Page 1

Ưu điểể m cuủ a côô ng nghểôệ caắ t lasểr kim lôaệ i taấ m Trểô n thiệ trườờng hiểôệ n nay, lĩĩnh vưệc gia côô ng kim lôaệ i taấ m, caắ t lasểr kim lôaệ i đườệc ưứng duệ ng ngaờ y caờ ng phôể biểấ n vaờ đang phaứ t triểể n nhanh chôứ ng. Đaô y laờ bườức ngôaệ t quan trôệ ng đaứ nh daấ u sưệ chuyểể n mĩờnh cuủ a ngaờ nh gia côô ng cờ khĩứ, caắ t lasểr chĩứnh xaứ c. Đườệc ưứng duệ ng đểể caắ t inôx, kim lôaệ i,… Công nghệ cắt laser là gì? Laờ côô ng nghểôệ caắ t tiểô n tiểấ n nhaấ t hiểôệ n nay, dưệa trểô n nguyểô n lyứ hôaệ t đôôệ ng cuủ a chuờ m tia Lasểr. Cuệ thểể hờn, laờ sưủ duệ ng nhưĩng tia lasểr đểể caắ t khaắ c nhưĩng vaôệ t liểôệ u baằ ng nhiểề u nguôề n naă ng lườệng khaứ c nhau laờ m biểấ n đôể i phôô i trểô n taấ t caủ kim lôaệ i như: gia côô ng saắ t thểứ p, inôx, đôề ng nhôô m,…

Chuờ m tia Lasểr côứ nguôề n nhiểôệ t taôệ p trung vờứi maôệ t đôôệ nhiểôệ t caô, dô đôứ kim lôaệ i khi caắ t côứ raĩ nh caắ t hểệ p, saắ c caệ nh đểể laệ i caệ nh caắ t vờứi đườờng caắ t đểệ p, chaấ t lườệng bểề maăệ t nểứ t vaờ đôôệ chĩứnh xaứ c tuyểôệ t đôấ i. Ưu điểm của cắt laser kim loại Maứ y caắ t Lasểr côứ khaủ naă ng caắ t kim lôaệ i nhanh vaờ đôôệ chĩứnh xaứ c caô maờ nhưĩng phường phaứ p caắ t khaứ c khôô ng thểể laờ m đườệc. Bểô n caệ nh đôứ , vờứi naă ng suaấ t vaờ hiểôệ u quaủ maứ y Lasểr taệ ô ra giuứ p giaủ m thiểể u giaứ thaờ nh gia côô ng. Dô đôứ , caắ t Lasểr laờ phường phaứ p đườệc raấ t nhiểề u khaứ ch haờ ng lưệa chôệ n.


– Gia côô ng caắ t trểô n môệ i vaôệ t liểôệ u khaứ c nhau như: inôx, kim lôaệ i, phi kim, đôề ng nhôô m,…. – Nguyểô n lyứ hôaệ t đôôệ ng tưệ đôôệ ng thểô maẫ u thiểấ t kểấ , côô ng nghểôệ caắ t kim lôaệ i baằ ng lasểr côứ thểể caắ t đườệc baấ t cưứ maẫ u naờ ô thểô yểô u caề u. – Quaứ trĩờnh caắ t diểẫ n ra nhanh chôứ ng vờứi maắ t caắ t đểệ p, khôô ng caề n caứ c bườức gia côô ng phuệ thểô m. – Côứ thểể caắ t chi tiểấ t nhôủ , caắ t thểô đườờng thaằ ng – đườờng công baấ t kĩờ, chi tiểấ t côứ đôôệ phưức taệ p caô. – Khaủ naă ng tưệ đôôệ ng hôứ a caô, caắ t đườệc caứ c bểề maăệ t daờ y môủ ng khaứ c nhau, chi tiểấ t caề u kyờ phưức taệ p, gia côô ng đaệ t đôôệ chĩứnh xaứ c tuyểôệ t đôấ i… – Saủ n phaể m gia côô ng caắ t lasểr khôô ng biệ raă ng cưa, côứ đườờng caắ t đểệ p hôaờ n haủ ô, mang laệ i đôôệ saắ c nểứ t, tĩứnh chĩứnh xaứ c caô. Ad-mart laờ đờn việ uy tĩứn chuyểô n cung ưứng diệch vuệ caắ t lasểr kim lôaệ i taấ m đaệ t tiểô u chuaể n trông nhiểề u naă m. Nhờờ vaờ ô kinh nghiểôệ m thưệc tểấ đườệc tĩứch luĩ y trông suôấ t thờời gian hôaệ t đôôệ ng cuờ ng vờứi sưệ tư vaấ n đôứ ng gôứ p cuủ a đôôệ i nguĩ nhaô n viểô n kyĩ thuaôệ t chuứ ng tôô i hi vôệ ng chia sểủ trểô n đaô y sểĩ thaôệ t sưệ hưĩu ĩứch chô môẫ i khaứ ch haờ ng thi côô ng. Tham khảo thêm Cắt tấm PE Cắt tấm KEVLAR Cắt tấm xốp KT

Ưu điểm của công nghệ cắt laser kim loại tấm  
Ưu điểm của công nghệ cắt laser kim loại tấm  
Advertisement