Page 1

Manual d’aprovació certificats digitals

de

006_20070524

Manual d'aprovació de certificats digitals

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 1 de 17


Manual d’aprovació certificats digitals

de

Control documental Estat formal

Elaborat per:

Aprovat per:

SCD

Direcció CATCert

Data de creació

17/07/2006

Control de versions

Data:

02/03/2010

Descripció:

Adaptació del manual al sistema basat en la carpeta del subscriptor i adaptació al nou format de manual.

pública

Títol

Mòdul d'aprovació de certificats digitals

Fitxer

D1132_manual_aprovació_20100302.doc

Control de còpies

Només les còpies disponibles al web de CATCert garanteixen l’actualització dels documents. Tota còpia impresa o desada en ubicacions diferents es consideraran còpies no controlades.

Drets d’autor

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 2.5 Espanya de Creative Commons. Per veure'n una còpia, visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca o envieu una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

006_20070524

Nivell accés informació

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 2 de 17


Manual d’aprovació certificats digitals

de

Índex 1. Objecte ........................................................................................................................... 4  2.  Abast del manual........................................................................................................... 4  3.  Exclusions del manual.................................................................................................. 4  4.  Operativa amb l’aplicació d’aprovació de certificats................................................. 5  Accés a l’aplicació KeyOne RRA ............................................................................. 5 

4.2

Aprovació de peticions ............................................................................................. 8

4.3

Denegació de peticions .......................................................................................... 12

4.4

Cercador de peticions ............................................................................................ 16

4.5

Esborrar una petició ............................................................................................... 16

006_20070524

4.1

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 3 de 17


Manual d’aprovació certificats digitals

1.

de

Objecte

L’objecte del present document consisteix en descriure els procés a seguir per tal de fer servir l’aplicació d’aprovació de certificats digitals. Aquesta aplicació es troba en la web www.catcert.cat/t-cat. El manual s’ha estructurat seguint una lògica seqüencial en el temps de les accions a dur a terme. El rol encarregat d’aquesta operativa és: •

2.

Aprovador

Abast del manual

L’abast del document queda reduït a l’aprovació dels certificats que té assignats la pròpia ER.

3.

Exclusions del manual

Queda exclosa d’aquest manual l’aprovació de certificats no assignats a l’ER.

006_20070524

Per una altra part, per a fer servir aquest manual, l’Entitat de Registre haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal de complir amb el que s’estableix a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, i a la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 4 de 17


Manual d’aprovació certificats digitals

4.

de

Operativa amb l’aplicació d’aprovació de certificats

IMPORTANT: donada la gran quantitat de variacions en el número i forma dels camps del formulari segons l’ER de que es tracti, s’ha triat per a les captures de les pantalles un dels models més complets. També cal considerar que l’aplicació ha estat dissenyada per funcionar amb el navegador Internet Explorer versió 8.

Explorer 8 - Figura 1

4.1 Accés a l’aplicació KeyOne RRA 1. El primer que ha de fer l’operador és introduir la seva targeta d’operador (subministrada per CATCert) en el lector de targetes. A continuació obrirà l’explorador d’Internet i introduirà l’adreça de la pàgina web www.catcert.cat/t-cat. Nota: Aquesta adreça no és més que una URL de les moltes que hi ha a Internet, motiu pel qual s’aconsella desar-la a “Preferits” (Favoritos) o crear un enllaç directe i desar-lo allà on determini l’ER o, en el seu defecte, l’operador.

Targeta personal - Figura 2

006_20070524

2. Al fer això es mostrarà per pantalla el certificat d’operador (contingut en la targeta) i tots els altres certificats que estiguin instal·lats en l’ordinador o en la pròpia targeta. Per això haurà de triar el correcte i clicar en el botó D’acord.

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 5 de 17


Manual d’aprovació certificats digitals

de

Selecció del certificat d’operador - Figura 3

3. A continuació es preguntarà el PIN (codi secret de la targeta que conté el certificat d’operador). S’introdueix el codi PIN i es clica en el botó D’acord:

006_20070524

Introducció del PIN de la targeta d’operador - Figura 4

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 6 de 17


Manual d’aprovació certificats digitals

de

4. Un cop l’aprovador s’ha identificat satisfactòriament a l’aplicació, entrarà automàticament en la pàgina web segura que permet realitzar totes les operacions assignades al seu rol:

Pàgina principal - Figura 5

006_20070524

En aquesta pàgina inicial es mostren a l’operador les diferents opcions en el menú de la part esquerra. A la part central es mostren notícies relacionades amb el servei (novetats, aturades per manteniment, etc.).

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 7 de 17


Manual d’aprovació certificats digitals

de

4.2 Aprovació de peticions 1. Des de la pàgina principal es clica en el botó Aprova i apareix la següent pàgina amb la llista de peticions pendents d’aprovar:

Llista de peticions - Figura 6

006_20070524

Es clica en el nom d’alguna de les peticions pendents i s’arriba a la pantalla amb les dades de la petició corresponent:

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 8 de 17


Manual d’aprovació certificats digitals

de

Dades de la petició - Figura 7

006_20070524

2. En cas que les dades siguin correctes, l'aprovador clicarà en el botó Aprova.

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 9 de 17


Manual d’aprovació certificats digitals

de

3. En aquest moment apareixerà la pantalla que permetrà signar i tancar l’operació. Del menú desplegable inferior s’haurà de seleccionar el certificat d’operador (el de l’aprovador) i clicar en el botó D’acord per finalitzar el procés d’aprovació:

Signatura de l’operació - Figura 8

006_20070524

4. En cas que el procés d’aprovació finalitzi correctament, el sistema retorna a la pàgina de visualització de peticions pendents d’aprovar, tot indicant amb un missatge a la part superior que l’operació ha estat realitzada correctament. La pàgina és la següent:

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 10 de 17


Manual d’aprovació certificats digitals

de

Missatge de confirmació- Figura 9

006_20070524

En aquest moment, la petició quedarà en estat “Aprovada”, i automàticament l'aplicació desarà la informació referent a l’operació (p.e. operador que ha realitzat l'operació, data, etc.). També s’enviarà automàticament un correu electrònic al generador tot avisant-lo que té una petició aprovada i, per tant, pendent de generació.

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 11 de 17


Manual d’aprovació certificats digitals

de

4.3 Denegació de peticions 1. Si les dades de la petició no són correctes, en comptes d’aprovar, cal denegar la petició. Per això, al final del formulari amb les dades de la petició es troba el botó Denega:

Dades de la petició - Figura 10

006_20070524

2. En cas que es verifiqui que les dades són incorrectes, l’aprovador clicarà en el botó Denega i, automàticament, s’obrirà una pàgina com la següent:

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 12 de 17


Pantalla de denegació - Figura 11

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 13 de 17

de

006_20070524

Manual d’aprovació certificats digitals


Manual d’aprovació certificats digitals

de

3. Aquesta pàgina és pràcticament idèntica a la que es fa servir per aprovar la petició, però amb la diferència que hi ha una casella al costat de cada camp. Si es marca alguna d’aquestes caselles al denegar la petició, el peticionari sabrà quins són els camps erronis. Per tant, l’aprovador ha de: a. Marcar els camps que ha detectat com a erronis. b. Fer servir el camp “Comentaris” (és opcional) per a afegir indicacions que facin més fàcil al peticionari la detecció del seu error. c. Clicar en el botó Denega. 4. Quan es clica en el botó Denega apareix la pantalla que permetrà signar i tancar l’operació. Del menú desplegable inferior s’haurà de seleccionar el certificat d’operador (el de l’aprovador) i clicar en el botó D’acord per finalitzar el procés de denegació:

006_20070524

Signatura de l’operació - Figura 12

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 14 de 17


Manual d’aprovació certificats digitals

de

5. En cas que el procés de denegació finalitzi correctament, el sistema retorna a la pàgina de visualització de peticions pendents d’aprovar, tot indicant amb un missatge a la part superior que l’operació ha estat realitzada correctament:

006_20070524

Signatura de l’operació - Figura 13

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 15 de 17


Manual d’aprovació certificats digitals

de

4.4 Cercador de peticions Des de l’opció Aprova el sistema mostra les peticions pendents d’aprovar. Si es volen veure la resta de peticions s’haurà de fer servir el cercador. El passos a seguir són els següents: 1. Des de la pàgina principal es clica en el botó Cerca i apareix una pàgina amb una sèrie de camps que permeten parametritzar la cerca:

Cercador - Figura 14

2. Es clica en el botó Cerca i l’aplicació mostra els resultats que compleixin amb els criteris de cerca introduïts.

4.5 Esborrar una petició

006_20070524

Des de les pàgines de detalls de les peticions, i en qualsevol dels estats possibles es poden veure les seves dades. Addicionalment per els estats “pendent d’aprovar” i “aprovada”, l’aprovador podrà esborrar la petició clicant en el botó Esborra petició:

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 16 de 17


Manual d’aprovació certificats digitals

de

Esborrar peticions - Figura 15

Quan s’esborra una petició, aquesta deixa de ser visible tant des del component RRA (peticionari i aprovador), com des del component LRA (Generador). Com a confirmació del procés apareixerà una pàgina com aquesta:

006_20070524

Confirmació de petició esborrada - Figura 16

| Ref.: D1132 | Versió: 2.0 | Pàgina 17 de 17

Manual d'aprovació de certificats ER T-CAT  

Manual d'aprovació de certificats ER T-CAT