Page 1

Manual de gestió certificats digitals

Manual de gestió de certificats digitals

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 1 de 14

de


Manual de gestió certificats digitals

de

Control documental Estat formal

Elaborat per:

Aprovat per:

SCD

Direcció CATCert

Data de creació

17/07/2006

Control de versions

Data:

02/03/2010

Descripció:

Adaptació del manual al sistema basat en la carpeta del subscriptor i adaptació al nou format de manual.

Nivell accés informació

pública

Títol

Mòdul de gestió de certificats digitals

Fitxer

D1132_manual_gestió_20100302.doc

Control de còpies

Només les còpies disponibles al web de CATCert garanteixen l’actualització dels documents. Tota còpia impresa o desada en ubicacions diferents es consideraran còpies no controlades.

Drets d’autor

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 2.5 Espanya de Creative Commons. Per veure'n una còpia, visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca o envieu una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 2 de 14


Manual de gestió certificats digitals

de

Índex 1. Objecte ........................................................................................................................... 4  2.  Abast del manual........................................................................................................... 4  3.  Exclusions del manual.................................................................................................. 4  4.  Operativa de gestió dels certificats ............................................................................. 5  4.1 

Accés a l’aplicació .................................................................................................... 5

4.2

Cerca dels certificats ................................................................................................ 8

4.3

Canvi d’estat dels certificats................................................................................... 11

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 3 de 14


Manual de gestió certificats digitals

1.

de

Objecte

L’objecte del present document consisteix en descriure els procés a seguir per tal de fer servir l’aplicació de gestió de certificats digitals. Aquesta aplicació es troba en la web www.catcert.cat/t-cat. El manual s’ha estructurat seguint una lògica seqüencial en el temps de les accions a dur a terme. El rol encarregat d’aquesta operativa és: •

Gestor de certificats: habilita i revoca certificats.

Totes les accions relacionades amb aquest procediment hauran de quedar registrades, establint-se mesures de protecció adequades sobre els esmentats registres.

2.

Abast del manual

L’abast del document queda reduït a la gestió dels certificats que té assignats l’ER.

3.

Exclusions del manual

Queda exclosa d’aquest manual la gestió de certificats no assignats a l’ER. Per una altra part, per a fer servir aquest manual, l’Entitat de Registre haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal de complir amb el que s’estableix a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, i a la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 4 de 14


Manual de gestió certificats digitals

4.

de

Operativa de gestió dels certificats

Cal considerar que l’aplicació ha estat dissenyada per funcionar amb el navegador Internet Explorer versió 8.

Explorer 8 - Figura 1

4.1 Accés a l’aplicació 1. El primer que ha de fer l’operador és introduir la seva targeta d’operador (subministrada per CATCert) en el lector de targetes. A continuació obrirà l’explorador d’Internet i introduirà l’adreça de la pàgina web www.catcert.cat/t-cat. Nota: Aquesta adreça no és més que una URL de les moltes que hi ha a Internet, motiu pel qual s’aconsella guardar-la a “Preferits” (Favoritos) o crear un enllaç directe i guardar-lo allà on determini l’ER o, en el seu defecte, l’operador.

Targeta personal - Figura 2

2. Al fer això es mostrarà per pantalla el certificat d’operador (contingut en la targeta) i tots els altres certificats que estiguin instal·lats en l’ordinador o en la pròpia targeta. Per això haurà de triar el correcte i clicar en el botó D’acord.

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 5 de 14


Manual de gestió certificats digitals

de

Selecció del certificat d’operador - Figura 3

3. A continuació es preguntarà el PIN (codi secret de la targeta que conté el certificat d’operador). S’introdueix el codi PIN i es clica en el botó D’acord:

Introducció del PIN de la targeta d’operador - Figura 4

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 6 de 14


Manual de gestió certificats digitals

de

4. Un cop que el gestor s’ha identificat satisfactòriament en l’aplicació, entrarà automàticament en la pàgina web segura que permet realitzar totes les operacions assignades al seu rol. La pàgina principal és la següent:

Pàgina principal - Figura 5

En aquesta pàgina inicial es mostren a l’operador les diferents opcions en el menú de la part esquerra. A la part central es mostren notícies relacionades amb el servei (novetats, aturades per manteniment, etc.).

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 7 de 14


Manual de gestió certificats digitals

de

4.2 Cerca dels certificats 1. Des de la pàgina principal es clica en el botó Cerca del menú principal i s’accedeix a la pàgina on s’introdueixen els paràmetres de la cerca que es considerin. Un cop emplenats es clica en el botó Cerca: Nota: si no s’indica cap paràmetre, el cercador mostrarà tots els certificats disponibles en estat vàlid.

Pàgina principal - Figura 6

2. Si es considera necessari, es pot fer servir el cercador avançat clicant en el botó Cerca Avançada, tot i que, normalment, amb el NIF/NIE serà suficient.

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 8 de 14


Manual de gestió certificats digitals

de

Cerca avançada - Figura 7

3. El resultat d’ambdues cerques, avançada o simple, serà el mateix:

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 9 de 14


Manual de gestió certificats digitals

de

Resultat de la cerca - Figura 8

Nota: cal recordar que només es poden gestionar aquells certificats en estat vàlid o suspès ja que, els revocats, no poden ser operats (és un estat definitiu). Tampoc es poden realitzar operacions sobre certificats caducats.

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 10 de 14


Manual de gestió certificats digitals

de

4.3 Canvi d’estat dels certificats Tot i que es poden fer tres tipus d’operacions (suspendre, habilitar i revocar), el procediment és idèntic per a totes. Per aquest motiu, les pantalles que es mostren a continuació són les corresponents al procés de suspensió (la suspensió només es pot realitzar a través del CAU de CATCert, tot trucant al 902 90 10 80, i queda fora de les competències de l’entitat de registre). 1. Un cop s’arriba a la pantalla de resultats de la cerca, se selecciona del menú desplegable esquerre l’acció que es vulgui fer (habilitar o revocar) i es clica en el botó Actualitza estat. Nota: alguns certificats es lliuren en parelles en la mateixa targeta (CPISR+CPX, CEISR+CEX, etc.). En aquests casos el sistema només mostra un registre tot i que al realitzar l’operació aquesta es farà automàticament sobre els dos certificats.

Menú desplegable - Figura 9

2. Aquesta acció provoca l’aparició d’una pantalla de confirmació de l’operació seleccionada. Si es vol continuar amb el procés s’haurà de clicar en el botó Confirma.

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 11 de 14


Manual de gestió certificats digitals

de

Pàgina d’operacions sol·licitades - Figura 10

3. Quan es clica en el botó Confirma apareix la pantalla que permetrà signar i tancar l’operació. Del menú desplegable inferior s’haurà de seleccionar el certificat d’operador i clicar en el botó Acceptar per finalitzar el canvi d’estat del/s certificats/s:

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 12 de 14


Manual de gestió certificats digitals

de

Signatura de l’operació - Figura 11

4. A continuació es preguntarà el PIN (codi secret de la targeta que conté el certificat d’operador). S’introdueix el codi PIN i es clica en el botó Acceptar. 5. En aquest moment el sistema realitza l’actualització de l’estat, que pot tenir una durada de fins a un minut. Com a confirmació de l’operació es mostra la següent pantalla i el procés acaba:

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 13 de 14


Manual de gestió certificats digitals

de

Pantalla de confirmació - Figura 12

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 14 de 14

Manual de gestió de certificats ER T-CAT  

Manual de gestió de certificats ER T-CAT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you