Page 1

Mẹẹ o xửử lýý tìình huoố ng láý i xẹ oô toô cho ngửờìi mờýi Nhửững mẹẹ o nhoử cuử á láý i xẹ trong báì i viẹố t dửờýi đáô ý sẹữ giuý p láý i mờýi đoỗ xẹ thuáầ n thuẹ c hờn. Đỗ xe song song - lùi hay tiến xe vào dễ hơn? Luì i váì o. Hẹôẹ thoố ng gửờng quán sáý t sẹữ giuý p viẹôẹ c luì i váì o oô đoỗ xẹ dẹỗ dáì ng hờn láì tiẹố n.

Báắ t đáầ u báằ ng viẹôẹ c đửá xẹ ngáng háì ng vờýi xẹ đoỗ phìýá trửờýc, khoáử ng cáý ch giửữá 2 xẹ láì 60 cm váì đuoô i 2 xẹ ngáng nháu. Đáý nh hẹố t láý i sáng pháử i. Váỗ n giửữ kiẹch voô -láă ng vẹầ bẹô n pháử i váì luì i xẹ đẹố n khi nhììn tháố ý biẹể n soố cuử á xẹ phìýá sáu quá gửờng chiẹố u háôẹ u, luý c náì ý xẹ đáng ờử goý c 45 đoôẹ . Tráử tháẳ ng láý i váì luì i xẹ. Luì i đẹố n khi goý c pháử i đáầ u xẹ ngáng háì ng vờýi đuoô i xẹ trửờýc thìì dửìng. Trong luý c dửìng, xoáý voô -láă ng kiẹch tráý i. Cuoố i cuì ng luì i xẹ váì o choỗ troố ng


Tìình huoố ng hái xẹ dáì i báằ ng nháu, xẹ trửờýc vửìá rá khoử i choỗ đoỗ thìì xẹ sáu coý dẹỗ váì o khoô ng? Cuì ng loáẹ i sẹdán, nhììn tháố ý moôẹ t xẹ đi rá, báẹ n nghìữ xẹ mìình cháắ c cháắ n đoỗ váì o vửìá - chửá cháắ c. Khoý nháố t láì đửá xẹ váì o giửữá hái xẹ đáữ đoỗ sáẵ n, cáý i cháắ n đáầ u cáý i cháắ n đuoô i. Trửờìng hờẹp oô đoỗ khoô ng coý kẹử váẹ ch máì chìử ửờýc lửờẹng báằ ng máắ t thìì điẹầ u náì ý láẹ i cáì ng khoý hờn. Coý thẹể xẹ đi rá đoỗ trửờýc khi coý hái xẹ phìýá trửờýc váì sáu nẹô n khoáử ng cáý ch láì kháý sáý t. Nẹô n xáý c điẹnh đửờẹc khoáử ng cáý ch, choỗ muoố n váì o pháử i lờýn hờn chiẹầ u dáì i cuử á xẹ mìình toố i thiẹể u khoáử ng 1,5 m, nghìữá láì khi loẹ t váì o xẹ mìình cáý ch xẹ trẹô n khoáử ng 0,75 m váì đuoô i xẹ mìình cáý ch xẹ sáu cuữ ng khoáử ng 0,75 m. Báẹ n háữ ý quán sáý t nẹố u xẹ đi rá khoý kháă n, toố n nhiẹầ u "đoử " (tiẹố n-luì i) thìì viẹôẹ c đoỗ váì o khoý kháă n gáố p boôẹ i. Lửờẹng sửýc mìình nẹố u tháố ý choỗ đoỗ quáý hẹẹ p, nẹô n chuử đoôẹ ng kiẹố m choỗ kháý c tháý vìì váố t váử tiẹố n luì i moôẹ t cáý c cửẹc nhoẹ c. Lùi (tiến) xe lên vỉa hè (ở nơi được phép đỗ) nên làm thế nào? Báẹ n nẹô n đáý nh chẹý o xẹ, đửá moôẹ t báý nh sáu (hoáăẹ c báý nh trửờýc) ghẹố ch lẹô n trửờýc mờým cháô n gá vửìá pháử i roầ i mờýi lửẹá đửá noố t báý nh xẹ coì n láẹ i lẹô n cuoố i cuì ng đáý nh tháẳ ng xẹ láẹ i tiẹố p tuẹ c luì i (hoáăẹ c tiẹố n). Trửờìng hờẹp vuoô ng goý c 2 báý nh xẹ vờýi vìửá hẹì viẹôẹ c luì i váì o oô đoỗ ráố t khoý kháă n váì nguý hiẹể m. Viẹôẹ c týì cáử hái báý nh váì o vìửá hẹì roầ i táă ng gá sẹữ láì m cho xẹ khoô ng coý đáì , khoý vửờẹt nháố t láì vìửá cáo đoầ ng thờìi tiẹô u toố n nhiẹô n liẹôẹ u, gáô ý vá cháẹ m máẹ nh dửờýi gáầ m xẹ. Đáăẹ c biẹôẹ t, nguý hiẹể m khi ngửờìi láý i thửờìng coố gáắ ng đáẹ p máẹ nh gá dẹỗ dáỗ n đẹố n tìình tráẹ ng máố t kiẹể m soáý t gáô ý tái náẹ n Tháo táý c náì ý áý p duẹ ng tửờng tửẹ vờýi nhửững viẹ trìý đoỗ cáo hờn máăẹ t đửờìng. Tham khảo thêm Tem phản quang Tem phản quang xe máy Logo phản quang

Mẹo xử lý tình huống lái xe ô tô cho người mới  
Mẹo xử lý tình huống lái xe ô tô cho người mới  
Advertisement