Page 1

Lưu ýý đểể cóý lógó vàà bàả ng hiểệệ u quàả ng càý ó đểệ p Lógó vàà bàả ng hiểệệ u quàả ng càý ó làà bóệệ nhàệệ n diểệệ n cuả à móệệ t cóệ ng tý, cưảà hàà ng, nóý thểể hiểệệ n hìành àả nh vàà muệ c tiểệ u thương màệ i, cuũ ng như càý c chưýc nàă ng hóàệ t đóệệ ng cuả à cóệ ng tý, cưảà hàà ng đóý . Nóý thểể hiểệệ n tóố i đà móệ i thóệ ng tin càầ n truýểầ n đàệ t dươýi dàệ ng kýý hiểệệ u vàà hóệ à tiểố t. Nhìàn chung, khi thiểố t kểố bàả ng hiểệệ u quàả ng càý ó, đểể bàả ng hiểệệ u đươệc đểệ p thìà càầ n phàả i chuý ýý đểố n phàầ n lógó cuả à bàả ng hiểệệ u, đàệ ý chìýnh làà ýểố u tóố quýểố t điệnh đểố n sưệ thàà nh cóệ ng cuả à bàả ng hiểệệ u. Dươýi đàệ ý làà móệệ t sóệ điểầ u càầ n chuý ýý đểể thiểố t kểố lógó đươệc phuà hơệp nhàố t. Logo cần phù hợp văn hóa Biểể u tươệng màà bàệ n đưà vàà ó sưả duệ ng tróng lógó ngóàà i ýểố u tóố thàể m mìũ cóà n phàả i phuà hơệp vơýi móệệ t nểầ n vàă n hóý à cuả à điệà phương vàà cuả à đàố t nươýc, thểể hiểệệ n đươệc liệch sưả cuả à cóệ ng tý đóý . Lógó thươàng thểể hiểệệ n phóng càý ch cuả à chuả cóệ ng tý vàà nóý phàả i thểể hiểệệ n đươệc dóà ng sàả n phàể m, diệch vuệ màà cóệ ng tý, cưảà hàà ng đóý cung càố p. Khi thiểố t kểố lógó biểể n hiểệệ u, khóệ ng nểệ n sưả duệ ng nhưũng hìành àả nh quàý trưàu tươệng, dểễ gàệ ý liểệ n tươảng vàà hiểể u làầ m.

Đem lại thông tin qua thị giác Biểể u tươệng đươệc sưả duệ ng tróng lógó phàả i thểể hiểệệ n đươệc sưệ sàý ng tàệ ó hơệp lýý vàà dểễ hiểể u. Càầ n phàả i truýểầ n tàả i đươệc thóệ ng điểệệ p móệệ t càý ch ngàắ n góệ n, dểễ hiểể u


nhàố t đểố n vơýi khàý ch hàà ng. Móệệ t lógó khi đươệc thiểố t kểố quàý phưýc tàệ p sểũ khiểố n chó ngươài xểm khóệ ng thểể hiểể u đươệc nóệệ i dung, hóàăệ c lógó quàý đơn giàả n sểũ gàệ ý truà ng làăệ p vơýi lógó khàý c. Lógó gàắ n vơýi thương hiểệệ u, vìà vàệệ ý thiểố t kểố lógó phàả i nóý i lểệ n đươệc càý i tóệ i cuả à dóành nghiểệệ p, thểể hiểệệ n đươệc càý i đóệệ c đàý ó riểệ ng đểể khi móệ i ngươài nhìàn vàà ó ngàý làệệ p tưýc hóệ sểũ nhàệệ n rà thương hiểệệ u cuả à bàệ n thóệ ng quà lógó đóý . Thiết kế logo cân bằng hài hòa Khi thiểố t kểố lógó quàả ng càý ó bàệ n càầ n phàả i đàả m bàả ó đươệc sưệ càệ n bàằ ng hàà i hóà à vểầ màăệ t hìành khóố i vàà khóàả ng càý ch đươệc ghểý p nóố i tinh tểố đểể hóệ à tiểố t đươệc càệ n bàằ ng hơn. Khóệ ng chìả thểố , lógó cóà n phàả i cóý sưệ càệ n bàằ ng vàà hơệp lìý vơýi fónt chưũ. Khóệ ng thểể đàăệ t lógó quàý tó só vơýi fónt chưũ sểũ khiểố n ngươài xểm khóệ ng chuý ýý đểố n chưũ trểệ n bàả ng quàả ng càý ó. Màu sắc logo bắt mắt Móệệ t lógó àố n tươệng cóà n càầ n phàả i chuý ýý đểố n màà u sàắ c. Dìũ nhiểệ n màà u sàắ c cuả à lógó phàả i làà màà u sàắ c cuả à thương hiểệệ u. Lógó phàả n àý nh tóể ng quàý t thương hiểệệ u, gàắ n liểầ n vơýi thương hiểệệ u, bơải thểố khóệ ng thểể nàà ó thiểố t kểố lógó xà rơài thương hiểệệ u đươệc, sểũ khiểố n chó ngươài nhìàn khóý lóà ng màà nhơý đểố n thương hiểệệ u cuả à bàệ n. Tham khảo thêm Chữ nổi Inox Chữ nổi nhôm Gáy nhôm uốn chữ

Lưu ý để có logo và bảng hiệu quảng cáo đẹp  
Lưu ý để có logo và bảng hiệu quảng cáo đẹp  
Advertisement