Page 1

Normativa

CATALUNYA LEAGUE

2014


NORMATIVA Catalunya League

1.- DEFINICIÓ La CATALUNYA LEAGUE és una competició d’espasa per equips, de caràcter mixta i amistós, que neix amb l’objectiu de fomentar la bona relació entre els tiradors participants. La vessant lúdica i recreativa d’aquesta prova, permetrà gaudir a tots els seus participants d’una competició de caràcter no oficial, on ha de primar el bon ambient per sobre de l’obtenció d’un resultat.

2.- EDICIÓ EQUILIBRADA La “EDICIÓ EQUILIBRADA” pretén un major equilibri entre els equips integrants, per tal de donar-li més igualtat i emoció a la competició. Això suposa una sèrie de normes addicionals, en quant a la composició dels equips i dels relleus que es realitzin a la hora de tirar. A continuació queden recollides: a) Els tiradors tindran assignada una categoria que els classificarà com a tiradors A PLUS, A, B o C. Aquesta classificació es realitzarà a principi de temporada, en base al rànking actual i de les temporades anteriors de la FCE, i al criteri dels tècnics de la FCE. b) Els equips podran ser integrats per tiradors de totes les categories, podent repetirse aquestes en el diferents membres del equip. c) Cada categoria de tirador té assignats uns punts: Tirador Tirador Tirador Tirador

A PLUS = 6 punts A = 5punts B = 3punts C = 1 punt

En el moment del encontre, la suma dels tiradors integrants de l’equip, sense comptar els reserves, no podrà superar en cap cas els 9 punts. Aquesta norma s’haurà de complir sempre a cada màniga de tres assalts del encontre. d) Un cop finalitzat l’encontre, la FCE revisarà l’acta. El no compliment de la norma de categories, serà sancionat amb la derrota de l’equip infractor per 45 a 0, i es restarà 1 punt a la classificació general.

Federació Catalana d’Esgrima - Duquessa d’Orleans, 29 – 08034 Barcelona - Tel: 93 2805196 Fax: 93 2804231


NORMATIVA Catalunya League

3.- REGLAMENT DE COMPETICIÓ Els encontres de la CATALUNYA LEAGUE es regiran pel reglament de competició de la FCE corresponent als encontres per equips, al que s’haurà d’afegir les següents normes: * En cas de que un equip no es presenti en el lloc i l’hora acordada, perdrà l’encontre per 25 a 0. *

Els propis tiradors dels equips participants s’arbitraran entre si.

* Quan un tirador rebi una targeta negra no podrà participar en el encontre següent. Per tant, en cas de que l’equip estigui composat de només 3 tiradors, suposarà la pèrdua automàtica de l’encontre següent per 25 a 0 (al menys que incorporin un nou integrant a l’equip). Durant l’encontre podran realitzar-se un màxim de 3 canvis, de manera que puguin * participar tots els integrants de l’equip, però mai podrà tornar a entrar a competir un tirador que hagi estat substituït. *

Sistema de puntuació: -

Cada encontre disputat en el que s’obtingui una victòria suposarà 3 punts.

-

Cada encontre disputat en el que s’obtingui una derrota suposarà 1 punt.

-

Cada encontre no disputat suposarà una penalització de – 1 punt.

4.- FÓRMULA DE LA COMPETICIÓ La CATALUNYA LEAGUE és una competició per equips que consta de 2 fases: 1ª FASE Consisteix en una única poule, on cada equip s’enfrontarà a tots els seus rivals en dues ocasions (hi haurà un encontre d’anada i un de tornada). Un cop finalitzi la 1ª Fase es classificaran per la Fase Final els 8 primers classificats de la 1ª Fase.

Federació Catalana d’Esgrima - Duquessa d’Orleans, 29 – 08034 Barcelona - Tel: 93 2805196 Fax: 93 2804231


NORMATIVA Catalunya League Es condició indispensable per tirar la Fase Final el haver tirat com a mínim el 80% dels encontres de la 1ª Fase. D’aquesta manera, si hi ha algun equip teòricament classificat per la Fase Final que no compleix aquest requisit, automàticament cedirà la seva plaça al següent equip classificat. FINAL EIGHT La Fase Final, a la que hem batejat com a “Final Eight”, es realitzarà en una única jornada, i consistirà en un quadre d’eliminatòries directes que començarà a partir de la ronda de Final de 8, on hi seran presents els 8 millors equips de la competició, on el número de sèrie vindrà determinat per la seva posició a la classificació de la 1ª Fase. Es disputaran encontres per tots els llocs. Es a dir, quan un equip perdi un encontre continuarà competint per decidir quina posició ocupa a la classificació final. Per tant, hi haurà encontre de disputa pel 3er i 4rt lloc, pel 5è i 6è, i pel 7è i 8è.

NOTA: Aquesta fórmula de competició és susceptible de modificació, en funció del número d’equips que acabin inscribint-se.

5.- PARTICIPANTS Participants Podran participar en la CATALUNYA LEAGUE tots aquells esgrimidors que reuneixin les següents condicions: *

Estar en possessió de la llicència de la FCE de la temporada corresponent.

*

No estar sota cap sanció disciplinària que l’impedeixi participar.

*

Tenir una edat de com a mínim 15 anys en el moment de començar la competició.

Els participants en la CATALUNYA LEAGUE accepten la present normativa i el fet de desconèixer-la no els eximeix del seu compliment. Els tiradors competeixen sota la seva responsabilitat. Composició dels equips Normes referents a la composició dels equips participants: *

Cada equip estarà conformat per un mínim de 3 tiradors i un màxim de 6.

*

Els equips poden ser mixtes. Federació Catalana d’Esgrima - Duquessa d’Orleans, 29 – 08034 Barcelona - Tel: 93 2805196 Fax: 93 2804231


NORMATIVA Catalunya League

* Cada equip pot realitzar una o més substitucions d’un integrant de l’equip o incorporar a un de nou (en el cas de ja tenir 6 integrants s’haurà de donar de baixa a 1 d’ells) a lo llarg de tota la competició, sempre i quan la FCE ho autoritzi. De cap manera s’acceptarà que un tirador canviï d’equip, un cop iniciada la * competició. * Tampoc s’acceptarà la reincorporació a l’equip d’un tirador al que anteriorment se li ha donat de baixa del seu equip. * No s’acceptarà substituir un integrant de l’equip o incorporar a un de nou per participar a la Final Eight. Tots els integrants de l’equip que participin a la Final Eight han d’haver participat a la 1ª Fase. *

Els integrants de cada equip poden pertànyer a diferents clubs.

6.- INDUMENTÀRIA És obligatòria la utilització del vestit d’esgrima sencer, del guant, de la careta i de les armes reglamentàries. Tot el material ha d’estar en perfecte estat.

7.- INSCRIPCIONS Les inscripcions a la CATALUNYA LEAGUE s’hauran de formalitzar a la Secretaria de la Federació Catalana d’Esgrima, presentant la fitxa d’inscripció degudament complimentada i aportant la quantitat de 42 € cada equip. En cas de fer el pagament mitjançant transferència bancària, també s’haurà d’aportar el comprovant bancari d’haver-lo efectuat. Període d’inscripció: últim dia 24 de gener 2014. A la butlleta d’inscripció s’haurà de fer constar el nom de l’equip, el dels seus integrants, la instal·lació on es pot acollir els encontres, disponibilitat d’hores per fer-ho, les dades personals del capità de l’equip i la forma de pagament de la inscripció. Els equips que disputin al Final Eight, hauran de pagar 24 € com a quota d’inscripció.

Federació Catalana d’Esgrima - Duquessa d’Orleans, 29 – 08034 Barcelona - Tel: 93 2805196 Fax: 93 2804231


NORMATIVA Catalunya League

8.- CALENDARI Just abans d’iniciar-se cada fase, la FCE facilitarà als capitans d’equip el calendari de competició corresponent a la fase que s’ha d’iniciar. 27 de gener de 2014

Inici de la Catalunya League

Gener – Juny 2014

1ª FASE – Catalunya League

14 de Juny 2014

FINAL EIGHT Catalunya League

9.- QÜESTIONS ORGANITZATIVES 1. Abans d’iniciar-se la competició, cada capità d’equip rebrà un llistat amb les dades (telèfon de contacte i e-mail) dels capitans dels altres equips, per tal de poder-se posar d’acord entre ells quan i on es realitzaran els encontres. 2. Els equips que han de competir entre si, disposaran d’un període de 15 dies, per tal de disputar l’encontre que els ha d’enfrontar. En cas de no arribar a una entesa per concretar el lloc i horari de disputa dels encontres, serà la FCE qui ho decideixi (sempre respectant els horaris d’obertura dels clubs corresponents). En aquest cas, si un o tots dos equips no s’arriben a presentar a la data donada per la FCE es considerarà derrota per 25 a 0 i suposarà una penalització de – 1 punt al equip infractor, tal i com s’explica a l’apartat 3. 3. Quan els equips que s’han d’enfrontar arribin a un acord de les hores i lloc on realitzar els seus enfrontaments, tots 2 capitans hauran d’informar a la FCE, per tal de que quedi constància de que s’ha arribat a una entesa. 4. La FCE facilitarà als capitans dels equips les actes dels encontres, per tal de que aquestes siguin complimentades. 5. Un cop finalitzi cada encontre, el capità de l’equip que actua com a local s’encarregarà de presentar a la Secretaria de la FCE l’acta de l’enfrontament, signat pels capitans dels dos equips. 6. El calendari per determinar qui actua com a local i qui com a visitant a cada enfrontament quedarà establert per sorteig, de manera que es procurarà que cada equip actuï com a visitant el mateix número de vegades que com a local.

Federació Catalana d’Esgrima - Duquessa d’Orleans, 29 – 08034 Barcelona - Tel: 93 2805196 Fax: 93 2804231


NORMATIVA Catalunya League

10.- GUARDONS Hi haurà lliurament de guardons pels 6 integrants dels 3 primers equips de la classificació final.

11.- BOSSA DE TIRADORS Hi haurà una BOSSA DE TIRADORS, on hi podran figurar tots aquells tiradors sense equip, que tinguin interès de participar-hi. Com es pot formar part d’aquesta bossa de tiradors?. Simplement, enviar un e-mail a la federació (fce@esgrima.cat), amb el nom complert del tirador i la seva adreça electrònica. Qui estigui interessat en incorporar a algun d’aquests tiradors al seu equip, s’ha de posar en contacte amb aquesta persona i tots dos informar a la federació del nou fitxatge. Aquesta serà una bona manera de poder completar l’equip, per evitar problemes de falta de gent suficient per tirar els encontres, la qual cosa és primordial pel bon funcionament de la lliga.

Federació Catalana d’Esgrima - Duquessa d’Orleans, 29 – 08034 Barcelona - Tel: 93 2805196 Fax: 93 2804231

Normativa catalunya league  
Normativa catalunya league  
Advertisement