Page 1

Revista 04-07

P      Mi: 22.01. - Ma: 18.02.2014

500

MALAXOR IF 22

MIXER PLANETAR B10A / B20A

„ ) „ Capacitate

bol: 22 l

„ +, -. „ ! 4. 6 „ 6   **. 6

 8  „  )*  16739344

3.699

90

cu TVA

,

bol: 10 l/20 l „   „Putere: 370 W/750 W „3 viteze „     „!  " #$  %   " #$ %    & " #$ & %   '( „ )* 

MIXER PLANETAR KMIX 51

„ , $ 9 

„Capacitate

„ 

„ 9 ,% ; 

Â&#x201E; <  $ Â&#x201E; = $

Â&#x201E;  Â&#x201E; < 

  capului de lucru Â&#x201E; Capete de lucru cu

  48577647

1.449

20 L - 23424245

cu TVA

,

 

10 L -

90

23406358

1.999

90

cu TVA

,


  VITRINÄ&#x201A; FRIGORIFICÄ&#x201A; XLS-350CW

Â&#x201E; = .").0C Â&#x201E; 6  Â&#x201E;  Â&#x201E; G  Â&#x201E; = 8 Â&#x201E; + 8

MINIBAR FN063R

Â&#x201E; M > , % N Â&#x201E; ?  ' $ $ ( *.F9 $ -). O F-. 

I   > 

Â&#x201E;   )). J

Â&#x201E; 6  9 Â&#x201E; K, % 4 L Â&#x201E; ?  ' $ $ (

77969053

9)) $ 9* $ . 21494885

350 L

419

90

cu TVA

,

MINIBAR RS-06DR4SAA/CPA1

Â&#x201E; * Â&#x201E;= 8 Â&#x201E;

Â&#x201E;?  ' $ $ (

9). $ 4@ $ -. 21258223

1.699

90

399

cu TVA

,

90

cu TVA

,

LADÄ&#x201A; FRIGORIFICÄ&#x201A;

Â&#x201E;+   " Â&#x201E;4 

 

Â&#x201E;G Â&#x201E;H B , 

029:

2

1.049

90

cu TVA

,

Denumire

Cod Selgros

Volum net

Capacitate congelare

Dimensiuni HxLxA

O47+

49933815 

!"#$$%

1239,90

O29+

35629468

!

% 

!"#$!$%

1049,90lei cu TVA


  MIXER 5 รŽN 1 HB891

ย„ ,% ; 

700

ย„ B  $ ย„ 6 )9.. ย„ + $ 

=DGLA!?R ย„ ?  S

 ย„ ? T 

MIXER PROFESSIONAL M280

ย„ $ 

500

ย„ @... D+# ย„ + 8 

ย„ + 

25923590

ย„ E    ย„ ?  -F $ )9- ย„  )* 

43801174

579

569

90

cu TVA

,

90

cu TVA

,

FELIATOR PROFESIONAL

BUTUC TRANลžARE CARNE

ย„

ย„L F.. 

ย„

ย„?  ' $ $ (

A $ < $ ย„ ?%,  ย„  .B* " )9 ย„  )* 

9.. $ 9.. $ 9. 47662267

1.049

cu TVA

,

220 MM 40077729

849

90

90 cu TVA

,

DIAMETRU COD ARTICOL

250 MM 275 MM

23386154 27017094

300 MM

27017102

PREลข CU TVA

  

RAFT CROMAT

ย„ B )9. ย„Q  8 ย„?  ' $ $ (

)9*. $ -9. $ 49. 

MASฤ‚ CENTRALฤ‚ INOX CU 2 POLIลขE

  

5 57 57807794

ย„  >  *9. 

ย„ >  )9. ย„ + 8

ย„ ?  ' $ $ (

)4.. $ . $ @.. 

16942849

849

90

cu TVA

,

299

90

cu TVA

,

3


  GRILL NETED /STRIAT

„ =

GRĂTAR SEMINERVURAT EG600-2

„ + 4 JX  **. 6 „   ) 

„ =  

„ )*  " )*  

„ ?  ' $ $ ( *F. $ 999 $ ). „  )* 

„ + F J

„ ! **. 69. V%

*.

F)9 

9

9  49

99. 

„ ?   'A $ ( F)9 $ 9*. „ ?  ' $ $ ( 4F9 $ F*. $ F)4 „  )* 

 

„   ) 

23350234, 23300312

23368277

1.299

90

cu TVA

,

GRILL DE BANC CU 3 ARZĂTOARE GAZ 0044299. 

 9

9

4

„+ 4 $ J

„= 8  T % „Y $8B 8   „ '999 $ F. (B ,  „?  ' $ $ ( *9. $ F9 $ 99 „ )* 

749

27017086

90

cu TVA

599

90 0

cu TVA

,

,

HOTĂ PERETE 1400 X 900 MM M

AFUMĂTOARE

„4 T 8 

„ < *   

„6  ,%

„ ! %

      „ + J „ =  B ,  „ 4  4F. $ 4). „ < B   , „ ?  ' $ $ ( ).9 $ 9F. $ F9 „  )*    57807760 07760 7760

„<  4 $ *. J „ )* 

43305986

3.249

90

cu TVA

,

ARAGAZ PROFESIONAL C4SF77/C6SFA77

„L  

 $8B  „!%   B 

8 B "8% U „<  $8

 

„E B ,,  

 „ %  

AŞCHII FAG  57807778

 B   8  „!  %  %" „  $8B 8% B K* ) „M 8  $8  % „ )*  15140957

4

799

90

cu TVA

,

5.749

9 90

cu TV cu TVA VA

,

ARZĂTOARE

C4SF77

 

 

PUTERE CUPTOR

PUTERE TOTALĂ

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI CUPTOR 

  

  


  FRITEUSĂ CU SCURGERE 8 + 8 L

FRITEUSĂ 8+8 L

„ =

„ + > %

„  

„ 8%  * $  „ Putere:

„ + Z... ; Z... J

„  )* 

FRITEUSĂ 4 L/2 X 4 L

„   $

2.200 W/2 x 2.200 W

„ = 8

„ ?  'A $ $ (

„ + > %

99. $ 49 $ 4. „  )*   

4 L + 4 L MINI: MINI IN NI: I:

38085965

44666154

 

4 L MINI: 44687945

299

2x3250

8 L + 8 L: 40077638

969

90

cu TVA

,

90

cu TVA

,

3000 CREPIERĂ PROFESIONALĂ

„ ? . 

„! **. 6

APARAT HOT DOG 3 ȚEPUȘE

„?  ' $ $ (

2 trepte de putere „ = 4.O " @.OC „  )* 

9. $ @. $ *4. 

„

„  )* 

27017052

22856314

1100

999

90

cu TVA

869

90

cu TVA

,

,

GRILL PANINI DUBLU G02

„ < 

ROTISOR GAZ/ELECTRIC

„ 4 % % „ + % 9Z9.. J

„ + 4ZF.. J „ =  9."4..[

„ + FZ... J „  )* 

F9 $ 4.9 $ )-. „  )* 

43146745 / 43146737

 

„ ?  ' $ $ (

43801182

1.169

90

cu TVA

,

2.349

90

cu TVA

,

5


  CHAFING DISH ROLL-TOP

ย„ GN

1/1

ย„ ?  ' $ $ (

4F. $ F. $ 4. 22856280

CHAFING DISH ROLL-TOP

ย„ Capacitate

GN1/1

ย„ ?  ' $ $ (

F. $ FF. O @. 37432234

GEL FLAMBANT ANT NT

ย„ 

   61651931, 47913371 37 71 ย„

*.. 

84630292, 47894787 787

469

2

90

449 9

,

cu TVA

90

cu TVA

,

1100

APARAT DE MENลขINERE LA CALD WL-500

ย„ *  

 ย„

499

,

cu TVA

GN 1/1

CHAFING DISH ROLL-TOP ROTUND

ย„ Capacitate

ย„  )* 

GN1/1

ย„ ?  ' $ $ (

41549452

. $ 9. O ). 27017110

449

389

90

cu TVA

,

90

cu TVA

,

CUPTOR CU MICROUNDE KOC 9N4T CU

# # ; 8 ; , ). ,  ) ย„ G

G  $ ย„ E E   ย„ 9 9     ย„ * *  %

2600

ย„

   

ย„

6

44375681 4 44 3

CUPTOR CONVECศšIE

ย„ , 

ย„= 

. " *.[

ย„6 

29 L

ย„  

ย„?  ' $ $ (

99. $ 9.9 $ 99 

ย„ )* 

42093930

900

799

90

cu TVA

,

1.779

90

cu TVA

,

ย„ =  D!=MG= >   % <Z +  >  B ,   > % Z


 ย„ 

*9 " )F*..  ย„ # 4. " )F*4@*  ย„ <& )F " )F*9*9  ย„ per buc.

LINIA DE CUศšITE HACCP

ย„ 8 *. " )F*4

 

MAGNET PERETE PENTRU CUลขITE

ย„F* II buc.

ย„per

43405901

CASTRON INOX

ย„ *. " )9@..

  ย„ * " )99*-@.F  ย„ per buc. 15494008

ย„ - 

ย„ % ) " )F**F

 

43405893

24

99

 

cu TVA

,

ย„ ) 

15476237

3

99

cu TVA

,

BARฤ‚ SEPARARE GN-URI

ย„  )@ " )F*9.@

ย„  )@ 

41862509

44

99

cu TVA

,

Tฤ‚VI GN INOX 18/10

ย„ 4*B9 ย„

per buc.

42096560

14

999

ccu u TV TVA VA A

,

CAPACE INOX GASTRONORM โ€œGNโ€œ

ย„

K )) " )44.-@  ย„ K )* " )44F9**  ย„ K )4 " )4)))  ย„ K ) " )4F.*F  ย„ K )F " .-)@  ย„ per buc. ย„

ย„

=, )F ). 

43551126

27

999 9

cu TVA

,

 K )@

40380545

12

99 99

cu TVA

,

CUVฤ‚ POLICARBONAT NAT T GN

TAVฤ‚ PERFORATฤ‚ โ€œGNโ€œ

ย„? 

K )4 ). 

40380685

60

99

cu TVA

,

ย„)F " ). " )*F)-

 ย„)F " )9 " )*F*9

DESCRIERE:

&'()* + +$ ) &-    ) .#0/ 550/ &6  +  +   &- ) 

 ย„)* " ). " )*9@)

 ย„)* " )9 " )*F.@

 buc.

ย„per

CAPAC POLICARBONAT GN

ย„)* " )*-)F

 buc.

ย„per

 

K )) ). " .4.99*  ย„ K )* ). " .4.F-

 ย„ per buc. ย„

ย„

=, )) " -B FB9 " ).F))  ย„ =, )) " )*BF ). " ).F94F  ย„ =, )) " ) )9 " ).9)..  ย„ =, )* " 4B9 FB9 " ).--F99  ย„ =, )* " 9B9 ). " ).FFF*9  ย„ =, )* " B9 )9 " ).-*)9 

 ย„ =, )4 " *B*9 FB9 " ).@4*.

 ย„ =, )4 " 4B9 ). " ).*@*@  ย„ =, )4 " 9B9 )9 " ).@F 

 ย„ =, ) " )B9 FB9 " )4FF)*  ย„ =, ) " *B9 ). " )).@.9  ย„ =, ) " 4B-9 )9 " )))).) ย„ =, )F " )9 " 499)*)-  9 ย„ =, )@ " ). " ..---9  ย„ per buc. ย„

ย„Capac

GN 8 )F

41828690

+  II T %   Z

11

99 cu TVA

,

7


 LINIA DE VESELĂ CERAMICĂ TERMOREZISTENTĂ „ E  *9B9 $ 9B9 " 9)-.)@  „ E , *FB9 $ )B9 $ 9 " 9)-.* „ E , 4) $ *) $ F " 9)-.49  „ E , 49 $ *4 $ F " 9)-..)  „ per buc.

„ E 

 )@B9 $ )*B9 $ B9 „ per buc. 45177995

17

99 cu TVA

,

„ „

Suport ou per buc.

cod 59513564

LINIA DE VESELĂ CERAMICĂ ROTUNDĂ ALBĂ „ E >  *4 " 9@9)4-@F

 „ E & *. " 9@9)4-  „ E  )@ " 9@9)4--.  „ L  ) 9. " 9@9)4-9  „ L )4 4.. " 9@9)4-  „ +  4) " 9@9)4.  „ < *9 )4.. " 9@9)4-F*  „ < , " 9@9)49@ 

1

79

cu TVA

,

„ < " 9@9)49-*

  „ < ). " 9@9)4F99

  „ ?% % *9. " 9@9)4F-)

  „ )9.. " 9@9)4F@

  „  *9. " 9@9)4FF4

 „  *9. " 9@9)4-.9

  „ S8 .. " 9@9)4F@-

 per buc. „  *). ;  " 9@9)4-4@  „ 4 8Z  „  ).. ;  " 9@9)4-*)  „ F 8Z  „ per buc. „

LINIA DE VESELĂ PORȚELAN PĂTRAT ALB ”GASTRO”

„ E  *@B9 " ***49

 „ E >  *F " ***4@F

8

 „ E & ** " ***4 

 „ E  )- " ***4F*  „ *) *... " ***44@  „ *4 *).. " ***44-)  „ +  *9 $ )F " ***44F4  „ +  49 $ *. " ***44@  „ +  4* $ )@ " ***4 „ L  )FB9 F.. " ***44 

 „ per buc.

„ )4 9-. " ***444.  „  **. ;  " 4 8Z " ***4.9  „  ).. ;  " 4 8Z " ***4)4  „ per buc.

„  *9. 

57256109

3

49

cu TVA

,
LINIA DE VESELĂ OPAL ALB ROTUND “PRIMA”

„ E >  *- " )F)4**-)))

  „ E >  *F " )F)49)**F@@9

  „ E & *4 " )F)4F@**F-99)

  „ E  *. " )F)4--**FF)-.F

 „ L )- " )F)49**F)*F4

 

„ L )* L

„ + * " **F))F

  „ < *4 " )F).)**9F99  „ per buc.

„ per pe

buc.

22581268/41461393 2258

3

99

,

cu TVA

LINIA DE VESELĂ OPAL PĂTRAT ALB ”PARMA”

„E >  *- " 4*-@)F)4.*

  „E & *4 " 44)))F)4).

  „L ) " 44.4)F)44F

 „ F 8Z  „

per buc.

„L * " 4*@9 „+ >  4) " 44*@

 buc. „<  **. F  " 4*-  „ „per

„ E  *. „ F 8Z  „

per buc.

44384337/41461328

5

69

cu TVA

,

LINIA DE VESELĂ OPAL ROTUND ALB “EVOLUTION”

„ E >  *- " 49F*@.

„ E  )@B9 „

„ E 

per peer buc. p c.

45177193

cod 42384669

3

799 7

cu TVA

,

 buc.

„ per  „ E >  *9B9 " *@@99-@ 

 „ E & ** " *4F-

 „ L )F " *4F  „ per buc.

LINIA DE OPAL ”FRIENDS’TIME”

„ E %% 4* " 9)--*)@

78    ( :

9

99

9

cu TVA

,

78    ( :


 LINIA DE PAHARE “CLASSICO“

„ A  *F. " F4*9)@.

  „ A  *. " F4*9)9

 

CARAFĂ STICLĂ “BISTRO “

„ ! *@. " F4*9)-

  „ JN *4. " F4*9*)F  „ ! 4F. " F4*9)*  „ F 8Z  „ per buc.

„) " 4)@*9)

 buc.

„per

„6 )F9 „per

buc.

„.B*9 

43149236

68325166

1 4 79

19

,

,

cu TVA

DESCRIERE:

cu TVA

„+ N

& ) ) &;)  *:###) ) &;   

*-. „4 8Z  „per

LINIA DE PAHARE “CASABLANCA”

MĂSURĂ BAR 50/100 ML „

„ +  4F9 " @.F*@F49

2

 „ 4 8Z  „ per

buc.

87692877

buc.

09

per buc.

73188781

cu TVA

,

„ +  *@9 " @*F4)--

  „ + 8 499 " @*F4)-@9

 „ )* 8Z  „ per

buc.

21

99

cu TVA

,

LINIA DE PAHARE “TULIPE”

„ 6 *. " 94F49FF

  „ F 8Z  „ per buc.

LINIA DE PAHARE “BISTRO”

„! *F. " 94F49-).

  „L 4.. " 94F49-9) 4F49-9)

  „F 8Z „per

„6 8 *.. 

„ 6 *). 

„ F 8Z 

„F 8Z 

„ per

„per

buc.

53635694

10

buc.

3

19

cu TVA

,

buc.

53635744

3

09

cu TVA

,


 LINIA DE TACร‚MURI INOX โ€YORKโ€

ย„  " -*-444

ย„ * 8Z  ย„

LINIA DE TACร‚MURI INOX โ€œVENEลขIAโ€

 

ย„  " F-44@F.

ย„ E " --*)-F

  ย„  " *-.*9-) ย„ * 8Z  ย„ per buc. ย„ E " 4.99 

 ย„ E " *-.*9-*9  ย„ A  " 4.99@F 

 ย„ 4 8Z  ย„ per buc. ย„ A  ย„ 4 8Z  ย„

per buc.

cod 43405570

1

per buc.

ย„ E " @-).9F

 

ย„ A  " --*9.F9

 

ย„ A 

ย„ 4 8Z 

ย„ F 8Z 

per buc. ย„ A  " -4-9@  ย„ F 8Z  ย„ per buc. ย„ < );)" @-).F  ย„  ย„

ย„

per buc.

87837605

2

09 cu TVA

,

39

cu TVA

,

LINIA DE TACร‚MURI INOX โ€VERAโ€

LINIA DE TACร‚MURI INOX 3,5 MM

ย„  $ " 94F49@)

ย„ A  " 4.49*49

 

 

ย„  $ " 94F49

ย„ E " 4.4*.44

 

 

ย„ * 8Z 

ย„  " 4.9.-)*

ย„ per

 ย„ per buc.

buc.

ย„ E  $ " 94F49-F

 

ย„ A  $ " 94F49F

 

ย„ E  $ " 94F49@..

ย„ A  f $ " 94F49@*

ย„ A   $ " 94F4F.)9

 

ย„ 4 8Z  ย„ per ย„ A )9 ย„ per

 

buc.

ย„ A  $ " 94F4F..ย„ F 8Z 

30484752

2

buc.

ย„ A  $ " 94F49@@)

ย„ per

99

buc.

cu TVA

,

SUPORT ลžERVEลขELE CROMAT

ย„ per

buc.

35740299 5740299

3

19

cu TVA

,

Tฤ‚VI GASTRO ANTIADERENTE PENTRU SERVIRE

ย„=, 

buc.

356314984.B9 $ )B9 " *9).)F  ย„=,  49B9 $ F " *94)F)  ย„per buc.

OLIVIERฤ‚ 5 PIESE

ย„per

ย„=, 

49B9 28550713

2

99

cu TVA

,

11

99 99

ccu u TV TVA VA

,

21

99

cu TVA

,

11
LINIA DE VESELĂ CERAMICĂ DECOR PIZZA/SPAGHETTI

DOZATOR PENTRU PARMEZAN/ZAHĂR

+ %% * " ).-)4  „ E  *4 " ).-4@  „ L *4B9 " )..9F  „ per buc. „

„

„ per

buc.

42096735

E > 

 %% *4 

81087421

4

25

69

cu TVA

,

SET 2 TABLEMATES BAMBUS CU BORDURà „

 

42066704

„ ))B9 " 4)4F.

 „E " 4)49

  „A  " 4)44-

  „ @B9 " 4)49*

 „F 8Z 

buc.

„ -B9 

1

„F 8Z  „per

buc.

43138478

69

cu TVA

,

SOSIERĂ STICLĂ SO

„ *.. „

per buc.

5

29

cu TVA

,

HALBĂ BERE

„ 1 „

l per buc.

4090777640380594 40

12

cu TVA

,

LINIA DE TACÂMURI INOX CU MÂNER LEMN

„per

99

5

79 79

cu TVA

,

15

99

cu TVA

,


6$      

FAลขฤ‚ DE MASฤ‚ DAMASC

ย„ =  ย„ )..g 88 ย„ ?  ย„ ). $ ). 

 41457490 ย„ ). $ ). 

 37579976 ย„ ). $ **. 

 41457474

NAPRON DAMASC

ลžERVET DAMASC

ย„)..g 88

ย„ )..g 88

ย„. $ . 

ย„ . $ 9 

ย„ * 8Z

ย„  8Z

ย„ 

ย„ 

 

84626985

84626977

18

99 cu TVA

,

FAลขฤ‚ DE MASฤ‚

ย„ 9.g 88 ย„ ?  ย„ ). $).

 40834467 ย„ ). $ **.

 20826921

ย„). $ ). 

40749624

cu TVA

,

PROSOP BUCฤ‚Tฤ‚RIE

PROSOP BUCฤ‚Tฤ‚RIE

ย„ 9. $ ).. 

ย„9. $ -. 

ย„ )..g 88

ย„99g 

ย„ Set

10 buc. ย„ per buc.

ย„Set

43808781

43555168

2

9999

cu TVA

,

ย„per

3 buc. buc.

5

6$ $     

32

99

99 99

cu TVA

,

13


6$  รŽMBRฤ‚Cฤ‚MINTE MEDIC

ย„ Tercot

ย„ Culori:

alb, bleu, ,B 8

ย„ # <"kkA

SET COCO

25519794

L ; Tercot ย„ ?, ย„ ย„

99628760 760

59

44

99

cu TVA

,

99

cu TVA

,

SABOลขI ORTOPEDICI DAMฤ‚/Bฤ‚RBAลขI

ย„Piele

ย„#  4F")

HALAT SCURT

ย„# 8 8 ."F

ย„ Tercot ย„ # "9F

52597531/52656410/ 52673811/29569456/

83984245

29458700

49

99

cu TVA

6$ 

,

14

SABOลขI ORTOPEDICI DAMฤ‚ ย„

# 4F")

SABOลขI ORTOPEDICI Bฤ‚RBAลขI ย„

# ."F

41548025

41547894

49

99

cu TVA

,

24

99 cu TVA

,

30

99

cu TVA

,


6$ 

Ă FEMEI MAÎTRE Î 1 TUNICĂ

„ 44g 88B F-g 

„  > B B 

Z   > Z 8 Q   8 8 &   & „ # <"kA „ #&  „ !8   8 

2 „

A Alb

„

60782430 6 07 782

RE E 2 TUNICĂ BUCĂTAR MAÎTRE

1

„ #   >      8B >  8 8 &  8 8  8%  „ # #"kA

2

89

99 cu TVA

,

3 TUNICĂ BUCĂTAR MAÎTRE

„ #   > 

89

99

cu TVA

,

K D 

 „ #&  „

„ # #&  #&

43099779/17253725

17272204, 17308040

89

99

cu TVA

,

3

84

99

cu TVA

,

  8B >  &  8 8  8%  „ # #"kA „ #&  49441413

4

PANTALONI BUCĂTAR KISS

„ # %  T B > 

   B 8 B     8% „ B „ ? 8 8 „ # #"4kA

4

17122086, 17140757, 99638975, 17158866

5 ȘORȚ BUCĂTAR CU PENSE / EŞARFĂ

„ 44g 88B 4-g „ m . $ .   

  „ R  , 45176872

4

59

6 5

24

99

cu TVA

,

29

99

cu TVA

,

99

cu TVA

,

6 ȘORȚ PIZZA

„ + B B

54677299

7

ȘORȚ PIEPTAR

„ -. $ -. „ * 8Z „ 

34

99

cu TVA

,

7 7

„

Alb

17048596

7

„ D

17066630

6$ 

%  T >  B 8%   8  8 „ ?  @. $ ).. 

„ K

17102492

15


6$  LENJERIE PAT DAMASC ALB, BICOLOR

ย„ )..g 88 ย„ ? 

2 PERSOANE

ย„  ). $ *). 

PERNฤ‚ MATLASATฤ‚

ย„  ). $ *). 

ย„? 

ย„ *  9. $ -9 ย„ 

ย„-. $ -. 

 

 

4092 40922015 4092 40 9220 9220 2015 5

79588802

EXTRALARGฤ‚

ย„  *. $ **. ย„  *. $ **. ย„ *  9. $ -9 ย„ 

 

&@ )+ ##A

& 

40900771

    B

C: D  ) ) ( )50/:

= :

1 PERSOANฤ‚

ย„  )9. $ *). ย„  )9. $ *). ย„ )  9. $ -9 ย„  ย„9. $ -. 

25770793

79588794

99

9999

cu TVA

,

SALTEA RELAXA ORTOPEDICฤ‚

ย„< +6 8 ย„? 

ย„ + % ย„ E ,  ). 

ย„ + %

ย„ E  *. 

ย„ V T$  

ย„ V T$  

 , $ ย„ Q )F 

 , $

 ย„)F. $ *.. 

&?) ) 

) +(  )   =  +())) (:

ย„ ? 

ย„). $ *.. 

46733382

ย„ Q ) 

&) $ +< ) =  )   = > )=  ): > >

PROTECลขIE PENTRU SALTEA

ย„E .g 88

ย„ #%  8 

ย„ #%  8 

 46733390 ย„). $ *.. 

 46733408

ย„? 

ย„ . $ *.. 

ย„@. $ *.. 

 

6$ 

cu TV TVA VA

,

SALTEA RELAXA CASETATฤ‚

 

40998189 4

82562158

ย„ @. $ )@. ย„)*9 $ )@. 

 

 

92948447 9

43616705

ย„ @. $ *.. 

 

ย„). $ *.. 

89595193 8

 

ย„ )*9 $ )@. 

83197335

 

ย„)F. $ *.. 

92948454 9 ย„ ). $ *.. 

 25286774 2

16

29

99 9 9

ย„ )F. $ *.. 

 70656269 7

 ย„. $ )@. 

82562141

89573877

179

ย„ @. $ *.. 

ย„. $ )@. . $ )@. 

46733358

43616697

90

cu TVA

,

214

90

cu TVA

,

29

99 cu TVA

,


6$  PAPUCI HOTEL L 

„

„ 

 

PROSOP BORDURĂ LABIRINT

31763972

„ )..g 88

„ 8B 8 B 8 „ ?  „

9. $ @.  

43800358 „

-. $ ).  

43800382

COVORAŞ BAIE

„)..g 88

„ 8B 8 B 8 „9. $ -. „ 4. $ 9. 

43800325

3

 43800416

„L > „ 

31803935

3

99

cu TVA

PROSOP HOTEL

„

? 

„ 9. $ @. 

 40380578 „ -. $ )4. 

 40380586

cu TVA

,

,

„ )..g 88

99

PROSOP HOTEL

„)..g 88 „?  „9. $ @. 

 80365208 „. $ ). 

 80365216

6$ 

„ 4. $ 9. 

„ 4. $ 9. 

46197588

80365190

3

6

99

cu TVA

,

99

cu TVA

,

17


8 '

LUMร‚NARE CONICฤ‚

LUMร‚NARE CILINDRU

ย„ per

buc.

42200212

09

cu TVA

,

ย„ 

buc.

42200261

62338314

1

27

29

cu TVA

,

NOTฤ‚ PLATฤ‚ A6

ย„ 4 8Z 

ย„ 4 8Z 

ย„

per buc.

99

cu TVA

,

CARNET OSPฤ‚TAR

ย„ ).. T ย„

ย„ ).. 8Z 

ย„ 9. 8Z 

ย„ ). 8Z 

1

ย„ =  

ย„ ?  *9. $ ** 

ย„ ?  )@4 $ *) ย„ per

LUMร‚Nฤ‚RI PASTILฤ‚

ย„ ?, 

ย„ ?, 

MENIU LUX

ย„ !

per buc.

ย„ per

buc. 

83262055

20759981

81724940

ย„ ย„

A5 per buc.

81724932

2

3

49

ccu u TV TVA VA

8 '

,

ccu u TV TVA VA

,

TABLฤ‚ MENIU CU 2 FEลขE PENTRU EXTERIOR PEN

98

cu TVA

,

BUCฤ‚TAR

TABLฤ‚ MENIU PENTRU PERETE

ย„ )-9 

 per buc.

ย„ 99 $ 9 99

ย„ ?, 

  pe buc. ย„ per

ย„ 9. $ . 

ย„

ย„

43073048

44588671 4458

per buc. 

43072917

TABLฤ‚ MENIU PENTRU EXTERIOR

108 CM

ย„ 99 $ 9 ย„

per buc.

22856553

18

12

48

64

99

cu TVA

,

per buc.

ย„ . $ . 

ย„

43072925, 43072982

43072990

67

99

cu TVA

,

229

90

cu TVA

,


E) STINGĂTOR CU PULBERE

„per

buc.

   

* 4 F @ 

KIT TRUSĂ SANITARĂ PENTRU POSTURI FIXE

„ per

buc.

45491883

64

99

cu TVA

,

TRUSĂ SANITARĂ PENTRU POSTURI FIXE E

4FF)F*) 4FF)F*9 4FF)F*FF 9.@FF-

54,99 62,99 77,99 94,99

„ ) 

36616233

33

„ per

buc.  

99 cu TVA

,

45491891

SEIF ÎNCHIDERE ELECTRONICĂ

SEIF MOBILIER FAVOR S3K CU CHEIE

„ ?  ' $ $ ( )@. $ 4.. $ )9. „ per buc. 

„ ?  ' $ $ ( *.. $ 4). $ *.. „ per buc. 

40530602

67006593

SEIF ÎNCHIDERE ELECTRONICĂ

S1K

„ ?  ' $ $ ( *.. $ 4). $ *.. „ +8 T$ podea/perete „ per buc.

„ ?  ' $ $ (

)-. $ *4. $ )-. „ per buc. 66603770

27251453

159

119

90

cu TVA

,

90

cu TVA

,

PANOU LED

59

99

cu TVA

,

1690 16 16901233 9012 1233 33

E)

16810830

16883407 1688 68834 3407 07

1693 16 16936924 9369 692 924 24

16919003

19


Mobilier indoor SCAUN BISTRO TATIANA

SCAUN MADRID

Â&#x201E;Cadru

cromat Â&#x201E;# %  Â&#x201E;?  'A $ $ ( 38 x 41 x 89 cm Â&#x201E;pe perr bu b buc buc. c.

Â&#x201E;# 

Â&#x201E;=  Â&#x201E;?  ) $ 9 $ ).. Â&#x201E;per

buc.

FOTOLIU TUDOR

52867488

Â&#x201E;#  Â&#x201E;?  'A $ $ (

17274275

 

67 x 66 x 76 cm Â&#x201E; Diverse culori Â&#x201E; per buc.

 Wenge

Wenge

24914194

89

99

999

ccu u TV TVA VA A

199

99

cu TVA

MASÄ&#x201A; BISTRO PÄ&#x201A;TRATÄ&#x201A;

Â&#x201E;

!"#$!%& '!('%")*$!'*

Â&#x201E; # 8  ) 

Â&#x201E; ?  'A $ $ (

130 x 67 x 76 cm  24890535

MASÄ&#x201A; LEMN MADRID

Â&#x201E; + B 8 Â&#x201E; Blat

cant ABS 2 mm picioare cromate Â&#x201E; ?  'A $ $ ( 68 x 68 x 73 cm Â&#x201E; per buc.

cu TVA

,

,

,

90

CANAPEA TUDOR

pal melaminat

Â&#x201E;  !L< * Â&#x201E; ?  'A $ $ ( @. $ @. $ -B9 Â&#x201E; per

buc.

85781920

Mobilier indoor

17252131

20

 Wenge

Â&#x201E;?  'A $ $ (

130 x 68 x 73 cm  Â&#x201E;per buc. buc 17207432 1 72074 432

 Wenge

149

90

cu TVA

,

199

90

cu TVA

,

Â&#x201E;?  'A $ $ (

170 x 90 x 78 cm  21497870


Mobilier indoor SCAUN BAR SANDRA

Â&#x201E;# 8%

; B % +6 Â&#x201E;D8 > Â&#x201E;Dimensiuni

(L x l x h): 45 x 50 x (88 - 105) cm Â&#x201E;per buc.

SCAUN BAR

Â&#x201E; # 8% ;

picior cromat, % +6 Â&#x201E; D8 >  Â&#x201E; Dimensiuni: 6 - 88) cm 38,5 x 38,5 x (66 Â&#x201E; per buc.

45095080

cod 37147105

Culori: Negru Culori: Negru

Bej

Bej

119

90

cu TVA

,

SCAUN BAR MADRID

169

90

cu TVA

,

MASÄ&#x201A; BAR

Â&#x201E; #   Â&#x201E; Cadru

lemn Â&#x201E; Dimensiuni (L x l x h): h 40 x 36 x 106 cm Â&#x201E; per buc.

Â&#x201E;=8 8% Â&#x201E;D8 > Â&#x201E;Dimensiuni

(L x l x h): 60 x 60 x 92 cm Â&#x201E;per buc. 44609345

21209267

Mobilier indoor

Culori: Wenge

Crem

159

90

cu TVA

,

229

90

cu TVA

,

21


/) COADฤ‚ LEMN รŽMBRฤ‚CATฤ‚ รŽN PVC

ย„ A ย‡ )B) ย„ per

buc.

85783199

Mฤ‚TURฤ‚ STRADฤ‚

1

ย„F. 

099

ย„per

cu TVA VA

,

14

COลž GUNOI CU SCRUMIERฤ‚

99 cu TVA

,

ย„ G $ ย„ per

buc.

70327556

buc.

MOP MICROFIBRฤ‚ ฤ‚

41858127, 41858143

ย„49. 

Culori:

ย„per

buc. 

K

47527627

 

59

99

SUPORT MOP MICROFIBRฤ‚

cu TVA

,

ย„per

 8  8  

EUROPUBELฤ‚ CU ROLE

15

ย„ *. ย„

buc.

47527619

per buc.

41310780, 46704722,

COADฤ‚ ALUMINIU MOP

99

ย„?  ). ย„per

buc. cu TVA

,

44833309 9, 4483 448333 44 48333 3317 17 7 44833309, 44833317

19589399

SISTEM DE CURฤ‚ลขENIE PROFESIONAL

ย„*  &

*9 T ย„ 

/ ) /) 

47115860

22

199

90

cu TVA

,

" , 8 " 8  " 8 & "  

519

90

cu TVA

,


 

6 kg

Cร‚NTAR PS50

ย„ F ) 

SERTAR CASฤ‚ DE MARCAT HS 330

ย„?N A? ย„+ B

ย„ 

 , 

 T$  8  9 T$  % ย„ ย„  $ ย„   ย„ ?  ' $ $ ( 4F $ 449 $ . 

ย„< 8  ย„?  

' $8( *4. $ )@. ย„ )*  43872365

43872472

119

489

90

cu TVA

,

90

cu TVA

,

Cร‚NTAR ACS CU BRAลข

ย„ ย„ ?N A?

PLATFORMฤ‚ VD 310

ย„ ! 

ย„ # *.. 

 $

ย„ + $ *. $ 9*. 

ย„  )* 

ย„ = ).*.

 

ย„ * 

37556537

ย„ L $B  ย„ !T 8

15

kg

ย„ #B 8 RB

OIML GGGB G6 ย„ !  )* 6 ย„  )* 

ย„&  8

46190773

ย„  )* 

37556529

529

90

cu TVA

,

4. ยˆ ). ย„ + GKYkB T A? ย„ ). +AM" ). ย„ ?  4)9 $ 44. ย„ + 4.. $ *4. ย„  )*   17044611

1.289

,

   

30 kg

Cร‚NTAR SPC GK CU BRAลข

ย„ & 

90

cu TVA

ย„&  8

ย„  )* 

16921413

659

90 cu TVA

,

23


FIERBฤ‚TOR VIN/APฤ‚

ย„ + )Z.. J*Z9.. W

ย„ Capacitate:

5 l/10 l

FIERBฤ‚TOR-TERMOS OS S ST-EK8035 ย„

Capacitate: 5,2 l

ย„  $

ย„ #  $8

ย„ E   9"@.ย ย„ L% , ย„ Auto-oprire ย„ 8 8

ย„ = 4.")..0C ย„  )* 

10 L: 

22447601

22010052

800

169

90 0

cu TVA TV VA A

,

APARAT PREPARARE VIN FIERT 3652/3

ย„ + )Z.. J ย„ G  ย„ *@ ย„ D8 

ย„ = 8 ย„ E  

la cald 57807828, 42275941

299

90 9 0

ccu u TV TVA VA A

,

CAFETIERฤ‚

1500

ย„G $ 

E)

ย„ )* 

CAFETIERฤ‚ CP - 10

5 L:

ย„Capacitate:

21991880

44986552

369

90

cu TVA

,

24

10 l

389

90 0

cu TVA A

,

+,-.

COD ARTICOL

CAPACITATE

PREลข CU TVA

CP-15

21846555

15 LITRIY  > 8  ,8   B  %  % <B >  $ Z 6& %  8%     6& 6&

8       8% <RADY< ย‹NZ !   8%  Z !=RKยŒGR A   ,      8 <Z G

    % 8 %,  Z Q %  % B    B >   , B > 

 % > ,   Z R 8 %  > B 8  D

 L Z Q % <B     8 #B #B 6 6 R Z +  $ > Z <RADY< !<Vย‹!DDH <DAB L *4)B L,B GE DY)).94F-B KZ DZZ S.F*..)B  **-*-. 

04 07 gastro nf down  
04 07 gastro nf down  
Advertisement