Page 1

CAN RÀFOLS DELS CAUS Bodega

CELLER


H DEL SEGLE X ALS NOSTRES DIES

HISTÒRIA HISTORIA

DEL SIGLO X A NUESTROS DÍAS


Els primers documents que parlen de l’existència de la finca es remunten a l’any 992, tot i que el primer esment dels Caus consta l’any 1478.

Els orígens de la casa daten del segle XV i les pedres dels arcs de la casa daten de 1634. L’escut de la casa anuncia el que ha estat la seva

història, doncs conté una arada, una aixada i la falqueta de veremar.

La finca Can Ràfols dels Caus elabora vins des de temps immemorables. La família Ràfols ha elaborat vi des de el segle XI i sembla ser que l’origen de la casa pairal és romà,

d’una vila anomenada Vilaseca. Actualment en unes excavacions del mateix

HISTÒRIA

propietat s’ha trobat una població ibe-

Los primeros documentos que hablan de la existéncia de la finca

evidencies del cultiu de la vitis vinífera en

ta en el año 1478.

Va ser l’any 1939 quan Jacinto Esteva,

arcos de la casa llevan la fecha de 1634. El escudo de la casa

tant ell com el seu homònim fill Jacinto

azada y la falqueta de vendimiar.

vi, que es venia tradicionalment a granel.

moriales. La familia Ràfols ha elaborado vino desde el siglo XI y

de la propietat iniciant la restauració de

llamada Vilaseca. Actualmente en unas excavaciones del mismo

d’un nou concepte singular i amb molta

trado una población ibera de 500 años A.C. donde se han descu-

terme municipal i a tres kilòmetres de la

HISTORIA

ra de 500 A.C, on han estat descobertes

se remontan al año 992, aunque la primera mención a Caus cons-

aquells temps.

Los orígenes de la casa datan del siglo XV y las piedras de los

avi de Carlos, va adquirir la propietat,

anuncia lo que ha sido su historia, pues contiene un arado, una

varen mantindre el cultiu i elaboració del

La finca Can Ràfols dels Caus elabora vinos desde tiempos inme-

L’any 1979 Carlos Esteva es fa càrrec

parece ser que el origen de la ‘casa pairal’ es romano, de una villa

la finca, la casa i el desenvolupament

término municipal y a tres kilómetros de la propiedad se ha encon-

personalitat.

bierto evidencias del cultivo de la vitis vinífera en aquellos tiempos. Fue en 1939 cuando Jacinto Esteva, abuelo de Carlos, adquirió la propiedad, tanto él como su homónimo hijo Jacinto mantuvieron el cultivo y elaboración del vino, que se vendía como tradicionalmente a granel. En 1979 Carlos Esteva se hace cargo de la propiedad iniciando la restauración de la finca, la casa y el desarrollo de un nuevo concepto singular y con mucha personalidad.


M UNA MASIA FORTIFICADA AL GARRAF

MASIA MASÍA

UNA MASÍA FORTIFICADA EN EL GARRAF


Masia fortificada del segle XV. Les dimensions de la finca fan pensar en

un antic assentament d’origen romà. Del passat romà de l’indret en resten mil·liaris romans, a dia d’avui serveixen com a pilastres d’un porxo. Al llarg dels segles es van anar realitzant ampliacions, les pedres dels arcs de Can

Ràfols dels Caus daten de 1634, de quant ja hi vivia la família Ràfols. La capella té un portal de l’any 1478, que dóna nom al mas de Sant Julià, tot

i que hi ha documents que verifiquen

MASIA MASÍA

Masia fortificada del siglo XV. Las dimensiones de la finca hacen pensar en un antiguo asentamiento de origen romano. Del pasado romano del lugar quedan milenarios romanos, hoy sirven como pilastras de un porche. A lo largo de los siglos se fueron realizando ampliaciones, las piedras de los arcos de Can Ràfols datan de 1634, cuando ya vivia la familia Ràfols en la finca. La capilla tiene un portal del año 1478 que le dá el nombre al Mas de Sant Julià, aunque hay documentos que verifican su existéncia desde 1297. Can Ràfols dels Caus, la magnífica casa pairal con torre fortificada, objecto de una cuidadosa restauración, convive en armonía con un paisaje de pinos, encinares, robledares y almendros.

la seva existència des del 1297. Can

Ràfols dels Caus, la magnífica casa

pairal amb torre fortificada, objecte d’una acurada restauració, conviu en

harmonia amb un paisatge de pins, alzinars, rouredes i ametllers.


E L’ESPERIT DEL VI

EL ESPÍRITU DEL VINO

ENTORN ENTORNO


El Massís del Garraf és una gran massa calcària. Constitueix una successió de turons d’altura, deixant torrents i rambles que marquen talls

estrets i profunds, assentats sobre subsòls de roques dolomies i argiles blanques, blaves i roses. La zona es càrstica, dominada per avencs,

coves, caus i una infinitat de tarteres. A la zona dominen les espècies baixes de matoll i plantes d’aroma

concentrat com la farigola, el romaní, el poliol i el marduix. No resulta estrany,

ENTORN

dels Caus tinguin aromes de plantes

El Macizo del Garraf es una gran masa calcárea. Constituye una

altes es pot veure el mar, a uns 15 km.

marcan cortes estrechos y profundos, asentados sobre subsuelos

que sovint, els vins de Can Ràfols aromàtiques. Des de les parcel·les mes

ENTORNO

sucesión de colinas de altura, dejando torrentes y ramblas que de rocas dolomías y arcillas blancas, azules y rosas. La zona es cárstica, dominada por simas, cuevas, madrigueras e infinidad de tarteras. En la zona dominan las especies bajas de matorral y plantas de aroma concentrado como el tomillo, el romero, el poleo y la mejorana. No resulta, pues extraño, que a menudo los vinos de Can Ràfols dels Caus tengan aromas de plantas aromáticas. Desde las parcelas más altas se puede ver el mar, a unos 15km.


C PRÀCTIC I ESPECTACULAR

CELLER BODEGA

PRÁCTICA Y ESPECTACULAR


Can Ràfols dels Caus sempre ha estat pioner, inclús creador de corrents. A vint-i-cinc anys del inici de la seva aventura enològica, Carlos

Esteva va decidir donar un gran pas cap endavant amb la construcció d’una nova bodega. L’objectiu no va ser el de donar cabuda a més

tines, hectolitres ni ampolles, si no el de treballar millor i crear un nou concepte de bodega on es pot veure tot el procés d’elaboració del vi

en viu i en directe. Amb aquest projecte, la finca ha multiplicat el seu potencial qualitatiu i ha facilitat la recerca i investigació per a treballar les Micro vinificacions amb mes profunditat. Hem dissenyat una bodega totalment incrustada a la roca, invisible des

BODEGA

en el paisatge, sota terra. La nova bo-

Can Ràfols dels Caus siempre ha sido pionero e incluso creador

amb l’objectiu de facilitar la vinificació

lógica, Carlos Esteva decidió dar un gran paso hacia delante con

de l’exterior, completament integrada

BODEGA

dega està projectada a diferents nivells

de corrientes, y a veinticinco años del inicio de su aventura eno-

del vi per gravetat.

la construcción de una nueva bodega. El objetivo no fue el de dar cabida a más tinas, hectolitros, y botellas, sino el de trabajar mejor y crear un nuevo concepto de bodega donde se puede ver todo el proceso de elaboración en vivo y en directo. Con este proyecto, la casa multiplicó su potencial cualitativo, puesto que todo está orientado a trabajar más a fondo las micro vinificaciones, separar aún más las partidas, y continuar investigando. Hemos diseñado una bodega totalmente incrustada en la roca, invisible desde el exterior, completamente integrada en el paisaje, todo bajo tierra. La nueva bodega está proyectada a diferentes niveles con el fin de facilitar la vinificación del vino por gravedad.


F ÈTICA I ESTÈTICA

ÉTICA Y ESTÉTICA

FILOSOFIA FILOSOFÍA


La nostra filosofia sempre ha estat que el vi és un producte natural, ancestral i mediterrani. Una beguda per compartir la vida, el menjar i l’esperit. Un

producte sà que ha acompanyat la nostre cultura i la nostre historia amb mil riqueses. Tant el cultiu de la vinya com l’elaboració del vi reben una gelosa atenció i alhora s’investiga i s’experimenta en el cultiu d’espècies autòctones.

La defensa de la noblesa del vi, de les FILOSOFIA FILOSOFÍA

coses ben fetes, de la noblesa de les accions.

Nuestra filosofía siempre ha sido la de que el vino es un producto natural, ancestral y mediterráneo. Una bebída para compartir la vida, la comida y el espíritu. Un producto sano que ha acompañado nuestra cultura y nuestra historia con sus mil riquezas. Tanto el cultivo del viñedo como la elaboración del vino reciben una celosa atención a la vez que se investiga y experimenta en el cultivo de especias autoctonas. La defensa de la nobleza del vino, de las cosas bien hechas, de la nobleza de las acciones. Eso convierte a Can Ràfols en una pionera bodega del sector.

Això converteix a Can Ràfols en un dels cellers pioners del sector.


F UNA JOIA PER DESCUBRIR

FITES HITOS

UNA JOYA POR DESCUBRIR


Can Ràfols dels Caus és un “ Pago de España” o finca amb un terrer

específic que promou un concepte ancestral del vi de qualitat produït a

base de parcel·les úniques i raïm propi. El celler és membre de Grandes Pagos de España i Qalidès, aquest últim integra 9 bodegues que

aposten per la qualitat i el respecte a un patrimoni paisatgístic comú. Carlos Esteva és ex president i fundador de l’Associació de Viticultors

del Massís del Garraf i membre de l’Académie Internationale du Vin.

La bodega celebra una gran jornada de tast bianual per rendir homenatge a 12 autors de vins singulars de

tot el món vitivinícola. Anteriors edicions han comptat amb autors de la

FITES

Dirk van Nieeport, Vega Sicilia, Domai-

Can Ràfols dels Caus es un “Pago de España” o una finca con un

se Büklin Wolf, Chateau des Fargues,

de calidad producido a base de parcelas únicas y de uva propia.

Martinetti i Bodegas San Román.

que integra 9 bodegas que apuestan por la calidad y el respeto a

talla de Artadi, Remirez de Ganuza,

HITOS

ne Leflaive, Domaine Jacques Selos-

terruño especifico que promueve un concepto ancestral del vino

Billecart-Salmon, Georg Breuer, Franco

La bodega es miembro de Grandes Pagos de España y Qalidès, un patrimonio paisajístico común. Carlos Esteva es ex presidente y fundador de la Asociación de Viticultores del Macizo del Garraf y miembro de la Académie Internationale du Vin. La bodega celebra una gran jornada de cata bianual para rendir homenaje a 12 autores de vinos singulares de todo el mundo vitivinícola. Pasadas ediciones han contado con autores de la talla de Artadi, Remirez de Ganuza, Dirk van Nieeport, Vega Sicilia, Domaine du Pegau, Domaine Leflaive, Domaine Jacques Selosse, Büklin Wolf, Chateau des Fargues, Billecart-Salmon, Georg Breuer, Franco Martinetti y Bodegas San Román.


Can Ràfols dels Caus envia, cada any, les noves anyades a varies publicacions de vi de referència, com The Wine Advocate, International Wine Cellar,

Decanter o la Guía Peñín per ser tastades i puntuades. Tot i així, per molt altes que siguin les puntuacions d’una bodega a les revistes de referència,

els veritables ambaixadors i crítics dels nostres vins són els consumidors i professionals de la restauració. La següent llista de restaurants de renom mundial parla per sí sola, a les seves cartes podran trobar una selecció dels

nostres millors vins: El Bulli (ara El Bulli

GUIES I RESTAURANTS

GUIAS Y RESTAURANTES

Foundation, Girona), El Celler de Can

Roca (Girona), Mugaritz (Errenteria), Akelarre (San Sebastián), Arzak (San

Can Ràfols dels Caus manda, cada año, sus nuevas añadas a varias publicaciones de vino de referencia, como The Wine Advocate, International Wine Cellar, Decanter o la Guía Peñín para ser catadas y puntuadas. Sin embargo, por muy altas que sean las puntuaciones de una bodega en las revistas de referencia, los verdaderos embajadores y críticos de nuestros vinos son los consumidores y los profesionales de la restauración. La siguiente lista de restaurantes de renombre mundial habla por sí sola y en sus cartas, podréis encontrar una selección de nuestros restaurantes de renombre mundial habla por sí sola y en sus cartas, podréis encontrar una selección de nuestros mejores vinos: El Bullí (ahora El Bullí Foundation, Girona), El Celler de Can Roca (Girona), Mugaritz (Errenteria), Akelarre (Sant Sebastián), Arzak (Sant Sebastián), El Racó de Can Fabes (Sant Celoni), Martín Berasategui (Lasarte), Sant Pau (Sant Pol de Mar), The Fat Duck (Berkshire, Inglaterra), Alter Meierhof Brasserie (Glücksburg), Sergi Arola Gastro (Madrid), Arola (Hotel Arts Barcelona), Sant Pau (Tokio), Noma (Copenhague), La Alquería (Sevilla), L’Escalier (Colonia), Chez Bruce (Londres), Diverxo (Madrid), Casa Mono (Nueva York), y Hakkasan (Hanway Place, Londres) entre otros.

Sebastián), El Racó de Can Fabes

(Sant Celoni), Martín Berasategui (Lasarte), Sant Pau (Sant Pol de Mar), The Fat Duck (Berkshire, Anglaterra), Alter Meierhof Brasserie (Glücksburg), Sergi

Arola Gastro (Madrid), Arola (Hotel Arts Barcelona), Sant Pau (Tokio), Noma (Copenhague), La Alquería (Sevilla),

L’Escalier (Colonia), Chez Bruce (Londres), Diverxo (Madrid), Casa Mono

(Nova York), i Hakkasan (Hanway Place, Londres) entre d’altres.


Oferim experiències úniques i personalitzades al bell mig del Parc

Natural del Garraf que desperten els cinc sentits. Explora les nostres vinyes, tasta el raïm en plena maduració, descobreix la nostra bodega integrada sota la massa de roca calcària, passeja per casa nostra, una finca envoltada per segles d’història.

Empren un viatge sensorial degustant

els nostres vins singulars i assaborint

ELS CINC SENTITS

somni. T’hi esperem.

Ofrecemos experiencias únicas y personalizadas en pleno co-

la nostra gastronomia en un entorn de

LOS CINCO SENTIDOS

razón del Parque del Garraf que despiertan los cinco sentidos. Explora nuestros viñedos, cata la uva en plena maduración, descubre nuestra bodega integrada bajo la piedra y piérdete por nuestra casa envuelta en siglos de historia. Emprende un viaje sensorial degustando nuestros vinos singulares y saboreando nuestra gastronomía en un entorno de ensueño. Te esperamos.


C EL NAIXEMENT D’UN PROJECTE

EL NACIMIENTO DE UN PROYECTO

CAUS GRUP


Caus Grup es crea amb la finalitat de consolidar un projecte vital que

va començar fa més de 30 anys, evolucionant cap a un concepte més ampli, de major solvència i força comunicativa.

Enfortir la missió, visió i valors que conformen una actitud i filosofia de treball comú.

La creació d’un nou projecte que

creix i evoluciona amb el compliment

CAUS GRUP

amb gran personalitat, respectant els

Caus Grup se crea con la finalidad de consolidar un proyecto vi-

han caracteritzat al seu fundador i ac-

concepto más amplio, de mayor solvencia y fuerza comunicativa.

Esteva.

filosofía de trabajo común.

d’objectius innovadors, sostenibles i

CAUS GRUP

orígens i la honestedat que sempre

tal que empezó hace más de 30 años, evolucionando hacia un

tual president de Caus Grup, Carlos

Fortalecer la misión, visión y valores que conforman una actitud y La creación de un nuevo proyecto que crece y evoluciona con el cumplimiento de objetivos innovadores, sostenibles y con gran

personalidad, respetando los orígenes y la honestidad que siempre han caracterizado a su fundador y actual presidente de Caus Grup, Carlos Esteva.


Presentació celler Can Ràfols dels Caus  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you