarin zijn concrete efficiencydoelstellingen voor productiviteit en indirecte kosten opgenomen.

Financieel De ontwikkeling van het volume heeft effect op de kredietwaardigheid van onze klanten. Het debiteurenrisico is in 2013 duidelijk toegenomen. Nauwgezet credit management in combinatie met de verzekering van kredietrisico’s bij een externe kredietverzekeraar, heeft geleid tot beheersing van het debiteurenrisico. Tegelijkertijd toont de situatie rondom de Polare winkels aan dat CB ondanks alle maatregelen kwetsbaar is voor tegenvallers bij dergelijk grote boekverkopers. Deze ervaring wordt dan ook direct meegenomen in de werkwijze in credit management. 30 / CB jaarverslag 2013


Operationeel Voor de continuïteit en betrouwbaarheid van het operationele proces heeft CB vele maatregelen getroffen waaronder veiligheids- en continuïteitsplannen en fysieke beheersmaatregelen als een dubbel rekencentrum en sprinklerinstallaties. Om het risico van ongeoorloofde toegang tot informatie, fysieke locaties of goederen te reduceren, voeren we informatiebeveiligingsbeleid en hebben we geïnvesteerd in de fysieke toegangsbeveiliging van de locaties en vrachtauto’s.

Compliance CB hecht veel belang aan wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, werktijden, materiaal en milieu. Dit komt tot uiting in specifieke risicoinventarisaties, veiligheidsbeleid, training en inspecties. Gebruikmakend van gerenommeerde belastingadviseurs zorgen we voor compliance van fiscale weten regelgeving. De groei van CB in activiteiten die de logistiek van Business to Consumer omvatten maakt dat in 2014 extra aandacht uitgaat naar wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van Persoonsgegevens.

ahead with smart logistics / 31


vier seizoenen

honderden producenten

32 / CB jaarverslag 2013


duizenden (web)winkels

fashion

ĂŠĂŠn logistieke partner

ahead with smart logistics / 33


Jaarrekening Geconsolideerde balans (voor resultaatverwerking) (bedragen x € 1.000)

Activa

Toelichting

31-12-2013

31-12-2012

Vaste activa Immateriële vaste activa

1

4.647

5.268

Materiële vaste activa

2

34.048

37.823

Financiële vaste activa

3

-

4.108

38.695

47.199

409

434

84.257

91.673

6.069

3.233

90.326

94.906

Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden

4

Vorderingen

5

Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Totaal vorderingen Effecten

6

48

58

Liquide middelen

7

19.385

20.891

Totaal vlottende activa

110.168

116.289

Totaal

148.863

163.488

34 / CB jaarverslag 2013


Passiva

Toelichting

Groepsvermogen

8

Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen Aandeel van derden in het groepsvermogen Totaal groepsvermogen Voorzieningen Overige voorzieningen Totaal voorzieningen

Kredietinstellingen Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden

Totaal

64.079

68.672

36

36

64.115

68.708

2.648

2.678

689

877

3.337

3.555

3.325

4.025

3.745

9.725

63.546

65.847

4.655

5.009

6.140

6.619

78.086

87.200

148.863

163.488

10

Langlopende schulden Kortlopende schulden

31-12-2012

9

Latente belastingverplichting

Langlopende schulden

31-12-2013

11

ahead with smart logistics / 35


36 / CB jaarverslag 2013


Geconsolideerde winst- en verliesrekening (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Netto-omzet Kosten van handelsgoederen

2013

2012

14

86.712

87.070

15

8.166

8.471

78.546

78.599

Bruto bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Kosten uitbesteed werk

16

3.026

3.195

Arbeidskosten

17

40.442

38.719

Afschrijvingen

18

7.538

8.043

Overige bedrijfskosten

19

24.955

20.360

75.961

70.317

Totaal bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Rente

20

Resultaat vóór belastingen Belastingen

21

2.585

8.282

730

1.380

3.315

9.662

-752

-2.435

-40

-104

2.523

7.123

-

7

2.523

7.116

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Geconsolideerd resultaat na belastingen Waarvan aandeel derden Geconsolideerd resultaat toekomend aan de rechtspersoon

ahead with smart logistics / 37


Geconsolideerd kasstroomoverzicht (bedragen x â‚Ź 1.000)

2013

2012

2.585

8.282

7.501

8.040

-218

-237

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutaties in voorzieningen Mutaties in werkkapitaal: - voorraden

25

-112

- debiteuren

11.524

-14.686

- overige vorderingen en overlopende activa

-2.948

2.220

-2.585

5.846

15.884

9.353

- kortlopende schulden exclusief kredietinstellingen inzake CB Facturatie B.V. Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest

2.098

2.892

Betaalde interest

-1.369

-1.531

Betaalde winstbelasting

-2.152

-407

Kasstroom uit operationele activiteiten

14.461

10.307

38 / CB jaarverslag 2013


2013

2012

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Beleggingen in effecten

10

4.035

Investeringen in deelnemingen

-

-

Verkoop aandelen in deelnemingen

-

-

Investering in immateriële vaste activa

-1.363

-2.276

Investering in materiële vaste activa

-1.779

-3.786

37

3

-3.095

-2.024

Mutaties in financiële vaste activa

-

150

Storting aandelenkapitaal

-

-

-7.116

-4.869

-700

-1.550

-5.130

-4.352

-12.946

-10.621

-1.580

-2.338

74

-46

Toename geldmiddelen

-1.506

-2.384

Saldo geldmiddelen 1 januari

20.891

23.275

Toename geldmiddelen

-1.506

-2.384

Saldo geldmiddelen 31 december

19.385

20.891

Desinvesteringen (im)materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Dividenduitkeringen Mutaties c.q. verstrekkingen langlopende schulden Mutaties c.q. verstrekkingen kredietinstellingen inzake CB Facturatie B.V. Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nettokasstroom Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

In 2013 is onder de kasstroom uit bedrijfsoperaties bij de mutatie debiteuren de afwaardering van de achtergestelde lening verwerkt. In 2012 was de omzetting van deze openstaande vordering naar een achtergestelde lening verwerkt.

ahead with smart logistics / 39


Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen Activiteiten CB, gevestigd te Culemborg, levert diensten aan uitgevers, boekverkopers en derden op het gebied van distributie, facturatie, vervoer en informatievoorziening.

Toegepaste standaarden De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn, voor zover niet anders is vermeld, gebaseerd op historische kosten. Voor de presentatie van de winst- en verliesrekening wordt de categoriale opstelling als uitgangspunt genomen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Voor de fiscale waardering van de investeringen is gebruik gemaakt van de in 2009 door de overheid geïntroduceerde mogelijkheden ter bestrijding van de kredietcrisis. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de onderneming. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal, tenzij anders vermeld.

40 / CB jaarverslag 2013


Gebruik van schattingen Het opstellen van de jaarrekening vereist dat het management schattingen doet en aannames hanteert die van invloed zijn op de gerapporteerde bedragen van activa en passiva en de gerapporteerde bedragen van opbrengsten en kosten gedurende de verslagperiode. Hoewel deze schattingen worden gedaan op basis van de meest zorgvuldige beoordeling door het management van actuele gebeurtenissen en acties, kunnen de daadwerkelijke resultaten afwijken van deze schattingen.

Grondslagen voor consolidatie De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de onder­ neming en haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Op die datum worden de activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen de reële waarden. De betaalde goodwill wordt geactiveerd en afgeschreven over de economische levensduur. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. In de geconsolideerde jaarrekening zijn onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd. Voor een overzicht van de geconsolideerde groepsmaatschappijen wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans onder post financiële vaste activa. De financiële gegevens van Centraal Boekhuis B.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening en op grond van artikel 2:402 BW wordt in de enkelvoudige jaarrekening slechts het resultaat uit deelnemingen na aftrek van de belastingen als afzonderlijke post vermeld.

Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta De bedragen die luiden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valuta­ koersen per balansdatum. Daaruit resulterende koersverschillen worden in de winst-en verliesrekening verwerkt. Transacties, die luiden in een buitenlandse valuta, worden verwerkt tegen de koers die geldt op transactiedatum.

ahead with smart logistics / 41


Immateriële vaste activa Ontwikkelingskosten van software Kosten in verband met de ontwikkeling of instandhouding van computer softwareprogramma’s worden verantwoord als kosten wanneer zij worden gemaakt. Kosten die direct worden gemaakt in verband met identificeerbare en unieke softwareproducten waarover CB de zeggenschap heeft en die waarschijnlijk gedurende een periode langer dan een jaar economische voordelen zullen opleveren die de kosten te boven gaan, worden verantwoord als immateriële vaste activa. Directe kosten omvatten personeelskosten van het software ontwikkelingsteam exclusief overhead. Uitgaven die de prestaties van computer softwareprogramma’s verbeteren ten opzichte van hun oorspronkelijke specificaties worden aan de oorspronkelijke kostprijs van de software toegevoegd. Computersoftware-ontwikkelingskosten en van derden gekochte computer softwareprogramma’s worden verantwoord als activa en worden lineair afgeschreven over hun gebruiksduur variërend van 3 tot 5 jaar. Voor de software en het nog niet afgeschreven deel van de geactiveerde ontwikkelingskosten wordt een wettelijke reserve gevormd.

Goodwill Onder de immateriële vaste activa is opgenomen de in de verwerving van distributieactiviteiten en deelnemingen begrepen goodwill. Deze goodwill van distributieactiviteiten wordt gedurende de contractsduur lineair ten laste van het resultaat afgeschreven. De goodwill van deelnemingen wordt afgeschreven in vijf jaar.

Materiële vaste activa Algemeen Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Er wordt afgeschreven op het moment van ingebruikneming. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs verminderd met de geschatte restwaarde volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Op terrein en materiële vaste activa in uitvoering wordt niet afgeschreven. Materiële vaste activa bij eerste verwerking wordt gewaardeerd tegen de kostprijs.

Componentenbenadering Voor gebouwen is met ingang van 2006 de componentenbenadering ingevoerd voor groot onderhoud. De aanschafprijs van gebouwen wordt op het moment van eerste verwerking in de balans opgesplitst in twee of meer componenten, 42 / CB jaarverslag 2013


ieder met een eigen afschrijvingstermijn gebaseerd op de verwachte economische gebruiksduur. Bij groot onderhoud op een van de samenstellende componenten van een gebouw wordt de oorspronkelijke separaat afgeschreven component vervangen. De geschatte economische levensduur is voor: - Gebouwen en onderhoud

10-35 jaar

- Hardware

3-5 jaar

- Inventaris

5-10 jaar

- Goodwill

5-6 jaar

Financiële vaste activa Deelnemingen De hieronder opgenomen deelnemingen, waarin met betrekking tot het zakelijk en financiële beleid effectief invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de vermogensmutatiemethode op basis van het aandeel van CB in de netto vermogenswaarde van de deelneming. De netto vermogenswaarde wordt berekend op basis van de door CB gehanteerde waarderingsgrondslagen en is niet lager dan nihil. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor de schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het resterende aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.

Overige vorderingen De leningen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Deze kan gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van eventueel noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa CB verantwoordt immateriële, materiële en financiële vaste activa in overeenstemming met in Nederland aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Voor deze grondslagen dienen activa met een lange levensduur te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen per balansdatum. Is er sprake van dergelijke aanwijzingen, dan wordt een analyse uitgevoerd om te beoordelen of de boekwaarde van goodwill en andere vaste activa volledig realiseerbaar is. Afwaardering vindt plaats wanneer de boekwaarde hoger is dan het realiseerbare bedrag. Duurzame waardeverminderingen worden ten laste van het resultaat gebracht.

ahead with smart logistics / 43


Voorraden Grond- en hulpstoffen De voorraad grond-en hulpstoffen, onder andere verpakkingsmaterialen, is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. De waardering van de voorraden komt tot stand op basis van het fifo-systeem.

Handelsgoederen De voorraad handelsgoederen is gewaardeerd tegen inkoopwaarde, onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. De voorraad handelsgoederen, boeken en kantoorartikelen, waarvan het economisch eigendom niet bij CB ligt, is niet in de balans opgenomen.

Debiteuren De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Hieronder zijn ook begrepen vorderingen op afnemers in het kader van geleverde handelsgoederen waarvan het incassorisico is overgenomen door CB Facturatie B.V.

Effecten De financiële instrumenten hebben betrekking op derivaten en worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten worden verantwoord in de resultatenrekening.

Latente belastingverplichtingen De voorziening voor latente belastingverplichtingen houdt verband met fiscale waarderingen die afwijken van de in deze jaarrekening vermelde waarderingsgrondslagen en heeft met name betrekking op materiële vaste activa. Het gehanteerde belastingtarief bedraagt per 31 december 2013 25%.

44 / CB jaarverslag 2013


Overige voorzieningen Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van: -- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en -- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en -- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. De voorziening voorraden houdt verband met mogelijke verliezen in het kader van voorraadverschillen op de voorraad handelsgoederen waarvan het economisch eigendom niet bij CB ligt. De onder claims opgenomen voorziening heeft betrekking op in de toekomst te verwachten uitgaven voortvloeiende uit hoofde van geschillen met werknemers en uit hoofde van belastingrisico’s. De voorziening deelnemingen betreft de voorziening voor de negatieve netto­ vermogenswaarde van deelnemingen, alsmede voor mogelijke risico’s vanwege een verstrekte aansprakelijkheidsstelling. De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitgestelde beloningen voor mede­ werkers in het kader van jubileumbetalingen bij 12,5 jaar en 25 jaar en 40 jaar dienstverband. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde.

Langlopende schulden De opgenomen en rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Pensioenverplichtingen De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘ verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en eventueel op balansdatum nog te betalen premie wordt als verplichting op de balans opgenomen. Daarnaast heeft de onderneming op balansdatum aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst beoordeeld dat er geen additionele verplichtingen ten opzichte van de pensioenuitvoerder bestaan.

ahead with smart logistics / 45


De pensioenregeling is een middelloonregeling, met een gegarandeerde indexatie voor de actieve deelnemers en een voorwaardelijke indexatie voor de inactieve deelnemers. De pensioenregeling is door middel van een garantiecontract ondergebracht bij een verzekeraar.

Netto omzet Dit betreft aan derden in rekening gebrachte bedragen voor direct geleverde diensten en goederen onder aftrek van kortingen en over opbrengsten geheven belastingen. De opbrengst wordt verantwoord op het moment dat de diensten worden verricht of de goederen zijn geleverd.

Kosten van handelsgoederen Onder de kosten van handelsgoederen zijn geen andere kosten opgenomen.

Bedrijfslasten Onder de arbeidskosten zijn mede inbegrepen de mutaties op de voorzieningen jubileum en een gedeelte van de claims. Onder de overige bedrijfskosten zijn mede inbegrepen de mutaties op de voorzieningen voorraden, debiteuren en deelnemingen.

Belastingen De belastinglast wordt berekend op basis van het resultaat vóór belastingen ­gecorrigeerd voor permanente verschillen. Deze zijn berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum. Centraal Boekhuis B.V. vormt samen met CB Holding Vastgoed B.V. (en haar ­dochterondernemingen) en eBoekhuis B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, waarvan Centraal Boekhuis B.V. aan het hoofd staat en is uit dien hoofde aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid.

Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstromen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

46 / CB jaarverslag 2013


De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld­ middelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de verkrijgingsprijs.

ahead with smart logistics / 47


Toelichting op de geconsolideerde balans Vaste activa 1 Immateriële vaste activa Het verloop van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt:

Software

Goodwill

Activa in

Totaal

uitvoering Stand per 31 december 2012 Aanschaffingskosten

19.663

2.247

411

22.321

-15.484

-1.569

-

-17.053

4.179

678

411

5.268

Investeringen

927

-

436

1.363

Herrubricering

411

-

-411

-

Desinvesteringen

-2.535

-

-

-2.535

Afschrijvingen

-1.724

-258

-

-1.982

Afschrijvingen over desinvesteringen

2.533

-

-

2.533

-388

-258

25

-621

Aanschaffingskosten

18.466

2.247

436

21.149

Cumulatieve afschrijvingen

-14.675

-1.827

-

-16.502

3.791

420

436

4.647

Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Mutaties in de boekwaarde

Totaal mutaties Stand per 31 december 2013

Boekwaarde

De desinvesteringen hadden een resterende boekwaarde van € 2. Dit bedrag is in zijn geheel als verlies genomen (2012: nihil) en verwerkt onder de afschrijvingslasten immateriële vaste activa.

48 / CB jaarverslag 2013


2 Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt:

Terreinen

Gebouwen

Hardware

Inventaris

Vervoer-

Activa in

middelen

uitvoering

Totaal

Stand per 31 december 2012 Aanschaffingskosten

7.777

35.670

8.787

61.445

-

732

114.411

-

-23.816

-6.015

-46.757

-

-

-76.588

7.777

11.854

2.772

14.688

-

732

37.823

Investeringen

-

48

326

269

460

676

1.779

Herrubricering

-

-

533

199

-

-732

-

Desinvesteringen

-

-116

-976

-2.311

-

-

-3.403

Afschrijvingen

-

-938

-986

-3.595

-

-

-5.519

desinvesteringen

-

116

941

2.311

-

-

3.368

Totaal mutaties

-

-890

-162

-3.127

460

-56

-3.775

Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Mutaties in de boekwaarde

Afschrijvingen over

Stand per 31 december 2013 Aanschaffingskosten Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

7.777

35.602

8.670

59.602

460

676

112.787

-

-24.638

-6.060

-48.041

-

-

-78.739

7.777

10.964

2.610

11.561

460

676

34.048

De desinvesteringen hadden een resterende boekwaarde van € 35. Dit bedrag is in zijn geheel als verlies genomen (2012: € 3) en verwerkt onder de afschrijvingslasten materiële vaste activa. De actuele waarde van de terreinen en gebouwen bedraagt ca. € 42.000 (gebaseerd op de waardebepaling in 2013 door een extern taxateur) en wordt om de vijf jaar vastgesteld.

ahead with smart logistics / 49


3 Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt:

Stand per 31 december 2012 Mutatie boekjaar Verwerking waardering deelneming Stand per 31 december 2013

Deel-

Overige

nemingen

vorderingen

-

4.108

4.108

-40

-4.108

-4.148

40

-

40

-

-

-

Deelnemingen In deze post is begrepen de 45% deelneming Joint Book Services B.V. gevestigd te Culemborg. Het resultaat van de deelneming Joint Book Services B.V. over het verslagjaar was een verlies van € 40 (2012: € 104). Dit is verwerkt ten laste van de vordering op Joint Book Services B.V. De waarde van de deelneming op 31-12-2013 is nihil (2012: nihil).

Overige vorderingen De achtergestelde lening is afgeboekt vanwege het faillissement van de geldnemer.

50 / CB jaarverslag 2013

Totaal


Vlottende activa De onder vlottende activa opgenomen vorderingen vervallen binnen 1 jaar.

4 Voorraden De specificatie is als volgt: 2013

2012

Voorraad handelsgoederen

250

260

Voorraad verbruiksgoederen

159

174

409

434

Rekening is gehouden met risico’s in de voorraden, waarvoor een voorziening is getroffen van € 254 (2012: € 208).

5 Vorderingen De specificatie is als volgt: 2013

2012

Debiteuren uit hoofde van artikelleveranties

66.670

73.761

Debiteuren uit hoofde van dienstverlening

17.587

17.912

84.257

91.673

Debiteuren

Rekening is gehouden met mogelijke verliezen in de debiteuren, waarvoor een voorziening is getroffen van € 3.502 (2012: € 834). Sinds 1 april 2012 is het verzekerde gedeelte van de debiteurenportefeuille volledig bij een externe kredietverzekeraar ondergebracht.

ahead with smart logistics / 51


Onder de overige vorderingen is een bedrag van € 3.256 aan belastingen opge­ nomen, waarvan € 544 in verband met latente belastingvorderingen als gevolg van tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde volgens de jaarrekening en de fiscale boekwaarde en € 845 in verband met een acute VPB vordering. Onder de overige vorderingen is een bedrag van € 124 (2012: € 164) opgenomen in verband met een vordering op de deelneming Joint Book Services B.V. Onder de overige vorderingen en overlopende activa is een bedrag opgenomen van € 484 (2012: € 127) uit hoofde van pensioenen.

6 Effecten De specificatie is als volgt: 2013

Beleggingen Overige financiële instrumenten

-

-

48

58

48

58

7 Liquide middelen Het gehele bedrag van de liquide middelen is ter vrije beschikking van de groep (2012: € 5.000 niet ter vrije beschikking van de groep)

52 / CB jaarverslag 2013

2012


Groepsvermogen 8 Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen Voor een toelichting op het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening.

Aandeel van derden in het groepsvermogen Het verloop van het aandeel van derden in het groepsvermogen gedurende het boekjaar is als volgt:

Stand per 1 januari 2013

36

Aandeel derden in het resultaat

-

Dividenduitkeringen

-

Stand per 31 december 2013

36

9 Voorzieningen De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter. Het verloop van de voorzieningen in het verslagjaar is als volgt:

Latente

Overige voorzieningen

belasting

Stand per 31 december 2012

Totaal

Totaal

overige

voorzieningen

verplichting

Voorraad

Claims

Jubileum

voorzieningen

2.678

319

257

301

877

3.555

Mutaties boekjaar Dotaties

-

120

20

8

148

148

Vrijval

-

-209

-

-

-209

-209

-30

-30

-97

-

-127

-157

2.648

200

180

309

689

3.337

Onttrekkingen Stand per 31 december 2013

ahead with smart logistics / 53


Overige voorzieningen Onder deze post zijn de volgende voorzieningen opgenomen:

Voorraad De voorziening is gevormd voor bijzondere mogelijke verliezen in het kader van voorraadverschillen en voor schades aan specifieke voorraden. Voor 2013 is de voorziening vastgesteld op een bedrag van € 200 (2012: € 319).

Claims De onder dit hoofd opgenomen voorzieningen hebben betrekking op in de toekomst te verwachten uitgaven, voortvloeiende uit hoofde van geschillen met werknemers en relaties en uit hoofde van belastingrisico’s. De voorziening bedraagt € 180 (2012: € 257).

Jubileum Deze voorziening heeft betrekking op lange termijnvergoedingen voor medewerkers zoals jubileumbetalingen. De voorziening bedraagt € 309 (2012: € 301).

10 Langlopende schulden De onder deze post opgenomen schulden heeft een resterende looptijd langer dan 1 jaar. De aflossingsverplichtingen voor het komend boekjaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. Het gedeelte met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt € 525.000 Deze post bestaat uit een hypothecaire lening welke op 30 december 2009 is verstrekt. Deze hypothecaire lening is groot € 7 miljoen, waarvan het verschuldigde bedrag vanaf 30 juni 2010 in 40 kwartaaltermijnen van ieder € 175.000 wordt afgelost. Rentecondities bestaan uit een 3-maands Euribor rente welke wordt verhoogd met 1,45% punt op jaarbasis. De hypotheek is gevestigd ten behoeve van de Rabohypotheekbank N.V., gevestigd te Amsterdam, en Coöperatieve Rabobank West Betuwe U.A., gevestigd te Tiel. De hypotheek is verleend op de registergoederen staande en gelegen: -- Erasmusweg 1, Culemborg -- Erasmusweg 5, Culemborg -- Erasmusweg 10, Culemborg -- Textielweg 12A, Culemborg -- Oeverlandenweg 4-6, Meppel -- Wolga 1, Den Haag

54 / CB jaarverslag 2013


11 Kortlopende schulden De onder deze post opgenomen schulden vervallen binnen 1 jaar.

Kredietinstellingen De onder deze post opgenomen bedragen hebben betrekking op de factoring­ overeenkomst tussen CB Facturatie B.V. en De Lage Landen Factoring. De factoringlimiet is vastgesteld op maximaal € 60 miljoen. Per kwartaal wordt deze factoringlimiet opnieuw vastgesteld aan de hand van liquiditeitsprognoses. De factoring wordt beschikbaar gesteld door bevoorschotting, waarbij een bevoorschottingspercentage wordt gehanteerd van 70%. Tot zekerheid voor de betaling worden pandrechten gevestigd op alle bestaande rechten en overige vorderingen. De verschuldigde rente is gelijk aan de 1 maands Euribor rente vermeerderd met een opslag van 1,1% en indien van toepassing een liquiditeitstoeslag. De factoringsovereenkomst is ingegaan op 28 december 2009 voor een periode van 3 jaar met stilzwijgende verlenging van telkens 3 maanden. Onder deze post is tevens opgenomen de aflossingsverplichting hypotheek ad € 700 (2012: € 1.550)

Crediteuren De specificatie is als volgt: 2013

2012

59.196

61.817

4.350

4.030

63.546

65.847

Crediteuren uit hoofde van artikelleveranties Handelscrediteuren

Onder belastingen en premies sociale verzekeringen is een bedrag van nihil (2012: € 76) opgenomen in verband met nog te betalen vennootschapsbelasting.

12 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Aan het einde van het verslagjaar bedragen de totale resterende verplichtingen uit hoofde van de huur van opslagruimte en overslagpunten € 1.839 tegen € 2.630 in 2012. Er is geen verplichting met een looptijd langer dan 5 jaar. De in het komende jaar vervallende huurtermijnen bedragen € 498 tegen € 502 in 2012.

ahead with smart logistics / 55


Voor het wagenpark zijn operational leaseverplichtingen aangegaan. De totale resterende leaseverplichtingen bedragen € 12.196 tegen € 4.795 in 2012. Van deze verplichting heeft € 1.921 een looptijd langer dan 5 jaar tegen € 91 in 2012. De in het komende jaar vervallen leaseverplichtingen bedragen € 2.894 tegen € 1.566 in 2012. Daarnaast zijn er verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 1.820 (2012: € 456) die betrekking hebben op aanschaf van activa en onderhoud gebouwen. Ook zijn er verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 100 (2012: € 150) die betrekking hebben op de ontwikkeling en beheer van het Studiecentrum voor Hedendaagse Boekproductie.

Garantie De vennootschap heeft schriftelijk verklaard dat de verplichtingen van Joint Book Services B.V. uit hoofde van een leaseovereenkomst in alle gevallen worden nagekomen. De garantie bedraagt maximaal € 268 exclusief bijkomende kosten.

Bankgaranties De vennootschap heeft per ultimo 2013 bankgaranties voor een bedrag van € 25 (2012: € 25) afgegeven.

WAO-differentiatie Als gevolg van het feit dat (ex-)medewerkers in het verleden (gedeeltelijk) in de WAO terecht zijn gekomen, zal de komende jaren een hogere WAO premie betaald dienen te worden. Voor deze extra kosten is geen voorziening opgenomen en deze zullen worden verantwoord in de komende jaren.

13 Financiële instrumenten Algemeen De vennootschap maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteen­lopende financiële instrumenten die haar blootstellen aan markt- en/of krediet­risico’s. Het betreft slechts financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De vennootschap handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet-nakomen door een tegenpartij van aan de vennootschap verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten.

Kredietrisico Met ingang van 1 november 2008 is het debiteurenrisico deels verzekerd.

56 / CB jaarverslag 2013


Renterisico Het renterisico uit hoofde van de factoringsovereenkomst tussen CB Facturatie B.V. en De Lage Landen wordt afgedekt door middel van rentecaps. Hiervoor zijn een tweetal caps afgesloten voor een bedrag van ieder â‚Ź 5 miljoen op een renteniveau van 3% en een einddatum van resp. 1 juli 2016 en 1 juli 2018.

Marktwaarde De marktwaarde van de in de balans verantwoorde financiĂŤle instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 14 Netto-omzet De vrijwel volledig in Nederland gerealiseerde netto-omzet is als volgt te specificeren: 2013

2012

Distributie boeken

50.920

51.677

Vervoer

23.926

23.407

Distributie kantoorvakartikelen

1.713

1.625

Groothandel/ CB Print on demand

9.908

10.115

245

246

86.712

87.070

Huuropbrengsten en overige Totaal netto-omzet

Distributie boeken Distributie boeken omvat Distributie in Opdracht (DIO) en Distributie uit Centraal Depot (DUD), inclusief financiĂŤle en informatie dienstverlening. De Distributie in Opdracht activiteiten bestaan uit het in voorraad houden en het distribueren van boeken in opdracht van uitgevers. Met deze uitgevers zijn separate contracten afgesloten. De Distributie uit Centraal Depot activiteiten bestaan uit het ten behoeve van de boekverkopers en de uitgevers ter beschikking stellen van een breed aanbod van titels, waarvan de distributie plaatsvindt op basis van een uniform stelsel van tarieven en voorwaarden.

ahead with smart logistics / 57


De financiële dienstverlening betreffen de activiteiten die bestaan uit het factureren en incasseren in opdracht van uitgevers aan boekverkopers. Tevens koopt CB de artikelvorderingen van de uitgevers zodat het incassorisico op de artikelvorderingen gebaseerd op een akte van cessie grotendeels voor rekening van CB komt. De informatie dienstverlening betreffen activiteiten die bestaan uit het ten behoeve van de boekverkopers en uitgevers ontwikkelen, ter beschikking stellen en onderhouden van bestel- en assortimentsinformatiesystemen, alsmede het op verzoek van klanten en brancheorganisaties verstrekken van informatie over het titel­ bestand, de omzetten naar genres en soortgelijke managementinformatie. Specificatie van de netto omzet: 2013

2012

Fysieke distributie boeken

41.925

42.840

Financiële dienstverlening

5.717

5.652

Informatie dienstverlening

3.278

3.185

50.920

51.677

Totaal

Vervoer De activiteiten bestaan voornamelijk uit het verzorgen van de groepage en het vervoer van binnen- en buitenlandse boeken, tijdschriften en kantoor­vak­artikelen tussen de leveranciers, CB en de (kantoor-)boekverkopers. Specificatie van de netto omzet: 2013

Aansluitkosten

2012

2.249

2.271

Vervoer boeken binnen- en buitenland

10.874

11.099

Contractvervoer

10.803

10.037

Totaal

23.926

23.407

58 / CB jaarverslag 2013


Distributie kantoorvakartikelen De activiteiten bestaan voornamelijk uit het verzorgen van logistieke distributie van kantoorvakartikelen tussen de leveranciers, CB en de (kantoor-)boekverkopers. Specificatie van de netto omzet:

Distributie kantoorvakartikelen

2013

2012

1.713

1.625

Groothandel/CB Print on demand De activiteiten bestaan uit de in- en verkoop van buitenlandstalige boeken alsmede het printen van boeken in het kader van CB Print on demand. Specificatie van de netto omzet: 2013

2012

Groothandel

8.150

9.076

CB Print on demand

1.758

1.039

Totaal

9.908

10.115

15 Kosten van handelsgoederen De kostprijs van de omzet is als volgt te specificeren: 2013

2012

Groothandel

6.490

7.502

CB Print on demand

1.676

969

Totaal

8.166

8.471

Inkoopwaarde boeken

Onder deze kosten zijn uitsluitend opgenomen de kosten van handelsgoederen.

ahead with smart logistics / 59


Bedrijfslasten 16 Kosten uitbesteed werk De specificatie is als volgt: 2013

2012

Transport binnenland

2.614

2.593

Transport buitenland

412

602

3.026

3.195

2013

2012

Totaal

17 Arbeidskosten De specificatie is als volgt:

Salarissen

23.983

23.266

Sociale lasten

4.149

4.151

Pensioenlasten

2.851

2.410

Extern personeel

7.601

7.025

Overige

1.858

1.867

40.442

38.719

Totaal

De personeelskosten, uitgezonderd de kosten van extern personeel, hebben voor 2013 betrekking op gemiddeld 603 medewerkers (2012: 605 medewerkers), gemeten in FTE’s. De externe personeelskosten hebben betrekking op 155 FTE’s (2012: 150 FTE’s).

60 / CB jaarverslag 2013


De indeling van het totaal aantal medewerkers (FTE’s) over de functionele gebieden is als volgt:

Logistiek

2013

2012

523

530

Accountmanagement

62

58

ICT

63

61

Overige

110

106

Totaal

758

755

Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland en België. Het aantal medewerkers werkzaam in België is gemeten in FTE’s 66 (2012: 64).

18 Afschrijvingen De afschrijvingen zijn als volgt samengesteld: 2013

2012

Afschrijvingen immateriële vaste activa

1.980

2.214

Afschrijvingen materiële vaste activa

5.521

5.826

7.501

8.040

37

3

7.538

8.043

Resultaat verkoop (im)materiële vaste activa Totaal

ahead with smart logistics / 61


19 Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt: 2013

2012

Wagenpark

5.533

5.355

Huisvesting

2.769

3.148

Onderhoud inventaris

1.248

1.320

Automatisering

1.829

1.803

Verpakkingsmateriaal

2.159

2.352

Diensten door derden

1.504

1.657

Verzekeringen

1.335

1.330

Kantoor

780

1.636

Dotatie / vrijval voorzieningen

2.364

-88

Overige

5.434

1.847

24.955

20.360

Totaal

Onder overige is een positief resultaat op koersverschillen opgenomen van € 74 (2012: negatief € 46).

Directie en commissarissen Op grond van artikel 383 Titel 9 Boek 2 BW is de bezoldiging van de enige statutaire directeur niet opgenomen. De commissarissen ontvingen in 2013 een vergoeding van € 143 (2012: € 106) voor hun werkzaamheden.

20 Rente De specificatie is als volgt: 2013

2012

Rentelasten

-308

-554

Rentebaten

1.038

1.934

730

1.380

Totaal

In de rentelasten is opgenomen de afwaardering van de rentecaps € 10 (2012: € 102).

62 / CB jaarverslag 2013


21 Belastingen De onderneming vormt samen met CB Holding Vastgoed B.V. (en haar dochter­ ondernemingen) en eBoekhuis B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschaps­ belasting, waarvan Centraal Boekhuis B.V. aan het hoofd staat en is uit dien hoofde aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid. De vennootschapsbelasting is in elk van de vennootschappen binnen de hiervoor genoemde fiscale eenheid opgenomen tegen het tarief van 25%. CB Facturatie B.V., CB Vlaanderen N.V. en Centraal Boekhuis Limited zijn zelfstandig belastingplichtig. Bij de berekening van de geconsolideerde vennoot­ schapsbelasting is rekening gehouden met de fiscale faciliteiten die voor de verschillende groepsondernemingen gelden. De geconsolideerd verschuldigde belasting is als volgt te berekenen: 2013

2012

1.159

2.375

Correcties voorgaande jaren

-193

2

Mutatie voorziening voor latente belastingen

-214

58

752

2.435

25% (2012: 25%) van het belastbaar bedrag

Totaal

ahead with smart logistics / 63


22 Honoraria van de accountant De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de onderneming, en haar dochtermaatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

2013

Deloitte

Deloitte

Deloitte

Deloitte

Totaal

Financial

Belasting-

Accoun-

Risk

Deloitte

Advisory

adviseurs

tants

Services

netwerk

Services

B.V.

B.V.

B.V. Onderzoek van de jaarrekening

-

-

110

-

110

ISAE 3402 onderzoek

-

-

-

101

101

Adviesdiensten op fiscaal terrein

-

79

-

-

79

52

-

-

-

52

52

79

110

101

342

Deloitte

Deloitte

Deloitte

Deloitte

Totaal

Financial

Belasting-

Accoun-

Risk

Deloitte

Advisory

adviseurs

tants

Services

netwerk

Services

B.V.

Andere niet controle diensten

2012

B.V.

B.V. Onderzoek van de jaarrekening

-

-

127

-

127

ISAE 3402 onderzoek

-

-

-

100

100

Adviesdiensten op fiscaal terrein Andere niet controle diensten

64 / CB jaarverslag 2013

-

8

-

-

8

81

-

2

-

83

81

8

129

100

318


Overzicht van het totaalresultaat Overzicht totaalresultaat van de onderneming

Geconsolideerd resultaat na belastingen Aandeel derden

2013

2012

2.523

7.123

-

7

2.523

7.116

Geconsolideerd resultaat toekomend aan de rechtspersoon

ahead with smart logistics / 65


Enkelvoudige balans (voor resultaatverwerking) (bedragen x € 1.000)

Activa

Toelichting

31-12-2013

31-12-2012

Vaste activa Immateriële vaste activa

23

4.160

4.960

Materiële vaste activa

24

11.360

14.190

Financiële vaste activa

25

51.279

60.280

66.799

79.430

409

434

Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Debiteuren

16.541

16.484

Groepsmaatschappijen

4.766

3.977

Overige vorderingen en overlopende activa

3.436

1.324

Totaal vorderingen

24.743

21.785

Liquide middelen

5.898

1.353

Totaal vlottende activa

31.050

23.572

Totaal

97.849

103.002

66 / CB jaarverslag 2013


Passiva

Toelichting

Eigen vermogen

26

Geplaatst en gestort kapitaal

31-12-2013

31-12-2012

1.225

1.225

Wettelijke reserve

3.960

4.966

Algemene reserve

56.371

55.365

2.523

7.116

64.079

68.672

Onverdeeld resultaat Totaal eigen vermogen Voorzieningen Latente belastingverplichtingen

2.525

2.611

Overige voorzieningen

1.749

1.832

Totaal voorzieningen

4.274

4.443

12.000

12.800

Crediteuren

3.682

3.286

Groepsmaatschappijen

3.409

2.856

Belastingen en sociale verzekeringen

4.750

5.048

Overige schulden en overlopende passiva

5.655

5.897

Totaal kortlopende schulden

17.496

17.087

Totaal

97.849

103.002

Langlopende schulden Langlopende leningen groepsmaatschappijen

27

Kortlopende schulden

28

ahead with smart logistics / 67


Enkelvoudige winst en verliesrekening (bedragen x € 1.000) 2013

2012

1.697

2.955

826

4.161

2.523

7.116

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen Overige baten en lasten na belastingen Resultaat toekomend aan de rechtspersoon

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De hierna in dit hoofdstuk vermelde bedragen zijn opgenomen in duizenden euro’s.

Algemeen Voor zover posten uit de balans en winst- en verliesrekening niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en verliesrekening. De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening. Voor de fiscale waardering van de investeringen is gebruik gemaakt van de in 2009 door de overheid geïntroduceerde mogelijkheden ter bestrijding van de kredietcrisis.

Resultaat deelnemingen Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming in de resultaten van deze deelnemingen. Resul­ taten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaats gevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

68 / CB jaarverslag 2013


Toelichting op enkelvoudige balans 23 Immateriële vaste activa Het verloop van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt:

Software

Goodwill

Activa in

Totaal

uitvoering Stand per 31 december 2012 Aanschaffingskosten

19.372

2.247

370

21.989

-15.461

-1.568

-

-17.029

3.911

679

370

4.960

Investeringen

626

-

437

1.063

Herrubricering

371

-

-371

-

Desinvesteringen

-2.535

-

-

-2.535

Afschrijvingen

-1.603

-258

-

-1.861

2.533

-

-

2.533

-608

-258

66

-800

Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Mutaties in de boekwaarde

Afschrijvingen over desinvesteringen Totaal mutaties Stand per 31 december 2013 Aanschaffingskosten Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

17.834

2.247

436

20.517

-14.531

-1.826

-

-16.357

3.303

421

436

4.160

De desinvesteringen over 2013 hadden een resterende boekwaarde van € 2. Dit bedrag is in zijn geheel als verlies genomen (2012: nihil).

ahead with smart logistics / 69


24 Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt:

Gebouwen

Hardware

Inventaris

Vervoer-

Activa in

middelen

uitvoering

Totaal

Stand per 31 december 2012 Aanschaffingskosten Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

206

8.788

46.397

-

640

56.031

-204

-6.016

-35.621

-

-

-41.841

2

2.772

10.776

-

640

14.190

Mutaties in de boekwaarde Investeringen

-

326

190

461

41

1.018

Herrubricering

-

533

107

-

-640

-

Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijvingen over desinvesteringen Totaal mutaties

-

-976

-2.311

-

-

-3.287

-1

-986

-2.826

-

-

-3.813

-

941

2.311

-

-

3.252

-1

-162

-2.529

461

-599

-2.830

Stand per 31 december 2013 Aanschaffingskosten Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

206

8.671

44.383

461

41

53.762

-205

-6.061

-36.136

-

-

-42.402

1

2.610

8.247

461

41

11.360

De desinvesteringen hadden een resterende boekwaarde van € 35. Dit bedrag is in zijn geheel als verlies genomen (2012: € 3).

70 / CB jaarverslag 2013


25 Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt:

Deelnemingen

Deelneming in

Overige

in groeps-

overige maat-

vorderingen

maatschap-

schappijen

Totaal

pijen Stand per 31 december 2012

56.172

-

4.108

60.280

1.737

-40

-

1.697

67

40

-

107

Mutaties boekjaar

-6.697

-

-4.108

-10.805

Stand per 31 december 2013

51.279

-

-

51.279

Mutaties boekjaar Resultaat 2013 Verwerking waardering deelneming

Deelnemingen in groepsmaatschappijen De specificatie van de in de consolidatie betrokken groepsmaatschappijen luidt als volgt:

Naam

Statutaire

Geplaatst

zetel

aandelenkapitaal

CB Holding Vastgoed B.V. CB Vlaanderen N.V.

Culemborg

100%

Antwerpen, België

99%

Dublin, Ierland

100%

eBoekhuis B.V.

Culemborg

100%

CB Facturatie B.V.

Culemborg

33,33%

CB Hoofdlocatie Culemborg B.V.

Culemborg

100%

CB Overflow 1 B.V.

Culemborg

100%

CB Overflow 2 B.V.

Culemborg

100%

CB Overflow 3 B.V.

Culemborg

100%

CB Overslagpunt Meppel B.V.

Culemborg

100%

CB Overslagpunt 's-Gravenhage B.V.

Culemborg

100%

Centraal Boekhuis Limited

via CB Holding Vastgoed B.V:

Centraal Boekhuis B.V. bezit één prioriteitsaandeel in CB Facturatie B.V. en behoort hiermee tot de voor consolidatie betrokken groepsmaatschappijen.

ahead with smart logistics / 71


Statutaire

Geplaatst

zetel

aandelenkapitaal

De specificatie van de niet in de consolidatie opgenomen maatschappijen luidt als volgt: Joint Book Services B.V.

Culemborg

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor de schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het resterende aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.

Deelnemingen in overige maatschappijen De groepsmaatschappijen (m.u.v. Joint Book Services B.V.) zijn opgenomen in de geconsolideerde balans, winst en verliesrekening en kasstroomoverzicht.

Overige vorderingen Onder de overige vorderingen en overlopende activa is een bedrag opgenomen van â‚Ź 484 (2012: â‚Ź 127) uit hoofde van pensioenen.

72 / CB jaarverslag 2013

45%


26 Eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven:

Geplaatst

Wettelijke

Algemene

Onverdeeld

en gestort

reserve

reserve

resultaat

Totaal

kapitaal Stand per 1 januari 2012

1.225

4.624

55.707

4.869

66.425

Dividend resultaat 2011

-

-

-

-4.869

-4.869

Mutatie wettelijke reserve

-

-342

342

-

-

Algemene reserve

-

-

-

-

-

Resultaat na belastingen 2012

-

-

-

7.116

7.116

1.225

4.282

56.049

7.116

68.672 -7.116

Dividend ten laste van

Stand per 31 december 2012 Dividend resultaat 2012

-

-

-

-7.116

Mutatie wettelijke reserve

-

-322

322

-

-

Resultaat na belastingen 2013

-

-

-

2.523

2.523

1.225

3.960

56.371

2.523

64.079

Stand per 31 december 2013

Per 31 december 2008 bestaat het maatschappelijk kapitaal uit 13.000 aandelen met ieder een nominale waarde van € 0,454. Hiervan zijn 2.700 aandelen geplaatst en volgestort. Gedurende 2013 heeft geen mutatie in het aandelenkapitaal plaatsgevonden.

27 Langlopende schulden De onder deze post opgenomen schulden hebben een resterende looptijd langer dan 1 jaar. Het gedeelte met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt € 9 miljoen. Deze lening wordt afgelost in 20 jaarlijks gelijke termijnen. De rente over de lening is tegen een tarief van op jaarbasis 7%.

28 Kortlopende schulden De onder deze post opgenomen schulden vervallen binnen 1 jaar.

29 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Aan het einde van het verslagjaar bedragen de totale resterende verplichtingen uit hoofde van de huur van opslagruimte en overslagpunten € 12.743 tegen € 16.558 in 2012. De in het komende jaar vervallende huurtermijnen bedragen € 4.249 tegen € 4.157 in 2012.

ahead with smart logistics / 73


Voor het wagenpark zijn operational leaseverplichtingen aangegaan. De totale resterende leaseverplichtingen bedragen € 9.224 tegen € 4.045 in 2012. Van deze verplichting heeft € 1.369 een looptijd langer dan 5 jaar tegen € 91 in 2012. De in het komende jaar vervallen leaseverplichtingen bedragen € 2.320 tegen € 1.354 in 2012. Daarnaast zijn er verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 575 (2012: € 405) die betrekking hebben op aanschaf van activa en onderhoud gebouwen. Ook zijn er verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 100 (2012: € 150) die betrekking hebben op de ontwikkeling en beheer van het Studiecentrum voor Hedendaagse Boekproductie.

Garantie

De vennootschap heeft schriftelijk verklaard dat de verplichtingen van Joint Book Services B.V. uit hoofde van een lease-overeenkomst in alle gevallen worden nagekomen. De garantie bedraagt maximaal € 268 exclusief bijkomende kosten.

Bankgaranties De vennootschap heeft per ultimo 2013 bankgaranties voor een bedrag van € 25 tegen € 25 in 2012 afgegeven.

WAO-differentiatie Als gevolg van het feit dat (ex-)medewerkers in het verleden (gedeeltelijk) in de WAO terecht zijn gekomen, zal de komende jaren een hogere WAO premie betaald dienen te worden. Voor deze extra kosten is geen voorziening opgenomen en deze zullen worden verantwoord in de komende jaren.

30 Belastingen De vennootschap is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor de te betalen vennootschapsbelasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen.

Culemborg, 1 april 2014 De Raad van Commissarissen De Directie

74 / CB jaarverslag 2013


ahead with smart logistics / 75


honderden zorginstellingen

healthcare

duizenden leveranciers 76 / CB jaarverslag 2013


tien duizenden

medische hulpmiddelen

ĂŠĂŠn logistieke partner

ahead with smart logistics / 77


Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Centraal Boekhuis B.V., gevestigd te Culemborg

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Centraal Boekhuis B.V. te Culemborg gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2013 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiÍle verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het verslag van de directie, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het

78 / CB jaarverslag 2013


getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiĂŤle verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Centraal Boekhuis B.V. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekort­ komingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van de directie, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het verslag van de directie, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Utrecht, 1 april 2014 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: M. Beelen RA

ahead with smart logistics / 79


Gebeurtenissen na balansdatum Fashionwheels: Op 7 januari 2014 is de deelname van Centraal Boekhuis B.V. in Fashionwheels B.V. voor 50% van de aandelen formeel een feit. In de overeenkomst met Fashionwheels B.V. is een call optie opgenomen, die CB een onvoorwaardelijk en onherroepelijk recht geeft om de resterende aandelen te verwerven tot uiterlijk 31 mei 2019. Fashionwheels B.V. is een onderneming die zich toelegt op logistieke dienst­ verlening aan de fashion- en kledingindustrie. Voor de jaarrekening 2013 van Centraal Boekhuis B.V. heeft dit nog geen effect. Voor de jaarrekening 2014 van Centraal Boekhuis B.V. wordt de balans en winst- en verliesrekening van Fashionwheels B.V. vanaf 1 januari 2014 integraal opgenomen in de geconsolideerde cijfers van Centraal Boekhuis B.V. De koopsom van deze deelneming bedraagt 6,0 miljoen.

ECI: In december 2013 is faillissement aangevraagd voor ECI en haar dochtervennootschappen. Novamedia heeft in januari 2014 besloten ECI over te nemen en daarmee o.a. de vordering van CB vanuit de diensten- en artikelfacturatie. CB verwacht met deze overname en de gemaakte afspraken dat haar openstaande vorderingen zullen worden voldaan.

Polare: Per 28 januari 2014 heeft Polare haar winkels in verband met liquiditeitsproblemen gesloten en op 24 februari is door de rechtbank het faillissement van Polare uitgesproken. CB heeft haar posities op Polare afgewaardeerd op basis van huidige inschattingen en dit in de jaarrekening 2013 van Centraal Boekhuis B.V. verwerkt.

80 / CB jaarverslag 2013


Statutaire winstbestemmingsregeling en voorgestelde winstbestemming De hierna vermelde bedragen zijn opgenomen in duizenden euro’s. De statutaire regeling over de winstbestemming (artikel 36) luidt als volgt: 1 De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. 2 De algemene vergadering kan de te haren beschikking staande winst geheel of gedeeltelijk aan de reserves toevoegen. 3 Uitkeringen aan Aandeelhouders kunnen slechts plaatsvinden tot ten hoogste het uitkeerbare deel van het eigen vermogen. 4 Uitkering van de winst gebeurt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 5 De algemene vergadering kan, met in achtneming van het dienaangaande in lid 3 bepaalde, besluiten tot uitkering van interim-dividend en tot uitkeringen ten laste van een reserve. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 24 april 2013 besloten de gehele netto winst over het boekjaar 2012 ter grootte van € 7.116 uit te keren aan de aandeelhouders. De winst over het boekjaar 2013 ad € 2.523 staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

ahead with smart logistics / 81


Vijf jaren Centraal Boekhuis B.V. (geconsolideerd) Boekjaar 2009 is aangepast aan de rubricering 2010 in verband met de fiscale faciliteiten. (bedragen x â‚Ź 1.000)

Balansgegevens

Vaste activa

2013

2012

2011

2010

2009

38.695

47.199

45.223

48.396

54.905

Vlottende activa

110.168

116.289

114.277

111.785

108.573

Totaal activa

148.863

163.488

159.500

160.181

163.478

64.115

68.708

66.462

68.359

63.356

3.337

3.555

3.792

4.135

2.900

Groepsvermogen Voorzieningen Langlopende schulden

3.325

4.025

5.575

6.275

9.475

Kortlopende schulden

78.086

87.200

83.671

81.412

87.747

148.863

163.488

159.500

160.181

163.478

42,5%

41,8%

42,2%

40,7%

40,3%

10.061

15.166

13.111

13.322

13.788

3.142

6.062

5.184

4.056

11.327

-1.506

-2.384

7.750

-11.378

24.775

7.116

4.869

6.767

Totaal passiva Gemiddelde solvabiliteit Cashflow Bruto investeringen Netto kasstroom Dividenduitkering (op basis van winstbestemming)

82 / CB jaarverslag 2013


2013

2012

2011

2010

2009

Netto omzet Distributie boeken

50.920

51.677

50.533

49.392

47.379

Vervoer

23.926

23.407

25.197

24.797

21.536

Distributie kantoorvakartikelen

1.713

1.625

1.658

2.986

3.659

Groothandel / CB Print on demand

9.908

10.115

8.595

6.002

4.149

245

246

203

335

148

86.712

87.070

86.186

83.512

76.871

8.166

8.471

6.965

5.154

3.500

Huuropbrengsten en overige

Kosten van handelsgoederen Groothandel / CB Print on demand

Bedrijfslasten Kosten uitbesteed werk Arbeidskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat Rente Resultaat vóór belastingen Belastingen Resultaat deelneming Aandeel derden

3.026

3.195

3.999

3.614

2.552

40.442

38.719

39.840

40.752

38.993

7.538

8.043

8.242

8.351

7.952

24.955

20.360

21.824

19.562

16.408

75.961

70.317

73.905

72.279

65.905

2.585

8.282

5.316

6.079

7.466

730

1.380

783

645

773

3.315

9.662

6.099

6.724

8.239

-752

-2.435

-1.086

-1.636

-2.403

-40

-104

-144

-117

-

-

-7

-

-4

-

2.523

7.116

4.869

4.967

5.836

Geconsolideerd resultaat toekomend aan de rechtspersoon

ahead with smart logistics / 83


2013

2012

... in % van vorig jaar

31

-156

... in % van opbrengsten

3,0

9,5

35

146

3,8

2011

2010

2009

87

81

112

6,2

7,3

9,7

98

85

100

10,5

7,2

7,5

9,7

758

755

796

830

790

114,4

115,3

108,3

100,6

97,3

46,6

44,5

46,2

48,8

50,7

Kengetallen Bedrijfsresultaat

Geconsolideerd resultaat toekomend aan de rechtspersoon ... in % van vorig jaar ... in % van gemiddeld groepsvermogen Gemiddeld aantal personeelsleden (*) Netto-omzet per FTE Arbeidskosten in % van de netto-omzet (*) Aantal gemeten in Full Time Equivalents

84 / CB jaarverslag 2013


Verslag Stichting tot beheer Aandelen van Centraal Boekhuis B.V. Gedurende het verslagjaar 2013 hebben wij overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Statuten van de Stichting tot Beheer van de aandelen Centraal Boekhuis B.V. de administratie gevoerd van 2.700 gewone aandelen in Centraal Boekhuis B.V., elk groot vierhonderddrieĂŤnvijftig euro en 79 eurocent, waar tegenover certificaten aan toonder voor een gelijk nominaal bedrag zijn uitgegeven.

Verslag van de vergadering Het Stichtingsbestuur is in 2013 verscheidene keren bijeengekomen. Het bestuur heeft zich onder meer bezig gehouden met de goedkeuring van de jaarrekening 2012 van Centraal Boekhuis. Diverse keren is door een afvaardiging van de Stichting gesproken met een afvaardiging van de Raad van Commissarissen (RvC) en de directie van CB over uiteenlopende onderwerpen op strategisch niveau. Zo zijn de ingezette diversificatiestrategie van de onderneming alsmede de gevolgen daarvan op operationeel en financieel gebied, aan bod gekomen. In het eerste kwartaal is invulling gegeven aan het tot stand brengen van een charter waarin is vastgelegd hoe de driehoek Stichting, RvC en directie op een constructieve wijze met elkaar willen samenwerken. Daarbij staat het belang van de vennootschap centraal en is het uitgangspunt dat elk van de partijen in de driehoek zijn functie naar behoren kan vervullen met inachtneming van de wettelijke en statutaire kaders. De Stichting wenst daarbij in haar hoedanigheid van aandeelhouder een actieve en betekenisvolle rol te spelen bij de ontwikkeling van CB, waarbij in aanmerking moet worden genomen het belang van uitgeverij en boekhandel en het behalen van een aanvaardbaar rendement.

ahead with smart logistics / 85


In de tweede helft van het jaar heeft met name de invulling van de diversificatie­ strategie aandacht gekregen middels het besluitvormingstraject rondom het verwerven van een 50% aandelenbelang in het modedistributiebedrijf Fashionwheels. De inrichting en vormgeving van de corporate governance heeft in de bijeenkomsten van de Stichting ook dit jaar wederom de nodige aandacht gekregen en heeft onder andere geleid tot een aangepaste samenstelling. De heer Schwarz heeft, onder dankzegging voor zijn inspanningen, de Stichting verlaten en is vervangen door de heer Tieleman die tevens zal optreden als voorzitter.

Resultaatbestemming 2012 Het Stichtingsbestuur heeft zich in de Jaarvergadering op 24 april 2013 akkoord verklaard met het preadvies van Directie en Raad van Commissarissen het volledige resultaat (7.116.000,- euro) over 2012 ter beschikking te stellen voor dividend­ uitkering aan de aandeelhouders.

Samenstelling Stichtingsbestuur K. Clement (vicevoorzitter) M.A. van Everdingen B.A. Endedijk A.M.W. Holl M. Mos F.S.G. Paagman P. Tieleman (voorzitter) W.J. van der Wind

86 / CB jaarverslag 2013

NUV KBb NUV NUV NUV KBb KBb KBb


Colofon Jaarverslag 2013 Centraal Boekhuis B.V. www.cb-logistics.nl

Ontwerp en opmaak Smidswater

Drukwerk CB Print on demand © copyright 2014, Centraal Boekhuis B.V., Culemborg


CB Nederland Erasmusweg 10 4104 AK Culemborg +31 (0)345 47 59 11 service@cb-logistics.nl CB BelgiĂŤ Baaikensstraat 2-D 9240 Zele BelgiĂŤ Uitbreidingstraat 84 2600 Berchem BelgiĂŤ +32 (0)524 569 11 service@cb-logistics.be

cb-logistics.nl cb-logistics.be

13