Page 1


PRESENTACIÓ En l’actual entorn de crisi, és essencial que els territoris treballin per accelerar la transformació del seu teixit econòmic de manera que sigui competitiu en el moment de sortida de la crisi. En aquesta línia, és conegut que alguns elements són indispensables: els centres de generació de coneixement i tecnologia, els centres de transferència a les empreses, una ciutadania qualificada professionalment, l’existència de fonts de capital disposat a invertir en noves iniciatives, o la disponibilitat de parcs tecnològics i de polígons d’activitats econòmiques de qualitat i ben dotats de serveis. Un altre component, molt menys esmentat o estudiat però no menys necessari per a l’emergència de noves empreses d’alt valor afegit i per al creixement internacional d’empreses és el sector dels serveis avançats a les empreses. Efectivament, en un entorn econòmic en el qual l’especialització és fonamental per competir, és imprescindible que l’empresa compti amb col•laboradors experts que li proporcionin qualitat i competitivitat també en aquells aspectes en què l’empresa no està especialitzada. El suport en àmbits com les finances, la logística, els serveis jurídics o informàtics, el màrqueting, la comunicació o la tecnologia es fa imprescindible i, quan són potents, aquests àmbits es transformen en un actiu més del territori al mateix nivell que la disponibilitat de sòl per a activitats econòmiques o el suport de centres tecnològics o científics locals. És per això que l’Ajuntament de Manresa ha fet un estudi per conèixer quin era el potencial del Bages pel que fa als serveis avançats a les empreses. El resultat, que podeu descobrir, resumit, en aquest catàleg, ha estat que la comarca disposa d’un conjunt de serveis clarament superior a la mitjana catalana i, en alguns aspectes, especialment qualificat. Aquest catàleg, per tant, pretén ser una eina d’ajut a les empreses del Bages o a les interessades a instal•lar-s’hi. Hi trobareu, classificades per subsectors, el conjunt d’empreses dedicades a prestar serveis a les altres empreses. L’Ajuntament de Manresa espera contribuir amb aquest catàleg a incrementar l’atractiu del Bages com a territori per desplegar activitats econòmiques d’alt valor afegit alhora que potencia, encara més, el sector que presentem.


INDEX Descripció del sector

4

Consideracions metodològiques

6

Resum indicadors 07-08

7

Distribució de les empreses del catàleg per subsectors i per nivells de plantilla

11

Fitxes de les empreses: Consultories i management

13

Serveis tècnics

81

Informació / informàtica

133

Publicitat / imatge R + D

175

Index alfabètic de les empreses

223 227

3


SECTOR DELS SERVEIS AVANÇATS A LES EMPRESES AL BAGES El sector de serveis a les empreses aplega un conjunt d’activitats força diverses. Aquesta diversitat és palesa en les nombroses propostes d’ordenació que s’han fet d’aquesta mena d’activitats. Un criteri de classificació dels serveis a les empreses que ha tingut una àmplia difusió i aplicació en els darrers anys és el que distingeix, dins del sector, els serveis avançats a les empreses o intensius en coneixement (coneguts, més habitualment, per les seves sigles en anglès: KIBS, knowledge intensive business services) i la resta dels serveis a les empreses (menys intensius en coneixement: no-KIBS). Els KIBS són activitats que, essencialment, duen a terme funcions de consultoria (de problem-solving), caracteritzada per la intensitat en coneixement de la major part dels serveis que presten. Aquest caràcter knowledge-intensive de les seves prestacions es pot interpretar tant en termes de l’ús intens que fan de recursos humans amb un nivell de qualificació i especialització elevat, com també en termes de les condicions en que s’esdevenen les transaccions entre el proveïdor i l’usuari d’aquests serveis. El concepte de serveis avançats a les empreses no és fàcil de mesurar. L’indicador més utilitzat és la quota de titulats en les plantilles de les empreses de serveis a les empreses. En general, la finalitat de les activitats de KIBS consisteix en esmenar certes carències de les empreses de qualsevol sector econòmic (i també de les administracions públiques), certs managerial gaps en diversos àmbits de funcionament de l’empresa: des de el marc jurídic i econòmicofinancer de la seva actuació, la gestió dels seus recursos humans o tecnològics, el coneixement i la prospecció dels seus mercats i la seva relació amb la clientela (actual o potencial), fins a la concepció i gestió de la seva imatge de marca ( o d’altres símbols intangibles de la seva identitat). Contribueixen, doncs, a reduir la incertesa dels seus clients en algun aspecte de la seva activitat o del procés de presa de decisions. En molts casos, les empreses de KIBS, a causa de la seva activitat són també agents promotors de canvi (organitzatiu i/o tecnològic) per als seus clients. Els subsectors que formen part dels serveis avançats a les empreses són: Consultories/ Management, Serveis Tècnics, Informació/ Informàtica/ Internet, Publicitat/ Imatge i R+D.

4


De les 15.769 empreses censades a la comarca del Bages (2006), una tercera part (5.483) s’agrupa dins de les activitats terciàries, molt per sobre de les empreses adscrites al sector primari, industrial, de la construcció, del comerç al detall... Tot i que els serveis a les empreses només representen el 7,79 % d’aquestes activitats terciàries. Del conjunt de serveis a les empreses del Bages, un 54 % es consideren de serveis avançats a les empreses. L’estat actual dels serveis a les empreses al Bages és bo quant a la seva oferta, quant al seu desenvolupament, quant a la seva demanda i quant a les seves expectatives, però l’evolució del mercat obliga a prendre mesures per mantenir i millorar la competitivitat, mesures que pel ritme d’aquesta evolució han de ser ràpides i dinàmiques. A continuació presentem un resum de la distribució del sector dels serveis avançats a les empreses, per tipus de servei, segons l’estudi “Oferta dels serveis a les empreses del Bages” realitzat per la consultora BCF .

KNOWLEDGE INTENSIVE BUSSINES SERVICE (KIBS) % Consultories/management

74,0

Serveis tècnics

9,1

Informació / informàtica

10,4

Publicitat / imatge

3,9

R+D

2,6

Total

100,0

5


CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES Amb el “Catàleg d’empreses de serveis avançats del Bages 2008”, s’ha intentat agrupar en una sola publicació una part del conjunt d’empreses del Bages que formen aquest sector. En el catàleg apareix una fitxa de cada empresa que ens dóna una descripció de la seva activitat i d’altres dades significatives. Aquest catàleg s’emmarca dins un projecte més ampli d’impuls del sector de serveis avançats a les empreses, que porta a terme l’Ajuntament de Manresa des de l’any 2007, i que té com a objectiu fonamental promoure la dinamització i creixement del sector, donant a conèixer de forma agrupada les empreses i les seves activitats. Per a l’elaboració del present catàleg s’ha partit de la classificació dels serveis a les empreses que va establir la consultora BCF Consultors en l’ “ Estudi de l’oferta de serveis a les empreses del Bages”, que distingeix entre serveis avançats a les empreses o intensius en coneixement, coneguts més habitualment per les seves sigles en anglès KIBS (Knowlwdge intensive business services) i la resta de serveis a les empreses. Aquests darrers no s’han tingut en compte per fer el catàleg. Per obtenir l’univers del sector s’han utilitzat les següents bases de dades (sense incloure la figura de l’empresari individual): - Base de dades de la Cambra de Comerç del 2007, corresponent als epígrafs de l’ IAE: 1: 841, 842, 843.2, 843.3, 843.9, 844, 846, 849.7, 849.9, 973.1, 843.1, 843.4, 843.5, 961,1, 961.2, 849.6, 849.8, 936, 966.9, 991. - Base de dades del Registre Mercantil del 2006, corresponent als CNAE: 22, 73, 74, 92. - Base de dades de les empreses TIC del Bages elaborada per CATIC (Centre d’Aplicacions TIC de Manresa) el 2008. - Base de dades obtinguda per la consultora BFC, utilitzada per a la realització de l’estudi “Oferta de serveis a les empreses del Bages”. - Entitats públiques o privades que presten serveis de promoció econòmica. - S’han exclòs les persones físiques a excepció de les SCP (Societat Civil Particular) sense personalitat jurídica. Un cop obtinguda la base de dades global, considerada l’univers de les empreses de serveis avançats del Bages, formada per 380 empreses, s’ha enviat una fitxa a cadascuna de les empreses amb què s’ha pogut contactar per obtenir les dades que apareixen en el catàleg, acompanyada d’una carta d’explicació del projecte.

6


INDICADORS D’EVOLUCIÓ DEL SECTOR DE SERVEIS AVANÇATS A LES EMPRESES DEL BAGES (*) 1. La marxa dels negocis (resultats, marge de beneficis): 2007

2007

Bages

Catalunya

Bona

41,0

33,3

Normal

50,4

51,8

Dolenta

8,6

14,9

L’any 2007 la marxa dels negocis ha estat positiva per al 41 % de les empreses del Bages, una xifra força superior a la mitjana del conjunt dels serveis a les empreses de Catalunya. 2. Evolució i resultats de les empreses de serveis: -Evolució de la xifra de facturació : 2007

2007

Bages

Catalunya

Ha augmentat

54,1

45,2

S’ha mantingut

28,9

32,7

Ha disminuït

17,0

22,1

TOTAL

100,0

100,0

La majoria d’empreses (54,1%) afirma que la xifra de negocis del 2007, respecte la del 2006, ha augmentat i ha donat com a resultat un saldo més alt que al conjunt de serveis a les empreses de Catalunya. *Font: “Estudi sobre l’oferta de serveis avançats a les empreses del Bages”, promogut per l’Ajuntament de Manresa i realitzat per l’empresa BCF Consultors el juny del 2008.

7


3. Recursos humans: - Evolució de la plantilla en nombre de persones: 2007

2007

Bages

Catalunya

Superior

26,4

15,6

Igual

66,4

77,5

Inferior

7,2

6,9

TOTAL

100,0

100,0

El creixement de persones contractades en serveis a les empreses durant el 2007, respecte el del 2006, és notable i superior al del conjunt de Catalunya. Aquest creixement guarda concordança amb els expressats respecte de l’evolució del negoci. 4. Proveïdors: territorialització: - Percentatge de territorialització dels proveïdors: 2007

2006

Bages

Bages

Ciutat

20,7

21,9

Comarca

29,9

25,1

Província de Barcelona

26,5

6,0

Resta de Catalunya

9,00

6,9

Espanya

10,2

9,5

Europa

3,1

9,9

Resta del món

0,6

20,7

100,0

100,0

TOTAL

Un 50,6 % dels proveïdors es concentren a la comarca del Bages, una xifra lleugerament superior a la concentració detectada l’any anterior. Per altra banda, cal observar un replegament de proveïdors a la província de Barcelona, en detriment dels ubicats en l’àmbit internacional.

8


5. Clients: territorialització i evolució: - Percentatge de territorialització dels clients: 2007

2006

Bages

Bages

Ciutat

26,6

10,0

Comarca

38,7

40,2

Província de Barcelona

17,1

4,4

Resta de Catalunya

12,0

15,1

Espanya

3,8

13,5

Europa

1,3

10,8

Resta del món TOTAL

0,7

6,0

100,0

100,0

El 65,3 % dels clients dels serveis a les empreses s’ubiquen a la comarca del Bages. Aquest percentatge s’incrementa respecte de l’any anterior en detriment dels clients de fora de Catalunya i, sobretot, dels d’àmbit internacional. -Nombre total de clients: 2007

2007

Bages

Catalunya

Superior

26,4

15,6

Igual

66,4

77,5

Inferior

7,2

6,9

TOTAL

100,0

100,0

El nombre de clients, respecte del 2006, ha augmentat considerablement, però de forma més sostinguda que el creixement expressat en el 2006 respecte del 2005. Les previsions per al 2008 són que el nombre de clients continuarà creixent però de forma més moderada que durant el 2007. Aquesta moderació ve determinada pels canvis produïts en les tres perspectives (augment, manteniment i disminució).

9


6. Factors que poden limitar la bona marxa del negoci:

2007

2007

Bages

Catalunya

Manca de personal qualificat

52,9

28,5

Manca de personal no qualificat

16,9

6,6

Augment dels costos d’explotació

66,7

38,1

Dificultats de finançament

49,3

18,6

Augment de la competència

52,6

27,8

Debilitat de la demanda

59,3

60,0

Altres

1,4

17,7

Entre aquests factors destaca l’augment de costos d’explotació, l’augment de la competència, la manca de personal qualificat i les dificultats de finaçament. El 93,8% de les empreses consultades han afegit com a observacions específiques dels factors que poden afectar la bona marxa del negoci: crisi financera , crisi econòmica, crisi immobiliària, impagament dels clients , encariment del petroli i la pressió fiscal. 7. Els serveis a les empreses i la formació professional: - Adequació de la formació professional al Bages a les necessitats de les empreses de serveis a les empreses: Un indicador d’adequació a les necessitats de 2,92 (en una escala de 5) indica que les empreses de serveis a les empreses consideren que aquesta adequació és baixa.

10


DISTRIBUCIÓ DE LES EMPRESES DEL CATÀLEG PER SUBSECTORS I PER NIVELLS DE PLANTILLA Distribució subsectors catàleg serveis avançats a les empreses del Bages 2 SUBSECTOR

núm. empreses

consultories / management

65

imatge / publicitat

45

informàtica

40

serveis tècnics

49

R+D

2

Total

201

65

49

40 45

Distribució per nivells de plantilla catàleg serveis avançats a les empreses 38 SUBSECTOR

39

núm. empreses

> 30 treballadors

10

11-30 treballadors

39

6-10 treballadors

38

0-5 treballadors

114

Total

201

10

114

11


12


CONSULTORIES I MANAGEMENT

13


14


DADES EMPRESA: Empresa: Ajuntament de Sallent. Oficina de Promoció econòmica Adreça: Plaça de la Verdura , 1, Sallent Telèfon: 93 837 16 72 Fax: 93 837 16 72 E-mail: sallent@sallent.cat Web: www.sallent.cat Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Juli Valldeoriola DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Servei de suport als emprenedors i empresaris en l’elaboració del seu pla d’empresa. Informació sobre les temàtiques i tràmits a l’hora de crear l’empresa. Punt d’informació al treballador autònom i a la petita empresa sobre els programes de modernització dels establiments comercials i innovació tecnològica. Servei de suport a l’empresa en la recerca de personal. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 7

15


DADES EMPRESA: Empresa: Alfic Recursos Humans SL Contacte: José Manuel Rodríguez Adreça: Carretera de Vic, 22, 1r, Manresa Telèfon: 93 877 34 84 Fax: 93 869 00 76 E-mail: alficrrhh@alficgrup.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Arturo Boix (Director) / José Manuel Rodríguez Mendez (Gerent) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessoria en recursos humans. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 2 Composició de la plantilla: 1 llicenciat en psicologia, 1 llicenciat en pedagogia CLIENTS: Nombre de clients: 60

16


DADES EMPRESA: Empresa: Alguacil Garcia Advocats Associats SCP Contacte: Virgínia Garcia Adreça: Muralla del Carme, entresol 3a, Manresa Telèfon: 93 872 00 72 Fax: 93 872 72 61 E-mail: virginia.garcia@icam.net / elisabet.alguacil@icam.net Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Virgínia Garcia DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Activitat pròpia d’un despatx d’advocats: processos matrimonials, accidents de circulació, successions, etc. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 2 Composició de la plantilla: advocades CLIENTS: Nombre de clients: 450

17


ÀMBIT RURAL DADES EMPRESA: Empresa: Àmbit Rural SL Contacte: Lluís Ubach Adreça: C/ Cós, 74, baixos, Manresa Telèfon: 93 875 22 80 Fax: 93 875 40 51 E-mail: lluisub@agroxarxa.com Web: www.ambitrural.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Lluís Ubach DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Àmbit Rural SL és una empresa del grup de la Unió de Pagesos de Catalunya. Enginyeria i consultoria: redacció de projectes, realització d’estudis del medi natural i social, projectes de gestió ambiental (gestió de matèria orgànica), assessorament tècnic, comercial i jurídic, valoracions / peritacions, tant del món agrícola com forestal. Gestió de la vegetació: control i gestió d’obra forestal, principalment de tractaments de la vegetació i treballs silvícoles, assessorament tècnic i jurídic en matèria de treballs forestals. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 12 Composició de la plantilla: 1 gerent, 3 responsables d’àrea, 7 tècnics, 1 administrativa CLIENTS: Nombre de clients: 55 Nom dels 5 clients principals: - Fecsa-Endesa - Agència Catalana de l’Aigua - Diputació de Barcelona - REGSEGA - Agència Catalana de Seguretat Alimentària

18


DADES EMPRESA: Empresa: Antoni Franco Assessors SL Contacte: Antoni Franco Adreça: Passatge Canonge Montanyà, 2 , 2n 7a, Manresa Telèfon: 93 875 23 00 Fax: 93 875 21 76 E-mail: info@antonifranco.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Antoni Franco DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Serveis de consultoria empresarial. Assessorament comptable, mercantil i fiscal. Administració i direcció d’empreses. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 2 CLIENTS: Nombre de clients: 50 Nom dels 5 clients principals: - Bernat Oil - Ruber Immobles - Profin Immobles - Rubiralta Baena Gestió Immobiliària - Promofix Distribución

19


DADES EMPRESA: Empresa: Arfe Servicios SA Contacte: Genís Martinez Adreça: Carretera de Vic, 10, Manresa Telèfon: 93 872 32 22 Fax: 93 872 67 62 E-mail: arfe@arfe.es Web: www.arfe.es Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Salvador Arderiu DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessoria empresarial: laboral, fiscal, comptable. Assessoria jurídica: mercantil, civil, família, estrangeria, penal. Legalitzacions i medi ambient. Administració de finques: lloguers i comunitats de propietaris. Vehicles i transports. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 42 Composició de la plantilla: 14 llicenciats, 13 experts fiscals/comptables, 5 experts laboral, 10 personal administratiu CLIENTS: Nombre de clients: 400

20


ARTÉS 2000 ASSESSORS DADES EMPRESA: Empresa: Artés 2000 Assessors SL Contacte: Jordi Pablo Adreça: Cantonada carrer Bruc-Sant Pelegrí, 17, baixos, Artés Telèfon: 93 830 63 23 Fax: 93 830 63 23 E-mail: artes2000asseso@telefonica.net Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jordi Pablo DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessorament econòmic i financer. Assessorament a empreses. Recursos humans i gestió laboral. Serveis jurídics. Assegurances. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 2 Composició de la plantilla: advocada, comptable, agent d’assegurances CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Vol9 - Soldadures Riera - Grimaldi Restauració - Artigas - Can Horta 1027

21


DADES EMPRESA: Empresa: Assessoria del Bages SL Contacte: Fidel Aymerich Adreça: C/ Sallent, 65, Polígon Industrial Els Dolors, Manresa Telèfon: 93 872 40 01 Fax: 93 877 51 40 E-mail: assessoria@assessoriadelbages.com Web: www.assessoriadelbages.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: M. Teresa Casals (Gerent) / Fidel Aymerich DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Gestió d’assumptes administratius i assessorament econòmic i financer a empreses i particulars. Gestoria administrativa. Assessoria laboral – fiscal - comptable. Assegurances. Administració de finques (comunitats de propietaris). QUI SOM: Nombre total de treballadors: 25

22


DADES EMPRESA: Empresa: Assessoria M. Àngels Font SL Contacte: M. Àngels Font Adreça: Muralla del Carme, 22-24, 2n 7a, Manresa Telèfon: 93 875 20 51 Fax: 93 872 69 54 E-mail: info@af-associats.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: M. Àngels Font DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessorament laboral tant per a empreses (nòmines, altes i baixes de treballadors, etc.) com per a particulars-treballadors (conflictes laborals, acomiadaments, assessorament general). Assessorament Seguretat Social (tràmit de pensions, càlculs de pensions, tràmits en general). Assessorament jurídic – judicis de laboral i Seguretat Social.Comptabilitat. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 2 Composició de la plantilla: 1 graduat social, 1 administratiu

23


DADES EMPRESA: Empresa: Assessoria Mujal SL Contacte: Jordina Mujal Adreça: C/ Alcalde Armengou, 4, baixos, Artés Telèfon: 93 874 25 06 Fax: 93 874 25 06 E-mail: gestoria@mujal.com Web: www.mujal.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jordina Mujal DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessoria integral de l’empresa en l’àmbit fiscal, laboral, comptable, financer i d’organització. Comptabilitats, llibres oficials i presentació de comptes anuals. Gestió en organismes públics de tot tipus de tràmits relacionats amb els àmbits d’actuació esmentats. Assessorament a particulars i tramitació de temes fiscals, laborals i de trànsit, així com altres gestions amb l’administració. Assegurances.

24


DADES EMPRESA: Empresa: Assessoria Tècnica Fiscal del Bages SL Contacte: Rosa Contreras Adreça: C/ Súria, 2, baixos, Manresa Telèfon: 93 877 03 91 Fax: 93 877 28 63 E-mail: atfrosa@atfassessors.com Web: www.atfassessos.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Rosa Contreras DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Som un grup de professionals amb més de 25 anys d’experiència en el sector, dedicats a l’assessorament i gestió integral a empreses en tots el departaments (laboral, fiscal, comptable i mercantil) i als particulars en l’àmbit de confecció de rendes, càlculs de pensions, càlculs salarials, consultes, tramitació de pensions de jubilació, d’invalidesa i viduïtat, així com també d’expedients d’estrangeria. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 13 Composició de la plantilla: 3 departament fiscal, 2 departament comptable, 4 departament laboral, 2 departament jurídic

25


DADES EMPRESA: Empresa: Assessors Coordinats SL Contacte: Delia Jordà / Montserrat Clop Adreça: C/ Àngel Guimerà, 64, baixos, despatx 3, Manresa Telèfon: 93 878 42 42 Fax: 93 873 86 42 E-mail: info@assessorscoordinats.com Web: www.assessorscoordinats.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Delia Jordà / Montse Clop DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessorament financer i comptable, serveis tributaris, assessoria laboral, serveis drets mercantils, protecció de dades i noves tecnologies, llicència mediambiental, assessorament immobiliari, successions i donacions, comunitats de propietaris, arrendaments d’immobles, subvencions a l’empresa, junta de residus, junta de sanejament, obertura d’una nova activitat, medi ambient, normes ISO, assegurances. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 13

26


DADES EMPRESA: Empresa: Ballesteros Gestoria Assessoria SL Contacte: Pedro Ballesteros Adreça: Carretera de Cardona, 17, 1r, Manresa Telèfon: 93 875 24 10 Fax: 93 872 46 31 E-mail: pere@pballesteros.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Xavier Ballesteros / Pedro Ballesteros DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Serveis d’assessorament i consultes de gestoria administrativa. Tributària. Laboral. Comptable. Vehicles.

27


DADES EMPRESA: Empresa: Belza Assessors SL Contacte: Núria Escalé / Antoni Belza Adreça: C/ Navarra, 9, 2n, Manresa Telèfon: 93 872 79 00 Fax: 93 872 78 39 E-mail: belzaass@tiservinet.es Web: www.belza.es Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Antoni Belza DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessoria fiscal, laboral i mercantil. Consultoria tributària nacional i internacional. Recursos i reclamacions economicoadministratives. Planificació fiscal. Informes pericials. Inspeccions tributàries. Informes economicofinancers. Plans de viabilitat. Expedients de regulació d’ocupació. Confecció de comptabilitats, aplicació N.I.C. Control de gestió. Anàlisi comprable. Constitució, fusió i dissolució de societats. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 8 Composició de la plantilla: 2 auxiliars administratives, 2 administratius, 2 llicenciats i 2 diplomats

28


DADES EMPRESA: Empresa: Busquet Advocats SLP Contacte: Manuel Busquet Adreça: C/ Carrió, 27, 1r 1a, Manresa Telèfon: 93 872 88 11 Fax: 93 872 14 35 E-mail: com@busquetadvocats.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Manuel Busquet DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessorament jurídic en temes mercantils, societaris, civil, laboral, fiscal, tant a persones físiques com a societats. Especialitzats en dret urbanístic i societari. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 6 Composició de la plantilla: 5 advocats, 1 diplomat

29


DADES EMPRESA: Empresa: Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa Contacte: Esther Hernández / Josep Gràcia Adreça: Muralla del Carme, 17-23, 2n, Manresa Telèfon: 93 872 42 22 Fax: 93 872 77 66 E-mail: manresa@cambrescat.es Web: www.cambramanresa.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Esther Hernández (Gerent) / Josep Gràcia (Secretari general) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: La Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa és una institució que treballa per al desenvolupament econòmic de la comarca del Bages. Fundada l’any 1906, ja ha complert un segle de vida i de compromís amb el territori al qual representa. Formen part de la Cambra totes les persones físiques i jurídiques que tinguin domicili social, sucursals, agències, fàbriques o establiments a la demarcació del Bages. Els òrgans de govern de la Cambra són el Ple, el Comitè Executiu i el President. La Cambra de Comerç de Manresa ofereix serveis en internacionalització (política de promoció internacional emmarcada en el Pla d’Internacionalització de l’Empresa Catalana 2009, el Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones 2009 , el Plan Sectorial de Subcontratación Industrial i d’altres plans sectorials); desenvolupament empresarial (servei de creació d’empresa, suport a l’establiment comercial, suport a la dinamització comercial, desenvolupament d’estudis econòmics, entre d’altres); formació (oferta de formació permanent adaptada a les necessitats de les empreses); serveis (serveis específics destinats a les necessitats de l’empresa); i Oficina de Gestió Empresarial (oficina de tramitació administrativa per a les empreses). QUI SOM: Nombre total de treballadors: 12 Composició de la plantilla: 1 secretari general, 1 gerent, 7 tècnics, personal administratiu

30


DADES EMPRESA: Empresa: Capdevila Assessors SL Contacte: Marcel Capdevila Adreça: C/ Àngel Guimerà, 20, 1r 1a Telèfon: 93 872 57 13 Fax: 93 872 52 56 E-mail: mcapdevila@capdevila.biz Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Marcel Capdevila DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessoria general d’empreses, abastant els temes fiscals, laborals, comptables i mercantils. Gestió administrativa per compte de l’empresa: facturació,control de tresoreria, seguiment compte de resultats. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 4 Composició de la plantilla: 2 titulats, 2 administratius

31


DADES EMPRESA: Empresa: Carranza Sallés Advocades Associades Contacte: Teresa Sallés / Anna Carranza Adreça: Passeig Pere III, 18, 5è 1a, Manresa Telèfon: 93 872 38 64 Fax: 93 872 75 41 E-mail: anna.carranza@icam.net / teresa.salles@icam.net Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Anna Carranza / Teresa Sallés DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessorament jurídic. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3 Composició de la plantilla: 2 advocades, 1 administrativa

32


DADES EMPRESA: Empresa: CC Consultors de Recursos Humans SL Contacte: Luís Martínez Adreça: C/ Sant Joan Baptista de la Salle, 4-6, 1r, Manresa Telèfon: 93 872 05 55 Fax: 93 872 70 55 E-mail: ccrh@ccrh.es Web: www.ccrh.es Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Luís Martínez (Gerent) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Consultoria en recursos humans. Selecció de personal. Orientacions professionals. Head hunting, recerca directa. Disseny de plans formatius. Avaluació de personal i organitzacional. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3 Composició de la plantilla: 3 professionals (2 psicòlegs)

33


DADES EMPRESA: Empresa: CEDEM Centre de Desenvolupament Empresarial. Ajuntament de Manresa Contacte: Anna Gasulla / Jacint Seriols Adreça: C/ Castelladral, 5-7, Palau Firal, Polígon Industrial Els Dolors, Manresa Telèfon: 93 877 63 10 Fax: 93 877 63 17 E-mail: cedem@ajmanresa.cat Web: www.ajmanresa.cat Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Anna Gasulla / Jacint Seriols DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: El Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) és un centre promogut per l’Ajuntament de Manresa, que ofereix diferents serveis especialitzats a les empreses, preferentment adreçats a les microempreses i pimes, i als emprenedors i emprenedores que desitgen crear la seva empresa. Els seus objectius són: promoure la cultura emprenedora i la creació d’empreses i especialment en aquells sectors d’innovació que potenciïn la creació de llocs de treball amb valor afegit, contribuir a la millora de la competitivitat i al desenvolupament del sector empresarial, impulsant els sectors econòmics de la comarca, promoure i facilitar la localització de noves activitats industrials en el territori. Per aconseguir aquests objectius les principals activitats són: serveis especialitzats adreçats a les empreses ja constituïdes; informació sobre ajuts i subvencions; informació i assessorament sobre la creació d’empreses; gestió de programes de formació empresarial adreçats a empreses i emprenedors; lloguer d’espais: aules i sala d’actes. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 6 Composició de la plantilla: 5 tècnics especialistes, 1 administrativa

34


DADES EMPRESA: Empresa: Centre de Gestió Cooperatiu de Manresa SCCL Contacte: Ramon Chico Adreça: Passeig Pere III, 10, 2n, Manresa Telèfon: 93 872 29 81 Fax: 93 875 17 60 E-mail: centrege@asesoruniversal.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Ramon Chico DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessorament comptable, fiscal i social. Constitució d’entitats. Plans de viabilitat previs i de desenvolupament de l’empresa. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 5 Composició de la plantilla: 4 titulats superiors, 1 administratiu

35


DADES EMPRESA: Empresa: Centre d’Iniciatives per l’Ocupació Cal Gallifa. Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Contacte: Eva Pellicer Adreça: Passeig Gallifa, 1, 2n, Sant Joan de Vilatorrada Telèfon: 93 876 40 00 Fax: 93 876 40 18 E-mail: opegallifa@telefonica.net Web: www.ciocalgallifa.cat / www.santjoanvilatorrada.cat Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jordi Solernou (Regidor) / Lluís Vilà (Cap de Servei) / Eva Pellicer (Tècnica d’empresa) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessorament a empreses i emprenedors en qualsevol àmbit de gestió empresarial (tràmits constitució, elaboració plans d’empresa, tramitació ajudes i subvencions, consultoria…) Servei de borsa de treball per a empreses.Viver d’empreses. Disposem de viver d’empreses (5 despatxos) el qual és susceptible de ser ocupat per empreses de nova creació durant un termini limitat de temps. Organitzem seminaris de formació per a treballadors, empreses i emprenedors. Edició del butlletí quinzenal INFOPIMES amb informació d’interès empresarial per a les empreses. Web d’accés restringit per a les empreses que assessorem amb contingut específic. Acompanyament en la creació de l’empresa i assessorament posterior. Disposició de sales i aules susceptibles de ser llogades per les empreses (sala d’actes, sala de reunions, aula d’informàtica i aules diverses). QUI SOM: Nombre total de treballadors: 5 Composició de la plantilla: 1 auxiliar de gestió / tècnica de formació, 1 tècnica insertora laboral, 1 tècnica empresa, 1 tècnica auxiliar a temps parcial de suport a les àrees, 1 tècnica de qualitat a temps parcial, personal adscrit a programes específics (escola taller, casa oficis, etc)

36


DADES EMPRESA: Empresa: Centre Especialitzat en la Prevenció de Riscos Laborals SA Contacte: Josep Guardiola Adreça: C/ Súria, 9-11, Manresa Telèfon: 902 25 26 36 Fax: 93 874 66 12 E-mail: manresa@preven.cat Web: www.prevencio.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Joaquim Vendrell DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: El Centre Especialitzat en la Prevenció de Riscos Laborals SA té la missió de participar i ajudar a la creació d’una cultura preventiva a les empreses i treballadors en l’àmbit laboral. Amb aquest objectiu facilitem pautes de seguretat, salut i higiene en el treball amb la voluntat de millorar la qualitat, la productivitat i el benestar en el món laboral. Línies de treball del pla de prevenció: avaluació dels riscos, planificació de l’activitat preventiva, reconeixements mèdics laborals, informació i formació als treballadors, pla d’emergència, investigació d’accidents, qualsevol acció dins del marc preventiu que sol•liciti l’empresa o el treballador. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 16 Composició de la plantilla: tècnics en prevenció de riscos, metges, especialistes en medicina del treball, comercials, administratius

37


DADES EMPRESA: Empresa: Centre Microsoft d’Innovació en Productivitat Contacte: Albert Esplugas Adreça: Avinguda de les Bases de Manresa, 1, Manresa Telèfon: 93 877 21 00 Fax: 93 877 73 74 E-mail: info@productivitycenter.org Web: www.centreproductivitat.cat Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Albert Esplugas (Director general) / Ramon Costa (Director comercial) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: El Centre d’Innovació en Productivitat (CIP) és una fundació que ajuda a les empreses a millorar la productivitat del seus treballadors en aquelles activitats menys estructurades: reunions, edició de documents, presa de decisions, gestió de projectes, comunicació i col·laboració. Per assolir aquest objectiu el Centre realitza activitats de divulgació, serveis de diagnòstic, assessorament i formació orientats tant a petita i mitjana empresa com a grans organitzacions.

38


DADES EMPRESA: Empresa: Cervera i Gonfaus Associats SL Contacte: Santiago Cervera Adreça: C/ Carrió, 31, entresol 1a, Manresa Telèfon: 93 872 27 38 Fax: 93 875 15 31 E-mail: cig@cigassociats.com Web: www.cigassociats.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Santiago Cervera DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessoria comptable, fiscal, mercantil, jurídica i laboral. Assessoria de subvencions i préstecs bonificats. Planificació fiscal. Assessorament tècnic. Assessorament de deduccions R+D+I. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 11 Composició de la plantilla: 2 economistes, 3 advocats, 2 graduats socials, 2 diplomats en empresarials, 1 tècnic enginyer, 1 administratiu CLIENTS: Nombre de clients: 190

39


DADES EMPRESA: Empresa: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. Delegació Bages-Berguedà Contacte: Emi Calvo Adreça: Plana de l’Om, 6, 3r, Manresa Telèfon: 93 872 97 99 Fax: 93 872 73 05 E-mail: caatbages@apabcn.cat Web: www.apabcn.cat Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT, i PERSONA DE CONTACTE: Joan Carles Batanés (Delegat) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Col·legi professional.

40


DADES EMPRESA: Empresa: Col·legi de Deliniants Projectistes i Tècnics Superiors en Desenvolupament de Projectes de Barcelona Contacte: Miguel Ángel Domínguez Adreça: Muralla del Carme, 17-23, 2n, Manresa Telèfon: 93 872 91 69 E-mail: col@deltsbcn.org Web: www.deltsbcn.org Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Miguel Ángel Domínguez DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Corporació de dret públic. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 4

41


DADES EMPRESA: Empresa: Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa Contacte: Joan Riera Adreça: Plana de l’Om, 6, 2n 5a, Manresa Telèfon: 93 872 57 62 Fax: 93 872 34 44 E-mail: cetim@cetim.cat Web: www.cetim.cat Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Albert Gómez (Degà) / Joan Riera DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Col·legi professional dedicat especialment al visat de projectes tècnics. Està format pel degà, junta de govern i uns 1.000 col·legiats, dels quals 233 visen projectes com a professionals lliures. La nostra funció com a serveis avançats a les empreses és facilitar professionals en llista de torn d’ofici, a qui ho demani. La llista de torn d’ofici està configurada per professionals en les diferents especialitats: elèctrica, mecànica, tèxtil, química i electrònica.

42


DADES EMPRESA: Empresa: Consorci de Promoció Turística del Cardener Contacte: Susanna Relat Adreça: Cal Pinsà, s/n, C-55 Km. 39, Sant Martí de Torroella - Sant Joan de Vilatorrada Telèfon: 93 836 17 08 Fax: 93 836 17 08 E-mail: consorcicardener@diba.cat Web: relatls@diba.cat Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Susanna Relat (Gerent) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Promocionar els recursos turístics del territori: patrimoni arquitectònic, entorn natural, gastronomia, festes i tradicions. Impulsar la creació de nous establiments turístics: allotjament, restauració, empreses d’activitats turístiques i dinamitzar el teixit empresarial ja existent. Millorar els equipaments, infraestructures i serveis de la zona vinculats al turisme. Crear noves activitats i paquets turístics: turisme rural, turisme cultural, turisme de reunions, enoturisme i turisme industrial. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 2 Composició de la plantilla: gerent i tècnica en turisme

43


DADES EMPRESA: Empresa: Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès Contacte: Roser Farràs Adreça: C/ Joies, 11-13, Moià Telèfon: 93 830 14 18 / 93 820 80 00 Fax: 93 820 76 24 E-mail: farrastr@diba.cat Web: www.moianes.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Marta Purtí (Gerent) / Roser Farràs DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: El Consorci per la promoció dels municipis del Moianès és un ens local format pels 10 municipis del Moianès (Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, L’Estany, Moià, Monistrol de Calders, St. Quirze Safaja i Sta. Maria d’Oló). L’objectiu principal del Consorci és la promoció econòmica dels municipis del Moianès planificant i executant accions destinades a dinamitzar econòmicament el territori. El Consorci està estructurat en deu grans àrees que ofereixen diferents serveis però els relacionats amb l’activitat econòmica són: SOM: promocionar l’ocupació i la intermediació del mercat de treball. Formació: millorar la qualificació dels recursos humans del Moianès i facilitar així la seva integració en el mercat de treball. Emprenedors i empreses amb dos objectius bàsics: fomentar l’autoocupació, la cultura emprenedora i les iniciatives de desenvolupament local i facilitar la informació i l’assessorament necessaris a les empreses existents per tal que es consolidin i així millorar la competitivitat del teixit empresarial (assessorament en subvencions i préstecs, tràmits per ampliació de negoci, normativa específica per sectors...) Promoció turística, projecte l’ecomuseu del Moianès. Desenvolupament local amb l’objectiu de diagnosticar les necessitats del territori, analitzar la potencialitat dels diferents sectors econòmics. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 2 Composició de la plantilla: tècnics especialitzats

44


DADES EMPRESA: Empresa: CPI Centre de Formació SL Contacte: Jordi Rojas Adreça: Passeig Pere III, 18, 4t 3a, Manresa Telèfon: 93 872 85 15 Fax: 93 872 36 66 E-mail: cpi@cpi2000.com Web: www.cpi.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Carme Porras (Administradora) / Jordi Rojas DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Institució especialitzada en formació i consultoria que treballa per millorar la competitivitat de les empreses i la millora de les persones. Les principals línies d’activitat són: el disseny i execució de plans de formació per empreses, la formació ocupacional per a persones desocupades, la gestió dels ajuts i les subvencions per accions formatives i l’assessorament i consultoria a les empreses per millorar la seva gestió de personal i la seva organització. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 9 Composició de la plantilla: gestors, formadors, consultors, assessors pedagògics, assessors tecnològics i administratius. CLIENTS: Nombre de clients: 70 Nom dels 5 clients principals: - Sony - Lemmerz - Procter & Gamble - Pirelli - Norden

45


DADES EMPRESA: Empresa: Crespo & Maluquer Assessors Legals i Tributaris Advocats SCP Contacte: Sílvia Crespo Adreça: Passeig Pere III, 30, 2n B, Manresa Telèfon: 93 872 38 55 Fax: 93 875 17 23 E-mail: silvia@crespomaluquer.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Sílvia Crespo / Rafael Crespo DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Prestació de serveis jurídics i tributaris a tercers, tant a empreses com a particulars, i en concret en les següents àrees: fiscal, dret mercantil (societari i contractació mercantil), dret civil, dret laboral i comptable. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 5 Composició de la plantilla: 2 advocats, 1 economista, 1 graduat social i pèrit mercantil, 1 administratiu

46


DADES EMPRESA: Empresa: Escola Universitària d’Estudis Empresarials FUB Contacte: Jordi Conca / Concep Medrano Adreça: Avinguda Universitària, 4-6, Manresa Telèfon: 93 877 41 82 Fax: 93 875 73 55 E-mail: euee@fub.edu / concep@fub.edu Web: www.fub.edu Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jordi Conca (Direcció Estudis Empresarials) / Carlota Riera (Direcció Escola de Formació Contínua) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Escola de formació universitària i consultoria de formació continuada: anàlisis de necessitats formatives, realització de formació “in company”, plans de desenvolupament professional. Elaboració d’estudis d’àmbit empresarial i econòmic. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 5 Composició de la plantilla: personal de FUB-Empresarials, professors col·laboradors, personal d’administració i suport

47


DADES EMPRESA: Empresa: Ester Pérez (Advocat-Finques) Contacte: Ester Pérez Adreça: Carretera de Vic, 95, Manresa Telèfon: 93 876 18 73 Fax: 93 876 18 75 E-mail: ep.meneses@telefonica.net Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Ester Pérez DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Serveis jurídics, comptables, fiscal, laboral. Assessoria financera. Assessoria d’innovació en productes, serveis o mercats. Assessoria d’innovació estratègica (direcció general, presidència). Assessoria d’innovació i millora contínua en organització i processos, tant interns com externs (administració, clients, proveïdors). QUI SOM: Nombre total de treballadors: 4

48


DADES EMPRESA: Empresa: Estudi Manresa SL Contacte: Fèlix Rodríguez Adreça: Passeig Pere III, 85, entresol 1a, Manresa Telèfon: 93 877 30 54 Fax: 93 873 17 70 E-mail: consultoria@estudimanresa.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Fèlix Rodríguez DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Serveis d’assessorament comptable, fiscal, laboral i per a empreses en general. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 1 CLIENTS: Nombre de clients: 25 Nom dels 5 clients principals: - Salelles La Volta - Expomon Produccions i Muntatges - Birutex Desarrollos - Manso Noguera - Sialkonfort

49


DADES EMPRESA: Empresa: Farrés-Solé Economistes SLP Contacte: Manel Solé Adreça: Muralla del Carme, 22-24, 1r 1a, Manresa Telèfon: 93 872 76 01 Fax: 93 872 16 94 E-mail: manel@farres-sole.com Web: www.farres-sole.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Manel Solé / Salvador Farrés DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessorament a empreses en les àrees fiscal, comptable, mercantil, financera i laboral. Disseny i planificació d’operacions mercantils, plans de negoci i viabilitat. Anàlisi de projectes d’inversió i finançament i anàlisi economicofinancera d’empreses. Valoracions d’empreses, de negocis i peritacions judicials. Tramitacions i gestions accessòries a aquests serveis. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 7 Composició de la plantilla: 2 llicenciats en ciències econòmiques i empresarials, 1 llicenciat en dret, 1 graduada social, 3 oficials administratives CLIENTS: Nombre de clients: 325

50


DADES EMPRESA: Empresa: Feliu Negocis & Internacional Contacte: Montserrat Feliu Adreça: C/ Puigterrà de Baix, 5-9, 1r 1a, Manresa Telèfon: 93 875 46 60 Fax: 93 875 46 61 E-mail: info@feliu.biz Web: www.feliu.biz Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Montserrat Feliu DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: A Feliu Negocis & Internacional som una consultoria especialitzada en internacionalització. Comptem amb l’experiència en processos d’implantacions d’empreses i/o filials a l’exterior; hem assessorat en temes d’inversions de diferents sectors els nostres clients, podem proporcionar-los assessorament jurídic i econòmic en processos de compravenda d’empreses, en contractació internacional, distribució i agència internacional, protecció de marques i patents o la gestió d’ajuts per a la internacionalització. Així mateix oferim un servei especialitzat de gestió i consolidació de filials a l’estranger, al mateix temps que gestionem ajuts per a la internacionalització. Disposem d’un equip multidisciplinari, el qual pot desenvolupar la seva tasca en anglès, alemany, francès, italià i portuguès. Mitjançant les nostres aliances estratègiques, combinem la nostra visió global amb l’experiència i el coneixement dels mercats locals. A través d’ICG (International Consulting Group) amb presència a: Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, El Salvador, Espanya, Estats Units, Ecuador, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Uruguai, Perú i Veneçuela, grup del qual som membres com a representants exclusius a Espanya, tenim una llarga i fructífera experiència a Llatinoamèrica. Tenim despatxos col·laboradors a diversos països.

51


DADES EMPRESA: Empresa: Gaia Serveis Ambientals Contacte: Montserrat Clapers Adreça: C/ Sant Josep, 4, Moià Telèfon: 93 830 05 42 Fax: 93 830 05 42 E-mail: montseca@gaiamoia.com Web: www.gaiamoia.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Montserrat Clapers DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Consultoria ambiental que realitza projectes de gestió de residus, estalvi d’aigua, estalvi d’energia, estudis d’impacte ambiental, projectes d’integració paisatgística, estudis i projectes de gestió d’espais naturals. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 9 Composició de la plantilla: 8 tècnics superiors,1 administrativa CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Diputació de Barcelona - Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient i Habitatge) - Acciona Energia - Ajuntament de Manresa - Ajuntaments de municipis del Bages: Moià, Navàs, Sant Fruitós, etc.

52


DADES EMPRESA: Empresa: Gestoria Administrativa Angel Bra Sánchez SL Contacte: Angel Bra Adreça: C/ Barcelona, 13, entresol 2a, Manresa Telèfon: 93 873 67 72 E-mail: angelbrasanchez@telefonica.net Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Angel Bra DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Fiscal. Comptable. Mercantil. Laboral. Vehicles. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3 Composició de la plantilla: 1 professional, 2 administratives CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - F2 Servid - Rosal Formació de Conductors - Juan Cortés - Ferros Preformats - Album Foto Digital

53


DADES EMPRESA: Empresa: Gestoria Alfic SL Contacte: Eduard Flores Adreça: Plaça de la Fira, 2A, Cardona Telèfon: 93 869 16 35 Fax: 93 869 00 76 E-mail: alfic@alficgrup.com Web: www.alficgrup.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Arturo Boix (Director) / Eduard Flores (Gerent) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Gestoria administrativa i assegurances. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 27 Composició de la plantilla: 4 economistes, 6 advocats, 1 graduat social CLIENTS: Nombre de clients: 900

54


DADES EMPRESA: Empresa: Gestoria Assessoria Jorba SL Adreça: Carretera de Vic, 101, entresol 1a, Manresa Telèfon: 93 873 33 61 / 93 874 35 50 Fax: 93 874 29 39 E-mail: gjorba@gestoriajorba.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Lluís Jorba DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Gestoria administrativa. Consultoria jurídica. Assessorament comptable, fiscal, laboral i mercantil. Serveis gestió de vehicles. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 10

55


DADES EMPRESA: Empresa: Global Office Centre de Negocis Contacte: Montserrat Feliu Adreça: C/ Puigterrà de Baix, 5-9, 1r 1a, Manresa Telèfon: 93 872 23 90 Fax: 93 875 39 57 E-mail: info@globalofficeout.com Web: www.globalofficeout.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Montserrat Feliu DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Global Office & Outsourcing és un centre de negocis dinàmic i innovador que té l’objectiu d’oferir serveis d’oficina a empreses, professionals, associacions i altres organitzacions. Som una empresa ubicada al centre financer i comercial de Manresa de 500 m2. Li oferim despatxos totalment moblats de diferents dimensions, sales de reunions, sala d’actes amb una capacitat de fins a 25 persones, serveis d’atenció telefònica, recepció i atenció de visites, biblioteca i zones de serveis comuns. Oferim serveis de virtual office: Silver Gold i Platinum, que s’adaptanen a les necessitats del client: des de domiciliació de la seva empresa, atenció de trucades i visites personalitzades o utilització de les nostres sales de reunions. Els nostres despatxos disposen d’intranet, quatre connexions de veu i dades per lloc de treball, bústia de veu, adreça electrònica, i si ho desitja, un número de telèfon exclusiu per a la seva empresa. El fet d’escollir el nostre centre de negocis per instal•lar-se, li permetrà desenvolupar la seva empresa amb flexibilitat i centrar tots els seus esforços en el creixement del seu projecte. A Global Office l’espera un equip humà que el pot atendre en català, castellà i anglès. Li garantim un bon clima de treball i una bona imatge per a la seva empresa.

56


DADES EMPRESA: Empresa: GPA Assessors Contacte: Marta Penadès Adreça: Muralla Sant Domènec, 9-11, 1r 4a, Manresa Telèfon: 93 872 26 54 Fax: 93 872 39 98 E-mail: gpa-assessors@ya.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Lídia Armenteras DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessorament i tràmits fiscal, comptable i laboral a empreses, autònoms i particulars. Declaracions de la renda. Assessorament i tràmits jurídics en general. Gestió i cobrament d’impagats. Comunitats de propietaris. Assessorament i tràmits per a la creació d’empreses i subvencions. QUI SOM: Composició de la plantilla: 3 socis fundadors responsables dels departaments jurídic, fiscal-comptable i laboral, i personal assalariat CLIENTS: Nombre de clients: 1.050

57


DADES EMPRESA: Empresa: Gremi de la Indústria de la Fusta Contacte: Xavier Sala Adreça: Carretera de Vic, 15, 1r 2a, Manresa Telèfon: 93 872 31 08 Fax: 93 872 80 49 E-mail: gremi@gremifusta.com Web: www.gremifusta.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Pere Vilaró (President) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: La representació, gestió i defensa dels interessos econòmics, socials, laborals i professionals dels agremiats davant de qualsevol organisme, jurisdicció o instància. Negociació del conveni col·lectiu. Informació general. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 2 Composició de la plantilla: cap administratiu i oficial 2a administratiu CLIENTS: Nombre de clients: 150

58


DADES EMPRESA: Empresa: Gros Montserrat SL Contacte: Maica Enrique Adreça: C/ Carrió, 33, entresol, Manresa Telèfon: 93 872 69 44 Fax: 93 872 59 22 E-mail: assessors@grosmontserrat.com Web: www.grosmontserrat.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Maica Enrique DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Economistes, auditors, consultors mercantils, serveis jurídics, àrea ecològica, que són les 5 àrees fonamentals del món de l’empresa, per incidir en desenvolupar una tasca d’assessorament integral a l’empresa. Oferim als nostres clients un assessorament complet, coherent i eficaç en els aspectes de l’empresa que per la seva complexitat necessiten la participació d’un assessor extern qualificat. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 40

59


DADES EMPRESA: Empresa: Inigest Empresarial SL Contacte: Carme Alonso Adreça: C/ Carrió, 31, entresol 1a, Manresa Telèfon: 93 872 27 38 Fax: 93 875 15 31 E-mail: calonso@inigest.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Carme Alonso DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Consultoria especialitzada en tramitació d’ajuts i finançament preferencial. Assessorament fiscal aplicat a l’àrea de R+D. Assessorament i tràmits per activitats industrials: gestió de llicències, inscripció al REAC, gestió i declaracions de residus, certificats i memòries tècniques, gestió sol urbanístic, estudis i avaluacions d’impacte ambiental, projectes tècnics, mesuraments, plànols, etc. Assessorament i tràmits per activitats extractives: prep. i tramitació expedients d’explotació, estudis i avaluació impacte ambiental, direccions facultatives, plans de labors, declaracions de residus i DUCA, recerca de jaciments per act., reparcel·lacions, amidaments i plànols, legalització de pous d’aigua, etc. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3 Composició de la plantilla: 3 consultors

60


DADES EMPRESA: Empresa: Intass Assessoria Integral del Bages SLL Contacte: Encarna Dorado Adreça: C/ Francesc Moragas, 36-64 A, 2 B, Manresa Telèfon: 93 875 46 20 Fax: 93 875 46 21 E-mail: intass@intass.net Web: www.intass.net Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Encarna Dorado (Administradora) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Prestació de serveis en matèria fiscal, laboral, comptable, vehicles, assegurances, transport, jurídic. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 10

61


DADES EMPRESA: Empresa: Jesús Feliu Consultors SL Contacte: Anna Hontangas Adreça: C/ Sant Joan Baptista de la Salle, 4-6, 2n, Manresa Telèfon: 93 875 35 20 Fax: 93 875 35 23 E-mail: info@feliuconsultors.com Web: www.feliuconsultors.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jesús Maria Feliu DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Consultoria corporativa i de direcció, assessoria integral i de gestió comptable fiscal. Consultoria i assessoria laboral. Consultors jurídics. Serveis immobiliaris integrals. Consultoria urbanística. Enginyeria i medi ambient. Internacionalització i comerç exterior. Consultoria d’empresa familiar. Consultors informàtics i de noves tecnologies. Auditories de comptes. Joint ventures, capital risc i compravendes.

62


JOSEP DE PUIG ADVOCATS DADES EMPRESA: Empresa: Josep De Puig Advocats SL Adreça: Muralla del Carme, 22-24, 3r 1a, Manresa Telèfon: 93 872 07 09 Fax: 93 872 71 63 E-mail: depuigadvocats@depuigadvocats.cat Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT, i PERSONA DE CONTACTE: Josep De Puig DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessorament jurídic complert per a empreses i particulars. Especialitats jurídiques.

63


DADES EMPRESA: Empresa: Manalbens Economistes SL Contacte: Jaume Manalbens Adreça: Passeig Pere III, 30, 1r B, Manresa Telèfon: 93 872 37 44 Fax: 93 872 47 63 E-mail: manalbens@economistes.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jaume Manalbens DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessorament econòmic de l’empresa i particular. Àrea econòmica. Àrea fiscal de l’empresa i de la persona. Àrea comptable. Àrea mercantil. Àrea laboral. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 5

64


DADES EMPRESA: Empresa: MCG-JAS SL Contacte: Josep Abadal Adreça: C/ Vilanova, 1, Manresa Telèfon: 93 833 13 11 Fax: 93 833 10 53 E-mail: jabadal@mcg-jas.com Web: www.mcg-jas.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Josep Abadal DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Consultoria comercial internacional especialitzada en petita empresa. Recerca i contacte de clients a l’estranger. Externalització de l’activitat comercial. Investigació de mercats. Estudis de viabilitat. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3 Composició de la plantilla: llicenciats

65


DADES EMPRESA: Empresa: Morera Assessoria i Gestoria SL Contacte: Ramon Morera Adreça: Muralla Sant Domènec, 7, Manresa Telèfon: 93 872 60 33 Fax: 93 875 14 03 E-mail: morera@moreragestio.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Ramon Morera DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessorament i gestió empresarial en les següents àrees. Laboral: contractació de personal, cotització seguretat social, obtenció de orestacions. Comptable, fiscal i mercantil: organització i seguiment de comptabilitats, disseny d’estratègies d’estalvi fiscal, operacions societàries. Trànsit i transports: tràmits de titularitats de vehicles, autoritzacions de transports. Administració de finques. Protecció de dades. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 14 Composició de la plantilla: 1 gerent, 1 administrativa i 12 professionals (3 a laboral, 5 a comptable, 2 a trànsit, 1 a finques, 1 a protecció de dades) CLIENTS: Nombre de clients: 660

66


DADES EMPRESA: Empresa: Munby 2004 SL Contacte: Adelina Sánchez Adreça: C/ Vilella de Claret, 2, Polígon Industrial Pla de Santa Anna, Sant Fruitós de Bages Telèfon: 93 878 66 34 Fax: 93 878 66 35 E-mail: administracio@mbprevent.com Web: www.mbprevent.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Àngels Rodrigo DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: MB Prevent és un servei de prevenció de riscos laborals, acreditat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per actuar a tot Catalunya, alhora que compta amb homologacions per impartir formació en prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció. MB Prevent disposa d’una metodologia de treball que ens permet adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients per tal d’assolir un únic objectiu: reduir la sinistralitat laboral a la seva empresa. MB Prevent ofereix serveis en els següents àmbits preventius: seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada, vigilància de la salut, formació i consultoria. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 19 Composició de la plantilla: administració, equip comercial i equip tècnic en prevenció de riscos laborals.

67


DADES EMPRESA: Empresa: MV Gestión Tributaria y Jurídica SL Contacte: Manel Marchal Adreça: C/ Alcalde Armengou, 2, Manresa Telèfon: 93 873 52 47 Fax: 93 873 65 27 E-mail: mvgestio@asesoruniversal.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Sergio Sanz / Manel Marchal DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessoria consultoria empresarial. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 8 Composició de la plantilla: 4 professionals titulats, 4 administratius CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Industrias Garcia Grau - Tecnología Europea Aplicada - Sistemas Henau - Fito Trasvase - Contratas Ges

68


DADES EMPRESA: Empresa: Pimec, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya Contacte: Assumpta Torras Adreça: C/ Pompeu Fabra, 7-13, 2n, oficines 14-15, Manresa Telèfon: 902 496 450 Fax: 93 875 03 43 E-mail: pimec.manresa@pimec.es Web: pimec.catc@pimec.es Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: David Giménez (Director Àrea Serveis) / Assumpta Torras DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Analitzem, dissenyem i oferim serveis de qualitat i valor afegit a les pimes. Disposem dels experts i especialistes necessaris per poder satisfer totes les necessitats en els àmbits de: consultoria estratègica, innovació, finançament, recursos humans, formació, laboral, civil, mercantil, fiscal, estrangeria, prevenció de riscos, medi ambient, noves tecnologies, internacional, assegurances i gestió de polígons. Contribuïm activament al creixement de les pimes i l’acompanyament continu per fer-les més fortes i competitives en un mercat cada vegada més globalitzat i competitiu. Com a organització empresarial més representativa de Catalunya, representem i defensem els interessos i els valors de la pime i els autònoms davant de les administracions, la resta d’agents socials i la societat en general, i contribuïm activament al seu creixement i la seva competitivitat amb serveis de valor. Més de 1.000 empreses catalanes utilitzen els nostres serveis.

69


DADES EMPRESA: Empresa: Projectes Territorials del Bages SA Contacte: Ester Subirana Adreça: Muralla del Carme, 22-24, 1r 5a, Manresa Telèfon: 93 875 07 33 Fax: 93 872 30 05 E-mail: info@ptbages.com / ester@ptbages.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Xavier Furió (Conseller Delegat) / Ester Subirana DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Projectes Territorials del Bages SA (PTB) és un projecte innovador a Catalunya de col·laboració publico– privada, que va néixer el 2002 amb la voluntat explícita de desenvolupar projectes estratègics que ajudin a dinamitzar el territori i el desenvolupament de l’activitat econòmica de la comarca. El principal objectiu de la societat és invertir en projectes que potenciïn el desenvolupament econòmic i social del Bages, i que facin de la comarca una localització atractiva per a les empreses innovadores i tecnològicament avançades. En aquest moment la societat està desenvolupant diferents actuacions de promoció de sòl industrial de qualitat, en zones properes als principals eixos de comunicacions, i paral·lelament està desenvolupant altres projectes que potenciïn el desenvolupament econòmic del Bages, entre els quals es troba en un lloc rellevant, per la seva repercussió econòmica i social, el projecte del Parc Central, Parc Tecnològic de la Catalunya Central. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 2 Composició de la plantilla: conseller delegat i coordinadora de projectes

70


DADES EMPRESA: Empresa: Qualimed Consultors SL Contacte: Montse Roset Adreça: Passeig Pere III, 22, 2n 4a, Manresa Telèfon: 93 872 44 80 Fax: 93 872 44 80 E-mail: montse@qualimedconsultors.com Web: www.qualimedconsultors.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Montse Roset DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessorament de qualitat i medi ambient. CLIENTS: Nombre de clients: 350

71


QUOTA MARKET GRUP DADES EMPRESA: Empresa: Quota Market Grup SL Contacte: Fidel Estrada Adreça: Passeig Pere III, 19, 5è 2a, Manresa Telèfon: 93 877 52 20 Fax: 93 877 52 20 E-mail: info@quotamarket.com Web: www.quotamarket.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Fidel Estrada DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Serveis de posicionament comercial. Estudis de mercats i llançament de nous productes de gran consum. Acccions de captació i fidelització de clients. Acitivitats de trade marketing fabricants/distribuïdors. Accions de promoció on-line. QUI SOM: Composició de la plantilla: professionals especialistes en cada àrea de negoci.

72


DADES EMPRESA: Empresa: System Bages Contacte: Antoni Tasias Adreça: Carretera de Santpedor, 206, Manresa Telèfon: 93 877 23 96 Fax: 93 877 10 95 E-mail: info@systembages.com Web: www.systembages.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Antoni Tasias (Gerent) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Consultoria i integració per a arts gràfiques. Les nostres solucions es divideixen en cinc esferes: CMS per a publicació en web i maquetació, gestió d’actius amb eines dinàmiques per al flux de treball de producció, protecció i optimització del flux de treball en preimpressió i impressió i mitjans, solucions editorials completament integrades basades en el concepte de combinació de mitjans impresos i on-line, planificació i control de la producció editorial i publicitària amb interfície de navegador i portal. CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Sàpiens Publicacions - Grupo Godó - RBA - Grupo Santillana - Foinsa Edifilm

73


DADES EMPRESA: Empresa: Tot Mediació Contacte: Teresa Sallés / Anna Carranza Adreça: Passeig Pere III, 18, 5è 2a, Manresa Telèfon: 660 087 544 Fax: 93 872 75 41 E-mail: info@totmediacio.com Web: www.totmediacio.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Teresa Sallés / Anna Carranza DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Mediació en tots els àmbits familiars (separacions, herència, conflictes generacionals, gent gran, etc.). Mediació mercantil, comunitària, veïnal, etc. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3

74


DADES EMPRESA: Empresa: Totgestió SL Contacte: M. Dolors Gabarró / Joan Gabarró Adreça: C/ Cardenal Lluch, 8, principal, Manresa Telèfon: 93 872 31 88 Fax: 93 872 79 09 E-mail: totgestio@totgestio.com Web: www.totgestio.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: M. Dolors Gabarró / Joan Gabarró DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessorament mercantil, fiscal i comptable. Assessorament laboral. Assegurances. Gestió immobiliària. QUI SOM Nombre total de treballadors: 14 Composició de la plantilla: 4 departament mercantil, fiscal i comptable, 3 departament laboral, 3 assegurances, 4 administratives CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Esmebages - Estufas i Accessoris - Selba Serveis Electrònics del Bages - Construcciones Mecano-Elèctriques - Mecaman Pujol

75


DADES EMPRESA: Empresa: Tramigest Manresa SL Contacte: Manel Mas Adreça: C/ Sant Antoni, 30, baixos, Castellgalí Telèfon: 93 833 45 83 Fax: 93 833 45 83 E-mail: tramigest@gmail.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: M. Dolors Fernández DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Agents del Banc Santander, assessoria fiscal, laboral i comptable, agència d’assegurances amb Catalana Occident. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 2 Composició de la plantilla: gerent i comptable

76


TRAMIT-PINOS ASSESSORS DADES EMPRESA: Empresa: Tramit-Pinos Assessors SL Contacte: Joan Camps Adreça: C/ Àngel Guimerà, 8-12, 1r 4a, Manresa Telèfon: 93 872 05 85 / 93 874 61 25 Fax: 93 875 31 47 E-mail: info@tramitpinos.com Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Joan Camps DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Assessoria d´empreses i particulars a nivell fiscal, comptable, laboral i assegurances. Servei jurídic i mediació. QUI SOM Nombre total de treballadors: 8 Composició de la plantilla: 4 socis i 8 treballadors

77


DADES EMPRESA: Empresa: Victmart Consultors Empresarials SL Contacte: Víctor Martínez Adreça: C/ Colon, 124, Sant Vicenç de Castellet Telèfon: 93 833 16 55 Fax: 93 833 16 55 E-mail: info@victmart.cat Web: www.victmart.cat Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Víctor Martínez DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Fiscal: auditories i estudis de riscos fiscals. Successió de l’empresa familiar. Fiscalitat de noves tecnologies. Règims fiscals especials (fusions, escissions, bescanvi de valors, holdings, societats de tinença de valors estrangers (ETVE) i societats de lloguer d’habitatges). Confecció de liquidacions tributàries i tancaments fiscals. Mercantil: reestructuracions patrimonials i empresarials. Compra i venda d’empreses. Revisions de compliment legal. Contractes privats entre socis. Protocols familiars. Règim jurídic de les societats mercantils. Econòmic i financer: comptabilitat analítica i pressupostària. Anàlisi de balanços i estats financers. Seguiment econòmic i financer de l’activitat. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 2 Composició de la plantilla: advocats i llicenciats en direcció i administració d’empreses amb formació específica

78


DADES EMPRESA: Empresa: Xarxa Grèra SL Contacte: Josep Alberti Adreça: Passeig Pere III, 13, 3r, Manresa Telèfon: 93 872 79 22 Fax: 93 875 31 36 E-mail: jalberti@grera.net Web: www.grera.net Sector serveis avançats: Consultories i management DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Josep Alberti DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Web 2.0 que és el punt de trobada, d’empresaris, institucions de promoció econòmica i professionals de serveis a les pimes. Per a les empreses: recull d’informació rellevant per als seus interessos (formació, articles d’opinió, trobades de networking, etc.); consultes on-line de qualsevol tema; acords preferencials (descomptes) amb bancs i altres empreses, formació on-line, etc. QUI SOM Nombre total de treballadors: 1

79


80


SERVEIS TÈCNICS

81


82


DADES EMPRESA: Empresa: Acosta Ingenieros SL Contacte: Gaspar Acosta Adreça: Avinguda Bases de Manresa, 152, entresòl, Manresa Telèfon: 93 874 54 30 Fax: 93 877 09 28 E-mail: info@acosta-ing.com Web: www.acosta-ing.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Gaspar Acosta DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Oficina tècnica creada l’any 2000 i situada a Manresa, amb l’objectiu de cobrir les necessitats de tots aquells sectors que requereixin serveis tècnics i especialitzats en temes d’enginyeria. L’experiència, alta preparació i professionalitat de l’equip integrant permet estar a la seva disposició per dur a terme qualsevol tipus de projecte, en temps raonable: instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió, climatització, gas, etc; energies renovables; legalització d’activitats i equipaments; fitxes tècniques, homologació i reformes de vehicles; assessoria d’empreses. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 4 Composició de la plantilla: 3 enginyers, 1 administració CLIENTS: Nombre de clients: 50 Nom dels 5 clients principals: - Prat & Vidal Arquitectes Associats - Sufetra - Zara España - Grupo Massimo Dutti - Bershka España

83


DADES EMPRESA: Empresa: Agro 90 SL Contacte: Toni Valentí Adreça: C/ Major, 39, 1r, Manresa Telèfon: 93 877 16 68 Fax: 93 877 16 68 E-mail: tonivalenti@agro90.com Web: www.agro90.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Toni Valentí DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Projectes agrícoles i ramaders (d’obra i activitat), mediambientals, forestals i agrícoles. Plans tècnics de gestió i millora forestal. Seguiments d’ajuts forestals. Revisions cadastrals de rústica. Estudis mediambientals, informes mediambientals urbanístics, auditories. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 12 Composició de la plantilla: 3 enginyers agrònoms, 2 biòlegs, 2 enginyers forestals, 3 ambientòlegs, 1 geòleg, 1 administrativa CLIENTS: Nombre de clients: 500 Nom dels 5 clients principals: - Generalitat de Catalunya - Diputació de Barcelona - Ramaderia Castellà - Horta Novella - Josep Rial

84


DADES EMPRESA: Empresa: Albert Serra Decorador SL Contacte: Albert Serra Adreça: C/ Rasos de Peguera, nau 1, Sant Fruitós de Bages Telèfon: 93 878 64 34 Fax: 93 876 95 23 E-mail: aserra@albertserradecorador.com Web: www.albertserradecorador.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Albert Serra DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Projectes d’obres de decoració en general. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3 CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Alex boutiques - Tous - Arfe - Particulars

85


DADES EMPRESA: Empresa: Areambient Oficina Tècnica SCP Contacte: Eulàlia Cos Adreça: Muralla Sant Domènec, 7, 3r 2a, Manresa Telèfon: 93 872 60 33 Fax: 93 875 14 03 E-mail: morera@moreragestio.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Ramon Morera DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Obtenció de llicències i permisos i assessorament tècnic. Llicències d’activitats. Llicències d’obres. Legalitzacions d’instal·lacions industrials. Informes tècnics. Assessorament tècnic i mediambiental. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 2 Composició de la plantilla: 1 gerent, 1 professional CLIENTS: Nombre de clients: 65

86


DADES EMPRESA: Empresa: Arqueociencia Serveis Culturals SL Contacte: Eduard Sánchez Adreça: C/ Martí i Julià, 24, baixos Telèfon: 93 872 23 00 Fax: 93 872 37 73 E-mail: arqueociencia@arqueociencia.cat Web: www.arqueociencia.cat Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Eduard Sánchez DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Serveis d’arqueologia. Restauració. Documentació històrica. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 40 CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Generalitat de Catalunya - Institut Català del Sòl - Constructora Hispanica - Ajuntament de Manresa - Dragados

87


DADES EMPRESA: Empresa: Arquitectura Ferrer SL Contacte: Josep M. Ferrer Adreça: C/ Sant Sebastià, 6, 1r 7a, Moià Telèfon: 93 820 80 21 Fax: 93 820 85 72 E-mail: arquitectura-ferrer@coac.net Web: www.arqferrer.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Josep M. Ferrer (Gerent) / Montse Ferrer DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Desenvolupament de projectes d’arquitectura, càlcul d’estructures, legalitzacions, rehabilitacions, urbanisme i enginyeria.

88


ARTEG DADES EMPRESA: Empresa: Arteg - Assessorament i Recursos Tècnics en Edificació i Geotècnica Contacte: Marta Fàbrega Adreça: C/ Sant Pere, 93, Moià Telèfon: 93 820 90 62 / 656 339 135 Fax: 93 820 90 62 E-mail: artegscp@hotmail.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Marta Fàbrega (Directora Gerent) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Realització d’estudis geotècnics, geològics, mediambientals i càlcul d’estructures. El nostre àmbit de treball és tot Catalunya. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 2 Composició de la plantilla: tècnic superior, oficial de primera CLIENTS: Nombre de clients: 98

89


DADES EMPRESA: Empresa: Batanés Arquitècnia, SLP Contacte: Joan Carles Batanés Adreça: C/ Padró, 123, Sant Fruitós de Bages Telèfon: 93 878 87 44 Fax: 93 878 87 44 E-mail: joancarles@jbatanes.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Joan Carles Batanés DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Serveis d’arquitectura, urbanisme i gestió d’obra. Informes pericials, certificats i valoracions. Expedients d’obertura de comerços. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 4 Composició de la plantilla: arquitecte tècnic, delineant, jurista i administrativa

90


DADES EMPRESA: Empresa: Calmanyà Mecànica Tècnica de Disseny SL Contacte: David Ribera Adreça: Avinguda Santa Bàrbara, 61, Súria Telèfon: 93 868 21 75 Fax: 93 868 21 75 E-mail: calmanya@calmanya.com Web: www.calmanya.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: David Ribera DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Enginyeria mecànica. Serveis d’assessoria tècnica i consultoria orientats a la construcció de maquinària i producte, la seva industrialització i automatització. Disseny de maquinària especial i utillatges en totes les seves fases: conceptual, constructiu i de detall. Disseny mecànic de qualitat. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 2 Composició de la plantilla: 1 enginyer tècnic, 1 estudiant d’enginyeria

91


DADES EMPRESA: Empresa: Centre de Formació Pràctica. Fundació Lacetània Contacte: Emma Moreno Adreça: Polígon Industrial Els Dolors, Palau Firal, Manresa Telèfon: 93 875 72 79 Fax: 93 874 32 80 E-mail: cfp@cforpra.com Web: www.cforpra.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Emma Moreno / Toni Revilla DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Formació: especialitzada i qualificada, vinculada a les àrees de creació de producte, fabricació mecànica, verificació i automatismes i control. Divulgació tecnològica: tendències tecnològiques a mig i llarg termini. Tecnologies CAD/CAM/CAE. Transferència de coneixement en disseny i mecanització. Enginyeria concurrent. Desenvolupament de projectes per a empreses: prototipatge i assessorament. Recerca tecnològica aplicada per a ser transformada en coneixement. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 7 Composició de la plantilla: 3 enginyers tècnics, 1 operari de mecanització, 1 responsable dels projectes CLIENTS: Nom dels clients principals: - Applus - On-Laser - Vilardell Purtí

92


DADES EMPRESA: Empresa: Costa Automoció SL Contacte: Patricia Rodrigo Adreça: C/ Sardana, 8, Manresa Telèfon: 93 878 48 36 Fax: 93 878 48 45 E-mail: admin@grupcosta.com Web: www.grupcosta.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Albert Costa / Patricia Rodrigo DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Taller d’automoció. Reparació i instal·lació de centraletes d’automoció (ECUS). Venda de telefonia mòbil (Movistar). Venda de telefonia fixa (Telefónica de España). Venda, insta·lació i manteniment de centraletes telefòniques. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 23 Composició de la plantilla: 2 llicenciats, 6 tècnics, 15 formació professional CLIENTS: Nombre de clients: 150.000 Nom dels 5 clients principals: - Telefónica Movistar - Telefónica de España - Tous - Nesspreso - Grefer

93


DADES EMPRESA: Empresa: Cvit Enginyers SL Contacte: Josep Vargas / Josep Caus Adreça: Passeig Ramon Vall, 32, entresol 1a, Navàs Telèfon: 93 839 15 17 Fax: 93 839 15 18 E-mail: cvit@cvit.cat Web: www.cvit.cat Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Josep Vargas / Josep Caus DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Oficina tècnica d’enginyeria dedicada a fer projectes d’instal·lacions per a tots els sectors. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 7 Composició de la plantilla: 2 enginyers tècnics industrials, 3 tècnics de grau superior, 1 deliniant, 1 administrativa

94


DADES EMPRESA: Empresa: Deima Ingenieros SA Contacte: Jordi López Adreça: C/ Ferran Casablanca, 2-A, Manresa Telèfon: 93 874 48 33 Fax: 93 877 33 15 E-mail: info@deima.biz Web: www.deima.biz Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jordi López DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Deima centra la seva activitat en el disseny i construcció de sistemes d’assaig, equips d’assamblatge i control i línies de muntatge automatitzades amb test incorporat. Realitzem projectes claus en mà. Activitats: sistemes d’assaig per a laboratori i en final de línia de producció, sistemes d’assamblatge i comprovació de components, línies de muntatge automatitzades amb test incorporat, equips de control i sistemes de verificació, equips làser per a soldadura, marcatge i tall, màquines i aplicacions especials, automatització de processos industrials, etc. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 20 Composició de la plantilla: 2 administratius, 3 montadors, 13 enginyers tècnics, 1 delineant FP-II i 1 enginyer industrial CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Decoma Sybex UK - Nissan - Comesa - Denso - Hutchinson

95


DADES EMPRESA: Empresa: Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals (DEMRN) (UPC) Contacte: Josep Torras Adreça: Avinguda Bases de Manresa, 61-73, Manresa Telèfon: 93 877 72 28 Fax: 93 877 72 02 E-mail: josep.torras@upc.edu Web: www.epsem.upc.edu/~emrn/ Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Josep M. Mata (Director) / Josep Torras (Sotsdirector) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Laboratori d’anàlisis químiques. Disposa d’equipament per a la realització d’anàlisis de components inorgànics i orgànics en diferents substractes (aigües, sol, minerals…) S’ha treballat en àmbits com: anàlisi d’aigües subterrànies i superficials, anàlisi de roques evaporítiques, anàlisi d’olis essencials en plantes aromàtiques i medicinals, anàlisi de components volàtils de diferents substractes. QUI SOM: Composició de la plantilla: 4 tècnics, persones realitzant la tesi doctoral, 30 professors/investigadors CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Agència Catalana de l’Aigua - Agència de Residus - Copcisa - Hormiconsa - Provodit

96


DADES EMPRESA: Empresa: Depurambi Ibérica SL Contacte: Josep Miquel Fenollar Adreça: Carretera de Cardona, 62-64, 1r, Manresa Telèfon: 93 875 30 36 Fax: 93 872 57 76 E-mail: jmfenollar@emgrup.com Web: www.emgrup.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Josep Miquel Fenollar (Gerent) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Empresa especialitzada en gestió mediambiental i de residus. Formem part d’un important grup d’empreses dedicades a la gestió i elaboració de projectes tècnics de tot tipus, gestió de residus de la construcció, venda d’àrid siderúrgic entre d’altres. Depurambi, com a empresa RERA (registre d’empreses amb risc d’amiant), els ofereix serveis de retirada de residus amb amiant, els més comuns són cobertes d’uralita i amiant projectat. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 25 Composició de la plantilla: 2 personal directiu, 1 personal de gerència, 2 personal administratiu, 4 personal departament comercial, 5 personal departament tècnic, 11 personal de producció CLIENTS: Nombre de clients: 118 Nom dels 5 clients principals: - Copcisa - Magneti Marelli - Drace Medioambiente - Administració Pública Local - Cubiertas Cobeta

97


DADES EMPRESA: Empresa: Disseny i Sostenibilitat SL Contacte: Lluís Bassiana Adreça: Carretera de Cardona, 62-64, 1r 2a, Manresa Telèfon: 93 875 30 36 Fax: 93 872 57 76 E-mail: emgrup@emgrup.com Web: www.emgrup.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Lluís Bassiana (Gerent) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Disseny i Sostenibilitat és una enginyeria que tracta temes d’arquitectura, construcció, permisos ambientals, urbanisme, instal·lacions industrials, depuració d’aigües, tractament de residus, sorolls, vibracions, regeneració de sòls, cogeneració, estudi d’impacte ambiental, instal·lacions solars fotovoltaiques i qualsevol activitat relacionada amb el medi ambient. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 14 Composició de la plantilla: enginyers industrials, enginyers tècnics, arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers químics CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Agència de Residus de Catalunya - Agència Catalana de l’Aigua - Incasol - Ajuntaments

98


DADES EMPRESA: Empresa: Ecofandos SL Contacte: Otilia Marsiñach / Otilia Fandos Adreça: Carrer Sant Bartomeu, 4, baixos 3a, Manresa Telèfon: 93 872 49 75 Fax: 93 872 45 63 E-mail: ecofandos@ecofandos.com / otiliafandos@ecofandos.com Web: www.ecofandos.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Otilia Marsiñach DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Serveis i assessorament en gestió mediambiental. Àmbit forestal. Agricultura i ramaderia ecològica. Agricultura i ramaderia. Altres prestacions i reglamentacions. Peritatges. Auditories. Estudis. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 4 Composició de la plantilla: enginyer superior agrònom i ambiental, enginyer superior forestal, administratiu-comptable, enginyer tècnic industrial CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Diputació de Barcelona - Corporació Ambiental - Ecoproges

99


DADES EMPRESA: Empresa: Egarceramic SL Contacte: Antonio Beltrán Adreça: Maria Gimferrer, 46, Sant Vicenç de Castellet Telèfon: 902 10 18 96 E-mail: info@egarceramic.com Web: www.egarceramic.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Antonio Beltrán DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Impressió de fotografies en ceràmica, aplicacions fotoceràmiques de cementiri, souvenirs, murals de ceràmica per a decoració. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3 CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Fotoprix - Laboratoris 24x30 - Mármoles Diego - Funeraria Egarense

100


DADES EMPRESA: Empresa: Eidée Arquitectes SL Contacte: Ramon Subirana Adreça: C/Carrió, 27, 2n 6a, Manresa Telèfon: 93 875 24 24 Fax: 93 875 24 25 E-mail: ramonsubirana@eidee.cat Web: www.eidee.cat Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Ramon Subirana DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Estudi d’arquitectura dedicat a projectes d’edificació en totes les seves modalitats, projectes de reforma, interiorisme i decoració de locals comercials i habitatges, projectes d’urbanització, planejament, gestió i control d’obra per a empreses constructores, informes tècnics, informes i dictàmens tècnics sobre l’estat de conservació i manteniment d’edificis per a l’administració i particulars, segregacions, divisions horitzontals i certificats per a notaries i particulars. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 7 Composició de la plantilla: 2 arquitectes, 1 arquitecte tècnic, 2 interioristes, 1 enginyer de telecomunicacions, 1 estudiant d’arquitectura, col·laboradors externs CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Ajuntament de Manresa - Ajuntament de La Coma i La Pedra - Ajuntament de Monistrol de Montserrat - Subirana-de visa- cortina arq-3 - Ecooci

101


DADES EMPRESA: Empresa: Electrica Industrial LO-AL SL Contacte: Isaac López Adreça: C/ La Coma, 5,Polígon Industrial Santa Anna, Sant Fruitós de Bages Telèfon: 93 876 18 55 Fax: 93 876 18 58 E-mail: info@lo-al.com Web: www.lo-al.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Isaac López DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Electricitat industrial, automatismes de maquinària, línies de producció i control de processos, manteniment en indústries, maquinària i equips de distribució, instal·lacions, enginyeria per a projectes d’instal·lacions ICT, radiocomunicacions, informes i certificacions, xarxes de veu i dades, certificacions de xarxes de cablejat estructurat, radiocomunicacions. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 15 Composició de la plantilla: 1 gerent, 2 enginyers, 2 administració, 2 tècnics, 8 operaris

102


DADES EMPRESA: Empresa: Entax SCCL Contacte: Albert Gómez Adreça: C/ Nou, 47, 5è, Manresa Telèfon: 93 872 41 76 Fax: 93 872 79 04 E-mail: entax@ofintex.com Web: www.eidee.cat Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Albert Gómez DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Empresa dedicada a peritacions (Gabinet Pericial ENTAX, Enginyers Taxadors). Assegurances: diversos i autos. Valoracions. Judicials. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 9 Composició de la plantilla: enginyer industrial i enginyers tècnics industrials

103


DADES EMPRESA: Empresa: Espai Ideal Espai Vital SL Adreça: Carretera de Vic, 45, baixos, Manresa Telèfon: 93 877 38 32 Fax: 93 877 38 32 E-mail: espaiideal@espaiideal.com Web: www.espaiideal.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Joaquim Peña / Ramon Peña DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Empresa dedicada a les reformes integrals, rehabilitacions, obres petites, disseny d’interiors, etc. Serveis de paleta, fuster-ebenista, llauner, electricista, pintor, etc. Projectes de dibuix amb autocad i atenció personalitzada per a cada client. Pressupostos sense compromís (amb mides preses a l’obra incloses).

104


DADES EMPRESA: Empresa: Fargas Arquitectes FGRM SLP Contacte: Jordi Grané Adreça: C/ Lepant, 7, baixos Telèfon: 93 877 05 65 Fax: 93 877 06 04 E-mail: grane.l7@coac.cat Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jordi Fargas / Jordi Grané DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Som un equip d’arquitectes especialitzats en: redaccció de projectes d’edificacions tant públiques com privades, direcció d’execució d’obres, redacció de planejament urbà general i derivat, redacció de projectes d’urbanització, control i execució d’obres, peritatges i valoracions d’edificacions, gestió d’obres. La nostra activitat destaca pel desenvolupament dels projectes d’obres públiques en equips pluridisciplinars amb col·laboradors externs habituals en els diferents àmbits com enginyeries i assessors mediambientals. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 5 Composició de la plantilla: arquitectes, arquitectes tècnics i consultors d’estructures CLIENTS: Nombre de clients: 20 Nom dels 5 clients principals: - Gisa - Incasol - Catsalut - Departament d’Educació - Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

105


DADES EMPRESA: Empresa: GC-4 Enginyeria SL Contacte: Marc Gabarró Adreça: Passeig Pere III, 89, 2n 2a, Manresa Telèfon: 93 873 48 24 / 93 873 20 56 Fax: 93 873 44 89 E-mail: gc-4@gc-4.com Web: www.gc-4.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Marc Gabarró DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Oficina tècnica d’enginyeria i arquitectura. Legalitzacions d’instal·lacions. Llicències ambientals. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 5 Composició de la plantilla: arquitecte, enginyer, aparellador, tècnic informàtic, administrador

106


GRAVATS BAGES DADES EMPRESA: Empresa: Gravats Bages Contacte: Josep Casasayas Adreça: C/ Florida, 18, Manresa Telèfon: 93 873 55 31 Fax: 93 873 77 61 E-mail: gravatsbages@yahoo.es Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Josep Casasayas DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Gravat de tot tipus de plaques. Botoneres per a maquinària. Rètols per a quadres elèctrics. Sinòptics processos industrials. Matrícules per a maquinària. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 2 CLIENTS: Nombre de clients: 75 Nom dels 5 clients principals: - Ratera - Autopulit - Rius Clapers - Pirelli - Masats

107


DADES EMPRESA: Empresa: Grup Solucions Manresa SLU Contacte: Ricard Planas Adreça: Carretera de Cardona, 5-7, 4t A, Manresa Telèfon: 93 876 81 37 Fax: 93 872 24 35 E-mail: solucions@solucions.info Web: www.solucions.info Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Ricard Planas DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Agrícola i ramadera: assessorem i ajudem a aquestes explotacions a la seva adaptació a la normativa europea. Forestal: gestió sostenible dels nostres boscos i assessorament. Medi ambient: desenvolupem tots aquells projectes que fan referència a una intervenció directa sobre la qualitat del medi i el desenvolupament de l’activitat humana. Industrial: construcció de naus, instal·lacions tècniques i legalització d’activitats. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 15 Composició de la plantilla: enginyers agrícoles, enginyers forestals, enginyers industrials, ambientòlegs, empresistes, advocats, arquitectes CLIENTS: Nombre de clients: 2.000 Nom dels 5 clients principals: - Consorci del Bages per a la Gestió de Residus - Ajuntament de Viver i Serrateix - Ajuntament de Sallent - Cooperativa Plana de Vic - Acciona Logística

108


DADES EMPRESA: Empresa: Index Serveis d’Enginyeria SL Contacte: Carles Jorge Adreça: Carretera de Santpedor, 218, baixos, Manresa Telèfon: 646 13 71 19 Fax: 93 876 08 97 E-mail: index@indexserveis.com Web: www.indexserveis.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Carles Jorge DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Construcció de naus. Llicències d’activitats i ambientals. Obres menors, seguiment i direccions. Projectes i obres d’aïllament acústics. Projectes d’instal·lacions: gas, electricitat, climatització, contra incendis, gasos combustibles i productes petrolífers.

109


DADES EMPRESA: Empresa: Isved SL Contacte: Francesc Soler Adreça: C/ Bruc, 43, Manresa Telèfon: 93 830 52 63 Fax: 93 830 51 71 E-mail: isved@isved.com Web: www.isved.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Rossend Casas (Gerent) / Francesc Soler DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Distribució tècnica de productes. Domòtica: KNX (estàndard europeu). Biomassa: delegació de la marca austríaca Okofen. Formació als professionals del sector en aquests 2 camps. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 6 Composició de la plantilla: 1 administrativa, 2 tècnics oficials de primera, 1 tècnic de grau superior, 1 enginyer tècnic CLIENTS: Nombre de clients: 300 Nom dels 5 clients principals: - Construccions Cots i Claret - Construccions Vidal - Elèctrica Clop - Panasonic - Espais domòtics

110


DADES EMPRESA: Empresa: Manresa Disseny SL Contacte: Josep M. Ferrer Adreça: C/ Sant Sebastià 6, 1r 7a, Moià Telèfon: 93 820 80 21 Fax: 93 820 85 7 E-mail: administracio@arqgrup.es Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Josep M. Ferrer (Gerent) / Montse Ferrer DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Desenvolupament de projectes d’obra pública i gestió integral d’obres.

111


DADES EMPRESA: Empresa: Naturgest SL Adreça: C/ Pedraforca, s/n, Sant Fruitós de Bages Telèfon: 93 876 02 25 Fax: 93 878 80 16 Web: www.naturgest.net Sector serveis avançats: Serveis tècnics DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Ordenació, gestió territorial i urbanisme. Assessoria i consultoria mediambiental. Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria. Desenvolupament de sistemes d’informació geogràfica.

112


DADES EMPRESA: Empresa: Ofi-7 Enginyeria SLP Contacte: M. Àngels Brunet Adreça: C/ Bonsuccés 1, 1r, Manresa Telèfon: 93 872 73 72 Fax: 93 872 81 70 E-mail: ofi7@ofi7.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: M. Àngels Brunet DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Projectes tècnics de legalització d’instal·lacions industrials vàries: activitats, baixa tensió, gas, climatització, fred industrial, instal·lacions petrolíferes, magatzem productes químics, energia solar tèrmica i fotovoltaica. Projectes d’obres i direcció de treballs de nova construcció, d’enderroc, reforma i ampliació d’edificis industrials i comercials. Treballs de topografia. Estudis acústics. Informes tècnics. Registres industrials i sanitaris. Càlculs estructurals.Estudis paisatgístics. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 7 Composició de la plantilla: 1 enginyer tècnic industrial (cap tècnic), 2 enginyers tècnics industrials, 1 biòleg, 1 delineant,1 auxiliar administrativa, 1 administrativa-gerent

113


DADES EMPRESA: Empresa: Oficina de Topografia Mira SL Contacte: Amàlia Orive Adreça: C/ Bruc, 80-82, entresol 2a, Manresa Telèfon: 93 876 81 56 Fax: 93 875 08 29 E-mail: mira@topomira.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Amàlia Orive DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Topografia. Replantejaments. Medicions de finques i edificis. Cubicacions de terres. Projectes de mines i pedreres. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 5 Composició de la plantilla: 2 topògrafs, 2 ajudants de topogràfs i 1 auxiliar administratiu CLIENTS: Nombre de clients: 500 Nom dels 5 clients principals: - Construccions Francesc Vidal - Construccions Cots i Claret - Disseny i Sostenibilitat - Sorea - Aigües de Manresa

114


DADES EMPRESA: Empresa: Ofintex SA Contacte: Albert Gómez Adreça: C/ Nou, 47, 5è, Manresa Telèfon: 93 872 41 76 Fax: 93 872 79 04 E-mail: ofintex@ofintex.com Web: www.entax.net Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Albert Gómez DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Empresa dedicada a la redacció de projectes industrials. Projectes d’obra civil. Gestió d’obres i instal·lacions. Projectes: baixa tensió, alta tensió, climatització, ventilació, protecció contra incendis, aparells a pressió, emmagatzematge productes petrolífers, emmagatzematge productes químics, gas, refrigeració, infraestructures de telecomunicació. Llicències: llicències ambientals (LIIA), llicències d’activitat, llicències d’establiments, registres industrials, legalitzacions. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 9 Composició de la plantilla: 1 enginyer industrial, 1 enginyer tècnic industrial, 1 enginyer tècnic industrial, 1 enginyer tècnic industrial, personal tècnic auxiliar CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Accessoris Manresa - Ausa Center - Engranajes Especiales - Motor Cadí - Tallers Ballús

115


DADES EMPRESA: Empresa: Omega-Cat Enginyeria SL Contacte: Carme Altimiras Adreça: C/ Indústria, 2, entresol 1-B, Navàs Telèfon: 93 839 06 55 Fax: 93 839 06 55 E-mail: andreu.catlla@cetim.cat Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Andreu Catllà (Gerent) / Carme Altimiras DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Llicències i comunicacions d’activitats, redacció de projectes. Instal•lacions elèctriques de baixa tensió, redacció de projectes de calefacció/climatització (RITE), instal·lacions d’energia solar tèrmica i solar fotovoltaica, instal·lacions de protecció i prevenció d’incendis, direccions d’obres i instal·lacions. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3 Composició de la plantilla: Enginyer, tècnic grau mig i administrativa

116


DADES EMPRESA: Empresa: Enginyeria-Metrologia Parame3s Contacte: Xavier López Adreça: Polígon Industrial Els Dolors, Palau Firal, baixos, Manresa Telèfon: 93 877 30 92 E-mail: p3@parame3s.com Web: www.parame3s.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Xavier López DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Servei de metrologia per a empreses del sector automoció, metrologia in-situ (ens desplacem a la vostra empresa) i subcontractació de personal qualificat per a temps determinats (baixes, per exemple). Servei d’enginyeria per a empreses, realitzant projectes, utillatges de control o fixació, optimització de processos i enginyeria inversa. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3 CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Denso - Magneti Marelli - Pujol Muntalà - Snop

117


DADES EMPRESA: Empresa: Perfotecno Ibérica SL Contacte: Miquel Àngel Andrés Adreça: Muralla del Carme, 18, 2C, Manresa Telèfon: 93 875 32 57 Fax: 93 875 32 57 E-mail: geophisics@perfotecno.com Web: www.perfotecno.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Miquel Àngel Andrés DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Som una enginyeria d’investigació geofísica, la nostra principal activitat es la localització de canonades, tubs, objectes, estructures o qualsevol tipus d’anomalia que es pugui trobar en el subsòl, això ho fem amb diferents mètodes i equips entre els quals podem destacar el Georadar, la tomografia elèctrica o la radiodetecció. Els nostres serveis són reclamats per empreses constructores d’obra civil, per tal de disposar de documentació amb la ubicació exacta dels serveis o estructures, principalment per no provocar-hi cap afectació o trencament. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3 Composició de la plantilla: enginyers de mines, enginyer d’organització industrial CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Acsa Sorigué - Sorea - Elecnor - Ferrovial - Cobra - Comsa

118


DADES EMPRESA: Empresa: Phragmites SL Contacte: Eva Luján Adreça: Àngel Guimerà, 47, 1r, Manresa Telèfon: 93 875 21 84 Fax: 93 875 21 85 E-mail: mail@phragmites.com Web: www.phragmites.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Josep Illa (Director Tècnic) / Eva Luján DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Phragmites SL és una enginyeria i consultoria ambiental fundada l’any 1997 formada per un equip pluridisciplinar. Àrees de treball: consultoria, enginyeria, educació i comunicació, obra ambiental, productes. Phragmites SL està especialitzada en la gestió i restauració de zones humides i espais fluvials, i en la depuració mitjançant aiguamolls construïts, des del disseny del projecte o pla de gestió fins a l’execució física dels mateixos. Instal·lem equipaments ambientals (torres miradors, aguaits, passeres... i senyalització) i comercialitzem bioenginyeria. CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya - Diputació de Barcelona - Aigües de Manresa - Ajuntament de Santpedor - Ajuntament de Sallent

119


DADES EMPRESA: Empresa: Pons Arquitectes SLP Contacte: Xavier Pons Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 12 , 1r 1a, Navàs Telèfon: 93 820 45 29 Fax: 93 820 43 63 E-mail: xavierpons@ponsarquitectes.es Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Xavier Pons / Bernat Monter DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Despatx d’arquitectura, interiorisme i disseny industrial. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 11 Composició de la plantilla: 5 arquitectes, 2 arquitectes tècnics, 1 dissenyadora d’interiors, 1 dissenyador industrial, 1 tècnica en construcció i 1 administrativa CLIENTS: Nombre de clients: 195 Nom dels 5 clients principals: - Abaco Island Development - Markisol XXI - Harverter Nova Promoció - Promociones Zaragoza Costa Dorada - Promocions Basachs

120


DADES EMPRESA: Empresa: Prat & Vidal Arquitectes Associats SL Contacte: Rossend Prat / Josep Ramon Vidal-Abarca Adreça: Passeig Pere III, 80, pral. 1a, Manresa Telèfon: 93 874 16 02 Fax: 93 874 16 02 E-mail: arquitectura@prat-vidal.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Rossend Prat / Josep Ramon Vidal-Abarca DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Arquitectura, projectes d’obres, activitats i disseny d’interiors. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 6 Composició de la plantilla: arquitectes, aparelladors, delineants, administratius

121


DADES EMPRESA: Empresa: Projectalia Contacte: David Perramon Adreça: C/ Josep Uró, 32, Polígon Industrial Salelles II, Sant Salvador de Guardiola Telèfon: 93 835 50 26 Fax: 93 835 50 29 E-mail: david@projectalia.com Web: www.projectalia.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: David Perramon DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Enginyeria i construcció d’automatitzacions, utillatges de soldadura i maquinària especial a mida per a la millora de processos. Consultoria per a la millora de producte i procés. Consultoria i realització de projectes d’R+D+I. CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Metalbages - Macsa - Masats - Magneti Marelli

122


DADES EMPRESA: Empresa: Puntforestal SL Contacte: Tània Giró Adreça: Plaça de Sant Sebastià, 6-8, Local 2, Moià Telèfon: 650 018 004 / 93 872 49 73 Fax: 93 872 49 73 E-mail: info@puntforestal.com Web: www.puntforestal.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Tània Giró DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Puntforestal SL és una empresa de serveis tècnics forestals i mediambientals. Un projecte engegat l’any 2001 per professionals del sector amb l’objectiu de treballar per a una millora de la gestió forestal i del territori, buscant un equilibri entre els interessos dels propietaris o promotors i la resta d’actors implicats. El nostre treball se centra en la gestió forestal i la prevenció d’incendis forestals. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 6 Composició de la plantilla: 4 enginyers de forest, 1 enginyer tècnic forestal, 1 auxiliar forestal CLIENTS: Nombre de clients: 55 Nom dels 5 clients principals: - Diputació de Barcelona - Generalitat de Catalunya - Gobierno de Navarra - Ajuntament de Queralbs - Ajuntament de Riu de Cerdanya

123


DADES EMPRESA: Empresa: Serrat – Tort , Arquitectes SLP Contacte: Enric Serrat / Albert Tort Adreça: C/ Barcelona, 74, entresol 3r, Manresa Telèfon: 619 855 271/ 627 931 510 / 93 877 14 90 Fax: 93 877 14 90 E-mail: serrat-tort@coac.net Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Albert Tort / Enric Serrat DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Estudi d’arquitectura. Projectes d’edificació de nova planta i de rehabilitació. Legalitzacions. Informes (dictamen de l’estat de seguretat de l’edifici). Cèdul·les d’habitabilitat. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3 Composició de la plantilla: 2 arquitectes superiors, 1 estudiant d’arquitectura

124


DADES EMPRESA: Empresa: Summa, Servicios de Ingeniería y Consultores SA Contacte: Josep Casas Adreça: Passeig Pere III, 19, entresòl 1a, Manresa Telèfon: 93 872 42 00 Fax: 93 872 77 35 E-mail: secretaria@summa-eng.com Web: www.summa-eng.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Josep Casas DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Empresa multidisciplinar amb capacitat suficient per actuar de forma efectiva en els camps d’arquitectura, urbanisme, enginyeria industrial i enginyeria civil. Al llarg d’anys d’activitat, s’ha mantingut bàsicament el nucli central de professionals, i s’ha aconseguit una àmplia experiència en el planejament del territori, gestió urbanística, edificació, habitatges, arquitectura industrial, instal·lacions tècniques, rehabilitació, urbanització i serveis urbans, equipaments esportius, equipaments hospitalaris, escoles, desenvolupament de polígons, equipaments comercials, infraestructures, gestió de bases de dades territorials, problemàtica municipal i sistemes d’informació geogràfica (GIS). Les funcions desenvolupades abasten des de l’estudi de viabilitat, disseny i projectació, organització, control pressupostari, planning, gestió de contractació, direcció d’obra, control de qualitat i management. L’estructura multidisciplinar de Summa li permet afrontar de forma global tots els aspectes del camp projectual, des del disseny, passant pels càlculs estructurals i d’instal·lacions de tot tipus, amidaments i pressupostos, fins a la direcció global de l’obra i la seva recepció definitiva, inclosos els àmbits de seguretat i higiene, control de qualitat i impacte ambiental. Summa té la seva seu social a Manresa on s’ubiquen les instal·lacions, amb una superfície total d’oficina de 900 m2. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 55 Composició de la plantilla: 31% titulats superiors, 46% titulats mitjos, i 23 % altres

125


DADES EMPRESA: Empresa: Susanna Cots Interioristes SL Contacte: Àlex Ruiz Adreça: C/ Circumval·lació, 90, entresòl 1a, Manresa Telèfon: 93 874 83 40 Fax: 93 875 73 62 E-mail: contacta@suinterioristes.com Web: www.suinterioristes.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Àlex Ruiz DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Estudi d’interiorisme, disseny d’espais comercials (locals, hotels, despatxos), disseny d’habitatges, disseny de mobiliari, assessorament. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 5 Composició de la plantilla: 3 dissenyadors interioristes, 1 administració, 1 gerència CLIENTS: Nombre de clients: 140 Nom dels 5 clients principals: - Desarroyo Inmobiliario - Hotel Castell de Ciutat (Relais Chateaux) - Comercial Galicia (Motoralia)

126


DADES EMPRESA: Empresa: Tecnical Centre Tecnològic del Bages SA Contacte: Joan Badia Adreça: C/ Doctor Zamenhof, 27, baixos, Manresa Telèfon: 93 873 71 00 Fax: 93 874 76 07 E-mail: manresa@tecnical.cat Web: www.tecnical.org Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Joan Badia DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Empresa dedicada a l’automatització de processos industrials i infraestructures. L’ empresa té tres línies de negoci que són: Enginyeria, porta a terme projectes relacionats amb l’automatització i l’electrònica industrial (visió, eficiència energètica, robòtica). Comercial, dedicada a la venda de productes tecnològics per a l’automatització (servomotor, encoders, detectors, aparellatge, etc). Domòtica: automatitza habitatges, edificis singulars, infraestructures, centralització i control de clima millorant-ne l’eficiència energètica. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 15 Composició de la plantilla: administració, comercials, logística, enginyeria, domòtica, informàtic CLIENTS: Nombre de clients: 450 Nom dels 5 clients principals: - Denso - Lemmerzs - Metalbages - Bobitècnic - Electrica Pinto

127


DADES EMPRESA: Empresa: Tecni-Man 2000 SLP Contacte: Enric Lladó Adreça: Passeig Pere III, 19, entresòl 2a, Manresa Telèfon: 93 872 20 77 Fax: 93 872 30 47 E-mail: tecniman@tecniman2000.com Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Enric Lladó DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Oficina tècnica de la construcció. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3

128


DADES EMPRESA: Empresa: Topxarxa Moià SL Contacte: Jordi Ferrer Adreça: C/ de les Joies, 19, Moià Telèfon: 93 820 81 18 / 639 971 046 Fax: 93 820 81 18 E-mail: topxarxa@topxarxa.cat Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jordi Ferrer DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Serveis topogràfics. Projectes d’obra d’edificació. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3 Composició de la plantilla: director general, arquitecte i arquitecte tècnic CLIENTS: Nombre de clients: 60 Nom dels 5 clients principals: - Ikea Iberica - Diputació de Barcelona - Arquitectura Ferrer - Grup Mas Constructors - Ajuntament de Moià

129


TRADELABOR EUROPE DADES EMPRESA: Empresa: Tradelabor Europe SL Contacte: Josep López Adreça: Carretera N-141, km. 10,9, Colònia Jorba Telèfon: 93 830 93 73 Fax: 93 830 93 78 E-mail: tradelabor@tradelabor-europe.es Web: www.tradelabor-europe.es/ www.tradelabor.pt Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Lluís Bastos / Josep López DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Empresa dedicada a la qualificació, validació i balanceig d’ambients d’aire net, estudis tèrmics i calibració de sensors d’humitat relativa i temperatura. Assaigs de qualificació i validació de: cabines de seguretat biològica (NSF 49, EN 12469), sales blanques i fluxos laminars (ISO 14644), campanes d’extracció (EN 14175-3), estudis tèrmics (autoclaus, estufes d’assecament i esterilització, càmeres climàtiques i frigorífiques), calibracions de sensors de temperatura i humitat relativa. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 15 Composició de la plantilla: 2 administratius, 8 tècnics, 2 responsables tècnics, 1 responsable de qualitat, 2 directors CLIENTS: Nombre de clients: 150 Nom dels 5 clients principals: - Grifols - Laboratorios Salvat - Laboratorios Leti - Airplan - Sandoz

130


DADES EMPRESA: Empresa: Vives Jorba SCP Contacte: Josep M. Vives Adreça: Passeig Pere III, 19, 2n 2a, Manresa Telèfon: 93 872 31 11 Fax: 93 875 17 69 E-mail: vivesjorba@coac.net Sector serveis avançats: Serveis tècnics DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Josep M. Vives DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Despatx d’arquitectura. Projectes d’edificació i direcció d’obres. Projectes d’urbanisme. Assessorament tècnic propi de l’activitat. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3

131


132


INFORMACIÓ INFORMÀTICA

133


134


DADES EMPRESA: Empresa: ACG Projectes Informàtics SL Contacte: Isidre Argerich Adreça: C/ Saclosa, 19, 1r, Manresa Telèfon: 902 53 00 25 Fax: 93 876 83 25 E-mail: info@controlintegral.net Web: www.controlintegral.net Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Isidre Argerich (Director comercial) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: ACG Projectes Informàtics SL és l’empresa que desenvolupa i comercialitza Control Integral, software de gestió especialitzat en ferreteries, bricolatge, subministraments industrials i magatzems de construcció. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 14 Composició de la plantilla: 3 tècnics, 4 comercials, 5 suport a clients, 2 administració CLIENTS: Nombre de clients: 500

135


DADES EMPRESA: Empresa: Aisi Aplicacions i Serveis Informàtics SL Contacte: Pep Campà Adreça: Carretera de Cardona, 76B, Manresa Telèfon: 93 876 83 66 Fax: 93 876 83 85 E-mail: central@aisi.cat Web: www.aisi.cat Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Pep Campà DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: AISI Aplicacions i Serveis Informàtics SL dóna, des dels seus inicis el març del 1993, un servei integral en tot el que fa referència a sistemes informàtics. Programes de gestió per a l’empresa, programació a mida, instal·lació i manteniment d’ordinadors i xarxes, SAT propi. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 6 Composició de la plantilla: 1 administració, 2 tècnics de software, 1 tècnic de hardware, 1 comercial CLIENTS: Nombre de clients: 300

136


DADES EMPRESA: Empresa: Alta Tecnología en Comunicaciones SL Contacte: Cosme Olivet Adreça: C/ Barcelona, 2, Manresa Telèfon: 902 123 902 Fax: 93 873 25 58 E-mail: info@altecom.cat Web: www.altecom.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Isabel Torras DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Empresa dedicada des de fa 10 anys a oferir serveis d’internet per a empreses amb productes innovadors com la interconnexió de seus amb gran ample de banda, allotjament de servidors per a les aplicacions dels nostres clients en els dos centres de dades de què disposa tant a Barcelona com a Manresa. Ofereix també un nou servei de telefonia per internet, amb clients a més de 50 països, el qual ha generat estalvis en el cost en les trucades tan nacionals com internacionals de fins al 80%. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 6 Composició de la plantilla: 3 tècnics, 1 comercial i 2 administració

137


DADES EMPRESA: Empresa: Bitec SA Contacte: Xavier Prat Adreça: C/ La Pau, 46, baixos, Manresa Telèfon: 902 361 697 Fax: 93 874 09 67 E-mail: bitecsa@bitecsa.com Web: www.bitecsa.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Xavier Prat DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Enginyeria informàtica que desenvolupa i implanta solucions en l’entorn industrial. A partir d’un programari molt flexible s’adapta en funció de cada necessitat. Algunes funcions són: control de presència i activitat del personal; gestió de les ordres de treball o comandes; informe de costos, incidències, rendiments, etc.; control de magatzem i traçabilitat; identificacions per codis de barres i RFID; planificació de la producció; pressupostos i seguiment de projectes. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 4 Composició de la plantilla: 3 enginyers tècnics, 1 comptable CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Fiasa - Moreno Pujal - Textil Tapies - Yamaha - Denso

138


DADES EMPRESA: Empresa: Catel Comunicacions d’Empresa SA Contacte: Xavier Latre Adreça: C/ Montsant, 6, Polígon Industrial Casanovas, Sant Fruitós de Bages Telèfon: 93 877 71 00 Fax: 93 877 71 01 E-mail: info@catel.es Web: www.catel.es Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Carles Mesas / Xavier Latre DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Empresa amb 20 anys de vida i 50 treballadors, dedicada a la comercialització, instal·lació i manteniment d’equips de telecomunicacions. Les seves activitats són: centrals telefòniques digitals i IP (comercialització, instal·lació i manteniment); xarxes de dades, LAN i WAN (comercialització, instal·lació i manteniment); telefonia mòbil: distribuïdors Movistar, 10 botigues (2 a Manresa i 1 a Sant Fruitós de Bages); videoconferència (comercialització, instal·lació i manteniment); consultoria en comunicacions d’empresa (sistemes i relació amb operadors). CLIENTS: Nombre de clients: 4.500 Nom dels 5 clients principals: - Oliva Torras - Pujol Muntalà - Mútua Intercomarcal - AUSA - Mutua Manresana de Previsió Social

139


DADES EMPRESA: Empresa: Centre d’Aplicacions TIC de Manresa, Fundació Privada Contacte: Xavier Soler Adreça: Avinguda Bases de Manresa, 61-73, Manresa Telèfon: 93 877 73 27 Fax: 93 877 73 27 E-mail: xsoler@catic.cat Web: www.catic.cat Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Xavier Soler DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Fundació per la promoció de l’ús de les TIC entre les pimes i impuls del sector TIC de la Catalunya Central. Ofereix serveis d’assessorament i consultoria, jornades de difusió i sensibilització a diferents sectors empresarials, serveis d’orientació per a les pimes, facilitar l’obtenció d’ajuts per a la implantació de les TIC a les empreses, formació especialitzada, impuls i lideratge de projectes d’innovació en TIC, transferència tecnològica TIC. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 4 Composició de la plantilla: 1 gerent, 1 director de projectes, 1 consultor TIC , 1 administració i formació CLIENTS: Nombre de clients: 174 Nom dels 5 clients principals: - Aigües de Manresa - Centre Tecnològic de Manresa - Ajuntament de Manresa - Cambra de Comerç de Manresa

140


DADES EMPRESA: Empresa: Centregràfic SL Contacte: Ignasi Olivé Adreça: C/ Lleida, 10, Manresa Telèfon: 93 875 39 93 Fax: 93 875 39 97 E-mail: ignasi@centregrafic.cat Web: www.centregrafic.cat Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Ignasi Olivé DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Distribuïdors i servei tècnic de les següents marques: Apple, Xerox, Epson, Adobe. Especialistes en formació de tecnologies d’Adobe, PDF, Flash, etc. Sistemes d’impressió digital per a l’empresa i arts gràfiques. Wifi avançat per a empreses, escoles i grans col·lectius. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 11 Composició de la plantilla: 4 comercials, 4 tècnics, 2 administració, 1 formació CLIENTS: Nombre de clients: 890 Nom dels 5 clients principals: - Joieria Tous - Althaia - Milcap Media Group - Copisteria Sarrió - Aerobic and Fitness

141


DADES EMPRESA: Empresa: Cinetic Digital Contacte: Valentí Salas Adreça: Avinguda Torrent del Canigó, 71, Sant Joan de Vilatorrada Telèfon: 93 874 23 74 E-mail: info@cineticdigital.com Web: www.cineticdigital.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Valentí Salas DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Cinetic és una empresa dedicada a oferir serveis d’alt nivell en el desenvolupament de solucions web, ja sigui en projectes presencials, desenvolupament de solucions de comerç electrònic, gestió de continguts, portals i comunitats 2.0, etc. Oferim solucions completes o participem amb altres empreses com a centre de desenvolupament web. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 9 Composició de la plantilla: programadors, gestors de projecte, comercials i especialistes d’àrea CLIENTS: Nombre de clients: 100

142


DADES EMPRESA: Empresa: Coralsis SL Contacte: Jessica Vazquez Adreça: Nou, 1, Sallent Telèfon: 93 837 37 02 E-mail: administracio@coralsis.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Joan Monrós / Jessica Vazquez DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Serveis informàtics per a empreses i particulars. Consultors NTIC. Anàlisi i desenvolupament de solucions informàtiques. Venda i reparació d’equips. Desenvolupament de pàgines web dinàmiques. Formació. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 8 Composició de la plantilla: 3 llicenciats en informàtica, 1 comptabilitat/administració, 2 programadors, 2 tècnics de sistemes i HW

143


DADES EMPRESA: Empresa: Divilop SL Contacte: Manel Camps Adreça: Passeig Pere III, 14-16, 5è 4a, Manresa Telèfon: 93 875 14 56 Fax: 93 872 54 30 E-mail: mcamps@tecnologies-interactives.com Web: www.divilop.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Manel Camps DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Divilop s’estructura en tres àrees del servei informàtic a les empreses: Divilop Systems: infraestructura, xarxes, comunicacions i suport a l’usuari. Divilop Software: desenvolupament d’aplicacions informàtiques. Divilop Solutions: comercialització de solucions informàtiques per a l’empresa. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 6 Composició de la plantilla: 3 sistemes, 2 desenvolupadors, 1 comercial-gerència-administració, dels quals 1 enginyer superior en informàtica, 3 enginyers tècnics en informàtica, 2 tècnics grau superior en informàtica

144


DADES EMPRESA: Empresa: El Nucli 9-08 SL Contacte: Marc Olivé Adreça: Avinguda Bases de Manresa, 52-58, 1r 3a, Manresa Telèfon: 93 701 32 60 Fax: 93 701 30 11 E-mail: info@elnucli.com Web: www.elnucli.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Marc Olivé DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Presència web: disseny, creació i execució de llocs web professionals i efectius, al servei dels objectius empresarials. Impuls web: anàlisi d’estadístiques, optimització i promoció orgànica (SEO), manteniment tècnic i gràfic de llocs web. Negoci on-line: sistemes de comerç electrònic i màrqueting electrònic (incloent disseny i enviament massiu d’e-mails). Estratègia: assessorament clar, precís i rellevant per afrontar projectes empresarials a internet. Programa WEUS: serveis web i d’aprofitament d’internet per entitats sense ànim de lucre (associacions, clubs, ONG, etc.). QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3 Composició de la plantilla: cap de projecte, dissenyador gràfic i informàtic

145


DADES EMPRESA: Empresa: Endepro Software SL Contacte: Josep Maria Pinyol Adreça: Enric Guadayol, 6, Artés Telèfon: 93 830 66 97 E-mail: info@endepro.com Web: www.endepro.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Josep Maria Pinyol DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Enginyeria de software especialitzada en el desenvolupament de projectes de programació avançada en diversos sectors. Els principals són: desenvolupament de portals web on requereixi gestors de continguts especialitzats i per grans quantitats de dades; projectes industrials, amb programació d’interfícies d’operari i controls de processos productius; desenvolupament de software de gestió en diversos camps; productes de mobilitat avançada en PDA; desenvolupament d’aplicacions en programari lliure per centres educatius i administracions públiques. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 4 Composició de la plantilla: enginyers informàtics, enginyers de telecomunicacions i enginyers industrials CLIENTS: Nombre de clients: 54 Nom dels 5 clients principals: - Ajuntament de Manresa - CTM Centre Tecnològic - Maquinaria Electrònica de Esmerilado y Pulido - Fundació Universitaria del Bages - Remolar

146


DADES EMPRESA: Empresa: Exabyte Informàtica SL Contacte: Roger Casadejús Adreça: Muralla de St. Francesc, 46, baixos, Manresa Telèfon: 93 872 69 77 E-mail: exabyte@exabyteinformatica.com Web: www.exabyteinformatica.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Roger Casadejús DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Servei tècnic informàtic per a ordinadors avariats, xarxes, servidors. Programació de pàgines web, botigues virtuals, bases de dades a internet a mida. Contractacio de dominis i espai web a internet. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 1

147


DADES EMPRESA: Empresa: Global Media Software SL Contacte: Jaume Rossi Adreça: Vilatorrada, 26, Sant Joan de Vilatorrada Telèfon: 93 872 29 71 Fax: 93 872 45 06 E-mail: gms@glmsoft.com Web: www.glmsoft.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jordi Calvet / Jaume Rossi DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Global Media Software és una empresa especialitzada en el desenvolupament de software de gestió empresarial amb tecnologia i I+D propi. Hem desenvolupat aplicacions d’alt nivell que estan funcionant en empreses de diferents activitats i tenim clients repartits per tota la península Ibèrica. Disposem de vàries aplicacions que estan orientades a diversos sectors d’activitat. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 6 Composició de la plantilla: tècnics informàtics CLIENTS: Nombre de clients: 40 Nom dels 5 clients principals: - Ampans - Bergadana - Productora Electrica Urgellense - Editorial La Capital - Grupo Promecal - Publicaciones del Sur

148


DADES EMPRESA: Empresa: Gras Borràs Informàtica SL Contacte: Miquel Gras Adreça: Passeig Pere III ,18, 3r 2a, Manresa Telèfon: 93 876 85 14 E-mail: gbinfor@gbinfor.com Web: www.gbinfor.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Miquel Gras DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Serveis informàtics a empreses, manteniment de xarxes, programació a mida d’aplicacions de gestió empresarial (facturació, comptabilitat i producció), venda i instal· lació d’equipament informàtic. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 1 Composició de la plantilla: 1 tècnic

149


DADES EMPRESA: Empresa: Grup Binsoft Informàtica Contacte: Jordi Momino Adreça: Passatge Dipòsits Vells, 4, Manresa Telèfon: 93 877 30 74 Fax: 93 877 12 55 E-mail: binsoft@binsoft.cat Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jordi Momino DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Empresa dedicada a proporcionar solucions completes per a la gestió informàtica de la pime i també de l’usuari final. Oferim un pla integral. Partint de l’anàlisi dels sistemes informàtics existents i de les darreres novetats del mercat, trobarem els procediments necessaris per assegurar l’òptim aprofitament de les dades i plans antics. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 20

150


DADES EMPRESA: Empresa: I2T Contacte: Jordi Navarro Adreça: C/ Puigterrà de Baix, 5-9, 1r 1a, Manresa Telèfon: 93 875 46 34 Fax: 93 875 39 57 E-mail: info@i2tsite.com Web: www.i2tsite.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jordi Navarro DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: I2T Consultoria i Solucions Tecnològiques neix amb l’objectiu de donar suport i solucionar a les empreses i als professionals les seves necessitats d’assessorament en la branca tecnològica. Disposem d’una àmplia gamma de serveis que posem a la seva disposició, des de la implantació de software de gestió empresarial fins a l’assessorament en matèria legal com pot ser la Llei de protecció de dades. Som distribuïdors autoritzats en les zones del Bages, Berguedà, Osona i Solsonès de l’empresa CCS Agresso.

151


DADES EMPRESA: Empresa: Info PC Manresa SL Contacte: Moisès Duocastella Adreça: C/ Bisbe Torras i Bages, 7 / Plaça Major, 8, Manresa Telèfon: 93 877 43 40 Fax: 93 873 47 35 E-mail: info@ipgrup.cat Web: www.infopc.es Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Moisès / Jesús / Josep DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: InfoPC: venda d’equipament informàtic i servei tècnic. Iprof: venda i instal·lació de càmeres de videovigilància, emmagatzematge de dades, identificació de persones, equips informàtics/TPV. Wenet : dominis, allotjament web, programació web, correu electrònic, màrqueting on-line.

152


DADES EMPRESA: Empresa: Info7 Club SL Contacte: Xavier Llorens Adreça: Plaça Infants, 7, Manresa Telèfon: 93 876 84 54 Fax: 93 877 50 05 E-mail: info7@info7.e.telefonica.net Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Xavier Llorens DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Venda d’ equips, manteniments, configuracions, xarxes, etc.

153


DADES EMPRESA: Empresa: Inforserveis SL Contacte: Elisenda Carreras Adreça: C/ Pompeu Fabra, 13, 1r 9a, Manresa Telèfon: 93 872 29 99 Fax: 93 875 11 68 E-mail: comercial@inforserveis.es Web: www.inforserveis.es Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Joaquín Barca DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Inforserveis és una empresa dedicada a la fabricació de software de gestió. Els nostres productes s’han implantat en empreses comercials i de producció. Ens hem especialitzat en el sector de l’automoció, sent DMS oficial de SEAT al territori espanyol, i de Ford, General Motors i Volkswagen als estats units de Mèxic. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 10

154


DADES EMPRESA: Empresa: InproPC Contacte: Xavier Mesas Adreça: C/ Bilbao, 12, Manresa Telèfon: 93 873 21 21 E-mail: inpropc@inpropc.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Xavier Mesas DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: La nostra empresa es dedica a oferir serveis informàtics tant a empreses com a particulars, amb especial atenció a les empreses. Fem manteniments de servidors, instal·lacions de xarxes LAN, assessorament a empreses en IT. Tenim servei tècnic propi. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3 Composició de la plantilla: tècnics informàtics CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Depiline Wax&Cosmetics - Global Agents - Benítez Casafont - Indústries Mecàniques Fabregat - Den Teklab

155


DADES EMPRESA: Empresa: Logic Data Contacte: Jordi Torruella Adreça: C/Sant Víctor, 31, Sallent Telèfon: 93 837 15 41 E-mail: logicdata@sallent.net Web: www.sallent.net/logicdata Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jordi Torruella DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Servei tècnic informàtic (reparació i manteniment d’equips informàtics) en les nostres instal·lacions i/o el domicili del client. Desenvolupament de programes a mida (sistemes de gestió d’empresa, aplicacions de lectura de matrícules, aplicacions de càlcul, controls activex, funcions dll). Confecció de pagines web i botigues virtuals. Venda i instal·lació de sistemes de gestió empresarial (facturació/magatzem/comp-tabilitat). Venda i instal·lació d’equips, components i xarxes informàtiques. Allotjament de dominis, pàgines web, bases de dades, còpies de seguretat, etc. QUI SOM: Composició de la plantilla: especialistes titulats en informàtica

156


DADES EMPRESA: Empresa: Main Bages SL (UPI Manresa) Contacte: Enric Sánchez Adreça: C/ Barcelona, 69-71, Manresa Telèfon: 93 874 45 42 Fax: 93 874 45 42 E-mail: upimanresa@tiendasupi.com Sector serveis avançats: Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Enric Sánchez DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Venda a empreses i particulars de material informàtic, serveis de manteniment i assistència tècnica, així com recuperació de dades de suports digitals, en laboratori, taller o a domicili. Muntatge de xarxes wifi i wimax per a poblacions. Telefonia i centraletes per a empreses i particulars. Reparem portàtils i ordinadors de tot tipus i disposem de serveis urgents d’assistència i reparació. També disposem d’una secció de so professional per a venda de material tant de P.A. com instruments, microfonia, taules de so, software d’edició, etc. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3

157


DADES EMPRESA: Empresa: MaxMinterm Solutions SL Contacte: Jordi Vazquez Adreça: Carretera de les Brucardes, s/n km 0,2, Sant Fruitós de Bages Telèfon: 93 876 14 55 / 616 75 72 71 Fax: 93 876 14 55 E-mail: jvazquez@maxminterm.com Web: www.maxminterm.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Ester Alberola DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Serveis d’atenció usuari: helpdesk, microinformàtica, suport dedicat. Administració de servidors: gestió complerta de servidors Windows –intranets, servidors corportatius antivirus, servidors de correu, antispams, proxy, etc. Especialització en arquitectures wifi, més de 200 implementacions realitzades. Central de compres tecnològiques: compra i assessorament especialitzat de material informàtic i de telecomunicacions. Consultoria tecnològica. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 2 Composició de la plantilla: 1 administració i direcció d’empreses, 1 enginyer superior informàtic CLIENTS: Nombre de clients: 150

158


DADES EMPRESA: Empresa: Minorisa de Sistemes Informàtics i de Gestió SL Contacte: Albert Puertos Adreça: C/ Pica d’Estats, 30, Sant Fruitós de Bages Telèfon: 93 874 86 86 Fax: 93 874 08 59 E-mail: minorisa@minorisa.net Web: www.minorisa.net Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Emili Soler (Gerent), Albert Puertos (Director comercial) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: ISP (proveïdor de serveis a internet), datacenter per a allotjament de webs i aplicatius web, així com còpies de seguretat remotes, correu electrònic. Servei de servidor virtual: flexibilitat i seguretat. Xarxa pròpia wireless al pla de Bages. Programació d’aplicatius en entorn web i sobre PDA. Consultoria sobre comunicacions. Telefonia IP. Consultoria i implementació d’ERP de codi obert OpenBravo. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 13 Composició de la plantilla: 3 sistemes, 5 programació, 2 comercials, 2 administració, 1 consultor CLIENTS: Nombre de clients: 550 Nom dels 5 clients principals: - Diputació de Barcelona - Aliments Congelats Friman - Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona - J.O.R.G.C (Col·legi de Joiers de Catalunya) - Federacio Catalana de Basquetball

159


DADES EMPRESA: Empresa: Mogar Ofimàtica SL Contacte: David Morató Adreça: Avinguda Bases de Manresa, 110-112, Manresa Telèfon: 93 873 33 50 Fax: 93 873 33 54 E-mail: david@mogarofi.e.telefonica.net Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: David Morató DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Empresa dedicada des de fa més de trenta anys principalment a l’equipament integral d’oficines, venda d’equips ofimàtics i informàtics (copiadores digitals, fax, multifuncionals, impressores, ordinadors), manteniment, instal·lació de xarxes, consultora i suport tècnic. La professionalitat i competitivitat de Mogar Ofimàtica SL, tant a nivell comercial com a nivell tècnic, ve avalada per la contínua formació del nostre equip en noves tecnologies digitals i coneixements de les últimes novetats. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 4 Composició de la plantilla: administratiu, comercial i tècnics CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Grupo Escada España - Caixa Manresa - Diverses notaries - Diferents ajuntaments de la comarca - Diferents IES de Manresa

160


DADES EMPRESA: Empresa: Món Digital del Bages SL Contacte: Francesc Romera Adreça: Avinguda Francesc Macià, 50-52, Manresa Telèfon: 93 874 64 15 Fax: 93 877 26 36 E-mail: francescromera@mondigital.net Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Francesc Romera DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Venda de material informàtic, recanvis inclosos, també software com sistemes operatius i programari de gestió. Servei tècnic a botiga i a domicili. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 4 CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Ajuntament de Santpedor - Ajuntament de Navarcles - Sol-Bages - Joviat - Jors

161


DADES EMPRESA: Empresa: Net Engineer SL Contacte: Marc Torrentsgenerós Adreça: C/ Reverend Doctor A. Vila, 53, Santpedor Telèfon: 93 827 24 86 Fax: 93 827 24 86 E-mail: comercial@net-engineer.net Web: www.net-engineer.net Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Marc Torrentsgenerós DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Net Engineer SL s’estructura en dues marques comercials. NED, dedicada a imatge corporativa, disseny publicitari, webs i multimedia. NEX, especialitzada en la programació de continguts web, hosting, promoció de dominis i creació de campanyes de màrqueting online. Les sinèrgies entre les dues marques ens permeten oferir serveis d’alta qualitat.

162


DADES EMPRESA: Empresa: PC Moià SCP Contacte: Miquel Lozano Adreça: C/ Remei, 42, Moià Telèfon: 93 820 80 80 E-mail: pcmoia@pcmoia.com Web: www.pcmoia.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Miquel Lozano DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Manteniment integral a empreses, instal·lació i manteniment de xarxes i servidors, disseny i realització de pàgines web, programes de gestió estàndards i a mida, venda i reparació d’equips informàtics. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 4 Composició de la plantilla: 2 informàtics, 1 tècnic de sistemes, 1 dissenyador web

163


DADES EMPRESA: Empresa: PC Sant Joan SL Contacte: Josep Lladó Adreça: C/ Manresa 24-26, Sant Joan de Vilatorrada Telèfon: 93 876 48 57 Fax: 93 876 44 64 E-mail: pcstjoan@telefonica.net Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Josep Lladó DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Venda, servei tècnic i administració de xarxes informàtiques. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3

164


DADES EMPRESA: Empresa: Quark Informàtica Contacte: Mingu Manubens Adreça: C/ de la Plaça, 13, Santpedor Telèfon: 93 832 16 19 E-mail: inf@quark.cat Web: www.quark.cat Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Mingu Manubens DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Venda i reparació d’equipament informàtic, servei tècnic a empreses i particulars, xarxes – internet, cursets d’informàtica. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3 Composició de la plantilla: gerència, servei tècnic, vendes, comptabilitat, enginyer informàtic, enginyer tècnic informàtic

165


DADES EMPRESA: Empresa: Serveis Informàtics Reditec SL Contacte: Marc Piquer Adreça: C/ Lluís Millet, 32, Manresa Telèfon: 93 873 30 99 Fax: 93 873 30 86 E-mail: xavier@reditec.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Marc Piquer DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Serveis informàtics en general. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 2 Composició de la plantilla: tècnic i comercial CLIENTS: Nombre de clients: 700

166


DADES EMPRESA: Empresa: Sferic Office SL Contacte: Oscar Valiente Adreça: C/ Dr. Ferran, 2, Polígon Industrial Bufalvent, Manresa Telèfon: 902 40 02 25 Fax: 902 40 02 26 E-mail: ovaliente@sferic.es Web: www.sferic.es Sector serveis avançats: Informació / nformàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Oscar Valiente DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Venda i solucions en informàtica per a empreses i particulars tant de hardware com de software. Instal·lació i manteniment de servidors i xarxes. Instal·lació i manteniment de circuits de videovigilància. Software de gestió empresarial. Software de gestió de presència. Servei tècnic propi. Solucions integrals en informàtica, ofimàtica, subministraments i equipaments de l’oficina. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 25 Composició de la plantilla: 6 tècnics, 5 comercials, administració, magatzem, compres i direcció CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Caixa de Manresa - Denso - Cambra de Comerç - Grup Soler - Ajuntaments

167


DADES EMPRESA: Empresa: Sistemes d’Organització SA Contacte: Josep Obiols Adreça: C/ Montsant, 4, Polígon Industrial Casanova, Sant Fruitós de Bages Telèfon: 93 877 03 03 Fax: 93 877 01 21 E-mail: control@controlsistemes.com Web: www.controlsistemes.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Josep Obiols DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Treballem en diverses línies de negoci: informàtica, ofimàtica, papereria i mobiliari d’oficina. A nivell d’informàtica, som Gold Partner de Sage Logic Control i Prefered Partner Gold d’HP i també som Servei Tècnic Oficial d’HP i Konica-Minolta dins el camp d’ofimàtica. Per tema de material d’oficina, formem part del grup ACCS, i distribuïm mobiliari de marques com Ofidirecta, Actiu, Coinma, Levesta i JG Group. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 60 Composició de la plantilla: tècnics de software, tècnics de hardware, tècnics d’ofimàtica, comercials i personal de vendes, personal de magatzem, administratius i directius CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Gros Montserrat - PS Apliclor - Distribuïdora Joan - Ausa Center - Rueber

168


DADES EMPRESA: Empresa: Software J. Gras SL (G2 Software) Contacte: Jordi Gras / Josep Gras Adreça: C/ Alcalde Armengou, 53, baixos, Manresa Telèfon: 93 877 08 46 Fax: 93 877 10 25 E-mail: g2soft@g2soft.com Web: www.g2soft.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jordi Gras / Josep Gras DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Creació i desenvolupament de software empresarial (ERP). Som fabricants d’un software propi de gestió empresarial (ERP), oferim els serveis d’instal·lació, implantació i manteniment del software de forma directa o a través de col·laboradors / distribuïdors. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 5 Composició de la plantilla: analistes, programadors CLIENTS: Nombre de clients: 180 Nom dels 5 clients principals: - Oliva Torras - Electromecànica Soler - Joguiba - Cromoduro Botifoll - Vegetalia

169


DADES EMPRESA: Empresa: Soluciones OnSite SL Contacte: Adel Pujadas Adreça: C/ Pompeu Fabra, 12, Sant Fruitós de Bages Telèfon: 93 876 97 53 / 615 60 26 16 Fax: 93 876 97 53 E-mail: info@solucionesonsite.com Web: www.solucionesonsite.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Adel Pujadas DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: La nostra activitat es centra en l’àmbit dels serveis tècnics informàtics a domicili. Oferim la possibilitat d’externalitzar el departament d’informàtica de les pimes (Outsourcing) abaratint els costos i augmentant la qualitat del servei, i oferim la possibilitat a l’usuari particular de disposar d’un informàtic qualificat al seu domicili amb totes les comoditats que això suposa. Estem especialitzats en tot tipus de xarxes (tecnologies de networking) i en microsistemes. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 4 Composició de la plantilla: tècnics informàtics CLIENTS: Nombre de clients: 200 Nom dels 5 clients principals: - SA Isofel - SEIF-88 - Ediciones Omega – Medici - Control System Survey - Berlinest

170


DADES EMPRESA: Empresa: Tecnologies Noves del Bages SL Contacte: Pau Gangonells Adreça: Avinguda Torrent del Canigó, 53, Sant Joan de Vilatorrada Telèfon: 93 876 77 39 E-mail: info@tecnoba.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Pau Gangonells DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Implantació i manteniment de solucions basades en programari lliure i estàndards oberts adreçades a empreses, centres educatius i administracions públiques en general. Distribucions de Linux (Linkat, Debian, Ubuntu). Telefonia IP (Asterisk). Thin Clients (LTSP amb ordinadors reciclats i terminals lleugers). Intranets corporatives (Egroupware, Zimbra, Moodle, Joomla). Programari de Gestió (EinesTIC, Open Bravo, Open ERP). Integració de les diferents solucions. Formació tècnica, formació en Programari Lliure i assessorament tecnològic. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 7 Composició de la plantilla: 2 tècnics informàtics, 1 consultor tecnològic, 1 tècnic comercial, 1 administratiu, 2 col·laboradors especialitzats en seguretat informàtica i servidors i en programació en Java, Perl i PHP CLIENTS: Nombre de clients: 50 Nom dels 5 clients principals: - IES Lluís de Peguera - Escola Llissach - IES Guillem Catà - Centre Professional d’Informàtica - Col·legi Sant Ignasi

171


DADES EMPRESA: Empresa: Teracat Contacte: Jordi Badia Adreça: C/ Bailèn, 22, 4t 2a, Manresa Telèfon: 609 96 31 55 E-mail: info@teracat.com Web: www.teracat.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jordi Badia DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Disseny i programació web: creació de pàgines web tant estàtiques com dinàmiques. Programes a mida: creació de programes informàtics a mida del client. Suport en la programació: suport en el desenvolupament de projectes informàtics a altres empreses. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 1 Composició de la plantilla: enginyer tècnic informàtic

172


DADES EMPRESA: Empresa: Thaira Manresa SL Contacte: Alfons Rodríguez Adreça: C/ Pujada del Parc del Castell, 7, entresòl, Manresa Telèfon: 93 874 69 93 Fax: 93 874 69 93 E-mail: contacta@thaira.net Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Alfons Rodríguez DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Thaira té dos camps d’actuació molt diferenciats però que es complementen perfectament. Informàtica: desenvolupament, manteniment i allotjament d’aplicacions web, webs corporatives accessibles (WAI) i usables. Disseny: estudi i creació d’imatges d’empresa i tot tipus de treball gràfic (logo, tríptic, catàlegs…). La unió dels dos camps d’actuació ens permet portar a terme qualsevol tipus de projecte des de la conceptualització fins al desenvolupament utilitzant qualsevol tecnologia, especialment Symfony (framework PHP). CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Quadrat - Mad Digital

173


DADES EMPRESA: Empresa: TIC Galera Matamala SL Contacte: Carles Saavedra Adreça: C/ Sant Josep, 14, baixos, Navàs Telèfon: 93 820 45 52 Fax: 93 820 45 52 E-mail: csaavedra@ticgm.com Web: www.teracat.com Sector serveis avançats: Informació / Informàtica DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Xavier Galera / Carles Saavedra DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Servei tècnic i de manteniment a empreses, consultoria i disseny i programació de pàgines web.

174


PUBLICITAT I IMATGE

175


176


DADES EMPRESA: Empresa: CatPress, Serveis de Comunicació SL Contacte: Pere Gassó / Neus Artigas Adreça: C/ Àngel Guimerà, 49, 2n 1a, Manresa Telèfon: 93 872 14 22 Fax: 93 872 13 61 E-mail: comunicacio@catpress.cat Web: www.catpress.cat Sector Serveis Avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Pere Gassó / Neus Artigas DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Catpress, amb seu a Manresa, es va constituir l’any 1999 amb l’objectiu de donar serveis integrals de comunicació a aquelles organitzacions i empreses que tenen la necessitat de millorar la seva comunicació externa i/o interna.Treballa en tots els àmbits de la comunicació: plans de comunicació corporatius, servei de gabinet de premsa, comunicació interna (intranet, butlletins, etc), edició de revistes, imatge corporativa, gestió de recursos on-line (webs, butlletins electrònics), consultoria en comunicació i organització d’actes. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 6 Composició de la plantilla: periodistes i dissenyadors gràfics CLIENTS: Nombre de clients: 80 Nom dels 5 clients principals: - Fundació Althaia - Consorci del Bages per a la Gestió de Residus - Consell Comarcal del Bages - Cambra de Comerç de Manresa - Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Turisme

177


DADES EMPRESA: Empresa: Centre de Comunicació Audiovisual SL Contacte: Josep Massanés Adreça: C/ Caritat, 18-20, baixos, Manresa Telèfon: 93 873 70 48 Fax: 93 877 01 34 E-mail: cca@cca.es Web: www.cca.es Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Josep Massanés DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Empresa creada l’any 1988, dedicada des de l’inici a la comunicació i els serveis audiovisuals en tots els seus àmbits per empreses i institucions. Línies d’activitat: audiovisuals de comunicació corporativa-institucional, audiovisuals de comunicació publicitària i comercial, televisió (gènere documental), desenvolupament de productes de comunicació en formats electrònics i impresos, incorporant la consultoria, el disseny, la fotografia i la programació, sistemes de senyalització digital. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 5 Composició de la plantilla: gestió-administració, producció i postproducció audiovisual, producció i postproducció fotogràfica CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Schneider Electric España - Louis Vuitton España - Gres Català - L. Oliva Torras - PTP

178


DADES EMPRESA: Empresa: Cinefilms Productions SL Contacte: Joan Soler Adreça: C/ Alfons XII, 19, Manresa Telèfon: 93 872 21 12 E-mail: cinefilms@cinefilms.cat Web: www.cinefilms.cat Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Joan Soler DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Productora cinematogràfica especialitzada en documentals i tot tipus d’audiovisuals industrials i corporatius, des del guió, passant per la realització, edició i postproducció. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 5 CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Ajuntament de Manresa - Televisió de Catalunya (TV3) - Televisió Espanyola - Catalana d’Occident

179


DADES EMPRESA: Empresa: Colorbages SL Contacte: Isidre Castillo Adreça: C/ Font i Quer, 24, Manresa Telèfon: 93 874 19 11 Fax: 93 873 28 20 E-mail: colorbages@colorbages.com Web: www.colorbages.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT, i PERSONA DE CONTACTE: Isidre Castillo DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Laboratori fotogràfic digital i analògic per a professionals i afeccionats.

180


DADES EMPRESA: Empresa: Copisteria Sarrió SL Adreça: C/ Saclosa, 21, Manresa Telèfon: 93 872 79 98 Fax: 93 872 85 52 E-mail: sarrio@sarrio.cat Web: www.sarrio.cat Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Impressió digital, offset, plànols, cartelleria digital, etc. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 18

181


DADES EMPRESA: Empresa: Dabmedia Comunicació i Disseny Contacte: Gerard Badia Adreça: C/ Bruc, 47, Navàs Telèfon: 609 379 204 E-mail: gerard@dabmedia.cat Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Gerard Badia DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Dabmedia és una empresa especialitzada en el sector del disseny gràfic i multimèdia. En l’àmbit del disseny gràfic oferim: disseny de logotips i/o imatge corporativa, targetes i papereria, revistes, catàlegs, tríptics, flyers, anuncis per a premsa, opis, plòters i rotulacions. En disseny multimèdia: arquitectura, disseny i manteniment de pàgines web, webs autogestionables, bàners animats, revistes electròniques, CD interactius, presentacions, DVD i catàlegs virtuals. CLIENTS: Nombre de clients: 25 Nom dels 5 clients principals: - CatPress, serveis de comunicació - Diesa Restauració - Hidràulica Vilajosana - Hotel del Mar - Restaurant La Barca

182


DADES EMPRESA: Empresa: Davidimatge, David Fotografia Video SA Contacte: David Torra / Daniel Torra / Agustí Enric Torra Adreça: C/ Guimerà, 65, Manresa Telèfon: 964 456 614 / 629 788 307 Fax: 964 454 786 E-mail: estudi@davidimatge.es Web: www.davidimatge.es Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: David Torra (Gerent) / Daniel Torra / Agustí Enric Torra DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Botiga de fotografia especialitzada en fotos carnet. Estudi digital de fotografia industrial. Especialitzats en conceptes d’habitat. Utilitzem les últimes tecnologies digitals en captura i realització. Tractament de color i certificació final d’imatges ISO Fogra 39. Creació i tractament d’imatges amb modelat 3D (render). QUI SOM: Nombre total de treballadors: 15 Composició de la plantilla: administració, captura, retoc i tractament, estilisme, tramoia, atenció al client CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Grupo Azor - Milmueble - Ideanova - Pascual Salcedo - Mesegué

183


DADES EMPRESA: Empresa: Difoprint SL Contacte: Montse Muixí Adreça: C/ General Prim, 3-5, Manresa Telèfon: 93 876 05 27 Fax: 93 876 00 91 E-mail: difo@difoprint.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Albert Blancafort DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Impressió offset i digital. Assessorament gràfic. Catàlegs, revistes, mailings, llibres, dossiers, carpetes. Papereria corporativa. Plòters i displays. Retolació, decoració i estands. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 28 Composició de la plantilla: gerència, administració, departament de compres, departament comercial, tècnics de preimpressió, maquinistes offset, guillotinista, enquadernadors, manipuladors, dissenyadors, maquinistes digital.

184


DADES EMPRESA: Empresa: Dimgraf Contacte: Pau Alvarez Adreça: Via Sant Ignasi, 67, 1r 2a, Manresa Telèfon: 93 116 51 79 / 629 221 690 E-mail: pau@dimensiografica.com Web: www.dimensiografica.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Pau Alvarez DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Serveis d’imatge digital. Paper: maquetació i impressió de catàlegs, revistes; disseny logos; papereria en general. Serveis web: disseny de pàgines web avançades; bases de dades; sistemes de gestió de continguts; assessoria de posicionament en cercadors. Retolació: disseny i impressió digital en gran format; rètols exteriors estàtics (façanes) i publicitat mòbil (vehicles). QUI SOM: Nombre total de treballadors: 1 CLIENTS: Nombre de clients: 40

185


DADES EMPRESA: Empresa: Ekip Visió Digital SCP Contacte: Sunsi Albets / Jordi Leal Adreça: Passeig Pere III, 94, entresòl 2a, Manresa Telèfon: 93 873 99 73 Fax: 93 873 99 73 E-mail: sunsi@ekip.es Web: www.ekip.es Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Sunsi Albets DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Fotografia industrial i publicitat: fotografies per a web, catàlegs, etc. Reportatge social (casaments i altres), retoc digital industrial. Vídeo reportatge. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 2 CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - M. Josep Parra - Superstudio - Freixanet Saunasport - Laia Design

186


DADES EMPRESA: Empresa: Electrònica Oliveras SL Contacte: Joan Oliveras Adreça: C/ Joan Jorba, 7, baixos, Manresa Telèfon: 93 874 47 57 Fax: 93 874 47 25 E-mail: j.oliveras@videoacustica.com Web: www.videoacustica.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Joan Oliveras DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Aplicacions d’integració de sistemes audiovisuals per a museus, consistoris, sales d’empresa, sales home cinema domèstic. Sistemes d’informació publicitària per a centres comercials, hotels, oficines informació ajuntaments i institucions mitjançant panells tàctils, pantalles, videowall, làser, etc. Aplicacions estètiques d’àudio camuflat per a interioristes. Equipament d’aules centres de formació, CEIP, universitats. pissarres interactives. Distribuïdors de Hitachi i Smart. Distribuïdors de projectors Epson i NEC. Distribuïdors de sistemes de gestió audiovisual Insynergie. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 6 Composició de la plantilla: 1 administratiu, 2 comercials, 3 tècnics

187


DADES EMPRESA: Empresa: Esparbé SA Contacte: Joan Cuscullola Adreça: Via Sant Ignasi, 3, Manresa Telèfon: 93 875 22 11 Fax: 93 872 67 52 E-mail: esparbe@esparbe.com Web: www.esparbe.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Antonio Barris-Esparbé (Gerent) / Joan Cuscullola (Responsable de producte) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Empresa líder del país en el sector d’acabats gràfics en serigrafia, especialitzada en dotar de més sentits l’imprès a través d’efectes òptics especials, realismes tàctils i realismes olfactius. El nostre departament d’innovació desenvolupa permanentment noves aplicacions que contribuiexen a mantenir la constant evolució del mercat per obtenir impresos cada cop més singulars i exclusius. Impressions i aplicacions de: vernís selectiu UVI brillant o mat, tinta luminiscent de colors, tinta metal·litzada, vernís perlat, plata rascable, engomat selectiu, tinta fluorescent , tinta aquarel·la, vernís UVI alt relleu, vernís texturat, tinta glitter, tinta Iriodin, tinta irisdiscent, tinta tèrmica, tinta Wet & View, tinta aromàtica, tintes de seguretat. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 35

188


DADES EMPRESA: Empresa: Estilmedia SL Contacte: Joan Garcia Adreça: C/ Mossèn Jacint Veraguer, 38, 2n 1a, Manresa Telèfon: 902 886 394 Fax: 93 873 57 71 E-mail: info@estilmedia.com Web: www.estilmedia.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Joan Garcia DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Especialistes en identitats corporatives, creació de catàlegs (tríptics, díptics, quadríptics i tot el que engloba aquest punt), exclusiva estatal de la creació de cristalls en 3D, partint de qualsevol imatge, logo, etc. per a trofeus, esdeveniments, aniversaris, noces, dissenys d’estands lliures fires de tota Europa (claus en mà, nosaltres ens encarreguem de tot passant pel fuster, electricista, imatge, etc.), disseny i creació de pàgines web (som una de les 10 millors empreses en posicionament de webs en l’àmbit estatal, amb mes de 800 dominis ja creats), contractes de manteniments informàtics per a empreses (comptem amb mes de 10 tècnics ubicats en diferents zones de Catalunya per donar suport a través d’un contracte “tot inclòs” i totalment lineal: “sempre pagues el mateix cada mes”). QUI SOM: Nombre total de treballadors: 1 CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Escola horitzó - Escola Cultura pràctica - System Cover - Nou Pins Phone - Remsa

189


DADES EMPRESA: Empresa: Estudi +3 SL Contacte: Jordi Mestres Adreça: C/ Fonollar, 12, 2n 3a, Manresa Telèfon: 93 872 79 61 E-mail: estudi@estudimestres.com Web: www.estudi3.net Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jordi Mestres DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Estudi de disseny gràfic i comunicació especialitzat en: disseny d’imatge corporativa (marca, entorn gràfic corporatiu), disseny editorial i de publicacions (llibres, memòries, catàlegs d’empresa), publicitat genèrica (premsa, publicitat exterior), disseny web i de publicitat on-line (e-mailings, newsletters), disseny d’exposicions i estands. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 4 CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Fundació Universitària del Bages (FUB) - Astral - Señor / SG4 - Constructora d’Aro / Compact Habit - Textil Santanderina

190


DADES EMPRESA: Empresa: Estudi JR Domingo SL Contacte: Josep Ramon Adreça: C/ Moreneta, 11, Sant Salvador de Guardiola Telèfon: 93 835 81 59 Fax: 93 835 81 59 E-mail: estudi@jrdomingo.com Web: www.jrdomingo.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Josep Ramon Domingo DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Il·lustració convencional, il·lustració digital fotogràfica i Il·lustració 3D, dirigit al sector publicitari, editorial i d’oci. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 1 Composició de la plantilla: il·lustrador CLIENTS: Nombre de clients: 45 Nom dels 5 clients principals: - Tecnitoys - ColumnaColors - Bassat - Cusido/Comella - Hornby

191


DADES EMPRESA: Empresa: Estudi menys és més SLU Contacte: Roger Cortés Adreça: Passeig Pere III, 94, entresol 2a, Manresa Telèfon: 93 877 12 32 E-mail: info@rogercortes.com Web: www.rogercortes.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Roger Cortés DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Estudi de disseny multidisciplinar. Destaca en l’àmbit del disseny gràfic i el disseny industrial. En l’àrea gràfica treballen des de la creació d’un nou logotip o catàleg fins a documents audiovisuals o pàgines web autogestionables. En l’àrea de disseny industrial abarquen tot el procés de creació de producte, des de la seva conceptualització, modelat 3D, maquetes i presèries. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3 Composició de la plantilla: 2 dissenyadors gràfics, 1 dissenyador industrial CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Hewlett Packard - Tous - Generalitat de Catalunya - Diputació de Barcelona - Universitat politècnica de Catalunya

192


DADES EMPRESA: Empresa: Farell Editors i Dissenyadors SCP Contacte: Jordi Suades Adreça: C/ Mossèn Joan Orriols, 79, Sant Vicenç de Castellet Telèfon: 93 833 33 25 Fax: 93 833 33 25 E-mail: farell@farell.e.telefonica.net Web: http//:farell.eresmas.net Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jordi Suades DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Edició i disseny de publicacions. Disseny corporatiu. Il·lustració.

193


DADES EMPRESA: Empresa: Fulldisseny Manresa SL Contacte: Jordi Bausili Adreça: C/ Font del Gat, 33, LB, Manresa Telèfon: 626 987 114 Fax: 972 892 150 E-mail: jordi@fulldisseny.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jordi Bausili DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Empresa especialitzada en el disseny, maquetació i impressió de tot tipus de catàlegs, llibres, expositors, impressions en gran format, sobre paper, lona i PVC. Impressió en offset i digital. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 1 Composició de la plantilla: especialista en arts gràfiques CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Turisme de Catalunya - Ajuntament de la Seu d’Urgell - Port Aventura - Comú d’Encamp - Hospital de Sant Pau

194


DADES EMPRESA: Empresa: Gest-Com SL Contacte: Jordi Planell Adreça: C/ Oms i de Prat, 13, Manresa Telèfon: 93 877 01 03 Fax: 93 874 84 09 E-mail: gest-com@gest-com.com Web: www.gest-com.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jordi Planell DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Gest-Com ofereix a empreses i institucions un servei integral d’assessorament en temes de comunicació, concretat en aspectes com els següents: gabinet de comunicació i relacions públiques, creació d’instruments de comunicació: webs, newsletters, butlletins, catàlegs, impresos, etc., gestió de bases de dades i campanyes de màrqueting directe, organització d’actes, telemàrqueting i enquestes. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 4 Composició de la plantilla: 1 gerent de comptes, 1tècnic d’aplicacions, 1 operadora de telemàrqueting, 1 administrativa CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Hexagon Metrology - Volpak - Sercametal - ECU Imagen - Comissió Firantic

195


DADES EMPRESA: Empresa: Gofratges SL Contacte: Francesc Parcerisa Adreça: Carretera de Vic, 39, 1r, Manresa Telèfon: 93 877 16 69 Fax: 93 836 28 60 E-mail: info@gofratges.com Web: www.gofratges.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Francesc Parcerisa DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Empresa dedicada al regal i promoció d’empresa. Tot tipus de productes personalitzats. Productes per catàlegs de punts, fidelització de clients, etc. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 5 Composició de la plantilla: administració , dissenyadors, comercial, producció

196


DADES EMPRESA: Empresa: Gràfiques del Cardener SL Contacte: Joan Josep Adreça: Carretera del Miracle, 14, Cardona Telèfon: 93 868 44 74 Fax: 93 868 46 02 E-mail: grafiquescardener@arrakis.es Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Joan Josep (Gerent) / Roser DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Disseny i impressió de catàlegs publicitaris, rètols, calendaris, revistes, dossiers, impresos comercials, etc. Personalització d’invitacions i felicitacions per a qualsevol tipus de celebració (casament, comunió, bateig, festa d’aniversari, Nadal, etc.).

197


DADES EMPRESA: Empresa: Gràfiques L’Imprès Adreça: C/ Fonollar, 5, baixos, Manresa Telèfon: 93 872 49 36 Fax: 93 872 04 18 E-mail: impres@impres.net Web: www.impres.net Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jordi Barris-Esparbé DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Disseny: imatge corporativa, catàlegs, planes web, etc. Impressió offset: papereria, catàlegs, revistes, flyers, invitacions de casament, etc. Impressió serigràfica: adhesius, plaques PVC, vernissat UVI, etc. Fotografia digital: bodegons de productes, espais industrials i comercials, etc. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 6 Composició de la plantilla: 2 gestió, 2 preimpressió, 2 impressió

198


DADES EMPRESA: Empresa: Gràfiques Sunyer SL Contacte: Albert Serrat Adreça: C/ del Mojal 2B, Navàs Telèfon: 93 820 46 28 Fax: 93 820 40 31 E-mail: grafiques-sunyer@grafsunyer.com Web: www.grafsunyer.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Albert Serrat (Gerent i administrador) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Empresa d’arts gràfiques, impressió de papereria corporativa, revistes, catàlegs, tríptics, flyers, cartelleria, tant per a empreses com particulars. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 5 Composició de la plantilla: 1 gerència, 1 administrativa-comptable, 1 preimpressió, 2 taller (1 cap de taller i un oficial de primera)

199


DADES EMPRESA: Empresa: Inom SA Contacte: Josep Berenguer Adreça: C/ Era Huguet, 5, Manresa Telèfon: 93 878 41 20 Fax: 93 873 72 20 E-mail: inomsa@inomsa.com Web: inomsa.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Josep Berenguer DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Preimpressió, impressió, manipulats i acabats. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 8 Composició de la plantilla: tècnics d’arts gràfiques, tècnics de preimpressió, dissenyadors, màquines offset i administratius CLIENTS: Nombre de clients: 240 Nom dels 5 clients principals: - Ajuntament de Manresa - Generalitat de Catalunya - Direcció General de Tràfic

200


DADES EMPRESA: Empresa: Inprovor SL Contacte: Agnès Vilches Adreça: Passeig Pere III, 30, 4t B, Manresa Telèfon: 93 872 13 60 Fax: 93 872 28 91 E-mail: inprovor@inprovor.com Web: www.inprovor.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Agnès Vilches DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Regals d’empresa. Articles i productes promocionals. Reclam publicitari i marxandatge, amb serveis d’ impressió, brodat, serigrafia, tampografia, marcatge amb làser, etc. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 5 CLIENTS: Nombre de clients: 310 Nom dels 5 clients principals: - Dronas 2002 (Nacex-Integra2) - Caixa Manresa - Cadena Hotels Barceló - Encofrados J. Alsina - Cadena Hotels Grup Soteras

201


DADES EMPRESA: Empresa: Input Produccions SL Contacte: Carles Claret Adreça: C/ Roger de Flor, 74, 2n, Manresa Telèfon: 695 919 130 E-mail: input@inputproduccions.com Web: www.inputproduccions.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Agustí Franch (Conseller delegat) / Carles Claret (Comunicació i Imatge) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Nascuda el 2005 a Manresa, l’empresa agrupa professionals del món artístic i audiovisual tant en l’apartat creatiu com tècnic que generen propostes de producció pròpia o coproduïdes amb altres empreses o institucions. Paral·lelament, el nucli creatiu de l’empresa es nodreix constantment d’artistes i tècnics de totes les disciplines amb l’objectiu de crear productes culturals originals i fer-los arribar al gran públic. CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Fila 7 - Mediapro - Mr. Matuschek - Associació Cultural Tr3s i Pro1 - Altres particulars

202


DADES EMPRESA: Empresa: La Factoria d’Imatges SL Contacte: Bernat Casanovas Adreça: C/ Sant Ramon, 27, Cabrianes Telèfon: 93 820 63 62 Fax: 93 837 15 88 E-mail: lafactoria@lafactoria.cat Web: www.lafactoria.cat Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Bernat Casanovas DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Disseny i programació d’interactius. Webs corporatives. Interactius didàctics. Interactius publicitaris. Disseny gràfic. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 12 Composició de la plantilla: 7 dissenyadors, 3 programadors, 1 comercial i 1 administrativa CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Generalitat de Catalunya - Ministerio de Educación y Ciencia - Ajuntament de Manresa - Editorial Planeta - Grupo Zeta

203


DADES EMPRESA: Empresa: Llum i Color Imatge SL Contacte: Sylvia Velasco Adreça: C/ Esteve Terrades, 17, Manresa Telèfon: 93 877 25 25 Fax: 93 877 02 00 E-mail: info@llumicolor.com Web: www.llumicolor.net Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Sylvia Velasco DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Venda de material fotogràfic, impressió digital, fotografia, llibres de fotos, articles personalitzats amb fotografies.

204


DADES EMPRESA: Empresa: NXTDR comunicació visual SCP Contacte: Marc Velasco Adreça: C/ Barcelona, 65-67, 1r 2a, Manresa Telèfon: 691 680 615 E-mail: info@nxtdr.com Web: www.nxtdr.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Marc Velasco DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Estudi de disseny gràfic. Disseny gràfic i web, imatge corporativa, disseny editorial, animació 3D, gestió d’impremta. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3 Composició de la plantilla: direcció, dissenyador i programador CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Grup Nastasi - Komak - L’Ancora Restaurant - Lleure 2000 - Legend

205


DADES EMPRESA: Empresa: Plans Fotògrafs SL Contacte: Montse Casals Adreça: C/ Barquera, 26, Artés Telèfon: 93 830 61 40 E-mail: plansfotografs@yahoo.es Web: www.filigranadisseny.com Sector Serveis Avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Sebastià Plans / Montserrat Casals DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Estudi de fotografia dedicat al retrat, reportatges socials i a treballs de publicitat i producte per a empreses. Disposem de botiga oberta al públic on oferim tot tipus de serveis de fotografia per a particulars. Venda de material i retocs fotogràfics. Marcs a mida. Regals personalitzats amb foto. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3 Composició de la plantilla: 1 fotògraf, 1 tècnic en imatge digital i 1 cap d’administració i vendes

206


DADES EMPRESA: Empresa: Produccions Musicals Kay Manresa SL Contacte: Joan Cayuela Adreça: Carretera de Vic, 119-121, 7e 4a, Manresa Telèfon: 93 875 14 66 Fax: 93 872 69 10 E-mail: kay@kaystudios.com Web: www.kaystudios.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Joan Cayuela DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Estudi d’enregistrament i mescles, produccions musicals i discogràfiques. Especialitzat principalment en la producció de bandes sonores per a llargmetratges i a serveis musicals per a empreses. Especialistes en duplicació de CDAudio, CdRom i DVD. Mescles 5.1 i masteritzacions. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 5 Composició de la plantilla: gerent i administrador, enginyer i cap tècnic de l’estudi, tècnic de so, cap de manteniment i grafisme i multimèdia CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Filmax - El Mundo Ficción - Món Sant Benet - Sony Music - Mediapro

207


DADES EMPRESA: Empresa: Publicitat Clarena SCP Contacte: Imma Clarena Adreça: C/ Urgell, 38, Manresa Telèfon: 93 872 43 86 Fax: 93 872 43 86 E-mail: publicitat.clarena@telefonica.net Sector serveis avançats:: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Imma Clarena DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Projectes i realitzacions per a tots els mitjans de publicitat. Distribució de fullets a tot Catalunya i a l’Estat espanyol. Col·locació i fixació de cartells. Anuncis en general i oficials a tota la premsa nacional. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 16 Composició de la plantilla: administrativa i repartidors CLIENTS: Nombre de clients: 2.000 Nom dels 5 clients principals: - Carrefour - GPF Advise - Manresana d’Equipaments - Ajuntament de Manresa - Caprabo

208


DADES EMPRESA: Empresa: Publicitat i Comunicació del Bages SL Contacte: Xavier Cots Adreça: C/ Vilanova, 1-3, 1r D, Manresa Telèfon: 93 872 27 02 Fax: 93 872 28 25 E-mail: publicom@minorisa.es Sector serveis avançats:: Publicitat/ Imatge DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Consultoria publicitària. Tramitació de mitjans. Disseny gràfic. Edició de revistes, fullets i catàlegs. Muntatge d’esdeveniments promocionals. Publicitat en tanques i opis. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 4 Composició de la plantilla: gerència, administració, disseny i comercial

209


DADES EMPRESA: Empresa: Publi-Estamp Sport SL Contacte: Joan Caler / Paquita Abarca Adreça: C/ Fonollar, 12, 1r, Manresa Telèfon: 93 872 33 80 Fax: 93 872 33 80 E-mail: publiestamp@publiestampsport.com Web: www.publiestamp.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Joan Caler DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Publicitat tèxtil, regals d´empresa, peces esportives, roba laboral, serigrafia tèxtil. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 3 Composició de la plantilla: direcció, magatzem, disseny CLIENTS: Nombre de clients: 675 Nom dels 5 clients principals: - Motocard Bike - Basquet Manresa - Nat´s - Masats - Ajuntament de Manresa

210


DADES EMPRESA: Empresa: Publi-Manresa SL Contacte: Lluís Porcar Adreça: Carretera de Santpedor, 124, Manresa Telèfon: 93 874 77 99 Fax: 93 874 77 99 E-mail: anunci@anunci.biz Sector serveis avançats:: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Lluís Porcar DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Empresa de distribució publicitària bústia a bústia. Cartelleria. També editora del diari d’anuncis d’informació comercial gratuïts bústia a bústia per Manresa i Sant Joan de Vilatorrada. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 10 Composició de la plantilla: 8 repartidors, 1 comercial, 1 administratiu CLIENTS: Nombre de clients: 100 Nom dels 5 clients principals: - Miró - Schlecker - Vitaldent - Día - Hipopótamo

211


DADES EMPRESA: Empresa: Quadrat SL Contacte: Josep Soler Adreça: Muralla del Carme, 16, 2n 2a, Manresa Telèfon: 93 872 25 79 Fax: 93 872 77 62 E-mail: quadrat@quadrat.cat Web: www.quadrat.cat Sector serveis avançats:: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Josep Soler DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Quadrat som una empresa de disseny gràfic de Manresa on, des de fa més de 18 anys, treballem per a un gran nombre d’empreses, entitats i institucions. Ens dediquem a la imatge gràfica i tenim experiència en tots els seus vessants: publicitat, imatge corporativa, disseny editorial, memòries corporatives, packaging, imatge de producte, estands per a fires, pàgines webs, etc. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 4 CLIENTS: Nombre de clients: 30 Nom dels 5 clients principals: - Generalitat de Catalunya - Ajuntament de Manresa - Manresana d’Equipaments Escènics - Fundació Sociosanitària de Manresa - Vidriera del Cardoner

212


DADES EMPRESA: Empresa: Ràdio i Televisió de Manresa SL Contacte: Olga Sánchez Adreça: Carretera de Cardona, 62-64, Manresa Telèfon: 93 872 53 53 Fax: 93 872 59 96 E-mail: info@tlbgrup.com Web: www.tlbgrup.com Sector serveis avançats:: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Olga Sánchez DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Serveis de radiodifusió, audiovisuals, premsa. Styl FM i Styl Clàssics (ràdio), El Setmanari (premsa), Canal Català Central (TV). QUI SOM: Nombre total de treballadors: 12 Composició de la plantilla: 1 director, 1 administratiu, 3 comercials, 2 redactors, 1 dissenyador , 3 locutors, 1 tècnic CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Caixa Manresa - Montepio de Conductors - Consorci del Bages per a la Gestió de Residus - Foncomi - Via Sport

213


DADES EMPRESA: Empresa: Sole & Hernandez Consultors de Comunicació SL Contacte: Neus Solé Adreça: Muralla del Carme, 22-24, 2n 5a, Manresa Telèfon: 93 872 94 29 / 93 877 52 29 Fax: 93 872 94 29 E-mail: solehernandez@solehernandez.com Web: www.solehernandez.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Neus Solé DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Sole & Hernandez és una consultoria de comunicació multidisciplinar, formada per un equip de professionals especialitzats en àrees comunicatives com les relacions públiques, la publicitat, el disseny gràfic i interactiu, i el màrqueting relacional, directe i interactiu. Som la primera agència de comunicació integral de la Catalunya Central, que ofereix serveis a empreses i institucions que precisen els nostres serveis de manera puntual o continuada. Serveis: campanyes de comunicació, esdeveniments, gabinet de premsa, disseny gràfic (identitat corporativa, catàlegs, revistes, etc.), campanyes publicitàries, comunicacions de màrqueting (one to one, sms, directe, interactiu…). QUI SOM: Nombre total de treballadors: 4 Composició de la plantilla: 3 llicenciats en publicitat i relacions públiques, 1 dissenyador gràfic CLIENTS: Nombre de clients: 30

214


DADES EMPRESA: Empresa: Space Bits SL Contacte: David Vidal Adreça: C/ Major, 49, Manresa Telèfon: 93 873 29 91 E-mail: info@spacenetworks.es Web: www.spacenetworks.es Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT, i PERSONA DE CONTACTE: David Vidal / Ferran Sarrió DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Space Bits és una empresa especialitzada en el desenvolupament d’aplicacions web i en la difusió de continguts en línia. Les principals línies de treball són: disseny web (imatge corporativa, accessibilitat i usabilitat, gestió de continguts, intranet / extranet, comerç electrònic i visites virtuals; e-màrqueting (SEO posicionament i SEM optimització web, informes web, màrqueting i comunicació online, màrqueting bluetooth); hosting (allotjament i pàrquing web, registre dominis i hosting multi-domini). QUI SOM: Nombre total de treballadors: 2 CLIENTS: Nom dels 5 clients principals: - Creu Roja - Ajuntament de Manresa - Euroaudit Auditores

215


DADES EMPRESA: Empresa: Taelus SL Adreça: C/ Nou, 47, entresòl, Manresa Telèfon: 93 872 02 05 Fax: 93 875 31 11 E-mail: publi@taelus.net Web: www.taelus.net Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Ferran Debant (President) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Agència de publicitat. Emissora de ràdio. Emissora de TV. Altres edicions. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 13 Composició de la plantilla: 3 departament d’administració, 5 departament comercial, 5 redacció i altres

216


DADES EMPRESA: Empresa: Tiratges Gràfic SL Contacte: Josep Manel López Adreça: C/ Les Escoles, 16, Polígon Industrial Les Verges, Santpedor Telèfon: 93 832 06 65 Fax: 93 832 06 65 E-mail: tiratges@tiratges.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Josep Manel López DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Estudi de disseny propi: disseny de tot tipus de catàlegs d’imatge i de productes, imatge corporativa (logotips...), retolació, publicitat, etc. Impressió offset: papereria corporativa (sobres, targetes, cartes...), catàlegs, cartells, packaging, revistes, díptics, tríptics, etc. Serigrafia: PVC, policarbonat, reclam publicitari, samarretes, etiquetes, senyalització, etc. Altres serveis: formularis en continu, snap-out, etiquetes amb bobina i per ordinador, cinta adhesiva, etc.

217


DADES EMPRESA: Empresa: Torra & Portella SL Contacte: David Portella Adreça: C/ Àngel Guimerà, 28, 1r 1a, Manresa Telèfon: 93 876 80 90 Fax: 93 876 80 21 E-mail: info@torraportella.com Web: www.torraportella.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: David Portella DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Estudi de disseny, comunicació i publicitat. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 7 Composició de la plantilla: 1 gerent, 1 director creatiu, 4 dissenyadors gràfics, 1 administració CLIENTS: Nombre de clients: 100 Nom dels 5 clients principals: - Kibuc - Lamigraf - Antaix - Agrupació Barça Veterans

218


DADES EMPRESA: Empresa: Villaplana Casaponsa SL Contacte: Laura Villaplana Adreça: C/ Born, 17, Manresa Telèfon: 93 872 21 23 E-mail: villaplana@villaplanafotografs.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Laura Villaplana DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Serveis de fotografia professional amb especialitat en els següents àmbits: fotografia publicitària, retrat, fotografia editorial, fotografia d’arquitectura, fotografia d’autor. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 2

219


DADES EMPRESA: Empresa: Vinil4 SL Contacte: Clàudia González Adreça: Carretera de Vic, 207-211, Manresa Telèfon: 93 874 80 25 Fax: 93 874 85 43 E-mail: vinil4@vinil4.com Web: www. vinil4.com Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Clàudia González DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Rètols, rotulació de vehicles, senyalització interior i exterior, papereria, pantalles digitals, adhesius per a parets (decoració), etc. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 5 Composició de la plantilla: rotulistes i muntadors CLIENTS: Nombre de clients: 100 Nom dels 5 clients principals: - Concessionaris de cotxes - Locals comercials - Botigues de motos i quads - Tallers de planxisteria i pintura - Tallers de reparació de cotxes per a competició

220


DADES EMPRESA: Empresa: Xarxa Consultoria Informàtica SL Contacte: Jordi Gràcia Adreça: Avinguda Sant Joan, 65, Sant Fruitós de Bages Telèfon: 93 876 01 63 / 670 09 59 60 Fax: 93 876 01 63 E-mail: xci@xci.cat Sector serveis avançats: Publicitat/ Imatge DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Jordi Gràcia DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Disseny i distribució del programa de gestió integrada ERP-GPS, consultoria i suport a l’impantació, manteniment i formació, adaptacions personalitzades. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 5 Composició de la plantilla: enginyers i tècnics informàtics

221


222


RECERCA I DESENVOLUPAMENT

223


224


DADES EMPRESA: Empresa: CTM Centre Tecnològic Contacte: Teresa Gutierrez Adreça: Avinguda Bases de Manresa, 1, Manresa Telèfon: 93 877 73 50 Fax: 93 877 73 74 E-mail: teresa.gutierrez@ctm.com.es Web: www.ctm.upc.es Sector serveis avançats: R+D DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: José Manuel Prado (Director general) / Teresa Gutierrez (Responsable de Màrqueting) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: El CTM Centre Tecnològic és una fundació privada sense finalitat de lucre que té com a objectiu contribuir eficaçment a la millora de la competitivitat i al progrés tecnològic de l’empresa mitjançant la prestació de serveis especialitzats i l’execució de projectes d’R+D/IT. L’equip del CTM treballa per a empreses, entitats i institucions en els àmbits de la tecnologia de materials, tecnologia ambiental i suport a la innovació. El patronat de la fundació està composat majoritàriament per l’Ajuntament de Manresa, la Universitat Politècnica de Catalunya, empreses, entitats professionals i institucions públiques. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 93 Composició de la plantilla: 22 doctors, 28 titulats superiors, 15 titulats mitjà, 14 tècnics, 14 becaris CLIENTS: Nombre de clients: 233

225


DADES EMPRESA: Empresa: Selba Serveis Electrònics del Bages SL Contacte: Elisabet Cardil Adreça: Carretera del Bruc a Manresa, km. 13,5, Polígon Industrial Salelles II, Sant Salvador de Guardiola Telèfon: 93 874 48 40 Fax: 93 877 01 05 E-mail: e.cardil@selba.es Web: www.selba.es Sector serveis avançats: R+D DIRECTOR / GERENT i PERSONA DE CONTACTE: Josep Jovés DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Disseny i fabricació de productes electrònics industrials. QUI SOM: Nombre total de treballadors: 15 Composició de la plantilla: 1 administratiu, 4 enginyers, 10 personal tècnic electrònic

226


ÍNDEX ALFABÈTIC DE LES EMPRESES ACG Projectes Informàtics Acosta Ingenieros Agro 90 Aisi Aplicacions i Serveis Informàtics Ajuntament de Sallent. Oficina de Promoció Econòmica Albert Serra Decorador Alfic Recursos Humans Alguacil Garcia Advocats Associats Alta Tecnología en Comunicaciones Àmbit Rural Antoni Franco Assessors Areambient Oficina Tècnica Arfe Servicios Arqueociencia Serveis Culturals Arquitectura Ferrer Arteg. Assessorament i Recursos Tècnics en Edificació i Geotècnica Artés 2000 Assessors Assessoria del Bages Assessoria M. Àngels Font Assessoria Mujal Assessoria Tècnica Fiscal del Bages Assessors Coordinats Ballesteros Gestoria Assessoria Batanés Arquitècnia Belza Assessors Bitec Busquet Advocats Calmanyà Mecànica Tècnica de Disseny Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa

135 83 84 136 15 85 16 17 137 18 19 86 20 87 88 89 21 22 23 24 25 26 27 90 28 138 29 91 30

Capdevila Assessors Carranza Sallés Advocades Associades Catel Comunicacions d’Empresa CatPress, Serveis de Comunicació CC Consultors de Recursos Humans CEDEM Centre de Desenvolupament Empresarial. Ajuntament de Manresa Centre d’Aplicacions TIC de Manresa Centre de Comunicació Audiovisual Centre de Formació Pràctica. Fundació Lacetània Centre de Gestió Cooperatiu de Manresa Centre d’Iniciatives per l’Ocupació Cal Gallifa. Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Centre Especialitzat en la Prevenció de Riscos Laborals Centregràfic Centre Microsoft d’Innovació en Productivitat Cervera i Gonfaus Associats Cinefilms Productions Cinetic Digital Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. Delegació Bages-Berguedà Col·legi de Deliniants Projectistes i Tècnics Superiors en Desenvolupament de Projectes de Barcelona Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa Colorbages Consorci de Promoció Turística del Cardener

31 32 139 177 33 34 140 178 92 35 36 37 141 38 39 179 142 40 41 42 180 43

227


Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès Copisteria Sarrió Coralsis Costa Automoció CPI Centre de Formació Crespo & Maluquer Assessors Legals i Tributaris Advocats CTM Centre Tecnològic Cvit Enginyers Dabmedia Comunicació i Disseny Davidimatge, David Fotografia Vídeo Deima Ingenieros Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals (DEMRN) (UPC) Depurambi Ibérica Difoprint Dimgraf EIRL Disseny i Sostenibilitat Divilop Ecofandos Egarceramic Eidée Arquitectes Ekip Visió Digital Electria Industrial LO-AL Electrònica Oliveras El Nucli 9-08 Endepro Software Entax Escola Universitària d’Estudis Empresarials FUB Espai Ideal Espai Vital Esparbé Ester Pérez (Advocat-Finques) Estilmedia Estudi +3 Estudi JR Domingo

228

44 181 143 93 45 46 225 94 182 183 95 96 97 184 185 98 144 99 100 101 186 102 187 145 146 103 47 104 188 48 189 190 191

Estudi Manresa Estudi menys és més Exabyte Informàtica Fargas Arquitectes FGRM Farrell Editors i Dissenyadors Farrés-Solé Economistes Feliu Negocis & Internacional Fulldisseny Manresa Gaia Serveis Ambientals GC-4 Enginyeria Gest-Com Gestoria Administrativa Àngel Bra Sànchez Gestoria Alfic Gestoria Assessoria Jorba Global Media Software Global Office Centre de Negocis Gofratges GPA Assessors Gràfiques del Cardener Gràfiques L’Imprès Gràfiques Sunyer Gras Borràs Informàtica Gravats Bages Gremi de la Indústria de la Fusta Gros Montserrat Grup Binsoft Informàtica Grup Solucions Manresa I2T Index Serveis d’Enginyeria Info PC Manresa Info7 Club Inforserveis Inigest Empresarial Inom InproPC Inprovor Input Produccions

49 192 147 105 193 50 51 194 52 106 195 53 54 55 148 56 196 57 197 198 199 149 107 58 59 150 108 151 109 152 153 154 60 200 155 201 202


Intass Assessoria Integral del Bages Isved Jesús Feliu Consultors Josep De Puig Advocats La Factoria d’Imatges Llum i Color Imatge Logic Data Main Bages Manalbens Economistes Manresa Disseny MaxMinterm Solutions MCG-JAS Minorisa de Sistemes Informàtics i de Gestió Mogar Ofimàtica Món Digital del Bages Morera Assessoria i Gestoria Munby 2004 MV Gestión Tributaria y Jurídica Naturgest Net Engineer NXTDR Comunicació Visual Ofi-7 Enginyeria Oficina de Topografia Mira Ofintex Omega Cat Enginyeria Parame3s Enginyeria Metrologia PC Moià PC Sant Joan Perfotecno Ibérica Phragmites Pimec, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya Plans Fotògrafs Pons Arquitectes Prat & Vidal Arquitectes Associats Produccions Musicals Kay Manresa

61 110 62 63 203 204 156 157 64 111 158 65 159 160 161 66 67 68 112 162 205 113 114 115 116 117 163 164 118 119 69 206 120 121 207

Projectalia Projectes Territorials del Bages Publicitat Clarena Publicitat i Comunicació del Bages Publi-Estamp Sport Publi-Manresa Puntforestal Quadrat Qualimed Consultors Quark Informàtica Quota Market Grup Ràdio i Televisió de Manresa Selba Serveis Electrònics del Bages Serrat-Tort Arquitectes Serveis Informàtics Reditec Sferic Office Sistemes d’Organització Software J. Gras (G2 Software) Solé & Hernández Consultors de Comunicació Soluciones On Site Space Bits Summa Servicios de Ingeniería y Consultores Susanna Cots Interioristes System Bages Taelus Tecnical Centre Tecnològic del Bages Tecni-Man 2000 Tecnologies Noves del Bages Teracat Thaira Manresa TIC Galera Matamala Tiratges Gràfic Topxarxa Moià Torra & Portella Tot Mediació

122 70 208 209 210 211 123 212 71 165 72 213 226 124 166 167 168 169 214 170 215 125 126 73 216 127 128 171 172 173 174 217 129 218 74

229


Totgestió Tradelabor Europe Tramigest Manresa Tramit Pinos Assessors Victmart Consultors Fiscals Comptables i Mercantils Villaplana Casaponsa Vinil4 Vives Jorba Xarxa Consultoria Informàtica Xarxa Grèra

230

75 130 76 77 78 219 220 131 221 79


PolĂ­gon Industrial Els Dolors - C/ Castelladral, 5-7 Palau Firal - 08243 Manresa Tel. 93 877 63 10 / Fax: 93 877 63 17 cedem@ajmanresa.cat

Catàleg de serveis avançats - Bages  

Catàleg que recull les empreses de serveis avançats de la comarca del Bages

Catàleg de serveis avançats - Bages  

Catàleg que recull les empreses de serveis avançats de la comarca del Bages

Advertisement