Page 1

Tììm hiểể u Vểề da Simili vaì ứứng duụ ng Da Simili laì mộộụ t trộng sộố chaố t liểộụ u da hay chuứ ng ta vaẫ n thứờìng gộụ i laì chaố t liểộụ u giaả da, nộứ đứờục caố u taụ ộ tứì nhứững taố m vaả i lộứ t, thứờìng đứờục dểộụ t kim baằ ng sờụi pộlyểstểr, sau độứ sểữ đứờục tộộ nhuộộụ m lểộ n tứì mộộụ t hộaặụ c hai lờứp nhứụa PVC đểể taụ ộ sứụ kểố t dìứnh giứữa taố m vaả i vaì lờứp nhứụa đứờục nhuộộụ m maì u đểể giuứ p da simili trờả nểộ n đểụ p hờn vaì laứ ng bộứ ng hờn. Ứng dụng của da simili Da Simili laì tểộ n gộụ i chung chộ taố t caả caứ c saả n phaể m giaả da hiểộụ n nay trểộ n thiụ trứờìng, ngộaì i ra cộì n cộứ caứ c tểộ n khaứ c nhứ faux lểathểr, plểathểr. Da Pu cuữ ng laì mộộụ t lộaụ i simili. Hiểộụ n nay trểộ n thj trứờìng chaố t liểộụ u giaả da Simili đứờục sứả duụ ng raố t phộể biểố n trộng caứ c nghaì nh saả n xuaố t duì ng saả n xuaố t caứ c saả n phaể m thờìi trang: balộ, tuứ i xaứ ch, bộứ p vìứ, hay caứ c saả n phaể m quaì taặụ ng nhứ sộể bììa da, sộể tay da...caứ c saả n phaể m maì ngaì y xứa đứờục laì m baằ ng da thaộụ t.

Da simili ra đờìi vờứi nhiểộụ m vuụ đểể thay thểố da thaộụ t bờải nộứ cộứ giaứ thaì nh thaố p hờn nhiểề u, nhiểề u maì saắ c, kiểể u daứ ng vaì đaặụ c biểộụ t dểẫ gia cộộ ng saả n xuaố t nhứng vaẫ n mang tìứnh thaể m myữ caộ, hiểộụ u quaả vaì độộụ bểề n khi sứả duụ ng Chaố t liểộụ u giaả da simili đứờục duì ng đểể saả n xuaố t caứ c saả n phaể m giaứ rểả phuì hờụp vờứi muụ c đìứch vaì nhu caề u cuả a đaụ i đa sộố ngứờìi duì ng Viểộụ t Nam Ưu điểm của da simili ngày càng được ưa chuộng


- Giaứ thaì nh thaố p - Mộộụ t trộng nhứững điểể m maụ nh cuả a lộaụ i giaả da naì y laì chộố ng thaố m nứờức hiểộụ u quaả , chìình vìì đaặụ c điểể m naì y nểộ n giaả da Simili dểẫ daì ng lau chuì i - Dểẫ daì ng taụ ộ ra nhiểề u kiểể u daứ ng vaì maẫ u maữ tứì Simili, độể i maì u thểộ yứ muộố n khộộ ng phuụ thuộộụ c vaì ộ maì u saắ c tứụ nhiểộ n nhứ da thaộụ t - Cộộ ng nghểộụ laì m Da Simili ngaì y caì ng phaứ t triểể n nểộ n caứ c saả n phaể m taụ ộ ra thứờìng đaả m baả ộ chaố t lứờụng Caứ ch phaộ n biểộụ t da simili - Baằ ng maắ t: Thộộ ng thứờìng caứ c saả n phaể m tứì da thaộụ t cộứ vaộ n vaộ n trểộ n bểề maặụ t vaì caứ c vểố t lộề i lộữ m, cộứ thểể duì ng kìứnh luứ p đểể nhììn sểữ thaố y caứ c lộẫ chaộ n lộộ ng nhộả - Baằ ng tay: da thaộụ t cộứ độộụ đaì n hộề i cứục tộố t, duì ng tay aố n maụ nh vaì ộ da nểố u laì da thaộụ t nộứ sểữ baộụ t trờả laụ i nhứ luứ c ban đaề u trộng thờìi gian ngaắ n, cộì n giaả da simili cộứ thểể biụ lộữ m haằ n saộ u hay cộứ thểể biụ gaữ y - Baằ ng muì i hứờng: Da thaộụ t thứờìng cộứ muì i ngai ngai cộì n vờứi chaố t liểộụ u giaả da Simili cộứ muì i gaắ t hờn, muì i khộứ chiụu cuả a ny lộn hay hộứ a chaố t - Baằ ng lứảa: Baụ n đứìng nghìữ nểố u laì da thaộụ t độố t nộứ sểữ khộộ ng chaứ y đaộ u nhểứ !! Duì ng lứảa độố t nểố u da thaộụ t nộứ biụ chaứ y xểứ m vaì cộứ muì i khểứ t nhứ muì i giộố ng thiụt nứờứng cộì n giaả da khi chaứ y sểữ vộứ n cuụ c nhứ giộố ng độố t tuứ i nilộn dộ cộứ hờụp chaố t cộộ ng nghiểộụ p - Maì u saắ c: Caứ c chaố t liểộụ u da thaộụ t thứờìng ìứt maì u, maì u tộố i, saẫ m, cộì n da giaả thứờìng đa daụ ng maì u saắ c, tứời saứ ng vaì bộứ ng hờn - Vờứi nứờức: Độể nứờức lểộ n bểề maặụ t da nểố u da thaộụ t sểữ cộứ caứ c lộẫ chaộ n lộộ ng vaì nứờức sểữ thaố m mộộụ t phaề n vaì ộ da, cộì n da giaả cộứ chứứa caứ c hộứ a chaố t hay ny lộn nứờức sểả biụ chaả y xuộố ng. Tham khảo thêm Cắt da Gia công chữ nổi inox Gia công chữ nổi nhôm

Tìm hiểu Về da Simili và ứng dụng  
Tìm hiểu Về da Simili và ứng dụng  
Advertisement