Issuu on Google+

Foto

Código           Referencia

Descripción

Master   Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

209063

APO-­‐011                          

EAR  PLUGS                                                    

72

6

209244

APO-­‐62990                      

PET  PILL  PLANNER                                      

72

6

209238

APO-­‐62993                      

PET  TWEEZERS                                              

72

6

209239

APO-­‐63001                      

PET  PILL  REMINDER                                    

72

6

209245

APO-­‐63002                      

PET  PILL  CRUSHER                                      

72

6

209255

APO-­‐63003                      

PET  TABLET  CUTTER                                    

72

6

209243

APO-­‐63004                      

PET  PILL  REMIDER                                      

72

6


Foto

Código           Referencia

Descripción

Master   Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

209826

APO-­‐63005

JERINGA  P  /  MEDICINA

209246

APO-­‐63006                      

PET  PILL  DISPENDER                                  

72

6

208166

APO-­‐66011                      

TRAVEL  BOTTLES                                          

36

1

209204

APO-­‐66908                      

DIABETIC  MEDICAL  ID  KEYCHAIN              

72

6

209212

APO-­‐66964                      

DIABETIC  ID  CARD  AND  BRACELET            

72

6

207203

APO-­‐66970                      

INSULATED  DIABETIC  WALLET                    

12

1

205862

APO-­‐67004                      

7DAY  PILL  REMINDER  SM                            

72

6

205874

APO-­‐67008                      

1TPS  ORL  SYRING/W  KORC                          

72

6


Foto

Código           Referencia

Descripción

Master   Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

205863

APO-­‐67009                      

7SID.PILL  REMIND.MED  6/72                    

72

6

205887

APO-­‐67011                      

PILL  BOX  DRINK  CUP                                  

72

6

205882

APO-­‐67015                      

TABLET  CUTTER                                            

72

6

205880

APO-­‐67023                      

DAILY  DOSE                                                  

72

6

205886

APO-­‐67050                      

PILL  POUCH  6/72                                        

72

6

205885

APO-­‐67069                      

MED  CAPSULE  KEYCHAIN                              

72

6

209253

APO-­‐67082                      

GLASS  DROPPERS                                          

72

6


Foto

Código           Referencia

Descripción

Master   Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

205872

APO-­‐67110                      

KYLE  CROCODILE  SPOON                              

72

6

209257

APO-­‐67124                      

FOUR  A  DAY  WEEKLY                                    

72

6

209203

APO-­‐67156                      

VITAMIN  POWER  PACK                                  

72

6

209240

APO-­‐67178                      

THREE  A  DAY  CONTOUR  PILL  REMID          

72

6

209252

APO-­‐67193                      

EAR  NASAL  ASPIRATOR                                

72

6

205883

APO-­‐67196                      

POCKET  PILL  CADDY                                    

72

6

207291

APO-­‐67253                      

PET  ORASYRINGE                                          

72

6


Foto

Código           Referencia

Descripción

Master   Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

207293

APO-­‐67257                      

PET  TABLET  CUTTER                                    

72

6

205873

APO-­‐67281                      

MEDICINE  SPOON&DROPPE.                          

72

6

207201

APO-­‐67330                      

DLX  METAL  SHORT  TOOTH  L.CB                  

72

6

207202

APO-­‐67331                      

DLX  METAL  LONG  TOOTH  L.COM                  

72

6

205864

APO-­‐67405                      

1DAY  AT  A  TIME  MED                                  

72

6

205865

APO-­‐67419                      

CONTOUR  PILL  REMIND.LG                          

72

6

205866

APO-­‐67433                      

AM/PM  PILL  BOX  6/72                                

72

6


Foto

Código           Referencia

206923

APO-­‐67750                      

Descripción

DELUXE  CUT  N"CRUSH  6/72                        

Master   Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

72

6

     

205881

APO-­‐67825                      

ULTRAFINE  CUT  N'CRUSH                            

72

6

209202

APO-­‐67829                      

MAGNIFING  TABLET  CUTTER                        

72

6

205867

APO-­‐67830                      

AL  CLEAR  TABL.CUTTER                              

72

6

205869

APO-­‐67932                      

AL  PILL  REMINDER  LG                                

72

6

205875

APO-­‐67977                      

EAR  SYRINGE                                                

72

6

206941

APO-­‐68000                      

QUIET  TIM.EAR  PL.10PR  6/72                  

72

6


Foto

Código           Referencia

Descripción

Master   Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

205876

APO-­‐68354                      

PLASTIC  EYE  WASH  CUP                              

72

6

209205

APO-­‐68379                      

TOOTH  BRUSH  COVERS                                  

72

6

206930

APO-­‐68492                      

DELUXE  TRAVEL  PILLOW  6/72                    

72

6

209241

APO-­‐68840                      

EZY-­‐TRAVEL  WRISTBANDS                            

36

3

208984

APO-­‐69002                      

EAR-­‐LOOP  MASK                                            

12

4

207198

APO-­‐69526                      

WALLET  SIZE  MAGNIFIER                            

72

6

207199

APO-­‐69528                      

3X  POCKET  MAGNIFIER                                

72

6


Foto

Código           Referencia

Descripción

Master   Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

209248

APO-­‐97476                      

INSTY  SPLINT                                              

72

6

207195

APO-­‐97478                      

CURV.SPLNT  W/STRP  MED                            

72

6

207196

APO-­‐97479                      

CURV.SPLNT  W/STRP  LG                              

72

6

205870

APO-­‐97480                      

INSTY  SPLINT  VAL.PACK                            

72

6

209254

APO-­‐97488                      

INSTY  SPLINT  FOUR  SIDE                          

72

6

207197

APO-­‐97522                      

DELUXE  INSTY-­‐SPLINT-­‐2"                          

72

6

205895

APO-­‐C265                        

FLENTS  KIDS  6PR  SIL  EAR  PL                  

36

6


Foto

Código           Referencia

Descripción

Master   Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

205892

APO-­‐F406-­‐103                

103  SEAL  RITE  3  PAIRS                            

72

6

206942

APO-­‐F407-­‐006                

FLENTS  006  FLITEM.1PR                            

36

6

209251

APO-­‐F408-­‐150                

FOAM  EAR  PLUGS                                          

72

6

206939

APO-­‐F408-­‐155                

155  QUIET  PLEASE  25PR                            

72

6

209249

APO-­‐F414-­‐201                

WIPEN  CLEAR  LENS  PACK                            

72

6

209250

APO-­‐F414-­‐417                

FINGER  SLEEVS                                            

24

6

205897

APO-­‐F414-­‐436                

436  FIRST  AID  COTS  ASS.                        

72

6


Foto

Código           Referencia

Descripción

Master   Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

205894

APO-­‐F414-­‐505                

505  EYE  PATCH  /72                                    

72

6

206950

APO-­‐F417-­‐079                

079  NOSE  CLIP  12/72                                

72

6

205890

APO-­‐K1010                      

ECONO-­‐MATE  LENS  CASE                              

36

6

206938

APO-­‐K29                          

FLENTS  SOFT  FOAM  EP  SMPL.                    

144

6

206940

APO-­‐K30                          

FLENTS  SFT  FOAM  EARPL.                          

144

6

205889

APO-­‐K444                        

FLENTS  1/2oz  AP  SPRY                              

144

6

209247

APO-­‐K465                        

WIPEN  CLAER  LENS  PACK                            

24

6


Foto

Código           Referencia

Descripción

Master   Inner   Codigo  de  barra  -­‐    MASTER   Codigo  de  barra  -­‐  INNER   Codigo  de  barra  -­‐  PRODUCTO Pack Pack PACK PACK

209256

APO-­‐K508                        

EYE  &  EAR  MEDICINE  DROPPERS                

144

6

205919

APO-­‐K766                        

FLENTS  EYEWEAR  REPAIR  KIT                    

288

12


Catalogo Apothecary EXCEL