Page 1

Tììm hiểể u ưu điểể m cuủ a taấ m nhưựa PVC trong noộự i thaấ t Maặự c duì đaã coó maặự t trểộ n thiự trườìng hờn 5 naặ m nhưng taấ m nhưựa PVC vaẫ n coì n khaó xa laự vờói caó c gia đìình. Chìónh vìì thểấ , raấ t nhiểề u caộ u hoủ i đườực đaặự t ra đoấ i vờói saủ n phaể m naì y như taấ m nhưựa laì gìì; ưóng duự ng ra sao; giaó bao nhiểộ u; đoộự bểề n như naì o... Khái niệm tấm nhựa PVC Đườực saủ n xuaấ t trểộ n hểộự thoấ ng maó y moó c hiểộự n đaự i, đoề ng boộự cuì ng thaì nh phaề n chìónh laì boộự t nhưựa nểộ n taấ m nhưựa PVC trờủ thaì nh doì ng vaộự t liểộự u noộự i thaấ t đoộự t phaó , mang đểấ n giaủ i phaó p hoaì n haủ o cho đoề noộự i thaấ t.

Ưu điểm của tấm nhựa PVC lĩnh vực nội thất - Bểề maặự t cưóng, nhaẵ n vaì boó ng: baự n coó thểể sưủ duự ng trưực tiểấ p laì m thuì ng tuủ bểấ p, thuì ng tuủ chaộự u lavabo, maặự t baì n... giuó p tiểấ t kiểộự m chi phìó, thờìi gian.


- Chiựu nườóc tuyểộự t đoấ i: đoề noộự i thaấ t khoộ ng lo biự aể m moấ c, trường nờủ khi gaặự p moộ i trườìng thườìng xuyểộ n tiểấ p xuó c vờói nườóc, đoộự aể m cao; đaộự p tan noẫ i lo maì đoề noộự i thaấ t goẫ coộ ng nghiểộự p đang gaặự p phaủ i. - Khoộ ng lo moấ i moự t: khoộ ng coì n chưóa xểnlulozo như goẫ tưự nhiểộ n, nguoề n thưóc aặ n yểộ u thìóch cuủ a moấ i nểộ n đoề noộự i thaấ t laì m tưì taấ m nhưựa sểã khoộ ng biự moấ i moự t taấ n coộ ng phaó hoaự i. - Giaủ m sưự lan toaủ đaó m chaó y: khoộ ng duy trìì ngoự n lưủa khi xaủ y ra hoaủ hoaự n nểộ n taấ m nhưựa PVC đườực sưủ duự ng laì m đoề noộự i thaấ t như traề n, vaó ch ngaặ n trang trìó, oấ p tườìng... trong caó c toaì nhaì vaặ n phoì ng, chung cư, vui chời giaủ i trìó... - Đoộự bểề n vườựt troộự i: vờói khaủ naặ ng chiựu đườực moộự t soấ moộ i trườìng khaắ c nghiểộự t như moộ i trườìng kiểề m vaì axit nhểự , moộ i trườìng coó đoộự aể m cao, moộ i trườìng nườóc biểể n... vaó n nhưựa PVC mang đểấ n cho đoề noộự i thaấ t đoộự bểề n tưì 20 – 30 naặ m. - Vaộự t liểộự u xanh – an toaì n cho sưóc khoểủ : nguoề n nguyểộ n liểộự u saủ n xuaấ t Vaó n nhưựa Picomat đườực tuyểể n choự n caể n thaộự n, kìã lườựng, khoộ ng chưóa taự p chaấ t vaì trong quaó trìình saủ n xuaấ t khoộ ng sưủ duự ng caó c chaấ t đoộự c haự i như chìì đểể laì m traắ ng saủ n phaể m, lưu huyì nh hay thuyủ ngaộ n... Chìónh vìì thểấ , baự n khoộ ng coì n noẫ i lo vểề caó c bểộự nh đườìng hoộ haấ p, tim maự ch, hểộự tuaề n hoaì n... taộự n hườủng khoộ ng khìó trong saự ch. - Tiểấ t kiểộự m chi phìó: khoộ ng biự trường nờủ, aể m moấ c, moấ i moự t... như đoề noộự i thaấ t laì m tưì goẫ coộ ng nghiểộự p nểộ n saủ n phaể m laì m tưì taấ m nhưựa pvc foam khoộ ng phaủ i toấ n chi phìó sưủa chưãa, thay mờói; đaặự c biểộự t laì tiểấ t kiểộự m chi phìó chưãa triự bểộự nh taộự t điểề u maì khoộ ng ai mong muoấ n xaủ y ra. Tham khảo thêm Cắt tấm PE Cắt tấm KEVLAR Cắt tấm xốp KT

Tìm hiểu ưu điểm của tấm nhựa PVC trong nội thất  
Tìm hiểu ưu điểm của tấm nhựa PVC trong nội thất  
Advertisement