Page 1

Bạạ n đạã biếế t cạá ch chốế ng rỉỉ sếá t chố xế mạá y Ngạà y nạy, cạá c lốạạ i phương tiếệạ n di chuyếể n cuỉ ạ chuá ng tạ lạà mốệạ t tạà i sạỉ n rạế t quyá giạá vạà quạn trốạ ng mạà chuá ng tạ thươàng quạn tạệ m đếể sưỉ duạ ng mốệạ t cạá ch ạn tốạà n. Tuy nhiếệ n cạá c lốạạ i phương tiếệạ n di chuyếể n như xế gạắ n mạá y dố cạầ n đốệạ chạắ c chạắ n nếệ n cốá khung sươàn thươàng lạà m bạằ ng sạắ t. Chuá ng tạ cạầ n cốá chếế đốệạ bạỉ ố vếệạ chố cạá c lốạạ i xế gạắ n mạá y nạà y thạệạ t tốế t như chốế ng rỉỉ sếá t xế mạá y dố sạắ t lạà lốạạ i vạệạ t kiếệạ u dếễ biạ rỉỉ sếá t. 2 cách chống rỉ sét hiệu quả cho xe máy Đếể cốá thếể chốế ng rỉỉ sếá t xế mạá y thạệạ t tốế t chuá ng tạ cạầ n sưỉ duạ ng bỉành xiạt tạể y rỉỉ sếá t hốạặạ c cạá c lốạạ i sạỉ n phạể m cạố cạế p khạá c đếể giuá p chố sạỉ n phạể m cốá khạỉ nạặ ng chốế ng chiạu đươạc vơái cạá c lốạạ i rỉỉ sếá t nạà y mốệạ t cạá ch cạố nhạế t. Cốá bạ lốạạ i kyã nạặ ng chốế ng rỉỉ sếá t xế mạá y điếể n hỉành bạố hốầ m lốạạ i thưá nhạế t lạà sơn mốệạ t lơáp sơn lốá t cốá khạỉ nạặ ng chốế ng rỉỉ ngạy sạu khi hốạà n thiếệạ n sạỉ n phạể m, nốá nạắ m dươái lơáp sơn đếể bạỉ ố vếệạ chố sạắ t khốệ ng biạ rỉỉ sếá t.

Thưá hại chỉánh lạà sưỉ duạ ng sơn mạạ kếã m đếể chốế ng rỉỉ sếá t xế mạá y cạá c lốạạ i sơn mạạ kếã m tạạ ố rạ chố bếầ mạặạ t sạắ t cạá c lơáp kếã m thạệạ t sưạ vạà rạắ n chạắ c. Cạá c lơáp kếã m nạà y sếã lạà thưá tốế t nhạế t đếể duy trỉà hỉành thạá i chố sạỉ n phạể m vạà đếm đếế n chố sạỉ n phạể m cạá c hỉành thưác tốế t nhạế t mạà khốệ ng biạ ạỉ nh hươỉng tưà mốạ i yếế u tốế bếệ n


ngốạà i cuỉ ạ mốệ i trươàng vạà đếm đếế n chố chuá ng tạ sưạ bạỉ ố quạỉ n tốế t hơn, chốế ng rỉỉ sếá t xế mạá y tốế t hơn. Lưu ý khi sử dụng phụ kiện chống rỉ sét Tuy vạệạ y, khốệ ng chỉỉ cốá sươàn xế mơái cạầ n chốế ng rỉỉ sếá t xế mạá y mạà trống cạá c lốạạ i xế mạá y hiếệạ n nạy cuã ng cốá rạế t nhiếầ u lốạạ i phuạ kiếệạ n như bỉành xiạt chốế ng rỉỉ sếá t đươạc cạế u tạạ ố tưà sạắ t vỉà vạệạ y muốế n cốá thếể chốế ng rỉỉ sếá t xế mạá y đốầ ng nhạế t bạạ n cạầ n chuá yá cạỉ cạá c lốạạ i phuạ kiếệạ n nạy đếể cốá thếể mạng lạạ i chố chuá ng tạ sưạ đạầ u tư tốế t nhạế t vạà hốạà n ạỉ ố nhạế t. Quạ đốá chuá ng tạ mơái cốá thếể dếễ dạà ng thưạc hiếệạ n đươạc viếệạ c bạỉ ố vếệạ thạệạ t lạà hốạà n hạỉ ố tốạà n bốệạ chiếế c xế yếệ u dạế u cuỉ ạ mỉành mốệạ t cạá ch tốế t nhạế t. Tuy nhiếệ n khi bạạ n muạ cạá c lốạạ i vạệạ t liếệạ u đếể sưỉ duạ ng chố viếệạ c chốế ng rỉỉ sếá t xế mạá y chuá ng tạ cạầ n chuá yá thạệạ t nhiếầ u đếế n nhưãng cạá ch thưác lạà m sạố đếể chố chuá ng thạệạ t sưạ hốạà n hạỉ ố vạà đốá lạà điếầ u mạà lyá dố bạạ n cạầ n sưỉ duạ ng cạá c lốạạ i sơn mạạ kếã m hạy cạá c lốạạ i sạỉ n phạể m chốế ng rỉỉ sếá t chạế t lươạng nhạế t đếể cốá thếể mạng lạạ i chố chuá ng tạ sưạ tin tươỉng tuyếệạ t đốế i khi sưỉ duạ ng cạá c sạỉ n phạể m nạà y vạà tạạ ố điếầ u kiếệạ n mốệạ t cạá ch thuạệạ n lơại nhạế t khi thưạc hiếệạ n chuá ng. Tham khảo thêm Tem phản quang Tem phản quang xe máy Logo phản quang

Bạn đã biết cách chống rỉ sét cho xe máy  
Bạn đã biết cách chống rỉ sét cho xe máy  
Advertisement