Page 4

4 2600 Äóïíèöà, óë. “Îòîâèöà”1, òåë.: 0701/513 18/513 19, ôàêñ: 0701/513 22 Ñîôèÿ 1, Îêîëîâðúñòåí ïúò - Ëþëèí (ïðåäè Ãóìè-öåíòúð “Äèàíà”), òåë.: 0888 20 97 52, Ñîôèÿ 2, óë. “I Áúëã. àðìèÿ” Ñåâåð 9, òåë.: 02/931 02 27

ÁÀÇÀ ÌÅÒÀËÑÍÀÁ

ÒÅÐÌÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÏÀÍÅËÈ

0888 397 542

www.stad.bg ÈÍÒÅÐÈÎÐÍÈ, ÌÅÒÀËÍÈ È ÁËÈÍÄÈÐÀÍÈ ÂÐÀÒÈ

Îò 160 ëâ...

112012-1  

Business Guide Dupnitsa

112012-1  

Business Guide Dupnitsa

Advertisement