My simple mass book_Polish

Page 1

Moja Mała

KSIĄŻECZKA DO NABOŻEŃSTWA My Simple Mass Book

All booklets are published thanks to the generous support of the members of the Catholic Truth Society

CATHOLIC TRUTH SOCIETY publishers to the holy see


CONTENTS

SPIS TREŚCI

Prayer Before Mass....................................................... 6

Modlitwa Przed Mszą.................................................. 7

THE INTRODUCTORY RITES....................................... 10

OBRZĘDY WSTĘPNE...................................................11

Sign of the Cross......................................................... 10

Znak Krzyża................................................................11

Greeting...................................................................... 12

Pozdrowienie Wiernych............................................. 12

Penitential Act............................................................ 14

Akt Pokuty................................................................. 15

Lord, Have Mercy........................................................ 18

Panie, Zmiłuj Się Nad Nami...................................... 19

The Gloria................................................................... 20

Chwała na wysokości Bogu....................................... 21

Collect......................................................................... 22

Modlitwa dnia (Kolekta)........................................... 23

LITURGY OF THE WORD............................................ 24

LITURGIA SŁOWA .................................................... 25

First Reading............................................................... 24

Pierwsze Czytanie...................................................... 25

Responsorial Psalm..................................................... 26

Psalm........................................................................ 27

Second Reading........................................................... 26

Czytanie drugie......................................................... 27

Gospel......................................................................... 28

Ewangelia................................................................. 29

Nicene Creed............................................................... 30

Wyznanie Wiary........................................................31

The Apostles’ Creed.................................................... 36

Skład Apostolski.........................................................37

Bidding Prayers........................................................... 38

Modlitwa Powszechna............................................... 39

2

3


CONTENTS

SPIS TREŚCI

LITURGY OF THE EUCHARIST ................................... 40

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA................................... 41

Prayer over the Offerings............................................ 42

Modlitwa Nad Darami.............................................. 43

The Eucharistic Prayer................................................ 44

Modlitwa Eucharystyczna......................................... 44

Holy, Holy, Holy.......................................................... 48

Święty, Święty, Święty................................................ 48

The Mystery of Faith................................................... 52

Oto Wielka Tajemnica Wiary.................................... 53

The Doxology.............................................................. 54

Doksologia................................................................ 55

THE COMMUNION RITE............................................ 56

OBRZĘDY KOMUNII.................................................. 57

The Lord’s Prayer........................................................ 56

Ojcze Nasz................................................................. 57

The Peace.................................................................... 60

Pokój..........................................................................61

Breaking of the Bread................................................. 64

Łamanie Chleba........................................................ 64

Invitation to Communion.......................................... 68

Zaproszenie do Komunii Świętej................................ 69

Prayers Before Holy Communion............................... 72

Modlitwy Przed Komunią Świętą............................... 73

Communion Procession.............................................. 76

Procesja Do Komunii Świętej..................................... 77

Prayer After Communion........................................... 76

Modlitwa Po Komunii Świętej.................................... 77

Prayers After Holy Communion................................. 78

Modlitwy Po Komunii Świętej.................................... 79

THE CONCLUDING RITES.......................................... 82

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA......................................... 83

4

5


Prayer before Mass

Modlitwa Przed Mszą

unday Mass is the highlight of our week. Dressed in our best, we gather together to worship God, to join in Jesus’s sacrifice and to celebrate his love for us. As you enter the church dip your fingers in the holy water at the entrance and make the Sign of the Cross as a reminder of your Baptism. To show respect for Jesus, we genuflect (‘go down on one knee’) in front of the tabernacle and make the Sign of the Cross. The sanctuary lamp reminds us that Jesus is truly present in the Blessed Sacrament, reserved in the tabernacle. Before Mass begins, we quietly prepare ourselves to take part fully in this wonderful celebration.

iedzielna Msza Święta jest ważnym momentem tygodnia. Odświętnie ubrani, spotykamy się, aby oddać cześć Bogu, wziąć udział w ofierze Jezusa i sławić jego miłość do nas. Wchodząc do kościoła, zanurzamy palce w wodzie święconej i czynimy Znak Krzyża na pamiątkę naszego Chrztu. Aby okazać szacunek Jezusowi, przyklękamy na jedno kolano patrząc w stronę tabernakulum i czynimy Znak Krzyża. Wieczna lampka przypomina nam, że Jezus jest prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie zamkniętym w tabernakulum. Zanim Msza się zacznie, przygotowujemy się w ciszy, aby w pełni wziąć udział w tej wspaniałej uroczystości.

6

7

S

N


Prayer

Modlitwa

O God, to whom every heart is open, every desire known and from whom no secrets are hidden; purify the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you, and worthily praise your holy name.

Boże, który znasz serca wszystkich, Ty, który znasz nasze pragnienia i przed którym nic nie jest ukryte; oczyść myśli naszych serc przez natchnienie Ducha Świętego, byśmy mogli szczerze Cię kochać i chwalić twoje święte imię.

Amen.

Amen.

O God, help me to make a good Communion. Mary, my dearest mother, pray to Jesus for me. My dear Angel Guardian, lead me to the Altar of God.

Boże, pomóż mi godnie przystąpić do Komunii świętej. Mario, Matko moja najlepsza, módl się za mnie do Jezusa. Mój Aniele Stróżu, prowadź mnie do ołtarza Bożego.

Amen.

Amen.

8

9


OBRZĘDY WSTĘPNE

THE INTRODUCTORY RITES

Sign of the Cross

When the Entrance Chant is concluded, the Priest and the faithful sign themselves with the Sign of the Cross, while the Priest says:

Priest: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

Znak Krzyża

Po zakończeniu pieśni na wejście, ksiądz i wierni czynią Znak Krzyża, podczas gdy ksiądz mówi:

Kapłan: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Lud odpowiada: Amen.

All reply: Amen.

10

11


Greeting

The Priest greets the people, saying:

1. Priest: The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of

God, and the communion of the Holy Spirit be with you all.

Or:

2. Priest: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Or: 3. Priest: The Lord be with you. All reply: And with your spirit.

W

e are welcomed to Mass by Jesus himself in the person of the Priest.

Pozdrowienie Wiernych

Pozdrowienie. Kapłan wprowadza wiernych w liturgię dnia: 1. Kapłan: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

Albo: 2. Kapłan: Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami.

Albo: 3. Kapłan: Pan z wami. Lud odpowiada: I z duchem twoim.

D

o uczestnictwa we Mszy zaprasza nas sam Jezus, w osobie księdza. 12

13


T

Penitential Act

A

Akt Pokuty

o prepare ourselves to receive the precious gift of the Eucharist, we remember the times when we have sinned and not been as loving or as forgiving as we ought to be. We ask for forgiveness from God and from each other.

by przygotować się do otrzymania cennego daru Eucharystii, Przypominamy sobie te razy, kiedy zgrzeszyliśmy lub byliśmy nie dość dobrzy lub skłonni wybaczyć. Prosimy Boga i bliźnich o przebaczenie.

One of the following three options is used:

Robimy to, wybierając jeden z trzech sposobów poniżej:

Priest: Brethren (brothers and sisters), let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries.

Kapłan: Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę.

I confess to almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned, in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do,

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem:

(Strike breast) through my fault, through my fault, through my most grievous fault; therefore I ask blessed Mary ever-Virgin, all the Angels and Saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God.

moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

The absolution by the Priest follows:

Kapłan prosi o odpuszczenie grzechów:

Priest: May almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.

Kapłan: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego.

All reply: Amen.

Lud odpowiada: Amen. 14

(bijąc się w piersi mówią)

15


Or:

Albo:

Priest: Brethren (brothers and sisters), let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries.

Kapłan: Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli

Priest: Have mercy on us, O Lord. All reply: For we have sinned against you.

godnie złożyć Najświętszą Ofiarę. Kapłan: Zmiłuj się nad nami, Panie. Lud odpowiada: Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.

Priest: Show us, O Lord, your mercy. All reply: And grant us your salvation.

Kapłan: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

The absolution by the Priest follows:

Kapłan prosi o odpuszczenie grzechów:

Priest: May almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.

Kapłan: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i

All reply: Amen.

Lud odpowiada: Amen.

Or:

Albo:

Priest: Brethren (brothers and sisters), let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries.

Kapłan: Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i

Priest: You were sent to heal the contrite of heart: Lord, have mercy.

Lud odpowiada: I daj nam swoje zbawienie.

odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego.

błagajmy Go o miłosierdzie, abyśmy mogli godnie złożyć Najświętszą Ofiarę. Kapłan: Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami.

All reply: Lord, have mercy. Priest: You came to call sinners: Christ, have mercy.

Lud odpowiada: Zmiłuj się nad nami. Kapłan: Chryste, który przyszedłeś wzywać

All reply: Christ, have mercy.

grzeszników, zmiłuj się nad nami.

Priest: You are seated at the right hand of the Father to intercede for us: Lord, have mercy.

Kapłan: Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się

Lud odpowiada: Zmiłuj się nad nami. wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Lud odpowiada: Zmiłuj się nad nami.

All reply: Lord, have mercy. 16

17