Page 1

Foto

Código         Referencia

Descripción

Master Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

209063

APO-­‐011                        

EAR PLUGS                                                    

72

6

209244

APO-­‐62990                    

PET PILL  PLANNER                                      

72

6

209238

APO-­‐62993                    

PET TWEEZERS                                              

72

6

209239

APO-­‐63001                    

PET PILL  REMINDER                                    

72

6

209245

APO-­‐63002                    

PET PILL  CRUSHER                                      

72

6

209255

APO-­‐63003                    

PET TABLET  CUTTER                                    

72

6

209243

APO-­‐63004                    

PET PILL  REMIDER                                      

72

6


Foto

Código         Referencia

Descripción

Master Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

209826

APO-­‐63005

JERINGA P  /  MEDICINA

209246

APO-­‐63006                    

PET PILL  DISPENDER                                  

72

6

208166

APO-­‐66011                    

TRAVEL BOTTLES                                          

36

1

209204

APO-­‐66908                    

DIABETIC MEDICAL  ID  KEYCHAIN              

72

6

209212

APO-­‐66964                    

DIABETIC ID  CARD  AND  BRACELET            

72

6

207203

APO-­‐66970                    

INSULATED DIABETIC  WALLET                    

12

1

205862

APO-­‐67004                    

7DAY PILL  REMINDER  SM                            

72

6

205874

APO-­‐67008                    

1TPS ORL  SYRING/W  KORC                          

72

6


Foto

Código         Referencia

Descripción

Master Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

205863

APO-­‐67009                    

7SID.PILL REMIND.MED  6/72                    

72

6

205887

APO-­‐67011                    

PILL BOX  DRINK  CUP                                  

72

6

205882

APO-­‐67015                    

TABLET CUTTER                                            

72

6

205880

APO-­‐67023                    

DAILY DOSE                                                  

72

6

205886

APO-­‐67050                    

PILL POUCH  6/72                                        

72

6

205885

APO-­‐67069                    

MED CAPSULE  KEYCHAIN                              

72

6

209253

APO-­‐67082                    

GLASS DROPPERS                                          

72

6


Foto

Código         Referencia

Descripción

Master Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

205872

APO-­‐67110                    

KYLE CROCODILE  SPOON                              

72

6

209257

APO-­‐67124                    

FOUR A  DAY  WEEKLY                                    

72

6

209203

APO-­‐67156                    

VITAMIN POWER  PACK                                  

72

6

209240

APO-­‐67178                    

THREE A  DAY  CONTOUR  PILL  REMID          

72

6

209252

APO-­‐67193                    

EAR NASAL  ASPIRATOR                                

72

6

205883

APO-­‐67196                    

POCKET PILL  CADDY                                    

72

6

207291

APO-­‐67253                    

PET ORASYRINGE                                          

72

6


Foto

Código         Referencia

Descripción

Master Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

207293

APO-­‐67257                    

PET TABLET  CUTTER                                    

72

6

205873

APO-­‐67281                    

MEDICINE SPOON&DROPPE.                          

72

6

207201

APO-­‐67330                    

DLX METAL  SHORT  TOOTH  L.CB                  

72

6

207202

APO-­‐67331                    

DLX METAL  LONG  TOOTH  L.COM                  

72

6

205864

APO-­‐67405                    

1DAY AT  A  TIME  MED                                  

72

6

205865

APO-­‐67419                    

CONTOUR PILL  REMIND.LG                          

72

6

205866

APO-­‐67433                    

AM/PM PILL  BOX  6/72                                

72

6


Foto

Código         Referencia

206923

APO-­‐67750                    

Descripción

DELUXE CUT  N"CRUSH  6/72                        

Master Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

72

6

   

205881

APO-­‐67825                    

ULTRAFINE CUT  N'CRUSH                            

72

6

209202

APO-­‐67829                    

MAGNIFING TABLET  CUTTER                        

72

6

205867

APO-­‐67830                    

AL CLEAR  TABL.CUTTER                              

72

6

205869

APO-­‐67932                    

AL PILL  REMINDER  LG                                

72

6

205875

APO-­‐67977                    

EAR SYRINGE                                                

72

6

206941

APO-­‐68000                    

QUIET TIM.EAR  PL.10PR  6/72                  

72

6


Foto

Código         Referencia

Descripción

Master Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

205876

APO-­‐68354                    

PLASTIC EYE  WASH  CUP                              

72

6

209205

APO-­‐68379                    

TOOTH BRUSH  COVERS                                  

72

6

206930

APO-­‐68492                    

DELUXE TRAVEL  PILLOW  6/72                    

72

6

209241

APO-­‐68840                    

EZY-­‐TRAVEL WRISTBANDS                            

36

3

208984

APO-­‐69002                    

EAR-­‐LOOP MASK                                            

12

4

207198

APO-­‐69526                    

WALLET SIZE  MAGNIFIER                            

72

6

207199

APO-­‐69528                    

3X POCKET  MAGNIFIER                                

72

6


Foto

Código         Referencia

Descripción

Master Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

209248

APO-­‐97476                    

INSTY SPLINT                                              

72

6

207195

APO-­‐97478                    

CURV.SPLNT W/STRP  MED                            

72

6

207196

APO-­‐97479                    

CURV.SPLNT W/STRP  LG                              

72

6

205870

APO-­‐97480                    

INSTY SPLINT  VAL.PACK                            

72

6

209254

APO-­‐97488                    

INSTY SPLINT  FOUR  SIDE                          

72

6

207197

APO-­‐97522                    

DELUXE INSTY-­‐SPLINT-­‐2"                          

72

6

205895

APO-­‐C265                      

FLENTS KIDS  6PR  SIL  EAR  PL                  

36

6


Foto

Código         Referencia

Descripción

Master Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

205892

APO-­‐F406-­‐103              

103 SEAL  RITE  3  PAIRS                            

72

6

206942

APO-­‐F407-­‐006              

FLENTS 006  FLITEM.1PR                            

36

6

209251

APO-­‐F408-­‐150              

FOAM EAR  PLUGS                                          

72

6

206939

APO-­‐F408-­‐155              

155 QUIET  PLEASE  25PR                            

72

6

209249

APO-­‐F414-­‐201              

WIPEN CLEAR  LENS  PACK                            

72

6

209250

APO-­‐F414-­‐417              

FINGER SLEEVS                                            

24

6

205897

APO-­‐F414-­‐436              

436 FIRST  AID  COTS  ASS.                        

72

6


Foto

Código         Referencia

Descripción

Master Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

205894

APO-­‐F414-­‐505              

505 EYE  PATCH  /72                                    

72

6

206950

APO-­‐F417-­‐079              

079 NOSE  CLIP  12/72                                

72

6

205890

APO-­‐K1010                    

ECONO-­‐MATE LENS  CASE                              

36

6

206938

APO-­‐K29                        

FLENTS SOFT  FOAM  EP  SMPL.                    

144

6

206940

APO-­‐K30                        

FLENTS SFT  FOAM  EARPL.                          

144

6

205889

APO-­‐K444                      

FLENTS 1/2oz  AP  SPRY                              

144

6

209247

APO-­‐K465                      

WIPEN CLAER  LENS  PACK                            

24

6


Foto

Código         Referencia

Descripción

Master Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

209256

APO-­‐K508                      

EYE &  EAR  MEDICINE  DROPPERS                

144

6

205919

APO-­‐K766                      

FLENTS EYEWEAR  REPAIR  KIT                    

288

12

Catalogo Apothecary EXCEL  

Catalogo de productos Apothecary EXCEL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you