Page 1

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 1. Danny Alvin Lim (M20131000391) 2. Wan Mohd Aizuddin bin Che Mat (M20131000385) 3. Manimaran Peromal (M20131000407) 4. Alvinson Roland Demong (M20131000404) 5. Suhairol Hablee (M20131000393)


Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) Pengenalan


Dianjurkan oleh International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).


Objektif Menghasilkan maklumat tentang input, proses dan output tentang pendidikan bagi menambah baik dasar dan Pembelajaran dan pengajaran matematik dan sains.


Tempoh 4 tahun sekali bermula pada 1995 Gred 12 turut pernah dinilai dengan penilaian TIMSS Lanjutan pada tahun 1995 dan 2008.


Sasaran Murid gred 4 (Tahun 4) Murid gred 8 (Tingkatan 2)

Hampir 4,000 murid daripada 150-200 buah sekolah yang terlibat untuk setiap gred


Ujian murid Sebanyak 12 Buku ujian matematik dan sains akan disediakan oleh panel pakar dari seluruh dunia. Setiap buku mengandungi 217 item Matematik dan 217 item Sains. Mengandungi soalan aneka pilihan (1 markah) dan soalan struktur (1 atau 2 markah)


Soal selidik Soal selidik untuk murid mengandungi 3 aspek yang utama iaitu sikap dan konsep kendiri murid terhadap matematik dan sains, harapan ibu bapa aktiviti murid dalam dan luar sekolah.


Soal selidik guru latar belakang dan proses pembelajaran dan pengajaran.

Soal selidik sekolah maklumat staf, enromen, peralatan, jumlah masa matematik dan sains serta latihan dalam perkhidmatan yang dilakasanakan.

Soal selidik kebangsaan Kurikulum


Jumlah masa yang diperuntukkan kepada pelajar: 45 minit (ujian) 15 rehat 45 minit (ujian) 15 minit(rehat) 30 minit (soalselidik)


Domain kandungan Matematik Domain kandungan Nombor

Algebra

Geometri Statistik

Peratus (%) • • • • • • • • • • •

Nombor bulat Pecahan dan perpuluhan Integer Nisbah, kadar dan peratus Pola Ungkapan algebra Persamaan, formula dan fungsi

Bentuk geometri Pengukuran geometri Lokasi dan pergerakan Organinsasi dan persembahan data • Interpretasi data

30

30

20 20


Domain kognitif Matematik Domain kognitif Pengetahuan

Aplikasi

Penakulan

• • • • • • • • • • • • • • •

Mengingat semula Mengecam Mengira Mengukur Mengklasifikasi Memilih Mewakili Model Melaksana Menyelesai masalah rutin Analisis Generalisasi Sintesis Justifikasi Menyelesaikan masalah tidak rutin

Peratus (%) 35

40

25


Domain kandungan Sains Domain kandungan Biologi

Kimia Fizik

Sains Bumi

Peratus (%) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ciri, klafikasi, proses kehidupan organisma Sel dan fungsinya Kitaran hidup, pembiakan dan kebakaan Kepelbagaian penyesuaian dan pemilihan semulajadi Ekosistem Kesihatan manusia Klasifikasi dan komposisi jirim Sifat jirim Perunahan kimia Bentuk dan perubahan keadaan jirim Haba, suhu dan perubahan tenaga Cahaya Bunyi Elektrik dan magnet Daya dan pergerakan Struktur dan ciri fizikal bumi Proses, kitaran dan sejarah bumi Sumber bumi, kegunaannya dan pemuliharaan Bumi dalam sistem suria dan alam semesta

35

20 25

20


Domain kognitif Sains Domain kognitif Pengetahuan

Aplikasi

Penakulan

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mengingat semula Mendefinasi Menggambarkan Menerangkan dengan contoh Menggunakan alat dan prosedur Membanding Mengklasifikasi Mengguna model Menghubung Mentafsir maklumat Mencari penyelesaian Menerangkan Menganalisis Mensintesis Membuat hipotesis Mereka bentuk Membuat kesimpulan Membuat generalisasi Menilai

Peratus (%) 30

35

35


Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) Perbincangan isu-isu dalam TIMSS


PPSMI ď ą Penggunaan Bahasa Inggeris dalam proses pengajaran dan pembelajaran Matematik

Afrika Selatan berada di tempat akhir bagi Matematik dan Sains di kalangan 38 buah negara yang menyertai kajian TIMSS kerana mereka menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengajaran bagi kanak-kanak mereka (Zakir, 2009)

ď ą Polisi PPSMI menyukarkan penguasaan matapelajaran Matematik dan Sains. (Haron, 2008)


Penurunan Ranking TIMSS

Drag picture to placeholder or click icon

Sikap Murid Sikap Guru


Ranking TIMSS Sikap Murid

Tidak bersungguh-sungguh menjawab soalan Tidak menunjukkan semangat yang positif dalam keinginan untuk berdaya saing

Sikap Guru Tidak membincangkan idea/soalan yang memerlukan percambahan fikiran Hanya mementingkan sukatan abis dalam masa pengajaran


Drag picture to placeholder or click icon to add

Sistem Pengajaran dan Pembelajaran di Malaysia ď ą Lebih berlandaskan peperiksaan (exam-oriented) ď ą Kurang membuka minda pelajar terhadap permasalahan seharian ď ą Soalan TIMSS lebih menjurus ke arah konsep dan penyelesaian masalah


Kaedah persampelan secara rawak

Drag picture to placeholder or click icon to ď ą Jurang di antara pelajar cemerlang dan lemah adalah sangat luas ď ą Secara relatif, ini akan mengganggu skor pencapaian TIMSS negara


Strategi lulus dalam peperiksaan ď ą Pelajar lebih cenderung untuk menjawab soalan aras rendah berbentuk pengetahuan untuk lulus peperiksaan. ď ą Kurang minat untuk menjawab soalan penyelesaian masalah


Soalan pentaksiran dalam peperiksaan Kebanyakan soalan pentaksiran dalam peperiksaan umum (SPM/PMR) lebih menjurus ke arah soalan jenis kefahaman dan applikasi Soalan TIMSS banyak berbentuk analisis dan sintesis.


? a i S s S y a M l I a T M n a a i j p a a k n i e K rta e y n e m


Selaras dengan matlamat kajian TIMSS

Membandingkan kuailiti keberhasilan pendidikan negara di peringkat antarabangsa

Membangun modal insan bertaraf dunia

Pelajar luar negara

Promosi negara dari segi pendidikan

Seba b‌


38 markah dalam skala PISA adalah bersamaan dengan 1 tahun persekolahan. Maka, secara dasarnya pelajar yang berumur 15 tahun di Singapura, Korea Selatan, Hong Kong dan Shanghai seolah-olah mempunyai 3 tahun lebih persekolahan berbanding pelajar yang berumur 15 tahun di Malaysia Dipetik dari Malaysia Education Blueprint 2013 – 2025 (2012).


Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) Kemahiran Berfikir Aras Tinggi [Kbat]


APAKAH ITU KBAT?

Kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, 2013


DOMAIN KOGNITIF TAKSONOMI BLOOM

Creating Evaluating Analysing Applying Understanding Remembering

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi [KBAT]


KENAPA PERLU KBAT???

“Walau bagaimanapun, terdapat kesedaran yang semakin meningkat di peringkat global bahawa penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira) sahaja tidak mencukupi bagi murid yang akan meninggalkan alam persekolahan. Tumpuan bukan hanya kepada kepentingan memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun kemahiran berfikir aras tinggi.�

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025 Ringkasan Eksekutif


KENAPA PERLU KBAT???

“…sistem pendidikan negara lain dapat meningkatkan prestasi murid dengan lebih cepat dan mampu mengekalkan momentum tersebut secara berterusan. Oleh itu, jurang pencapaian antara sistem pendidikan Malaysia dan negara lain semakin lebar.” “…pentaksiran antarabangsa menunjukkan prestasi murid Malaysia semakin merosot.”

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025 Ringkasan Eksekutif


ISU & CABARAN:

KEFAHAMAN GURU

1. Guru kurang jelas dengan makna item KBAT •. Mesti sukar •. Terhad kepada item berbentuk respons terbuka 2. Guru kurang jelas dengan konsep PBS, KBAT, KBAR, i-THINK


ISU & CABARAN:

KEMAHIRAN & KESEDIAAN GURU

1. 2. 3. 4. 5.

Guru kurang mahir membina item KBAT Guru kurang mahir dalam mengaplikasikan i-THINK dalam PdP Strategi pengajaran yang kurang berkesan Guru memonopoli dalam bilik darjah (Rajendran, 2001) Pelajar digalakkan menghafal fakta-fakta tanpa melibatkan perkembangan pemikiran mereka dengan lebih berkesan (Abd Rahim, 1999)


ISU & CABARAN:

KESEDIAAN MURID

1. Murid berasa sukar untuk menjawab item KBAT 2. Murid mengalami kesukaran untuk menggunakan i-THINK 3. Murid tidak menguasai konsep dan kemahiran asas Matematik 4. Murid sudah terbiasa dengan kaedah hafalan


ISU & CABARAN:

PERUNTUKAN MASA PdP TIDAK MENCUKUPI “Antara objektif Kurikulum Matematik Sekolah Menengah ialah membolehkan murid memahami definisi, konsep, hukum, prinsip, dan teorem yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Perkaitan;”

Sukatan Pelajaran Matematik KBSM

• •

Murid perlu menguasai konsep Matematik terlebih dahulu Masa PdP tidak mencukupi apabila guru terpaksa menerapkan KBAT yang memerlukan masa yang agak lama • Pengaplikasian i-THINK dalam PdP juga dilihat memerlukan masa yang panjang


ISU & CABARAN:

EXAM ORIENTED

1. Sistem pendidikan yang terlalu berorientasikan peperiksaan. 2. Menguji kebolehan murid mengingat fakta dan penggunaan rumus 3. Pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di sekolah bersifat reproduction iaitu mengeluarkan semula apa yang telah dipelajari tanpa menggalakkan pelajar berfikir (Wenning, 2002). 4. Murid straight A’s vs Murid yang memiliki KBAT


Rujukan Zakir, S.M. (2009). Kolum sosiopolitik: dunia tanpa tirai. Kajang: Penerbitan Pustaka Nusa Sdn. Bhd.

Haron, I. (2008). Kesan Dasar Pengajaran Matematik dan Sains Dalam Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah. Retrieved from http://drjj.uitm.edu.my/DRJJ/ TOBIAS/Math-Science%20Report%20PPSMI%20Isahak.pdf

3 isu isu timss  
3 isu isu timss  
Advertisement