Page 1

Acatistul Preacuviosului Părintelui nostru Iov, Egumenul din Sfânta Lavră a Poceaevului,  făcătorul de minuni

Condac 1 Alesule şi făcătorule de minuni al pământului Rusiei, a toată lumea fiind  bun învăţător, în rugăciuni stăruitor, Preacuvioase Părinte Iov, cu viaţa ta  curată ai luminat mănăstirea ta şi pe dreptslăvitorii creştini cu laude de  mulţumire. Ştiind că ai îndrăzneală către Domnul şi că înaintea Lui stai cu  bucurie   din   suflet,   pentru   sufletele   noastre   neadormit   luptător   fiind,   cu  bucurie din inimă strigăm ţie: Bucură­te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii  Poceaevului împodobire. Icos 1 Înger bine vestitor cu adevărat te­ai arătat oamenilor, când Biserica fiind  înviforată   de   vrăjmaşi,   tu   Părinte   Iov,   cu   scrisorile   tale   şi   cu   tipărirea  sfintelor cărţi, dar mai mult cu viaţa ta cea plăcută lui Dumnezeu şi slăvita  ta mutare către Domnul, acum înainte stătător fiind, te arăţi cald rugător  înaintea Prestolului Stăpânului. Pentru aceasta strigăm ţie: Bucură­te, căci cu adevărat ostaş bun al Bisericii lui Hristos eşti; Bucură­te, al ortodoxiei luminat luminător; Bucură­te, că pe părinţi de eresuri i­ai păzit; Bucură­te, că pe fiii lor cu bună cucernicie i­ai întărit; Bucură­te,   că   pentru   mântuirea   sufletului   tău   casa  părinţilor   din  copilărie o ai părăsit; Bucură­te,   că   pentru   sufletul   tău   ai   purtat   grijă   mai   mult   decât  pentru toate; Bucură­te, că de a ta luptă copilărească acei bătrâni s­au mirat; Bucură­te, că din tinereţile tale în ceata îngerilor ai fost numărat;

Bucură­te, că prin viaţa ta Mănăstirea Ugorniţa s­a luminat; Bucură­te, că cu multele tale osteneli Mănăstirea Dubenskaia o ai  preaslăvit; Bucură­te, că pe cei neputincioşi în credinţă i­ai întărit; Bucură­te, că celor neputincioşi înţelegere eşti; Bucură­te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii  Poceaevului împodobire. Condac 2 Văzând   călugării   Ugorniţei   osârdia   ta   sporind   în   viaţa   duhovnicească,  schimonah   şi   preot   pe   tine   te­au   ales.   Şi   te­au   orânduit   mai   ales   în  pământul Voliniei unde văzând că osteneşti mai mult luptându­te, te­au  ales pe tine a fi în cetatea Dubensk, pentru a sfărâma pornirile ereticilor, şi  cu nelenevire pe drept credinciosul norod spre cârma duhovnicească l­ai  adus Domnului grăind: Aliluia. Icos 2 Minte cu adevărat desăvârşită ai arătat tu, părinte Iov, atunci când pentru  liniştea sufletească a te sălăşlui pe muntele Poceaevului te­ai retras şi în  loc de a fi egumenul mănăstirii ai ales mai bine a te preda în mai bună  luptă pentru Dumnezeu. Iar pe tine te­au învrednicit de o îndoită egumenie  fraţii Poceaevului, strigând ţie cu bucurie: Bucură­te, noule al nostru părinte şi prealuminate; Bucură­te, chip al cucerniciei; Bucură­te, că egumenia ca o ascultare ai primit­o; Bucură­te,   că   lui   Dumnezeu   şi   aproapelui   cu   bună   voinţă   te­ai  osândit; Bucură­te, că în conducere chip al smereniei a lui Hristos se arată; Bucură­te, că pentru aceea şi sufletele noastre au aflat odihnă; Bucură­te, că pentru norod multe rugăciuni înalţi; Bucură­te, că asupra dracilor cu bărbăţie te­ai înarmat; Bucură­te, că cu acestea înaintea îngerilor te­ai împărtăşit; Bucură­te, că bun cârmaci către mântuire nouă te­ai arătat;


Bucură­te, celor leneşi mustrător; Bucură­te, celor ce se mântuiesc îndrăzneală; Bucură­te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii  Poceaevului împodobire. Condac 3 Dumnezeu te­a îmbogăţit cu puterea Duhului Sfânt, prea înţelepte părinte  Iov, atunci când răul acela a furat grâul. Deci l­ai mustrat şi iertare i­ai  dăruit. Şi când a adus ceea ce a ascuns, tu grâul l­ai înapoiat lui pentru  mântuirea lui, şi pe cel flămând, cu cuvântul l­ai săturat. Acestea făcând i­ ai muiat sufletul lui împietrit şi l­ai învăţat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia. Icos 3 Având pururea grijă de sufletul tău, preacuvioase părinte Iov, ai iubit mai  mult a te încuia în rugăciune în peşteră, unde ziua şi noaptea în rugăciuni  petreceai   şi   cu   Dumnezeu   vorbeai,   pentru   aceea   şi   lumina   Darului   lui  Dumnezeu   a   luminat   peştera   cea   întunecoasă   ca   oarecând   muntele  Taborului şi ne­ai învăţat să strigăm ţie aşa: Bucură­te, că rugăciuni neîncetat ca o tămâie înalţi; Bucură­te, că lacrimi ca dintr­o fântână izvorăsc; Bucură­te,   că   celor   de   demult   pustnici   ai   Lavrei   din   Kiev   te­ai  asemănat; Bucură­te, că darurile lor cele bune le­ai câştigat; Bucură­te, că cu rugăciunile tale, pe fraţi în răbdare i­ai întărit; Bucură­te, că cu suspinurile tale pe demoni de la mănăstirea ta i­ai  alungat; Bucură­te, că din peştera cea întunecoasă la lumina cea Cerească ai  ajuns; Bucură­te,   că   şi   sufletelor   noastre   cele   pătimaşe,   Darul   lui  Dumnezeu ai adus; Bucură­te, diamant mai tare decât stânca Poceaevului; Bucură­te, slăvite luminătorule al ţării noastre; Bucură­te, stâlp slăvit a Bisericii a toată lumea;

Bucură­te, al tuturor ce se roagă scăpare; Bucură­te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii  Poceaevului împodobire. Condac 4 Dorind a alunga viforul născocirilor ereticilor, ai fost de Dumnezeu păzit  în cetatea Kievului şi acolo împreună cu Sfântul Sobor al dreptslăvitorilor  creştini,   credinţa   cea   adevărată   ai   mărturisit.   Asemenea   şi   pe   oameni  sfătuind, cărţile sfinte în mănăstirea Poceaevului n­ai încetat a le aduce, şi  tuturor celor ce le citesc pe dânsele, credinţa cea adevărată să păzească i­ai  sfătuit şi astfel cu dreapta slavoslovie să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia. Icos 4 Fraţii   mănăstirii   multe   lacrimi   au   vărsat   din   ochi   auzind   necontenit  rugăciunea lui Iisus grăită de gura ta părinte Iov, şi povăţuiţi au fost cu  sfaturile cele de învăţătură, pildă fiind cu viaţa ta, pentru aceea cu umilinţă  grăiau: Bucură­te, al nostru rugător prea bun; Bucură­te, învăţătorul nostru cel prea blând; Bucură­te, că lacrimi dătătoare de bine izvorăşti; Bucură­te, că inimile noastre le umileşti; Bucură­te, că jertfă duhovnicească necontenit Domnului înalţi; Bucură­te,   că   mângâierea   raiului   o   ai   pururea   în   mintea   ta   şi   o  înalţi; Bucură­te, că Botezătorului întru îndelunga răbdare l­ai întrecut; Bucură­te, că de acele daruri îndoite te­ai învrednicit; Bucură­te, celor săraci hrănitorului şi celor scârbiţi mângâietorule; Bucură­te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii  Poceaevului împodobire.


Condac 5 Stelei celei cu dumnezeiască mergere te­ai asemănat preacuvioase părinte  Iov,   înconjurând   pământul   Galiţiei   şi   Voliniei.   Cu   lumina   pravosloviei  toate le­ai luminat şi cu îndoite osteneli ai insuflat în inimile celor drept  credincioşi credinţa cea adevărată, iar pe cei leneşi i­ai îndemnat spre a  cânta lui Dumnezeu: Aliluia. Icos 5 Văzând călugării şi oamenii cei simpli pe egumenul Poceaevului săpând  pământul,   răsădind   pomi,   cărând   gunoi,   smerindu­se   pe   sine   ca   alt  Damaschin, s­au mirat şi toată mândria ereticească o au urât, iar sufletele  în dreapta credinţă întărindu­se au grăit aşa: Bucură­te, al luptei bun conducător fiind; Bucură­te, adevăratei credinţe întăritorule; Bucură­te, că mândria cea rea a ereticilor o ai smerit; Bucură­te, că prin tine frumuseţea bunei credinţe am cunoscut; Bucură­te, că prin tine deşertăciunea lumească s­a călcat; Bucură­te, că celor bogaţi ai lumii acesteia eşti bun povăţuitor; Bucură­te, că celor ce se ostenesc le eşti mângâiere; Bucură­te, că crucea de bună voie o ai luat; Bucură­te, că lui Pavel făcătorului de corturi o ai urmat; Bucură­te, că lui Hristos Dumnezeu rob bun eşti; Bucură­te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii  Poceaevului împodobire. Condac 6 Propovăduitor al pravoslavnicii credinţe, cu bună cucernicie toată viaţa ta  ai   fost   preacuvioase   părinte   Iov.  Iar  prin  sfânta   ta  mutare   s­a   pecetluit  sfârşitul vieţii tale, după cum ai prezis, cu o săptămână înaintea sfârşitul  tău. Şi bolnav fiind te­ai învrednicit a te împărtăşi cu Sfintele Taine ale lui  Hristos,   nicidecum   părându­ţi   rău   de   veacul   acesta,   chiar   vrând   a   te 

dezlega şi cu Hristos a fi, pentru a cânta neîncetat cântarea serafimilor:  Aliluia. Icos 6 Cu bună podoabă şi înfrumuseţat a răsărit sfânt trupul tău cel neînsufleţit,  preacuvioase părinte Iov, pe care în viaţă cu învăţătura ta cu post şi cu  multe osteneli l­ai sfărâmat. Pentru aceea Dumnezeu după adormirea ta, cu  neputrezirea şi cu buna mireasmă te­a proslăvit, iar pe noi ne­a învăţat a  cânta ţie aşa: Bucură­te, locuitor ceresc; Bucură­te şi al pământenilor rugător; Bucură­te, că mutarea ta de pe pământ mai înainte ai preavăzut­o; Bucură­te, că de acestea cu căldură te­ai bucurat; Bucură­te, că pe noi a nădăjdui în mila lui Dumnezeu ne înveţi; Bucură­te, că şi pe noi ne întăreşti neînfricaţi a fi în ceasul morţii; Bucură­te, că pe cei ce iubesc viaţa aceasta trecătoare îi mustri; Bucură­te,   că   la   învierea   cea   de   apoi   martor   le   eşti   cu   trupul  neputrezit; Bucură­te, că cu trupul tău în viaţă cu osârdie l­ai răstignit; Bucură­te, că şi după moartea ta acelaşi bun miros ai arătat; Bucură­te, că pe cei necredincioşi în faţă i­ai mustrat; Bucură­te, că celor ce nădăjduiesc întru tine bună întărire eşti; Bucură­te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii  Poceaevului împodobire. Condac 7 Vrând Dumnezeu ca neputrezirea moaştelor preacuviosului Iov să o arate,  şi pentru a încredinţa Biserica, de trei ori l­a arătat Mitropolitului Dionisie  în vis ca precum ar fi viu. Şi voia lui Dumnezeu vestindu­i­se, preamăreşte  pe Atotţiitorul şi pe plăcutul Lui cu cântarea: Aliluia.


Icos 7 Nou înainte stătător pentru toată lumea şi făcător de minuni te­a văzut pe  tine   Sfântul   Sobor.   Iar   călugării   şi   oamenii   când   au   văzut   pe   Dionisie  venind la muntele Poceaevului şi ştiind viaţa ta, au poruncit ca cinstitul tău  trup să fie scos din sânurile pământului, arătându­se neputred şi plin de  bună mireasmă, minuni şi vindecări izvorând. Pentru aceasta toţi cântăm: Bucură­te, noule şi mare făcător de minuni; Bucură­te, că părtaş cu sfinţii eşti; Bucură­te, că pământul Voliniei cu mormântarea ta l­ai sfinţit; Bucură­te, că cu descoperirea sfintelor tale moaşte ne­ai întărit pe  noi în dreapta credinţă; Bucură­te, că prin tine primesc vindecări şchiopii şi orbii; Bucură­te, că de trupul tău cel neputred diavolii se înfricoşează; Bucură­te, că şi pe cei ce stăm înaintea sfântului tău mormânt ne  umpli de umilinţă; Bucură­te, că dorind ai luptat pentru mănăstirea noastră; Bucură­te, că precum ai fi viu multora te­ai arătat după moarte; Bucură­te, că cu duhul puterilor Cereşti te­ai împărtăşit; Bucură­te, că izvorăşti minuni; Bucură­te, că asupra diavolilor nouă ne eşti tare ajutător; Bucură­te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii  Poceaevului împodobire. Condacul 8 Străine şi minunate minuni ai arătat preacuvioase părinte Iov, atunci când  degrabă   după   adormirea   ta   te­ai   arătat   stând   în   mijlocul   a   doi   îngeri,  rugându­te   în   Biserica   Poceaevului   şi   o   basma   plină   cu   mir,   oarecărei  fecioare   i­ai   dat,   pentru   a   se   pune   pe   rănile   bolnavei   Efimiei   de   către  egumenul Dosoftei, iar aceea vindecare primind, degrabă la mormântul tău  a alergat sănătoasă şi căzând a cântat lui Dumnezeu laudă: Aliluia.

Icos 8 Cu adevărat cu totul fiind acoperământ şi apărător preaslăvit părinte Iov,  acest binecredincios norod a înţeles când te­a văzut în ceruri rugându­te  Născătoarei   de   Dumnezeu,   pentru   apărarea   sfintei   Lavre,   călugării   şi  ceilalţi oamenii fiind înconjuraţi de agareni, cu smerenie au început a cânta  ţie: Bucură­te, puternicul nostru apărător; Bucură­te, al sfintei mănăstiri zid nebiruit; Bucură­te, că năvălirea agarenilor o ai împrăştiat; Bucură­te, că săgeţile lor s­au întors înapoi; Bucură­te, că ai rugat puterile îngereşti ca săgeţile să le fie acelora  spre împărtăşire; Bucură­te, că atunci prea mulţi din oamenii agareni către Hristos i­ ai adus; Bucură­te, că pe ostaşii care se oşteau asupra sfintei mănăstiri i­ai  prefăcut în fraţi de ascultare; Bucură­te, că pe cei nesupuşi în fugă i­ai prefăcut; Bucură­te, că pe acei îndrăzneţi hulitori de Dumnezeu i­ai ruşinat; Bucură­te, că răbdarea credincioşilor o ai încununat; Bucură­te, că pe acei care au nădăjduit întru tine nu i­ai ruşinat; Bucură­te, că pe rugătorii tăi i­ai mântuit şi proslăvit; Bucură­te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii  Poceaevului împodobire. Condac 9 Toată   abaterea   şi   îndoiala   norodului   în   credinţă,   în   sfântul   tău   lăcaş  preacuvioase   părinte   Iov   o   ai   iertat   şi   cu   rugăciunile   tale   tot   pământul  Volinei către pravoslavnica credinţă l­ai întors, şi sfinţenia sfintei Lavre a  Poceaevului   întru   dreapta   credinţă   o   ai   îngăduit.   Pentru   aceasta   astăzi  mulţime multă de credincioşi, cu inima şi cu gura, sfintele tale moaşte le  sărută, iar lui Dumnezeu aduc lauda: Aliluia.


Icos 9 Ritori   ai   slavei   tale   s­au   arătat   arhiereii   cei   binecredincioşi   şi   Sfinţitul  Sobor, atunci când sfintele tale moaşte au fost ascunse de cei care s­au  lepădat de dreapta credinţă. Iar pe urmă au fost iarăşi scoase şi aduse în  sfânta Biserică ca iarăşi credincioşii creştini să se închine zicând: Bucură­te, soare al creştinilor; Bucură­te, stea a Bisericii adevărate; Bucură­te, lumina luminii dreptăţii din întunericul nopţii răsărind; Bucură­te, raza de lumină care ai gonit întunericul ereticilor; Bucură­te, că din nou sfintele tale moaşte izvorăsc minuni; Bucură­te, că celor ce s­au lepădat de dreapta credinţă în cele din  urmă i­ai mustrat; Bucură­te, că rugăciunile credincioşilor a le împlini n­ai încetat; Bucură­te, că greşelile părinţilor noştri nu le­ai pomenit; Bucură­te, că şi pe noi ne­ai învăţat a ierta greşalele vrăjmaşilor  noştri; Bucură­te, că pe noi întru îndelungă răbdare ne­ai întărit; Bucură­te, că pe cei puţini la suflet i­ai mângâiat; Bucură­te, că pe cei ce se pocăiesc iertare de greşeli le dăruieşti; Bucură­te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii  Poceaevului împodobire. Condacul 10 Spre mântuirea noastră să fii şi acum mijlocitor preacuvioase părinte Iov,  pentru multele rele obiceiuri pe care necuraţii duşmani le­au adus în ţara  noastră, şi pentru aceea tăria noastră a scăzut. Dar noi cu inima umilită  cădem la apărarea ta ca la   un înainte stătător nădăjduind, şi cântând lui  Dumnezeu: Aliluia. Icosul 10 Zid tare al pravoslavnicei credinţe în pământul Volinei şi Galiţiei toată  viaţa ta ai fost preacuvioase părinte Iov. Dar şi după mutarea ta, cu minuni 

şi cu descoperirea pentru adevăr ai biruit, încă şi nevăzut cu sufletele fiilor  tăi vorbeşti, ca toţi să­ţi cântăm ţie: Bucură­te, că la Domnul îndrăzneală pentru noi ai câştigat; Bucură­te, al mântuirii noastre luminătorule; Bucură­te, că ispitele celor răi le îndreptezi; Bucură­te, că pentru aceea şi darul vindecării ai luat; Bucură­te, că cu îngerii astăzi în rai te veseleşti; Bucură­te, că cu Apostolii şi cu Mucenicii te veseleşti, dănţuieşti şi  săltezi; Bucură­te,   că   împreună   cu   dânşii   pentru   biserică   eşti   înainte  stătător; Bucură­te, că mila lui Dumnezeu pentru noi tu mijloceşti; Bucură­te, că pe cei ce se pocăiesc încă în viaţă fiind i­ai iubit; Bucură­te,   că   şi   acum   rugăciunile   acelora   ca   tămâia   înaintea  Prestolului ceresc le înalţi; Bucură­te, că tuturor care se roagă ţie le eşti grabnic ascultător; Bucură­te, că celor smeriţi cu inima le eşti acoperământ; Bucură­te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii  Poceaevului împodobire. Condacul 11 Cântarea noastră cea de mulţumire ce o aducem ţie din dragoste curată,  primeşte­o plăcutule al lui Dumnezeu şi precum cei doi bani ai văduvei aşa  şi bogăţia noastră cea duhovnicească înaintea ta să fie primită. Sărac eşti,  dar îmbogăţit cu fapte bune. Încă cu umilinţă, suspinare pentru păcatele  noastre aducem ţie şi cu  mulţumirea  pentru slava faptelor  tale bune ne  mângâiem, cântând lui Dumnezeu: Aliluia. Icosul 11 Stâlp luminător dreptei credinţe cu buna cucernicie ai fost părinte Iov, cu  cuvântul, cu viaţa, cu dragostea, cu credinţa, cu curăţia. Întru care şi pe noi  cu rugăciunile tale ne întăreşti de orice eresuri şi obiceiuri rele. Departe de  la noi alungă­le, ca cu mulţumire să facem ţie cântare aşa:


Bucură­te, al lui Dumnezeu alesule rob; Bucură­te, că împreună vorbitor eşti cu îngerii; Bucură­te,   că   de   la   noi   duhul   blândeţii   şi   dragostei   tale   nu   l­ai  îndepărtat; Bucură­te, că şi nouă din darul duhului tău tu ne împarţi; Bucură­te, că văzând trupul tău neputred la lupta contra patimilor  ne înarmezi; Bucură­te, că acei care ştiu despre viaţa ta sufleteşte se silesc a se  curăţi; Bucură­te, că cu osârdie despre mântuirea noastră ne­ai învăţat; Bucură­te,   că   cu   cei   de   aproape   pentru   mântuire   cu   noi   ne­ai  învăţat a ne lupta; Bucură­te, că râvnă pentru dreapta credinţă în inimile noastre ai  aprins; Bucură­te,   că   cu   pocăinţă   pentru   greşeli   sufletele   noastre   le­ai  smerit; Bucură­te, că visurile cele duhovniceşti le­ai împrăştiat; Bucură­te, că bărbăţie duhovnicească nouă ne­ai dăruit; Bucură­te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii  Poceaevului împodobire.

necredinţei şi a eresurilor o păzeşte şi o întăreşte, iar laudele noastre nu le  depărta, celor care grăim ţie aşa: Bucură­te, că slujitor al Apostolilor ai fost părtaş; Bucură­te, că luptător pustnicesc ai devenit; Bucură­te, că chip bun ai fost al sărăciei duhovniceşti; Bucură­te, că cu smerenia şi cu blândeţea sufletului pe  furii cei făcători de rele, ca o moştenire Domnului i­ai adus; Bucură­te, că mult plâns duhovnicesc ai câştigat; Bucură­te,  că pe acei  flămânzi şi însetoşaţi  de  dreptate  acum în  locaşurile lui Dumnezeu îi saturi; Bucură­te,   că   de   la   Dumnezeu   cu   cei   milostivi   ai   fost   miluit   şi  proslăvit; Bucură­te, că cu toţi cei curaţi cu inima faţă către faţă priveşti; Bucură­te, că prin noi la cele Cereşti cu dragoste ne înveţi a privi; Bucură­te, că tuturor care se ostenesc pentru dreapta credinţă ajutor  le dăruieşti; Bucură­te, că lăcaşul tău de orice răutate îl păzeşti; Bucură­te, că pentru toată lumea rugăciuni către Domnul înalţi; Bucură­te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii  Poceaevului împodobire.

Condacul 12 Având neîncetate daruri şi rugăciuni, negrijindu­te pentru trupul tău, către  aproapele   tău   bucurie   duhovnicească   din   destul   ai   câştigat   părinte   Iov.  Pentru aceasta şi pe noi cei leneşi şi păcătoşi, părtaşi acelora şi puternici ne  fă părinte, cu rugăciunile tale din munca patimilor ne izbăveşte, ca să­i  cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.

Condacul 13 O!   Întru   tot   fericite   preacuvioase   părinte   Iov,   mare   râvnitor   al   dreptei  credinţe   şi   al   ereticilor   gonitor,   primeşte   această   puţină   rugăciune   a  noastră, adusă ţie din inimă smerită. Nu ne lepăda, ci fii nouă totdeauna în  credinţă   şi   în   pocăinţă   îndrumător   şi   în   lupte   bun   ajutător.   Înaintea  Domnului   fii   neobosit   rugător   pentru   noi   când   cântăm   lui   Dumnezeu:  Aliluia.

Icosul 12 Cântând a ta minunată viaţă pe pământ şi la ceruri primind laudele acestea,  te rugăm pe tine preacuvioase părinte Iov, întăreşte pururea cu rugăciunile  tale dreptmăritoarea credinţă. Toată Biserica lui Hristos, pe pământ contra 

Rugăciune către preacuviosul părintele nostru Iov O,   preacuvioase   părinte   Iov,   fiind   pildă   călugărilor   cu   viaţa   ta,   iubitor   de  osteneli, îndrumător de Dumnezeu,  înţelept  chip al smereniei, al  iubirii de fraţi  şi de  săraci, al răbdării şi privegherii de toată noaptea, din tinereţe ai fost neobosit apărător al 


credinţei şi neîntrecut  luptător al  pământului  Voliniei  şi  Galiţiei, făclie  de Dumnezeu  luminată   a   Mănăstirii   Poceaevului,   caută   cu   ochiul   tău   cel   făcător   de   bine   spre   noi  nevrednicii, că spre tine în fiecare zi alergăm. Acest iubitor de Dumnezeu, norod al tău,  care ne­am adunat  înaintea mult vindecătoarelor  tale moaşte, cu bună cuviinţă cădem  către tine, fiind înainte stătător pentru noi cere de la Stăpânul Preaînalt să ne dea Dar şi  toate cele bune pentru viaţa noastră. Pe  cei   bolnavi   îi   tămăduieşte,   pe   cei   puţini   la  suflet   îi   îmbărbătează,   pe   cei  scârbiţi îi mângâie, pe cei obijduiţi îi întăreşte, pe cei aruncaţi la pământ îi scoală. Tuturor  toate binefacerile tale după a fiecăruia trebuinţă şi nevoie le dăruieşte, întru mântuirea  sufletului   şi   sănătatea   trupului.   Înalţă   plăcutule   al   lui   Dumnezeu   atotputernica   ta  rugăciune pentru ţara aceasta, ca să fie într­însa pace, linişte, bună cucernicie şi zile bune,  şi prin propovăduire să se întărească în oamenii buni dreapta credinţă, iar în cei răi frica  de Dumnezeu şi temere, ca să se întoarcă de la cel rău şi să facă bine. Ca astfel în ţara  noastră Împărăţia lui Hristos să crească, să se înmulţească şi să se proslăvească într­însa  Dumnezeu   cel   minunat   întru   sfinţii   Săi,   căruia   i   se   cuvine   toată   slava,   cinstea   şi  închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


La ce îmi foloseşte oare La ce îmi foloseşte oare Viaţa asta trecătoare Dacă mi­o petrec în rău Departe de Dumnezeu La ce îmi foloseşte mie Să am mare bogăţie Câtă vreme eu trăiesc Fără Fiul cel ceresc La ce îmi foloseşte frate Să ai bani, să ai de toate De­aş şti numărul de stele Le­aş cunoaşte toate cele De­aş avea toată ştiinţa Dar îmi lipseşte credinţa În zadar m­am ostenit Mai nimic n­am folosit

Dragostea Dragostea, iubite frate Dragostea­i întâi de toate Dragostea e Dumnezeu Dragostea e Fiul Său Dragostea e Duhul Sfânt Asta­i pacea pe pământ. De­ai vorbi în limbi străine De­ai cânta destul de bine De­ai fi dascăl pentru alţii De­ai avea chiar şi talanţii Dacă Dragoste nu ai N­ai nici pace, n­ai nici rai De­ai fi meşter în vorbire De­ai cânta şi din psaltire De­ai avea chiar şi ştiinţă De­ai avea chiar şi credinţă Dacă Dragoste nu ai N­ai nici pace, n­ai nici rai De­ai avea şi daruri multe De­ai fi un creştin de frunte De­ai fi chiar şi prooroc De­ai muta munţii din loc Dacă Dragoste nu ai N­ai nici pace, n­ai nici rai Dacă tu te rogi frumos Dacă cânţi cu glas duios Dacă tu te­nveţi pe tine Dacă Dragoste nu ai N­ai nici pace, n­ai nici rai

De­ai fi doctor în ştiinţă De­ai avea chiar şi credinţă Dacă Dragoste nu ai N­ai nici pace, n­ai nici rai De­ai fi un om de rând Şi să ai şi duhul blând De­ai fi om bogat Şi averea ta ţi­ai dat Dacă Dragoste nu ai N­ai nici pace, n­ai nici rai De­ai fi domnitor de ţară De­ai conduce şi popoare De­ai fi meşter de ştiinţă Şi să­ţi placă şi credinţa Dacă Dragoste nu ai N­ai nici pace, n­ai nici rai Iar un credincios de­ai fi  Pe Iisus azi l­ai primi Şti­vei cât de mult folos Pacea­i Dragostea­n Hristos Şi silindu­te să­L ai Tu te vei simţi ca­n rai Şi să ştii iubite frate Dragostea­i întâi de toate Dragostea e Dumnezeu Dragostea e Fiul Său Dragostea e Duhul Sfânt Asta­i pacea pe pământ.


acatist_iov  

Condac 2 Văzând călugării Ugorniţei osârdia ta sporind în viaţa duhovnicească, schimonah şi preot pe tine te­au ales. Şi te­au orânduit mai...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you