Page 1

t

ui rat g plar

m

exe

C���cți���e ��o���L��� ���4


CUPRINS

Transformă balconul într-o grădină ... 6 Primii pași ... 12 Ce floare ți se potrivește ... 17 Florile și fericirea ... 19 Buchete decorative ... 22 Tips & tricks ... 28


)

Cre[tem plante, ÎNFLORIM ÎMPREUNA! Cu siguranţă că atunci când p lantăm o floare în ghiveci, n u ne gâ ndim la efectele p ozitive ale acestei activităţi. Însă be neficiile terapeutice ale me diilor în care sunt cultivate plantele, indiferent că se află în aer liber sau în locuin ţ e , sunt cunoscute din antichitate şi dove dite ştiinţific înc ă d in secolul al XIX -lea. Astfel, grădinăritul – în forma sa act iv ă, de îngrijire a plantelor, sau p asivă, de relaxare într-un sp aţ iu natural – a fost folosit într-un ca dru sp ecializat, în s cop ur i me dicale, dove dindu-se eficient în recup erarea persoane l or accidentate. Cu timpul, terap ia p rin horticultură a devenit pop ulară , fiin d folosită azi pe scară largă pentru a ne perfecţiona abil it ăţ il e psihice, fizice şi sociale. Atunci când îngrijim o p lantă sau ne relaxăm în grădină, tensiunea arterială sca de, stresu l este re dus, iar cap acitatea corp ului de a absorbi vitamina D cre şte . Grădinăritul ajută la îmbunătăţirea memoriei şi a forme i fizice pâ nă la vârste foarte înaintate, la combaterea insomniei şi l a controlarea emoţiilor, asigurând o stare generală de bine . De asemenea, este o meto dă e ducaţională extraordinară, deoarece ne aprop ie de natură şi ne ajută să înţelegem m ai bine diversele fenomene biologice, fizice sau chimice. Mai m ul t , prin forma, textura şi culoarea lor, plantele contribuie l a de zvoltarea p ercepţiei vizuale, înfrumuseţând în acelaşi t im p locul în care trăim. Nu în ultimul rând, p lantele ne pot învăţa ce înseamnă responsabilitatea şi dragostea și nu e de mirare că sunt considerate a desea priete ni dragi şi chiar membri ai familiei. Astfe l, efortul nostru de a ne informa despre p lantele cumpărate şi de a le îngriji corespunzător pare infim pe lângă multip lele be neficii pe care le p rimim în schimb.

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Drepturile asupra altor mărci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.


UMPLE-ȚI CASA L F U L O M R U I F L OR R A P E D DE PRIMĂVARĂ!

CAMELIE Plantă perenă ce preferă încăperile luminoase, dar mai răcoroase. Solul se menţine umed în permanenţă și se udă cu apă fără calcar. Înfloreşte doar în sezonul mai rece.

*


interior Semiumbr\ Lumin\ abundent\, dar nu soare direct Soare direct

5

ap\

EXTERIOR Planteaz\ în zone cu expunere nordic\ sau la umbra copacilor Planteaz\ în zone cu expunere estic\

pamântul trebuie men]inut trei-patru zile uscat între ud\ri

Planteaz\ în zone cu expunere sudic\ [i vestic\

Pamântul trebuie men]inut în permanen]\ umed, f\r\ ca apa s\ fie în exces

Pamântul trebuie udat doar dup\ ce s-a uscat

cd����r�ș��v

Orhidee și Vriesea în ghiveci ceramic

*

Aceste plante tropicale epifite iubesc lumina difuză, umiditatea atmosferică ridicată şi un sol udat la intervale regulate de circa 10 zile. Florile lor se menţin mult timp pe plantă.

*Disponibile în perioada 17.02 - 23.02

zambile

*

Plantă de primăvară ce preferă solul întotdeauna uşor umed în perioada înfloririi. Îi place să stea într-un mediu cu temperaturi mai scăzute, cu multă lumină şi aer proaspăt.

aranjament* floral

Plantele din acest aranjament preferă un loc răcoros, dar cu multă lumină. Udarea se face o dată la circa 3-4 zile, în funcţie de temperatură. După înflorire, narcisa şi primula pot fi plantate în grădină.

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Drepturile asupra altor mărci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.


Hibiscus*

Cu o floare nu se face Cu

în îngheţ ce înfloreşte Arbust rezistent la ile aţi sp ă fer pre şi mnă perioada de vară-toa r elo ad rio pe l pu tim În însorite din grădină. nt de un . caniculare se udă ab

Trandafir*

Preferă solu rile foarte multă neutre (pH 7), ferestre le cu lu sol. Prin elim mină şi o umiditate ridica inarea florilo tă în r ofilite se o înflorire ab undentă şi eş stimulează alonată.

Liliac* ent la îngheţ, ce Arbust rustic, rezist ate Po fi plantat atât înfloreşte primăvara. na, în locuri cu primăvara, cât şi toam zone cu soare direct. semiumbră până în Se udă moderat.

tași*

Bucte de padure fru

Bulbi*

premium,

diverse sortimente

Buplblanit*e, de

diverse sortimente


7

prim\var\. mai multe, da!

Azalee*

Preferă un sol cu un pH acid, păstrat în permanenţă umed, o temperatură mai scăzu tă şi multă lumină, dar făr ă soare direct.

Orhidee*

Trebuie ferită de surse de căldură sau uscăciune (de ex. radiator, aparat de aer condiţionat). Dacă este păstrată la temperaturi moderate, de circa 18 - 20°C, florile de orhidee vor rezista chiar şi două săptămâni.

* ie ț c le o C lbi de plante, de bu

diverse sortimente

Butași*

de plante decorative

diverse sortimente

Butași*

de trandafir, în carton

*Disponibile în perioada 17.02 - 23.02 Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Drepturile asupra altor mărci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.


T r a n s f o r m|

b a l c o n u l î n t r- o g r | d i n | U N D E S E A Ş A ZĂ

PLANTELE? Încep e pr i n a s tud i a ca m era d e d icată aces tei tran s for m ăr i. Î n funcţ i e d e poz i ţi a gea m u r il or şi a uş ii d e acces , a le ge ce l p u ţ in u n s paţiu pe n tr u creş terea p l a n te l or – aces ta va f i s i tuat în l ocu l ce l m a i luminat. Î n f un c ţi e d e d im e n s iu n il e bal con ului , poți opta p e n tr u o m ăs u ţ ă s up raeta jată s a u pe n tr u c â teva raft ur i pr i n s e d i rect p e p erete . În înc ă per i le m i c i p oate fi m o n tat un s pa li er pe n tr u p l a n te a găţ ătoare ( prins la 2 c m d i s ta n ţ ă d e p erete pentru a preven i um e zirea aces t u ia ) ş i un a n s a m blu d e ghivece care s ă at ârne , d e ce n u, direct d in tava n . În ca z ul î n care ba l co n u l n u a fos t î n c h i s , b a lus tra d a p oate fi va lorif i cată pr i n a m p l as area u n or jard ini ere î n exter ior u l e i.

ILE GR ĂD IN ĂR ITU LU I CH IAR TE PO ȚI BU CU RA DE PL ĂC ER BA LC ON , OR IC ÂT DE MI C, DA CĂ LO CU IEȘ TI LA BL OC ; UN I IU , IAR DA CĂ ÎL AM EN AJ EZ ÎȚ I PE RM ITE AC ES T CA PR IC ĂTA SP LE ND ID ŞI VO R FI CO RE CT , PL AN TE LE VO R AR FO AR TE UŞ OR DE ÎN GR IJ IT.

S PA ȚI U L D E R EL A X A R E E S T E O B L I G AT O R I U O gr ădină nu este co m plet ă făr ă un m ic spaţ iu în care să te o dih ne șt i şi să-ț i a dm ir i m unca – ace laşi pr incipiu se ap l ică ş i în caz ul b alco nului. Pe cât posib il, locul în care se stă jos nu tre b uie să se afle în dre pt ul uşii sau al ferestre i fol osite frecve nt . În m o d ideal, acesta se am plaseaz ă cu spate l e l a p erete şi c u ve derea spre exterior. D acă b alco nul este foar te m ic, ia în co nsiderare m o ntarea u nor piese de m o b ilier rab atab ile şi pliante , sau po ț i amenaja u n co lţ b oe m c u doar c â teva perne , direct pe po dea. L ocuril e p e ntr u m usafir i pot fi suplim e ntate prin m o ntarea unui l eagăn sim plu în tavan. A cesta poate fi ridicat sau de p ozitat î n alt ă par te at unc i c â nd nu este fo losit .

A LE G E

PL AN TE LE 8

POTRIV ITE...

… în funcţ ie de co ndiţiil e de clim ă pe care le oferă aceast ă încăpere în fiecare anot im p. A naliz eaz ă de câte ore de soare direct ş i de câte de lum ină indirectă b e neficiaz ă b alco nul, care sunt ce le m ai ridicate ş i m ai sc ăz ute te m peraturi şi dac ă este expus sau nu c ure nţ ilor de aer.


GĂ SE ȘT E UN LO C PE NT RU DE PO ZI TA RE A MĂ RU NȚ IȘ UR IL OR Întotd ea un a va ex is ta câ te u n l u cr u bun d e pă s trat pe b a l co n : ghivece g oa le, b orca n e cu m u r ăt u r i s a u tr u s a d e sc ule . Ca s ă n u fii n evo it s ă l e îng hes ui m a i tâ r ziu p r in tre p l a n te şi s ă str i c i as pectul în c ăp er ii, a l e ge d e pe ac um un loc î n care s ă a m p l as e zi un d ulă pi or c u uş i s a u o l a d ă. Aici poți as c un d e în or d in e toate mă ru n ţi ş ur i le care n u î ț i s u n t zil n ic d e folos .

DE CI DE PA LE TA DE CU LO RI În ceea ce pr ive şte culoarea, avâ nd în ve dere că este vor b a de un spaţ iu m ic care poate deve ni rapid sufocant, ale ge doar do uă, m axim um tre i c ulori pe ntru am e naj are, la care se a daugă auto m at şi verde le frunz işului. A tât nuanţ e le florilor , câ t şi ce le ale gh ivece lor , decoraţ iunil or şi text ile lor fo losite , tre b uie să se re găseasc ă în spectr ul ales. Po ţ i ale ge o co m b inaţ ie caldă de ro şu ş i galb e n, o te m ă r ăcoroasă în alb şi alb astru sau culori co ntrastante , precum m ov şi por tocaliu. L asă pere ţ ii al bi sau în nuanţ e foar te pale pe ntru a nu încărca prea tare cam era.

Ți n e co nt d e aces te as p ecte și a l eg e p lante cores pun z ătoare con d iţiilor ofer i te d e ba l co n , p entru a f i m a i uş or d e în g rijit ş i pe n tr u a ar ă ta m a i bi n e. Op tea z ă pen tr u d o u ătre i p lante peren e, i ar res t u l s p a ţiul ui um ple-l c u f l or i a n ua le – n u d a u m ar i b ăt ăi d e cap , s unt pli n e d e culoare şi p ot fi s ch i m bate frecve n t .

Pe n tr u b a l co n s u nt reco m a n d ate ghivece le din m ater ia l s in tet ic, deoarece s u n t m a i u şoare . În plus, a u o var ietate foar te m are d e cu l or i şi m o d e le , inc lusiv tex t u r i care im ită perfect l e m n u l , teracota sau piatra n at u ra l ă, p u t â n d fi asortate u şor s t il u l u i cas e i.

9

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Drepturile asupra altor mărci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.


Kalanchoe**

în ghiveci deosebit

Plantă perenă cu vegetaţie continuă. Vara poate sta şi în spaţii cu lumină mai redusă şi cu temperaturi moderate. Udarea se face rar, la 10 zile. Suportă bine tunderile.

GERBERA** în ghiveci deosebit Plantă perenă ce preferă un loc aerisit şi însorit. Se udă abundent doar în perioada de înflorire, fără ca apa să fie în exces. Înflorirea are loc din vară până în toamnă.

știai că?

*Disponibile în perioada 17.02 - 23.02 **Disponibile în perioada 24.02 - 02.03

Pomi * frursectsoriftimeernite , dive

ă specie adevărat o e t s e u n s co Bambusul noro trebuie îngrijit şi , a n e ca ra D e d de bambus, ci ud-estul Asiei, s in d r a in g ri o ca atare. Este e ani în feng d 0 0 0 3 te s e p ntele fiind folosit de rul între eleme ib il h ec ă z ea z li o roşu shui. Simb e legat cu şnur t s e l, a n io z ca O l apă şi lemn. tul cu elementu n e m ja n ra a a t le pentru a comp nergia pozitivă. e ră e m ca în e foc, ce va atrag

Butași de plante * decororattimievnete , diverse s


11

Plantă Suculentă** în ghiveci deosebit

în frunze. Plantă perenă ce depozitează multă apă rare. ile udăr şi rite înso Iubeşte locurile

BAMBUS PITIC**

în ghiveci deosebit

cu lumină filtrată şi Este o plantă perenă ce preferă locurile la 40 cm. În feng shui udările frecvente. Atinge înălţimi de până e se spune că este aducătoar de bani.

Semințe de flori și plante*, diverse sortimente

Bulbi și semințe de plante*,

Bulbi*

de plante perene

diverse sortimente

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Drepturile asupra altor mărci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.


Crassula**

în ghiveci deosebit

în frunze. Plantă perenă ce depozitează multă apă rare. ile udăr şi rite Iubeşte locurile înso

Rododendron**

Arbust ce rezistă la îngheţ. Preferă locurile uşor umbrite, ferite de curenţii de aer, unde solul are un pH acid. Vara are nevoie de multă apă. Înflorire spectaculoasă.

Pelargonium** Muşcatele înfloresc aproape tot timpul anului. Au nevoie de un loc însorit pe terasă sau balcon şi de udări regulate atunci când pământul se usucă. Ciupirea vârfurilor plantei este obligatorie pentru o înflorire abundentă. Iarna se udă mai puţin şi nu se administrează îngrăşământ.

*Disponibile în perioada 17.02 - 23.02 **Disponibile în perioada 24.02 - 02.03 ***Disponibile în perioada 24.02 - 02.03 și 07.04 - 13.04

* , e ț n i m e s Stand te diverse sortimen

Bulbi de flori* în carton biodegradabil


Hortensie**

13

doar ă la îngheţ, ce iubeşte Plantă perenă rezistent urile sol şi ţii rele dimine locurile scăldate de soa ive. ces ex rile nde a şi tu umede. De evitat udare i. lun 5 v ati im ox apr Florile se menţin

ȘTIAI CĂ? Culoarea hortensiilor se schimbă în funcţie de pH-ul solului în care sunt plantate. Un pH acid produce flori albastre, în timp ce unul alcalin, flori roz. Un pH neutru (6,6 - 7,3) produce nuanţe mai pale. Această transformare nu se aplică florilor albe, care îşi vor păstra culoarea indiferent de locul în care creşte planta. Majoritatea hortensiilor înfloresc pe tulpinile dezvoltate cu un an în urmă, de aceea este important ca acestea să nu fie tăiate. Planta se tunde imediat după înflorire, îndepărtând doar tijele care au înflorit.

Pământ*

pentru flori, 20 L

* , c i g a p Ar e sortimente Butași* de ivers d

trandafiri premium,

diverse sortimente

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Drepturile asupra altor mărci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.


P R I M I I PA { I

E A D I N M AGA Z I N Î N Î NG R IJ I R E A P L A N T E LO R , I M E D I AT D U P \ C U M P \ R A R

P L A N T E L E PO T R I V I T E P E N T R U CA SA TA

zi cât eva pla nte pe ntr u Da că ai de gâ nd să ach izi ţio ne zi, aţi ul pe car e vre i să- l decore aca să, an ali zea ză ma i înt âi sp i, um idi tăţ ii şi tem pe rat ur ii. din pu nct de ve de re al lum ini int ere se az ă- te car e su nt Îna int e să cu mp eri pla nte le, le iub ito are de um bră su nt cer inţ ele lor. În ge ne ral , pla nte zi. Ma jor ita tea pla nte lor cu cel e decora tiv e, cu fru nz e ver ple , ver zi sa u pă tat e cu flo ri sa u cu fru nz e ma ri, sim are dir ect . Ca ctu şii , alb iub esc lum ina zil ei fă ră so sa u cit ric ele a do ră pla nte le su cu len te, pa lm ier ii reg ulă de ba ză ex pu ne rea dir ect ă la so are . O cor ela rea în îng rij ire a pla nte lor ţin e de şi dir ect ă a ud ări i cu tem pe rat ura lum ina .

14


PER IOA DA DE AC OM ODA RE

să nu o Ime diat ce ai a dus acas ă o plan tă nou ă este bine ţine -o la o expu i nici unu i stre s term ic sau de umi dita te: puţi n. În prim a tem pera tură de apro xim ativ 20- 23º C şi ud- o dive rse mot ive. lună s-ar pute a să obse rvi că plan ta sufe ră din Nu treb uie să te sper ii, este vorb a doar desp re acom o dare a la noil e cond iţii. Fii însă aten t să o îngr ijeş ti core spu nzăt or nevo ilor sale .

T R A N S P L A N TA R E A

ntat e la Fl or ile tr eb ui e tr an sp la ţio na re , sc ur t ti mp du pă ac hi zi se în tr uc ât va su l în ca re af lă es te bu n do ar pe nt ru tr an sp or tu l de la pr o du că to r la co me rc ia nt . E re co ma nd ab il ca no ul gh ive ci să fi e cu ci rc a 2- 3 cm ma i ma re l în di am et ru de câ t va su in iţi al . Op er aţ ia în si ne ba ză pr es up un e să aş ez i la ru dr en aj , un st ra t de pi et ri ş pe nt nă la pe st e ca re ve i a dă ug a pâ sp ăt de ju mă ta te un st ra t pr oa di n va su l pă mâ nt . Scoa te pl an ta ră dă ci ni le , in iţi al , ră sf ir ă- i pu ţin şi aş az -o în cu gr ijă să nu le ru pi , tu l de pă mâ nt . no ul gh ive ci pe st e st ra r îm pr ej ur cu Co mp le te az ă ap oi de ju el or pl an te i. so l co re sp un ză to r ce ri nţ ul şi ud ă- l La fi na l, ta se az ă pă mâ nt şi bi ne pâ nă câ nd ap a va ie pr in or if ic iil e de sc ur ge re .

15

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Drepturile asupra altor mărci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.


TRANDAFIRI

*

16

Preferă solurile neutre (pH 7), ferestrele cu foarte multă lumină şi o umiditate ridicată în sol. Prin eliminarea florilor ofilite se stimulează o înflorire abundentă şi eşalonată.

PHALAENOPSIS* 47 cm

Plantă tropicală ce are nevoie de lumină, dar nu de soare direct, şi de o udare la 7 - 10 zile. Poate rămâne în acelaşi ghiveci până la 2 ani. Inflorescenţa durează circa trei luni.


ARANJAMENTE* ÎN COȘ DECORATIV

Se păstrează un timp îndelungat într-un spaţiu luminos, cu temperaturi moderate, udându-se o singură dată pe săptămână.

*Disponibile în perioada 17.02 - 23.02

17

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Drepturile asupra altor mărci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.


phalaenopsis*

*Disponibile în perioada 03.03 - 09.03

70 cm

Plantă tropicală ce are nevoie de lumină, dar nu de soare direct, şi de o udare la 7-10 zile. Poate rămâne în acelaşi ghiveci până la 2 ani. Inflorescenţa durează circa trei luni.

zambile*

Plantă de primăvară ce preferă solul întotdeauna uşor umed în perioada înfloririi. Îi place să stea cât mai departe de sursele de căldură, dar are nevoie în schimb de multă lumină şi aer proaspăt.

begonie*

Plantă perenă ce se aşază în locuri cu lumină maximă, fără soare direct şi ferite de curenţi de aer. Se udă rar, la intervale de 7 zile, numai în farfurioara ghiveciului.

18


Ce floare Ti se potriveSte? Eșt��� ���e... P���m���că Îți plac lucrurile...

R���n���ă Ai o personalitate...

S���l� C���l���t� C���i�ă și c���e���t���e

M���r�ă și s���s���a�ă

P���ă �� e���g��

Orhidee

Trandafir Camelie O alegere ideală pentru o fire cu picioarele pe pământ și cu o personalitate simplă, dar colorată.

Un tradițional ghiveci de trandafiri este cel mai apropiat personalității tale.

O alegere pentru o fire înfloritoare, a cărei eleganță este precum rafinamentul orhideei.

Cu un echilibru perfect între complex și simplu, camelia este alegerea potrivită pentru o fire plină de vitalitate.

Articolul nu are un caracter oficial, ci unul pur orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Drepturile asupra altor mărci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.


Bonsai ficus*

Este un bonsai ce iubeşte foarte mult lumina, umiditatea atmosferică ridicată şi solul umed în permanenţă. Se îngrijeşte uşor, fiind ideal pentru începători.

Bambus*

Aranjament cu cerinţe minime de îngrijire. Are nevoie doar de un spaţiu luminos şi de completări regulate cu apă. Aranjamentul în trei trepte simbolizează fericire, sănătate şi longevitate.

*Disponibile în perioada 03.03 - 09.03

20


a e r i c i r e f i ș e l i r o Fl

sețea, i au cultivat flori pentru frumu eni oam , ani de 00 50 te pes De ne simțim pragul diverselor ocazii. De ce mireasma și importanța lor în coperă pline de culori și miresme? Des atât de atrași de aceste plante e. asupra stării noastre emoțional efectul surprinzător al florilor

fum

Culoare și par

ilor smele flor e ir m i ș e il t Culor l importan joacă un ro nzorială, se în percepția puternic fect având un e oțiilor. asupra em

O floare pe zi... Florile au un efect important asupra stării de bine, productivității și a memoriei.

Roșul în sar îmbunătățe cinile ce pun ște perform anț ac Este a sociat centul pe de a t cu ate nția. alii. Pe de alba altă și este strul ajută parte, p asocia t cu d rocesul crea eschid t erea ș iv i calm ul.

Parfumul plantelor înflorite are un efect pozitiv asupra atenției și receptivității, îmbunătățind totodată și starea emoțională.

ă Cum ne influențeaz lă a n io ț o m e a e r a t s florile

✿ un nivel ridicat de

simpatie și bunăvoință față de ceilalți;

Persoanele ce primesc flori prezintă următoarele trăsături: ✿ un grad ridicat de fericire:

100% dintre persoanele ce primesc flori răspund printr-un zâmbet; ✿ un grad scăzut de anxietate și negativitate; ✿ cei care au flori la locul de muncă sunt cu 12% mai productivi;

✿ un plus de entuzi-

asm și energie la locul de muncă; ✿ 81% dintre cei ce au primit cel puțin două buchete de flori prezintă semne foarte scăzute de depresie...

...în comparație cu 57% din rândul celor ce nu au primit flori.

Articolul nu are un caracter oficial, ci unul pur orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Drepturile asupra altor mărci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.


COMPLETEAZĂ-ȚI

HIBISCUS

*

Are nevoie de cât mai multă lumină, chiar de soare direct. Se udă din abundenţă în timpul verii, dar între două udări pământul se lasă să se usuce. Planta se tunde în fiecare primăvară.

COLECȚIA

! Ă R A V Ă M I R P DE GLOXINIA*

Floare perenă potrivită pentru pervazul geamului. Are nevoie de un loc cu multă lumină, dar nu de soare direct. Se udă moderat pentru a evita putrezirea tuberculilor. Trebuie ferită de curenţii de aer rece.

22


*Disponibile în perioada 10.03 - 16.03

VRIESEA

*

Se păstrează foarte bine în locuri cu multă lumină, dar fără soare direct. Pământul se menţine reavăn, iar frunzele se pulverizează cu apă în mod regulat. Floarea durează 3 luni.

E L I S N E T S U ĂRIT PENTRU GRĂDIN

elte și Alege cele mai potrivite un adevărat bucură-te de o grădină cu înfloritoare!

*Disponibile în perioada 03.03-09.03.

GRĂDINĂREICTHUE. L, FLOARE LA UR

23

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Drepturile asupra altor mărci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.


buchete decorative SFERĂ FLORALĂ DIN ORHIDEE

DECORAȚIUNE PENTRU REVER MATERIALE NECESARE

MATERIALE NECESARE

5 BOBOCI DE TRANDAFIR ROZ SAU ALBI FLORI DE LIMONIUM FRUNZE DE FICUS BENJAMINA BANDĂ ADEZIVĂ BOLDURI CU GĂMĂLIE DECORATIVĂ

SFERĂ DIN BURETE VEGETAL DE MĂRIME MEDIE ORHIDEE MOKARA DE DIFERITE CULORI ORHIDEE ARANDA ORHIDEE DENDROBIUM ORHIDEE PHALENOPSIS BANDĂ ADEZIVĂ VERDE

PAȘI

1. Lasă buretele la umezit într-un vas cu apă aproximativ 5 minute. 2. Taie, cu ajutorul unei forfecuţe, toate florile de pe tijele florale. Vei observa că, din cauza codiţelor prea scurte şi prea moi, îţi va fi destul de greu să le înfigi în burete. 3. Pentru a rezolva problema de la punctul 2, este necesar să ataşezi, cu ajutorul unei benzi adezive, câte o scobitoare pe fiecare codiţă. 4. Înfige pas cu pas toate florile până când vei acoperi întreaga suprafaţă a sferei. 5. Prinde un şnur pentru a suspenda sfera de un suport.

SFATURI

Aranjamentul poate înlocui buchetul de mireasă dacă îi ataşezi o baretă din satin, transformându-l astfel într-o gentuţă. Poate ţine loc şi de aranjament de masă dacă îl aşezi pe o farfurioară decorativă. În acest caz, nu mai e nevoie să acoperi cu flori partea inferioară a buretelui.

24

PAȘI

1. Alege cinci boboci de trandafir şi scurtează-le codiţele în funcţie de poziţia pe care o vor ocupa în aranjament. În vârf, vor fi cei cu codiţa mai lungă, iar la bază, cei cu codiţa mai scurtă. 2. Odată stabilită lungimea, începe să-i uneşti folosind bandă adezivă. 3. În locurile rămase goale inserează florile de Limonium şi frunzele de ficus. 4. În partea inferioară a aranjamentului lipeşte sau înnoadă o fundă decorativă din satin. 5. Înfige boldurile decorative în bobocii de trandafir, fixând astfel mai bine aranjamentul.

SFATURI

Foloseşte trandafiri cu bobocul mic şi alungit. În loc de frunze de ficus poţi alege alte frunze mici şi lucioase, iar în locul florilor de Limonium, floarea miresei (Gypsophila). Cu ajutorul fundei din satin, aranjamentul poate fi legat şi la mână precum o brăţară.


BUCHET EXTRAVAGANT

CORONIȚĂ

ÎN FORMĂ DE INIMĂ

MATERIALE NECESARE SFERĂ DIN BURETE VEGETAL (DIMENSIUNE MINIMĂ) MUŞCHI VEGETAL FLORI DE RANUNCULUS FLORI DE NERINE FRUNZE MICI SÂRMĂ DECORATIVĂ GUTĂ TRANSPARENTĂ BEŢE DE FRIGĂRUI

MATERIALE NECESARE SUPORT CU BURETE VEGETAL ÎN FORMĂ DE INIMĂ TRANDAFIRI ÎN DIFERITE CULORI RĂMURELE DE EUONYMUS SAU DE MERIŞOR

PAȘI

1. Pentru ca aranjamentul să ţină mult, îmbibă bine cu apă buretele din suport. 2. Taie codiţele trandafirilor la aceeaşi lungime. Există două variante pentru acest pas: fie laşi codiţa trandafirilor mai lungă şi păstrezi o distanţă mai mare faţă de burete, caz în care vei folosi mai mulţi trandafiri şi aranjamentul va fi unul mare, fie fixezi trandafirii cât mai aproape de burete şi astfel reduci atât numărul de trandafiri, cât şi volumul compoziţiei florale. 3. Înfige trandafirii în suport. 4. Completează spaţiile goale cu rămurele de Euonymus sau de merişor

SFATURI neregulată a firului de sârmă pe toată lungimea sa, după

fie pe un perete, suspendată în poziţie verticală. La acest tip de aranjament poţi folosi şi florile trandafirilor la ghiveci, întrucât planta se regenerează și va înflori din nou.

1. Îmbracă sfera de burete în muşchi vegetal. Pentru a-l fixa bine, înfăşoar-o cu gută transparentă. Apoi scufund-o în apă pentru 5 minute. 2. Înfige firele de Ranunculus în burete. Întrucât codiţele acestor flori sunt extrem de fragile, este nevoie să le ataşezi beţe de frigărui, care le vor face mai rezistente şi te vor ajuta atunci când le fixezi în suportul sferic. 3. Pentru mai mult volum, montează ici şi colo florile de Nerine. 4. Prinde decoraţiunea de sârmă de coada buchetului şi pe o laterală a acestuia.

care, din aproape în aproape, îi poţi da o formă de jumătate

Coroniţa poate fi ţinută fie pe o masă în poziţie orizontală,

EXOTIC

MATERIALE NECESARE

VAS DECORATIV ADÂNC BURETE VEGETAL 3 FLORI DE STRELITZIA 3 FLORI DE LIATRIS 1 FLOARE DE HELICONIA 2 FLORI DE GHIMBIR 5 FIRE DE ORHIDEE 2 FLORI DE PROTEA 2 FLORI DE CRIN FRUNZE DECORATIVE (ASPIDISTRA, PALMIER) RĂMURELE DE SALCIE CREAŢĂ

PAȘI

Modelajul metalic poate fi executat la început prin curbarea

SFATURI

ARANJAMENT FLORAL

de sferă. Frunzele se pot lipi în interiorul buclelor de sârmă cu ajutorul unui pistol cu silicon. Pentru ornamentarea cozii buchetului este nevoie de o altă bucată de sârmă decorativă, modelată direct pe aranjament.

PAȘI

1. Alege un vas nu foarte înalt (mai mult extins pe orizontală) şi fixează în el buretele vegetal. 2. Înfige în burete florile cu tija mai lungă: Strelitzia (portocaliu cu mov), Liatris (mov), Heliconia (portocaliu cu roşu), ghimbir (roşu). 3. Construieşte baza aranjamentului prinzând în lateral orhideele, pentru a da volum compoziţiei, apoi crinii şi florile de Protea. 4. Pentru unificarea celor două etaje, completează golurile rămase cu frunze decorative şi rămurele de salcie creaţă.

SFATURI

Ai grijă să hidratezi bine buretele vegetal pentru a prelungi viaţa aranjamentului floral. Această compoziţie suportă foarte bine temperaturile mai ridicate din cameră.

25

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Drepturile asupra altor mărci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.


Arbust rezistent la îng heţ, care trebuie transplantat în grădin ă. Preferă locurile însorite cu soluri umede , care se drenează uşor. Înfloreşte primăvar a, înainte de înfrunzire.

MAGNOLIE *

CITRICE*

Plante perene pentru terasă şi balcon. Iubesc soarele, iar la umbră rezistă doar pentru scurt timp. Se udă doar atunci când se usucă solul. Pot face fructe tot timpul anului.

26

*Disponibile în perioada 17.03 - 23.03


* E MARGARET

rite. Solul adoră locurile înso Plantă perenă ce , fără ca ăn permanenţă reav trebuie păstrat în ă vara. at to e s. Înfloreşt apa să fie în exce

PHALAENOPSIS * Plantă tropicală ce are nevoie de lum ină, dar nu de soare direc t, şi de o udare la 7 - 10 zile. Poate rămâne în acelaşi ghiveci până la 2 ani. Inflorescenţa dure ază circa trei luni.

MĂNUȘI PENTRU GRĂDINĂRIT

Disponibile în perioada 03.03 - 09.03

27

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Drepturile asupra altor mărci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.


*Disponibile în perioada 24.03 - 30.03 **Disponibile în perioada 07.04 - 13.04

Disponibil în perioada 14.04 - 20.04

SUPORT PENTRU GHIVECE SUSPENDATE 2 MODELE

PLANTE DE EXTERIOR** DIVERSE SORTIMENTE

Sunt plante cu înflorire de vară-toamnă ce preferă locurile uşor însorite, expuse curenţilor de aer. Solul se menţine reavăn în permanenţă. Pentru o înflorire abundentă sunt necesare fertilizările lunare.

MUȘCATE

**

Plante perene pentru balcon şi terasă cu flori tot timpul anului. Au nevoie de expoziţii însorite şi de udări frecvente atunci când pământul se usucă. Excesul de apă duce la putrezirea şi pierderea plantei. Ciupirea vârfurilor crenguţelor este obligatorie pentru o înflorire abundentă.

TRANDAFIR

CU PORT ÎNALT

Este o plantă perenă, cu înflorire abundentă din vară până în toamnă. Are nevoie de soare, sol umed şi fertilizări regulate. Iarna, tulpina se protejează împotriva îngheţului.

28

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Drepturile asupra altor mărci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.


BUCURĂ-TE! DE PRIMĂVARĂ


s k c i r t TIPS & C u m î n gri j e șt i un a ra n j a m e n t rea liz at d i n fl or i t ă i at e Pentru a te bucura cât mai mult timp de frumuseţea sa, trebuie să respecţi câteva reguli. În primul rând, fereşte-l de sursele de căldură din casă. Alege un loc luminos, dar ferit de bătaia directă a razelor soarelui. Nu ţine niciodată în preajma lui fructe, deoarece acestea emană o substanţă ce grăbeşte ofilirea florilor. În sfârșit, nu uita ca din când în când să schimbi sau să completezi apa din vasul în care este montat.

30

Î n aceas t ă mare categ ori e a bulbilor s e i ncl u d şi ri zomi i , ră dă cin ile t u beri zate sau t uberculii. Bu l bi i se împart în do uă cate gori i , d u pă peri oa d a de t im p î n care su nt l ăsaţ i în sol .

C um deo sebim bu l bii? A s t fe l, exi st ă bu l bi care s e las ă a n d e an în pământ ( gh ioce lul, n arci sa, brând u şel e) ş i bulbi care se scot d i n sol dup ă p erioa d a d e înfl ori re ( la lea ua , b eg oni a, g l a d i ol a, t ubero z e le ) . D e asemenea, u ni i bulbi s e p lantează pri măvara ( t ubero z e l e, cal el e, frezi i l e, da liile , p la ntel e care înfl oresc ma i t ârz iu în an), i ar al ţ i i doar toa mn a (zambi l a, l al eau a, mus cari, ce l e care înfl oresc p rim ă vara d evreme).

Arbuști și po m i fructife ri

Dacă te gândeşti să cumperi arbori şi arbuşti pentru grădină, trebuie să te mobilizezi din timp pentru a nu rata perioada optimă de plantare. Dacă ai cumpărat deja plantele, dar nu ai încă timp să le plantezi, pune-le în găleţi şi depozitează-le câteva zile întrun loc răcoros, la întuneric, cu umiditate moderată. Dacă e prea cald sau le pui prea multă apă, există riscul să pornească în vegetaţie şi atunci se vor prinde mai greu. Plantele în ghiveci sau cu rădăcini în balot de pământ pot fi depozitate mai mult timp înainte de plantare, cele cu rădăcini nude trebuie plantate imediat după ce au fost cumpărate.


ARANJAMENT ORHIDEE* CYBIDIUM

Feriţi-l de surse de căldură sau uscăciune (de ex. radiator sau aparat de aer condiţionat). Dacă sunt păstrate la temperaturi moderate, de aprox. 18 - 20°C, florile de orhidee vor dura şi două săptămâni.

știai că?

ulţesc prin butaşi. Au un Plantele de Kalanchoe se înm pot înflori după doar patru ritm rapid de dezvoltare şi mat rădăcini. luni de când butaşii au for decât plante cu flori Până în anii ’50 nu existau ci, au mai fost create portocalii sau roşii. De atun ne sau roz. varietăţi cu flori albe, galbe

KALANCHOE

*

Plantă perenă cu vegetaţie continuă. Vara poate sta şi în spaţii cu lumină mai redusă şi cu temperaturi moderate. Udarea se face rar, la 10 zile. Suportă bine tunderile.

*Disponibile în perioada 14.04 - 20.04

31

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Drepturile asupra altor mărci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.


Gerbera*

Plantă perenă ce pr eferă un loc aerisit şi însorit. Se udă ab undent doar în pe rioada de înflorire, fără a lăsa apa să bălte ască. Înflorirea are loc din vară până în toam nă.

P \ streaz \ de

chiar în Margaretă*

Plantă perenă ce ar e nevoie de poziţii însorite pentru a susţine o înflorire abundent ă şi aproape continuă. Se udă doar când pă mântul se usucă uşor la su prafaţă.

*Disponibile în perioada 28.04 - 04.05

preferă rasă şi balcon ce Arbuşti pentru te un at ci când rite. Se udă doar amplasările înso perioadele e portă foarte bin se usucă solul. Su . Au fructe comestibile. tă mai lungi de sece

* i ș Buta

de plante mediteraneene


un strop prim \ var \

gr \ din a ta!

33

Răsad * arbore de cafea

luminat şi aerisit. Are nevoie de un loc bine şi se pulverizează Cu excepţia iernii, se udă ă după şapte ani. abundent cu apă. Fructific

Mix plante verzi* Au nevoie de multă lumină, lipsa ei ducând la decolorarea frunzelor. Se udă când pământul se usucă uşor la suprafaţă. Pulverizarea şi ştergerea frunzelor cu o cârpă moale sunt obligatorii.

Pompă de mână

pentru

stropit

Disponibilă în perioada 03.03 - 09.03 Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Drepturile asupra altor mărci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.


* n u pș ă C Răsad

Răsad Indrușaim *

un loc ferit de Plantă perenă ce are nevoie de un sol umed în curenţii de aer, însorit, şi de poartă fructe. permanenţă în perioada în care

Plantă aromatică perenă pentru balcon şi terasă. Înfloreşte aproape tot anul. Are nevoie de un loc însorit şi de udări frecvente, dar numai atunci când pământul se usucă. Frunzele ei au o aromă puternică de lămâie şi mentă.

GENUNCHIERE

PENTRU GRĂDINĂRIT

3

Disponibile în perioada 03.03 - 09.0

DE GRĂDINĂ, DAMĂ 3

Disponibili în perioada 03.03 - 09.0

PERNUȚĂ

PENTRU GENUNCHI 34

SABOȚI

3 - 09.03

03.0 în perioada Disponibilă


*Disponibile în perioada 28.04 - 04.05

Răsad * y r Roșii cher

t şi un nevoie de un loc însori Plantă anuală care are în , fără însă ca apa să fie sol umed în permanenţă suma. exces. Roşiile se pot con

* n a n Răsad Ba

mare ă, iubitoare de soare şi Plantă perenă decorativ Creşte . ţie eta veg de perioada consumatoare de apă în rapid în înălţime.

FURTUN

20 M

4

Disponibil în perioada 14.04 - 20.0

SABOȚI

DE GRĂDINĂ, BĂRBAȚI

3

Disponibili în perioada 03.03 - 09.0

PISTOL

PULVERIZATOR, 2 MODELE

4

Disponibili în perioada 14.04 - 20.0

35

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Drepturile asupra altor mărci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.


POMPĂ GRĂDINĂ 1000W

SET MINIRĂSADNIȚE

3

Disponibil în perioada 03.03 - 09.0

4

Disponibilă în perioada 14.04 - 20.0

e n u b i a Cele m a r g u r t n pe PULVERIZATOR PRESIUNE, 5L 4

Disponibil în perioada 14.04 - 20.0

36


SOLAR PENTRU RĂSADURI

ajutoare adina ta!

SERĂ PENTRU GRĂDINĂ

3

Disponibil în perioada 03.03 - 09.0

ibilă î

Dispon

.03 -

ada 03 n perio

09.03

)

POMPĂ SUBMERSIBILĂ Disponib

ilă în perioada 03.03 - 09.03

MOTOSAPĂ ELECTRICĂ Disponibilă în perioada 03.03 - 09.03

37

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Drepturile asupra altor mărci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.


FERĂSTRĂĂU DE MÂN

FOARFECĂ P

3 Disponibil în perioada 03.03 - 09.0

ENTRU TRA Disponibilă

în perioad

NDAFIRI

a 14.04 -

20.04

FERĂSTRĂU PLIABIL

Disponibil în p 03.03-09 erioada .03.

FOARFECĂ P

ENTRU GARD VIU

Disponibilă în perio ada 03.03 - 09.03

Ă C E F R FOA COPICĂ

TEpoLnibEilSă în perioada 03.03 - 09.03 Dis

3

ada 03.03 - 09.0 Disponibilă în perio

FOARGFREĂDCINĂĂ

38

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Drepturile asupra altor mărci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.


e t i v i r t o Unelte p , e t i c i r e f e t n a l p u r t n pe ! 4 1 0 .2 3 .0 9 0 3 ĂŽntre 0


RĂSFOIEȘTE BROȘURA ONLINE PENTRU A AVEA MEREU LA ÎNDEMÂNĂ CELE MAI UTILE SFATURI ȘI INFORMAȚII PENTRU TINE ȘI GRĂDINA TA!

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Drepturile asupra altor mărci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.

catalog-oferta.com  

catalog-oferta.com

catalog-oferta.com  

catalog-oferta.com

Advertisement