Page 1

Dünden Bugüne Notlar Belgeler Foto¤raflar

CERBE Denizalt› Gemisi, Temmuz 1957’de Çatalzeytin önüne geldi. Sandallarla, motorlarla karfl›land›. K›y›ya ç›kan personeliyle voleybol karfl›laflmas› yap›ld›. Çatalzeytinspor’un kazand›¤› maçta Esat AÇIKGÖZ, Turan TEK‹NEL, Vahit TEK‹NEL, Özdemir ÇINAR, Yaflar KARAHAN, Orhan ‹NCEMUSTAFA, Yüksel KARAHAN, Fikri KARAHAN oynad›lar. Denizalt› Gemisinden Çatalzeytin Ortaokuluna kitap ba¤›fl› yap›ld›.


dünden bugüne notlar, belgeler, foto¤raflar 1919’da ÇEK‹LEN TELGRAF HARB‹YE NEZARET-‹ CEL‹LES‹NE Milletin emellerine ve vatan›n ç›karlar›na karfl›, hasta siyasetle milletin duygular›n› incitmekte olan merkezi hükümetten koparak, Sivas’ta toplanan kongreye ba¤l›l›¤›m›z› ve kongrenin kararlar›n› tamamen kabul etmifl oldu¤umuzu beyan ederiz. Ve ulular›n en kutsal› Padiflah Efendimiz Hazretlerine tam ba¤l›l›¤›m›z› arz ederek, milleti tatmin edecek yasal bir kabineye yerinin b›rak›lmas›n› bekleriz. 27 Eylül 1919 Çatalzeytin Nahiyesi Belediye Reisi Umum Ahali Nam›na Mehmet Hüsnü

Orman Muamelât Me. Ali

Yüzbafl› Halil

Mektep Baflmuallimi Nuri

Telgraf Müdürü Ali

Nahiye Müdürü Süleyman

Rüsum Memuru Mustafa Efendi

Orman Mesaha Memuru Mustafa

Not : Bu belge Harp Tarihi Vesikalar› Dergisinin 44. say›s›ndan al›nm›flt›r. Belgeyi Belediye Baflkan› M. ‹hsan U⁄UZ’a ‹stanbul’da Muhasebecilik yapan hemflehrimiz ‹hsan KARAU⁄UZ ve efli Zerrin KARAU⁄UZ ulaflt›rm›fllard›r.

KANUN NO: 6324 YEN‹DEN (21) KAZA KURULMASI HAKKINDA KANUN 4 Mart 1954 324 ciye

An›tkabir önünde Ankara’da 1954’te çekilmifl foto¤raf... ‹lçe olduktan sonra teflekkür ziyaretine giden heyet: Hüseyin Avni ‹NCE (Belediye Baflkan›), Hüseyin KARAHAN (Terzi), Kemal ‹NCE (Esnaf), Mustafa ÖNÜRALP (Esnaf), Mümtaz TEK‹NEL (Esnaf), Ali Bayram AKÇAY, Nahit KARAHAN, Nurettin AKÇAY

(Resmi Gazete ile neflir ve ilan›: 10 Mart 1954-Say›:8654) 3.t, Düstur, c.35-s.1362

Tafll›çay (A¤r›), Göynücek (Amasya), Y›¤›lca (Bolu), Arhavi (Çoruh), Havsa (Edirne), A¤›n (Elaz›¤), Çay›rl› (Erzincan), Narman (Erzurum), Gelendost (Isparta), fiiflli (‹stanbul), Çatalzeytin (Kastamonu), Yahyal› (Kayseri), Kozakl› (K›rflehir), Gerger (Malatya), Selendi (Manisa), Akkufl (Ordu), Pozant› (Seyhan), Dura¤an (Sinop), Tonya (Trabzon), Halfeti (Urfa), fiefaatli (Yozgat), kazalar›n›n kurulmas›na dairdir. (Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar›: sayfa: 4977) Cilt:5)

Savafltepe Motoru, 10 beygir gücünde. Yük ve yolcu tafl›yan 15 ton kapasiteli motor, Çatalzeytin’de yap›ld›. (R›za Kaptan Çelikkol albümünden)

Hüseyin Avni ‹NCE, Çatalzeytin Merkez Muhtar› iken Atatürk’ün naafl›n›n An›tkabir’e nakil töreni için (Güzel giyimi ile dikkatini çekti¤i) Vali taraf›ndan Kastamonu Heyetinde görevlendirilir. 10 Kas›m 1953 An›tkabir-Ankara (‹brahim ‹nce albümünden)


Çok eski bir foto¤raf... Befl kifliden üçünü bildik, ikisini bilemedik. Soldan sa¤a; Salim Bey (Karao¤uz), ..., Esat Bey, Nazif Bey, ... (‹hsan Karao¤uz albümünden)

Nahiye Müdürü ve Halk (Atakan U¤uz albümünden)

1954 öncesi... Nahiyelik dönemi (Atakan U¤uz albümünden)

325

ciye


Eski yaz›c›lar... üçü bir arada. fievket ‹NCE, Cemal U⁄UZ, Halil KARAHAN (fianver Karahan albümünden)

326 ciye

Çatalzeytin’de toplumsal çal›flman›n öncülerinden... Ali KARAHAN... Muhtarl›k yapt›, Çatalzeytin Ortaokulu Derne¤ini kurdu. (fianver Karahan albümünden)

1950’li y›llar... Halil Çavufl (fiahin), Hüseyin Avni ‹NCE, ‹brahim ‹NCE (fiekerci), Sabri ÖNÜRALP, Mustafa ÖNÜRALP

Müezzin Mehmet BAfi ve Recep Hoca (Demir). Tenekecilik yapt›¤› için Tenekeci Mehmet olarak bilinen Müezzin Mehmet, Recep Hoca ile 15 y›l çal›flt›. 1958’de kadroya geçti. 1970’de emekliye ayr›ld›. 1977’de vefat etti. Merkez Camisinin temizli¤ini, bak›m›n› tek bafl›na y›llarca yapt›. Gürsesiyle caminin minaresinden okudu¤u ezan, her yerden dinlenirdi. (fianver Karahan albümünden)


Çatalzeytinliler, geçmifl y›llarda da güzel giyimleriyle dikkat çekerdi. O dönemin gençleri... 1940’l› y›llar... Oturan; Mustafa KARAOSMANO⁄LU Soldan sa¤a; ‹brahim KARAHAN (Halil’in ‹brahim), Vasfi ÇA⁄LAR, ..., Hüseyin Avni ‹NCE (fianver Karahan albümünden)

327

ciye

Köy Hizmetleri flantiyesi yan›nda, iflletilmeyen de¤irmenlerimizden olan Nuri fiAH‹N de¤irmeni Çelebiler Mahallesi s›n›rlar› içindedir. De¤irmenci Nuri fiAH‹N, ulusal bayramlarda özel olarak çelenk haz›rlay›p, Çelebiler ‹lkokulu ö¤rencileriyle törenlere kat›l›rd›.


OKTAY ILGAR ALBÜMÜNDEN

1956’l› y›llar... Soldan sa¤a; Erdem Çelikkol, Yaflar ‹nce, Turan Saltuk ve Turan Tekinel

Kalayc› MEHMET KARA’n›n motoru ve arka planda TIRHAN GEM‹S‹... Öndeki flah›s Oktay Ilgar 20li yafllarda....1963 y›l›

328 ciye

1956 y›l›. Ortaokul önü. Arka s›ra/ Turan Tekinel, di¤er iki kifli belirlenemedi. Orta s›ra/ Yaflar Karahan, Mustafa Er, Sabri Güzelayd›n ve di¤er iki kifli tan›namad›. Yatanlar/ Oktay Ilgar ve Orhan ‹nce

fiAH‹NBAHR‹ motoru. Bugünün anlat›m›yla denizlerin flahini. Bana Voyager of The Seas (denizlerin gezgini) adl› transatlantiki ça¤r›flt›r›yor. Bu da o y›llar bizim en sür’atli motorumuzdu. Dalgalar›n üzerinde süzülürdü. Bizim için transatlantik buydu. Y›l 1956... Özdemir Ç›nar ve Halil Karahan (day›s›) birlikteler.

Yine 1956l› y›llar... Deniz kenar›... Bir yaz günü... Ayaktakiler/ Belirlenemedi-Didi’den Yaflar, Özkan Ça¤lar, Oktay Ilgar, Baki Karahan, Öztürk Karahan, Erdem Çelikkol ve belirlenemeyen biri. Öndeki Orhan ‹nce ve ...

Çatalzeytin’li gençler. Takriben 1958 y›l›. Soldan itibaren, Erdem Çelikkol, Turan Saltuk, Orhan ‹nce ve Oktay Ilgar.


Oktay Ilgar Notu: O zaman da yeflil beyazl› tak›m vard›. ‹nebolu’ya maça gitmifltik. Ben futbolu sevmez ve oynamazd›m. Voleybol tercihimdi. ‹nebolu maç›nda beni yan hakem yapt›lar. Maç› 5-0 kaybettik. Kaleci Özkan Ça¤lar’d›. Maç içinde durmadan bana isyan ediyordu. Me¤er üç gol ofsayt imifl. Ben görmemiflim. Ben ofsayt nedir, bilmiyodum ki....! Hofl böyle hatalar flimdilerde de oluyor.. De¤iflen bir fley yok.. Ayaktakiler/ Özkan Ça¤lar, Yaflar Karahan, Erdem Çelikkol, Turan Saltuk, san›r›m Yaflar Köklü Müdürümüz, Turgut Çelikkol, belirlenemedi, Öztürk Karahan. Öndekiler/ ..., Güven Karahan, Fikret fiahin, Yüksel Özdemir, ...

‹brahim Efendinin k›z› Zehra ÖNCÜ’nün (Ç›nar), denizden motorla ‹nebolu’ya dü¤ününe gidilirken. (Özdemir Ç›nar Albümünden)

329

ciye

Biraz daha günümüze gelelim. Eylül 1982. Resimdekilerin tümü flimdi evli ve çocuklar› dahi var. Yer Ginolu’nun arkas›ndaki Karadeniz tabir etti¤imiz sahili iri tafllarla dolu ama denizi çok nefis koy... Bunlar kim mi? Sa¤dan ilk ikisi Özkan Ça¤lar’›n o¤ullar› Serkan ve Hakan Ça¤lar. Ortadaki ikili Oktay Ilgar’›n k›z› Nesli ve o¤lu Kerem Ilgar. Soldan ikili Oktay Ilgar’›n day›s› Ramazan Yelkenci’nin torunlar›....

Y›l 1958... Çelebiler’de Selim ÖZTÜRK (Ö¤retmen) - Remziye ÖZTÜRK dü¤ünü... Nurettin YILMAZER’in Kore hat›ras› foto¤raf makinesiyle çekildi. (Emin Türkay Öztürk albümünden)

1956 lardan bir di¤er Çatalzeytin deniz panoramas› Ginolu... Orhan ‹ncemustafa ve Alaaddin ‹ncemustafa kardefller. (‹rfan ‹ncemustafa albümünden)


Çelik Mehmet ‹NCE

NAF‹YE

330 ciye

Karadan yol, iz yoktu o zamanlar. Tek direkli ve yelkenli deniz motorlar›yla yük ve yolcu tafl›n›rd›. K›y›da, denizde sürekli takip etti¤imiz fiahinbahri, K›rlang›ç, Savafltepe, Sar›çiçek, Karatepe, Ç›rç›r, Hüdaverdi akl›mda kalan deniz motorlar›. O y›llar 1950’lilerde bafllayan ve 1960’l› y›llara kadar süren köylerden flehirlere h›zl› göçün zaman›yd›. Karadeniz’in her ufak sahil kentine u¤ray›p hem yük hem yolcu tafl›yan vapur zaman›yd›. Yolcu vapuru Abana’ya u¤rar, Bozkurtlular binmezdi. Onlar için ‹lifli’ye tekrar yanafl›rd›. Ayn› vapurla yolcu ine¤ini, efle¤ini de getirirdi. Haftada bir gün gelen bu yolcu gemisi ne kadar çok ilgimizi çekerdi. Ülgen, T›rhan, Kadefl, Anafarta, Etrüsk isimlerini unutmam›z mümkün de¤ildir. O zamanlar nahiye devrini yaflayan Çatalzeytin’de petrol lambalar›, sisli (teneke) el fenerleri kullan›l›rd›. Herkes ba¤, bahçe yapar, hayvan beslerdi. ‹ne¤i olmayan ev yok gibiydi. Çarfl›l›n›n bostan yeri Çaya¤z›’yd›. Karadeniz köpürür dalgalar›n› yola serer. H›z›n› alamaz çarfl›y› ziyaret eder. Dükkanlar›n bodrumlar›na kadar inerdi. Sonra geri çekilir. K›y›larda ve yol kenarlar›nda kum y›¤›nlar› oluflturur ve bu kum y›¤›nlar›n›n üzerlerinde bahar ve yaz aylar›nda mavi mavi çiçekler, al al gelincikler açard›. O zamanlar ilkokulunuza tafl merdivenden ç›k›l›rd›. Çatalzeytin, bat›da Fahri Efendi’nin (‹NCE), do¤uda ‹smail Efendi’nin (KARAOSMANO⁄LU) evinde nihayet bulurdu. O zamanlar›n havas› sanki daha güzeldi, sanki suyu daha tatl›yd›. Komfluluklar o kadar güzeldi ki herkes birbirini candan sever, yard›m›na koflard›. Çarfl›n›n ortas›nda flimdiki çeflmenin yerinde sular› göklere yükselen flad›rvan, deniz kenarlar›nda motorlar› çakan demir halatl› ›rgatlar vard›. Akflam olunca kahvehanelerde lüks lambalar› yanar, çarfl›n›n muhtelif yerlerinde sisli fenerler karanl›¤› delmeye çal›fl›rlard›. Müezzin Mehmet Efendi minareye ç›kar, gür sesiyle ezan okur, Ramazanda annelerimiz, bac›lar›m›z ellerinde fenerlerle camiye gelirlerdi. Y›l 1953’tü. Haziran ay›n›n son günlerini yafl›yordu Çatalzeytin. Sabahtan hava güzel deniz p›r›l p›r›ld›. Güllüsu’dan gelen ac› bir haberle Çatalzeytin bir anda suskunlu¤a büründü. Türkeli Kirtozalt›’da esnafl›k yapan Tahir Usta, gelini, küçük o¤lu Aliflan ve yak›n akrabalar› olan Çatalzeytin’li Mustafa Usta’n›n k›z› Nafiye ile birlikte sandalla bakla çal›s› getiriyorlard›. Güllüsu Kayal›klar›n› geçerken f›rt›na ç›k›yor, deniz patl›yor, sandal alabora oluyor. Nafiye 19 yafl›nda genç ve güzel sahil k›z›d›r, iyi yüzme bilmektedir. (O zamanlar kad›nlar gece denize girerlerdi.) Kendine güvenerek elbiseleriyle denize atlar. Azg›n dalgalarla büyük mücadele verir. Tam k›y›ya yaklaflt›¤› s›rada belindeki pefltamal› yüzünü kapat›r, kulaç atamaz, bo¤ulur. O deniz kazas›nda Tahir Usta, gelini ve Nafiye bo¤uldular, kurtar›lamad›lar. Can verdikleri yer Güllüsu oldu. 30 Haziran 1953. Çatalzeytin halk› deniz k›y›s›nda ebedi istiratgaha sevkedilecek bir yolcu Nafiye bekleniyor. Herkes büyük aç› içinde. Nafiye’nin cenazesini getiren sandal Akçay burnunda görüldü. Gençli¤ine doyamayan Nafiye’yi topra¤a verdiler, gözyafllar›yla…

NAF‹YE Dokuz yüz elli üçtü bize kara y›l oldu Çatalzeytin sahili o gün insanla doldu Haziran›n otuzu geldi güzel NAF‹YE O gün hep bütün gözler sanki sele bo¤uldu Çatalzeytin ile Türkeli aras› Güllüsu’yun vard›r sivri kayas› Ondokuzunda idi güzel NAF‹YE Gençli¤ine daha doyamam›flt› Güllüsu Güllüsu kara Güllüsu Denizin dibi oldu bir kuyu O gün estin k›zd›n canlar› ald›n Karanl›k sularda kurdun son pusu Güllüsu’da rüzgar çok yaman esti Sandal alabora oldu suya devrildi Denize döküldü dört can yoldafl› NAF‹YE çok gençti daha selviydi Güllüsu Güllüsu hain Güllüsu Denizinin dibi oldu bir kuyu O gün estin k›zd›n canlar› ald› Karanl›k sularda kurdun son pusu AL‹fiAN sandal›n üstünde durdu Babas›, yengesi suda kayboldu NAF‹YE yüzerek k›y›ya gelmiflken Pefltemal› geldi yüzüne vurdu Güllüsü Güllüsu kara Güllüsu Pefltemalla kurdun hain bir pusu Genç yüre¤i ald›n hiç ac›mad›n K›y›ya gelmiflken oldun bir kuyu Çatalzeytin ile Türkeli aras› Çatalzeytinlinin kanar yaras› Ana baba a¤lar figan ederler Yap›lamad› NAF‹YE’nin dü¤ün k›nas› Güllüsu Güllüsu kara Güllüsu Selvi NAF‹YE’ye kurdun son pusu Gencecik çiçe¤e hiç ac›mad›n K›y›ya gelmiflken oldun bir kuyu


Gramafonlu E¤lence... Fikri KARAHAN ve arkadafllar›

K⤛t para almayan, Atatürk’lü bir liradan baflka para kabul etmeyen, yaln›z yaflayan Eyüp A¤a. 331

ciye

Foto¤rafta; Safinaz Saltuk, Fikri Karahan, Kaz›m Karahan (A¤a) ve efli Bahriye Karahan’› belirledik.

Foto¤rafta; Safinaz Saltuk, Fikri Karahan, Kaz›m Karahan (A¤a) ve efli Bahriye Karahan’› belirledik.

May›s 1964 ... Ortaokul bahçesi Ayaktakiler; Kaymakam vekili Ali Haydar K›nay, Ortaokul Müdürü Ali Galip Tunceli, Türkçe Ö¤retmeni Hidayet Aykan, ‹lkö¤retim Müdürü Mustafa Öztürk, Matematik Ö¤retmeni Mehmet Ünlü


Soldan sa¤a (oturanlar); ‹lyas Güzelayd›n, Salim Kaptan (Özdemir), Abdullah Köksal. Ayaktakiler; Sad›k Bafl (Bay›ld›m), ‹brahim Akçay, Mehmet Karahan, Ömer Özçelik (Mal Müdürü), Ali Naciye ‹nce, Naip Çelikkol, Nuretin Akçay, Y›lmaz Özdemir, Yakup Erdo¤an

13 Eylül 1972 Merkez ‹lkokulu bahçesinde ö¤retmenler. Soldan sa¤a oturanlar; Mustafa Öztürk, Yusuf ‹nce. Ayaktakiler; Sevgi Afl›k, Hayri Güzelayd›n (Sabri), Selma Özdemir, Suzan ‹nce, Hüseyin Karaermifl, Hayat O¤uzhan (Selma Özdemir Albümünden)

Not düflülmemifl bir foto¤raf. "Savafl Turizm" Otobüs ‹flletmesi yan›. Ayaktakiler : A. Refik AKÇAY, Ferudun PEHL‹VAN, Orhan ‹NCEMUSTAFA, ‹smail GÜZELAYDIN. Oturanlar : Sabri GÜZELAYDIN, Dr. ‹hsan ERTU⁄RUL, ‹zzet KARACAN, Mustafa ÖZTÜRK. (Bugün hayatta kalanlar ayaktakilerden Ferudun PEHL‹VAN ve Orhan ‹NCEMUSTAFA) (Atakan U¤uz albümünden)

1970’li y›llar... Deniz k›y›s›nda sahile vuran köpek bal›klar›n› izleyenler... (Hayat O¤uzhan albümünden)

332 ciye

Oturanlar; Vasfi Demirk›ran, Kenan Acar, Yüksel Karahan. Ayaktakiler; Nurettin Usta, Fikri Karahan, Remzi Karabulut, ‹brahim Sesver, Kemal Bozkurt, Mustafa Karaosmano¤lu, Zihni ‹nce, Suat Karabulut (Vural Karabulut albümünden)

Bir festival öncesinde... Mermerpark›n eski hali


Nine, torunlar, çoban köpekleri ve hayvanlar (Özbay Ailesi) ... Köprücek/1975 (Emin Türkay Öztürk albümünden) 333

ciye

S›rakonak’ta 1987 Kurban Bayram›nda yemek kazanlar› (Bahattin fientürk albümünden)


Çatalzeytin Lisesi Ö¤retmenleri, bugün y›k›lm›fl olan eski fabrika binas› önünde 19 May›s provalar›nda. Festivallerin yap›ld›¤› bugünkü spor salonu karfl›s›ndaki bina. Oturanlar; Ertan Yenice, Emin Türkay Öztürk, Fikri Çelik, Ahmet Aslanda¤. Ayaktakiler; Mehmet Uyar, Ahmet Demir, Niyazi Dönmez, Macit Avc›, Hüseyin Akyavuz, Erol Yaz›c›, Kadir Akkaya

13 Aral›k 1994. Çatalzeytin Mektubu Gazetesi’nin ‹stanbul fiehir Lokantas›nda yap›lan 13. Yay›n Y›l› Gecesi. Gazeteden onur belgesi alan hemflehrilerimiz; Sa¤dan sola; Özkan Ça¤lar, Selim Öztürk, ‹brahim Do¤an, fievket Demirci, Emin Türkay Öztürk, ‹lhan Acar, Selçuk Y›lmazer, Esat Kaplan (Arkada)

23 Temmuz 1982’de 6. Festivale kat›lan Özay Gönlüm ile hat›ra foto¤raf› çektirenler. Birinci s›ra; Y›lmaz Do¤an, Nevzat Karahan, Mustafa Do¤an, Süleyman Do¤an, fierafettin fiahin. ‹kinci s›ra; Mustafa Akyol, Dr. Zafer Ça¤lar, Özay Gönlüm, Emin Türkay Öztürk, Sadi Kaya, Cemal Y›ld›r›m

1982 Festivalinde Avc›lar At›fl Sonras›... Öndekiler; Hüseyin Güzelayd›n, Ahmet Karacan, Safi Güzelayd›n. Arkadakiler; Emin Türkay Öztürk, Ahmet Türk, Gökay Öztürk, Vural Karabulut, Avni Do¤an

334 ciye

Didi’de 19 Mart 1985’te meydana gelen heyelan yolu kapatt›. Heyelandan kayan bir minibüs, bir otobüs befl gün yolda mahsur kald›.

29 Ekim 1981 Cumhuriyet Bayram›. Emin Türkay Öztürk, günün anlam ve önemini belirten konuflmas›n› yaparken...

6.9.1999 Mustafa ÖZTÜRK


40 YILLIK DAVA ALEYH‹M‹ZE SONUÇLANDI

SARAYOLU⁄U’NU KAYBETT‹K Bat› Karadeniz’in önemli yaylalar›ndan olan Sarayolu¤u’nu 40 y›ll›k dava sonucunda kaybettik. Padiflah ferman›yla S›rakonak, Yunuslar, K›z›lcakaya köylerine kay›tl› olan yaylan›n bir yan› Yaral›göz’e dayal›. Bu bölüm 1940’ta elimizden ç›km›fl, Devrekani K›sac›k köyüne verilmiflti. Yayla konusunda Taflköprü Bozarmut köyü ile uyuflmazl›k 1946 y›l›nda Taflköprü’de bir dava aç›lmas›na yol açt›. Yaylada 1951’de fiükrü YÜKSEL,1969’da Ahmet DEM‹REL adl› çobanlar›m›z öldürüldü. Yaylan›n mülki s›n›r› 1954’te Taflköprü’ye verilmiflsede bu karar Dan›fltayca bozuldu. Bir ara K›z›lgöl ad›yla hazineye devir karar›n› da temyiz onaylamad›. Süregelen mahkemeler sonu en Sarayolu¤u Yaylas› Taflköprü ilçesi Bozarmut köyüne verildi. fiimdi bu karar› Yarg›tayda onaylam›fl durumda. Akar› bakar› Karadeniz’e olan yaylan›n 1500 büyükbaflhayvan› bar›nd›ran ekonomik kapasite var. Yayla konusunda geçmiflten günümüze davan›n Taflköprü’de görülmüfl olmas› nedeniyle üç köyümüz (Yunuslar, S›rakonak, K›z›lcakaya) ve tüm ilçe hakk›m›z› savunamam›fl olman›n buruklu¤unu ekonomik kay›pla beraber duyuyor. K›rk y›l içinde ço¤u davalara ulafl›m aksakl›¤› nedeniyle gidilemedi. Çatalzeytin Mektubu, 20 Aral›k 1985, Say› 46

‹li / ‹lçesi Köyleri

ÇATALZEYT‹N-TAfiKÖPRÜ ‹LÇE SINIRLARI Çatalzeytin ilçesine ba¤l› Çatak, Hac›reis, Hac›reissökü, Karcakaya ve Taflköprü ilçesi Merkez buca¤›na ba¤l› Kayadibi Köyü bölgesindeki ‹K‹ ‹LÇE ARASI SINIR Sarayolu¤u’ndaki p›nardan bafllayarak, buradan güneye do¤ru yolu izleyerek bu yolun Sarayolu¤u Tepesinin kuzeyinden geçen yolla kesiflti¤i noktaya çekilen hat, buradan do¤uya do¤ru bu yolu izleyerek, 1746 rak›ml› tepenin güneydo¤usundaki üç yol kavfla¤›na çekilen hat, buradan bu yolu güneye do¤ru izleyerek bitim noktas›na çekilen hat, buradan bu yolun güneyindeki Kurudereyi izleyerek bu derenin güneyindeki Kayal›koru deresiyle paralel gelen yolun Kuruduru ile kesiflme noktas›na çekilen hat, buradan dere Koru deresiyle paralelindeki yolu kuzeye do¤ru takip ederek, Kömüfl Yaylas›ndan geçerek 1669.7 rak›ml› Ç›r›kkafl› tepe ile türbe ile türbe aras›ndan gelen yolun kesiflti¤i noktaya çekilen hat, buradan bu yolu güneye do¤ru izleyerek 1969.7 rak›ml› Ç›kr›kkap› Tepesinin do¤usundaki isimsiz tepenin kuzeydo¤usunda bulunan türbede son bulan hat. Taraflar›n karfl› taraf s›n›r› içinde kalan genel ve özel haklar› sakl›d›r. 5442 Say›l› ‹l ‹daresi Kanununun 2. maddesinin (B) ve 7267 Say›l› Kanunla de¤iflik (D) f›kralar›na göre kararlaflt›r›lm›flt›r. ‹dare Heyeti Karar›n›n Tarih ve Nosu:9.10.1983-29381

KASTAMONU-ÇATALZEYT‹N /

YAYLA SINIRI

S‹NOP-TÜRKEL‹ SINIRI

S›rakonak, Yunuslar, K›z›lcakaya köyleri ile Karacaka ya, Sökü, Hac›reis, Hac›reissökü köyleri aras›ndaki YAYLA anlaflmazl›¤› s›n›r›. Çatalzeytin ‹lçe ‹dare Kurulunun (S›rakonak, Yunuslar, K›z›lcakaya köyleri ile Karacakaya, Sökü, Hac›reis ve Hac›reissökü köyleri aras›ndaki yayla s›n›r› itilaf›n› çözüme ba¤layan) 14.10.1986 tarih 1986/80 say›l› karard›r. Anlaflmazl›k konusu s›n›r K›nal›tafl, Kanl›dere, Gölebe S›rt›, Elekçisuyu, Karasak, Çaflur Deresi, Ericek Çay›, Fellahl› tarlas› s›rt› (K›rlang›ç-Kalasl› s›rt› ve Hisarmaya ç›kan hat olup: As›l itilaf konusu bu hatlardan; Fellahl› s›rt›n›n, Fellahl› Yaylas› ile K›rlang›ç Yaylas› aras›ndaki s›rt›n Fellahl› Yaylas› s›rt› oldu¤una ekli krokide k›rm›z› kalem ile geçen s›n›r olarak çizilmesine, Fellahl› tarlan›n hemen bu s›rt›n bat›s›ndaki daval› köylerin Atçay›r› olarak, davac› köylerin Fellahl› tarlas› olarak iddia etti¤i tarla olarak tesbitine. Yayla üzerinde müflterek kullan›lan k›s›mlar›n aynen eskiden oldu¤u gibi kullan›lmas›na. ‹dare Heyeti karar›n›n tarih ve nosu : 14.10.1986 tarih 80 no.

: Kastamonu-Çatalzeytin, Sinop – Türkeli : 1-Akçakese, 2-Çatak, 1-Çatakgerifl, 2- Çatakgüney, 3- Çatakörencik

KASTAMONU ve S‹NOP ‹LLER‹ ARASINDA TESB‹T ED‹LEN ‹K‹ ‹L ARASI SINIRI: Çatak ve Çatakgüney köyleri aras›ndan geçen Kuruçay› Arpaçay› "Menba› güneybat› ‹stikametinde" Çatak Deresinin "Arpa Çay› menba› istikametinde bu ad› almaktad›r." U¤urluca Deresi ile Yayla Olu¤u Deresinin kavflak noktas›ndan güneydo¤u istikametinde Arpal›k Yokuflu, su bölümünü takip ederek 1445 rak›ml› tepe ve yine ayn› istikamette su bölümünü takip ile Ovac›kçay› Tepesi buradan güney istikametini su bölümünü takip ile Ovac›k Yaylas› güneyindeki boyun noktas›ndan güneye inen Kuru dere ve yol kavfla¤› buradan Tana Tepesi bu tepenin bat›ya do¤ru uzanan su bölümünü takip eden Tarhana Tepeden güneye do¤ru " Türbe bulunan boyun noktas› güneyindeki tepe oradan güneydo¤u istikametinden su bölümünü takiben karfl› s›rt devamla burun noktas› oradan güneye do¤ru Kurudere, Handeresi, Handere’sini do¤uya do¤ru takip ederek Han Ma¤aras› buradan güneye Kavakl› Yalak Tepelerini takiben 1576 rak›ml› tepe oradan güney istikametine boyun noktas› ve 1544 rak›ml› tepe tepeden do¤u istikametinden Sar›kaya s›rt› su bölümünü takiben Hac›a¤a Tepesi oradan güney istikametini" su bölümünü 500 metre takip ettikten sonra do¤uya uzanan s›rt›n su bölümünü takip eden 1740 rak›ml› Kuruçam Tepesinde son bulan hat. NOT: Taraflar›n; karfl› taraf s›n›r› içinde kalan genel ve özel haklar› sakl›d›r. ‹dare Heyeti Karar›n›n Tarih ve Nosu: 3.7.1968 -6305

GÜNEfiLER KÖYÜ ‹LE FINDIKLI KÖYÜ ARASINDAK‹ SINIR Bat›dan do¤uya do¤ru Susak Bo¤az›, Dar› Gerifli, Yumrutafl, Sar›azma Göynü¤ü, Karagöl Deresi, Kanl›kaya ve Yabu De¤irmeni olarak tesbitine, her iki taraf›n karfl› taraftaki haklar›n›n mahfuz kalmas›na. ‹lçe ‹dare Kurulu Karar› ‹l ‹dare Kurulu Karar›

: 27.03.1968 – 19 : 03.01.1969 - 48

335

ciye


1963 YILINDA KAYMAKAMLIKÇA HAZIRLANAN DA⁄KÖY-‹SMA‹L RAPORU T.C. Çatalzeytin Kazas› Hususi ‹dare Memurlu¤u 29.7.1963 Çatalzeytin

Say›: Da¤köy ve ‹smail Köyleri Hk. Vilâyet Makam›na Kastamonu

336 ciye

‹lgi : 10/1/1963 tarih Özel idare Köy Bel.B.5/37 say› ve 4/2/963 tarih ve Özel ‹dare köy Bel.B. 5/127 say›l› yaz›lar› karfl›l›¤›d›r. Mezkür yaz›lar üzerine Bozkurt ilçesine ba¤lanmak isteyen ilçemiz köylerinden Da¤köy ve ‹smail Köyünün talepleri 3324 say›l› genelge esaslar›na göre tetkik ettirilerek Kad›n ve Erkek nüfusunun bir kalemde gösteren dört nüsha tasdikli cetvel, köylerin her iki ilçeye olan mesafelerini gösterir dört nüsha cetvel, seçim yeterli¤ini haiz olanlar› gösterir dört nüsha liste ve buna istinaden baflvurulan halkoyu (plebisit) neticesi ve /200.00 mikyasl› paftadan ç›kar›lan dört nüsha kroki iliflikte sunulmufltur. Mezkür genelge esaslar›na göre bu iki köyün ayr›lma istekleri üzerindeki Kaymakaml›¤›m›z›n Mütalaas›n› arz etmeden önce Köylerin ayr›lma sebeplerinin tahlili faydal› olacakt›r. Ayn› daktilo ve ayn› iddialarla haz›rlanan dilekçelerin muhtevalar›n›n esas noktalar› flu üç mevzuda toplanmaktad›r. A. Bozkurt daha yak›nd›r.Bozkurt'a gitmek daha kolayd›r. B. ‹ktisadi ve sosyal ba¤lar Bozkurt'la daha s›k›d›r.Oradaki esnafla daha müsait flartlarla temas edilmektedir. C. Okul müflterektir.Yan› ayr› ayr› okul gerekmektedir. A- Bu sebeplerden birincisi olan daha önce 13.10.1962 tarih ve 282 say›l› yaz›da belirtili¤i üzere ciddi bir esasa dayanmamaktad›r.Bugün bu iki köyün ilçemiz merkezi ile münasebetleri Kastamonu flosesinden istifade edildi¤i takdirde azami 2,2.5 saatlik bir zamana ihtiyaç göstermektedir.Zira Çatalzeytin-Kastamonu flosesi üzerinde 18. Kilometre mesafeden köye giden köy yolu niha 45dakikada köye ulaflmaktad›r.Bilhassa köylülerin ‹lçe Merkezi ile münasebetlerin en s›k› oldu¤u Pazar günleri Motorlu nakil vas›talar› ile 18.kilometredeki Döngel p›nar› mevkiine kadar gelmek mümkündür.Bundan sonra 3 kilometrelik bir yaya yolu ile köye inmek gerekmektedir ki,Çatalzeytin'in di¤er köylerinin ekserisi 3-4 saatlik yaya yürümeyi icabettirecek bir mesafededir. Dilekçelerde de belirtildi¤i üzere Bozkurt 2-5-3 saat mesafede oldu¤una göre bu iki köy için tercihe flayan bir ciheti bulunmamakta ve yak›n mesafe bak›m›ndan Çatalzeytinden ayr›lmas› ve Bozkurt'a ba¤lanmas› hiçbir zaman mutlak bir zaruretin neticesi olmamaktad›r. Kastamonu -Çatalzeytin ve Kastamonu-Bozkurt yollar›n›n aras›nda kalan bu iki köy için Çatalzeytin ve Bozkurt ayn› durumdad›r.Hatta bu köyler halk› Kastamonu-Çatalzeytin flosesinden bu köylere giden üç kilometre yolun vas›ta geçecek hale getirilirse taleplerinden vaz geçeceklerini müteaddit vesilelerle belirtmifl bulunmaktad›rlar. Bu konuda netice olarak arzetmek isterim ki Da¤köy ve ‹smail köya halk›n›n Çatalzeytine gelmek için yol ve mesafe bak›m›ndan katland›klar› fedakârl›k di¤er köylülerimizin ço¤unun katland›klar› fedakârl›ktan çok fazla olmad›¤› gibi Bozkurt'a gitmek için katlanacaklar› fedakârl›¤a eflittir.Bir tak›m yersiz direnmelerle vakit geçürmeyüp güzergâh› tesbit eden yollar›n› zaman›nda açm›fl olsa idiler bugün çok daha rahat bir flekilde Çatalzeytin'e inmeleri kabil olacakt›. B-‹kinci husus ise yine ciddi bir önem tafl›maktan uzakt›r.Çatalzeytin ilçe olmazdan önce ‹nebolu'ya ve Abana'ya ba¤›l bir nahiye oldu¤una göre Köylerin birbiriyle ve kasabalarla olan münasebetleri hiçbir farkl›l›k tafl›mamaktad›r.Yani Da¤köy ve ‹smail ile Bozkurt'un münasebetleri ile meselâ Çubuklu köyü ile Boz-

kurt'un münasebeti mahiyet ve mana bak›m›ndan büyük bir farkl›l›k arzetmemektedir.Sonra bugün Çatalzeytin'in çal›flan ifl gücü Karabük'tedir.Ve miktar itibariyle oldukça mühimdir.Bu iflçiler kazançlar›n›n mühim miktar›n› ailelerine gönderdiklerine göre iktisadi bak›mdan Karabük'le bir ba¤ iddias› ve Çatalzeytin'in Karabük'e ba¤lanmas› yolundaki bir talep nas›l keyfi ve garipse Bozkurt'ta daha çok insan tan›yoruz bizi Bozkurt ilçesine ba¤lay›n fleklindeki talep de o kadar subjektif ve 3342 say›l› genelgeyle ‹l ‹daresi kanununun ilgili maddelerinin mana ve ruhuna ayk›r› bulunmaktad›r. Köylerin birbiriyle ve komflu kasabalarla olan al›flverifllerinin idari bir birime geçmek mecburiyetine ba¤lamak isabetsiz bir mant›k ve nihayet maksatl› bir talebi,idari,sosyal,iktisadi kelimelerinin gölgesinde gizleme gayretinden ibaret bulunmaktad›r. C.Tek ilk okulun Bozkurt ilçesine ba¤lan›nca iki tane olaca¤›n› zannetmek ve bunun için Çatalzeytin'den ayr›lmak ise bugünkü planl› ve disiplinli kültür çal›flmalar›na en hafif deyimle bigane bulunmak demektir. Bozkurt ve Çatalzeytin ayni vilayetin ilçeleri oldu¤una göre Da¤köy ve ‹smail köyü hangi ilçeye ba¤l› olursa olsun imkanlar müsaade ettikçe ve ihtiyaç zarurileflince ayr› ayr› okula kavuflacakt›r. Yukar›da arzedilen hususlar bu iki köyün idari taksimattaki yerinin de¤ifltirilmesini bugün için zaruri k›lmaktan ne kadar uzak bulundu¤unu göstermektedir. Bu iki köy ve Bozkurt hududundaki baz› köyler devaml› flekilde politik baz› gayeler ile tahrik edilmekte bir tak›m ölçüsüz vaatlerle aldat›lmakta,köy nüfusunun %5 inin destekledi¤i müracaatlarla resmi makamlar iflgal edilmektedir. 1956 senesinde Da¤köy'ünün yine Bozkurt ilçesine ba¤lanmak için bir müracaatlar› olmufl gerek Kaymakaml›¤›n mütalaas› gerekse köy ihtiyar heyetinin taleplerinden vazgeçmesi sonunda bu mevzu karara ba¤lanm›fl ve Da¤köyü Çatalzeytin ilçesi idari hududlar› içersinde kalm›flt›r. Mevzuunun tekrar hortlat›lmas› Abana ve Bozkurt aras›ndaki iddian›n bir baflka yönünü teflkil etmektedir.Hatta makama intikal eden baz› gayri resmi bilgiye göre Bozkurt ilçesi bu iki köye nahiye kurulaca¤›n›n vaat etmifl bu suretle vatandafllar›n tekrar müracaatlar› sa¤lanm›flt›r. Her iki köyün taleplerinin tahlilinde ve Bozkurt ilçesine ba¤lanmak arzusunun bir zaruret ve gerçek esaslara ba¤l› olmad›¤›n› belirttikten ve iste¤in hakiki manas›n› ifade ettikten sonra bu iki köyün Çatalzeytin idari hududlar› içersinde kalmas›n› gerektiren sebepler ve bu konu hakk›nda ki Kaymakaml›¤›m›z mütalaas› afla¤›ya ç›kart›lm›flt›r. A.CO⁄RAF‹ DURUM: Çatalzeytin co¤rafi konum itibariyle Akçay ile Ku¤u çaylar›n›n tabii olarak s›n›rlad›¤›,ortalama olarak 145 km2 lik bir saha üzerine yap›lm›fl küçük bir ilçedir.Akçay ilçeyi Türkeli'den ay›r›rken Ku¤u çay›da Bozkurt'tan ay›rmakta,bu sebeple hudud tayininde üzerinde hassasiyetle kurulan tabi ve belirli noktalar kendili¤inden tahakkuk etmektedir.Krokiden anlafl›laca¤› üzere Da¤köy ve ‹smail köyü Harda çay›n›n küçük kollar› aras›na yerleflmifl bulunmakta ,ilçenin bat› hududu bu civarda Kastamonu-Bozkurt il yoluna istinat etmektedir. Görünüyor ki Çatalzeytin -Bozkurt hududu Ku¤u çay› ve il yolu ile en ideal flekline kavuflmaktad›r. Bir an için Da¤köy ve ‹smail köyünün Çatalzeytin'den ayr›ld›¤›n› düflünecek olursak 6 köyün s›n›rlar› ve iki ilçe hududlar›n›n tesbitinde göz önüne al›nmas› gerekli esaslar muvacehesinde çizilmesi ve tesbiti son derece güç,hatta daimi huzursuzluk ve nizaya sebebiyet verecektir. ‹DAR‹ DURUM : Çatalzeytin 1954 senesinde ilçe olurken 24 köyü içine almakta idi,bilahare Türkeli'den tefrik edilen 12 köy ile 36 köy Çatalzeytin'e ba¤lanm›fl bu surette amme hizmetlerinin vatandafla en kolay ve en çabuk ulaflmas› prensibi gerçeklefltirilmifltir. Da¤köy ve ‹smail ise Çatalzeytin'de nahiye teflkilat› kuruldu¤u


zamandan beri (1321 de) Çatalzeytin'e ba¤lanm›fl 58 senelik bir süre ba¤l›l›klar›n› devam ettirmifllerdir. 1956 senesinde Bozkurt'a ba¤lanmak için yap›lan teflebbüs ilçe ve il ilgili kurullar›n›n hakl› ve isabetli karar› ile akim kalm›fl bulunmaktad›r. Bugün bu iki köyün Bozkurt'a ba¤lanmas› tahakkuk etti¤i takdirde Bozkurt hududundaki di¤er Ku¤u, Samanc›, Filizler, Canlar,Yenibeyler,Cedidli ve Kirazl› köylerinin de Bozkurt'a ba¤lanmas› keyfiyeti halli gereken bir problem olarak ortaya ç›kacak bu takdirde de Çatalzeytin'in ‹DAR‹ B‹RL‹⁄‹ parçalanacakt›r. Esasen kaplad›¤› saha itibariyle ufak bir ilçe olan Çatalzeytin tabiri amiyanesiyle kufla benzeyecektir. Bugün idari teflkilatta bulunan reorganizasyon çal›flmalar›n›n gayesi hiçbir zaman idari birimlerin küçültülmesi veya parçalanmas› maksad›n› istihdaf etmedi¤ine göre hem ta Çatalzeytin'de karakol teflkilat› mevcut iken yani 1321 senesinden de evvel Çatalzeytin karakoluna asayifl bak›m›ndan ba¤l› olan bilahare nahiye teflkilat›n›n kurulmas› ile 58 senelik idari bir ba¤l›l›¤› zarurilefltiren sebepler ve ilçe teflkilat› kurulduktan sonra Çatalzeytin'den ayr›lma talebinin reddine esas olan idari özellikler de¤iflmedi¤ine ve hem de bugün içinde bulundu¤umuz idari reform çal›flmalar›n›n gayesine ayk›r› oldu¤una göre Da¤köy ve ‹smail köyünün Bozkurt'a ba¤lanmas›n› zaruri k›lan idari bir sebep asla bahis mevzuu olamaz. ‹KT‹SAD‹ DURUM: Çatalzeytin ve havalisi istihsal faaliyetlerinin k›s›r ve baz› maddelerin mutlaka d›flardan temin edilmesi zaruriyetiyle karfl› karfl›ya bulundu¤undan patates,saman ve benzeri ürünler bak›m›ndan Devrekâni,ya¤,fleker,un ve benzeri maddelerinin ‹nebolu,Kastamonu ve ‹stanbul'dan istifade etmektedirler.Bu bak›mdan Bozkurt ve Çatalzeytin'in iktisadi bünyesi aynidir.Da¤köy ve ‹smail'in iktisadi ihtiyaçlar›n›n temin için Bozkurt'u seçmeleri esasl› bir tercih sebebine dayanmamaktad›r.‹lçe merkezindeki esnaflarla münasebet ve münasebetin samimiyet derecesi takdir buyurulur ki demokratik ve liberal esaslara dayanan iktisadi düzenimizde vatandafl ve esnaf›n serbest davran›fllar›na istinad etmektedir.Bunun flu veya bu ilçeye ba¤l› olmakla de¤iflmeyece¤i aç›k bir hakikatt›r.Hizmetler arzedilmekte müstehlikler imkanlar›na göre istifade etmektedirler.Da¤köy ve ‹smail'in Çatalzeytin hududlar› içersinde kalmas› hiçbir zaman Bozkurt ve di¤er ilçelerle iktisadi münasebetler kurmas›na mani de¤ildir. Ve hiçbir zaman da bir ilçe köylerinin her türlü ihtiyac›n›n yaln›z bafl›na temin etmek gibi iktisadi bir mecburiyete ba¤lanamaz,. Bugün bizzat Türkeli ilçesinin yerlileri haftal›k ihtiyaçlar›n› Çatalzeytin pazar›ndan temin etmektedirler.Ve aç›k bir gerçektir ki Çatalzeytin pazar› di¤er emsallerinden ifltirak nispeti ve iktisadi ve trafik bak›m›ndan çok üstündür.Hava flartlar› son derece kötü olmad›¤› takdirde Çatalzeytin'e Pazar günleri gelenlerin say›s› 2000 ila 4000 aras›nda de¤iflmektedir. fiu halde iktisadi bünye bak›m›ndan yek di¤erine tercih sebebi olmayacak Bozkurt ve Çatalzeytin ,Da¤köy ve ‹smail köyü için ayni iktisadi elveriflli¤i haizdir. Ve Da¤köy ‹smail köyünün Bozkurt'a ba¤lanmas›n› gerektiren iktisadi bir mecburiyet yoktur. Z‹RA‹ DURUM: Ayanc›k'tan bafllayarak Kastamonu sahili ilçelerini içine alan arazi kesimi jeolojik bak›m›ndan ayn› yap›ya sahip olup zirai bak›mdan küçük aile çiftçili¤ine ancak imkan veren ormanl›k ve engebeli bir karakter arzetmektedir. ‹lçemizin tüm köyleri çok dar arazilerinde her türlü zirai ürün çeflidi ekilifli yapmak zorundad›r.Vilayet Makam›n›n da yakinen malumattar oldu¤u üzere m›s›r ve bu¤day Adapazar›,Trakya,Samsun bölgelerinden ve T.M.Ofisinin yapt›¤› tahsislerden sa¤lanmaktad›r. T.M.Ofisi Çatalzeytin'in ulaflt›rma imkanlar›n› göz önünde tutarak ilçe merkezinde bir ofis iflyeri açm›fl ve köylerimizin bu¤day ihtiyac› tamamen karfl›lanm›flt›r. Köylü her zaman ilçede bu¤day› haz›r ve ucuz olarak bulmaktad›r. Da¤köy ve ‹smail'in bu¤day› Bozkurt'ta mutemet eliyle yap›lan sat›fltan temin etmesi iddias›,sakat bir davran›fl›n neticesidir.Ofis iflyerinin sat›fl›n›n peflin olmas› Da¤köy ve ‹smail'in veresiye olarak al›flverifl yapt›klar› Bozkurt'u tercihlerine bir sebep olabilir ama Bozkurt'taki sat›flta ofis teflkilat›n›n bir hizmet arac›d›r.‹ster Bozkurt ister Çatalzeytin'den al›fl yap›ls›n ortada de¤iflmeyen bir unsur vard›r ki bu da her iki köyün di¤er köyler gibi zi-

rai bak›mdan bu¤day ihtiyac›n› d›flardan temin etmek zorunda olmas›d›r. Bozkurt'a ba¤lanmakla zirai bir mucizenin do¤mayaca¤› ve zirai ürünler bak›m›ndan kendi kendine yetecek duruma gelmeyece¤i aç›k bir hakikatt›r. fiu halde zirai bak›mdan da bu iki köyün Bozkurt'a ba¤lanmas› ciddi bir zaruret arzetmemekte hatta bahse deyecek bir önem bile tafl›mamaktad›r. SINIR ‹HT‹LAFLARI BAKIMINDAN DURUM : ‹liflikte sunulan Cedidli,Kirazl›,Kaymazlar,Ça¤lar ve Hamidiye köylerine ait bulunan mazbatalar›n tetkikinden anlafl›laca¤› üzere bu köylerin Da¤köy ve ‹smail köyü ile müfltereken kulland›klar› YAYLA,OTLAK‹YE ve MER'ALAR ayni idari birim içinde kalmad›¤› müddetçe nizas›z istifade edilemeyecektir. Baz› yerlerde girift ormanlar ve gayri muayyen yerlerden geçen köy hududlar› iki ilçe hududunun tesbiti bahis mevzuu olundu¤unda gayet na müsait durumlar meydana getiricektir.Halbuki bugün Bozkurt-Çatalzeytin hududu,hudud tesbitinde aranan en mühim özelli¤i nefsinde toplam›flt›r.Yani Ku¤u çay› ve il yolu nizas›z ve kesin olarak iki ilçeyi birbirinden ay›rmaktad›r. Hiçbir esasl› zarurete istinat etmeyen ayr›lma talebinin izaf› bu köye mücavir köy halk›n›n ve resmi makamlar›n mütemadiyen ›srar›na yol açacak hadiselere sebep olacakt›r.Zira bu iki köyün Bozkurt'a ba¤lanma taleplerinin tetkik safhas›nda olmas›na ra¤men komflu köy halk› daha flimdiden makama müracaat etmekte,endiflelerini izhar etmektedirler. Bugün Çatalzeytin,Bozkurt hududunu teflkil eden KastamonuBozkurt flosesi hatt› baladan geçmekte Da¤köy ve ‹smail köyü hatt› balan›n Çatalzeytin taraf›nda yani do¤u k›sm›na do¤ru yamaçlarda kurulmufl bulunmaktad›r. Bu kadar ideal bir s›n›r› bir tak›m enfüsi,subjektif ve hiçbir esasa istinat etmeyen bir taleple de¤ifltirmek fleklindeki tezahür edecek bu idari tasarruf,idari tasarruflar›n gaye ve manas›na uymayacak,bir tak›m huzursuzluklara yol açmas› bak›m›ndan bilakis tam aksi bir davran›fl olacakt›r. Keza bu iki köyün bir an için Bozkurt'a ba¤lanmas›n› düflünsek bile Bozkurt hududunun Çatalzeytin ilçe merkezine 15 dakika mesafedeki Hamidiye köyü s›n›rlar›na dayanmas›n› kabul etmek gerekmektedir ki bu husus idari taksimat haritas›n›n izah› imkans›z bir garibesi olacakt›r. Bu konuda kesin olarak belirtmek icabederse iki köyün Bozkurt'a ba¤lanmas› 6 köyle s›n›r ihtilaflar› yaratacak,iki ilçenin hududunun belli ve muayyen de¤iflmeyen noktalardan geçmesi imkans›zlaflacak ,Çatalzeytin'in ‹DAR‹ bütünlü¤ü parçalanacakt›r. NET‹CE: Gerek halk›n talebinin esaslar›n›n tahlili ve gerekse mütalaam›z›n arz›ndan sonra netice olarak belirtmek icabederse; ‹dare taksimat bak›m›ndan 60 seneden beri ve asayifl bak›m›ndan daha eski bir maziye dayanan bir müddet Da¤köy ve ‹smail'in Çatalzeytin'e ba¤l› bulunmas›n› zaruri k›lan sebepler bugün hiçbir de¤iflikli¤e u¤ramam›flt›r. Bir bak›ma politik bir bak›ma subjektif ve indi mütalaalara istinad eden,bu konudaki kanuni mevzuat›n mana ve gayesinden tamamen uzak bir tak›m iddialarla yap›lan müracaat her ne kadar köyde mevcut köylülerin ekseriyetinin tasvibini,plebisit neticesinde alm›fl ise de ,bu konuda yap›lacak idari tasarruf vatandafllar›m›z›n köklü ve esasl› bir ihtiyac›na cevap vermekten tamamen uzak ,geçici bir hevesin izaf›ndan ibaret bulunmaktan ileriye geçmeyecektir. Kaymakaml›k Makam› olarak bu talebin reddi gerekti¤i yolunda mütalaam›zla durumun takdirini Yüksek Tasviplerinize sayg› ile arzederim. (‹mza) Atilla VURAL KaymakamV. NOT: Bu rapor Çatalzeytin Kalk›nma Derne¤i Baflkan› Nurettin USTA'n›n arflivinden al›nm›flt›r. Baz› köylerimizin adlar› de¤iflmifltir. Cedidli'in bugünkü ad› ARICA, Filizler'in ad› Köklüce'dir.

337

ciye


C‹YE’YE OMUZ VERENLER S GRUP, ASTAfi GRUP, KÜTÜK MERMER S.S. ÇATALZEYT‹N ESNAF SANATKARLARI KRED‹ VE KEFALET KOOPERAT‹F‹ ANKAR, ÇANAKKALE SERAM‹K, GÜVEN‹fi DEKORASYON SERE TEKN‹K, ATAYLAR DEKORASYON, ALKAN MERMER NAZAR METAL, HEDEF T‹CARET LTD. fiT‹., AYGÜN DEKORASYON, EM‹N DÖKÜM, ÖZEL U⁄URLU HASTANES‹, ASKAR YAPI DEKORASYON, ILGAR TEKST‹L, DERG‹N MOB‹LYA AKSESUARLARI, ERCAN MAK‹NA, SF B‹LGE, KASÇETVAK, HOBBY LIFE, AYSAN NAKL‹YAT, ÜNTEL KABLO A.fi.

‹NCE KIRTAS‹YE, TEK‹NEL AKARYAKIT, ÖZfiEN KLEMENS TU⁄RANLAR DEKORASYON, HOTEL AYASOFYA, ERKA YAPI KURT MOB‹LYA, ERTA YAPI, PAT‹KK‹TAP, BAfiKENT DEKORASYON RENK ELEKTRON‹K, N‹SEN S‹GORTA, ATILIM KARTONP‹YER TUNÇ METAL, ÖZKÜTÜK MERMER, PIRPIT CAFE, NUR-PEN GÖZEM GÜVENL‹K, HALIDERE GRAN‹T, YONCA TUHAF‹YE, TEKN‹K ISI BEREKET H‹PERMARKET, ERTÜRK MERMER, F‹LATEM, DEMKUR PLAST‹K MOKROHOST, BOSKAY, KARAMAN BETON, fi‹RVANLI, ÇET‹N PRES,

338 ciye

KAPLAN DEKORASYON, ERMAK, ÇA⁄LAR MUTFAK, YILDIRIM DÖKÜM GÜLMER GRAN‹T & MERMER, AYDINLAR ELEKTR‹K, SEZER ‹NfiAAT YILDIRIM ALÇI DEKORASYON, HAMZA’NIN YER‹, MERKEZ OPT‹K, GÜVEN-‹fi DO⁄RAMA MOB‹LYA, ÇAPA RESTAURANT, ÖZTI⁄LI BRONZ YELKENC‹LER NAKL‹YAT, SETUN OTOMOT‹V, TURALPAN DEKORASYON YÜKSEL DO⁄RAMA, TOPÇUO⁄LU KONFEKS‹YON, ÖZBAY MOB‹LYA CAN KROM SANAY‹, ÖZÇEL‹K KALIP SANAY‹, KURT DER‹ YUVAM MUTFAK BANYO, SUDE ELEKTRON‹K, ÖZCAN KAPORTA BOYA ÜÇEL ALÇI DEKORASYON, fiENTÜRK DEN‹Z MALZEMELER‹-TADAL ASLAN YAPI, ÖZAYPEN, YILDIZ KARTONP‹YER, fiENTÜRK DEN‹ZC‹L‹K ERSÖZ ELEKTR‹K, ÖZDEM‹R-PEN, TUNAHAN PLAST‹K KALIP SANAY‹ GÜRTAfi KARTONP‹YER, PAfiA YAPI, O⁄UZHAN DEKORASYON BAfiAK P‹DE VE BÖREK SALONU, AKS‹GORTA, fiENAY HALI MOB‹LYA

SER ISI, DEM‹R T‹CARET, fiEREF MODSAN, ACAR ‹fi, ÖZGÜR ‹LET‹fi‹M, TOPÇULAR MERMER, ÖZCAN BORWERK, ERSOYLAR ‹LET‹fi‹M

Kendi gurbette, gönlü memlekette olan C‹YE ÇATALZEYT‹N BELGESEL‹ çal›flmam›za seyirci kalmayan Sevgili ‹fladamlar›m›za Teflekkürlerimizi sunuyoruz.

C‹YE


SELÇUK YILMAZER ve ÇATALZEYT‹N

339

ciye

Çatalzeytin’de Sonbahar


Dünden Bugüne / Çatalzeytin Ciye Belgeseli  

Çatalzeytin Ciye Belgeseli Dünden Bugüne Notlar, Belgeler, Fotoğraflar www.catalzeytinmektubu.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you