Page 1

Arquitectura per a la salut 18 anys d’arquitectura sanità ria a Catalunya CatSalut 1991-2009


Presentació «L’exposició que visiteu i la publicació que l’acompanya, impulsades pel COAC i el Servei Català de la Salut, ens presenten una extensa i completa mostra de l’obra arquitectònica que, mitjançant les seves inversions, el Departament de Salut ha promogut durant els últims 18 anys. La selecció de projectes proposada pels comissaris i els autors dóna una idea del nivell d’excel·lència assolit pel conjunt dels professionals de l’arquitectura que han treballat al servei d’uns equipaments de salut millors i més propers: l’arquitectura posada al servei de la comunitat.» Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut

«Des de la seva creació l’any 1991, el Servei Català de la Salut ha mantingut com una de les seves principals prioritats la de contribuir a desplegar i consolidar una xarxa d’equipaments que permetés oferir uns serveis assistencials de qualitat i propers als ciutadans, i que es fes garantint l’equitat d’accés, tant des d’un punt de vista territorial com individual. La recent commemoració dels primers 18 anys d’existència del Servei Català de la Salut ha propiciat un seguit de reflexions, debats i publicacions entorn de l’evolució que ha experimentat el model sanitari català i els resultats que s’han assolit durant tots aquests anys. Aquesta exposició és el darrer d’aquests actes que, sense cap mena de dubte, han estat un bon moment per fer balanç del camí recorregut i també, especialment, per fer plantejaments de futur.» Josep Maria Sabaté i Guash, director del Servei Català de la Salut

«L’exposició “Arquitectura per a la Salut”, fruit de la col·laboració entre el COAC i el Servei Català de la Salut, és motiu d’una gran satisfacció per tot allò que ens revela sobre el fructífer esforç conjunt que l’Administració i els arquitectes han portat a terme per modernitzar el nostre sistema públic de salut. És també l’oportunitat de fer tangible i de celebrar com el nostre col·lectiu ha desenvolupat la seva responsabilitat social mitjançant l’exercici de l’arquitectura.» Jordi Ludevid i Anglada, president del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). Degà del COAC de juny de 2006 a gener de 2010


El sistema de salut del Catsalut en xifres El sistema de salut El sistema de salut de Catalunya és un sistema públic que ofereix cobertura sanitària universal, a la qual té accés el conjunt dels ciutadans de Catalunya. La seva organització respon a l’esquema d’un model sanitari mixt, on s’integren tots els recursos assistencials en una única xarxa d’utilització pública, amb independència de la seva titularitat jurídica. El Servei Català de la Salut (CatSalut) realitza una funció que es podria assimilar conceptualment a la d’una asseguradora, la missió de la qual és garantir una assistència integral i de qualitat en el marc del sistema públic de Salut. El CatSalut garanteix a tots els ciutadans l’accés als serveis i prestacions sanitaris públics a través de l’assignació als diferents proveïdors que integren la xarxa assistencial pública dels recursos econòmics que provenen del Departament de Salut, d’acord amb el pressupost aprovat anualment pel Parlament de Catalunya.

Alt Pirineu i Aran Girona Catalunya Central Lleida Barcelona Camp de Tarragona

El Departament de Salut, a través del CatSalut, assegura l’atenció sanitària a tota la població amb criteris d’equitat, accessibilitat, equilibri territorial i qualitat assistencial

Terres de l’Ebre

Despesa sanitària pública / PIB 2010

Un sistema de salut per atendre les demandes d’una població creixent i diversa Població assegurada

4,5%

Gener 2010 7.646.944

El pressupost d’inversions s’incrementa un 190,7% (2004-2010) 2010

346 m€

La despesa sanitària pública creix un 75,2% (2004-2010) 2010

9.547 m€

Gener 2004

6.926.191

Esperança de vida Dones 84,5 anys Homes 78,2 anys Professionals a la xarxa assistencial pública Assistència sanitària, sociosanitària i de salut mental 101.872 Transport sanitari Plantilla de personal equivalent, 2008.

5.341


El sistema de salut del Catsalut en xifres La xarxa assistencial i l’esforç inversor «En aquest context de profunds canvis i transformacions, el sistema de salut desenvolupa diverses funcions que esdevenen fonamentals. Constitueix un element principal de la cohesió social i territorial i de suport al benestar de persones i famílies, però també desenvolupa un paper cabdal com a dinamitzador de l’economia i generador de riquesa, ocupació i coneixement. Aquests són alguns dels múltiples efectes positius que genera en el conjunt de la societat l’esforç inversor que ha fet possible la millora de la xarxa d’equipaments de salut.» Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut

Pla d’inversions en equipaments de salut 2004-2015

Inversió en equipaments de salut 2004-2015

5.323 m€

Aquest Pla respon a la voluntat del Departament de Salut per: •M  illorar l’equilibri territorial, facilitant l’accés i apropant els serveis a la ciutadania • Modernitzar els equipaments existents • Incrementar la capacitat de resolució de problemes de salut i la qualitat assistencial i de servei

Una completa xarxa assistencial pública que ofereix serveis a tot el territori (2010)

415 831 69 94

Construcció de nous equipaments de salut i ampliació i millora de centres

65 152

286

40

Centres de Salut (CAP i consultoris locals)

19 Hospitals d’aguts 6 Hospitals lleugers 25 Centres sociosanitaris 27 Centres de salut mental 600 Actuacions d’ampliació

i millora de centres

764

Actuacions de millora als consultoris locals en col·laboració amb els ajuntaments 

Centres d’atenció primària

Consultoris locals

Hospitals d’aguts

Centres sociosanitaris amb internament 

Hospitals de dia sociosanitaris

Centres de salut mental d’adults i infantojuvenils 

Centres amb internament

de salut mental


Les inversions en infraestructures sanitàries Model de planificació La detecció de les necessitats i la prioritat de les actuacions s’efectuen en el marc de les estratègies de planificació del Departament de Salut, amb la participació de les regions sanitàries i els governs territorials de salut (GTS). El procés de planificació i programació de les inversions facilita la participació dels diferents agents, tracta d’aconseguir una assignació equitativa i eficient dels recursos disponibles i incorpora els criteris del Mapa sanitari. El Mapa sanitari és l’instrument de planificació mitjançant el qual el Departament de Salut determina les directrius per desenvolupar els serveis que conformen el sistema públic de salut i per adequar-los a les necessitats de la població, d’acord amb els objectius del Pla de Salut de Catalunya i dels plans directors del Departament de Salut, atesos els criteris d’equitat, eficiència, sostenibilitat i satisfacció de la ciutadania. El CatSalut es responsabilitza de la gestió de l’execució de les inversions incorporades al Pla d’execució d’inversions en infraestructures sanitàries (PEIIS), que és l’inventari permanentment actualitzat de totes les inversions en infraestructures. La incorporació d’una inversió al PEIIS suposa que s’han complert tots els requisits relatius a la priorització sanitària, la viabilitat i idoneïtat tècnica, i l’adequació a les disponibilitats dels escenaris econòmic i pressupostari. El CatSalut exerceix una funció de supervisió i seguiment centralitzat de l’execució de les inversions.

Línies estratègiques Directius de planificació i criteris tècnics Planificació

Departament de Salut

Estudi de necessitats i priorització a nivell territorial Plans funcionals Pla d’execució d’inversions en infraestructures sanitàries (PEIIS)

Regions sanitàries i governs territorials de salut (GTS) Departament de Salut / entitats proveïdores CatSalut

Departament de Salut Catsalut

Execució Producció descentralitzada (execució de tercers) Seguiment centralitzat

Empresa adjudicatària / GISA / EEPP entitats proveïdores CatSalut


Les inversions en infraestructures sanitàries Gestió i finançament El finançament de les inversions recau essencialment en els recursos que provenen dels pressupostos del Departament de Salut. Aquest esforç inversor ha comptat amb el suport dels proveïdors sanitaris concertats, que han destinat una part dels seus recursos a la millora dels seus equipaments, i també els municipis, que, amb l’estímul i el suport de subvencions i convenis de col·laboració amb el Departament, han contribuït a l’ampliació i millora de la xarxa de consultoris i centres de salut local. Actualment, coexisteixen diferents modalitats de gestió i finançament de les inversions, escollint-se en cada cas la que s’adequa millor a les característiques de cada actuació: • la inversió directa del CatSalut per mitjà del seu pressupost

anual d’inversió, • la inversió per mitjà de l’empresa pública GISA, • l’adquisició d’equipaments per mitjà de censos emfitèutics, • la inversió executada per mitjà de consorcis i empreses públiques, • els convenis de subvenció a proveïdors sanitaris concertats, • els convenis amb ens locals, • la concessió administrativa, • les operacions amb ICF Equipaments.

La utilització d’una de les modalitats de finançament i gestió es determina en funció de les circumstàncies concretes que condicionen i singularitzen cada actuació d’inversió, com poden ser: • la titularitat jurídica del centre o del solar, • les característiques del finançament, els recursos dispo-

nibles i la capacitat d’endeutament, • la complexitat tècnica de l’actuació i la gestió dels riscos derivats de la construcció, • la voluntat de corresponsabilitzar els proveïdors del sistema de salut i altres administracions també implicades en la millora de la xarxa d’equipaments públics, • la necessitat d’adequar el ritme d’execució de les inversions a la planificació realitzada pel Departament de Salut.


Atenció Primària Primer àmbit d’accés del ciutadà a l’assistència sanitària. Els seus serveis són d’accés directe de la població i constitueix el nucli fonamental del sistema sanitari. Integra l’atenció preventiva, l’atenció curativa, l’atenció rehabilitadora i la promoció de la salut de la comunitat.

CAP És l’estructura física i funcional que permet el desenvolupament adequat de l’atenció primària de salut per part de l’equip de professionals sanitaris i no sanitaris que hi presten els seus serveis. Consultori local Centres de l’àmbit de l’atenció primària que no són capçalera o seu d’una àrea bàsica de salut (ABS) i que complementen els serveis en el territori d’una ABS. Els consultoris depenen del CAP de referència de l’ABS. Salut i territori 415 Centres d’Atenció Primària 580.000 m2 superfície construïda total 840 Consultoris locals 70.000 m2 superfície construïda total

El territori català es divideix en set regions sanitàries, delimitades a partir de factors geogràfics, socioeconòmics i demogràfics. Els sectors sanitaris, constituïts per l’agrupació d’àrees bàsiques de salut, són l’àmbit on es desenvolupen i coordinen les activitats de promoció de la salut, prevenció de la malaltia, salut pública i assistència sociosanitària en l’àmbit de l’atenció primària i de les especialitats mèdiques. L’àrea bàsica de salut és la unitat territorial elemental a través de la qual s’organitzen els serveis d’atenció primària de salut. Són unitats territorials formades per barris o districtes en les àrees urbanes, o per un o més municipis en l’àmbit rural.


N

CAP Blanes 2

EMPLAçament C. ERNEST LLUCH,

CONSTRUCTOR Fomento de

BLANES (LA SELVA) Arquitecte IBON BILBAO, JORDI CAMPOS, CATERINA FIGUEROla, CARLOS GELPÍ – AQ4 ARQUITECTURA ESTRUCTURA CARLES JAÉN, MIQUEL ÀNGEL SALA – BOMA INSTAL·LACIONS SANTI FERRER, XAVIER GASTÓN – INTEGRAL, SA

construcciones y contratas, SA – FCC DATA PROJECTE 2004-2005 DATA OBRA 2006-2007 PRESsupost 2.840.000 € SUPERFíCIE 3.003 m2 fotografia Adrià goula

N

CAP Eixample Mar, Vilanova i la Geltrú

EMPLAçAMent Pl. dels Boleranys, Vilanova i la Geltrú (el garraf) ARQUITECTe Claudi Aranyó, Joan Ensenyat, Enric Tarrida – aet arquitectes ESTRUCTURA Rafael Bellmunt INSTAL·LACIONS Bernat Alonso

CONSTRUCTOR Grup Qualitat data PROjECTe 2007 datA OBRA 2008-2009 PREsSUPost 2.958.580 € SUPERFíCIE 1.991 m2 fotografia jordi canosa

N

CAP Castelló d’Empúries

EMPLAçament C. DEL RENTADOR, S/N, CASTELLÓ D’EMPÚRIES (l’alt empordà) Arquitecte JOSEP FERRANDO, ESTRELLA ORDÓÑEZ, PERE GARCIA ESTRUCTURA GERARDO RODRÍGUEZ – STATIC ingenieria, SA INSTAL·LACIONS RAMON CODINA – STUDIS ESL

CONSTRUCTOR EURITMIA CONSTRUCCIONS, SA DATA PROJECTE 2005 DATA OBRA 2006-2007 PRESsupost 1.400.000 € SUPERFíCIE 920 m2 fotografia Adrià goula

Atenció Primària


N

CAP Sant Sadurní d’Anoia

EMPLAçament C. de Gelida, s/n, Sant Sadurní d’Anoia (l’alt penedès) ARQUITECTe MARTÍNEZ LAPEÑATORRES ARQUITECTOS ESTRUCTURA Gerardo Rodriguez – STATIC ingeniería, sa INSTAL·lACIONS Arcadio de Bobes & Toni Tribó, arqtes

CONSTRUCTOR JOTSA data PROjECTe 1990 data OBRA 1995-1996 PREsSUPost 828.658,89 € SUPERFíCIE 1.120 m2 fotografia jordi miralles

N

CAP Torredembarra

EMPLAçament C. ONZE DE

CONSTRUCTOR CONTRATA Y OBRAS.

SETEMBRE, S/N, TORREDEMBARRA (EL TARRAGONÈS) ARQUITECTe ARNALDO BASADONNA, ISIDRE RIGAU ESTRUCTURA ARNALDO BASADONNA INSTAL·lACIONS cast enginyeria

EMPRESA CONsTRUCTORA, SA data PROjECTe 1995 data OBRA 1995-1998 PREsSUPost 90.424 € SUPERFíCIE 1.145,10 m2 fotografia jordi miralles

N

CL Vallfogona de Riucorb

EMPLAçament camí de Sant Pere, s/n, Vallfogona de Riucorb (la Conca de Barberà) Arquitecte Ivan Martín, Xavier Romaní ESTRUCTURA Gemma Humbert INSTAL·LACIONS Albert Casanovas, JCL enginyers

CONSTRUCTOR TAU ICESA data PROjECTe 2009 data OBRA 2009-2010 PREsSUPoST 384.645 € SUPERFíCIE 176 m2 fotografia manel pérez

Atenció Primària


Hospitals L’atenció especialitzada és el segon nivell d’accés del ciutadà a l’assistència sanitària i es presta a través dels recursos d’internament, consultes ambulatòries especialitzades, hospitals de dia, urgències i hospitalització a domicili. La majoria d’aquests recursos s’organitzen funcionalment en la xarxa d’hospitals d’aguts, la xarxa sociosanitària, la xarxa de salut mental i altres (drogodependències, altres recursos d’atenció especialitzada i atenció farmacèutica). L’atenció especialitzada es presta sovint amb la combinació dels recursos.

L’Hospital general d’aguts Estructura sanitària on es dedica la majoria de recursos a l’hospitalització general aguda, que, en alguns casos, inclou també l’atenció psiquiàtrica. Disposen de serveis mèdics d’internament, serveis quirúrgics, consultes externes, diagnòstic per la imatge, serveis d’urgències, hospital de dia, cirurgia major ambulatòria i cirurgia menor ambulatòria. Nivells hospitalaris 69 Hospitals d’aguts 1.750.000 m2 Superfície construïda total

Hospital general bàsic: recurs d’internament que dóna resposta completa a la demanda habitual de la població. Hospital de referència: recurs d’internament destinat a resoldre la pràctica totalitat dels problemes de salut susceptibles de curació o millora, excepte aquells que requereixen recursos tecnològics de cost molt elevat o una pràctica altament especialitzada. Hospital d’alta tecnologia: recurs d’internament que assumeix les malalties de baixa prevalença no assumibles pels hospitals generals bàsics o de referència, que disposa de les anomenades supraespecialitats i de noves tecnologies diagnosticoterapèutiques.


N

Hospital Moisès Broggi, Sant Joan Despí

EMPLAçament Av. del Baix

CONSTRUCTOR Sanibaix DATA PROJECTE 2005 DATA OBRA 2005-2009 PRESsupost 57.177.310,57 € SUPERFíCIE 45.725,78 m2 fotografia simon garcía asensio

Llobregat, sant joan despí (el baix llobregat) Arquitecte Brullet-PINEDA ARQUITECTES ESTRUCTURA GERARDO RODRÍGUEZ – STATIC INGENIERÍA, SA INSTAL·LACIONS JOSEP ZALDIVAR – GRUPO JG INGENIEROS CONSULTORES DE PROYECTOS, SA

N PLANTA NIVELL 3 +29,60 ACCÉS PÀRQUING

+29.60

ACCÉS CONSULTES EXTERNES I GABINETS MÈDICS

GABINETS I EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES

CONSULTA EXTERNA

CONSULTA EXTERNA

UNITAT DE CURES INTENSIVES

LABORATORI D'URGÈNCIES UNITATS ADMINISTRATIVES DELS SERVEIS MÈDICS

ÀREA DE DESCANS METGES DE GUÀRDIA

+29.60

8%

U.INFORMÀTICA

0

Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

EMPLAÇAMENT CAMÍ VELL DE LA

CONSTRUCTOR FOMENTO DE

COLÒNIA, 25, SANT BOI DE LLOBREGAT (EL BAIX LLOBREGAT) ARQUITECTE JOAN PRAT, TONI CODINA – CPVA I ARQUITECTES ASSOCIATS ESTRUCTURA DAVID GARCIA – BIS ARQUITECTES INSTAL·LACIONS GRUPO JG, INGENIEROS CONSULTORES DE PROYECTOS, SA

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA – FCC DATA PROJECTE 2007 DATA OBRA 2007-2010 PRESSUPOST 99.988.994 € SUPERFÍCIE 47.460,68 m2 FOTOGRAFIA SIMÓN GARCIA

5

10

20

N

N

Hospital Comarcal de Blanes

EMPLAçament CALA SANT FRANCESC, 5, BLANES (la selva) ARQUITECTe HUMBERT COSTAS, MANUEL GÓMEZ – MESTURA ARQUITECTES, ALBERT DE PINEDA ESTRUCTURA ROBERT BRUFAU – BOMA INSTAL·LACIONS GRUPO JG, INGENIEROS CONSULTORES DE PROYECTOS, SA

CONSTRUCTOR CUBIERTAS Y MZOV, SA datA PROjecte 1989 data OBRA 1990-1992 PREsSUPost 7.745.282,18 € SUPERFÍCIE 12.044 m2 fotografia david pernas

hospitals


N

Hospital de Mataró

EMPLAçament Ctra. CIRERA, S/N,

CONSTRUCTOR FOMENTO DE

MATARÓ (el maresme) ARQUITECTe SERVEIS TÈCNICS SERVEI CATALÀ DE LA SALUT + CAST, SA ESTRUCTURA SERVEIS TÈCNICS SERVEI CATALÀ DE LA SALUT + CAST, SA INSTAL·LACIONS SERVEIS TÈCNICS SERVEI CATALÀ DE LA SALUT + CAST, SA

data PROjECTe 1994 data OBRA 1995-1998 PREsSUPost 36.280.273,59 € SUPERFíCIE 50.188 m2 fotografia jordi miralles

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA

N

Fundació Hospital de l’Esperit Sant

EMPLAÇAMENT AV. MOSSÈN PONS I RABADÀ S/N, SANTA COLOMA DE GRAMENET (EL BARCELONÈS) ARQUITECTE FRANCESC PERNAS, JOAQUIM SOLÉ, ARQUITECTES – CASA, SLP ESTRUCTURA ESTEYCO, SA INSTAL·LACIONS GRUPO JG, INGENIEROS CONSULTORES DE PROYECTOS, SA. EINESA CONSTRUCTOR UTE Esperit Sant (OHL, SA, Guinovart Oshsa)

DATA PROJECTE 2003 DATA OBRA 2003-2007 PRESSUPOST PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 34.721.676 € PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ: 32.833.265 € PRESSUPOST DE LIQUIDACIÓ: 34.446.548 € SUPERFÍCIE 38.681 m2 FOTOGRAFIA DAVID PERNAS

N

Parc Hospitalari Martí i Julià. Hospital de Santa Caterina, Salt

EMPLAçament c. Doctor Castany

INSTAL·LACIONS grupo JG, ingenieros

s/n, Salt (EL Gironès) ARQUITECTe MANUEL BRULLET, ALFONSO DE LUNA, ALBERT DE PINEDA, ALBERT VITALLER, Mª ÁNGELES MANCHADO ESTRUCTURA MANUEL ARGUIJO Y ASOCIADOS, SL

consultores de proyectos, sa CONSTRUCTOR NECSO Entrecanales Cubiertas, SA datA PROjecte 1995-2000 datA OBRA 2004 PRESsUPost 18.037.677,69 € SUPERFÍCIE 27.387 m2 fotografia lluís casals

hospitals


N

Hospital General de Granollers

EMPLAÇAMENT AV. FRANCESC RIBAS

CONSTRUCTOR FERROVIAL

S/N, GRANOLLERS (EL VALLÈS ORIENTAL) ARQUITECTE ALBERT DE PINEDA – PINEARQ ESTRUCTURA MANUEL ARGUIJO Y ASOCIADOS, SL INSTAL·LACIONS GRUPO JG, INGENIEROS CONSULTORES DE PROYECTOS, SA

AGROMAN

DATA PROJECTE 2004 DATA OBRA 2006-2010 PRESSUPOST 16.199.933,38 € SUPERFÍCIE 19.565 m2 FOTOGRAFIA FG+SG

N

Hospital de Sabadell

EMPLAçament PARC TAULÍ, S/N, SABADELL (EL VALLÈS OCCIDENTAL) ARQUITECTe JOAN M. PASCUAL, FERRAN DE LOS SANTOS, JOSEP PÉREZ, RAMON TORRENTS – ESTUDI PSP ARQUITECTURA SCP ESTRUCTURA bb arquitectura INSTAL·LACIONS milian associats CONSTRUCTOR copcisa

Data projecte 2005 Data OBRA 2006-2009 PRESsupost 19.229.898 € SUPERFíCIE contruïda ampliació 15.641 m2 SUPERFíCIE contruïda reforma 1.098 m2 fotografia jordi canosa

N

Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa Althaia

EMPLAçament C. NOU DE SANTA

CONSTRUCTOR

CLARA, S/N, MANRESA (EL BAGES) ARQUITECTe ESTUDI PSP ARQUITECTURA SCP, JAUME ESPINAL, JOAN RIBERA, UTE ARQUITECTES ESTRUCTURA JORDI PADRÓ INSTAL·LACIONS GRUPO JG, INGENIEROS CONSULTORES DE PROYECTOS, SA

CONSTRUCCIONS COTS I CLARET CONSTRUCTORA D’ARO CONSTRUCCIONES PAI. GRUP SOLER UTE BAGES SANITÀRIA Data projecte 2007 Data OBRA 2008-2010 PRESsupost 33.700.000 € SUPERFíCIE 40.600 m2 fotografia UTE Arquitectes

hospitals grans remodelacions hospitals


Centres sociosanitaris L’atenció sociosanitària segueix un model d’atenció integral i multidisciplinària que garanteix una atenció de qualitat a les persones grans, els malalts crònics amb dependència, les persones en situació terminal, els malalts amb demència i les cures pal·liatives.

Centre sociosanitari Centre d’internament dotat de característiques estructurals i de personal necessari per atendre pacients amb problemes sociosanitaris. Poden ser centres d’internament de finalitat sociosanitària exclusivament o hospitals autoritzats, tant per a internament d’aguts com per al sociosanitari i/o psiquiàtric. Els centres ubicats en territoris amb menys densitat de població són més polivalents, mentre que els que es troben en territoris més densament poblats tenen més grau d’especificitat.

146 Centres sociosanitaris 320.000 m2 Superfície construïda total

Altres dispositius sociosanitaris Hospital de dia sociosanitari: servei d’assistència interdisciplinària, de predomini sanitari, on el pacient amb malalties o incapacitats físiques acudeix durant el dia per rebre tractament integral i retornar després al seu domicili. Altres recursos: serveis per a col·lectius específics o per a tractaments que requereixen una atenció específica.


N

Hospital Sociosanitari Francolí, Tarragona

EMPLAçament C. doctor mallafré guasch, s/n, Tarragona (EL TARRAGONÈS) Arquitecte RAMON ARTIGUES, RAMON SANABRIA ESTRUCTURA MANUEL ARGUIJO – MANUEL ARGUIJO Y ASOCIADOS, SL

INSTAL·LACIONS JOSEP M. MILIÁN CONSTRUCTOR COMAPA data PROjecte 1999 data OBRA 2002-2005 PREsSUPost 5.838.927,86 € SUPERFíCIE 7.453,90 m2 fotografia aleix baguè

N

Clínica El Carme, Badalona

EMPLAçament CAMÍ DE SANT JERONI DE LA MURTRA, 60, BADALONA (el barcelonès) ARQUITECTe ALBERT DE PINEDA – PINEARQ ESTRUCTURA MANUEL ARGUIJO – MANUEL ARGUIJO Y ASOCIADOS, SL

INSTAL·LACIONS GRUPO JG, INGENIEROS CONSULTORES DE PROYECTOS, SA

CONSTRUCTOR ACS data PROjECTe 2001 data OBRA 2001-2003 PREsSUPost 7.273.546,93 € SUPERFÍCIE 9.037 m2 fotografia Mª ángeles manchado

N

Equipaments Sanitaris Cotxeres Borbó, Barcelona

EMPLAçAMENT AV. DE BORBÓ, 18-52, BARCELONA (el barcelonès) ARQUITECTE LAVIÑA-DE LA VILLA, ARQUITECTURA ESTRUCTURA JOSEP MARIA GENESCÀ – GENESCÀ-MOLIST, SL, JAIME SANTOS INSTAL·LACIONS ALBERT MITJÁ, MANUEL ÁVILA, JOAN ESCANELLES – PGI GRUP

CONSTRUCTOR SACYR data PROjECTe 2005-2007 data OBRA 2008-2010 PREsSUPost 12.903.385 € SUPERFíCIE 16.204 m2 fotografia lourdes jansana

centres sociosanitaris


Centres de salut mental L’atenció psiquiàtrica segueix un model integral d’atenció interdisciplinària i intersectorial, amb la participació de serveis sanitaris i de recursos socials i educatius. Es prioritza l’atenció i la inserció a la comunitat, i es tenen en compte les necessitats dels pacients i de les seves famílies. Ofereixen els serveis següents: atenció especialitzada de salut mental, de suport a l’atenció primària de salut; d’atenció hospitalària psiquiàtrica; d’hospitalització parcial o hospital de dia, i de rehabilitació comunitària.

Hospital psiquiàtric Recurs hospitalari de tipus monogràfic on, conjuntament amb els serveis de psiquiatria dels hospitals generals amb els sociosanitaris autoritzats també per a l’internament psiquiàtric, es presta atenció als malalts mentals. A més dels recursos necessaris per a l’atenció dels pacients en fase aguda, els hospitals psiquiàtrics disposen d’unitats diferenciades per a l’atenció de pacients subaguts i per a l’atenció de pacients crònics o residencials. Altres dispositius de salut mental

212 Centres de salut mental 255.000 m2 Superfície construïda total

Hospital de dia psiquiàtric: dispositiu assistencial on es fan intervencions terapèutiques de caràcter multidimensional que combinen els tractaments psicofarmacològics, psicoterapèutics en el marc d’una intervenció relacional i institucional en règim d’hospitalització exclusivament diürna, que té com a objectiu la reinserció familiar, social i laboral de les persones amb trastorn mental, en la mesura de les possibilitats evolutives de cada situació. Centre de salut mental d’adults i infantils i juvenils: donen suport a l’atenció primària per als pacients de les dues franges d’edat. Centre de dia de salut mental: espai relacional i terapèutic, de caire comunitari, que permet l’usuari continuar integrat en el seu medi sociofamiliar. Està dirigit a la rehabilitació d’aquelles persones amb trastorn mental sever, amb un cert grau d’autonomia i estabilitat, que no presenten situacions de descompensació aguda.


N

0

CSM Osona, Vic

5

10

EMPLAçament C. FRANCESC PLA

CONSTRUCTOR CONSTRUCCIONS

EL VIGATÀ, 1, VIC (osona) Arquitecte JORDI COMAS, ALBERT NEBOT ESTRUCTURA LLUÍS MARCOS INSTAL·LACIONS SANTI ALTIMIRAS

FERRER

DATA PROJECTE 2002 DATA OBRA 2002-2003 PRESsupost 936.274,03 € SUPERFíCIE 1.213,50 m2 fotografia pere tordera

N

CSM Hospital de Mataró

EMPLAçament CtRA. CIRERA, S/N, MATARÓ (el maresme) ARQUITECTE SULKIN-MARCHISSIO ESTRUCTURA STATIC INGENiERíA, SA INSTAL·lACIONS BARNY ENGINYERIA, SL CONSTRUCTOR FERROVIAL

data PROjECTe 2007 data OBRA 2008-2009 PREsSUPost 3.638.456,54 € SUPERFíCIE 1.897,10 m2 fotografia pedro PEGENAUTE

N

Centre Sociosanitari i Psicogeriàtric, Salt

EMPLAçament Av. Doctor Castany

INSTAL·LACIONS grupo JG, ingenieros

s/n, Salt (EL Gironès) ARQUITECTe manuel brullet, albert de pineda, alfonso de luna, maría ángeles manchado, maria francesca cirrincione ESTRUCTURA MANUEL ARGUIJO Y ASOCIADOS, SL

consultores de proyectos, sa CONSTRUCTOR VIAS data PROjECTe 2006-2009 data OBRA 2009 PRESsUPost 10.946.125,65 € SUPERFÍCIE 12.412.204 m2 fotografia FG+SG

centres de salut mental


.

Model arquitectònic A diferència d’altres comunitats i països del nostre entorn, on és freqüent una tipologia de centres que responen exclusivament a exigències essencialment tecnològiques i funcionals, a Catalunya des dels anys noranta s’ha desplegat i consolidat un model arquitectònic singular en el disseny dels equipaments sanitaris. Recollint l’essència i els ensenyaments derivats de les experiències pioneres dels anys vuitanta, s’han incorporat una sèrie d’elements que caracteritzen el disseny dels equipaments sanitaris realitzats durant aquests anys –que són comuns, en major o menor grau, a les diferents línies assistencials– amb l’objectiu de facilitar l’assoliment dels principis assistencials que articulen el model sanitari català consolidat per la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC). Una arquitectura que ha assolit l’objectiu de conciliar els requeriments funcionals i tècnics amb els principis projectuals, que situen el seu interès en l’objecte arquitectònic mitjançant l’organització de l’espai i la seva relació amb l’entorn. «Junts estem fent una arquitectura amb ànima, que serveix d’espai per curar i cuidar els professionals i els malalts, les persones, respectuosa amb el paisatge exterior i interior. La medicina i l’arquitectura han de ser humanisme, art, ciència i tecnologia. Allò que jo alguna vegada he anomenat vintiuncentisme.» Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut


Accessibilitat Entesa com a aproximació al ciutadà, es tradueix en un acostament al territori, en una extensió de la xarxa d’equipaments, i també en una potenciació de l’accessibilitat física a l’equipament, que es concreta en l’adopció de solucions arquitectòniques que faciliten un acostament i un tracte personalitzat, de seguretat i de confort cap al pacient. Adoptem com a idea fonamental del projecte la relació de l’edifici amb l’escala humana en l’aproximació a l’edifici. Es planteja l’espai públic com un preàmbul o una prolongació de l’edifici en la zona d’accés. A l’interior, un seguit d’espais que sovints’organitzen com un conjunt d’elements de petita escala i que s’agrupen al voltant de patis, doten els centres d’unes característiques que faciliten unes condiciones d’acollida i una atenció personalitzada al pacient. Sovint els centres adopten disposicions en horitzontal en contacte amb el terreny, que asseguren l’accessibilitat a l’interior de l’edifici i també una bona resolució de les circulacions internes. Els dissenys intenten evitar qualsevol tipus de desnivell i, en la mesura del possible, tracten de concentrar els serveis assistencials ambulatoris a la planta baixa.


N

Institut Guttmann, Badalona

EMPLAÇAMent BADALONA

CONSTRUCTOR UTE: Fomento

(el barcelonès) ARQUITECTe Josep Lluís Canosa, Silvia BARBERA, sebastià mateu – M&B ARQUITECTOS ESTRUCTURA Gerardo Rodríguez – STATIC INGENIERIA, sa INSTAL·LACIONS SC enginyeria

de Obras y Construcciones/CGS datA PROjECTe 1993 datA OBRA 1997-2001 PREsSUPost 11.118.000 € SUPERFíCIE 15.000 m2 fotografia jordi canosa

N

CAP Palaudàries, Lliçà d’Amunt

EMPLAçament C. SEGRE, 61, LLIÇÀ

CONSTRUCTOR CONSTRUCCIONES

D’AMUNT (el vallès oriental) ARQUITECTe PATRICIO MARTÍNEZ, MAXIMIÀ TORRUELLA, arquitectura. VITALLER arquitectes ESTRUCTURA MARC GUAL INSTAL·LACIONS CARLES CASAS – ADNET ENGINYERIA, SL

CURTO, SA

DATA PROJECTE 2007 DATA OBRA 2008–2009 PREsSUPost 779.461,33 € SUPERFíCIE 707,09 m2 fotografia patricio martÍnez

N

CAP Sagrada Família, Manresa

EMPLAçament C. Sant Cristòfol,

CONSTRUCTOR CONSTRUCCIONES

34, Manresa (el Bages) Arquitecte MARIO COREA, LLUÍS MORAN, DIEGO NAKAMATSU ESTRUCTURA BIS ARQUITECTES INSTAL·LACIONS IMETCO

prhosa

DATA PROJECTE 2004-2005 DATA OBRA 2006-2007 PRESsupost 1.165.274,88 € SUPERFíCIE 1.720 m2 fotografia pepo segura

Accessibilitat


Flexibilitat D’acord amb els corrents dominants en el disseny d’hospitals i altres centres assistencials, una característica bàsica del disseny és el recurs a estructures flexibles i elàstiques que possibiliten l’adaptabilitat dels centres als canvis de programa que, en funció de la variabilitat de l’oferta i la demanda de serveis, els equipaments sanitaris han d’afrontar en algun moment del seu cicle de vida. L’adopció d’un mòdul de base flexible, en forma de malla o retícula, és un altre dels elements bàsics de disseny dels centres. A partir de la compatibilitat d’aquest mòdul amb diverses solucions organitzatives i de la seva seriabilitat o repetibilitat, s’aconsegueix aportar un alt grau d’adaptabilitat als edificis, fet que permet donar resposta als futurs requeriments de canvi d’ús i/o transformació. Així veiem com els nous hospitals es dissenyen com un edifici, en general baix i extens, organitzat al voltant d’una malla bireticular en dues dimensions que se sobreposa a una estructura lineal de creixement en un eix. Aquesta organització comporta una estructura en què el creixement i les modificacions no només són possibles, sinó que estan considerades com una de les premisses del disseny general del centre.


N

Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

EMPLAÇAMENT ESPIRALL, S/N, VILAFRANCA DEL PENEDÈS (L’ALT PENEDÈS) ARQUITECTE FRANCESC PERNAS – CASA, SLP ESTRUCTURA RBA, ROBERT BRUFAU ASSOCIATS, SA. JOSEP GÓMEZ SERRANO INSTAL·LACIONS IPB, SA CONSTRUCTOR LAIN, SA

DATA PROJECTE 1988 DATA OBRA 1989-1994 PRESSUPOST PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 13.470.800 € PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ: 18.246.700 € PRESSUPOST DE LIQUIDACIÓ: 18.439.050 € SUPERFÍCIE 16.188 m2 FOTOGRAFIA LAIN, SA

N

Hospital de la Garrotxa, Olot

EMPLAÇAMENT AV. PLA DE DALT /

INSTAL·LACIONS ANDREU PÉREZ,

DR. BARTRINA, OLOT (LA GARROTXA) ARQUITECTE RAMON SANABRIA, LÍDIA PLANAS – RSANABRIA ARQUITECTES ASSOCIATS; JOSEP M. ARIMON, FRANCESC SANDALINES – ARQUITECTURA INGENIERIA SALUD ESTRUCTURA STATIC INGENIERÍA, SA

QUIM SAJET, JAUME BONEU, EMILIO MANRIQUE, DAN CAPARRÓS CONSTRUCTOR SACYR-TAU-UTE DATA PROJECTE 2007 DATA OBRA 2009-EN PROCÉS PRESSUPOST 32.705.695,52 € SUPERFÍCIE 27.551,11 m2

N

CAP Salt 2

EMPLAçament PASSEIG MARQUÈS DE CAMPS, S/N, SALT (EL GIRONÈS) Arquitecte bass, Jordi Badia ESTRUCTURA Eduard Doce INSTAL·LACIONS Lluís J. Duart, SL CONSTRUCTOR construcciones PRHOSA

DATA PROJECTE 2004 DATA OBRA 2006-2008 PRESsupost 2.134.931 € SUPERFíCIE 1.344 m2 fotografia pedro pegenuate

Flexibilitat


Integració És fonamental aconseguir una relació fluïda dels nous centres amb l’entorn urbà o rural en què se situen. També es pretén minimitzar l’impacte en el paisatge i assegurar el respecte al medi ambient. L’adopció de disposicions en forma de pinta, espina o quadrícula, juntament amb el recurs de patis oberts a l’exterior, permeten assolir unes excel·lents condicions de captació de llum en els espais assistencials i de treball dels professionals, i també una adequada integració visual dels edificis en el paisatge. «Les noves edificacions manifesten una gran confiança en la capacitat redefinitòria de l’arquitectura contemporània. Ens trobem amb edificacions que dialoguen amb les preexistències i que sovint intenten corregir estats de degradació propis de la seu de la nova actuació, tot restituint a l’activitat projectual una capacitat taumatúrgica en aquests contextos força suggestiva, atesa la destinació funcional (la desitjada curació del malalt) a la qual tendeixen aquestes estructures. [...] En el cas de terrenys amb algun valor patrimonial o paisatgístic es valoren les bones vistes i s’incorporen alguns components de l’entorn, tot fent més confortable l’estada. [...] En definitiva, existeix una acceptació generalitzada del paper central que aquest tipus d’estructures sanitàries poden representar dins el context urbà, com a serveis públics prioritaris en benefici de tota la comunitat.» Antonio Pizza, professor d’Història de l’Art i l’Arquitectura de l’ETSAB


N

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

EMPLAçAMent C. MAS CASANOVAS, 90 / C. SANT QUINTÍ, 89, BARCELONA (el barcelonès) ARQUITECTe SILVIA BARBERA, ESTEVE BONELL, JOSEP LLUÍS CANOSA, JOSEP MARIA GIL, FRANCESC RIUS ESTRUCTURA ROBERT BRUFAU, CARLES JAÉN, XAVI AGUADO – BOMA INSTAL·LACIONS MILIAN ASSOCIATS

CONSTRUCTOR UTE: OHL I EMTE (FASE I), UTE: DRAGADOS I AXIMA (FASE II) data PROjECTe 1999-2010 datA OBRA 2001-2010 PREsSUPost 152.900.000 € SUPERFíCIE 110.000 m2 fotografia lluís casals

N

Hospital de la Cerdanya, Puigcerdà

EMPLAçament PLA DE LA RIGOLISA, PUIGCERDÀ (la cerdanya) Arquitecte BRULLET-PINEDA ARQUITECTES ESTRUCTURA GERARDO RODRÍGUEZ – STATIC INGENIERÍA, SA INSTAL·LACIONS JOSEP ZALDIVAR — GRUPO JG, INGENIEROS CONSULTORES DE PROYECTOS, SA

CONSTRUCTOR UTE HOSPITAL PUIGCERDÀ — COPISA + AGEFRED DATA PROJECTE 2007 DATA OBRA 2009-2010 PRESsupost 22.898.517,90 € SUPERFíCIE 19.106,40 m2

N

CAP Centre, Sabadell

EMPLAçament PL. JOAN OLIU, 9 SABADELL (el vallès occidental) Arquitecte LLUÍS COMERÓN ESTRUCTURA SALA CONSULTORS, SL INSTAL·LACIONS ARIBAU 70, SL CONSTRUCTOR CONSTRUCCIONS COTS I CLARET, SL

DATA PROJECTE 2003 DATA OBRA 2005-2007 PRESsupost 2.151.718,52 € SUPERFíCIE 2.233 m2 fotografia aleix bagué

Integració


Intimitat i confort Es dissenyen uns centres d’escala més reduïda que durant el període precedent, destinats a atendre un àmbit territorial més petit. Com a conseqüència de la menor dimensió dels equipaments, i segons la disponibilitat del terreny, és freqüent una baixa densitat d’edificació que afavoreix la disposició dels edificis en horitzontal, en contacte amb el terreny. Aquest canvi d’escala dels equipaments i el seu apropament a l’escala humana contribueix a la millora de les condicions d’intimitat i confort en els edificis. Sovint l’arquitectura opta per solucions que, tot evitant plantejar un gran volum d’edificació únic, parteixen de volums independents de menor volum, que, per mitjà de la seva agrupació o seriació, permeten crear àmbits més reduïts, íntims, privats i confortables. «És important la sofisticació amb què es resolen les diferents fases de contacte entre el pacient i el lloc, aprofitant tot allò que pugui oferir informació, fins i tot mitjançant presències físiques concretes. Dit d’una altra manera: el disseny global dels espais, l’aparició de determinats elements de decoració, l’ús de materials d’acabats especialment recercats i també la cura pel que fa a la seva fàcil i agradable perceptibilitat, tot plegat sembla respondre a la voluntat de contenir l’impacte psicològic d’aquestes estructures sobre els usuaris en uns termes acceptables, per anar cap a una “humanització fonamental de les funcions sanitàries”.» Antonio Pizza, professor d’Història de l’Art i l’Arquitectura de l’ETSAB


N

CAP Ulldecona

EMPLAçament AV. DELS TERRERS /

INSTAL·LACIONS JOAN GUTIÉRREZ –

C. MONtSERRAT ROIG. PARCEL·LES, 1, 14, ULLDECONA (EL MONTSIÀ) ARQUITECTe TONI MONTES, SANTI IBARRA, LLUÍS ORTEGA, XAVIER OSARTE, ESTHER SEGURA – F451 ARQUITECTURA ESTRUCTURA JUAN IGNACIo ESKUBI — ESKUBI TURRÓ ARQUITECtES, SL

PROISOTEC ENGINYERIA, SLP CONSTRUCTOR GULINVES, SL Data projecte 2006 Data OBRA 2007-2008 PRESsupost 2.578.920,29 € SUPERFíCIE 1.408.25 m2 Fotografia JOSÉ HEVIA

N

Hospital Comarcal del Pallars, Tremp

EMPLAçament C. PAU CASALS, S/N, TREMP (el pallars jussà) ARQUITECTE FRANCESC PERNAS ESTRUCTURA JOSEP GÓMEZ INSTAL·LACIONS ROBERT VALLÈS – IPB, SA CONSTRUCTOR FERROVIAL

Data projecte 1988-1989 Data OBRA 1990-1992 PRESsupost 7.560.732,27 € SUPERFíCIE 7.570 m2 fotografia david pernas

N

CAP Torroella de Montgrí

EMPLAçament C. Doctor MOLINAS, TORROELLA DE MONTGRÍ (el BAIX EMPORDÀ) ARQUITECTe FUSEs-VIADER ARQUITECTES ESTRUCTURA BLAZQUEZ-GUANTER arquitectes, sc

INSTAL·LACIONS GRAU-del POZO CONSTRUCTOR EURITMIA Data projecte 2001 Data OBRA 2002 PRESsupost 817.674,07 € SUPERFíCIE 1.048,55 m2 fotografia joan viader

intimitat i confort


Qualitat, sostenibilitat i tecnologia El disseny dels centres adopta solucions tècniques que asseguren una relació cost-qualitat adequada i uns equipaments sostenibles, energèticament eficients i de baix manteniment. Els nous centres incorporen també els avenços tecnològics disponibles i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Control de la radiació solar Sostres falsos radiants Coberta enjardinada

Panells solars Sensors d’il·luminació

Patis amb llum i ventilació natural

Aprofitament d’aigües pluvials

Sistema geotèrmic


MICS

GEOTERMICS

N

POUS GEOTERMICS

• • • • • •

180 POUS POUS GEOTERMICS 110 m PROFUNDITAT 25.000 m TUBERÍES • EKW 180130 POUS 10 GHP • POTÈNCIA 110 m PROFUNDITAT 1.200 kW • 25.000 m TUBERÍES COP 4 a 6 • 10 GHP EKW 130 • 1.200 kW POTÈNCIA • COP 4 a 6

• • • • • •

• • • • • •

180 POUS 110 m PROFUNDITAT 25.000 m TUBERÍES 10 GHP EKW 130 1.200 kW POTÈNCIA COP 4 a 6

180 POUS 110 m PROFUNDITAT 25.000 m TUBERÍES 10 GHP EKW 130 1.200 kW POTÈNCIA COP 4 a 6

CONSUM EDIFICI 35% DEL CONSUM GLOBAL 50% EN AIRE CLIMATITZACIÓ

0

CONSUM EDIFICI 35% DEL CONSUM GLOBAL CONSUM EDIFICI 50% EN AIRE CLIMATITZACIÓ

5

10

20m

CONSUM EDIFICI 35% DEL CONSUM GLOBAL 50% EN AIRE CLIMATITZACIÓ

35% DEL CONSUM GLOBAL 50% EN AIRE CLIMATITZACIÓ

Hospital de Mollet

EMPLAçament Ronda dels Pinetons, MOLLET DEL VALLÈS (el vallès oriental) Arquitecte COREA & MORAN arquitectura ESTRUCTURA BIS ARQUITECTES INSTAL·LACIONS SETRHI-SÉTAÉ

CONSTRUCTOR ACCIONA DATA PROJECTE 2004-2005 DATA OBRA 2007-2010 PRESSUPOST 35.921.950 € SUPERFíCIE 26.650 m2 FOTOGRAFIA UTE HOSPITAL MOLLET

N

Hospital de Sant Joan de Reus

EMPLAçament via bellicens s/N,

CONSTRUCTOR DRAGADOS / AVANTIA DATA PROJECTE 2006-2007 DATA OBRA 2007-2010 PRESSUPOST 84.059.940 € SUPERFíCIE 104.910 m2 FOTOGRAFIA HOSPITAL de sant joan de reus

REUS (el baix camp) Arquitecte COREA & MORAN ARQUITECTURA, PICH-AGUILERA ARCHITECTS ESTRUCTURA BIS ARQUITECTES INSTAL·LACIONS ENGYNIA, PGI grup

N

CAP Roger de Flor, Barcelona

EMPLAçament C. DE ROGER DE FLOR, 194-196, BARCELONA (el barcelonès) Arquitecte FRANCISCO GALLARDO – GB ARQUITECTES ESTRUCTURA BIS ARQUITECTES INSTAL·LACIONS AIA

CONSTRUCTOR ACS DATA PROJECTE 2004 DATA OBRA 2005-2007 PRESSUPOST 3.950.000 € SUPERFíCIE 3.700 m2 FOTOGRAFIA DAVID JIMÉNEZ

Qualitat, sostenibilitat i tecnologia


Tendències de futur

Cap on s’orienta el disseny dels equipaments sanitaris en un futur immediat Els equipaments sanitaris hauran de donar resposta a noves demandes assistencials. Podem avançar tendències com l’increment de la capacitat resolutiva de l’atenció primària, el major pes de les àrees ambulatòries, la integració de línies assistencials, els canvis organitzatius per la incorporació de la telemedicina i les tecnologies de la informació o l’acostament de la investigació biomèdica a l’àmbit assistencial. Els propers anys es modificaran els programes, incorporant una oferta més gran a la cartera de serveis i també noves formes d’organitzar l’assistència, però continuaran vigents els elements bàsics del model arquitectònic desenvolupat durant aquests anys en el sistema sanitari català. Centre de Salut • potenciarà la integració de serveis i la continuïtat assistencial, • incrementarà la seva capacitat de resolució, • amb més capacitat d’adaptació a noves demandes assistencials, • facilitarà la integració d’unitats o serveis, tant sanitaris com socials, en un mateix dispositiu. Hospital lleuger Es tracta d’un nou dispositiu assistencial que acosta els serveis a la població i que millora l’accessibilitat, oferint una elevada capacitat per resoldre els problemes de salut més freqüents. • depèn funcionalment d’un hospital de referència, • acosta al territori els serveis d’atenció especialitzada, donant suport al conjunt de la xarxa assistencial del territori de referència, • focalitza la seva activitat en la resolució de processos ambulatoris, amb una elevada capacitat de resolució (assistència en acte únic, telemedicina, àmplia capacitat diagnòstica), • aposta per la flexibilitat i adaptabilitat de la seva cartera de serveis. Parcs hospitalaris que integren assistència, investigació i docència Els parcs hospitalaris integren les àrees assistencials i de docència juntament amb noves àrees d’investigació en l’àmbit de la biomedicina; incorpora així mateix l’empresa especialitzada en biomedicina. Es vol facilitar la creació de sinergies i afavorir els processos de transferència de coneixement entre tots aquests àmbits, amb uns plantejaments similars als dels parcs tecnològics i empresarials creats en l’àmbit universitari els darrers anys.


N

Equipaments Sanitaris Casernes de Sant Andreu, Barcelona

EMPLAçament C. FERNANDO PESSOA,

INSTAL·LACIONS MIQUEL PORTELL –

47-51, BARCELONA (el barcelonès) ARQUITECTe MANEL BRULLET, ALFONSO DE LUNA, JAUME PIÑOL, ALBERT CARCERENY, VOLKER ZIMMERMAN — BRULLET I ASSOCIATS ESTRUCTURA MANUEL ARGUIJO — MANUEL ARGUIJO Y ASOCIADOS, SL

PORTELL-BRUNÉS ENGINYERS, SLP CONSTRUCTOR SACYR Data projecte 2009 Data OBRA 2010-EN PROCÉS PRESsupost 21.673.326,71 € SUPERFíCIE 18.708 m2

N

CAP Salou

EMPLAçament C. Carrilet / Pere Galés i Rector Ubach, SALOU (EL TARRAGONÈS) ARQUITECTe PATRICIO MARTÍNEZ, MAXIMIÀ TORRUELLA, ARQUITECTURA. VITALLER ARQUITECTES ESTRUCTURA Bernuz-Fernandez Arquitectes, SL

INSTAL·LACIONS EDUARD BOU – K2 CONSULTING, SL CONSTRUCTOR Dragados, SA Data projecte 2007 Data OBRA 2008 - 2010 PRESsupost 5.175.000 € SUPERFíCIE 4.766,93 m2 FOTOGRAFIA PATRICIO MARTÍNEZ

N

CAP Les Corts, Barcelona

EMPLAçament C. EQUADOR / C. MONTNEGRE, BARCELONA (el barcelonès) ARQUITECTe ALONSO, BALAGUER I ARQUITECTES ASSOCIATS ESTRUCTURA AREA 5 INSTAL·LACIONS PGI GRUP

CONSTRUCTOR TAU ICESA DATA PROJECTE 2006 Data OBRA 2009-2010 PRESsupost 7.779.637,11 € SUPERFíCIE 8.175 m2 FOTOGRAFIA Josep M. Molinos

tendències de futur centres de salut integrals


N

Planta baixa/ Urgències

Planta 5 i 6/ Hospitalització

Planta segona/ CMA

Hospital lleuger de Granollers EDIFICI AMPLIAT:

EDIFICI A REFORMAR: I-01

ÀREA D'INSTAL·LACIONS: ET

I-02

Celdes

I-03

Quadres

I-04

Dip. Aigua i bombes

I-05

Oxigen

19,9

9,7

Buit

10,9

Mag. i Taller Manteniment

26,0

Rack Informàtica

Arxiu

V-01

VAM Office

TOTAL:

9,9 14,4

I-06

TOTAL:

A-01

20,3

I-07 I-08

ARXIU

SUPERFÍCIE M2

5,8 116,9

N

EC01 EC02

Passadís 2

EC03

Ascensor

EC04

Escala TOTAL: TOTAL SUP. ÚTIL: parets i divisòries: SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:

58,3 58,3 SUPERFÍCIE M2

53,9

V-02

Habitació 1

7,3

Habitació 2

7,3

Accès CA1-01 Recepció CA1-02 Sala d'espera pacients i familiars CA1-03 Lavabo públic CA1-04 Local neteja TOTAL:

EDIFICI A REFORMAR:

SUPERFÍCIE M2

7,2

CONSULTES:

28,9

128,3 23,0

24,0

C-02 Sales de consulta desplaçats 1

17,2

16,9

C-03 Sales de consulta desplaçats 2

18,0

23,0

ÀREA DE MEDICINA GENERAL

4,2

C-01 Pas

1,7 42,0

V-04

Pas

2,2

Àrea d'Observació i Control CA2-01 Box 1

10,6

C-04 Sales de consulta desplaçats 3

15,6

15,3

V-05

WC

3,8

CA2-02 Box 2

11,2

C-05 Sales de consulta desplaçats 4

17,5

16,4

74,5

CA2-03 Box 3

11,2

C-06 Sala d'espera

36,9

46,5

CA2-04 Box 4

11,2

CA2-05 Control d'infermeria

29,9

C-07 Sales de consulta 1

200,0 15,4

15,8

16,7

16,6

SUPERFÍCIE M2

26,9 7,5

Data projecte 2010 PRESsupost 20.934.994,62 € SUPERFíCIE 15.108,03 m2

ÀREA DE CIRURGIA AMBULATÒRIA: SUPERFÍCIE M2

V-03

TOTAL: ESPAIS COMUNICACIÓ GENERAL Passadís 1

EMPLAçament C. GIRONA, 5-9. GRANOLLERS (EL VALLÈS ORIENTAL) ARQUITECTe MARIO COREA, LLUÍS MORAN, SEBASTIAN GUERRICO COREA & MORAN ARQUITECTURA

P-01

ÀREA DEL PERSONAL Pas

SUPERFÍCIE M2

22,1

3,0

P-02

Sala de personal

68,5

13,6

P-03

Vestidor homes

15,0

51,0 167,9 33,8 201,7

P-04

Vestidor dones

44,7

SUPERFÍCIE M2

2,3

CA2-07 Brut

8,8

C-08 Sales de consulta 2 C-09 Sales de consulta 3

16,9

16,7

5,0

C-10 Sales de consulta 4

16,9

16,7

CA2-08 Lavabo pacients a Homes

P-05

Vestidor adaptat

4,2

b Dones

4,9

P-06

Lavabo adaptat

4,1

c Distribuidor

2,6

P-07

Dormitoris 1

6,7

P-08

Dormitoris 2

6,7

P-09

Dormitoris 3

6,7

P-10

Dormitoris 4 TOTAL:

M-02

ÀREA D'EMMAGATZEMATGE a Magatzem general

M-02

b Magatzem general

TOTAL: ESPAIS COMUNICACIÓ GENERAL EC-06 Escala

3,2

7,5

107,0 20,5

35,4

186,6 ESPAIS COMUNS

CA3-02 Sala de rentamans i nét

5,6

CA3-03 Brut quiròfan

5,9

CA3-04 Vestidors adaptats per a pacients a Homes b Dones c Distribuidor

6,6 6,3 2,1

39,7

17,8 17,8 SUPERFÍCIE M2

24,8 6,3 4,3

EC-09 Maq. Ascensor

3,6

TR01

C-16 Lavabo

Cirurgia Ambulatòria CA3-01 Quiròfan CmA i endoscòpies

EC-07 Net

TOTAL:

5,4

5,6

EC-08 Brut

TOTAL SUP. ÚTIL: parets i divisòries: SUP. CONST. INTERIOR: TERRASSA 50% SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:

24,7

C-15 Pas 2

TOTAL:

SUPERFÍCIE M2

39,0 374,9 95,2 470,1 10,2 480,3

30,6

C-14 Pas 1

3,0

SUPERFÍCIE M2

8,4

37,1

6,0 23,2

7,4

68,8

CA2-12 Local de neteja

36,8

Magatzem clínic i farmàcia

16,7 16,0

C-13 Sala d'espera

CA2-11 Lavabo personal CA2-13 Passadís

18,3

16,9 15,2

6,9

CA2-14 Passadís

Residus

MOGUÉ Belador i Cambra

13,0

C-11 Sales de consulta 5 C-12 Sales de consulta 6

CA2-10 Magatzem carros de material

6,7

M-03

TOTAL:

CA2-09 Sala de treball/Office

185,2

M-05

T-01

ÀREA DE PEDIATRIA

CA2-06 Net

39,0

CA3-05 Vestidors per a personal a Homes b Dones

3,6 3,6

CA3-07 Lavabo pacients a Homes b Dones c Distribuidor CA3-08 Sala d'esterilització CA3-09 Sala emmagatzematge

3,9 4,7 7,0 10,2 11,2

CA3-10 Brut d'esterilització CA3-11 Passadís

7,8 18,1

TOTAL

M-01

ÀREA D'EMMAGATZEMATGE Pas

M-04

Neteja i Desinfecció

M-06

Int. Climatitzador TOTAL:

ESPAIS COMUNICACIÓ GENERAL EC-05 Passadís EC-10 Passadís

TOTAL SUP. ÚTIL P. SOTERRANI: TOTAL S. CONST. P. SOTERRANI:

47,6

U-02

13,8

15,4

U-04

6,5

10,3

U-05

5,1

9,1

U-06

81,1 9,6

98,7

1.038,3 1.307,1

435,3 39,9 475,2

ÀREA D'INSTAL·LACIONS:

C-17 Pas

623,5 242,4 12,7

14,3

C-18 Sales de consulta medicina general 1

15,0

15,8

CONSULTES:

C-19 Sales de consulta medicina general 2

15,0

15,8

8,6

ÀREA DE MEDICINA GENERAL 1

U-11

15,0

15,8

15,0

15,8

U-13

15,0

15,6

C-20 Sales de consulta medicina general 3

15,0

15,8

15,0

15,6

C-21 Sales de consulta medicina general 4

15,0

15,8

15,9

C-22 Sales de consulta medicina general 5

15,0

15,8

15,5 15,0 10,7 10,9 11,8 11,7

15,6 13,2

C-23 Sales de consulta medicina general 6

15,0

15,8

13,4

C-24 Sales de consulta medicina general 7

15,0

15,8

13,8 13,7

U-21

11,7

13,7

U-22

11,7

13,7

U-23

11,7

13,7

U-24

169,5 27,2

27,8

U-25

3,4

9,4

U-26

12,1

14,8

U-27

7,2

12,0

U-28

3,9

9,1

U-29

3,6

7,8

TOTAL SUP. ÚTIL: parets i divisòries: SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:

SUPERFÍCIE M2

37,2 37,2 3,1 3,1 40,3 2,0 42,3

EDIFICI AMPLIAT: SUPERFÍCIE M2

C-48 Sales de consulta especialitats 2

324,5 161,6 15,0

C-49 Sales de consulta especialitats 3

15,0

C-50 Sales de consulta especialitats 4

CONSULTES:

15,0

ÀREA POLIVALENT I CAP D'ESPECIALITATS:

C-25 Sales de consulta medicina general 8

15,0

15,8

15,0

15,8

C-51 Sales de consulta especialitats 5

15,0

C-27 Sala d'espera

94,3

40,6

C-52 Sales de consulta especialitats 6

15,0

241,4 15,0

C-53 Sales de consulta especialitats 7

15,0

C-28 Sales de consulta medicina general 9

15,8

C-54 Sales de consulta especialitats 8

15,0

C-29 Sales de consulta medicina general 10

15,0

15,8

C-55 Sales de consulta especialitats 9 (Odontología)

C-30 Sales de consulta medicina general 11

15,0

15,8

C-56 Sales de consulta especialitats 10 (Odontología)

C-31 Sales de consulta medicina general 12

15,0

15,8

C-57 Sales de consulta especialitats 11 (Odontología)

C-32 Sales de consulta medicina general 13

15,0

15,8

C-58 Sales de consulta especialitats 12

U-30

8,8

12,1

C-33 Sales de consulta medicina general 14

15,0

15,8

U-31

103,3

101,8

C-34 Sales de consulta medicina general 15

15,0

15,8

C-35 Sales de consulta medicina general 16

15,0

15,8

121,1

45,0

C-37 Sales de consulta 1

78,2 15,4

15,8

C-38 Box d'extraccions 1

8,7

12,9

C-39 Box d'extraccions 2

8,5

12,3

ÀREA D'EXTRACCIONS:

C-40 Box d'extraccions 3

8,5

12,3

C-41 Sala de conservació de mostres

8,7

12,4

C-42 Sanitari C-43 Sala d'espera C-44 Pas

4,9

9,5

41,4 24,4 19,9

24,1

32,4

-

ÀREA D'INSTAL·LACIONS: Local de la central de fred

I-06

-

11,3

21,3

10,0

20,9

5,9

12,2

19,1

25,3

TOTAL SUP. ÚTIL: parets i divisòries: SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:

6,5 21,3 56,6

30,7

TOTAL SUP. ÚTIL PLANTA PIS: parets i divisòries: TOTAL SUP. CONST. PLANTA PIS:

AA05 Aseos AA06 Sala de treball administratiu / secretària

AA10 Pas

101,8 55,5

EC19 Ascensors:

11,1

AA09 Espera

A-04 Vestidor 2

ESPAIS DE COMUNICACIÓ GENER EC18 Nucli d'escales:

6,1

13,0 13,0

AA04 Despatx 4

AA07 Sala de reunions

A-03 Vestidor 1 A-05 Pas d'entrada

15,0 13,7

220,2 13,0

AA02 Despatx 2 AA03 Despatx 3

AA08 Biblioteca

15,8

A-06 Escales d'accés independent aula

ÀREA ADMINISTRATIVA AA01 Despatx 1

15,5

15,0

15,8

A-02 Magatzem

C-65 Recpció Consultas

11,3 14,6

14,4

15,4

ÀREA D'EDUCACIÓ SANITÀRIA A-01 Àula d'educació sanitària

C-63 Lavabos C-64 Pas

15,0

162,9 128,1

8,6 61,5 15,4

C-47 Sala d'espera

ESPAIS COMUNS CONSULTES:

C-62 Sala d'espera

15,0

C-45 Sales de consulta 1 C-46 Sales de consulta 2

ÀREA D'ASSIR:

Cambrils (el Baix Camp) ARQUITECTe Carles Busquets CONSTRUCTOR Elecnor ESTRUCTURA Elecnor INSTAL·LACIONS Elecnor Data projecte 2005

EC20 Ascensor

C-26 Sales de consulta Sintrom

ÀREA DE MEDICINA GENERAL 2

546,3

Local de la central de fred ESPAIS COMUNS

U-14

TOTAL:

EMPLAçament Pl. de l’Ajuntament, 4.

Local de la central de fred

I-06

15,8

U-12

EDIFICI A REFORMAR:

EDIFICI AMPLIAT:

39,7 12,8

15,8

C-36 Sala d'espera

Hospital lleuger de Cambrils

9,18%

4,6

U-15

495,6 129,5 625,1

TOTAL SUP. ÚTIL: parets i divisòries: SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:

15,0

U-16

35,4

52,3

200,7 15,0

U-19

19,4

81,2

U-09

U-20

32,7

9,6

EC17 Espais comuns genreals de l'edifici:

U-10

U-18

9,9 11,3

9,3

5,3

U-08

U-17

11,5

32,9

U-01

176,1 55,4

U-07

135,6

11,1

TOTAL SUP. ÚTIL: parets i divisòries: SUP. CONST. INTERIOR:

ÀREA D'ATENCIÓ CONTINUADA

SUPERFÍCIE M2

EC-11 Escala

EC16 Espera

EDIFICI AMPLIAT:

SUPERFÍCIE M2

EC-12 Maq. Ascensor TOTAL:

EC15 Serveis de planta

SUPERFÍCIE M2

112,9 104,0

45,7

8,9

12,1

838,2 80,9 919,1

9,66%

120,9

1.273,4 9,49% 1.394,3

Data obra 2007 PRESsupost Pressupost d’actuació 4.597.200,05 € Pressupost de modificació 380.725,80 € SUPERFíCIE 5.219,5 m2 FOTOGRAFIa Josep Garcia

tendències de futur hospitals lleugers

Local de la central de fred

ESPAIS DE COMUNICACIÓ GENERAL EC21 Nucli d'escales: EC22 Ascensors: EC23 Nucli d'escales d'emergència EC24 Ascensors d'emergència:: EC25 Magatzem

SUPERFÍCIE M2

45,8 45,8 119,7 80,1 8,9 23,3 3,4 4,0

TOTAL SUP. ÚTIL: parets i divisòries: SUP. CONSTRUÏDA INTERIOR: AA11 SUP. TERRASSA EST 50% SUP. CONST. PLANTA SEGONA:

710,3 62,5 772,8 52,5 825,3

TOTAL SUP. ÚTIL PLANTA SEGONA: parets i divisòries: terrasses cobertes 50%: TOTAL SUP. CONST. P. SEGONA:

750,6 64,5 52,5 867,6


N

1

2

Hospital de Bellvitge, Barcelona

EMPLAçament AV. DE LA FEIXA LLARGA, SN, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (el barcelonès) Arquitecte ALBERT DE PINEDA – PINEARQ ESTRUCTURA MANUEL ARGUIJO – MANUEL ARGUIJO Y ASOCIADOS, SL

1. nou edifici de consultes externes

2. nou edifici tecnoquirúrgic i pont de connexió amb l’hospital

3

3. Parc científic de bellvitge

INSTAL·LACIONS JOSEP ZALDIVAR – INSTAL·LACIONS fase JOSEP

INSTAL·LACIONS AHMED

GRUPO JG, INGENIEROS CONSULTORES DE PROYECTOS, SA

METHWALLY – IMETCO DATA PROJECTE 2008 PREsSUPost 35.252.063 € SUPERFíCIE 35.621,84 m2

CONSTRUCTOR OHL & CORSAN – CORVIAM DATA PROJECTE 2003 DATA OBRA 2003-2005 PREsSUPost 11.714.925,70 € SUPERFíCIE 11.400 m2; 7.845 m2 urbanització fotografia FG+SG

ZALDIVAR – GRUPO JG, INGENIEROS CONSULTORES DE PROYECTOS, SA CONSTRUCTOR ESTRUCTURA: ACCIONA; OBRA CIVIL: DRAGADOS, COMSA DATA PROJECTE 2006 DATA OBRA 2010 PREsSUPost ESTRUCTURA: 10.423.940,97 €; OBRA CIVIL: 49.351.792,78 € SUPERFíCIE 45.608,65 m2; 1.691,45 m2 urbanització

N

Hospital del Mar, Barcelona

EMPLAçament Passeig Marítim, s/n, Barcelona (el barcelonès) ARQUITECTe Brullet – Pineda Arquitectes CONSTRUCTOR Copcisa - Vopi-4 ESTRUCTURA Manuel Arguijo – Manuel Arguijo y Asociados, SL

INSTAL·LACIONS PGI Grup Data projecte 2007 Data obra 2009 - en procés PRESsupost 188.334.020 € SUPERFíCIE 103.528 m2

Parc científic Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

Integració de serveis assistencial, docència i recerca. Universitat de Lleida EMPLAçament AV. ALCALDE ROVIRA ROURE, 80, LLEIDA (EL SEGRIÀ) Arquitecte Serveis Tècnics CatSalut Superfície prevista d’ampliació 35.350 m2

N

tendències de futur parc hospitalaris


Hospital Ernest Lluch, Montcada i Reixac

b720 Arquitectos. Vicenç Benéitez. Patricio Martínez, Maximià Torruella, Arquitectura

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona Josep Lluís Mateo. Idom Ingeniería y Sistemas

Hospital de l’Hospitalet de Llobregat Brullet-Pineda Arquitectes

Centre Sociosanitari Casablanca, Tarragona Bbats Consulting & Projects

Centre Sociosanitari de Balaguer BAAS, Jordi Badia

tendències de futur altres actuacions


Arquitectura per a la Salut 18 anys d’arquitectura sanitària a Catalunya CatSalut 1991-2009

Organització i producció Servei Català de la Salut (CatSalut) Àrea d’Activitats Culturals de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Comissariat Servei Català de la Salut (CatSalut) Coordinació i disseny exposició Àrea d’Activitats Culturals de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Disseny gràfic Salon de Thé Muntatge Manubens i associats Fusteria Carpintería Oliver, S.C.P. Assegurança Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Transport Lazarotrans Empreses col·laboradores EPSON Inauguració patrocinada per Cava Llopart Oriol Balaguer

Agraïments Luis Alonso, Ramon Artigues, Claudi Aranyó, Josep M. Arimon, Jordi Badia, Sergi Balaguer, Silvia Barbera, Arnaldo Basadonna, Jorge Batesteza, Teresa Batlle, Vicenç Benéitez, Ibon Bilbao, Esteve Bonell, Manuel Brullet, Carles Busquets, Jordi Campos, Josep Lluís Canosa, Albert Carcereny, Guim Català, Maria Francesca Cirrincione, Toni Codina, Jordi Comas, Lluís Comerón, Mario Corea, Humbert Costas, Joan Ensenyat, Jaume Espinal, Josep Ferrando, Caterina Figuerola, Josep Fuses, Francisco Gallardo, Pere Garcia, Carlos Gelpí, Josep Maria Gil, Manuel Gómez, Sebastian Guerrico, Santi Ibarra, Julio Laviña, Mariona Laviña, Alfonso de Luna, Mª Ángeles Manchado, Ivan Martín, José Antonio Martínez Lapeña, Walter Marchissio, Patricio Martínez, Josep Lluís Mateo, Sebastià Mateu, Toni Montes, Lluís Moran, Diego Nakamatsu, Albert Nebot, Estrella Ordóñez, Lluís Ortega, Xavier Osarte, Joan M. Pascual, Josep Pérez, Francesc Pernas, Felip Pich-Aguilera, Albert de Pineda, Jaume Piñol, Lídia Planas, Joan Prat, Joan Ribera, Isidre Rigau, Francesc Rius, Xavier Romaní, Ramon Sanabria, Francesc Sandalines, Ferran de los Santos, Esther Segura, Serveis Tècnics Servei Català de la Salut + Cast SA, Joaquim Solé, Nestor Sulkin, Enric Tarrida, Ramon Torrents, Elías Torres, Maximià Torruella, Joan M. Viader, Mª Pilar de la Villa, Albert Vitaller, Volker Zimmerman

Exposició Arquitectura per a la Salut al COAC  
Exposició Arquitectura per a la Salut al COAC  

Banderoles exposició Col·legi d'Arquitectes COAC

Advertisement