Simple Prayer Book Tagalog (Sample)

Page 1

Isang Payak na Aklat-Panalangin A Simple Prayer Book

English - Tagalog

All booklets are published thanks to the generous support of the members of the Catholic Truth Society

catholic truth society publishers to the holy see

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 1

06/10/2011 10:07


2

Contents Basic prayers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Our Father . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Hail Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Glory Be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

The Order of the Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Common Prayers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Benedictus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angelus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magnificat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holy Rosary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hail Holy Queen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litany of the Virgin Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regina Caeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Act of Contrition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Act of Faith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Act of Hope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Act of Charity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eternal Rest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prayer to my Guardian Angel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anima Christi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Under your protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 2

76 78 78 80 84 84 88 90 90 92 92 92 92 94 94 94

06/10/2011 10:07


3

Mga Nilalaman Mga Panimulang Panalangin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ama Namin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Aba Ginoong Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Luwalhati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Ang Daloy ng Misa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mga Karaniwang Panalangin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Benedictus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angelus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magnificat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banal na Rosaryo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aba Po Santa Mariang Birhen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litaniya ng Mahal na Birheng Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . Memorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reyna ng Langit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagsisisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pananampalataya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag-asa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag-ibig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Walang Hanggang Pagkahimlay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panalangin sa Anghel ng Diyos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anima Christi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa Lilim ng Iyong Proteksiyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 3

77 79 79 81 85 85 89 91 91 93 93 93 93 95 95 95

06/10/2011 10:07


4

Basic Prayers Our Father Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy Kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

Hail Mary Hail, Mary, full of grace, the Lord is with thee: blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now, and at the hour of our death. Amen.

Glory be to the Father Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 4

06/10/2011 10:07


5

Mga Panimulang Panalangin Ama Namin Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria Aba Ginoong Maria! Napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo; bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. Luwalhati Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang-hanggan. Amen.

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 5

06/10/2011 10:07


6

The Order of Mass Introductory Rites The faithful dispose themselves properly to celebrate the Eucharist.

Before Mass begins, the people gather in a spirit of recollection, preparing for their participation in the Mass. All stand during the entrance procession. Sign of the Cross After the Entrance Chant, the Priest and the faithful sign themselves with the Sign of the Cross: Priest: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Response: Amen. Greeting The Priest greets the people, with one of the following: 1. Pr. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. 2. Pr. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 3. Pr. The Lord be with you. The people reply: R. And with your spirit.

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 6

06/10/2011 10:07


7

Ang Daloy ng Misa Pambungad

Nagsisimula ang Misa sa pagtayo ng mga Tao at pagawit/pagbigkas ng Pambungad na Antipona.

P: Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. B: Amen. Babatiin ng Pari ang Bayan sa isa sa mga sumusunod na pagbati: 1. P: Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa’y sumainyong lahat. 2. P: Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, nawa’y sumainyo. 3. P: Sumainyo ang Panginoon. B: At sumainyo rin.

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 7

06/10/2011 10:07


8

The Order

of

M as s

The Priest, or a Deacon, or another minister, may very briefly introduce the faithful to the Mass of the day. Penitential Act There are three forms of the Penitential Act which may be chosen from as appropriate. Pr. Brethren (brothers and sisters), let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. A brief pause for silence follows. Then one of the following forms is used: 1. I confess to almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned, in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, (and, striking their breast, they say:) through my fault, through my fault, through my most grievous fault; therefore I ask blessed Mary ever-Virgin, all the Angels and Saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. 2. Pr. Have mercy on us, O Lord. R. For we have sinned against you. Pr. Show us, O Lord, your mercy. R. And grant us your salvation.

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 8

06/10/2011 10:07


A n g D a loy

ng

M i sa

9

Kung ang Pambungad na Antipona ay hindi inawit o binigkas, bibigkasin ito ng pari ngayon. Pagsisisi sa Kasalanan Susunod ang Pagsisisi sa Kasalanan. Aanyayahan ng pari ang Bayan na pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. P: Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo’y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Ang isa sa mga sumusunod na paraan ay maaaring gamitin: 1. B: Iaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala (ang lahat ay dadagok sa dibdib) sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako’y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. 2. P: Panginoon, kami’y nagkasala sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. B: Panginoon, kaawaan mo kami. P: Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. B: Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas.

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 9

06/10/2011 10:07


10

The Order

of

M as s

Invocations naming the gracious works of the Lord may be made, as in the example below: 3. Pr. You were sent to heal the contrite of heart: Lord, have mercy. Or: Kyrie, eleison. R. Lord, have mercy. Or: Kyrie, eleison. Pr. You came to call sinners: Christ, have mercy. Or: Christe, eleison. R. Christ, have mercy. Or: Christe, eleison. Pr. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us: Lord, have mercy. Or: Kyrie, eleison. R. Lord, have mercy. Or: Kyrie, eleison. The absolution by the Priest follows: Pr. May almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. R. Amen. The Kyrie, eleison (Lord, have mercy) invocations follow, unless they have just occurred. Pr. Lord, have mercy. R. Lord, have mercy. Pr. Christ, have mercy. R. Christ, have mercy. Pr. Lord, have mercy. R. Lord, have mercy. Or: Pr. Kyrie, eleison. R. Kyrie, eleison. Pr. Christe, eleison. R. Christe, eleison. Pr. Kyrie, eleison. R. Kyrie, eleison.

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 10

06/10/2011 10:07


A n g D a loy

ng

M i sa

11

3. P: Sinugong Tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawawan mo kami. B: Panginoon, kaawaan mo kami. P: Dumating na Tagapag-anyayang mga makasalana’y magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. B: Kristo, kaawaan mo kami. P: Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. B: Panginoon, kaawaan mo kami. Pagtatapos ng Pagsisisi P: Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. B: Amen. Susunod ang Kyrie eleison maliban na lamang kung ito ay naisama na sa isa sa mga sa Pagsisisi sa Kasalanan. P: Panginoon, kaawaan mo kami. B: Panginoon, kaawaan mo kami. P: Kristo, kaawaan mo kami. B: Kristo, kaawaan mo kami. P: Panginoon, kaawaan mo kami. B: Panginoon, kaawaan mo kami.

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 11

06/10/2011 10:07


12

The Order

of

M as s

The Gloria On Sundays (outside of Advent and Lent), Solemnities and Feast Days, this hymn is either sung or said: Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory, Lord God, heavenly King, O God, almighty Father. Lord Jesus Christ, Only Begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us; you take away the sins of the world, receive our prayer; you are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. R. Amen.

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 12

06/10/2011 10:07


A n g D a loy

ng

M i sa

13

Papuri sa Diyos sa Kaitaasan

Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal; ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen.

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 13

06/10/2011 10:07


14

The Order

of

M as s

When this hymn is concluded, the Priest, says: Pr. Let us pray. And all pray in silence. Then the Priest says the Collect prayer, which ends: R. Amen.

The Liturgy of the Word By hearing the word proclaimed in worship, the faithful again enter into a dialogue with God.

First Reading The reader goes to the ambo and proclaims the First Reading, while all sit and listen. The reader ends: The word of the Lord. R. Thanks be to God. It is appropriate to have a brief time of quiet between readings as those present take the word of God to heart. Psalm The psalmist or cantor sings or says the Psalm, with the people making the response. Second Reading On Sundays and certain other days there is a second reading. It concludes with the same response as above. Gospel The assembly stands for the Gospel Acclamation. Except during Lent the Acclamation is: R. Alleluia

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 14

06/10/2011 10:07


A n g D a loy

ng

M i sa

15

Panalanging Pambungad P: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ... sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang-hanggan. B: Amen.

Liturhiya ng Salita Uupo ang Bayan para sa Unang Pagbasa. Sa pagtatapos ng pagbasa, sasabihin ng Tagabasa: Unang Pagbasa Tagabasa: Ang Salita ng Diyos. B: Salamat sa Diyos. Kung mayroong Ikalawang Pagbasa, nagtatapos ito kagaya ng Unang Pagbasa. Salmong Tugunan. Tagabasa: Ang Salita ng Diyos. B: Salamat sa Diyos. Ikalawang Pagbasa Susunod ang Alleluia. Tatayo ang mga Tao. Yuyuko ang Pari sa harap ng altar at bubulong: Makapangyarihang Diyos, gawin mong dalisay ang aking puso at mga labi upang marapat kong maipahayag ang Mabuting Balita

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 15

06/10/2011 10:07


16

The Order

of

M as s

During Lent the following forms are used: R. Praise to you, O Christ, king of eternal glory! Or: R. Praise and honour to you, Lord Jesus! Or: R. Glory and praise to you, O Christ! Or: R. Glory to you, O Christ, you are the Word of God! At the ambo the Deacon, or the Priest says: Pr. The Lord be with you. R. And with your spirit. Pr. A reading from the holy Gospel according to N. He makes the Sign of the Cross on the book and, together with the people, on his forehead, lips, and breast. R. Glory to you, O Lord. At the end of the Gospel: Pr. The Gospel of the Lord. R. Praise to you, Lord Jesus Christ. After the Gospel all sit to listen to the homily. The Homily Then follows the Homily, which is preached by a Priest or Deacon on all Sundays and Holydays of Obligation. After a brief silence all stand. The Creed On Sundays and Solemnities, the Profession of Faith will follow. The Apostles’ Creed may be used.

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 16

06/10/2011 10:07


A n g D a loy

ng

M i sa

17

P: Sumainyo ang Panginoon. B: At sumainyo rin. P: Ang Mabuting Balita ayon kay N. B: Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pagtatapos ng Mabuting Balita: P: Ang Mabuting Balita ng Panginoon. B: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hahalikan ng pari ang aklat at bubulong: Nawa’y mapawi ng mga salita ng Mabuting Balita ang ating mga kasalanan. Homiliya Pagkaraan, gaganapin ang homiliya na dapat ilahad sa lahat ng mga araw ng Linggo at mga pistang pangolin. Uupo ang mga Tao. Credo Pagkatapos ng Homiliya, ipapahayag ang Pananampalataya. Tatayo ang Lahat.

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 17

06/10/2011 10:07


18

The Order

of

M as s

The Niceno-Constantinopolitan Creed I believe in one God, the Father almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the Only Begotten Son of God, born of the Father before all ages. God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father; through him all things were made. For us men and for our salvation he came down from heaven, (all bow) and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son,

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 18

06/10/2011 10:07


A n g D a loy

ng

M i sa

19

Pagpapahayag ng Pananampalataya Sumasampalataya kami sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya kami sa iisang Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan: (Yuyuko) Nagkatawang-tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako siya sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa Banal na Kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang Makapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak.

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 19

06/10/2011 10:07


20

The Order

of

M as s

who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one, holy, catholic and apostolic Church. I confess one Baptism for the forgiveness of sins and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. The Apostles’ Creed I believe in God, the Father almighty Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, (all bow) who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried; he descended into hell; on the third day he rose again from the dead; he ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father almighty; from there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 20

06/10/2011 10:07


A n g D a loy

ng

M i sa

21

Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya kami sa iisang Banal na Simbahang Katolika at apostolika gayundin sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay namin ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Kredo ng Apostoles Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapanyayari sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo; ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Ponsio Pilato; ipinako sa krus, namatay at ibinaon. Nanaog sa mga impiyerno; nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit; naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyayari sa lahat. Doon magmumula’t pariritong huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, na may Santa Iglesya Katolika; may kamsamahan ng mga Santo, may ikawawala ng mga kasalanan; at mabubuhay na mag uli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan.

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 21

06/10/2011 10:07


22

The Order

of

M as s

The Prayer of the Faithful (Bidding Prayers) Intentions will normally be for the Church; for the world; for those in particular need; and for the local community. After each there is time for silent prayer, followed by the next intention, or concluded with a sung phrase such as Christ, hear us, or Christ graciously hear us, or by a responsory such as: Let us pray to the Lord. R. Grant this, almighty God. Or: R. Lord, have mercy. Or: R. Kyrie, eleison. The Priest concludes the Prayer with a collect.

The Liturgy of the Eucharist For Catholics, the Eucharist is the source and summit of the whole Christian Life.

After the Liturgy of the Word, the people sit and the Offertory Chant begins. The faithful express their participation by making an offering, bringing forward bread and wine for the celebration of the Eucharist. Preparatory Prayers Standing at the altar, the Priest takes the paten with the bread and holds it slightly raised above the altar with both hands, saying:

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 22

06/10/2011 10:07


A n g D a loy

ng

M i sa

23

Panalangin ng Bayan Pagkatapos ng isang Paanyaya, ang mga Intensiyon ay sinusundan ng taimtim na katahimikan at isang tugon, halimbawa: Tagapamuno: Panginoon, pakinggan mo kami. B: Panginoon, pakinggan mo kami. Sa England, maaaring isunod ang Aba, Ginoong Maria at ang mga Intensiyon ay nagtatapos sa isang tahimik na panalangin. Isusunod ng Pari ang isang Pangwakas na Panalangin. B: Amen.

Ang Liturhiya Ng Eukaristiya Ang Paghahanda ng mga Alay Maaaring awitin ang isang Awit ng Pag-alay habang dinadala sa altar ang alak at tinapay. Uupo ang Lahat. Kung walang awit, maaaring sasabihin ng pari ang mga sumusunod na panalangin nang malakas.

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 23

06/10/2011 10:07


24

The Order

of

M as s

Pr. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you: fruit of the earth and work of human hands, it will become for us the bread of life. R. Blessed be God for ever. The Priest then takes the chalice and holds it slightly raised above the altar with both hands, saying: Pr. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you: fruit of the vine and work of human hands, it will become our spiritual drink. R. Blessed be God for ever. The Priest completes additional personal preparatory rites, and the people rise as he says: Pr. Pray, brethren (brothers and sisters), that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the almighty Father. R. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy Church.

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 24

06/10/2011 10:07


A n g D a loy

ng

M i sa

25

P: Kapuri-puri ka, Diyos Amang Lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang-loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay-buhay. B: Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kailanman. Kukunin ng pari ang kalis at itataas. P: Kapuri-puri ka, Diyos Amang Lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang-loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. B: Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kailanman. Tatayo ang Lahat pagkaanyaya na Pari na sila ay makiisa sa Eukaristiya: P: Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. B: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong Sambayanan niyang banal.

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 25

06/10/2011 10:07


26

The Order

of

M as s

The Prayer over the Offerings The Priest concludes the Prayer over the Offerings: R. Amen. The Eucharistic Prayer Extending his hands, the Priest says: Pr. The Lord be with you. R. And with your spirit. Pr. Lift up your hearts. R. We lift them up to the Lord. Pr. Let us give thanks to the Lord our God. R. It is right and just. At the end of the Preface all sing or say:

Holy, Holy, Holy Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. After the Sanctus the congregation kneels.

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 26

06/10/2011 10:07


A n g D a loy

ng

M i sa

27

Pagkapanalangin ng Pari ng Panalangin Para sa mga Alay, ang Lahat ay tutugon: Amen. Panalanging Eukaristiko P: Sumainyo ang Panginoon. B: At sumainyo rin. P: Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. B: Itinaas na namin sa Panginoon. P: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. B: Marapat na siya ay pasalamatan. Isusunod ng Pari ang Prepasyo na angkop sa Panahon o Kapistahan. Sa huli ang Lahat ay aawit o bibigkas ng:

B: Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo! Osana sa kaitaasan! Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon! Osana sa kaitaasan!

b. A Simple Prayer Book - Tagalog.indd 27

06/10/2011 10:07


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.