Page 1

manual municipals (I)

CREACIÓ I DINAMITZACIÓ 

DE PÀGINES DE CANDIDAT A FACEBOOK


O OBJECTIUS US

1. Facilitar la creació de pàgines de candidat a Facebook. 2. Dotar totes les pàgines d’una identitat gràfica unitària i  no amateur de la presència a Facebook no amateur de la presència a Facebook.   3. Aconsellar sobre les pràctiques de difusió de continguts  per generar major trànsit i fomentar la participació. 4. Aconsellar  tècniques de detecció de potencials  seguidors. 

2


ÍNDEX

1. 2. 3 3. 4. 5.

Creació de la pàgina Generació de continguts Detecció i atracció de seguidors Detecció i atracció de seguidors Generació de xarxa Foment de la participació a la pàgina

3


CREACIÓ DE LA PÀGINA CREACIÓ DE LA PÀGINA passos i consells tècnics

4


CREACIÓ DE LA PÀGINA

En el cas que no disposeu encara d En el cas que no disposeu encara d’una una pàgina de candidatura  pàgina de candidatura o de candidat/a, us mostrarem a continuació els diferents  passos a seguir.  Seguint aquest model aconseguirem estandarditzar Seguint aquest model, aconseguirem estandarditzar  l’estructura de totes les pàgines de Facebook de CiU a nivell  municipal i, així, generar un major efecte a nivell nacional.  A més, l’opció proposada assegurarà una imatge professional  que garanteixi una major interactivitat dins la pàgina. 

5


Entreu a Facebook.com sense iniciar cap sessió. Allà cliqueu l’opció ‘Crea una pàgina’ 

6


Escolliu l’opció ‘Artista, grup o personatge públic’ 

7


Una vegada escollida l’opció ‘Polític’ afegiu el nom complert al quadre inferior i cliqueu a ‘Get  Started’

8


Inicieu sessió amb el vostre compte. Recordeu que el compte escollit serà l’administrador de la  pàgina, encara que posteriorment podreu afegir nous administradors (opció recomanable).  Els administradors de la pàgina no són visibles pels usuaris a no ser que es configuri perquè així Els administradors de la pàgina no són visibles pels usuaris a no ser que es configuri perquè així  sigui.   9


Seguiu les instruccions de la pàgina de benvinguda de Facebook.

10


A l’apartat ‘Edita’n la informació’ accedireu al panell d’edició. Allò haureu de completar tota la  informació del candidat. Recordeu que com més completa sigui millor i que és important adaptar  el contingut a l’estil el contingut a l estil (informal) que acompanya la xarxa.  (informal) que acompanya la xarxa. 11


A l’apartat ‘Aplicacions’ del menú esquerra trobareu l’opció ‘FBML estàtic’. Haureu de clicar ‘Add App’ i seguidament accedir a ‘Ves a l’aplicació’. Aquesta opció ens permetrà personalitzar la  pàgina de Facebook amb una pestanya on introduirem el nostre codi FBML (html pàgina de Facebook amb una pestanya on introduirem el nostre codi FBML (html adaptat a  adaptat a Facebook).  12


Tituleu la pàgina amb un missatge de benvinguda i introduïu el codi que trobareu a l’Annex 1  d’aquest manual. Aquest codi marca l'estructura de la pestanya a partir d’una imatge de capçal,  un text central acompanyat d’una un text central acompanyat d una foto, una barra lateral d foto, una barra lateral d’enllaços enllaços a altres perfils 2.0.  a altres perfils 2.0. A més, diferencia entre els seguidors i els no seguidors, ja que en cas de seguir la pàgina permet  a l’usuari introduir comentaris i compartir‐los amb els seus amics.    13 Annex 1


Seleccionar pestanya creada

Novament a l’editor de la pàgina, haureu d’anar a l’apartat ‘Administra els permisos’ i  seleccionar la pestanya creada a l’opció ‘Default Landing Tab’. En aquest mateix apartat podreu configurar també l’opció En aquest mateix apartat podreu configurar també l opció de vetar determinades paraules a les  de vetar determinades paraules a les publicacions del vostre mur.   14


Pujar un arxiu Pujar un arxiu de dades de dades des de  des de l’ordinador o informar a tots els contactes d’un compte de  correu electrònic ja existent. 

Una vegada la pàgina ja està creada, el primer pas serà comunicar‐ho a tots els nostres  contactes. Per fer‐ho seleccioneu ‘Digues‐ho als teus fans’ i afegiu la base de dades de correus  electrònics que disposeu. electrònics que disposeu.  15


Si no afegiu cap modificació, aquest serà el  Si f i difi ió t à l resultat final que visualitzaran els no  seguidors de la pàgina. L’objectiu és que  sigui una pàgina de benvinguda que  g p g g q centralitzi tota l’atenció de l’usuari en la  presentació del candidat/a i defineixi  breument el projecte. Una vegada clicat el  botó ‘M’agrada’ botó  M agrada  ll’usuari usuari accedirà a una altra  accedirà a una altra pàgina automàticament des de la qual  anirem a buscar la seva participació. 

16


Aquesta és la pàgina que visualitzaran els  seguidors de la pàgina. A l’annex es detalla  com podrem canviar les imatges i el text per  d i l i t i lt t defecte pel nostre propi.  17


GENERACIÓ DE CONTINGUTS GENERACIÓ DE CONTINGUTS com diferenciar la nostra pàgina

18


GENERACIÓ DE CONTINGUTS Quan comencem a dinamitzar una pàgina de Facebook hem de tenir clara la idea de que aquesta serà la nostra hem de tenir clara la idea de que aquesta serà la nostra  carta de presentació a la xarxa. D’aquí la rellevància de  definir el tipus de continguts que penjarem i la manera  com ho farem. Per això hem de tenir en compte: h f i òh d i 1. La pàgina no ha de ser només un supositori de notícies  p g p del candidat 2. Inclourem reflexions personals que ajudin a crear una  imatge més propera imatge més propera 3. Intentarem diferenciar‐nos de la resta de candidats.  Estem creant la nostra pròpia marca 4 El llenguatge utilitzat serà proper  4. El ll ili à 19


GENERACIÓ DE CONTINGUTS (II) ( ) QUÈ FER per aconseguir‐ho? 1. Analitzar què fa la resta de partits prèviament (haurem  de donar un valor diferencial a la nostra pàgina) 2. Dotar a la pàgina el paper d’agregador p g p p g g de perfils 2.0  p f integrant i sincronitzant els altres comptes amb els  quals compti el partit. Això es podrà fer de forma  senzilla i gratuïta a partir de la següent aplicació: senzilla i gratuïta a partir de la següent aplicació:  http://involver.com/applications/ 3. Planificar setmanalment i per franges horàries les  publicacions adaptant‐les als esdeveniments previstos a  la ciutat i durant la campanya (horaris de màxima  activitat: dilluns, dimarts i dijous de 9 a 11 i de 18 a 20) , j ) 20


GENERACIÓ DE CONTINGUTS (III) ( ) 1. Dotar la pàgina d’un estil propi que permeti als usuaris  percebre fàcilment quin tipus d’informació podran seguir  a través de la pàgina. El tipus de continguts publicats  poden ser:  • • • • • •

Comunicacions oficials del partit i la campanya Comunicacions oficials del partit i la campanya Valoracions i opinions personals del candidat/a (evitar un to  excessivament crític i crispat que es pugui ser mal interpretat  pels mitjans) Redifusió d’esdeveniments importants del municipi (citant  amb una @ a les entitats organitzadores) Notícies relacionades amb el partit  Missatges de campanya (evitar que la pàgina sigui  exclusivament destinada a aquesta funció) Reconeixements als activistes més actius (citant amb una @)

*L’objectiu ha de ser oferir un servei informatiu útil i que pugui atraure a tota la ciutadania  i no només a mitjans de comunicació. Si és necessari, es poden filtrar les publicacions  per idioma i lloc de procedència dels seguidors. 

21


GENERACIÓ DE CONTINGUTS (IV) ( ) 1. Fer una planificació prèvia de les paraules amb les quals  volem posicionar la candidatura (nom candidat/a,  eslògan, temes de ciutat, etc.). Procurar sempre fer  referència a aquests conceptes en cada publicació per tal  de millorar el posicionament en cercadors de millorar el posicionament en cercadors.  2. Humanitzar les actualitzacions de la pàgina utilitzant un  llenguatge no excessivament tècnic i mostrant emocions  ( (p.e. utilitzant emoticones) tilit t ti ) 3. No parlar com no ens agradaria que ens parlessin 4. Ser rigorosos amb el contingut 5. Ser constants 6. Ser originals

22


DETECCIÓ I ATRACCIÓ DE SEGUIDORS DETECCIÓ I ATRACCIÓ DE SEGUIDORS anàlisi i captació

23


DETECCIÓ I ATRACCIÓ DE SEGUIDORS A l’hora de crear una comunitat hem de valorar la  importància del feedback entre l’administrador importància del feedback entre l administrador i i seguidors. D’aquí la rellevància de saber respondre  adequadament a tots els inputs que els usuaris ens donin.  Respondre les seves qüestions serà una bona manera per  d l i à b fidelitzar‐los. 1. El número de comentaris que una publicació tingui al  q p g Facebook pot servir‐nos  per valorar les diferents  corrents d’opinió generades entorn a un tema.  2 Els usuaris que interactuen amb nosaltres esperen una  2. Els usuaris que interactuen amb nosaltres esperen una resposta, fet pel qual  recomanem respondre en la  mesura del possible.  24


DETECCIÓ I ATRACCIÓ DE SEGUIDORS (II) 1. També podem recorre a visitar aquells perfils similars a  nosaltres i a partir del perfil associat a la nostra nosaltres i, a partir del perfil associat a la nostra  pàgina (l’ideal és que sigui un perfil oficial), demanar  la seva amistat per a acabar recomanant  que es facin  seguidors. id 2. Hem de tenir present que la finalitat de tot aquest  p procés es tancar el cercle d’amistats, seguidors, actius  g que puguin fer difusió de les nostres consignes a  aquesta xarxa. Per això, serà important treballar l’idea  de comunitat de comunitat. 

25


DETECCIÓ I ATRACCIÓ DE SEGUIDORS (III) Accions a fer per cercar i atraure seguidors 1 Buscar usuaris del nostre municipi mitjançant el filtre del  1. Buscar usuaris del nostre municipi mitjançant el filtre del cercador de Facebook. Podem demanar amistat a  aquests perfils i/o enviar un missatge de recomanació de  l à i la pàgina 2. Utilitzar la nostra base de dades de correus per convidar  p als nostres contactes a seguir  la pàgina.  Aquesta opció la trobareu la trobareu a  a l’editor de la pàgina a  l’apartat ‘Màrqueting’   26


DETECCIÓ I ATRACCIÓ DE SEGUIDORS (III) Accions a fer per cercar i atraure seguidors 1 Cercar diàriament al buscador de Facebook 1. Cercar diàriament al buscador de Facebook les mencions  les mencions que es facin a la xarxa sobre el candidat, el municipi i/o  la secció local del partit Serà important  interactuar amb aquelles  mencions a les quals  e c o s a es qua s podem aportar una  resposta o agraïment.   2. Cercar entitats municipals presents a la xarxa partidàries  del nostre programa electoral. A aquestes els podem  recomanar seguir la pàgina i oferir la possibilitat de  g p g f p mostrar la seva opinió a través del nostre mur.  27


DETECCIÓ I ATRACCIÓ DE SEGUIDORS (III) Accions a fer per cercar i atraure seguidors 1 Cercar regularment al buscador de Facebook 1. Cercar regularment al buscador de Facebook les  les mencions que es facin a la xarxa sobre un tema polèmic  del municipi o una proposta electoral concreta. 

Novament, l’objectiu serà interactuar amb totes les  persones que parlin sobre el tema i dirigir‐les a la nostra  pàgina pàgina.  28


GENERACIÓ DE XARXA GENERACIÓ DE XARXA convertir la pàgina en un servei pel ciutadà 

29


GENERACIÓ DE XARXA El més important a l’hora de generar xarxa a través de la  nostra pàgina de Facebook és convertint aquesta en un  servei públic pels usuaris. Aquest servei pot plasmar‐se en  multiplicitat de formes i accions. Algunes de les més  comunes són: comunes són:  1. Informació de primera mà sobre l’estat de polítiques  públiques aplicades per l’Ajuntament  2 Informació d’activitats de debat polític, culturals i de  2. I f ió d’ ti it t d d b t líti lt l i d lleure que acull el municipi 3. Informació del posicionament que adoptarà el grup  municipal en la propera moció i agenda institucional 4. Anecdotari del municipi i curiositats sobre el candidat * El més important és definir bé quin serà el tipus de servei informatiu que oferirà  la pàgina i a partir d’aquí recordar a tothom que poden traslladar els seus dubtes o  preguntes a través del mur de la pàgina. Caldrà ser molt constants. 

30


FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ com rebre interaccions a la pàgina

31


FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ 1. Fer els seguidors partícips de la construcció del projecte  de ciutat preguntant l’opinió sobre cada publicació i  animant a fer comentaris  2. Fer referència als seguidors de la pàgina interactuant  amb ells responent als comentaris afegint les seves amb ells, responent als comentaris, afegint les seves  pàgines als nostres preferits, clicant m’agrada i agraint la  seva participació 3 Fer una escolta activa regular respecte el nom del  3. F lt ti l t l d l candidat, el partit o la ciutat i interactuar amb tots els  que en facin referència contra argumentant crítiques,  puntualitzant informacions o mostrant l’aprovació 4. Plantejar diària o setmanalment una enquesta  relacionada amb un dels eixos del programa electoral relacionada amb un dels eixos del programa electoral  http://apps.facebook.com/polldaddy‐polls/ 32


FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ 1. Reconeixements: establir un sistema de recompensa i  reconeixement pels seguidors més implicats en les accions  proposades des de la pàgina. 2. Projectes col∙laboratius: plantejar des de la pàgina un  projecte col∙laboratiu projecte col laboratiu que animi als seguidors a enviar  que animi als seguidors a enviar una imatge, una proposta, etc.  3. Fites: A fi d’aconseguir mobilitzar a un major nombre de  gent, serà important plantejar tota la campanya a partir  t ài t t l t j t t l ti de fites fàcilment assequibles i temporalment successives.  Aquestes poden ser el nº de seguidors, el nº de propostes  enviades, nº d’imatges, etc.  Recordeu que Facebook q jja no permet fer concursos, promocions i  p f ,p premis a través d`una pàgina. Això s’haurà de fer a través d’una  aplicació .

33

I Manual CiU Municipals  

Manual de creació i dinamització d'una pàgina de Facebook

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you