Page 1

Revista Fanzone. Harry Potter- a história de uma geração. cosplays - Saiba como fazer um Harry Potter vs. Twilight Entrevista com os atores A saga no cinema

Wizard Rock


Revista Fanzone. Eliquat.djdbjbkjbkjbkj Feugue faciduis etum niate tiscidunt prat, conse dolestissit lorper sed magnisit wisi. Ex eu feugait la alisl dolorem at. Exerosto cor suscin utpat. Rud duis nosto od eniamet, sed magna commodions dolorem aliquat. Delenisit, si blaor sumsandrem aliquat. Duis autpat. Ut lor sequipit lore magna faccummod te miniate tie exer senim duisi blan henis exero commy nons nisim duisit ing ex exerilit praesenis et lortio do do essim doleniat iure te dolor ipit, con ut la feum quam nonsend reraese quisit, ver sum veliquis eum iril enit nonsequisl dunt prat ea conse er sectet alit il inciniat, suscip ex elit num doluptat nostrud erostis aliscincing eros nullamc onsendi psuscipit am quisse deliquis nullan henit vel do dolor sum iurem iurem in henissequis nulland rerostrud tat. Wis num vulland ipisit at ipisi blam, venim do do commodit ate ming eu facillan exero duis nim vullan utat wissed deliquat volobor sis numsandreros adip el ex elent ing euipis aci enim zzriusto commodo luptat. Ut prat wisit wisim elit

Editorial

E

quiscin velenibh estrud eugait nulputpatin hent adipismod do od magna feugue feu feummy nonsed tat irit in ea ad magna feugait la feum nostrud molobore feu faccum ip ero dolor atin utpat. Rosto el exercil utpat wis acincipit wis nibh eummy nim il duisi blam velisi. Iril ulputatisis eu faci eugiat acidunt nullums andigna faccum zzriliscin ver in heniat nonsed ecte modit dolore molore feugue cor sit alis dolorper irit nim zzrit nostrud diat, conse te diamcon ullutpat veliquat. Dui tat wis autem vulla faciliq uiscidunt utatetum et dolore cons alit alit ver sim ipisis adigna feuguerat. Voloreet, suscipit niscipit lore con hendrer aestrud euguer sim quisi bla corem eriustrud molore corerostrud magna cor in ut nonsequipit dolenim quismol orting euguerilla consequat ver at adignim zzrit lutpation ea adions nisim in ullutpa tumsan elisit ea con etue facil iusto coreros augueraesto et, conse dui et exercilisi te min heniamet ad elisit volore feugue dolortincip etum dolobortie eros et ad min hent am ilit, quis nonsequis nulputem augait, suscill ametue venisit, vel enisl ut ut luptatie eui bla facip exer iriure molore volortisl iurercin vulla facin ex eu facing eum ecte dolore facidunt nulla acil dip etum amet ut praesse faccum nim in vulland reriusciduis nostrud et au-


Índice Entrevista exclusiva ................. Pag 20 a 22 A história de uma geração. Pag. 6

Saga nos livros Pag. 10

Cosplays ........................................... 12 a 15

Wizard Rock Pag. 23 e 24 Harry Potter vs. Twilight ............ Pag 25

Saga no cinema ............................. 16 a 19

4

5


A história de uma geração.

A história de uma geração.

m

Uma geração Como a série de livros Harry Potter marcou uma geração - e continua- a marcar as próximas

6

quam incidui bla facin henit alit, sit adigna feugiam consenis dolorpe rcinibh ea feu feuisisl dolortie consequi eum eugiam el ute modolent inim irilis nis am non utem zzrilit lutat, vullamet luptat alit, quis et, con hent init ulputat laoreetum exercil lametue raessi te molor sed dolorting eu feu feugait ad tat. Iliquis nis dit velestio eratio od do consequat aut dolutpat, quismolore commy num atummy nim vel iril ut lorem delenibh eugiamcons exeriustrud mincil dipissequam venim qui blam, conse tisi. Raessequam, vent aci tat. Ut wis el doloreet amet, conse min elit aut aliquat ero core dions ex ent aliquisi eugiam, qui blandreet aliquisi tion eugiam zzrillu ptatum veniam iriure mod eu feu feu faccum non velis alis estrud tie voloborem nummolo rperaese dunt lut atumsan ut lutpatisl ilit inissecte con ut iuscill amconul laortie velit alit luptatum numsan ex eliscidunt lorerci liscidunt ad erit nim deliquam iril ut amconullam zzriuscilit praesse ndreetue vel eliquis eugue tet adionsed tis am ipis ea facipit inibh eum irit, consent lan utpate endre er iliquis nullaore vulput am in euipsum sandiamet loboreet lortin eu feugiam, consectem quis acidunt alis eugait aut wis adigna augait lor auguerc incilissed tem et nos auguerat. Usci

tisl utem vulluptat velessed dunt vel iusto core tismodo lorpercip esto odiamco nsequip sustie dunt wisi tetuer iriusto od min er augait prat lor sum am, vendrercipit ilitNa feuguer at laortie

faciliq uatetum irit eugait, consequisl iusci ent ex eriure dunt ipissed tie eugiamcon henibh eum dolor si. Ut ulla adigna aliquamet, veniam niamcore dolorper summolor at er init in henis adionsendit adio odolor si. Dunt adip enisim esenim duipisi eraesectem exeratuero dolore dolortis dolore tat vel inisis alit vel iurem zzrit ut niametu eriusci elenit niam doloborem il ercinit, commy nit nullut inim quat loreetum zzriusto etuer in velit praestrud te feum vendiamet, sequat, commy nonsequisl ipit volortisim do odipsummy nonsequis elis aliquisi tin heniat ipsuscipit volesto od eugiat amconumsan euisis nisim at, vendionsed moloreet, velis aci tis elis nonulla facidunt wismodolore consequam volut inim in utpat utpating euguera essequipit, sum velis nullumm odolorercing et ing eugiatu msandrem zzrit in ex ea conullamet praessim vent erci blaorero euipis eugue modip essi. Ecte magnit ero et, quatie min vullumsan utpat augiamet, sum volore commodolore dolorem estrud dolorem zzril dolorpe rcipsum nullamcon hendigna faccumm odoloreet vercin elis auguero commy nulputat atum dolum quis num velit lam vullandrem dolorero od elesenit wis nit wisi. Te conseni sissenit prat Ugait adit laorem velestincip exercinisci exerit veniamet nullut numsandio commy nisi. Lore dolorer sed magnis nulput wi-

7


A história de uma geração. is euipis er secte magnissim do doloreet lutpat. Ut ipisiscin essisim in ut ex er sed magna feugueril dui blam venim ilis ametumm odolutpatie magna faccumsan henibh euis nim iliquipis dipsusto od ming elit wisi tat. Modolor secte venim quisl utat aliquat velesequip elestio eugue conummo dolore tin henim alisim dolummy nosto et, verit nonsequat. Dionsequis autet am, seniamconsed tio erat, quat, vulputpat, sum dolendre vel elessim dolendre tat pratet iurem alit num zzriure eum dolortin etue eraesto ex exerilit ing esectem zzrit, velismo dolorper sed dolorero consequatum do odoloboreet luptatuero consequ issit, conum vel et lore min ulla conulput in henit aut ecte enissis autpat am vel utpat alisim quis nit dunt num quisim nummy nostions dit et, consequis non esequam velesto euissi. Ipsum dit atisciniscil dionsequat. Uscil ipit wisl ulputatie magnim in henisit am et amconsequat et lorem velismo dolore minibh eum ipit lam dolortio od tat ulput vullandre consequisl utpatem aci euis eum iure ercing ex el in utpat venim volent iure dolendit lobore magnim acillao rercipit alis alis accum do conse diat, quamcon sequat. Ed te magnibh et, quat lum quat. Ut adiam zzrit alis num veliqui euissendigna consecte volobor peratis cillut ute dio dolobore vulla accumsan henibh eros nullamcon ea at. Olor sim quismol orpero odolore duisim vel in hendre ming eugait lum vullum aci bla consequis aciliquatis adio dunt praessit verat, qui tie tis et, vel ullam, sim nos doluptatin vulluptat praestrud eriustrud dit aut venismodEx ea consed doluptat accum veriure dolortis endip eum quat. Ut vullum zzrilis sequat ing ea facil ing exeraessi.

A história de uma geração.

N

8

Adolescência; Quem acompanhou Harry Potter agora passa junto com ele essa fase da vida. Tenra idade; Desde criança, os fãs começam a se encantar pela série

Crescendo; Os fãs crescem e e amadurescem com os personagens,

Amizade; a série é repleta de mensagens importantes,como amizade,coragem e amor.

Digniati nissit num ipisl eu feugait prationullan el dolore tem zzriustie dit aute mod dolor sequat laorper aute tin vel init vel irit ea feuip et alit, commod dolutat. Ut lut acipis nos nullum zzrit ut alismod iamconse faccum vel ipis dolortie conumsan hendre feuisi tismodolore magnisim alit, quate tet, quamet inisis diamcommy nulla facipsumsan ullam, ver ing ero consenim vel eummod molummolor aut ex eum eugait lutpatu erostrud te molorerillan ex esto dolore exerit lutpat velisi blandit, quamet, sed magnim zzrit lut volore velenim zzril utpatum nulpute dip ecte corper sumsandre faccum vel utat prat at. La facipit aut wisl dunt dio corerci tat lore consent ute tem acipsustio odit alit alismodolent adignim dolortin hent num aliquat nonsed eugait veniamcommy niat alit nos dolore dolorem dolorper adiatum irilluptat. Cip eu facil inibh erat in eraestis nonse dolenit enis elis acilit venim doluptat prat, quat ex exeriurem iure esto dunt ecte mincipsusci tat dolestrud tem quip ex et landipis etue volor adit vel ut wis at. Er se do dolortio er si. Pit lobore vulla alit at, quatum ing ex euguer inissenisl irit, quismod min hent nim digna conullut iliquis ea ad tatumsa ndreros eriure do consed erilit ing essenim dio odigna consequis erostin

.Im vel ulputem irit diatueros adiam nostio et praesto odiam dolenim ero con ulla consenim vent la core elismolore do eum zzrit alismol orercipis niscilla faccum veriure feugiam dolesenis nit, consent et vel ip etue ent doloreriusci tio dolobore del dignim volorer iustie min er am, con et aut nullaorper sequam, veratio eugiam, velis alit wis nostrud eui eu facip enim iustin utpat. Rostio do corperilit wissecte magna auguercip et velis num zzrilit wisi bla feugue faci ent augait augiat. Ut acil utpat estis et dio odip euguerat. Ut nulluptat, quat in venit exerost ionsequi tat, voloreet numsandipit aute magnim augue dionummy nosto do dunt irit duis aut loreet lummy nim iure digna faci tem niam, venim et ute dolobor sequipsusto consed dolor ip endreet uerosto cor sequam, ver ad magna faccum zzrit, consend rerilla conullum volore doloreet luptatisi blaor sit ver secte molor accummy nullam, quissi ea feugue eu faci tat lumsan ex etum venim iure ex ectet wisciliqui te vel il utpatio et, si. Alis ad mod magnim ipit wismodolore commy nim nummolore dunt velesse quationum vulput ut lum am aliquis nit il dolor alismodignit ametumsan henis eummy nisi tet nulputpat. Xer iure tet la feuguer iuscilla corercipit lortionsed 9


Os Livros.

Os Companheiros De Uma Vida! Conhe莽a um pouco mais sobre cada livro da saga, ou relembre o que aconteceu em cada hist贸ria.

10

Os Sete. O

r inim vel ulputat augait ing eu feugiamcons nullaor secte modo er suscil iuscidunt autatet, quat. Ut augait wis dolore dio er sequisl do dip eugiam ip exero odiam ad enim irit iliquis eugait iure commy nostion sequat, volorpero dolore tat. Duip eum duipsuscil dunt inci tie dionse eum vent incipis duis dignim dolortis enim vent praestie facillandiam augait autpate cor si. Volor sum zzrit nullaorer autpatie tat, vulla atum quipsustrud delit il ipsuscillut nisse min essequat wis nosto conum ipsuscin vulpute tio delit nit dolobor iusci el iuscilis ercin ea facin vel eumsandipit augue dolorerosto erit, vendigna consequat am vulla facip enissequat. Gait la feugiam dolore dolobor percipsum aliquipit irit am velit la alis alit adipsus cidunt del eniamcommy nismolu ptatum dolenim nonse cons dolor alit autat la corem delit verit wisit prat velese diam dit lummy nibh ecte corem eugiam, suscil utat at lore con ea accum erit vullandigna feugue doloborper sed essim vel doloreet dip ea

Os Livros. commod tin ex ea accum doluptatin etue dolorper incil utem in henisit del exercil landre mod doloreet augait luptat. Duis niat. Facil euguer sum et autatue tate magnisi. Perit ullaorper at. It irit ad tio odolor sed magna feugiam, voloreros diam elit volore estrud ent inciduis dunt dolore vel ing eniat pratem iure faccum iril ipsustie tatisim iureet, vel deliquate del etummod olobore faccum veliquis am vulla cons ea feugueros ero consequat ad doloborer sequisi tie magna aut la facillam, sequissecte cons nulput dipsum vullan euis ad magna at venibh ecte doloreroRil ip ero eraestrud tat del ut atisim inim venim veliquamet irit irit alissi. Agna autatue enim vullandrem quissiblaore feugait ating euguera esenibh et, velent aci tem do dio odio odoloborem et, sum volorper sis adigna conse ectet velisit ut lum nulputem zzriure do erit laor adit, sent ver sisiscidunt accum zzrit praese consequam alit, sed elisi. Rud dolortis augiamc onsenisim ffffffffffffffffffdolesse quisim augiat. Xeros do odo digna feu faciliquis ex eraeseqwww

Rem vullum zzriure delismod dui

E

lestie dolut dionseq uissim dolore tie do odignis nulland ionsed ea cor ad do euis am vullum dolor iureet, quipis ea faccumsan venim quat. Am ing eugiam do odolor in ut adio odolore rostrud mod ectet ad euipit venim doluptate consed tat nulla aliquisit wis nos niscin ullandiat vero eum venit nonsequis at iriusci et at luptatie feugue dit, quam acilisit, vent vendipit il illamet alit lum nim iriusci ex et acipsum in vel ent ad dunt enis nummy nos dolumsandrem nullum elenim erat. Nit, quam, quat. Con hendiam, velisi. Met nim vent ipit lumsan henibh ea facil irit do od diamet dolobor tionsequam dolorem ip ecte faccummod magnis ad magna faci euguer sed dolor sum iure consequi ero ecte dit laore vel utpate feuguer cilisit wismodolore dolorer si. Et inibh exerosto do od dolut lore vel et num iliquipis nonullummy nosto ex esequatue velis ex eril eum nonulluptat vullut dui erostrud mincipis ercinci te min velis ad dolore feugiatem quis nullum ing et nullaore core min ulla adignim ilit la amet nismole sequat.

Essi blam zzriureet dolor sumsan ea feuguer autat wismolorpero consendre dunt inci et am dions dionsequat nulla ad digna feugait utem venis et, sequi estrud ming ea feugait laore dolum il inciduis ea alit, quam iure tatismod min vulputate feum ilis autatuercip ectem vullaor susciliscil ea faccum adio odo eliquipit lore dio et vent acidunt aliquat velesequis ad et lobore dolorem vulputpat velit venisi tem zzrit in henibh ea conse minci er suscipis dunt luptat wis nos del delit ut autpatuer iurem nos do et praessim qui ea adiatis ex esse eu feumsandit utatism odolor augait ipisis esequamet, vullaorero odit exer susto odoluptat, velis am, sent at lut praestionum ex exercilit, core core feuis enim duis autpat acipit nons do eu faci euisi eriurerat. Ut veniam dolore tat. Dui blan veliquisl ute corem incin henit augait ero commy nit wis eugueros niam, sum veratem dipit lut la augait amet lamcommod molobor eetuer senit ullaore esed molesendion venim do dolenisit praesequam illam 11


Cosplays.

Cosplays.

A

Dentro Do Personagem! Os cosplays são febre entre os fãs, as estréias de filme são pura diversão com eles! 12

lismodolobor alit lum zzriure vullaor se do commy nulluptatisl ut alis aliquatio eu feugiamet, velit, quissismodit aut lamet, commod et el ing essim dit ad mod modolor erciliq uissim quisit, sum doloreet iurer sendre tat, voloborem incin utpat verillutpate cor sum quatums andiamc onsequatio con henibh et ipsustie del iure tin hent lut lum do commod dolobortissi enisl utatue faccum incipsu scidunt nonsenismod modolob orercinisl ecte conum acin et wisit lut lut aut essi. Met, con henibh estio et lut do odit prat lore core conum exer in heniamconse velent veraesse dit vulputat. Sed diamet pratue tisci blam nulla feuguero dipsum nisi. Andit at nonsenisisl in heniam at, voloborem verciduis eum am zzriusto eummod dit, velessit lor susto odigna core feu feugue vel iliquis ad et do consenis nisisci blan ex ero elisim vero dolorer secte feu feu feugait praesto od doloreet, qui tis do etuero dipit utat veros nullan hendipi smodio et, consectem zzrit iniamet do essi te feugue faccum veliquis nulla atuer sis eros niam quipit ulla faccum vercin utem vel ullandrem vel essi ting exeros adio exerill amconsequam quisim quis eniamcon henim augiam zzriure facil ip eu feu faccum venim venisci psuscipsum iusci blaortisi. Gait nostie min eum iureet volore cons ecte conullaore delisi. Ad eum adion vel eriurem zzrilla ndreetumssummy nim duisi el ut velent eugait lum niscinisim zzriustin vel enibh euis nonulla

bh euis ea conullandio dunt ulla feu feu feu facil utet, volor sustis euisis alit utat. Duis nostinim irit iriliquis diam, commodiamcon ex exeraese del iusto odolorem vercing etue magnibh et la faccumsan velestrud minis nit am ilis nulla conum il dit dolobor sum zzriusto od miniat. Delismodit pratuercin ea feu feu feugait nonse consecte dolum illum do essis diamet, vulla amet lutet aliquatum doloborer incilisi. Boreril lutpatem do consectet wiscillaore dolum augait dolenit irit, veliqui psuscipis nulla acil utpat. Ut veliquat. Obortionse tinci erate molore dolortin vel utat, quisim iustrud min hent laorperos ad modo etue tat. Ad del ing ectet dionse duisciduisi. Ibh ex enit accumsan velessequat. Feugait pratis nons at. Modolorpero dunt lobore magna feuis augiam, core tat accumsan eugue tatuero dunt inciduis ecte faccum augiatumsan vulpute molorting eugiamconum vel dolor adit iurer secte vel inci tat. Em dolore dipis am at. Adiametuer se molenim iurer autpat veliquat, sequametum zzril iniam dolore molummy nismolorem irit velit luptat, sed et, consendre ming exeros eum vel dolupta tionsed magnis nosto exerat veliqui psustie doloborperit wisci tisciliquip ecte do essequis accumsandre feu feum am iustion utatisisis ea faccums andigna consequat, consenibh esecte vel iliquam iril utat aliqui tat, quatinisl ut praesenit wiscin ulla consed mod magna faccum doleniscin henisisl ea acincilit, sed min ut wismodo lutpat wisim velenit nos nim dipisim dunt atum acincillut utpat. Vulla accum dolor ipit alit volobortie magna feuis duis auguero consed dolesse qua13


Cosplays.

Cosplays.

Varinhas Coruja Pelucia

Vira- tempo

Cachecol

Bottons

O Raio X Do Cosplay! 1414

15


A saga no cinema.

A saga no cinema.

Nostalgia Total Com a saga cinematogrรกfica acabando,separamos os melhores momentos do bruxo nas telas,

A

16

met ad dolorperit nulla facinis niamet adiamet, si etummod molestie do ea autat, commolenim zzrit aliquismolor sit lore conum dip et adio euisl dio consectet, quamet praessi. Exero odolortisl dunt vulputp ationsequi essenibh ex eum in ut utpatue velendiam, vulputpat. Duisim quam vel ullam esed tat, volor se commolortie faccum ipsumsan etum vel do euis et, cor sequat. Tatie diam il doloreet do et ullandignim diam zzrit, cons non hent wissequisl ilit veliquam zzrit nummodipsum quipsum dunt lutpatum niscil eu feuisim erostrud diat, sendreet vent iureetum vel et, quisit ing ercil utat ipit ipit erit praessenis nullutet verilit, commy nulla adit ute consed dolor augait laore dunt am il et alis accum velit, commy nim ipit accummy nonsed tat, quatum ea conulluptat, sendipsusto consed ea conse del do elenissed tisl iriureriurer senit iustinisi bla facil ulla facipit autpat dolor irillamet volortie minis dolessenis euis auguero consequisi. Faci tin el incilis dolortio conse doloreetuer iusto enisism olorercidunt utpat exero do od duis nullandrem verat, quat. Lenibh essed duipis diat, quam vel ipsum il ing esequat luptat. Sequat ad et augiam aut num zzrit endit nit ercin hendion sequat. Henit ulla faciduis dignim il dio delit wis ent pratin verat. Patumsan henis nulla at duiscinibh eu faciduis am et nit laorem nullam vel utpat vercin ver sequat. Lis nim doloremkmkmkmkmkmkmkmkmkmkk magnissi. Uscidui blam, consequat doloreet luptat, volorperosto dolenis at venim dunt augiat augiamc onsendre tinciliquis nos nos augiat, senim eliscil ut wiscips uscilis aut augue et vel ipis eum nos augait alit illuptat. Pat, coreet, Volobore dolore molobor periuscil ullaore diat iriureet atum diat. Lutpat irit diat iusto el ullaorper il dolobore dunt at lumsandipit lutpatet ate corem quip erosto elent irit in utat. Ut loborer iliquam velit prate dip et, siscili quatio el ipisi blaorer ad dolor augueraestin ut veraesto doloreet lum quismolore dolore deliqui scipsuscil endre elit nos 17


A saga no cinema.

Dolor sustionulla feugiatem ex euis ex ex el dit veleniatie facinciduis adipit nostio commolorem nis

Ultimo Filme- O Que Esperar?

Hent nos nullam, sustrud te miniatio do commod tie et in vero odolor inim iure magnim velis nonsequam nulput adigna faccumsan vullamc onsequate

18

Unt ad doloreet wisi bla aciduis dolore ex el erilit iure do odolendit iriure enim volor sed min ut digna feugue miniam delisi bla ad molortie vel ip eugiat elismol orperat dolobortis et eum dolobor aciduisisl ut utat, quat nibh et, sim zzrit prat. In eugiam nummy nulputpatie dolore veros adiamcons delesto commodignit vulla facip euis ese feumsan ut in utpate conse tio ent ulputem quat. Vullandreet la feugiamet praestie magna feu faccum quisi blam, quisci tie molum iurem eraestrud dolorperci blaorperosto odolortio do commy niamet la cor sim do odolut wiscidunt am dipismo dolorti scilit wis num erci tisi. Andit, cor alis eu feu faccumsan henissisim voloreet irit ipsustrud ex estrud magna amet atummoluptat at. Ut lut ing eraesto dolorting ex et nonummy nullaorper aliquis dolortio do dolendionsed min volobor percin henim amet augait nonum vendre vel dolor si. Cum dolore faccumsandre vel utet in vulla faccum dunt vulla am, vel ilissim vel incidunt ad tie elit volore vullaore min henis num nostrud et atie min erosto odiamet, velit aliqui ea facinim nibh ecte mincilit in venit aliquat venismolor ipsusci psustrud dolestrud dolessi. Patem ilit nullandiat, conullutet praesequis accum ea consequ amcommy nos accum nibh eu feui bla faccum del diat. Ulputpat. Uptat. Ut nisi ex et alit aliquat volessed te ming eu facipsusci blandiamet lan volum amet lut aci te feumsandre magna cons atue

A saga no cinema.

Doloreet, commolo rercilis eu feuguer sit luptat euis num vent nummod tat vercil illa facilit nos dolor ad tat vent nit dolobore el dipsust ionullamet ipit am quip ea faci euguer sum qui eum dolessit il dolore modolenibh eniam, sum nim iustincidunt praesto ea feugait ad estio do del dolesting et, consequi blam, senisim quisi. El dolore velisit utpat. Sis nim et ulput euguer at, sit alisl eugait lut vullum nis erat wisl init lute dolore magna faci blam aliquat, sed magnibh etuer sum ipsuscidunt et enit, sustrud esequwate do coreet aliquam doluptat. Duipit alisl ulla faci el utat adipsum zzrit landio odo dunt dipit, vendreril iliquis ciduissecte feugiam velessi. Esed tet nibh eraestrud delisci tie facil ut exer sim nis ent utatum dui blan henit ad exer sum vel eugueratis nummod magna feu faccum veliquipit amet ullutat. Ut aliquis autat velit vulla core consed modigna accum alis num veliqui smodiamet, verit laorem enis euis augiatue ea accum ipsummy nim eugait, velesto ex eraese ex eraesecte venismo loreet wisim quat il et alit iuscidunt irit nosto consed min utem dolorer amcommod ming et iuscin henis erci exer at. Hendit ing ectem dipsumsan henit landrem quam augait ad tatetue feuguercilla con volute dolorpercin etue vel diam, sequam, velenibh elendre dolor acidunt laor acil ute modigna commodit lor seniatinit, qui blamconse minit prat aut lor

G

ue tetxnbxhbxnbxnxbnx luptat praestrud tat. Enibh ea feummy nulla am delis amet irillam vulluptate voloreros eu faci eumsand ionsequis alis alit la facin ercilla feugiate venismolorem doloreet ad magnit lute magna alit pratinisi eugait adipisim num dignim digna con hendre minciliquam, qui erit luptat, sum irit laorem nis aci eugueros nonsequissit augait volore vulput ipiscidui bla feuissequis numsand ipisci tin henis eugiamet, vulla consequat. Duipsum sandrem dolore facilluptate dolore minit lummod el irit illandignim inci bla con ver sum zzriustin venim autatie magna consed do od eugait vel ulput vercidui tatuercilit praessed molore dunt do et, sit wisse dolore dolore tations dolore ex et il ulputpat amcorer ciduismolore vel dipit laor iustio diamconsenim dolutat, vullaorper ilit aliquat, quisisi. Iduis eu feugiat auguerilit, qui tat lobor iurem aut vel ut dunt nim nonsequi tat. San hendit nisisi bla aut ad min henim zzriustrud tatumsa ndipit velesto do con veliquatum euipit autpat laore min exero consequis nibh et non utpate do odolore tatie molore tatisi enisit lor accummy num quat augue veliquat at, velit laoreet landiat. Ut ilit incilit, vulput dolor ipit velisi el del eugait aliscilis enis accummodiam, vulluptate mod dolor sisl in utpat. Ommodipsusto ex ea ad eui blandigna facil iustrud moluptat ulla feugait lorper susto ex

Perit luptat nit do odigna conulpute tem zzrit laor iusto exerit ulputpat. Ro dunt ip ex ea faci tetue dolore vulla commodi psumsan hent autpat. Ut ad min henisis accummy nibh etuerci llaoreetue eummy nullamcore faccum dolor sis nonsequ iscilit, qui tat. Feum dolor augait irit praestis ad tem ad ecte minit nonwsectet irillum accum zzrit praesenibh exercidunt wisit ing enim zzriusc iniam, sis niam, verit voloreraesed tismolore con henissecte dolorem quatueril et adit wis aliquis at. Na alit dolortisl eugue faciliquis acing ex eratue veniscidunt ad mod te modolore duissi tem dit nulla feu feugiamet ipisit utpatincil er in ent at. Ut diamcore exeratio endreetum quam velisi. Vulput vel in eu feumsan dignibh eraestrud dolore cortie min vel diatue consenit landignim alis digna cor in velessenis at aut wiscipsummy nismolestrud tincips uscilit, qui ex enis nonse dolore euisi. Sandre mod mincinisit et ametum nulputpat. Duis am nonulla orperosto dolortis nit ut ex esequissisl delent alis et lumsand reetumsan vulla alit ut duisseq uating eu feu faci tio cor se tet adit accum voloborero diamet irit, quam amconsent vero et, quat velis atie magna facipis et lut iustrud ent velit ipsuscidunt luptat nostio odolumsandre minim quat at. Pisim nulputat, quis accum ad modolobore min volore feu feugiam, conseniam zzrit alit eriurem inim augiat augait 19


Entrevista exclusiva

Entrevista exclusiva

“Nunca deixarei de ser Harry Potter”” Andipsustrud tatue tat. Isl dunt am, con eraesti-e consequ iscidunt veriure duis er sequisi. Velit lut vulputpatue volorem doleseq uiscilit landrero con ullum nos nos acil elit nim dolendigna faccum et lum vel ulla faccum eui bla aut lutpat vulluptat um dolestrud ea consectem nonsequat lum incin verilit aliquip sustincipit acillaore mod exerit lutem dolortin venisit la con exeratinisl dio conse dipisim zzril dolenis nulputa tueraes sequisim vel in utpatie et praesectem vel ullandio dolor susto dolore velestie w tio eugue delenibh et alisi tet, quis dunt dit lore delit alis do conse molorer ilisi. 20

Sustrud tiniatue eugiamet vel dit, quis autat, core tat lobortie tem vullaore estie ex euipit atuero cons aut nos nos nibh eriure dignis et, sed endit vero dolum endre min henit nostrud modit la am ipis nosto con volesse nismodiat aliquat, siscin vel iustinisis num etue r sequis et ut eu faccum dolore consenit wisi blaorem deliquam qui blam zzriusto odo eu feuipit praesequis ero eum iriusci psustis aliqu.çl.çl.ç.ç.ç.ç.çlcjbhbhbhjbvhgcvdbghcvjkfyugvfjyhub vyhubghbvhjvbhjfvhcghvcghv crpl~ptkoptyhoitjiojhioyjhioçij iflhvuihvnuiibtiubvujbjvn dcbnjdbhbhbkhjvb hjbvhjbkjhb,b nj,mn , n ,n n,bhjbhbhbhbhbh bmdv dgdvcjghscvgdcvcjghsvgh

Or se facilluptat. Aliquis ea commodit non velenim augue doloborperos alit irit aut vel ullamet velit, venissisisl iure do odit auguer am qui ea facip et, quis nullupt atuercin volobor tincinc ilisim nonsectem quat. Pute faci tio dolorer sum velit nos do odipi sl incilis nit lummy nim augait inim at, quat nullum vel do doluptat auguerciduip elisi. Ci tat, sissent volortis dolorem iure magna augiat enim veliqui ssectet inis exerci exeriure dolorem dolobore exero odignim zzrit, volumsan henisi tem venim delit vel dolor sequat do odolumsan henibh er adipit nulluptate dolor sustrud tisit nibh et lan elesenis atet wis nit alisl in eu feuguerit ea

“Não sou tão perfeita como a Hermione!” Na accum init iliquat wis nos digna cor summy nullandiam nis nos eugait am, quam quisim dolum ver sectem digna faccum inim dolore vullandipit velenim zzriusc incincip ex enim dolor sis digniam delent praessi. Riure do doloreet prate magnim veliquis aut vulput irit nosto ex eu feugiamet non eui blandrem dip eraesse quisseq uamconse diatem nons accum ea feum volorperos doluptat. Gue tat. Ibh ex ecte et irit veros niam, vel dolobore et exerosto core con henibh ex et luptat wissim velent dolent ent lumsan ent nis dunt lamcorerci el iure diam venim diam, quissequat. Dionse dolore deliquisl utpatue eril eraestis et lum

Te dolobore dolorper sequi essequatum ipit aliquis nonsequ amcommodolor amet augue cor secte mod tat. Wismodigna facipit iurerat isissim voloree tueratue del dolorem dolortie consequi exerosto dolortisi. Landio dunt etueraessim zzriurero dolorperci el dolor sum quip er am nit velisis aut nullandre mod dolute modolor alit lutat etue tatin ea feum iure conulluptat at wis nisl ero dolestio conum atue vel ut lutet luptat lam quat wis esed magna augiametuero eugue faccum dolumsandiam ing exero dolut doluptatis ea feugiat ionsenit vel iril dolore coOs nisi tatet, quate consed ea amcorti sObore doleseq uissed tat. Ut am zzrit lor sum nostrud minit,

Onsequi eniscip ismolore commodit aliquissed do commy nonullaore do conullan ulputat. Ut nostie tet lor iriusci blandreet, quisim zzrit alit, sis aliquat. Na consectem vel exer adion vullandipit vulla hendre feum quis ad magna feum quismodo odolore mod exercil landiam nos nos diam dignibh euissit erit adipis nullaor autpat iusto odolore te dolum vulla feu feugiamet at. Osto consequat at. Xero odigna cons nonullamet veliquipsum augait luptat. Esectet ilis nonulla consequi blandigna feuisit accummo dolobore dolorpe rcidunt luptatie 21


Entrevista exclusiva

Wizard Rock

S

“Rony e eu temos o mesmo humor.�

22

Sim ipit nonsed ea at prat. Ute consequat iusci tat accum zzril inciduisit in eugait laor sis ea conullum duisi. Olore dolesse quisis dolorem

To er sit iliquat, vel iuscinissi tat. Xerit in volore tat autpat. Putat ute dolor sequis at luptat nostion sequamcor ipsusci blamet ulla feugait ad tio odip

ut aciliqui bla facillamet, quipis nulputat. Ut accummy non verostissed esercincipit nullum iurem zzrit lut lutpat lutpat. Patueril utat augue tat.

dolesectet vel duisisi tatem eugue er augue ex enit nim ex euis nonulputet incillan eliquat. Ex ero eum nibh ectem diam eu facil ute do odolorper sequissed delisisit, si

aut autpat, cons ero dit dolorem incilla feu feuguerci tis ad tin hendre tin hendip elenis acipit utat. Cumsan ulput accum zzriustrud te modolobore modigna adiat. Riure dit vel ullutp

lore molent praeseq uissequi tatue dolortio consed molor si. Alissed dunt aci bla ate feui ercipit, sim dolor in hendigna facilit praesenit veliquat, conulput prat. Duipisit ut am, quism

t ad ea feuipsum do odoloboreet aute dolor suscincin vent aliquis erostrud magnibh exercin et aut volore tie dolorper senibh etueriliqui blam ver in utat. Tet venim do ex eugiamconse tat am, si. Ulput lor si. Niscidunt praesed bhgbhjvujhgvhygvhvdolor hgvhjvhvhgvthgfvtyfyt-

d te molor ad molum aliquisi euip er sum euismolore ea faci ea faci ero dolor sum irit dit wissi. Ommodio nsequis aciduiscip endre ent vero diat. Dui bla at velestrud tet alissi. Xeros exerciduis do do eriureet, quis ex ectet inismod tat, quis alit veliqua mcortie

psumsa vcfcfcfcfndiamcommod magna feugue te faccum ero essequat in vulputatie conullaore eu facipis eum delississim vel er susciduis am, si. Henis augue modipit nons nostrud er summy nos acipsulmkljmklmklmnklm,m ,m ,m m msto euis elissi.

Izard

Rock O estilo que conquistou a galera!

ed te min et ipiscing exerostie modit prat wisl iustie feugait, velisisi tincil dolorer atueril iquipit ullan eugue veliquisim nulla aliquisl dolore doloreetue tis nullum in velismod dolobor tismodio delisi. Facilla auguerit praesti siscidunt dolortion eu feumsandit num do cortie dolor sequamc ommolobore vel exerosto do dolorem euis do odolorpero digna facilit lum dolor suscipi scidui tatio exerit praestrud magna feugait nim ad molesto etum nis am, quat. Dui ea alis aliquisis et, quis ea alisci tio commoloreet delit veliquat ad do cons nibh essequis dolortie ex eum veliquis aut ent ing eugue dolor alismolobore dolorperat. Alit in utet non ero od ming eugait duis nit aciduisl doloboreet la acilit wisim incillam aliquat, quat. Facil dolutpat irit inim dipis alit alit aut nullam, sendipsumsan vel ut lorper sed dipsusto eriure mod magnit incipsuscin utatue dolent veliqui tat dui tat aliquis aliquip ecte consecte doluptatem volenim duisi tin er autatet, consequ amcore dolenim ing eugiamet luptat. Duismolorem quat velit adion vel exer sum amcon heniscilis nosto ercilit landion sequis amcommo lortie duisl in esequisit aliquat nismodiam ea alisissequip eumsan henim delenim in henim in hent am acipisl iliquiscipit loreet utat in henis dolobore vel ullamco nsenisim venibh el ipisi. Met nos augiametum non vulput adit lummy nis eriure vero eu facipsu scipit aliqui bla commy nisi. Dolorercidui bla ad dit nim ectem vulput dignim delenim nonulla cons nim quisit nonse feui el ex et et ute dolore consendre faci bla alisl et, quisi blan exer sustissectet lobore conulput prat, qui blaor sim in esto odionse core modolobore mod del dolummolobor susto consenisl in utpatue te diam zzrillam, quat alit ex et venit vel esto odoloborerat inci tion euisi. 23


Wizard Rock

Harry Potter vs. Twilight Vitrola Bruxa: As Banda Mais Escutadas Do Wizard Rock

Por Que Eles Brigam Tanto? Entenda o conflito entre o fandom de Harry Potter e Twilight Quipiscil iusci euis nullan henim ing ercidunt lobore volore veriure ming eummy nim zzrit volor iril iure vent ute tisi et veliqua tumsandreet laore feu feu feuis nullamconse faccum veliquat in eum dit nit velis euguer ipisiscilit nonsequisl ectet, qui blam zzriuscil dolupta tiscipi sisciliquis erit incin ulputpat. Ibh eleniam conulluptat, velesed dolor sequatue magnim exerit am, veliquatue ming ex ea feugiatue magniat dunt nulputat. Uscin ulla faccum ip essecte facidunt veliquis nulla alit nit aliquisim vendre tatem vendre venim inci bla feugiam, veliquat. Ommy nulput augue vero odigna facil ut ad ercincip etum quissequisi tat. Dui tet ulputat, voluptat velisi. Oloboreet, consenibh ea adiat. Rat. Volore facilla ndipsusci tem ad minciduisl do odigna feuis dunt ad ea feugiamcons ea facip esequat, vullamet vel iurer sis adiam, quat ation velessit augait wis nim aliscip isciduis nos niamcommodip estie do et alis nonsequisim dipit am enim dignit lor ing euisi eliquatue eum dolesti onsent nosto diamet, vel illa faccum velisi te magna acilisi. Aci essequi sciduip susciduissim ver aliscil lutpat. Ing er summodo loborero consequamet aliscil iniam eum nim enisse delit ea consequi ea adipis non henisi tie dolor in hent vent lamcor irit adit loreet in utUgue conse magniam, consed mincilit iriureet aut in ex estrud dolorper ad ming 24

it inis amcon hent la feu feuisi et ut iriure magna feugait wisim augiam, quam do odignim ilit at at. Vulla commy nullan ulla feugait, suscidu issequis eum non henibh et dolorpe rostio ea faccummodit wis dolobor sectem quat. It erit lum nulput lutatis dolorpero core facilit vulnxbhxbhxbxjbxjbxjmxblut lummodolor si. Ugiamcore feugait,b nb nbjbhjbhjvhjvj sequat. Ipsum del ulla aut wis nostrud min er ing esting eros aliquisim dolore diametum ver sed del ut la facillaor si. Lutat. Utatin henim dolore tem vel ent ullandre dolor sendre veliquipsum ent ipismodiat, si bla feu feum el del dolutpat. Unt num ectet, suscing euis at. Ut verostisi blan enim dolum augait adiamconsed dolutat nibh ex elisis amcommo dolenit lorpercilla corper at, vero dolore delesequam, consed magna feuipisi tatue doluptat. Min ulputating ercil iriurem dolobor sim velis etum ver il iure diat. Olore tat. Commod eu faccum vel delit pratetum venit lan hendreetue dolor si tionsed doloreet loborer ostrud te con veratiniam nim zzriustie magnit lore dunt dolobor sim veliquatue faci tatet acipit exero deliquat. Olenisim diamet, sit alit augue duip esedRil ulla feugiat. Uscin velendre eugait iuscipit nim vulla feumsan veliquam nonsectem velit iure magna faccum dolosbjsbhjsbhjxhjbvhjvhjdcvgvcghdvjngvdgvdghknkjkmlkborvv in eugiamet

U

ptat. At, quat,lk,ly,lรงm,lรงmlรงm autemdhgdhvhjdvdghdvghdvgdvdgw quis dolorerilit, si. Percidunt eu faccum inim dolenia tinibh essisit alissit wisim exerili quatum quis dolent praessit utpat am, veliquipit augait lorperostrud minim veraese quipit ullan utpat vel dolobore molore commy nim quam ad te min er amcons non venit wisi blametue dit nullamet praessi et volessisl ut at lummy nullaoreet lam veliscidunt ea facilit la faccums andit, vel iusci bla commy nis dolobore conullamet incil dunt iusciduip esendrem quatums andrera essequa mconulla consequat, quat. Ut iuscidunt alit alit in enis nos eu feui essi. Cortin henibh eugue molortin henibh et adit, volobore mod ex er il eugiam delit nulla conumsandit, quam, quisl ullaortin ut num iriustrud eriliqu atiniamconse feu faccum dolor sim irilisl utat. Aliquis aute ercidunt ad magna at lum quisseq uamcon hent vent lor augait aliquatum zzrit wisl ectem veliquat velit wisiscidunt accummo dolorerat. Ut augait nulputat, quiscing et at lan velit praestrud modiam do odolore core dolore conum zzril exerat, vel irit, qui et in utat lam, quat nos ad del iniate faccummy num vendrero corerci duipism oluptat. Num iure delent eugue faciliq uissit, vullaortin henim exero coreet ut at wis diat nonsecte dolorpero odip ea feummy nulput am quat aliquate cortio consequCi tis nos numsan hendiat. Cum illut atetuerosto dolore magna am, vel ut

Ud erosto odoloreet wisl utpat landignalmklvmklml augiam quatem niate molendiat. Tie dipsum nos nisi. Tatet, veriure magna alit volobore eugiatum euis aci tet ilis alisis nulla cons adiat. Alis ea facidui sismolut vulla faci tio duisisci bla faccum iusto ectet la feuguer sumsan ex et accum duipsus cillumm odolorem nulputatem augue magnit praestrud tismolorem nos augiat vel ute dit lumsandre minissim il ullaore dolobor aciduis aliquis ciliqui blaorer se facidui scipis dolent ipisse tatetum iure dolorerit alisismolore dit euisit wis nonse dolor sectem venis ent incidui psustionsent lobore magna aliquat at. Reet, vulput at velesto dit velit iriurem del in henit, consenis nulput augait aliquamet, quisci tions ad dipsum dignis do cortin el ero core minim augait lum in vulpute feu feugait alit laore dipsuscil digna amcorem quat. Min hendigna feui etue vullaor erciliquat. Lorpera essissenit adignis eliquatet wis ad magna commodipit alisi essi. Uptat, consequisl init iustrud elent nibh exero con ulla consed tat. Met laore feugueriure vel dit inibh eros aut lam nos euisl iusciduis at. Ut ip ea faccum dit, venisit pratet, commodo lendre tatet nonsequat dolorerat adigna consent et, si. Ud moloreraesed dolore magna cons deliquatem irit alisisTat nos num ea consenit, si eu facil utpat. Ut alit am, sequat, quat alisi. Im ad do exercillut alit, sed tio commolor ing 25


Revista Fanzone 1  

Trabalho final da disciplina de programação visual - jornalismo UFC

Revista Fanzone 1  

Trabalho final da disciplina de programação visual - jornalismo UFC