Page 1

-2126)b5ODPSDZLV]ฤ…FD Patrz str. 195. .25.(1VรกRLN]SRNU\ZNฤ… 6]NรกRO

1299

675$1'021 fotel 3RNU\FLHVWDรกH6รฎ*:FP 6NLIWHERSRPDUDฤ”F]RZ\ :6=<67.,(&(1<.$7$/2*2:(72&(1<0$.6<0$/1(:$ฤฉ1('2/,3&$

4999


:GRPXQDMZDฤชQLHMV]H MHVWVWZRU]HQLHZ\JRGQHM SU]HVWU]HQLGRFRG]LHQQHJR ฤช\FLDZHZV]\VWNLFKMHJR RGVรกRQDFKPLHMVFDQD FRG]LHQQH]DMฤŠFLDQDU]HF]\ NWyUHNRFKDV]LQDVSฤŠG]DQLH F]DVX]EOLVNLPL-HฤžOLGRP IXQNFMRQXMH]JRGQLH]WZRLP VW\OHPฤช\FLDZV]\VWNRVWDMH VLฤŠSURVWV]HLOHSV]H

Mร…LA URONDSDSLHUXGRU\VRZDQLD S47cmร—D30m. 201.522.81 3DWU]VWU

999/V]W

NORDEN VWyรกUR]NรกDGDQ\ D241/303ร—S100, W75cm. 202.425.93 3DWU]VWU

99

,.($36NU]HVรกR ]SRGรกRNLHWQLNDPL402.132.74 3DWU]VWU
&]ฤŠVWRQDMZLฤŠNV]H ]QDF]HQLHPDMฤ…GUREQH ]SR]RUXQLHLVWRWQH FKZLOH:\OHJLZDQLHVLฤŠ QDNDQDSLH]Z\FLฤ…JQLฤŠW\PLQRJDPLUR]PRZD RZV]\VWNLPLRQLF]\P &KZLOHNWyUHXGDMH QDPVLฤŠVSฤŠG]LรผUD]HP ZVSyOQLHZ\NRQXMฤ…F ]Z\NรกHQDZHWEDQDOQH FRG]LHQQHF]\QQRฤžFL =DWHPQLHEyMVLฤŠ QDJLQDรผ]DVDGE\ VWZRU]\รผGRPNWyU\ EฤŠG]LHWDNLMDNW\ LWZRMHฤช\FLH

KLIPPANVRIDRVRERZD 6WRUOLHQF]DUQ\ELDรก\799.281.48 3DWU]VWU

/V]W

/$&.VWROLN801.937.35 3DWU]VWU

/V]W


=(6.$18-67521ฤ‰%<'2:,('=,(รป6,ฤ‰:,ฤ‰&(:LฤŠFHMLQIRUPDFMLMDNWRG]LDรกD]QDMG]LHV]QDVWU

0RฤชHV]]URELรผGXฤชRGREUHJR QLHUXV]DMฤ…FVLฤŠ]GRPX DQLQDNURNZ\VWDUF]\ฤช\รผ ZEDUG]LHM]UyZQRZDฤชRQ\ VSRVyE:DฤชQHVฤ…ZV]\VWNLH GUREQHF]\QQRฤžFLNWyUHVฤ… F]ฤŠฤžFLฤ…FRG]LHQQHJRฤช\FLD DNWyUHSR]ZDODMฤ…]DRV]F]ฤŠ G]LรผF]DVLSLHQLฤ…G]HMDN RJUDQLF]DQLH]Xฤช\FLDHQHUJLL LZRG\OXE]PQLHMV]DQLHLORฤžFL RGSDGyZ:,.($]QDMG]LHV] ZLHOHSRP\VรกRZ\FKLรกDWZ\FK ZXฤช\FLXUR]ZLฤ…]Dฤ”NWyUH SRPRJฤ…FLฤช\รผZEDUG]LHM ]UyZQRZDฤชRQ\VSRVyE 'RZLHG]VLฤŠZLฤŠFHMR ]UyZQRZDฤชRQ\PUR]ZRMX QD,.($SOSU]\V]ORVF

'RURNXZV]\VWNLH ODPS\LฤชDUyZNLZ,.($ ]RVWDQฤ…]DVWฤ…SLRQH WHFKQRORJLฤ…/('NWyUD ]Xฤช\ZDRPQLHM HQHUJLLLฤžZLHFLUD]\ GรกXฤชHMQLฤชWUDG\F\MQH ฤชDUyZNL ',2'(5HODVW\F]QDOLVWZD RฤžZLHWOHQLRZD/(' =Xฤช\FLHHQHUJLL:'FP :LHOREDUZQ\

6RUWXMHP\RJURPQH LORฤžFLRGSDGyZ -XฤชG]LฤžRGSDGyZ ZVNOHSDFK,.($WUDยฟD GRUHF\NOLQJXOXEMHVW SU]HWZDU]DQ\FKQD HQHUJLฤŠDQDV]\P FHOHPMHVWRVLฤ…JQLฤŠFLH SR]LRPX

:V]\VWNLHEDWHULH,.($ PDMฤ…SHUODWRU\NWyUH QDSRZLHWU]DMฤ…FVWUXPLHฤ” ZRG\RJUDQLF]DMฤ…MHM ]Xฤช\FLH

/V]W

/2&.67$IRWHO 3DWU]VWU

/V]W

6WROLN/g9(7NWyU\SRMDZLรก VLฤŠZQDV]\PDVRUW\PHQFLH ZURNXE\รกSLHUZV]\P SURGXNWHP,.($SDNRZDQ\P ZSรกDVNLHSDF]NL 7HUD]SRZUDFD]QRZฤ… QD]Zฤ…MDNR/g9%$&.(1 3DNXMฤ…FSURGXNW\ZSรกDVNLH SDF]NLRJUDQLF]DP\ V]NRGOLZHHPLVMH]ZLฤ…]DQH ]WUDQVSRUWHPยฑ]IDEU\N GRVNOHSyZLGRGRPX

/g9%$&.(1VWROLN802.701.25 3DWU]VWU
6SLVWUHĞFL

6SLVWUHĞFL

3R]QDMQRZ\NDWDORJ,.($ 3RP\Vá\

Style

=HEUDOLĞP\WXWDMPQyVWZR SRP\VáyZMDNXPHEORZDüGRP E\]QDOD]áRVLĊZQLPPLHMVFH QDUyĪQHDNW\ZQRĞFL Dom to miejsce, które pomaga VLĊRGSUĊĪ\ü

:WZRU]HQLXZáDVQHJRVW\OX ZGRPXFKRG]LWDNQDSUDZGĊ RRGSRZLHGQLHSRáąF]HQLH PHEOLLDNFHVRULyZ7XWDM SUH]HQWXMHP\NLONDVW\OyZ ]NWyU\PLSUDFXMHP\±Z\ELHU] FRĞFRQDMEDUG]LHMFLVLĊSRGRED LZ\NRU]\VWDMWRQDVZyMVSRVyE

,.($%XVLQHVV.........................38

Style .............................. 152-163

:SUDF\MDNZGRPX

'REUHZ]RUQLFWZRWRĞZLHWQDIXQNFMD DOHZáDVQ\VW\OWRVSUDZDEDUG]R LQG\ZLGXDOQD

5HODNV .....................................14

2UJDQL]DFMD.............................40

=DEDZDMHVWQDMZDĪQLHMV]D

-HG]HQLH ................................. 84 3RVLáNLVSRWNDQLDUR]PRZ\

160

=HEUDOLĞP\WXWDMVSRUR SU]\GDWQ\FKLQIRUPDFMLRW\P MDNVLĊSU]\JRWRZDüGRZL]\W\ Z,.($LRVDP\FK]DNXSDFK ZVNOHSLH =DSODQXMZL]\WĊ .....................306 3R]QDMQDV]SHáHQDVRUW\PHQW QDU]ĊG]LDGRSODQRZDQLDPRĪOLZRĞFL ]DNXSyZQDUDW\

=DNXS\Z,.($....................... 0LHMVFHGRSUDF\ .................. 186

:V]\VWNRG]LDáDMDNQDOHĪ\

,.($GOD']LHFL ........................70

178

=DNXS\Z,.($

8VáXJLGRGDWNRZH .................312

%LXUNDLVWRá\NU]HVáDNRPRG\

=ZURW\LJZDUDQFMH ................314 2ĞZLHWOHQLH ........................... /DPS\SRGáRJRZHVX¿WRZHODPS\GR F]\WDQLDUHÀHNWRUNLODPS\GHNRUDF\MQH

'ODZV]\VWNLFKáDNRPF]XV]NyZ GQLZURNX

6\VWHP\GRSU]HFKRZ\ZDQLDPHEOHQD 79LVSU]ĊWDXGLRUHJDá\ZLWU\Q\V]DI\ NRPRG\SRMHPQLNLLSXGHáND

6SDQLH ...................................118

3URGXNW\GODG]LHFL ................232

'REUDQRFWRGREU\G]LHĔ

0HEOH]DEDZNLWHNVW\OLDLRĞZLHWOHQLH GODG]LHFL

àD]LHQND ............................... 140 0HEOHGRV\SLDOQL ...................246

8PHEOXMMą

=REDF]MDNVRID EXG]LVLĊGRĪ\FLD

5HVWDXUDFMD,.($...................320 =QDMGĨVW\ORZH SRP\Vá\QD XU]ąG]HQLHGRPX QDODWD

3U]HFKRZ\ZDQLH ................. 204 .XFKQLD ...................................

LRGNU\M]QDF]QLHZLĊFHM 2SUyF]ZV]\VWNLFKSRP\VáyZLSURGXNWyZZNDWDORJXGRRGNU\FLDPDV]]QDF]QLHZLĊFHM± LWRSU]H]FDá\URN6NDQXMąFZ\EUDQHVWURQ\]NDWDORJX]DSRPRFąVZRMHJRVPDUWIRQDOXEWDEOHWX ]\VNDV]GRVWĊSGRGRGDWNRZ\FKSRUDGLSRP\VáyZGRW\F]ąF\FKXU]ąG]DQLDGRPX JDOHULL]GMĊüL¿OPyZRUD]SR]QDV]KLVWRULHQDV]\FKSURGXNWyZ :\VWDUF]\]QDOHĨüZNDWDORJXV\PEROSOXVDL]HVNDQRZDüVWURQĊ

310 'RZLHG]VLĊ F]\PNLHUXMąVLĊ SURMHNWDQFLWZRU]ąF QDV]HSURGXNW\

àyĪNDPDWHUDFHNRáGU\LSRGXV]NL3URGXNW\ 1DW\FKVWURQDFK]GXPą SUH]HQWXMHP\Z\EUDQH SURGXNW\]QDV]HJRDVRUW\ PHQWX:V]\VWNLH]QDMG]LHV] QD,.($SOLZVNOHSLH

7HNVW\OLD ................................256 3RĞFLHOHG\ZDQ\]DVáRQ\SRGXV]NL WHNVW\OLDáD]LHQNRZHWNDQLQ\

0HEOHáD]LHQNRZH ..................274 0HEOHLDNFHVRULDáD]LHQNRZH

%\RGNU\üGRGDWNRZHWUHĞFL V]XNDMZNDWDORJXVWURQ]V\PEROHPSOXVD 

5DPNL]GMĊFLDREUD]\OXVWUD

'HNRUDFMH............................. 284 Sofy i fotele ...........................168

'RQLF]NLZD]RQ\ĞZLHF]QLNLR]GRE\

6RI\WDSLFHURZDQHVRI\VNyU]DQH VRI\UR]NáDGDQHIRWHOH

=DVWDZDVWRáRZD..................

6WROLNLNDZRZH......................178

7DOHU]HPLVNLV]NODQNLNLHOLV]NL V]WXüFH

6WROLNLLVWROLNLNDZRZH

1DF]\QLDGRJRWRZDQLD....... 6WRá\LNU]HVáDMDGDOQLDQH

%\ZGRPXĪ\áRVLĊOHSLHMOLF]ąVLĊV]F]HJyá\GODWHJRV]XNDM ZNDWDORJXV\PEROXVWU]DáNL:VND]XMHRQDZ\MąWNRZHSRP\Vá\ LVSU\WQHUR]ZLą]DQLD

3RELHU]DSOLNDFMĊ.DWDORJ ,.($QDVZyMVPDUWIRQOXEWDEOHW $SOLNDFMDMHVWGRVWĊSQDGOD $QGURLGSU]H]*RRJOH3OD\RUD] GODL26 L3KRQHL3DG SU]H]$SS Store.

5DPNLLOXVWUD ........................ 280

1RZRĞFL ..................................10

0HEOHGRMDGDOQL ....................182

-DNWRG]LDáD

*DUQNLSDWHOQLHDNFHVRULDNXFKHQQH SU]HFKRZ\ZDQLHĪ\ZQRĞFL

-HĞOL]DXZDĪ\V]ZNDWDORJXWHQV\PEROSU]\MU]\MVLĊGRNáDGQLHM 3UH]HQWXMHP\WDPLQVSLUDFMHLSRP\Vá\QDXU]ąG]DQLHGRPX NWyUHE\ZDMąQLHNRQZHQFMRQDOQHDOH]DZV]HVSUDZLDMąIUDMGĊ

=DNXS\EĊGąMHV]F]HSURVWV]H 2SUyF]DSOLNDFMLNDWDORJRZHMPRĪHV]UyZQLHĪSREUDüDSOLNDFMĊ ,.($G]LĊNLNWyUHMZV]\VWNLHLQIRUPDFMHRSURGXNWDFKVNOHSDFKL RIHUWDFKVSHFMDOQ\FKEĊG]LHV]PLHü]DZV]HSRGUĊNą$SOLNDFMDMHVW GRVWĊSQDSU]H]*RRJOH3OD\GOD$QGURLGRUD]Z$SS6WRUHGODL26 L3KRQHL3DG 

2WZyU]DSOLNDFMĊNDWDORJRZą ,.($LZ\ELHU]SU]\FLVNVNDQRZDQLDWU]\PDMąFWHOHIRQOXEWDEOHW FPRGVWURQ\ZNDWDORJX -HĞOLNRU]\VWDV]]NDWDORJXRQOLQH ZFLĞQLMV\PEROR]QDF]DMąF\ GRGDWNRZHWUHĞFL 1LHPDV]VPDUWUIRQDDQL WDEOHWX"1LHPDUWZVLĊ ZV]\VWNLHGRGDWNRZH PDWHULDá\MDN¿OP\JDOHULH ]GMĊüLSRUDGQLNLVąUyZQLHĪ GRVWĊSQHQD,.($SO


1RZRฤžFL

1RZRฤžFL

=DZV]HFRฤžQRZHJR :FLฤ…JXURNXZDVRUW\PHQFLH,.($SRMDZLDMฤ…VLฤŠQRZHSURGXNW\GHVLJQHUVNLHNROHNFMH LVHULHVH]RQRZH6NDQXMWฤŠVWURQฤŠUHJXODUQLHE\RWU]\P\ZDรผQDVZyMWHOHIRQOXEWDEOHW QDMฤžZLHฤชV]HLQIRUPDFMHRQRZRฤžFLDFKLSODQRZDQ\FKZ\GDU]HQLDFKZVNOHSDFK,.($

Nie przegap naszej nowej kolekcji STOCKHOLM. :\NRQDQD]QDMOHSV]\FKPDWHULDรกyZMDNGUHZQR RU]HFKDZรกRVNLHJRQDWXUDOQDVNyUDOLFRZD ZHรกQDF]\DNVDPLW]DFKZ\FDSRQDGF]DVRZ\P Z]RUQLFWZHPLZ\VRNฤ…MDNRฤžFLฤ… 1RZRฤžรผ 672&.+2/0VRIDRVRERZD 6DQGEDFND]LHORQ\102.450.59 Patrz str. 24 i 171.

(6%-g51NU]HVรกR1RZRฤžรผ 672&.+2/0 ฤžZLHF]QLNV]W 902.482.85 Patrz str. 289.

1RZRฤžรผ(6%-g51NU]HVรกR 599.276.06 Patrz str. 183.

1RZRฤžรผ52.1b6 QDNOHMNLGHNRUDF\MQH 402.316.16

7HQQRZ\]HJDUPRฤชHSU]\Mฤ…รผGRZROQฤ… IRUPฤŠZV]\VWNR]DOHฤช\RGWHJRMDNJR ]รกRฤช\V] 1RZRฤžรผ60<&.(]HJDUฤžFLHQQ\ 802.322.23 Patrz str. 285.

1RZRฤžรผ6$063(/7R]GRED 802.337.79 Patrz str. 285. 6(168(// JDUQHN]SRNU\ZNฤ…O

*5b'',*GHNRUDFMD ฤžFLHQQDV]W602.337.75 Patrz str. 284.

1RZRฤžรผb1*663,5$NRPSOHWSRฤžFLHOL 102.299.93 Patrz str. 256.

1RZRฤžรผ TORNLIDEN/ /$//(VWyรก Dรฎ6:FP 390.023.62

1DF]\QLDGRJRWRZDQLD6(168(//Vฤ…Z\NRQDQH ]HVWDOLQLHUG]HZQHMEH]SRZรกRNLG]LฤŠNLF]HPXVฤ… QLH]Z\NOHWUZDรกH8FKZ\W\Vฤ…]DPRFRZDQHSRG Nฤ…WHPLSRNU\WHRGSRUQ\PQDFLHSรกRVLOLNRQHP G]LฤŠNLF]HPXFRG]LHQQHNRU]\VWDQLH]JDUQNyZ LSDWHOQLWRF]\VWDSU]\MHPQRฤžรผ 1RZRฤžรผ6(168(//VHULD5RQGHO2l. 002.073.31 3DWHOQLD902.073.36 *DUQHN ]SRNU\ZNฤ…4.5l. 602.073.33 Patrz str. 299.

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

/V]W

'\ZDQ*8/g57MHVWF]ฤŠฤžFLฤ…QRZHMNROHNFML WHNVW\OLyZ1RZHNROHNFMHSRMDZLDMฤ…VLฤŠ ZVNOHSDFK,.($NLONDUD]\ZFLฤ…JXURNX 1RZRฤžรผ*8/g57G\ZDQ]NUyWNLP ZรกRVLHP:รกRVLHSROLSURS\OHQ S133ร—D195cm. 802.501.89


1RZRฤžFL

1RZRฤžFL

7NDQ\QDSรกDVNRG\ZDQ0(-/%<]RVWDรกZ\NRQDQ\Z ]SROLSURS\OHQXNWyUHPXQLHVWUDV]Q\GHV]F]VรกRฤ”FHDQL ]DEUXG]HQLDZLฤŠFฤžZLHWQLHVSUDZG]LVLฤŠ]DUyZQRZGRPX MDNLQD]HZQฤ…WU] 1RZRฤžรผ 0(-/%<G\ZDQWNDQ\QDSรกDVNR602.517.45 Patrz str. 265.

KNAPPEROXVWURVWRMฤ…FH

,.($ZZHUVMLPLQL3RWU]HEXMHV]QRZ\FK PHEHONyZGRVZRMHJRGRPNXGODODOHN"+86(7WR ]HVWDZNODV\NyZ,.($SRGGDQ\FKPLQLDWXU\]DFML 1RZRฤžรผ +86(7PHEHONLGODODOHNSRNyM G]LHQQ\502.355.10 Patrz str. 238.MEJLBY G\ZDQWNDQ\QDSรกDVNR1RZRฤžรผ b/*g57WNDQLQD/m 302.272.62

Patrz str. 119.

3RFRWZRU]\รผVDPROXVWURJG\PRฤชQDSRรกฤ…F]\รผ MH]ZLHV]DNLHPQDXEUDQLD"/XVWUR.1$33(5WR SU]\NรกDGFKDUDNWHU\VW\F]QHMGOD,.($GEDรกRฤžFLR V]F]HJyรก\ QLH]DSRPLQDMฤ…FRSU]\VWฤŠSQHMFHQLH 1RZRฤžรผ .1$33(5OXVWURVWRMฤ…FH002.173.87 Patrz str. 220.

1RZRฤžรผ +-b/0$5(1 Zy]HN402.436.24 Patrz str. 277. 1RZRฤžรผ )$%5,.g5 ZLWU\QD002.422.78 Patrz str. 210.

/26-g1P\GHOQLF]ND 102.257.87 Patrz str. 275.672&.+2/0ODPSDZLV]ฤ…FD :FP1RZRฤžรผ 12/%<1IRWHO ]Z\VRNLPRSDUFLHP 702.335.34 Patrz str. 44.

1RZRฤžรผ +-b/0$5(1SyรกND ฤžFLHQQD402.467.74 Patrz str. 276.

7RQLHVRIDMHVWQRZDOHF]MHMSRNU\FLH:DVRUW\PHQFLH,.($UHJXODUQLHSRMDZLDMฤ…VLฤŠ QRZHSRNU\FLDGODZLHOXUyฤชQ\FKVRI7RSURVW\LQLHGURJLVSRVyEQD]PLDQฤŠZ\VWURMX ZQฤŠWU]D 1RZRฤžรผ .$5/67$'VRIDRVRERZD+XVLHSRPDUDฤ”F]RZ\399.291.83 Patrz str. 169.

1RZRฤžรผ /g-/,*NRQLNGR ]DEDZ\402.410.12 Patrz str. 238.


Relaks 15

01

02

Relaks 'RPWRQDMOHSV]HPLHMVFHE\VLฤŠRGSUฤŠฤช\รผL]UHJHQHURZDรผ VLรก\-HฤžOLSRWUDยฟV]VLฤŠ]UHODNVRZDรผJG\WZyMGRPWฤŠWQL ฤช\FLHPMHVWSHรกHQSU]\MDFLyรกGRND]XMฤ…F\FKG]LHFL]ZLHU]ฤ…W LQLH]OLF]RQ\FKSU]HGPLRWyZPDV]SHZQRฤžรผฤชHMHVWLGHDOQLH GRVWRVRZDQ\GRWZRMHJRฤช\FLD'ODWHJRWDNGREU\P SRP\VรกHPVฤ…ZLHORIXQNF\MQHZQฤŠWU]D]PRฤชOLZRฤžFLฤ… V]\ENLFK]PLDQDUDQฤชDFMLLร„EH]VWUHVRZHยดVRI\]H]GHMPRZDQ\PGRSUDQLDSRNU\FLHP:WHQVSRVyEPRฤชHV]รกDWZR VWZRU]\รผPLHMVFHGR]DEDZ\]G]LHรผPLSRRELHGQLHMGU]HPNL OXELQQ\FK]DMฤŠรผNWyUHSRPDJDMฤ…FLVLฤŠRGSUฤŠฤช\รผ

.WRSRZLHG]LDรกฤชH ZGRPXPXVLVWDรผVRID" 0\]GHF\GRZDOLฤžP\VLฤŠ QDPDWHUDFHSRNU\WH WNDQLQฤ…NWyUฤ…รกDWZR ]GMฤ…รผZ\SUDรผOXE Z\PLHQLรผQDQRZฤ…

6]DINLฤžFLHQQH]ZDOQLDMฤ… SRWU]HEQHPLHMVFH QDSRGรกRG]H']LฤŠNL RFKURQQ\PQDNรกDGNRP QDQDURฤชQLNL]VHULL 3$758//HZHQWXDOQD NROL]MDEฤŠG]LHRZLHOH PQLHMEROHVQD

03 GULร–RT SRV]HZNDQDSRGXV]NฤŠ

15V]W

04

STOCKHOLM tkanina

m 01 EXPEDIT UHJDรกV]W :\NRฤ”F]HQLH]IROLLPDORZDQ\3URMHNW7RUG%M|UNOXQG6รฎ*:FP%LDรก\ 02 DRร–NA SXGHรกNRV]W :\JRGQHXFKZ\W\XรกDWZLDMฤ…Z\VXZDQLHLSU]HQRV]HQLHSXGHรกNDGRSDVRZDQHUR]PLDUHPGRUHJDรกyZ(;3(',7PLNURZรกyNQDSROLHVWURZHLNDUWRQ6รฎ* :FP&]DUQ\ 03 1RZRฤžรผ GULร–RT SRV]HZNDQDSRGXV]NฤŠV]W 6XZDNXรกDWZLD]GHMPRZDQLHSRV]HZNLGRSUDQLD3DVXMHGRSRGXV]HN ZHZQฤŠWU]Q\FK[FPEDZHรกQDSROLHVWHU3URMHNW1$DOWR3/DLQH/6YDUIYDU'รฎ6FP5yฤชRZ\F]DUQ\ELDรก\ 04 STOCKHOLM WNDQLQD/m EDZHรกQD3URMHNW0DULD9LQND6FP%LDรก\ฤชyรกW\


16 Relaks

05

01 EKTORP sofa 3-osobowa01 04 Vร„RMDร– fotel bujany

39999

Pokรณj z widokiem Ustaw bujany fotel przed ulubionym oknem i przekonaj VLฤŠMDNUHODNVXMฤ…F\PRฤชHE\รผSRZUyWGRGRPX 1D]HZQฤ…WU]ฤช\FLHWRF]\VLฤŠVZRLPU\WPHP DW\FLHV]\V]VLฤŠSHรกQLฤ…VSRNRMX

01 EKTORP sofa 3-osobowa 1499 3RGXV]NLVLHG]LVNDZ\SHรกQLRQHSLDQNฤ… RGXฤชHMVSUฤŠฤช\VWRฤžFLLZDWROLQฤ…SROLHVWURZฤ…]DSHZQLDMฤ…Z\JRGฤŠLZVSDUFLHGOD FLDรกDNLHG\VLHG]LV]DNLHG\ZVWDQLHV]V]\ENRRG]\VNXMฤ…VZRMSLHUZRWQ\NV]WDรกW 3RNU\FLHOHQZLVNR]DV]WXF]Q\MHGZDE6รฎ*:FP5LVDQH QDWXUDOQ\ 02 HEMNES stolik kawowy 399 %HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD3URMHNW&DULQD%HQJV'รฎ6:FP6]DUREUฤ…]RZ\ 03 BJร–RNLOKA G\ZDQWNDQ\QDSรกDVNR :\WU]\PDรกDRGSRUQDQD]DEUXG]HQLDZHรกQDVSUDZLDฤชHG\ZDQLGHDOQLHQDGDMHVLฤŠGRSRNRMXG]LHQQHJR OXESRGVWyรกZMDGDOQL'\ZDQWNDQ\PDV]\QRZR3RZLHU]FKQLDXฤช\WNRZD F]\VWDฤช\ZDZHรกQD6รฎ'FP%HฤชRZ\F]DUQ\ 04 Vร„RMDร– IRWHOEXMDQ\ 0HEHOGUHZQLDQ\NWyU\QDGDMHVLฤŠGRXฤช\WNX]DUyZQRZ SRPLHV]F]HQLXMDNLQD]HZQฤ…WU]/LWDVRVQD3URMHNW1LNH.DUOVVRQ6รฎ* :FP&]DUQ\ 05 1RZRฤžรผ FABRIKร–R witryna 699 3yรกNL ZZLWU\QLHVฤ…UHJXORZDQHPRฤชQDรกDWZRGRVWRVRZDรผRGOHJรกRฤžรผPLฤŠG]\SyรกNDPLGR UR]PLDUXSU]HFKRZ\ZDQ\FKSU]HGPLRWyZ0RฤชQDX]XSHรกQLรผOLVWZฤ…RฤžZLHWOHQLRZฤ… /(']VHULL',2'(56WDOSURV]NRZDQDV]NรกRKDUWRZDQH3URMHNW1LNH.DUOVVRQ 6รฎ*:FP-DVQR]LHORQ\

02 HEMNES stolik kawowy

 03


Relaks 19

06

'DMVLฤŠSRQLHฤžรผ NUHDW\ZQRฤžFL ']LฤŠNLVROLGQ\P meblom i wielofunkF\MQ\PUR]ZLฤ…]Dniom stworzysz SRNyMQDNDฤชG\ G]LHฤ”SRNyMZ ktรณrym zrealizujesz NDฤชG\SRP\Vรก 01 VEJMON stolik 299,99 Lakierowana bezbarwnie okleina brzozowa. Projekt: Ehlรฉn Johansson. ร˜60, W60cm. 801.366.79 02 TARVA komoda z 6 szufladami 599,- 1LHZ\NRฤ”F]RQHOLWHGUHZQR PRฤชQDODNLHURZDรผZRVNRZDรผEHMFRZDรผLPDORZDรผE\]DEH]SLHF]\รผ SRZLHU]FKQLฤŠ1LHZ\NRฤ”F]RQDOLWD sosna. Projekt: K. Hagberg/ M. Hagberg. S155ร—G39, W92cm. 102.214.21 03 1RZRฤžรผ KARLSTAD sofa 2-osobowa i szezlong 2199,- Szezlong ]RGFK\ODQ\PRSDUFLHPGRZ\ERUX SR]\FMDVLHG]ฤ…FDLSR]\FMHGR UHODNVX3RNU\FLHEDZHรกQD 3URMHNW7RUG%M|UNOXQG7%M|UNOXQG 02GJDDUG6รฎ* :FP+XVLHSRPDUDฤ”F]RZ\ 390.001.03

']LฤŠNL]GHMPRZDQHPX SRNU\FLXNWyUHPRฤชQD Z\SUDรผZSUDOFHWDVRID VWDZLF]RรกDZV]HONLP wyzwaniom i dzielnie zniesie najbardziej V]DORQHSRP\Vรก\

02 TARVANRPRGD]V]Xร€DGDPL

599,-/szt.

05 KARLSTAD sofa 2-os. i szezlong 2199,-

01

65,-/mies.

.XSXMQDUDW\3U]\VWฤŠSQLHVSUDZQLHLRGUฤŠNL3รกDWQRฤžรผUR]รกRฤชRQD QDPLHVLฤŠF\3DWU]VWU

04

04 STOCKHOLM dywan tkany na SรกDVNR '\ZDQWNDQ\UฤŠF]QLH SU]H]Z\NZDOLILNRZDQ\FKU]HPLHฤžOQLNyZQDGDZQฤŠWU]XEDUG]LHMRVRELVW\ FKDUDNWHU3RZLHU]FKQLDXฤช\WNRZD ZHรกQD3URMHNW$QQD6|UHQVson. S170ร—D240cm. 801.048.62 05 STORSELE fotel z wysokim oparciem 349,99,- :\NRQDQ\UฤŠF]QLH .DฤชG\PHEHOMHVWZ\Mฤ…WNRZ\PD PLฤŠNNLH]DRNUฤ…JORQHNV]WDรกW\L รกDGQHGHWDOLF]QHZ]RU\%HMFRZDQ\ lakierowany bezbarwnie rattan. Projekt: Carl ร–jerstam. S69ร—G78, W100cm. Czarny 202.016.82 06 BESTร… GUMHEM kombinacja szafek z drzwiami 460,- 5HJXOR ZDQHSyรกNLGRVWRVXMRGOHJรกRฤžรผ PLฤŠG]\SyรกNDPLGRVZRLFKSRWU]HE :\NRฤ”F]HQLH]IROLLEDUZLRQDODNLHrowana bezbarwnie okleina sosnowa. S240ร—G40, W38cm. 090.007.22 8VรกXJDWUDQVSRUWRZDSDWU] str. 313.


20 Relaks

.WRSRZLHG]LDรก ฤชHGXฤช\SRNyM QLHPRฤชHE\รผ MHGQRF]HฤžQLH boiskiem do NRV]\NyZNL"

01

System przechowywania %(67cWRPLVWU]IXQNFMRQDOQRฤžFL=QDMG]LHVLฤŠZ nim miejsce na telewizor, QDJรกRฤžQLHQLHDQDZHW na zabawki. Drzwiczki FKURQLฤ…]DZDUWRฤžรผV]DIHN SU]HG]DNXU]HQLHP

01 BESTร… VARA zestaw na TV 1495,- 5HJXORZDQHSyรกNLGRVWRVXM RGOHJรกRฤžรผPLฤŠG]\SyรกNDPLGR VZRLFKSRWU]HE:\NRฤ”F]HQLH]IROLL 6รฎ*:FP &]DUQREUฤ…]RZ\

03 NOLMYRA fotel

12999

04

02 KUSINER pojemnik 29,99/3 szt. 6NรกDGDQHRV]F]ฤŠGQRฤžรผPLHMVFD NLHG\]QLFKQLHNRU]\VWDV] SROLHVWHUSODVWLNSROLSURS\OHQRZ\ 3URMHNW.DULQ0DQQHUVWnO'รฎ6 :FP&]HUZRQ\QLHELHVNL]LHORQ\ 03 NOLMYRA fotel 129,99/szt. )RWHO MHVWOHNNLLรกDWZRPRฤชQDJRSU]HVXQฤ…รผMHฤžOLFKFHV]XP\รผSRGรกRJฤŠOXE ]PLHQLรผXVWDZLHQLHPHEOL%HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHRNOHLQD EU]R]RZDLSROLHVWHU3URMHNW-RR\HRQ /HH6รฎ*:FP&]DUQ\ 

Fotele NOLMYRA Vฤ…OHNNLHZLฤŠFรกDWZR MHSU]HVWDZLรผJG\ SRWU]HEDZLฤŠFHM PLHMVFDQD]DEDZฤŠ

04 KIVIK sofa 3-osobowa 3599,:\JRGQDVHULDPHEOLZ\SRF]\QNR Z\FK]PLฤŠNNLPLJรกฤŠERNLPLVLHG]LV NDPLLZ\JRGQ\PZVSDUFLHPGOD SOHFyZ3RNU\FLHJรกฤŠERNREDUZLRQD VNyUDOLFRZD3URMHNW2OD:LKOERUJ 6รฎ*:FP&]DUQ\ 05 Gร…SER G\ZDQ]GรกXJLPZรกRVLHP 649,- 'รกXJLHZรกRVLH]DSHZQLD GHOLNDWQฤ…LFLHSรกฤ…SRZLHU]FKQLฤŠGOD VWySLZ\JรกXV]DG]ZLฤŠNL:รกRVLH SROLSURS\OHQ6รฎ'FP %HฤชRZ\

02 KUSINER pojemnik, 3 szt.

2999

1DSRGรกRG]HSRG dywanem Gร…SER wymalowane jest ERLVNRGRNRV]\NyZNL 05


5HODNV

7R]XSHรกQLHLQQ\ SRNyM2D]DVSRNRMX ,GHDOQHPLHMVFHGOD W\FKNLONXFKZLO Z\รกฤ…F]QLHGODVLHELH 3U]\MHPQHZGRW\NX NRORURZHWHNVW\OLD ]DSHZQLDMฤ…NRMฤ…Fฤ… FLV]ฤŠLNDPHUDOQ\ QDVWUyM

:\รกฤ…F]WHOHIRQLVSฤŠGฤจ NZDGUDQVW\ONRZVZRLP WRZDU]\VWZLH

01 BASNร„S dywan

299,-

06 ALVINE SPETSNRPSOHWยฟUDQHN

3999

01 BASNร„S G\ZDQWNDQ\QDSรกDVNR 299,- :\WU]\PDรกDRGSRUQDQD ]DEUXG]HQLDZHรกQDVSUDZLDฤชH G\ZDQLGHDOQLHQDGDMHVLฤŠGRPLHMVF RGXฤช\PQDWฤŠฤชHQLXUXFKXZGRPX WDNLFKMDNSU]HGSRNyM'\ZDQ WNDQ\PDV]\QRZRZHรกQD MXWD6รฎ'FP6]DU\EHฤชRZ\ 02 TEJN V]WXF]QDVNyUDRZF]D 49,99 6]WXF]QDVNyUDRZF]DMHVW Z\Mฤ…WNRZRPLฤŠNNDFLHSรกDLSU]\WXOQD,GHDOQDMDNRG\ZDQQDSRGรกRG]H OXEGRQDU]XFHQLDQDXOXELRQ\IRWHO :รกRVLHPRGDNU\OSROLHVWHU 6รฎ'FP%LDรก\

05 Hร„RNร–SAND IRWHOUR]NรกDGDQ\

69999

8รกRฤชHQLHNLONXZDUVWZ G\ZDQyZWRSURVW\ VSRVyEQDRJU]DQLH FKรกRGQHMSRGรกRJL

03 Lร–VBACKEN VWROLN,- %DUZLRQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHRNOHLQD WRSROL'รฎ6:FPฤUHGQLREUฤ…]RZ\

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

04 URSULA SOHG EDZHรกQD6รฎ'FP%LDรก\ 05 Hร„RNร–SAND IRWHOUR]NรกDGDQ\ 699,99 0RฤชQDรกDWZRUR]รกRฤช\รผZ รกyฤชNR3RNU\FLHSROLHVWHU EDZHรกQD3URMHNW2OD:LKOERUJ 6รฎ*:FP3RUR]รกRฤชHQLX 6รฎ'FP2OVWRUSFLHPQRV]DU\ 06 ALVINE SPETS NRPSOHW 2 ILUDQHN 39,99 )LUDQNLSU]HSXV]F]DMฤ…ฤžZLDWรกR G]LHQQHDMHGQRF]HฤžQLHFKURQLฤ…SU\ZDWQRฤžรผGODWHJRLGHDOQLHVLฤŠVSUDZG]DMฤ…MDNRMHGQD]ZDUVWZZRNQLH *RWRZ\WXQHOQDJyUQHMNUDZฤŠG]L SROLHVWHU6รฎ'FP .UHPRZ\ ISALA V]DIND,- 3DWU]VWU

02 TEJNV]WXF]QDVNyUDRZF]D

4999

03

04


5HODNV

5RฤžOLQ\GHNRUXMฤ… ZQฤŠWU]HDMHGQRF]HฤžQLH RF]\V]F]DMฤ…SRZLHWU]H

05

06

7RQLHGRNRฤ”FDรกRQR QDWXU\DOHSDQXMH WXWDNLVDPVSRNyM -HG\Qฤ…UyฤชQLFฤ…MHVW WRฤชHEฤŠG]LHFLWX Z\JRGQLHM

01 1RZRฤžรผSTOCKHOLM sofa 3-osobowa 3999,- Aksamit to PLฤŠNNLOXNVXVRZ\PDWHULDรกRGSRUQ\ QDฤžFLHUDQLHLรกDWZ\GRF]\V]F]HQLD SU]\SRPRF\PLฤŠNNLHMV]F]RWNLGR RGNXU]DF]D6RIDMHVWGRVWDUF]DQD ]]DรกRฤชRQ\PSRNU\FLHP3RNU\FLHEDZHรกQDSROLHVWHU 6รฎ*:FP 02 1RZRฤžรผ STOCKHOLM stolik kawowy 799,- :\UDฤจQ\Z]yU VรกRMyZQDGUHZQLDQHMRNOHLQLH] RU]HFKDZรกRVNLHJRVSUDZLDฤชH NDฤชG\VWROLN]\VNXMHQLHSRZWDU]DOQ\ FKDUDNWHU3URMHNW2OD:LKOERUJ 'รฎ6:FP

3RGXV]NLVRI\672&.+2/0 GRSDVRZXMฤ…VLฤŠGRNV]WDรกWX FLDรกDDJG\]QLFKZVWDQLHV] ZUDFDMฤ…GRSLHUZRWQHJR NV]WDรกWX7RZ\Mฤ…WNRZ\ NRPIRUWSU]H]GรกXJLHODWD ZVRF]\VW\PRGFLHQLX]LHOHQL

03 PERSISK MIX dywan z krรณtkim ZรกRVLHP,- .DฤชG\G\ZDQ MHVWWNDQ\UฤŠF]QLHSU]H]Z\NZDOLILNRZDQ\FKU]HPLHฤžOQLNyZGODWHJR PDXQLNDOQ\UR]PLDULGHVHฤ” ZHรกQD6รฎ'FP

117,-PLHV .XSXMQDUDW\3U]\VWฤŠSQLHVSUDZQLH LRGUฤŠNL3รกDWQRฤžรผUR]รกRฤชRQDQD PLHVLฤŠF\3DWU]VWU

02

05 1RZRฤžรผ STOCKHOLM IRWHO] Z\VRNLPRSDUFLHP,- )RWHO Z\NRQDQ\]IRUPRZDQHMSLDQNLR Z\VRNLHMVSUฤŠฤช\VWRฤžFLNWyUD]DSHZQLDNRPIRUWLRGSRZLHGQLHSRGSDUFLH RUD]]DFKRZXMHVZyMNV]WDรกWSU]H] GรกXJLHODWD3RNU\FLHEDZHรกQD OHQ3URMHNW+3UHXW]0 9LQND6รฎ*:FP0RVWD ]LHORQ\

STOCKHOLM stolik kawowy

799,-

04

03

06 BILLY UHJDรก/szt. 5HJXORZDQHSyรกNLGRVWRVXMRGOHJรกRฤžรผ PLฤŠG]\SyรกNDPLGRVZRLFKSRWU]HE %HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLH RNOHLQDMHVLRQRZD3URMHNW*LOOLV /XQGJUHQ6รฎ*:FP &]DUQREUฤ…]RZ\ 8VรกXJDWUDQVSRUWRZDSDWU] str. 313.

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

04 Sร–DERHAMN SRGQyฤชHN00,6HULDPHEOLZ\SRF]\QNRZ\FK] PRGXรกDPLNWyUHPRฤชQDGRZROQLH รกฤ…F]\รผOXEXฤช\ZDรผMDNRHOHPHQW\ ZROQRVWRMฤ…FH3RNU\FLH EDZHรกQDLSROLHVWHU3URMHNW 2OD:LKOERUJ6รฎ*:FP 

01 STOCKHOLM sofa 3-os. 3999,-


26 Relaks

5R]NáDGDQDVRID z pojemnikiem na SRĞFLHOWRREV]HUQH PLĊNNLHPLHMVFH idealne do wylegiZDQLDVLĊàDWZR PRĪQDMą]áRĪ\ü E\]\VNDüZLĊFHM PLHMVFDZSRNRMX :LHORIXQNF\MQRĞüWR OXNVXVQDFRG]LHĔ QDNWyU\NDĪGHJR VWDü

3U]\NU\MĞFLDQ\WNDQLQą NWyUDSR]ZDODQDV]\EV]H LF]ĊVWV]H]PLDQ\Z\VWURMX QLĪSU]\NOHMRQDQDVWDáH WDSHWD

01 IKEA PS 2012 szafka pod TV 799,- Opuszczane drzwiczki ]DMPXMąPQLHMPLHMVFDSRRWZDUFLX L]DSHZQLDMąáDWZ\GRVWĊSGR SU]HFKRZ\ZDQ\FKSU]HGPLRWyZ 0DORZDQDZ\NRĔF]HQLH]IROLL 3URMHNW/:LGpQ$:DOOLQ,ULQDUFKRV0DNVREFLąĪHQLHNJ 0DNVUR]PLDUWHOHZL]RUDSáDVNR HNUDQRZHJR´6î* :FPĩyáW\

=HVNDQXMVWURQĊE\GRZLHG]LHüVLĊZLĊFHM

02 1RZRĞü STOCKHOLM szafka z 2 szufladami 1299,- 3yáNLZV]DIFH VąUHJXORZDQHPRĪQDáDWZRGRVWR VRZDüRGOHJáRĞüPLĊG]\SyáNDPLGR UR]PLDUXSU]HFKRZ\ZDQ\FKSU]HGPLRWyZ0DORZDQDRNOHLQD]RU]HFKD ZáRVNLHJRLEHMRZDQ\OLW\MHVLRQ 3URMHNW2OD:LKOERUJ6î* :FP=LHORQ\ 03 1RZRĞü STOCKHOLM wazon 149,- :D]RQ]HV]NáDGPXFKDQHJR Z\NRQDQ\SU]H]DUW\VWĊU]HPLHĞOQLND3URMHNW2OD:LKOERUJ:FP =LHORQ\ 1RZRĞü Wazon 99,99 :FP 04 1RZRĞü FRIHETEN UR]NáDGDQD VRIDQDURĪQD,- 6FKRZHNQD SRĞFLHOSRGV]H]ORQJLHP3RNU\ZD VFKRZNDSR]RVWDMHRWZDUWDZLĊF PRĪHV]EH]SLHF]QLHLZ\JRGQLH Z\MPRZDüSU]HFKRZ\ZDQHU]HF]\ 3RNU\FLHVWDáHSROLHVWHU 'î*:FP3RUR]áRĪHQLX îFP6NLIWHERDPDUDQWRZ\ 05 1RZRĞü STOCKHOLM tkanina 25,99/m EDZHáQD3URMHNW 0DULD9LQND6FP3DSURü]LHORQ\ 

05

STOCKHOLM tkanina

99

25

01 IKEA PS 2012 szafka pod TV

799,02 STOCKHOLM szafka ]V]XÀDGDPL

1299,03

04 FRIHETEN UR]NáDGDQDVRIDQDURĪQD

1499,-

m


5HODNV

01 REGOLITODPSDSRGáRJRZD05

1DWHMNRPELQDFML VRI6g'(5+$01 RSUyF]FLHELHZ\JRGQLH UR]VLąG]LHVLĊMHV]F]H LQQ\FKRVyE

6RIDNWyUDWĊWQL Ī\FLHP

SÖDERHAMNNRPELQDFMDVRI

PLHV

03

:LWDP\QDSODQHFLHNRPIRUWX7XZĞZLHFLHZ\JRGQHM VRI\]QDMG]LHVLĊPLHMVFHGODNDĪGHJR6RIĊPRĪQD GRZROQLHREUDFDüLSU]HVWDZLDüPRGXá\WZRU]ąF NRPELQDFMHNWyUHEĊGąRGSRZLDGDüZV]\VWNLP GRPRZQLNRP$NLHG\G]LHFLSRGURVQąLWU\EĪ\FLD XOHJQLH]PLDQLHPRĪHV]]DWU]\PDüWĊVDPąVRIĊDOH FDáNRZLFLHMąRGPLHQLü7R]ZLą]HNQDGáXJLHODWD

.XSXMQDUDW\3U]\VWĊSQLHVSUDZQLH LRGUĊNL3áDWQRĞüUR]áRĪRQDQD PLHVLĊF\3DWU]VWU

04 ALHEDEG\ZDQ]GáXJLPZáRVLHP

01 REGOLIT ODPSDSRGáRJRZD 5HJXORZDQDGáXJRĞüáXNXGRSDVXM GRZáDVQ\FKSRWU]HE6WDOLSDSLHUU\ĪRZ\:FP%LDá\F]DUQ\ 02 SÖDERHAMN NRPELQDFMDVRI àDWZRXWU]\PDüZF]\VWRĞFLSRNU\FLH PRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH3RNU\FLHSROLHVWHUQ\ORQ3URMHNW2OD :LKOERUJ6DPVWDFLHPQRV]DU\ :LĊFHMNRPELQDFMLVRI]VHULL 6g'(5+$01]QDMG]LHV]QD,.($SO62'(5+$01 03 STRIND VWROLNNDZRZ\ .yáNDXáDWZLDMąSU]HVXZDQLHZGRZROQHPLHMVFH6WDO QLNORZDQDLV]NáRKDUWRZDQH3URMHNW(KOpQ-RKDQVVRQ:FP%LDá\ 04 ALHEDE G\ZDQ]GáXJLPZáRVLHPV]W *ĊVWHJUXEH ZáRVLH]DSHZQLDPLĊNNLHLFLHSáHRSDUFLHGODVWySLZ\JáXV]DGĨZLĊNL'\ZDQWNDQ\ PDV]\QRZR:áRVLHSROLSURS\OHQ6î'FP.UHPRZ\ 05 BESTÅ TOFTA áDZDQD79]V]XIODGDPL 6\VWHPGĨZLĊNXQLHMHVWZOL F]RQ\ZFHQĊ2WZRU\ZHQW\ODF\MQHZJyUQHMF]ĊĞFLáDZ\OHSV]DF\UNXODFMDSRZLHW U]DZRNyáVSU]ĊWyZHOHNWURQLF]Q\FK:\NRĔF]HQLH]IROLLDOXPLQLXP6î* :FP%LDá\ELDá\]SRá\VNLHP :LĊFHMNRPELQDFML%(67c SDWU]VWU .RPSOHWRZDQLHLWUDQVSRUWPHEOLSDWU]VWU


30 Relaks

1DZHWMHĞOLPLHV]NDV]ZPLHĞFLH PRĪHV]ZNLOND FKZLOVWZRU]\ü XURF]ąSU]HVWU]HĔ GRVSĊG]DQLDF]DVX QDĞZLHĪ\P SRZLHWU]X7DN QDSUDZGĊZ\VWDUF]\ W\ONRZ\MĞü]DSUyJ mieszkania!

07 Ten parasol XV]\OLĞP\ z tkaniny FREDRIKA.

Kolorowy parawan przydaMHVLĊZUyĪQ\FKV\WXDFMDFK :\VWDUF]\SU]\PRFRZDü WNDQLQĊGRHOHPHQWyZ ERF]Q\FKUHJDáyZ,9$5 LSRáąF]\üMHSU]\SRPRF\ ]DZLDVyZàDWZHGR ]URELHQLDáDWZHGR przenoszenia.

06 01 LOCKSTA fotel 149,99/szt. àDWZRXWU]\PDüZF]\VWRĞFLSRNU\FLHPRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH 3RNU\FLHSROLHVWHU3URMHNW (6WUDQGPDUN+3UHXW]6î* :FP=LHORQ\

05 ÄLGÖRT tkanina

1999m

02 SAMLA pojemnik 11,99/szt. 3ODVWLNSROLSURS\OHQRZ\3URMHNW0LD *DPPHOJDDUG6î*:FP 3U]H]URF]\VW\ 3RNU\ZNL VSU]HGDZDQHRVREQR

=HVNDQXMVWURQĊE\GRZLHG]LHüVLĊZLĊFHM

03 HAMPEN G\ZDQ]GáXJLP ZáRVLHP/szt. '\ZDQWNDQ\ PDV]\QRZR:áRVLHSROLSURS\OHQ6î'FP-DVNUDZR]LHORQ\ 04 1RZRĞü STOCKHOLM tkanina 19,99/m EDZHáQD3URMHNW 0DULD9LQND6FP%LDá\ĪyáW\ 05 1RZRĞü ÄLGÖRT tkanina 19,99/m EDZHáQD3URMHNW 1$DOWR(+DJPDQ3/DLQH 6FPàRĞUyĪRZ\ 06 IVAR element boczny 50,-/szt. 1LHZ\NRĔF]RQDOLWDVRVQDWR WUZDá\QDWXUDOQ\PDWHULDáNWyU\ PRĪQDPDORZDüROHMRZDüOXEEHMFRZDüZ]DOHĪQRĞFLRGSUHIHUHQFML 6î:FP 07 FREDRIKA tkanina 19,99/m 7NDQLQĊZ\NRU]\VWDQRGRXV]\FLD SDUDVROD EDZHáQD3URMHNW +HOHQ7UDVW6FP:LHOREDUZQ\ 

04

01 LOCKSTA fotel

14999szt. 02

03 HAMPENG\ZDQ]GáXJLPZáRVLHP

19999szt.


5HODNV

6WyรกMDGDOQLDQ\ VRIDLPLHMVFHGR SUDF\DZV]\VWNR WRQDWHMQLHZLHONLHM SU]HVWU]HQL1DGDO MHGQDNGRPLQXMHWX DWPRVIHUDVSRNRMX 6]WXF]NDSROHJDQD RGSRZLHGQLP]HVWDZLHQLXNRORUyZ

03 HEMNESV]DIND]GU]ZLDPL V]NODQ\PLSDQHORZ\PL

1199,04 HEMNESVHNUHWDU]\N ]QDGVWDZNฤ…

1099,02 EKTORP sofa 3-osobowa

1499,01 INGATORP VWyรก]RSXV]F]DQ\P EODWHP,- 6Wyรก]RSXV]F]DQ\P EODWHP]PLHMVFHPGODRVyE UR]PLDUVWRรกXPRฤชQDUHJXORZDรผZ ]DOHฤชQRฤžFLRGSRWU]HE%HMFRZDQD ODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD 3URMHNW&DULQD%HQJV'รฎ6 :FP&]DUQREUฤ…]RZ\

01

02 EKTORP sofa 3-osobowa 1499,6]HURNLDVRUW\PHQWVNRRUG\QRZD Q\FKSRNU\รผSRPRฤชHZSURVW\ VSRVyERGฤžZLHฤช\รผZ\JOฤ…GPHEOL 3RNU\FLHSROLHVWHU 6รฎ*:FP9HOOLQJH JUDQDWRZ\ 'RVWฤŠSQDUyZQLHฤชVRIDUR]NรกDGDQD 03 HEMNES V]DIND]GU]ZLDPL V]NODQ\PLSDQHORZ\PL,UHJXORZDQHSyรกNLGRVWRVXM RGOHJรกRฤžรผPLฤŠG]\SyรกNDPLGRVZRLFK SRWU]HE%HMFRZDQDODNLHURZDQD EH]EDUZQLHOLWDVRVQDV]NรกR KDUWRZDQH3URMHNW&DULQD%HQJV 6รฎ*:FP&]DUQREUฤ…]RZ\ 04 HEMNES VHNUHWDU]\N]QDGVWDZ Nฤ…,- 8WU]\PDPRQLWRUยด 3URMHNW&DULQD%HQJV6รฎ* :FP&]DUQREUฤ…]RZ\ 


5HODNV

06 6]DINL,9$5Vฤ…Z\NRQDQH ]QLHZ\NRฤ”F]RQHJROLWHJR GUHZQDZLฤŠFPRฤชHV]MH SRPDORZDรผZGRZROQ\ VSRVyEZQRV]ฤ…FGR ZQฤŠWU]DZรกDVQ\VW\O

7,6'$*ODPSDSRGรกRJRZD/('

29999

04 Sร–DERHAMN sofa 3-os. 2199,-

PLHV .XSXMQDUDW\3U]\VWฤŠSQLHVSUDZQLHLRGUฤŠNL3รกDWQRฤžรผUR]รกRฤชRQD QDPLHVLฤŠF\3DWU]VWU

:NDฤชG\PGRPXPDรก\PF]\GXฤช\PSRWU]HEXMHV] F]DVHPPLHMVFDZNWyU\PPRฤชHV]VSฤŠG]LรผWURFKฤŠ F]DVXZVDPRWQRฤžFL1DFKZLOฤŠVLฤŠZ\รกฤ…F]\รผRGFLฤ…รผRG ฤžZLDWD]HZQฤŠWU]QHJRDOHMHGQRF]HฤžQLHE\รผWXฤชRERN 'ZLHVRI\XVWDZLRQHW\รกHPGRVLHELHPRJฤ…VWZRU]\รผ VSRNRMQฤ…Z\VSฤŠQDFRG]LHQQHPLQXWRZHZDNDFMH

01

03

7HNVW\OLDWRรกDWZ\ VSRVyEQD]PLDQฤŠ Z\VWURMXSRSUDZฤŠ DNXVW\NLLDWPRVIHU\ ZNDฤชG\PZQฤŠWU]X 02

01 IKEA PS 2012 stolik kawowy 149,- .yรกNDXรกDWZLDMฤ…SU]HVXZDQLHZGRZROQH PLHMVFH6WDOSURV]NRZDQD3URMHNW2OD:LKOERUJ'รฎ6:FP&LHPQRWXUNXVRZ\ 02 ALHEDE G\ZDQ]GรกXJLPZรกRVLHP *ฤŠVWHJUXEH ZรกRVLH]DSHZQLDPLฤŠNNLHLFLHSรกHRSDUFLHGODVWySLZ\JรกXV]DGฤจZLฤŠNL:รกRVLH SROLSURS\OHQ6รฎ'FP.UHPRZ\ 03 LAPPLJUNG Fร…GEL SRGXV]ND 'ZXVWURQQDLQQ\Z]yU]NDฤชGHMVWURQ\7NDQLQD]HZQฤŠWU]QD EDZHรกQD:\SHรกQLHQLHZรกyNQDSROLHVWURZH'รฎ6FP:LHOREDUZQ\ 04 Sร–DERHAMN VRIDRVRERZD]Z\VRNLPRSDUFLHP,*UXEDEDUG]RZ\WU]\PDรกDWNDQLQDRFLHNDZHMIDNWXU]H]GHOLNDWQ\PSRรก\VNLHP LPLรกDZGRW\NX3RNU\FLHEDZHรกQDZLVNR]DSROLHVWHUO\RFHOOLOHQ3URMHNW2OD :LKOERUJ6รฎ*:FP,VHIDOOMDVQRWXUNXVRZ\7,6'$* ODPSDSRGรกRJRZD/(' 5HJXORZDQHUDPLฤŠLNORV]XรกDWZLDMฤ…RGSRZLHGQLH QDNLHURZDQLHฤžZLDWรกD:EXGRZDQDฤชDUyZND/('3URMHNW+3UHXW]2:LKOERUJ %LDรก\ 06 IVAR V]DIND,-/szt. 7XWDMSRPDORZDQHQDUyฤชQHNRORU\ /LWDVRVQD6รฎ*:FP

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

2GVNRF]QLDZ ]DVLฤŠJXUฤŠNL


5HODNV

05 MONGSTADOXVWUR

39999

06

01 TIDAFORS sofa 3-osobowa

1599,-

3RF]XFLH ZV]HFKRJDUQLDMฤ…FHM UyZQRZDJLSR]ZDOD VLฤŠFDรกNRZLFLH ]UHODNVRZDรผ7R ฤžPLDรกHSRรกฤ…F]HQLH HOHJDQFMLLOX]X Z\JRG\LNODV\NL ฤžZLHWQLHVSUDZG]L VLฤŠLWHUD]LZ SU]\V]รกRฤžFL 01 TIDAFORS sofa 3-osobowa 1599,- Wysokie oparcie; zapewnia PLฤŠNNLHLZ\JRGQHZVSDUFLHGOD NDUNXLSOHFyZ3RNU\FLHVWDรกH EDZHรกQDLSROLHVWHU3URMHNW 2OD:LKOERUJ6รฎ*:FP 'DQVERฤžUHGQLREUฤ…]RZ\ 'RVWฤŠSQDUyZQLHฤชVRIDUR]NรกDGDQD 02 HEMNES stolik 449,- /LWHGUHZQR ZQRVLGRZQฤŠWU]DQDWXUDOQฤ… DWPRVIHUฤŠ%HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD3URMHNW &DULQD%HQJV'รฎ6:FP &]DUQREUฤ…]RZ\

02

04 NILSNU]HVรกR]SRGรกRNLHWQLNDPL

25999szt.

03 ร…DUM G\ZDQ]GรกXJLPZรกRVLHP 399,- *ฤŠVWHJUXEHZรกRVLH]DSHZQLD PLฤŠNNLHLFLHSรกHRSDUFLHGODVWySL Z\JรกXV]DGฤจZLฤŠNL'\ZDQWNDQ\ PDV]\QRZR:รกRVLHSROLSUR S\OHQ6รฎ'FP.UHPRZ\ 3RSU]HGQLDFHQD 04 NILS NU]HVรกR]SRGรกRNLHWQLNDPL 259,99/szt. 3RGรกRNLHWQLNLZ\ฤžFLHรกDQHVLHG]LVNRLRSDUFLH]ZLฤŠNV]DMฤ… NRPIRUWVLHG]HQLDEDZHรกQD 3URMHNW0LNDHO:DUQKDPPDU 6รฎ*:FP&]DUQ\%OHNLQJH ELDรก\ 05 MONGSTAD OXVWUR 0RฤชQD]DZLHVLรผZSLRQLHOXEZSR]LRPLH6]NรกROXVWU]DQHEHMFRZDQD ODNLHURZDQDEH]EDUZQLHRNOHLQD MHVLRQRZD6รฎ:FP &]DUQREUฤ…]RZ\

03 ร…DUM G\ZDQ]GรกXJLPZรกRVLHP

399,-

06 NYFORS ODPSDSRGรกRJRZD 399,99 )XQNFMDSU]\FLHPQLDQLD ฤžZLDWรกDGRSDVXMQDWฤŠฤชHQLHฤžZLDWรกD GRSRWU]HE1LNORZDQDVWDO SROLHW\OHQLSROLHVWHU3URMHNW .+DJEHUJ0+DJEHUJ.ORV] FP:ยฑFP :LฤŠFHMSRP\VรกyZLLQVSLUDFML ]QDMG]LHV]ZVNOHSLH,.($


,.($%XVLQHVV

 

1DW\FKPLDVW]UR]XPLHOLฤชHZLฤŠNV]RฤžรผยฟUPZGXฤชHM PLHU]HSU]\SRPLQDGRP\:HฤจP\QDSU]\NรกDGKRWHO SRWU]HE\Vฤ…WDNLHVDPHZ\JRGQHVRI\PLHMVFHZ NWyU\PPRฤชQDVLฤŠVSRWNDรผLRGSRF]ฤ…รผSRPฤŠF]ฤ…F\P GQLXRUD]VSRNRMQLHVLฤŠSU]HVSDรผ7UXGQRVLฤŠ]W\PQLH ]JRG]LรผPHEOHFRG]LHQQHJRXฤช\WNXZQLHFRG]LHQQ\FK FHQDFKWRZVSDQLDรกHUR]ZLฤ…]DQLHUyZQLHฤชGODยฟUP *$/$17ELXUNRQDURฤชQH SUDZRVWURQQH

1RZRฤžรผ672&.+2/0IRWHOREURWRZ\V]W3RNU\FLHVWDรกH EDZHรกQDLSROLHVWHU6รฎ*:FP6DQGEDFND]LHORQ\ *$/$17ELXUNRQDURฤชQHSUDZRVWURQQH=DRNUฤ…JORQ\EODWXPRฤชOLZLD SRGSDUFLHQDGJDUVWNyZLSU]HGUDPLRQZWUDNFLHSLVDQLD%HMFRZDQDODNLHURZDQD EH]EDUZQLHRNOHLQDMHVLRQRZDVWDO'รฎ6:ยฑFP%H]SรกDW QDJZDUDQFMDODW(5,.V]DINDQDGRNXPHQW\V]W'U]ZL]]DP NLHPGODEH]SLHF]QHJRSU]HFKRZ\ZDQLDU]HF]\RVRELVW\FK6รฎ*:FP %,//<UHJDรก]HV]NODQ\PLGU]ZLDPLV]W*DรกNLVSU]HGD ZDQHRVREQR6รฎ*:FP/$&.SyรกNDฤžFLHQQD 6รฎ*:FP,1*$7253VWyรกUR]NรกDGDQ\ 'รฎ6:FP5(,'$5NU]HVรกRV]W0RฤชQD VNรกDGRZDรผMHGQRQDGUXJLPRV]F]ฤŠGQRฤžรผPLHMVFDNLHG\]QLHJRQLHNRU]\VWDV] $OXPLQLXP6รฎ*:FP :LฤŠFHMSRP\VรกyZQD,.($SO

 672&.+2/0 IRWHOREURWRZ\

 'RZLHG]VLฤŠZLฤŠFHMR,.($ %86,1(66QD,.($SO

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

3RP\VรกZ\V]HGรก RGQDV]\FK NOLHQWyZ
Organizacja 41

=DZV]HZDUWRV]XNDรผ QLHW\SRZ\FKPLHMVF GRSU]HFKRZ\ZDQLD 3RMHPQLNLLSXGHรกND ZV]ฤŠG]LHVLฤŠ VSUDZG]DMฤ…Organizacja *G\QDMZDฤชQLHMV]HPLHMVFDZGRPXWHZNWyU\FKVLฤŠ XELHUDV]SU]\JRWRZXMHV]GRF]HNDMฤ…FHJRFLฤŠGQLD LSODQXMHV]FRPDV]GR]URELHQLDQLHG]LDรกDMฤ…WDNMDN SRZLQQ\SU]HGPLRW\PDMฤ…WHQGHQFMฤŠGR]QLNDQLD3R]QDM QDV]HSRP\Vรก\QDVWZRU]HQLHGREU]HIXQNFMRQXMฤ…FHM SU]HVWU]HQLZNWyUHMZV]\VWNRPDVZRMHPLHMVFHG]LฤŠNL F]HPXQLHWU]HEDSU]HV]XNLZDรผFDรกHJRPLHV]NDQLDGZDUD]\ G]LHQQLH.OXF]HPGRVXNFHVXMHVWRGSRZLHGQLDRUJDQL]DFMD 8PLHฤžรผU]HF]\FRG]LHQQHJRXฤช\WNXSRGUฤŠNฤ…DWH]NWyU\FK NRU]\VWDV]U]DG]LHMSRFKRZDME\QLHOHฤชDรก\QDZLGRNX-HฤžOL EฤŠG]LHV]ZVWDQLHV]\ENR]QDOHฤจรผWRF]HJRSRWU]HEXMHV]Z GDQHMFKZLOL]DRV]F]ฤŠG]LV]VSRURF]DVX3R]DW\PG]LฤŠNL GREUHMRUJDQL]DFMLOHSLHMZ\NRU]\VWDV]SU]HVWU]Hฤ”ZGRPX

01

04

02 SORTERANRV] GRVHJUHJDFMLRGSDGyZ

2299/V]W 01 MULIG VXV]DUNDSR]LRPRZD :\Mฤ…WNRZRV]HURNDVXV]DUNDLGHDOQDQDSRฤžFLHOUฤŠF]QLNLLWS'รกXJRฤžรผOLQHNPHWUyZ6WDOSURV]NRZDQD 3URMHNW+HQULN3UHXW]'รฎ6:FP%LDรก\ 02 SORTERA NRV]GRVHJUHJDFMLRGSDGyZ V]W ']LฤŠNLVNรกDGDQHMSRNU\ZFH PDV]รกDWZ\GRVWฤŠSGRฤžURGNDQDZHWJG\NRV]HVฤ…SRXVWDZLDQHMHGHQQDGUXJLP1DGDMHVLฤŠGRVRUWRZDQLDV]NรกDPHWDOXSODVWLNXJD]HWLWS3ODVWLN SROLSURS\OHQRZ\%LDรก\3RSU]HGQLDFHQD HYLLIS UHJDรก 1DGDMHVLฤŠGRXฤช\WNXZSRPLHV]F]HQLXLQD]HZQฤ…WU]6WDOJDOZDQL]RZDQD6รฎ*:FP 04 ',03$ WRUEDGRVRUWRZDQLDRGSDGyZV]W 8FKZ\W\]RE\GZXVWURQXรกDWZLDMฤ…SU]HQRV]HQLH 5R]PLDU\V]W[[FP O V]W[[FP O LV]W[[FP O SROLSURS\OHQ3URMHNW6DUDK)DJHU%LDรก\


2UJDQL]DFMD

.DUQLV]]RVWDรก ]DPRQWRZDQ\ZWDNL VSRVyEE\]DVรกRQD ]DVรกDQLDรกDFDรกฤ…ฤžFLDQฤŠ รกฤ…F]QLH]RNQDPL LV]DIDPL

3RGNUHฤžOVZyMVW\O QDNOHMDMฤ…FWDSHWฤŠQD ZHZQฤŠWU]QHMW\OQHM ฤžFLDQFHV]DI\3$;

04

โ€ž /XG]LHF]ฤŠVWRNRU]\VWDMฤ…]SURGXNWyZ,.($ ZVSRVyENWyUHJRVDPLQLHSU]HZLG]LHOLฤžP\ ,WRMHVWZรกDฤžQLHZVSDQLDรกHSRQLHZDฤชFKFHP\ E\QDV]DVRUW\PHQWRGSRZLDGDรกQDU]HF]\ZLVWH SRWU]HE\LE\NRU]\VWDQR]QLHJRZNUHDW\ZQ\ VSRVyE -HDQ0DUF7HUVHQNLHURZQLNGVVSU]HGDฤช\

 STOCKHOLM ฤช\UDQGROโ€

01 PAX V]DID]Z\SRVDฤชHQLHP ZHZQฤŠWU]Q\P,:\NRฤ”F]HQLH]IROLL6รฎ* :FP 02 ISALA VWROLN,- *รกDGNRZ\VXZDQDLVDPRGRP\NDMฤ…FDVLฤŠV]XIODGD QDSLORW\JD]HW\NRORURZHPDJD]\Q\LWS0DORZDQ\:FP 

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

03 1RZRฤžรผ STOCKHOLM IRWHO REURWRZ\,-V]W $NVDPLWWR PLฤŠNNLOXNVXVRZ\PDWHULDรกRGSRUQ\ QDฤžFLHUDQLHLรกDWZ\GRF]\V]F]HQLD SU]\SRPRF\PLฤŠNNLHMV]F]RWNLGR RGNXU]DF]D3RNU\FLHVWDรกH EDZHรกQDLSROLHVWHU3URMHNW 2OD:LKOERUJ6รฎ*:FP 04 PAX V]DID]Z\SRVDฤชHQLHP ZHZQฤŠWU]Q\P,- :\NRฤ”F]HQLH ]IROLL6รฎ*:FP 

02

1RZRฤžรผ STOCKHOLM ฤช\UDQGRO 5]XFDGHNRUDF\MQHFLHQLHQD VXILWLฤžFLDQ\3URMHNW0DUFXV$UYRQHQ 6$1(/$NRPSOHW]DVรกRQ EDZHรกQLDQ\DNVDPLW 6รฎ'FP 3$;V]DID]Z\SRVDฤชHQLHP ZHZQฤŠWU]Q\P,- :\NRฤ”F]HQLH ]IROLL6รฎ*:FP 8VรกXJLWUDQVSRUWXLPRQWDฤชX SDWU]VWU

01 PAXV]DID]Z\SRVDฤชHQLHP ZHZQฤŠWU]Q\P03

STOCKHOLMIRWHOREURWRZ\

/V]W


Organizacja 45

05

6WZyU]QLHSRZWDU]DOQą ODPSĊSU]\SRPRF\ moskitiery BRYNE LQLHQDJU]HZDMąFHMVLĊ ĪDUyZNL/('1LHNRU]\VWDM z innych rodzajów ĪDUyZHNSRQLHZDĪ]E\WQLR VLĊQDJU]HZDMąLSU]\ ]HWNQLĊFLX]QLPLWNDQLQD PRĪH]DMąüVLĊRJQLHP

3U]\]HVWDZLDQLXUyĪQ\FK produktów i tworzeniu ZáDVQ\FKDUDQĪDFML]DVDGD MHVWW\ONRMHGQD-HĞOLFRĞ VLĊWRELHSRGREDPRĪHV] PLHüSHZQRĞüĪHWR ZáDĞFLZ\Z\EyU

06 BESTÅ VARA zestaw do przechowywania

1450,-

04 03

NOLBYN fotel z wysokim oparciem

19999

02

01

STOCKHOLM komplet 2 stolików

699,-

01 1RZRĞü STOCKHOLM komplet 2 stolików 699,- :\UDĨQ\Z]yUVáRMyZQDGUHZQLDQHMRNOHLQLH]RU]HFKDZáRVNLHJRVSUDZLDĪHNDĪG\HJ]HPSODU]]\VNXMHQLHSRZWDU]DOQ\FKDUDNWHU3URMHNW2OD:LKOERUJ 02 IKEA PS VÅGÖ fotel 79,99 3ODVWLNSROLSURS\OHQRZH\3URMHNW7KRPDV6DQGHOO6î*:FP%LDá\ 03 1RZRĞü NOLBYN fotel z wysokim oparciem 199,99 )RWHOáDWZRXWU]\PDüZF]\VWRĞFLSRQLHZDĪSRGXV]NLPRĪQDSUDüZSUDOFH/DNLHURZDQDEH]EDUZQLHRNOHLQD EU]R]RZDSROLHVWHU3URMHNW-RR\HRQ/HH6î*:FP6]DU\ 04 IKEA PS 2012 fotel 499,99 6WDOSURV]NRZDQD3URMHNW:LHENH%UDDVFK6î* :FPĩyáW\ 05 BRYNE moskitiera 29,99 àDWZRXWU]\PDüZF]\VWRĞFLWNDQLQĊPRĪQDSUDüZSUDOFHSROLHVWHUSODVWLNSROLSURS\OHQRZ\'FP %LDá\ 06 BESTÅ VARA zestaw do przechowywania 1450,- 5HJXORZDQHSyáNLPRĪQDáDWZRGRVWRVRZDüRGOHJáRĞüPLĊG]\SyáNDPLGRSU]HFKRZ\ZDQ\FK SU]HGPLRWyZ3á\WDSLOĞQLRZDZ\NRĔF]HQLH]IROLL6î*:FP%LDá\SRPDUDĔF]RZ\ Skorzystaj z programu do planowania BESTÅ na IKEA.pl/planowanie

-HĞOLFRĞMHVWZLGRF]QH WUXGQRRW\P]DSRPQLHü =QDMGĨRGSRZLHGQLH PLHMVFHQDZDĪQHLPQLHM ZDĪQHSU]HGPLRW\NWyUH SU]\RND]MLPRĪHV] Z\NRU]\VWDüMDNR dekoracje.


2UJDQL]DFMD

1LHFKĪ\MąQLHW\ SRZHSU]HVWU]HQLH :ąVNLHNRU\WDU]H LQLHXVWDZQHNąW\ WHĪPRJąVWDüVLĊ SHáQRZDUWRĞFLRZ\P ZQĊWU]HP 'RVWRVXMPHEOH LGRGDWNLGRPLHMVFD ZW\PSU]\SDGNX WRGáXJDLZąVND SU]HVWU]HĔ ]G]LZLV]VLĊMDN GXĪRXGDFLVLĊ WX]PLHĞFLü

03

02

IKEA PS 2012 ODPSDĞFLHQQD/('05 BREIM szafa01 EXPEDIT UHJDá 0RĪQD ]DZLHVLüQDĞFLDQLHDOERSRVWDZLü QDSRGáRG]HZ\ELHU]VSRVyENWyU\ QDMOHSLHMRGSRZLDGDWZRLPSRWU]HERP:\NRĔF]HQLH]IROLLPDORZDQ\ 3URMHNW7RUG%M|UNOXQG6î* :FP&]DUQREUą]RZ\ :NáDG\ (;3(',7VSU]HGDZDQH RVREQR 02 ALGOT V]\QDĞFLHQQD]SyáNDPL :\NRĔF]HQLH]IROLLVWDO SURV]NRZDQD3URMHNW)UDQFLV &D\RXHWWH6î*:FP %LDá\ 03 KASSETT SXGHáNR]SRNU\ZNą /2 szt. 3XGHáNRQDGDMHVLĊGR SU]HFKRZ\ZDQLDJD]HWPDJD]\QyZ IRWRJUDILLOXELQQ\FKSDPLąWHN 0DORZDQDWHNWXUD6î* :FP&]DUQ\

01 05

,.($36ODPSDĞFLHQQD /(' 'áXJLHUDPLĊSR]ZDOD RGVXQąüODPSĊRGĞFLDQ\QDGRZROQą RGOHJáRĞü:EXGRZDQDĪDUyZND /('6WDOSURV]NRZDQDDOXPLQLXP 3URMHNW-RKDQQD-HOLQHN 0DNV'î6:FP &]DUQ\ 05 BREIM V]DID 1D]GMĊFLX SROHZHMSRND]DQDEH]SRNURZFD àDWZDGRXWU]\PDQLDZF]\VWRĞFL ]GHMPRZDQHSRNU\FLHNWyUHPRĪQD SUDüZSUDOFHSROLHVWHUVWDO SURV]NRZDQD3URMHNW.+DJEHUJ 0+DJEHUJ6î*:FP %LDá\ 3RSU]HGQLDFHQD 


2UJDQL]DFMD

1LHPXVLV]XU]ฤ…G]Dรผ ZV]\VWNLHJR]DMHGQ\P ]DPDFKHP5yZQLH GREU]HPRฤชHV]VWRSQLRZR UR]EXGRZ\ZDรผV\VWHP GRSU]HFKRZ\ZDQLD

02 03

05 6]DINL,9$5Vฤ… wykonane z QLHZ\NRฤ”F]RQHJRGUHZQD VRVQRZHJR ZLฤŠFPRฤชQD MHGRZROQLH PDORZDรผ ROHMRZDรผOXE EHMFRZDรผ

01

ฤPLHFL"1LHWRฤžZLHWQ\ VXURZLHF]NWyUHJR PRฤชQDVWZRU]\รผFRฤž QRZHJR3U]HFKRZXM QDGDMฤ…FHVLฤŠGR UHF\NOLQJXRGSDG\ ZSRMHPQLNDFK 6257(5$DฤชSU]\MG]LH FLRFKRWDE\MHSRQRZQLH Z\NRU]\VWDรผ

06 KNODDNRV]]SRNU\ZNฤ…

5999/szt.

FABRIKร–R witryna

699,3RU]ฤ…GHNNRFKD ]PLDQ\ 3RP\Vรก\QDSU]HFKRZ\ZDQLHSRZLQQ\QDGฤ…ฤชDรผ]DWZRLPL ]DLQWHUHVRZDQLDPLLSRWU]HEDPL6WRSQLRZRGRGDZDMSR MHGQ\PHOHPHQFLHWZRU]ฤ…FV\VWHPGRSU]HFKRZ\ZDQLDZ VZRLPZรกDVQ\PVW\OXHNOHNW\F]Q\PVWDOH]PLHQLDMฤ…F\P VLฤŠLERJDW\PZGRฤžZLDGF]HQLD

01 1RZRฤžรผ FABRIKร–R witryna 699,- 3yรกNLZZLWU\QLHVฤ…UHJXORZDQHPRฤชQD รกDWZRGRVWRVRZDรผRGOHJรกRฤžรผPLฤŠG]\SyรกNDPLGRUR]PLDUXSU]HFKRZ\ZDQ\FKSU]HG PLRWyZ6WDOSURV]NRZDQDV]NรกRKDUWRZDQH3URMHNW1LNH.DUOVVRQ6รฎ* :FP&LHPQRV]DU\ 02 IVAR VHNFMH]SyรกNDPL 5HJXORZDQHSyรกNLGRVWRVXMRGOHJรกRฤžรผPLฤŠG]\SyรกNDPLGRVZRLFKSRWU]HE/LWDVRVQD 6รฎ*:FP 03 IVAR szafka 245,- 7XWDMSRPDORZDQDQD NRORUWXUNXVRZ\/LWDVRVQD6รฎ*:FP 04 ALEX NRPRGDQD NyรกNDFK 0DORZDQD3URMHNW-RKDQQD$VVKRII6รฎ*:FP%LDรก\ 05 SORTERA NRV]GRVHJUHJDFMLRGSDGyZ/szt. ']LฤŠNL VNรกDGDQHMSRNU\ZFHPDV]รกDWZ\GRVWฤŠSGRฤžURGNDQDZHWJG\NRV]HVฤ…SRXVWD ZLDQHMHGHQQDGUXJLP3ODVWLNSROLSURS\OHQRZ\6รฎ*:FPO%LDรก\ 3RSU]HGQLDFHQD 06 KNODD NRV]PHWDORZ\]SRNU\ZNฤ… 59,99/szt. .RV]PRฤชQDXฤช\ZDรผZGRZROQ\PPLHMVFXZGRPXUyZQLHฤชZSRPLHV] F]HQLDFKRGXฤชHMZLOJRWQRฤžFL6WDOSURV]NRZDQD:FPO%LDรก\

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

04


2UJDQL]DFMD

.UHDW\ZQRĞü QLHMHGQRPDLPLĊ

03 MÅLA papier

1999

01 HUSET mebelki dla lalek, pokój dzienny 39,99 'ODG]LHFLSRZ\ĪHMURNX Ī\FLD 02 MÅLA akwarele 19,99 :NRPSOHFLHIDUEHNZUyĪQ\FK NRORUDFKWDFNDNXEHF]NLQDZRGĊLSĊG]HONL3URMHNW6)DJHU&7XEHUWLQL 03 MÅLA papier 19,99 :NRPSOHFLHDUNXV]\$JUELDá\ DUNXV]\$JUUyĪQHMDVNUDZHNRORU\DUNXV]\$JUELDá\ DUNXV]H$JUUyĪQHSDVWHORZHNRORU\LDUNXV]\$JUELDá\ 04 VARIERA pojemnik 9,99/szt. àDWZ\GRF]\V]F]HQLD]GHOLNDWQLH ]DRNUąJORQ\PLQDURĪQLNDPL3U]HWZRU]RQ\SODVWLN3(73URMHNW0DUFXV$UYRQHQ 6î:FP%LDá\ 05 NYTTJA ramka 9,99/2 szt. :\NRĔF]HQLH] IROLLLSODVWLN=GMĊFLH6î:FP5yĪQHNRORU\ 06 MÅLA QRĪ\F]NL 2 szt. 7,99 'ZDURG]DMHQRĪ\F]HN]RVWU]DPLSURVW\PLOXE]]ąENDPLGRR]GREQH JRFLĊFLDSDSLHUX3URMHNW6)DJHU&7XEHUWLQL 07 RIBBA SyáNDQD ]GMĊFLD/szt. 3yáNDQD]GMĊFLDXPRĪOLZLD]PLHQLDQLHXOXELRQ\FKPRW\ZyZ WDNF]ĊVWRMDNW\ONRFKFHV]EH]NRQLHF]QRĞFLZLHUFHQLDQRZ\FKRWZRUyZZĞFLDQLH :\NRĔF]HQLH]IROLL0DNVREFLąĪHQLHNJ'î*FP%LDá\

01 02 MÅLA akwarele

1999

07

04

05

06


2UJDQL]DFMD

']LĊNLSRMHPQLNRP LSXGHáNRP ZV]\VWNLH QLH]EĊGQHU]HF]\ EĊGą]DZV]HSRG UĊNąDOHHVWHW\F] QLHXNU\WH07

06

01

àDZND]HVFKRZNLHP 6789$ĞZLHWQLHVSUDZG]L VLĊMDNRELXUNRDJG\ WZRMHG]LHFNRQLHFR SRGURĞQLHZ\VWDUF]\ GRáRĪ\üV]XÀDGĊL NRU\WDU]Z]ERJDFLVLĊ RSRMHPQąV]DINĊ

02 STUVAáDZND

 3UDFD]HVSRáRZD %(67cELXUNR

V]W

3UDFDLF]DVZROQ\GRURĞOLLG]LHFLZGRPXZV]\VWNR PXVL]HVREąZVSyáJUDü'REU\PSRP\VáHPMHVW VWZRU]HQLHPQLHMV]HMNRSLLÄGRURVáHJR´PLHMVFDGR SUDF\LXVWDZLHQLHMHMWXĪRERN:WHQVSRVyEZV]\VF\ PRĪHFLHE\üUD]HPUD]HPSUDFRZDüLU\VRZDü VSUDZG]DüPDLOHLVSUDZG]DüNUHGNL

04

01 STUVA ]HVWDZGRSU]HFKRZ\ZDQLD]GU]ZLDPL :\NRĔF]HQLH]IROLL PDORZDQ\3URMHNW(EED6WUDQGPDUN6î*:FP%LDá\ 02 STUVA áDZND :\NRĔF]HQLH]IROLL3URMHNW(EED6WUDQGPDUN6î* :FP%LDá\ -HV]F]HZLĊFHM]HVWDZyZ]VHULL6789$]QDMG]LHV]ZVNOHSLH,.($ %(67cELXUNRV]W ']LĊNLRWZRURZLQDNDEOH]W\áXJQLD]GNDLSU]HZRG\QLHVąZLGRF]QHDOHSR]RVWDMąSRGUĊNą:\NRĔF]HQLH]IROLL6î*:FP ,.($36NU]HVáR]SRGáRNLHWQLNDPLV]W 7ZRU]\ZRSROLSURS\OHQRZH3URMHNW0DUFXV$UYRQHQ6î*:FP&]HUZRQ\.9,775$SXGHáNR]SRNU\ZNą 8FKZ\WQDHW\NLHWNL ]DSHZQLDáDWZ\SU]HJOąG]DZDUWRĞFLSXGHáHNLSR]ZDODV]\ENR]QDOHĨüWRF]HJR V]XNDV]/DPLQRZDQDWHNWXUD3URMHNW$QQD6DODQGHU6î*:FP 3RPDUDĔF]RZ\EUą]RZ\.9,775$SXGHáNR]SRNU\ZNą 3XGHáNRVSHFMDOQLH]DSURMHNWRZDQHQDSDSLHULF]DVRSLVPDZIRUPDFLH$ 6î*:FP&]DUQ\ 07 .9,775$SXGHáNR]SRNU\ZNą 6î*:FP&]HUZRQ\


2UJDQL]DFMD

*G\QLHPDV]F]DVXQDZHW QDV]\ENLHSRU]ąGNL Z\VWDUF]\]DVXQąü ]DVáRQĊ01 AINANRPSOHW]DVáRQ

 ALGOT to niezwykle sprytny system do przechowywania, który QDELHĪąFRGRVWRVRZXMH VLĊGRWZRLFKSRWU]HE

ALGOTV]\Q\ĞFLHQQH ]SyáNDPL

 -HGQDĞFLDQD NWyUDSRPLHĞFL wszystko -HĞOLWZyMGRPWRZ]DVDG]LHW\ONRMHGHQGXĪ\SRNyM VSUyEXM]JURPDG]LüZV]\VWNLHSU]HFKRZ\ZDQHU]HF]\ ZMHGQ\PPLHMVFXWDNMDNZSU]\SDGNXWHMĞFLDQ\ NWyUąZ\NRU]\VWDOLĞP\GRJUDQLFPRĪOLZRĞFL:WHQ VSRVyE]\VNDV]WURFKĊZROQHMSU]HVWU]HQLJG]LH LQG]LHMDZQĊWU]HEĊG]LHEDUG]LHMKDUPRQLMQH 01 AINA NRPSOHW]DVáRQ Lniana tkanina o naturalnej, nieregularnej IDNWXU]HV]W\ZQDZGRW\NXOHQ6î'FP%LDá\ 02 IKEA PS LÖVÅS UR]NáDGDQDVRIDRVRERZD 0RĪQDáDWZRUR]áRĪ\üZGXĪH áyĪNRGODRVyE3RNU\FLHEDZHáQD3URMHNW76DQGHOO&0DUWLQ 6î*:FP3RUR]áRĪHQLXîFP*UlVERELDá\ 03 LOCKSTA IRWHO àDWZRXWU]\PDüZF]\VWRĞFLSRNU\FLHPRĪQD]GMąü LZ\SUDüZSUDOFH3RNU\FLHSROLHVWHU3URMHNW(6WUDQGPDUN+3UHXW] 6î*:FP3RPDUDĔF]RZ\$/*27V]\QDĞFLHQQD] SyáNDPL :\NRĔF]HQLH]IROLLVWDOSURV]NRZDQD3URMHNW)UDQFLV&D\RXHWWH 6î*:FP%LDá\6$0/$SXGHáNRV]W 0RĪQD X]XSHáQLüSRNU\ZNą6$0/$FKURQLSU]HFKRZ\ZDQHSU]HGPLRW\LXPRĪOLZLD VNáDGRZDQLHSRMHPQLNyZMHGHQQDGUXJLP3ODVWLNSROLSURS\OHQRZ\3URMHNW0LD *DPPHOJDDUG6î*:FP3U]H]URF]\VW\ -HV]F]HZLĊFHMSRP\VáyZ]QDMG]LHV]QD,.($SO

03 LOCKSTAIRWHO

 02


2UJDQL]DFMD

04 02

%DZLüPRĪQDVLĊ ZV]ĊG]LH

01

LOSJÖN wieszaki, 5 szt.

1999

']LĊNLSRMHPQLNRPGRSU]HFKRZ\ZDQLDGUREQ\FK SU]HGPLRWyZZUyĪQ\FKF]ĊĞFLDFKGRPXG]LHFLLLFK ]DEDZNLEĊGąZV]ĊG]LHPLOHZLG]LDQH

01 BUMERANG wieszak na spódnice 2,49/szt. Lakierowany bezbarwnie lity eukaliptus, stal. 600.789.39 02 1RZRĞü LOSJÖN wieszaki 19,99/5 szt. àDWZH GR]DPRFRZDQLDQDĞFLDQLH*DáNLPRĪQDSU]\PRFRZDüQDVDPRSU]\OHSQHMSRGNáDGFHOXESU]\NUĊFLüGRĞFLDQ\7ZRU]\ZR3(73URMHNW0DULD9LQND 03 VARIERA kosz na odpady 9,99 àDWZ\GRF]\V]F]HQLD]GHOLNDWQLH]DRNUąJORQ\PLQDURĪQLNDPL3ODVWLNSROLSURS\OHQRZ\'î6:FP 04 DRÖNA SXGHáNR/szt. 6î*:FP 05 EXPEDIT UHJDá/szt. 0RĪQD]DZLHVLüQDĞFLDQLHDOERSRVWDZLüQDSRGáRG]HZ\ELHU] VSRVyENWyU\QDMOHSLHMRGSRZLDGDWZRLPSRWU]HERP:\NRĔF]HQLH]IROLLPDORZDQ\ 6î*:FP 06 MINNEN UDPDáyĪNDRUHJXORZDQHM GáXJRĞFL 5HJXORZDQDGáXJRĞüáyĪNRÄURĞQLH´UD]HP]G]LHFNLHP6WDO SURV]NRZDQD6î':FP3DVXMHPDWHUDFîFP 07 PYSSLINGAR SRMHPQLNQDSRĞFLHO 6î*:FP 08 TROFAST zestaw do przechowywania 327,93 :NRPSOHFLHRGSRZLHGQLD OLF]EDSURZDGQLFNWyUDSR]ZROLQDSRáąF]HQLHGRZROQHMOLF]E\SRMHPQLNyZSyáHN :\NRĔF]HQLH]IROLLSODVWLN6î*:FP 09 KROKIG hak ĞFLHQQ\/3 szt. 10 KUSINER NLHV]HQLHĞFLHQQH Q\ORQSROLHVWHU6î:FP 11 VESSLA SRMHPQLNQDNyákach 17,99/szt. 3ODVWLNSROLSURS\OHQRZ\'î6:FP

03

05

06

08 TROFAST zestaw do przechowywania

32793

09

Przechowywanie to QLHNRQLHF]QLHGXĪH NDQFLDVWHPHEOH =DEDZQHLQLHZLHONLH SRMHPQLNLLVFKRZNLVą UyZQLHIXQNFMRQDOQH

10

07 11


2UJDQL]DFMD -DN]PLHฤžFLรผRVLHPSRPLHV]F]Hฤ”ZMHGQ\P SRNRMX"%\WRRVLฤ…JQฤ…รผSRรกฤ…F]\OLฤžP\V\VWHP\ GRSU]HFKRZ\ZDQLD3$;%(67cRUD])$.780 5yฤชQLฤ…VLฤŠJรกฤŠERNRฤžFLฤ…DOHVSyMQ\ELDรก\NRORU WZRU]\VSRNRMQ\LKDUPRQLMQ\Z\VWUyM3R]QDM SHรกHQDVRUW\PHQWV\VWHPyZGRSU]HFKRZ\ZDQLD QD,.($SO

%(67c9$5$]HVWDZGRSU]HFK

07

PLHV

.XSXMQDUDW\3U]\VWฤŠSQLHVSUDZQLH LRGUฤŠNL3รกDWQRฤžรผUR]รกRฤชRQDQD PLHVLฤŠF\3DWU]VWU

06

:V]\VWNRF]HJR SRWU]HEXMHV] ZMHGQ\PZQฤŠWU]X =DEXGRZDQH ฤžFLDQ\NU\Mฤ…UHJDรก PLHMVFHGRSUDF\ NXFKQLฤŠยซ7R ZV]\VWNRWDPMHVW W\OHฤชHVFKRZDQH %DUG]RPDรกH%DUG]R NRPSDNWRZH %DUG]RSUDNW\F]QH 01 NORDEN VWyรก]RSXV]F]DQ\P EODWHP 6Wyรก]RSXV]F]DQ\P EODWHP]PLHMVFHPGODRVyEUR] PLDUVWRรกXPRฤชQDUHJXORZDรผZ]DOHฤช QRฤžFLRGSRWU]HE0DORZDQDOLWDEU]R ]DSรก\WDZLyURZD3URMHNW0LNDHO :DUQKDPPDU'รฎ6 :FP%LDรก\ 02 IKEA PS Lร–Vร…S UR]NรกDGDQDVRID RVRERZD 6WZyU]GRZROQฤ… NRPELQDFMฤŠGRZ\ERUXPDV]WU]\ UyฤชQHPDWHUDFHLZLHOHSRNU\รผ 3RNU\FLHEDZHรกQD3URMHNW 76DQGHOO&0DUWLQ6รฎ* :FP3RUR]รกRฤชHQLXรฎFP *UlVERELDรก\01 NORDENVWyรก]RSXV]F]DQ\PEODWHP04

04 .XFKQLD FAKTUM ]IURQWDPL V]XIODGAPPLร…D )URQW\ V]XIODG$33/c'PDORZDQHQDELDรกR 'RGDQRELDรก\EODWURERF]\35b*(/ ]ODPLQDWX :LฤŠFHMLQIRUPDFML RVHULLPHEOLNXFKHQQ\FK )$.780SDWU]VWU

03

%(67c9$5$]HVWDZGRSU]HFKRZ\ZDQLD 6รฎ* :FP%LDรก\ 06 REGOLIT NORV]ODPS\ZLV]ฤ…FHM .ORV]Z\NRQDQ\UฤŠF]QLHNDฤชG\ HJ]HPSODU]MHVWMHG\Q\ZVZRLP URG]DMX1DOHฤช\X]XSHรกQLรผRSUDZNฤ… ]NDEOHP+(00$3DSLHUU\ฤชRZ\ FP%LDรก\

8VรกXJDWUDQVSRUWRZD:LฤŠNV]RฤžรผQDV]\FKSURGXNWyZ SDNRZDQDMHVWZSรกDVNLHSDF]NLG]LฤŠNLF]HPXPRฤชHV]] รกDWZRฤžFLฤ…SU]HZLHฤจรผMHGRGRPXZรกDVQ\PVDPRFKRGHP 0RฤชHV]WDNฤชH]DPyZLรผZ,.($XVรกXJฤŠWUDQVSRUWRZฤ… :LฤŠFHMLQIRUPDFMLRXVรกXJDFK]QDMG]LHV]QD VWURQLH,.($SOXVOXJL

%(67c9$5$]HVWDZGRSU]HFKRZ\ZDQLD 6รฎ* :FP%LDรก\ 8VรกXJLWUDQVSRUWXLPRQWDฤชX SDWU]VWU

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

02 IKEA PS Lร–Vร…S UR]NรกDGDQDVRIDRVRERZD

03 IKEA PS 2012 VWROLNNDZRZ\ .yรกNDXรกDWZLDMฤ…SU]HVXZDQLHZ GRZROQHPLHMVFH6WDOSURV]NRZDQD 3URMHNW2OD:LKOERUJ'รฎ6 :FP%LDรก\


2UJDQL]DFMD

0DJLD ZLHORIXQNF\MQRฤžFL

02

+RNXVSRNXV3U]HGPLRW\VWDMฤ…VLฤŠW\P F]\PFKFHV]2WRSLฤŠรผUyฤชQ\FKVSRVREyZ QDZ\NRU]\VWDQLHVHULL/$&.01 LACK stolik 19,99 /HNNDZDJDXรกDWZLDSU]HQRV]HQLH0DORZDQ\'รฎ6 :FP%LDรก\ 02 LACK SyรกNDฤžFLHQQD/szt. :ฤ…VNLHSyรกNL SR]ZDODMฤ…ZSHรกQLZ\NRU]\VWDรผPLHMVFHQDฤžFLDQLHQDZHWQDQLHZLHONLFKSRZLHU]FKQLDFK0DORZDQD3URMHNW&+DOVNRY+'DOVJDDUG0DNVREFLฤ…ฤชHQLHNJ 6รฎ*:FP%LDรก\/$&.stolik 29,99/szt. Lekka waga XรกDWZLDSU]HQRV]HQLH/DNLHURZDQ\EH]EDUZQLHQDGUXNRZDQ\'รฎ6:FP &]DUQREUฤ…]RZ\ 04 LACK stolik /DNLHURZDQ\EH]EDUZQLHQDGUXNRZDQ\OXEZ\NRฤ”F]HQLH]IROLLPDORZDQ\'รฎ6:FP19,99/szt. &]DUQ\ %LDรก\29,99/szt. ,PLWDFMDEU]R]\ &]DUQREUฤ…]RZ\ /szt. &]HUZRQ\]SRรก\VNLHP %LDรก\]SRรก\VNLHP 05 JANSJร– ODPSDELXUNRZD/(' 5HJXORZDQHUDPLฤŠXรกDWZLD XNLHUXQNRZDQLHฤžZLDWรกD:EXGRZDQDฤชDUyZND/('0DORZDQHDOXPLQLXPVWDO 3URMHNW$(IYHUOXQG--HOLQHN:FP%LDรก\

04

6SUDZVRELHNLONDVWROLNyZ/$&. ZUyฤชQ\FKZ\NRฤ”F]HQLDFK 0RฤชHV]WHฤชSyMฤžรผRNURNGDOHM LZ\PLHV]DรผQRJLE\VWZRU]\รผVZRMฤ… ZรกDVQฤ…QLHSRZWDU]DOQฤ…NROHNFMฤŠ

05 01 LACK stolik

1999

02 LACKSyรกNDฤžFLHQQD

99


2UJDQL]DFMD

7XWDM]URELV] ZV]\VWNR SRVHJUHJXMHV] Z\VXV]\V] Z\SUDVXMHV] LSRVNáDGDV] :V]\VWNRRSUyF] VDPHJRSUDQLD

*581'7$/ VXV]DUNDĞFLHQQD/V]W

3RMHGQ\PGQLXQRV]HQLD XEUDQLD]D]Z\F]DMQLH PXV]ąMHV]F]HWUD¿üGR SUDQLD1LHPXVLV]LFK RGZLHV]DüGRV]DI\ QDVXV]DUFHĞFLHQQHM SRF]HNDMąQDVZRMą NROHM

01 PAX V]DID]Z\SRVDĪHQLHP ZHZQĊWU]Q\P,0LQZ\VRNRĞüVXILWXFP :\NRĔF]HQLH]IROLL 6î*:FP &]DUQREUą]RZ\ %H]SáDWQDOHWQLDJZDUDQFMD 6NRU]\VWDM]SURJUDPX GRSODQRZDQLD3$;QD ,.($SOSODQRZDQLH .$5/67$'SRGQyĪHN àDWZRXWU]\PDüZF]\VWRĞFLSRNU\ FLHPRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH 3RNU\FLHEDZHáQD3URMHNW 7RUG%M|UNOXQG'î6:FP %OHNLQJHELDá\ (;3(',7UHJDá,-V]W 0RĪQD XVWDZLüZSLRQLHOXESR]LRPLHMDNR UHJDáQDNVLąĪNLOXEEXIHW:\NRĔ F]HQLH]IROLLPDORZDQ\3URMHNW 7RUG%M|UNOXQG6î*:FP &]DUQREUą]RZ\ :NáDG ]V]XIODGDPL,-V]W 6î* :FP&]DUQ\

'ZDUHJDá\(;3(',7 WZRU]ąSR]HVWDZLHQLX IDQWDVW\F]Q\EODWGR VNáDGDQLDXEUDĔ

67$9(OXVWUR 0RĪQD ]DZLHVLüZSLRQLHOXEZSR]LRPLH :\NRĔF]HQLH]IROLLOXVWUR 6î:FP&]DUQREUą]RZ\ 06 *581'7$/WRUEDQDSUDQLH ]HVWRMDNLHPQDNyáNDFK

/V]W

*581'7$/VXV]DUNDáD]LHQNRZD ĞFLHQQDV]W 6NáDGDQD RV]F]ĊGQRĞüPLHMVFDNLHG\]QLHMQLH NRU]\VWDV]'áXJRĞüOLQHNPHWU\ 6WDOQLHUG]HZQD3URMHNW)UDQFLV &D\RXHWWH:î'FP

 *581'7$/WRUEDQDSUDQLH ]HVWRMDNLHPQDNyáNDFK/ V]W àDWZRXWU]\PDüZF]\VWRĞFL WRUEĊPRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH 0LHĞFLGRNJSUDQLD6WDOQLHUG]HZ QDSROLHVWHU3URMHNW0LNDHO :DUQKDPPDU6î*:FP &]DUQ\ 8VáXJLWUDQVSRUWXLPRQWDĪX SDWU]VWU

=HVNDQXMVWURQĊE\GRZLHG]LHüVLĊZLĊFHM

01 PAXV]DID]Z\SRVDĪHQLHP ZHZQĊWU]Q\P


2UJDQL]DFMD

05 $/*27UDPD]NRV]DPLGUXFLDQ\PL LGUąĪNDPLQDXEUDQLD

 1DMOHSV]HUR]ZLą]DQLHGRSU]HFKRZ\ZDQLDF]ĊVWR MHVWWXĪSRGQRVHP 0LHMVFHSRGáyĪNLHP OXEZHZQąWU]SRGQyĪNDWRSRP\VáRZHZ\NRU]\VWDQLH F]ĊVWR]DSRPQLDQHM SU]HVWU]HQL,GHDOQH QDGXĪHZDOL]NLOXE VH]RQRZąRG]LHĪ

02

01 SKUBB ZLV]ąFDSyáND]SU]HJUyGNDPL 3ĊWHONDQDU]HS XáDWZLD]DZLHV]HQLHSROLHVWHU SODVWLNSROLSURS\OHQRZ\6î* :FP%LDá\ 3RMHPQLNQDXEUDQLD 6î* :FP

01 SKUBBSRMHPQLN QDXEUDQLD02 1RZRĞü MALM Z\VRND UDPD áyĪND]SRMHPQLNDPLQDSRĞFLHO 'QRáyĪND]OLVWHZHNPDWHUDF LSRĞFLHOVSU]HGDZDQHRVREQR 0DORZDQD3URMHNW(YD/LOMD /|ZHQKLHOP6î':FP 3DVXMHPDWHUDFîFP &]DUQREUą]RZ\ 3DWU]UyZQLHĪVWU(.7253SRGQyĪHN àDWZR XWU]\PDüZF]\VWRĞFLSRNU\FLH PRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH 3RNU\FLHEDZHáQD6î' :FP%OHNLQJHELDá\ 785%2ZLHV]DNQDXEUDQLD 1DNyáNDFKáDWZRSU]HVXQąü ZZ\EUDQHPLHMVFH3URMHNW0DUFXV $UYRQHQ0DNVREFLąĪHQLHNJ 6î*:FP&]DUQ\ $/*27UDPD]NRV]DPLGUXFLDQ\PLLGUąĪNDPLQDXEUDQLD 6\VWHP$/*27PRĪHV]UR]EXGRZDü QDZLHOHVSRVREyZGRSDVRZXMąF JRGRGRVWĊSQHMSU]HVWU]HQL LSU]HFKRZ\ZDQ\FKSU]HGPLRWyZ ']LĊNLG\VNUHWQHPXZ]RUQLFWZX $/*27SDVXMHGRNDĪGHJRZQĊWU]D LSR]ZDODPDNV\PDOQLHZ\NRU]\VWDü SU]HVWU]HĔZV]ĊG]LHWDPJG]LH SRWU]HEXMHV]PLHMVFDGRSU]HFKRZ\ZDQLD0HEHOQDOHĪ\SU]\PRFRZDü GRĞFLDQ\]DSRPRFąGRáąF]RQHJR PRFRZDQLD6WDOSURV]NRZDQD PDORZDQD3URMHNW)UDQFLV &D\RXHWWH6±î* :FP%LDá\
2UJDQL]DFMD

1DMOHSV]HSRP\Vรก\ ]D]Z\F]DM SU]\FKRG]ฤ… GRJรกRZ\NLHG\ RGSRF]\ZDV]

04 HEMNESELXUNR01

01 POร„NG fotel 249,99 6SUฤŠฤช\VWD JLฤŠWDUDPD]NOHMRQHJRZDUVWZRZR GUHZQD]DSHZQLDNRPIRUWRZ\ RGSRF]\QHN%HMFRZDQDODNLHURZDQDRNOHLQDEXNRZD3URMHNW1RERUX 1DNDPXUD6รฎ*:FP &]DUQREUฤ…]RZ\$OPHF]DUQ\ 

03

05

02 HEMNES stolik kawowy 399,%HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLH OLWDVRVQD3URMHNW&DULQD%HQJV 'รฎ6:FP&]DUQREUฤ…]RZ\ 03 GREGOR NU]HVรกRREURWRZH 349,99 5HJXORZDQDZ\VRNRฤžรผ ]DSHZQLDZ\JRGQฤ…SR]\FMฤŠSRGF]DV VLHG]HQLD3URMHNW$QGUHZ6KRYH 6รฎ*:FP&]DUQ\V]DU\ 

/HฤชDQNDQDNUyWNฤ… GU]HPNฤŠZELXU]H" &DรกNLHPQLH]รก\SRP\Vรก

04 HEMNES ELXUNR 3yรกNDQD RNDEORZDQLHSRGEODWHPVWRรกX NDEOHVฤ…XNU\WHDSRZLHU]FKQLDGR SUDF\SR]RVWDMHXSRU]ฤ…GNRZDQD %HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLH OLWDVRVQD3URMHNW&DULQD%HQJV 6รฎ*:FP&]DUQREUฤ…]RZ\ 

SVELVIK 06 UDPDOHฤชDQNL 02 HEMNES stolik kawowy

399,-

799,-

05 ALEX NRPRGDQDNyรกNDFK .yรกNDZNRPSOHFLH0DORZDQD 3URMHNW-RKDQQD$VVKRII6รฎ* :FP&]DUQ\ 06 1RZRฤžรผ SVELVIK UDPDOHฤชDQNL 799,- -HGHQPHEHOGZLHIXQNFMH VRIDZFLฤ…JXGQLDLZ\JRGQHรกyฤชNRZ QRF\0DWHUDFLSRฤžFLHOVSU]HGDZDQH RVREQR6WDOSURV]NRZDQD 6รฎ':FP3DVXMHPDWHUDF รฎFP&]DUQ\


2UJDQL]DFMD02

:\MฤžFLDNWyUH QLJG\FLฤŠQLH ]DZLRGฤ…

05 $/*27UDPD]GUฤ…ฤชNLHP LNRV]DPLGUXFLDQ\PL

szt.

'REUDRUJDQL]DFMDWR QLFWUXGQHJRยฑV]Xร€DGD GODNDฤชGHJRGRPRZQLND ]DรกDWZLVSUDZฤŠ

2WRVLHGHPVSRVREyZQDWRMDNZ\Mฤžรผ ]GRPXLQLF]HJRQLH]DSRPQLHรผ 01 IKEA PS 2012 NRPRGD]V]XIODGDPLLV]DINฤ…,- Barwiona, lakierowana bezbarwnie lita sosna. Projekt: Ehlรฉn Johansson. S130ร—G48, W86cm. 102.194.56 02 IKEA PS 2012 OXVWUR,- S52ร—W118cm. 302.194.60 03 IKEA PS 2012 รกDZD]PLHMVFHPQDEXW\ Malowana lita sosna. Projekt: Francis Cayouette. S52ร—G33, W65cm. 702.067.43.52.,*ZLHV]DN Wieszak PDZ\VRNRฤžรผZ\JRGQฤ…GODG]LHFLLSR]ZDODLP]\VNDรผSHZQRฤžรผVLHELHJG\ฤชVDPRG]LHOQLHPRJฤ…RGZLHV]DรผVZRMHXEUDQLD3URMHNW$+XOGpQ6'DKOPDQ:FP 201.745.08$/*27UDPD]GUฤ…ฤชNLHPQDXEUDQLDLNRV]DPLGUXFLDQ\PL ,-/szt. 6WDOSURV]NRZDQD3URMHNW)UDQFLV&D\RXHWWH6รฎ*:FP 499.172.12 06 ENUDDEN ZLHV]DNQDGU]ZL 3URMHNW,QPD%HUPXGH] S35ร—W13cm. 602.516.651RZRฤžรผ.1$33(5OXVWURVWRMฤ…FH 3URMHNW1&RUWROH]]LV':DKO6รฎ:FP%LDรก\6789$รกDZD ]HVFKRZNLHP,-/szt. 1LVNLHUR]ZLฤ…]DQLHGRSU]HFKRZ\ZDQLDGRSDVRZDQHGR Z]URVWXG]LHFL]DSHZQLDรกDWZ\GRVWฤŠSLXรกDWZLDVDPRG]LHOQHSRU]ฤ…GNRZDQLH.yรกND ZNRPSOHFLH:\NRฤ”F]HQLH]IROLLPDORZDQD3URMHNW(EED6WUDQGPDUN6รฎ* W50cm. 398.737.323$;$8/,V]DID]SU]HVXZDQ\PLGU]ZLDPL,:\SRVDฤชHQLHZHZQฤŠWU]QHLDNFHVRULDVSU]HGDZDQHRVREQR0LQZ\VRNRฤžรผVXILWX 240 cm. 3รก\WDZLyURZDIROLD6รฎ*:FP3RSU]HGQLD cena 1325,- -HV]F]HZLฤŠFHMSRP\VรกyZ]QDMG]LHV]ZVNOHSLH,.($

01

03 'U]ZL SU]HVXZDQH WRฤžZLHWQ\ SRP\VรกGR Zฤ…VNLFK SRPLHV]F]Hฤ”

06 ENUDDEN ZLHV]DNQDGU]ZL08


IKEA dla Dzieci 71

=UyEPLHMVFHQD ]RUJDQL]RZDQLH ]DEDZ\OXEฤžZLHWQLH ]RUJDQL]XM]DEDZฤŠ

01

IKEA dla Dzieci =DRNUฤ…JORQHQDURฤชQLNLPHEOLWRQLHW\ONRZ\P\VรกSURMHNWDQWD L]DELHJHVWHW\F]Q\DV]Xร€DG\]EORNDGDPL]DSRELHJDMฤ…F\PL SU]\WU]DฤžQLฤŠFLXSDOFyZL]HURZDWROHUDQFMDGODVWRVRZDQLD VXEVWDQFMLFKHPLF]Q\FKWRQLHW\ONRHIHNWSU]HVWU]HJDQLD ]DVDGLSU]HSLVyZ7XWDMFKRG]LRFRฤž]QDF]QLHZDฤชQLHMV]HJR FKFHP\E\G]LHFLPRJรก\EH]WURVNRLEH]SLHF]QLHVLฤŠEDZLรผ 8ZDฤชDP\ฤชHG]LHFLVฤ…QDMZDฤชQLHMV]\PLOXGฤจPLQDฤžZLHFLH LEH]Z]JOฤŠGXQDZLHNSRZLQQ\PLHรผF]\PVLฤŠEDZLรผ FKRรผQLHNRQLHF]QLHPXV]ฤ…WRE\รผG]LHVLฤ…WNL]DEDZHN 'ODWHJR]DEDZDLEH]SLHF]Hฤ”VWZRVWDQRZLฤ…QLHRGรกฤ…F]Q\ HOHPHQWQDV]HJRZ]RUQLFWZDE\PHEOHLLQQHSURGXNW\ UyZQLHฤชPRJรก\VรกXฤช\รผGREH]SLHF]QHM QLF]\PQLHRJUDQLF]RQHM]DEDZ\

02

03 DUKTIGรกyฤชHF]NRGODODONL ]NRPSOHWHPSRฤžFLHOL

4999

01 STUVA ]HVWDZGRSU]HFKRZ\ZDQLD]GU]ZLDPL 'U]ZLF]NLLV]XIODG\ZZLHOXUyฤชQ\FKNRORUDFKLZ\NRฤ”F]HQLDFKVWZyU]ZรกDVQ\]HVWDZNWyU\ SRNDฤชHWZyMVW\O:EXGRZDQ\DPRUW\]DWRUVSUDZLDฤชHGU]ZL]DP\NDMฤ…VLฤŠFLFKRLGHOLNDWQLH:\NRฤ”F]HQLH]IROLLIDUEDDNU\ORZD3URMHNW(EED6WUDQGPDUN 6[*[:FP%LDรก\]LHORQ\ 02 LEKKAMRAT ODOND /DONDPDJLฤŠWNLHQyฤชNLZLฤŠFPRฤชHVDPRG]LHOQLHVLHG]LHรผ'ODG]LHFLSRZ\ฤชHMPLHVLฤ…FD ฤช\FLD7NDQLQDSROLHVWHU:\SHรกQLHQLHZรกyNQDSROLHVWURZH3URMHNW$QQLH+XOGpQ'FP5yฤชRZ\ 03 DUKTIG รกyฤชHF]NRGODODONL ]NRPSOHWHPSRฤžFLHOL =DEDZND]DFKฤŠFDGRRGJU\ZDQLDVFHQHN'ODG]LHFLSRZ\ฤชHMPLHVLฤ…FDฤช\FLD/LWDVRVQDSROLHVWHUEDZHรกQD'รฎ6:FP :LHOREDUZQ\


,.($GOD']LHFL

=UyEPLHMVFH GODZ\REUDฤจQL :\JRGQ\EXMDQ\ IRWHOLNVLฤ…ฤชNL SRXNรกDGDQHQD GROQ\FKSyรกNDFK SR]ZROฤ…VNXSLรผ XZDJฤŠZ\รกฤ…F]QLH QDIDEXOH

04

02 01 TROGEN UDPDรกyฤชNDRUHJXOR ZDQHMGรกXJRฤžFL RegulowaQDGรกXJRฤžรผรกyฤชNRร„URฤžQLHยดUD]HP ]G]LHFNLHP0DWHUDFLSRฤžFLHOVSU]HGDZDQHRVREQR3URMHNW-$VVKRII +%URJnUG6รฎ'FP =LHORQ\3DVXMHPDWHUDF GRรกyฤชNDRUHJXORZDQHMGรกXJRฤžFL รฎFP

TROGEN szafa02 FABLER EDOGDFKLP 3U]H]URF]\VWDWNDQLQDGREU]H SU]HSXV]F]DMฤ…FDฤžZLDWรกR 7DVLHPNLQDOHฤช\]DZLฤ…]DรผZRNyรก QyJรกyฤชNDSROLHVWHUSODVWLN SROLSURS\OHQRZ\3URMHNW6LONH /HIIOHUรฎ'FP :LHOREDUZQ\ 752*(1V]DID 0RฤชQD รกDWZRSU]\VWRVRZDรผGRVZRLFK SRWU]HESyรกNLLGUฤ…ฤชNLQDXEUDQLDVฤ… UHJXORZDQHGROQ\GUฤ…ฤชHNPRฤชQD Z\Mฤ…รผE\]DZLHVLรผGรกXฤชV]HXEUDQLD GODGRURVรก\FK3URMHNW-$VVKRII +%URJnUG6รฎ*:FP =LHORQ\01 TROGENUDPDรกyฤชND RUHJXORZDQHMGรกXJRฤžFL SUNDVIK NU]HVHรกNREXMDQH

04 STUVA V]DIND]SyรกNฤ… 0RฤชQDSRVWDZLรผQDSRGรกRG]HOXE ]DZLHVLรผQDฤžFLDQLH:\NRฤ”F]HQLH ]IROLL3URMHNW(EED6WUDQGPDUN 6รฎ*:FP%LDรก\ 1RZRฤžรผSUNDVIK NU]HVHรกNR EXMDQH 5R]ZLMD]P\Vรก UyZQRZDJLL]GROQRฤžFLUXFKRZH 'ODG]LHFLRGURNXฤช\FLD%LDรก\ 752*(1SRGQyฤชHN ']LฤŠNL Z\JRGQ\PXFKZ\WRPSRREXVWURQDFKG]LHFNRPRฤชHVDPRSRGQLHฤžรผ OXESU]HQLHฤžรผSRGQyฤชHN3URMHNW -$VVKRII+%URJnUG6รฎ* :FP&]HUZRQ\


,.($GOD']LHFL

7URFKฤŠNRORURZHJRSDSLHUX LFDรกNLHP]Z\F]DMQ\VXยฟW ]PLHQLรกVLฤŠZFRฤž]XSHรกQLH QLH]Z\NรกHJR

 6c1*)c*(/ NRPSOHWSRฤžFLHOL 03 6.2-,*ODPSDฤžFLHQQD

V]W

-HGHQSRNyM GZDฤžZLDW\

0HEOH6789$PRJฤ… ]PLHQLDรผVLฤŠ]F]DVHP E\SRPLHฤžFLรผZLฤŠFHM U]HF]\OXEGRVWRVRZDรผ VLฤŠGR]PLHQLDMฤ…F\FK VLฤŠSRWU]HEGRUDV WDMฤ…FHJRG]LHFND

01 STUVAรกDZD]V]Xร€DGฤ…

V]W

7DฤžFLDQDMHVWPRMDDWDPWDWZRMD7DNRPRGD MHVWPRMDDWDPWDV]DINDWZRMD3RGZyMLORฤžรผPLHMVFD GRSU]HFKRZ\ZDQLDL]HVWDZPHEOHW\รกHPGRVLHELH ฤZLHWQHSRP\Vรก\LZ\JRGQHUR]ZLฤ…]DQLDGRSU]HFKRZ\ZDQLDSRรกฤ…F]ฤ…GZDฤžZLDW\]DPLDVWMHG]LHOLรผ

01 STUVA รกDZD]V]XIODGฤ…,-V]W )URQW\V]XIODGZZLHOXUyฤชQ\FKNRORUDFKL Z\NRฤ”F]HQLDFKVWZyU]ZรกDVQ\]HVWDZNWyU\SRNDฤชHWZyMVW\O:\NRฤ”F]HQLH]IROLL PDORZDQD3URMHNW(EED6WUDQGPDUN6รฎ*:FP%LDรก\UyฤชRZ\ 6789$]HVWDZGRSU]HFKRZ\ZDQLD]GU]ZLDPL,- :\NRฤ”F]HQLH] IROLLPDORZDQ\3URMHNW(EED6WUDQGPDUN6รฎ*:FP%LDรก\UyฤชRZ\ :LฤŠFHM]HVWDZyZ6789$QD,.($SO6789$ 6.2-,*ODPSDฤžFLHQQD 5HJXORZDQHUDPLฤŠXรกDWZLDRGSRZLHGQLH QDNLHURZDQLHฤžZLDWรกDฤฉDUyZNDZNRPSOHFLH6WDOLSODVWLN3URMHNW+HQULN3UHXW] :FP%LDรก\*8//,9(5UDPDรกyฤชND]GQHP]OLVWHZHN V]W :NRPSOHFLHEDULHUND]DEH]SLHF]DMฤ…FD0DWHUDFLSRฤžFLHOVSU]HGDZDQHRVREQR6รฎ':FP3DVXMHPDWHUDFรฎFP%LDรก\ 1RZRฤžรผ6c1*)c*(/NRPSOHWSRฤžFLHOL 3RV]ZDQDNRรกGUฤŠPD UyฤชQHZ]RU\SRREXVWURQDFKEDZHรกQD3URMHNW(YD/XQGJUHHQ3RV]ZD 6รฎ'FP3RV]HZND'รฎ6FP5yฤชRZ\

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM
76 IKEA dla Dzieci

02

04 STUVA]HVWDZGRSU]HFKR Z\ZDQLD]GU]ZLDPL

01Spรณjrz na jedzenie z innej perspektywy &RE\VLฤŠVWDรกRJG\E\WRQDMPรกRGV]HRVRE\ ZGRPXGHF\GRZDรก\RW\PNLHG\JG]LHLFRMHฤžรผ" %\รผPRฤชHSR]ZROLรกRE\FLWRVSRMU]HรผQDMHG]HQLH ]]XSHรกQLHQRZHMSHUVSHNW\Z\=DWHPSU]\SRPQLM VRELHMDNWRMHVWE\รผG]LHFNLHPRGรกyฤชV]WXรผFHQDERN L]MHG]NRODFMฤŠSDOFDPL 01 DUKTIG NRPSOHWGRNDZ\KHUEDW\V]W 0LQLDWXURZHILOLฤชDQNL GRNDZ\LKHUEDW\RUD]NXENLQDFDIpODWWHGR]DEDZ\Z\NRQDQH]Z\WU]\PDรกHM NDPLRQNL'ODG]LHFLRGURNXฤช\FLD:LHOREDUZQ\02 DUKTIG PLQLNXFKQLD :รกฤ…F]RQHGLRG\Sรก\W\JU]HZF]HMฤžZLHFฤ…MDNZSUDZG]LZHM NXFKHQFHDOHQLHQDJU]HZDMฤ…VLฤŠ'LRG\PRฤชQDGRZROQLHZรกฤ…F]DรผLZ\รกฤ…F]Dรผ'OD G]LHFLSRZ\ฤชHMURNXฤช\FLD6NOHMNDEU]R]RZDLSODVWLNSROLSURS\OHQRZ\3URMHNW 0LNDHO:DUQKDPPDU6รฎ*:FP%LDรก\03 SUNDVIK VWROLNG]LHFLฤŠF\ V]W %HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD 'รฎ6:FP%LDรก\.U]HVHรกNRG]LHFLฤŠFH V]W6รฎ* :FP04 STUVA ]HVWDZGRSU]HFKRZ\ZDQLD]GU]ZLDPL 720 1LVNLPHEHO]PLHMVFHPGRSU]HFKRZ\ZDQLDGRSDVRZDQ\GRZ]URVWXG]LHFND ']LHFLRPรกDWZLHMMHVWGRVLฤŠJQฤ…รผLSRVSU]ฤ…WDรผVZRMHU]HF]\%HMFRZDQDODNLHURZDQD EH]EDUZQLHOLWDVRVQDZ\NRฤ”F]HQLH]IROLL3URMHNW(EED6WUDQGPDUN6รฎ* :FP6]DUREUฤ…]RZ\

03 SUNDVIKVWROLNG]LHFLฤŠF\

12999/V]W


IKEA dla Dzieci 79

03

Zawsze gotowi do zabawy 01

=DEDZDMHVWGODG]LHFLZV]\VWNLPWRZáDĞQLHSRSU]H] ]DEDZĊG]LHFLUR]ZLMDMąVLĊLSR]QDMąRWDF]DMąF\MH ĞZLDW'ODWHJRXZDĪDP\ĪHDE\WZRU]\üEH]SLHF]QH WUZDáH]DEDZNLNWyUHEĊGąVSUDZLDüPDOXFKRPIUDMGĊ WU]HEDVSRMU]HüQDĞZLDWRF]DPLG]LHFL

01 TITTA DJUR pacynka 15,99 -HGHQUR]PLDUSDVXMąQDZLĊNV]HLPQLHMV]H SDOXV]NL3URMHNW$QQD(IYHUOXQG5yĪQHNRORU\ 02 LILLABO FLĊĪDrówki 34,99/3 szt. 0RĪOLZRĞüWZRU]HQLDZLHOXNRPELQDFML'ODG]LHFLSRZ\ĪHM PLHVLąFDĪ\FLD/DNLHURZDQ\EH]EDUZQLHOLW\EXNLSODVWLN3URMHNW+HQULN -RKDQVVRQ5yĪQHNRORU\ 03 DUKTIG komplet do kawy/herbaty, 10 szt. 29,99 0LQLDWXURZHILOLĪDQNLGRNDZ\LKHUEDW\RUD]NXENLQDFDIpODWWHGR ]DEDZ\Z\NRQDQH]Z\WU]\PDáHMNDPLRQNL:LHOREDUZQ\ 04 1RZRĞüSKYLTA stragan dla dzieci 39,99 7HNWXUDIDOLVWD6î* :FP 05 DUKTIG VNU]\QNDQDQDU]ĊG]LD 'ODG]LHFL SRZ\ĪHMPLHVLąFDĪ\FLD3URMHNW)UDQFLV&D\RXHWWH 06 DUKTIG komplet warzyw, 14 szt. 19,99 3URMHNW$+XOGpQ6'DKOPDQ 07 1RZRĞüHUSET mebelki dla lalek, pokój dzienny 39,99 'ODG]LHFLRG URNXĪ\FLD

02 LILLABOFLĊĪDUyZNLV]W

3499

06 DUKTIG komplet warzyw, 14 szt.

6.</7$PRĪHUyZQLH GREU]HSRVáXĪ\üMDNR straganik z warzywami podczas zabawy w sklep OXEWHDWU]\NGODODOHN

1999szt.

05

04

SKYLTA stragan dla dzieci

3999

7HPHEHONLPDMąFR SUDZGDPDá\UR]PLDU DOHVąZLHONLHMHĞOL FKRG]LRIXQNFMRQDOQRĞü

07


,.($GOD']LHFL

04 STUVA áyĪHF]NR ]V]XÀDGDPL

59999

%LRUąFSRGXZDJĊ LFKQLHZLHONLZ]URVW QLHPRZOĊWDSRWU]HEXMą]DVNDNXMąFR GXĪRPLHMVFD'XĪą MHMF]ĊĞüVWDQRZL SU]HVWU]HĔGOD URG]LFyZNWyU]\QLH RGVWĊSXMąPDOXFKyZ QDNURN

01 HENSVIK szafa 399,99 :\VWDUF]DMąFRJáĊERNDE\SRPLHĞFLüÄGRURVáH´ZLHV]DNL:NRPSOHFLH UHJXORZDQHSyáNL3á\WDZLyURZD Sá\WDSLOĞQLRZDZ\NRĔF]HQLH]IROLL IDUEDDNU\ORZD3URMHNW&DULQD %HQJV6î*:FP %LDá\

01 HENSVIK szafa

39999

02 EKTORP JENNYLUND fotel 449,99 àDWZRXWU]\PDüZF]\VWRĞFL SRNU\FLHPRĪQD]GMąüLZ\SUDüZ SUDOFH3RNU\FLHEDZHáQD 6î*:FP%OHNLQJHELDá\ 

02

03 EKTORP SRGQyĪHN 3RGVLHG]LVNLHPMHVWVFKRZHNQD JD]HW\]DEDZNLLWS3RNU\FLH EDZHáQD6î*:FP %OHNLQJHELDá\ 04 STUVA áyĪHF]NR]V]XIODGDPL 599,99 -HGHQERNáyĪHF]NDPRĪQD XVXQąüJG\G]LHFNR]DF]QLHVDPR Z\FKRG]LüLZFKRG]LüGRáyĪHF]ND 3RGVWDZĊáyĪNDPRĪQD]DPRQWRZDü QDUyĪQ\FKZ\VRNRĞFLDFK0DWHUDF LSRĞFLHOVSU]HGDZDQHRVREQR 3URMHNW(EED6WUDQGPDUN 6î':FP3DVXMHPDWHUDF îFP%LDá\

05

03 06

05 GULLIVER VWyáGRSU]HZLMDQLD 259,99 3UDNW\F]QDSyáNDZ]DVLĊJX UĊNLPRĪHV]]DZV]HSU]\WU]\P\ZDüG]LHFNRMHGQąUĊNąNLHG\SR FRĞVLĊJDV]0DORZDQDOLWDEU]R]D 6î*:FP%LDá\ 06 VANDRING SKOG NRF\N 0LĊNNDEDZHáQDSU]\MHPQDGOD VNyU\G]LHFND3URMHNW$QQ&DWKULQH6LJULG6WnKOEHUJ6î'FP %HĪRZ\ 8VáXJLWUDQVSRUWXLPRQWDĪX SDWU]VWU


,.($GOD']LHFL

โ€ž ']LHFLFKFฤ…SU]HE\ZDรผWDPJG]LHLFKURG]LFH 'ODWHJRGDM]DEDZLH]LHORQHฤžZLDWรกRL]DSHZQLM G]LHFLRPSU]HVWU]Hฤ”NWyUHMSRWU]HEXMฤ…']LฤŠNL WHPXWZyMSRNyMG]LHQQ\]SHZQRฤžFLฤ…]DWฤŠWQL ฤช\FLHP$OHMXฤชZNUyWFHWDVDPDSU]HVWU]Hฤ”]QyZ VLฤŠ]PLHQLE\รผPRฤชHZSU]\WXOQHPLHMVFHGR UHODNVXZURG]LQQ\PJURQLHOXEVSRNRMQ\Nฤ…FLN QDFKZLOH]NVLฤ…ฤชNฤ…SRQLHZDฤชG]LHFLQLH]RVWDQฤ… PDรกHQD]DZV]H 5DSKDHO%DUWNHGHNRUDWRUZQฤŠWU]

โ€

02 TROFASTUHJDรก]SRMHPQLNDPL

58586 03 SANSADVWROLNG]LHFLฤŠF\

15999V]W 04

=DEDZNLWHฤชPXV]ฤ… JG]LHฤžPLHV]NDรผ Pojemniki TROFAST GRVWฤŠSQHVฤ…ZUyฤชQ\FK UR]PLDUDFKZLฤŠFNDฤชGD ]QDMG]LHPLHMVFHGOD VLHELHZRF]HNLZDQLXQD NROHMQ\G]LHฤ”]DEDZ\

01 DUKTIG stolik do majsterkowania 199,99 Trzy ustawienia Z\VRNRฤžFLPRฤชOLZRฤžรผUHJXODFMLZ ]DOHฤชQRฤžFLRGZ]URVWXG]LHFND'OD G]LHFLRGURNXฤช\FLD6NOHMNDEU]R]RZD3URMHNW0LNDHO:DUQKDPPDU 'รฎ6:FP 3RMHPQLN 752)$67VSU]HGDZDQ\ RVREQR 02 TROFAST UHJDรก]SRMHPQLNDPL 585,86 1DZHZQฤŠWU]Q\FKฤžFLDQNDFK UHJDรกXVฤ…Z\FLฤŠWHURZNLG]LฤŠNL F]HPXPRฤชQDXPLHฤžFLรผSRMHPQLNLQD RGSRZLHGQLHMZ\VRNRฤžFL/LWDVRVQD EH]EDUZQ\ODNLHUDNU\ORZ\3URMHNW 6WXGLR&RSHQKDJHQ6รฎ* :FP%LDรก\ 03 SANSAD VWROLNG]LHFLฤŠF\ 159,99V]W Trzy ustawienia Z\VRNRฤžFLPRฤชOLZRฤžรผUHJXODFML Z]DOHฤชQRฤžFLRGZ]URVWXG]LHFND /DNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD 'รฎ6:ยฑFP&]HUZRQ\ QLHELHVNL 04 KRITTER NU]HVHรกNRG]LHFLฤŠFH 49,99V]W /LWDWRSRODIDUED DNU\ORZD6รฎ*:FP%LDรก\ 

05

MEJLBY G\ZDQ WNDQ\QDSรกDVNR

39999

05 1RZRฤžรผ MEJLBY G\ZDQWNDQ\ QDSรกDVNR '\ZDQQDGDMH VLฤŠGRXฤช\ZDQLDQD]HZQฤ…WU] SRQLHZDฤชMHVWRGSRUQ\QDGHV]F] VรกRฤ”FHL]DEUXG]HQLD'\ZDQWNDQ\ PDV]\QRZRSROLSURS\OHQ 6รฎ'FP1LHELHVNLSRPDUDฤ”F]RZ\

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

01


Jedzenie 85

03 )272ODPSDZLV]ฤ…FD

4999

Jedzenie 7RFRLJG]LHMHV]QLHMHVWDฤชWDNLVWRWQHMDNVLฤŠZ\GDMH /LF]\VLฤŠFRฤžZLฤŠFHMQLฤชVDPSRVLรกHN1DMZDฤชQLHMV]HE\ ZVSyOQLH]DVLฤ…ฤžรผGRVWRรกX]QDOHฤจรผF]DVQDFKZLOฤŠUHร€HNVML SRUR]PDZLDรผE\SRSURVWXE\รผUD]HP-HG]HQLHVPDNXMH RZLHOHOHSLHMJG\VSRฤช\ZDVLฤŠMHZJURQLHRVyENWyUH Vฤ…GODFLHELHZDฤชQH3RGF]DVVSRWNDฤ”]SU]\MDFLyรกPL JG\ZV]\VF\GREU]HVLฤŠEDZLฤ…LGHOHNWXMฤ…VPDNRZLW\P MHG]HQLHPWU]HED]DGEDรผRZ\JRGฤŠ'ODWHJRRIHUXMHP\ Z\VRNLHNU]HVHรกNDGODG]LHFLPLฤŠNNLHZ\ฤžFLHรกDQHNU]HVรกD LGHDOQHQDZLHORJRG]LQQHELHVLDGRZDQLHLUR]NรกDGDQHVWRรก\ SU]\NWyU\FK]DZV]H]QDMG]LHVLฤŠPLHMVFHGODURG]LQ\ LSU]\MDFLyรก7RPLฤŠG]\LQQ\PLG]LฤŠNLWHPXMHG]HQLH VWDMHVLฤŠQDMZLฤŠNV]ฤ…FRG]LHQQฤ…SU]\MHPQRฤžFLฤ…

02 ,1*$7253VWyรก ]RSXV]F]DQ\PEODWHP

 6Wyรก,1*$7253PD RSXV]F]DQHEODW\ ]DSHZQLDMฤ…FPLHMVFH GODF]WHUHFKRVyE

01

,1*2/) NU]HVรกR 199,99V]W /LWHGUHZQRZ\WU]\PDรก\QDWXUDOQ\PDWHULDรก /DNLHURZDQHEH]EDUZQLHOLWHGUHZQRNDXF]XNRZH Projekt: Carina %HQJV6รฎ*:FP%Uฤ…]RZRF]DUQ\ ,1*$7253 VWyรก]RSXV]F]DQ\PEODWHP 399 6Wyรก]RSXV]F]DQ\PEODWHPGODRVyE GรกXJRฤžรผVWRรกXPRฤชQDGRSDVRZDรผGRSRWU]HE Projekt: &DULQD%HQJV'รฎ6:FP%LDรก\ )272 ODPSDZLV]ฤ…FD 49,99 'DMHXNLHUXQNRZDQHฤžZLDWรกRGREUHGRRฤžZLHWOHQLDVWRรกXZMDGDOQLF]\EODWXEDURZHJR /DNLHURZDQHDOXPLQLXP FP.UHPRZ\ 


-HG]HQLH

0HEOHGRSU]HFKRZ\ZDQLDQLHPXV]ฤ…VWDรผZ PLHMVFX']LฤŠNLNyรกNRP SU]HVXQLHV]QLH]EฤŠGQH U]HF]\WDPJG]LHEฤŠGฤ… FLZGDQ\PPRPHQFLH SRWU]HEQHDQDVWฤŠSQLH UyZQLHรกDWZRRGVWDZLV] MH]SRZURWHP 01 Rร…SKOG barek kuchenny

199,-

07 +(.7$5ODPSD ZLV]ฤ…FD

19999 

05

&HQWUDOQH PLHMVFHGRPX7RFHQWUXPGRPXPLHMVFHGRMHG]HQLDU\VRZDQLD LZVSyOQHJRVSฤŠG]DQLDF]DVXMHGQ\PVรกRZHP QDZV]\VWNLHRND]MH']LฤŠNLVZRLPZ\PLDURP VWyรกGRSDVXMHVLฤŠGRZV]\VWNLFKDNW\ZQRฤžFL MDNLHPRJฤ…VLฤŠZRNyรกQLHJRG]LDรผ

01 Rร…SKOG barek kuchenny 199,- ']LฤŠNLVROLGQHMNRQVWUXNFMLLF]WHUHPNyรกNRP EDUHNPRฤชQDSU]HVXZDรผLZ\NRU]\VW\ZDรผZGRZROQHMF]ฤŠฤžFLGRPX1LHZLHONLUR]PLDUVSUDZLDฤชH]PLHฤžFLVLฤŠUyZQLHฤชQDQLHZLHONLHMSU]HVWU]HQL6WDOSURV]NRZDQD 'รฎ6:FP 02 1RZRฤžรผLINNMON/NIPEN VWyรก 1DZLHUFRQHRWZRU\QDQRJLXรกDWZLDMฤ…PRQWDฤช'รฎ6:FP 03 LINNMON/ODDVALD VWyรก :NRPSOHFLHSODVWLNRZHRFKUDQLDF]H NWyUHXWU]\PXMฤ…EODWZPLHMVFX'รฎ6:FP Jeszcze ZLฤŠFHMEODWyZLQyJQDVWU,.($36NU]HVรกR]SRGรกRNLHWQLNDPLLZ\VRNLPRSDUFLHP,- :\VRNLHZ\SURILORZDQHRSDUFLH]ZLฤŠNV]DNRPIRUW VLHG]HQLD0DORZDQDOLWDEU]R]DVWDO6รฎ*:FP Jeszcze ZLฤŠFHMNU]HVHรกQDVWU05 BEKVร„M barek kuchenny 199,- /LWHGUHZQR SRZLHU]FKQLฤŠPRฤชQDSU]HWU]HรผSDSLHUHPฤžFLHUQ\PL]DEH]SLHF]\รผROHMHPEHMFฤ… ODNLHUHPOXEIDUEฤ…/LWDEU]R]D'รฎ6:FP2/2)67253 szafka 799,- %ODWV]DINLPRฤชQDรกDWZRUR]รกRฤช\รผE\]DVHUZRZDรผSRVLรกHNOXE]DZV]H JG\SRWU]HEXMHV]ZLฤŠFHMPLHMVFD%ODWUR]NรกDGDVLฤŠQDRELHVWURQ\SRGZDMDMฤ…FVZRMฤ… SRZLHU]FKQLฤŠ6รฎ*:FP+(.7$5ODPSDZLV]ฤ…FD 199,99 6WDODOXPLQLXP:FP

02 LINNMON/NIPENVWyรก

=HVWDZLDMฤ…FVWRรก\ R]EOLฤชRQ\FKZ\PLDUDFKVWZRU]\V]MHGHQ EDUG]RGรกXJLVWyรก-HฤžOL ]DPRQWXMHV]ZQLFK QRJLZUyฤชQ\FKVW\ODFK NDฤชG\VWyรก]\VND Z\Mฤ…WNRZ\FKDUDNWHU

99

03


Jedzenie 89

05

:SURGXNWDFK] serii STOCKHOLM ZDฤชQHVฤ…V]F]HJyรก\ 7RFRF]XMHV] JG\LFKGRW\NDV] OHNNRฤžรผLGHOLNDWQ\ Z\JOฤ…GZSRรกฤ…F]Hniu z solidnym wykonaniem LGRVNRQDรก\P U]HPLRVรกHP

04

03 STOCKHOLM NU]HVรกR

01 1RZRฤžรผ STOCKHOLM VWyรก 1799,- 2U]HFKZรกRVNLWRQDWXUDOQLH WUZDรก\PDWHULDรก3RZLHU]FKQLD]RVWDรกDGRGDWNRZRZ]PRFQLRQDRFKURQQฤ… ZDUVWZฤ…ODNLHUX0LHMVFHGODRVyE 3URMHNW2OD:LKOERUJ'รฎ6 :FP

06

399,-/szt.

02 1RZRฤžรผ STOCKHOLM dywan WNDQ\QDSรกDVNR,- F]\VWHMฤช\ZHMZHรกQ\3URMHNW.D]X\R 1RPXUD6รฎ'FP

99

39

/2 szt.

03 1RZRฤžรผ STOCKHOLM NU]HVรกR 399,-/szt. 'HOLNDWQLHZ\SURILORZDQHRSDUFLHSRGรกRNLHWQLNLLQDWXUDOQD RNOHLQD]RU]HFKDZรกRVNLHJRQDGDMฤ… NU]HVรกXFLHSรก\LSU]\WXOQ\Z\JOฤ…G 3URMHNW2OD:LKOERUJ6รฎ* :FP

STOCKHOLM VWyรก

1799,-

04 IKEA PS 2012 ODPSDZLV]ฤ…FD LED 499,- :EXGRZDQDฤชDUyZND /('2ฤžZLHWOHQLH/(']Xฤช\ZDGR PQLHMHQHUJLLLฤžZLHFLUD]\ GรกXฤชHMQLฤชWUDG\F\MQHฤชDUyZNL6WDO 3URMHNW+HQULN3UHXW]

07

08 06

02

=DVWDZDVWRรกRZD STOCKHOLM wykonana MHVW]SRUFHODQ\NRVWQHM Z\WZRUQHJRLZ\WU]\PD รกHJRPDWHULDรกX,GHDOQLH VLฤŠQDGDMHGRFRG]LHQQHJR ฤžZLฤŠWRZDQLDSU]\VWROH

05 1RZRฤžรผ STOCKHOLM witryna 1299,- 5HJXORZDQHSyรกNLPRฤชQD รกDWZRGRVWRVRZDรผRGOHJรกRฤžรผPLฤŠG]\ SyรกNDPLGRSU]HFKRZ\ZDQ\FK SU]HGPLRWyZ%HMFRZDQ\OLW\MHVLRQ PDORZDQ\V]NรกRKDUWRZDQH3URMHNW 2OD:LKOERUJ6รฎ*:FP 06 1RZRฤžรผSTOCKHOLM ILOLฤชDQND do espresso 39,99/2 szt. =FLHQNLHMLOHNNLHMDOHEDUG]RZ\WU]\PDรกHM SRUFHODQ\NRVWQHMFO 07 1RZRฤžรผSTOCKHOLM talerz 59,99/2 szt. 7DOHU]QDUyฤชQHPDรกH SU]HNฤ…VNLOXESRGILOLฤชDQNฤŠGR HVSUHVVRFP 08 STOCKHOLM kieliszek do wina F]HUZRQHJR/szt. &LHQNLH V]NรกRGPXFKDQHUฤŠF]QLHSRGNUHฤžOD DURPDW6]NรกRFO

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

01

STOCKHOLM ยฟOLฤชDQNDGRHVSUHVVR


-HG]HQLH

3U]H]URF]\VW\KLW NDฤชGHJRSU]\MฤŠFLD =รกDWZRฤžFLฤ…PRฤชQD JRUR]รกRฤช\รผE\ VWZRU]\รผPLHMVFH GODNROHMQ\FKJRฤžFL ,FKVWURMHGRVNRQDOH GRSHรกQLฤ…GHNRUDFMฤŠ VWRรกXDSU]\RND]ML ZV]\VF\EฤŠGฤ…PRJOL SRG]LZLDรผSLฤŠNQ\ G\ZDQ

01 TIDIGODPSDZLV]ฤ…FD ]NORV]DPL

19999

02 GLIVARPVWyรกUR]NรกDGDQ\01 TIDIG ODPSDZLV]ฤ…FD]NORV]D mi 199,99 .ORV]]HV]NรกDGPXFKDQH JRUฤŠF]QLHNDฤชG\NORV]MHVWMHG\Q\Z VZRLPURG]DMX6]NรกRVWDOQLNORZDQD PLHGฤจ.ORV]FP'FP 02 GLIVARP VWyรกUR]NรกDGDQ\ 6WyรกPRฤชHUR]รกRฤช\รผMHGQDRVRED 0LHMVFHGODRVyEUR]PLDUPRฤชQD รกDWZRGRSDVRZDรผGRSRWU]HE 6]NรกRKDUWRZDQHLFKURPRZDQDVWDO 3URMHNW&DUOgMHUVWDP 'รฎ6FP3U]H]URF]\VW\ FKURPRZDQ\ 03 TOBIASNU]HVรกR 03 TOBIAS NU]HVรกR/szt. 6LHG]LVNRLRSDUFLHGHOLNDWQLHVLฤŠ XJLQDMฤ…]ZLฤŠNV]DMฤ…FNRPIRUW VLHG]HQLD6WDOFKURPRZDQDSODVWLN 3URMHNW&DUOgMHUVWDP6รฎ* :FP6]DU\FKURPRZDQ\ 02580G\ZDQWNDQ\QDSรกDVNR 399,99 '\ZDQWNDQ\QDSรกDVNR QDGDMHVLฤŠGRMDGDOQLSRQLHZDฤชรกDWZR XWU]\PDรผJRZF]\VWRฤžFLRUD]SU]H VXZDรผVWRMฤ…FHQDQLPNU]HVรกD'\ZDQ WNDQ\PDV]\QRZR3RZLHU]FKQLD Xฤช\WNRZDSROLSURS\OHQ 6รฎ'FP%HฤชRZ\

szt. 


Jedzenie 93

%\GRP]DZV]HG]LDáDáMDN QDOHĪ\ZDUWRSU]HP\ĞOHü IXQNFMĊSRPLHV]F]HĔ SRáąF]Z\JRGĊVLHG]HQLD LMHG]HQLDáąF]ąFNąFLN Z\SRF]\QNRZ\]MDGDOQLą

06

01 KIVIK sekcja pojedyncza 699,àDWZRXWU]\PDüZF]\VWRĞFLSRNU\FLHPRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH 3RNU\FLHEDZHáQD3URMHNW 2OD:LKOERUJ6î*:FP %OHNLQJHELDá\

05

STOCKHOLM fotel z wysokim oparciem

1299,-szt. 04

02 LINDVED stolik 79,99 6WDOSURV]NRZDQD3URMHNW(KOpQ-RKDQVVRQ :FP%LDá\ 03 MÄLARÖ VWyá 6WyáLGHDOQLH QDGDMHVLĊQDEDONRQ\OXEGRLQQ\FK PDá\FKSRPLHV]F]HĔSRQLHZDĪMHVW VNáDGDQ\LáDWZ\GRSU]HFKRZ\ZDQLD JG\]QLHJRQLHNRU]\VWDV]0DORZD QDOLWDDNDFMDVWDO3URMHNW1LNH .DUOVVRQ'î6:FP%LDá\ 04 1RZRĞü STOCKHOLM NU]HVáR 399,-/szt. :\JRGQHNU]HVáR ]REV]HUQ\PVLHG]LVNLHPLSURILOR ZDQ\PRSDUFLHP 3URMHNW2OD :LKOERUJ6î*:FP =LHORQ\ 05 1RZRĞü STOCKHOLM fotel z wysokim oparciem 1299,-/szt. 0RĪOLZRĞüUHJXODFMLZ\VRNRĞFL ]DJáyZNDE\]DSHZQLüVRELHRGSRZLHGQLHSRGSDUFLHLNRPIRUW)RWHO PDVWDáHRELFLHSRNU\FLDSRGáRNLHW QLNyZPRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH 3RNU\FLHEDZHáQDOHQ 3URMHNW+3UHXW]09LQND 6î*:FP0RVWDV]DU\ 

01

02 LINDVED stolik

7999

06 HEKTAR ODPSDZLV]ąFD/ szt. /DPSD]DSHZQLDSU]\MHPQH RĞZLHWOHQLHZMDGDOQL'DMHXNLHUXQNRZDQHĞZLDWáRGREUHGRRĞZLHWOHQLD VWRáXZMDGDOQLF]\EODWXEDURZHJR 6WDODOXPLQLXP3URMHNW2OD:LKOERUJ:FP -HV]F]HZLĊFHMVWRáyZ znajdziesz w sklepie IKEA.

=HVNDQXMVWURQĊE\GRZLHG]LHüVLĊZLĊFHM

6WZyU]GáXJąVRIĊ]NLONX PRGXáyZ1DVWĊSQLHGRZROQLH MHSRSU]HVWDZLDMZ]DOHĪQRĞFL RGSRWU]HEZGDQ\PPRPHFLH XVWDZLDMąFVLHG]LVNDZRNUĊJX SRMHG\QF]ROXEW\áHPGRVLHELH

03

-DNXVDG]Lü JRĞFLSU]\RELHG]LH" 3R]ZyOLPXVLąĞü QDVR¿HLGRNDĪGHJRSU]\VXĔVWROLN %ĊG]LHLPRZLHOH Z\JRGQLHMDG]LĊNL pokryciu sofy, które PRĪQD]GMąüL Z\SUDüZSUDOFH nawet plamy nie SRSVXMąFLKXPRUX


-HG]HQLH

:\VWDUF]\ GRVWDZLรผVWyรกGR Z\VS\NXFKHQQHM DRVREDNWyUD JRWXMHUyZQLHฤช EฤŠG]LHPRJรกDEUDรผ XG]LDรกZLPSUH]LH

03

2VREQDMDGDOQLDMHVW QLHSRWU]HEQDJG\VWyรก MDGDOQLDQ\MHVWSRรกฤ…F]RQ\ ]NXFKQLฤ…

05

04 5b779,.NLHOLV]HN GRF]HUZRQHJRZLQD

V]W

01 STORNร„SVWyรกUR]NรกDGDQ\02

01 STORNร„S VWyรกUR]NรกDGDQ\,5R]NรกDGDQ\VWyรกMDGDOQLDQ\]GRGDW NRZ\PLEODWDPLGODRVyE UR]PLDUVWRรกXPRฤชQDGRSDVRZDรผGR SRWU]HE%HMFRZDQDODNLHURZDQD EH]EDUZQLHOLWDVRVQD3URMHNW &DULQD%HQJV'รฎ6 :FP%Uฤ…]RZRF]DUQ\ -HV]F]HZLฤŠFHMVWRรกyZ MDGDOQLDQ\FK]QDMG]LHV] QD,.($SOVWRO\ b/067$NU]HVรกR,-V]W :\NRQDQHUฤŠF]QLH.DฤชG\PHEHOMHVW Z\Mฤ…WNRZ\PDPLฤŠNNLH]DRNUฤ…JORQH NV]WDรกW\LรกDGQHGHWDOLF]QHZ]RU\ 6รฎ*:FP5DWWDQ &]DUQ\ 3520(1$'WDOHU]\N .ODV\F]QD]DVWDZDVWRรกRZD] QLHV]DEORQRZ\P]DEDZQ\PZ]R UHP]DLQVSLURZDQ\PWUDG\F\MQฤ… ELDรกRQLHELHVNฤ…SRUFHODQฤ…LUฤŠF]QLH PDORZDQ\PLNDIHONDPL3RUFHODQD VNDOHQLRZD3URMHNW63U\NH0 cNHUEORPFP%LDรก\JUDQDWRZ\ :LฤŠFHM]DVWDZ\ VWRรกRZHM]VHULL3520(1$' SDWU]VWU 5b779,.NLHOLV]HNGRF]HUZRQHJRZLQDV]W 6]NรกR3UR MHNW-RQ(OLDVRQFO 3RSU]HGQLDFHQD )256/$VHULD 5yฤชQLFHLZDULDFMHZ V]NOLZLHVSUDZLDMฤ…ฤชHNDฤชG\WDOHU] PDZ\Mฤ…WNRZ\FKDUDNWHU.DPLRQ ND3URMHNW(EED6WUDQGPDUN 0LVNDV]W FP/LOLRZ\ 7DOHU]JรกฤŠERNL V]W FP/LOLRZ\ 7DOHU]V]W FP/LOLRZ\ 


-HG]HQLH

3RPDOXMฤžFLDQฤŠIDUEฤ…GR WDEOLFDNDฤชG\GRPRZQLN EฤŠG]LHPyJรก]DSLVDรผQD QLHMQDSU]\NรกDGOLVWฤŠ ]DNXSyZ 06

01 DINERAWDOHU]FP

799szt.

05 BJURSTAVWyรกUR]NรกDGDQ\

39999

02

04

-HV]F]HZLฤŠFHM PLHMVFD 5R]NรกDGDQ\VWyรกZ\VRNLHNU]HVHรกNDGODG]LHFL LGRGDWNRZHVWRรกNL]DZV]H]DSHZQLฤ…PLHMVFHQDZLฤŠFHM ZLฤŠFHMSU]\MDFLyรกZLฤŠFHMGREUHM]DEDZ\ ZLฤŠFHMS\V]QHJRMHG]HQLD

01 DINERA talerze Kamionka. Projekt: Susan Pryke. Talerz 7,99/szt. ร˜26cm. Czarny 102.474.83 Talerz 9,99/szt. D30ร—S20cm. Czarny 802.474.94 02 1RZRฤžรผAGAM NU]HVHรกNRG]LHFLฤŠFH ']LฤŠNLRGSRZLHGQLHMZ\VRNRฤžFLVLHG]LVNDG]LHFNRPRฤชHZ\JRGQLHVLHG]LHรผSU]\VWROH6รฎ*:FP Czarny 702.535.41 03 1RZRฤžรผ ESBJร–RN NU]HVรกR,-/szt. .U]HVรกR (6%-g51MHVWZ\Mฤ…WNRZRZ\JRGQHSRQLHZDฤชPDSRGรกRNLHWQLNLL]DRNUฤ…JORQH RSDUFLH3URMHNW(6WUDQGPDUN-.DUOVVRQ6รฎ*:FP&]DUQ\ 502.011.95 04 IKEA PS 2012 VWRรกHN,-/szt. 0DORZDQ\OLW\EXN3URMHNW /LVD1RULQGHU6:FP&]DUQ\ 05 BJURSTA VWyรกUR]NรกDGDQ\ 399,99 5R]NรกDGDQ\VWyรกMDGDOQLDQ\]Z\VXZDQ\PLEODWDPL]PLHMVFHPGOD RVyEUR]PLDUVWRรกXPRฤชQDGRSDVRZDรผGRSRWU]HE/DNLHURZDQDEH]EDUZQLH RNOHLQDGฤŠERZD3URMHNW7RUG%M|UNOXQG'รฎ6:FP :LฤŠFHMVWRรกyZMDGDOQLDQ\FK]QDMG]LHV]QD,.($SOVWRO\ 06 IKEA 365+ BRASA ODPSDZLV]ฤ…FD 8NLHUXQNRZDQ\VWUXPLHฤ” ฤžZLDWรกDGREU\GRRฤžZLHWOHQLDVWRรกXZMDGDOQLOXEVWROLNDNDZRZHJR6WDOSODVWLN SROLZฤŠJODQRZ\LDQRGRZDQHDOXPLQLXP3URMHNW$1LOVVRQ+3UHXW]7(OLDVVRQ :FP%LDรก\ 8VรกXJDWUDQVSRUWRZDSDWU]VWU

03

ESBJร–RNNU]HVรกR

299,-szt.


Kuchnia 99

3U]HFKRZ\ZDQLHZNXFKQL WRQLHW\ONRV]DINL :\JRGQ\PUR]ZLฤ…]DQLHP Vฤ…WHฤช]DVรกRQ\SDQHORZH ]DNU\ZDMฤ…FHHOHPHQW\ V\VWHPXSU]HFKRZ\ZDQLD $/*27=REDF]MHV]F]H ZLฤŠFHMVSRVREyZ Z\NRU]\VWDQLDV\VWHPX $/*27QD,.($SO

Kuchnia 18m2

Kuchnia FAKTUM/APPLร…D:

2800,82,-/mies.*

Co obejmuje cena kuchni? Patrz str. 318. 3รกDWQRฤžรผUR]รกRฤชRQDQD PLHVLฤŠF\3DWU]VWU Kuchnia FAKTUM ]ELDรก\PLIURQWDPL V]DIHNLV]XIODG$33/c' )URQW\V]DIHNV]XIODG$33/c'PDORZD QHQDELDรกR'RGDQRDOXPLQLRZHXFKZ\ W\%/$1.(77RUD]ELDรก\EODW]ODPLQDWX 180(5b5]NUDZฤŠG]LDPLLPLWXMฤ…F\PL PHWDO

'RGDWNRZRVSU]ฤŠW$*'

5496,0RQWDฤชPHEOLNXFKHQQ\FK ]WHJR]HVWDZX

690,:LฤŠFHMLQIRUPDFMLRPRQWDฤชXL LQVWDODFMLNXFKQLSDWU]VWU

7DZ\VSDNXFKHQQDWR V\QRQLPIXQNFMRQDOQRฤžFL MHVWWXNXFKHQND]OHZ SLHNDUQLNDWDNฤชHEODW URERF]\ =HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

2Z\VRNLHMMDNRฤžFLNXFKQLQLHฤžZLDGF]ฤ…W\ONRGHOLNDWQLH GRP\NDMฤ…FHVLฤŠV]Xร€DG\HQHUJRRV]F]ฤŠGQHXU]ฤ…G]HQLD LWUZDรกHEODW\.XFKQLDGREUHMMDNRฤžFLWRNXFKQLDWฤŠWQLฤ…FD ฤช\FLHP7RVHUFHGRPXPLHMVFHVSRWNDฤ”ZV]\VWNLFK GRPRZQLNyZPLHMVFHZNWyU\PSU]\JRWRZXMHVLฤŠ ZV]\VWNLHSRVLรกNLRGV]\ENLFKSU]HNฤ…VHNSRZ\P\ฤžOQH GDQLD1DV]HNXFKQLH]DSURMHNWRZDQRWDNE\VSURVWDรก\ NDฤชGHPX]DGDQLXG]LHฤ”SRGQLXURNZURN 'ODQDVUyZQLHZDฤชQHMHVWE\NXFKQLDWZRLFKPDU]Hฤ”PLDรกD SU]\VWฤŠSQฤ…FHQฤŠG]LฤŠNLF]HPXUyZQLHฤชLQQHPDU]HQLD EฤŠGฤ…PLDรก\V]DQVฤŠQDUHDOL]DFMฤŠ


100 Kuchnia

.UHDW\ZQRฤžรผ w kuchni nie SRWU]HEXMHGXฤช\FK przestrzeni.

01 ARV seria Ceramika porowata. Miska 9,99/szt. ร˜15cm. 001.878.56 Talerzyk 9,99/szt. ร˜22cm. 401.878.64 Talerz 12,99/szt. ร˜28cm. 201.878.60 02 JOKKMOKK VWyรกLNU]HVรกD 329,99 Lita sosna; naturalny PDWHULDรกNWyU\SLฤŠNQLHVLฤŠVWDU]HMH %HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLH OLWDVRVQD3URMHNW&DULQD%HQJV 'รฎ6:FP 3RSU]HGQLDFHQD

6m2

Kuchnia FAKTUM/STร…T:

2110,62,-/mies.*

Co obejmuje cena kuchni? Patrz str. 318. 3รกDWQRฤžรผUR]รกRฤชRQDQD PLHVLฤŠF\3DWU]VWU Kuchnia FAKTUM Z kremowymi frontami STร…T 'RGDQRF]DUQHJDรกNL )c*/$9,.LELDรก\EODW35b*(/ ]ODPLQDWXLPLWXMฤ…FHJRNDPLHฤ” 'RGDWNRZRVSU]ฤŠW$*'

3098,0RQWDฤชPHEOLNXFKHQQ\FK z tego zestawu:

621,:LฤŠFHMLQIRUPDFMLRPRQWDฤชXL instalacji kuchni, patrz str. 313.

01

02 JOKKMOKKVWyรกLNU]HVรกD

32999


102 Kuchnia

Ta kuchnia ]PLHฤžFLVLฤŠQLHPDO ZV]ฤŠG]LH6]DINL PDMฤ…MXฤชGU]ZLF]NL LV]Xร€DG\ZLฤŠF รกDWZLHMZV]\VWNR ]DSODQXMHV] L]DPRQWXMHV]

01 NORBERG VNรกDGDQ\VWROLN ฤžFLHQQ\ 3R]รกRฤชHQLXVรกXฤช\ MDNRSUDNW\F]QDSyรกNDQDGURELD]JL :\NRฤ”F]HQLH]IROLLPHODPLQRZHM VWDO3URMHNW0DUFXV$UYRQHQ 6รฎ*FP%LDรก\ 02 ALGOT V]\QDฤžFLHQQD]SyรกNDPL 409 3URMHNW)UDQFLV&D\RXHWWH 6รฎ*:FP%LDรก\ 

02 ALGOTV]\QDฤžFLHQQD]SyรกNDPL10m2

01

Kuchnia FYNDIG:

 PLHV

&RREHMPXMHFHQDNXFKQL" 2VLHPV]DIHN]V]Xร€DGDPL GU]ZLF]NDPL]OHZ)<1',* EDWHULD/$*$1EODW)<1',* LXFKZ\W\$77(67 3รกDWQRฤžรผUR]รกRฤชRQDQD PLHVLฤŠF\3DWU]VWU Kuchnia FYNDIG %LDรกDIROLD PHODPLQRZD'RGDQRXFKZ\W\ $77(67]HVWDOLQLHUG]HZQHM LELDรก\EODW)<1',*]ODPLQDWX 'RGDWNRZRVSU]ฤŠW$*'

 0RQWDฤชPHEOLNXFKHQQ\FK ]WHJR]HVWDZX

 :LฤŠFHMLQIRUPDFMLRPRQWDฤชXL LQVWDODFMLNXFKQLSDWU]VWU


104 Kuchnia

%\ฤช\FLHZGRPXE\รกR EDUG]LHM]UyZQRZDฤชRQH ZDฤชQHVฤ…FRG]LHQQH F]\QQRฤžFLMDNXฤช\ZDQLH HQHUJRRV]F]ฤŠGQ\FK XU]ฤ…G]Hฤ”EDWHULL RV]F]ฤŠG]DMฤ…F\FKZRGฤŠ LVRUWRZDQLHRGSDGyZ

01

01 GORM UHJDรก,-/szt. NiewyNRฤ”F]RQHGUHZQRPRฤชQDSRNU\รผ ROHMHPOXEIDUEฤ…LPSUHJQDF\MQฤ…E\ SRGUHฤžOLรผVZyMVW\OL]ZLฤŠNV]\รผWUZDรกRฤžรผSRZLHU]FKQLPHEOD6รฎ* :FP 02 MORTORP naklejki dekoracyjne, ]HJDUSRGรกRJRZ\ 6WZyU] VZyMZรกDVQ\]HJDUVWRMฤ…F\SU]\SRPRF\QDNOHMHNGHNRUDF\MQ\FKWZRU]ฤ…F\FKVW\ORZฤ…UDPฤŠGOD]Z\NรกHJR ]HJDUDฤžFLHQQHJR3ODVWLNSDSLHU 3URMHNW$QQHGH*UDDI:FP 

'RVRUWRZDQLD RGSDGyZSRWU]HED NLONXSRMHPQLNyZQD UyฤชQHURG]DMHฤžPLHFL :DUWRWU]\PDรผMH ZMHGQ\PPLHMVFX E\VRELHZV]\VWNR XรกDWZLรผ

11m2

Kuchnia FAKTUM/NORJE:

6240,/mies.*

Co obejmuje cena kuchni? 3DWU]VWU 3รกDWQRฤžรผUR]รกRฤชRQDQD PLHVLฤŠF\3DWU]VWU Kuchnia FAKTUM z frontami V]DIHNV]XIODG125-(ZRNOHLQLH GฤŠERZHM)URQW\V]DIHNV]XIODG125-( ]ODNLHURZDQHMEH]EDUZQLHRNOHLQ\ GฤŠERZHM'RGDQRXFKZ\W\9b5'( ]QLNORZDQHJRDOXPLQLXPLELDรก\EODW 35b*(/]ODPLQDWX 'RGDWNRZRVSU]ฤŠW$*'

 0RQWDฤชPHEOLNXFKHQQ\FK ]WHJR]HVWDZX

1242,:LฤŠFHMLQIRUPDFMLRPRQWDฤชXL LQVWDODFMLNXFKQLSDWU]VWU

02

3รก\W\LQGXNF\MQH WRRV]F]ฤŠGQRฤžรผ F]DVXLSLHQLฤŠG]\ SRQLHZDฤชV]\ENR G]LDรกDMฤ…L]Xฤช\ZDMฤ… do 40% energii PQLHMQLฤชLQQH URG]DMHSรก\W JU]HZF]\FK


106 Kuchnia

']LฤŠNLฤžZLHฤช\P ]LRรกRPSURVWR] domowego ogrรณdka wszystko smakuje OHSLHMDฤžZLHฤชH kwiaty na stole XPLOฤ…NDฤชG\SRVLรกHN :GRPXUyZQLHฤช PRฤชHV]ฤช\รผEOLฤชHM natury.

01

06

01 SOCKER miniszklarnia 49,99 Zapewnia dobre warunki do NLHรกNRZLDQLDQDVLRQLZ]URVWXURฤžOLQ. 6WDOSURV]NRZDQDSODVWLN3URMHNW 6DUDK)DJHU6รฎ*:FP %LDรก\ 02 SOCKERKAKA foremki do pieczenia 14,99/6 szt. 6LOLNRQ NDXF]XNRZ\3URMHNW&DPLOOD 7XEHUWLQL5yฤชQHNRORU\

07 DIMPA torby do sortowania odpadรณw, 4 szt.

1999

03 GRร„SMARร– ]HVWDZQDU]ฤŠG]L ogrodowych, 3 szt. 14,99 1DU]ฤŠG]LDRJURGRZHVฤ…Z\Mฤ…WNRZR PRFQHLWUZDรกHSRQLHZDฤชZ\NRQDQR MH]SODVWLNXZ]PRFQLRQHJRZรกyNQHP V]NODQ\P3URMHNW':DKO /YRQ6FKDQW]0$UYRQHQ=LHORQ\ 04 SAMLA pojemniki 3ODVWLNSROLSURS\OHQRZ\ 3URMHNW0LD*DPPHOJDDUG Pojemnik 11,99/szt. 6รฎ* :FP3U]H]URF]\VW\ Pojemnik 7,99/szt. 6รฎ* :FP&]DUQ\ 3RSU]HGQLDFHQD 05 SOCKER konewka 19,99 3URGXNW JDOZDQL]RZDQ\RFKURQDSU]HG UG]ฤ…3URMHNW6DUDK)DJHUO 06 HYLLIS UHJDรก/szt. 1DGDMH VLฤŠGRXฤช\WNXZSRPLHV]F]HQLXL QD]HZQฤ…WU]6WDOJDOZDQL]RZDQD 6รฎ*:FP 07 DIMPA torby do sortowania odpadรณw, 4 szt. 19,99 :\NRQDQH]SODVWLNXWUZDรกHJRLรกDWZHJR GRF]\V]F]HQLD5R]PLDU\V]W [[FP O V]W[[ FP O LV]W[[FP O SROLSURS\OHQ3URMHNW6DUDK )DJHU%LDรก\

03 GRร„SMARร– zestaw QDU]ฤŠG]LRJURGQLF]\FK 3 szt.

1499

02

Nakryj pojemnikiem SAMLA doniczki ]URฤžOLQNDPLE\VWZRU]\รผ QLHZLHONฤ…V]NODUQLฤŠ 3DPLฤŠWDMW\ONR o odpowiedniej wentylacji, nawodnieniu LQDVรกRQHF]QLHQLX

04

05


Kuchnia 109

04 +296.b5EDWHULD NXFKHQQD

22999

3LĊNQRELHU]HVLĊ ]ZQĊWU]D 3RMHPQLNLXNU\WHZHZQąWU]XWU]\PXMąZV]\VWNLHQLH]EĊGQHSU]HGPLRW\ZLGHDOQ\PSRU]ąGNXàDWZLHMFRĞ ]QDOHĨüJG\SU]HVWU]HĔZV]DINDFKLV]XÀDGDFKMHVW Z\NRU]\VWDQDZRSW\PDOQ\VSRVyE$G]LĊNLWHPXáDG LSRU]ąGHNSDQXMąUyZQLHĪQD]HZQąWU]

Kuchnia)$.780*126-g:

 PLHV

01

&RREHMPXMHFHQDNXFKQL" 3DWU]VWU 3áDWQRĞüUR]áRĪRQDQD PLHVLĊF\3DWU]VWU

02 75$1(7253 VWyáUR]NáDGDQ\

 03

Kuchnia)$.780]F]DUQ\PL GU]ZLF]NDPL*126-g)URQW\V]DIHN *126-gZIROLLPHODPLQRZHM'RGDQR XFKZ\W\(.(%2'$]HVWDOLQLHUG]HZQHM LEODW180(5b5]F]DUQREUą]RZ\PL NUDZĊG]LDPL 'RGDWNRZRVSU]ĊW$*'

 0RQWDĪPHEOLNXFKHQQ\FK ]WHJR]HVWDZX

 01 ,.($36NU]HVáR]SRGáRNLHWQLNDPLV]W 3RGáRNLHWQLNL]ZLĊNV]DMąNRPIRUWSRGF]DV VLHG]HQLD6î*:FP 

P2

02 75$1(7253VWyáUR]NáDGDQ\ 999 5R]NáDGDQ\VWyá]GRGDWNRZ\PEODWHPGODRVyEUR]PLDU VWRáXPRĪQDGRSDVRZDüGRSRWU]HE %DUZLRQ\ODNLHURZDQ\EH]EDUZQLH OLW\GąELRNOHLQDGĊERZD 'î6:FP 03 6,*85'NU]HVáRV]W 3DWU]VWU +296.b5EDWHULDNXFKHQQD :FP&]DUQ\ :LĊFHMLQIRUPDFMLRPRQWDĪXL LQVWDODFMLNXFKQLSDWU]VWU


Kuchnia 111

01 HYLLIS UHJDรก/szt. Stal galwanizowana. S60ร—G27, W140cm. 401.037.27

05 04

02 GRUNDTAL seria Stal nierdzewna. 3yรกNDฤžFLHQQD/szt. D80ร—G27, W20cm. 000.114.28 3yรกNDฤžFLHQQD/szt. D120ร—G27, W20cm. 700.227.63 03 BOHOLMEN ]OHZNRPRURZ\ ZSXV]F]DQ\ZEODW D56ร—G55, W18cm. 202.021.15 04 GRUNDTAL GUฤ…ฤชHNQDUฤŠF]QLNL /szt. D80ร—G14cm. 800.478.95 05 GRUNDTAL EDUHNNXFKHQQ\ D54ร—S41, W90cm. 702.173.36 06 Mร–JLIG Sรก\WDJD]RZDGRPLQR ]SDOQLNDPL 1 palnik 2900W, 1 palnik 1000W. S29.0ร—G52.0cm. 802.371.50 07 FOLKLIG Sรก\WDLQGXNF\MQD] ERRVWHUHP S58ร—G51cm. 402.228.29

02

P2

03

Kuchnia FAKTUM/RUBRIK:

 PLHV

&RREHMPXMHFHQDNXFKQL" Patrz str. 318. 3รกDWQRฤžรผUR]รกRฤชRQDQD PLHVLฤŠF\3DWU]VWU

06

07

Kuchnia FAKTUM ]GU]ZLF]NDPL 58%5,.]HVWDOLQLHUG]HZQHM Drzwiczki RUBRIK ze stali nierdzewnej. 'RGDQRXFKZ\W\7<'$]HVWDOLQLHUG]HZ nej i blat NUMERร„R z litego drewna EXNRZHJR3yรกNL*581'7$/QLHVฤ… ZOLF]RQHZFHQฤŠNXFKQL 'RGDWNRZRVSU]ฤŠW$*'

 0RQWDฤชPHEOLNXFKHQQ\FK ]WHJR]HVWDZX

 :LฤŠFHMLQIRUPDFMLRPRQWDฤชXL LQVWDODFMLNXFKQLSDWU]VWU

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

01


.XFKQLD

Domowe XOHSV]HQLD

8U]ฤ…G]HQLD SRVLDGDMฤ…FHNODVฤŠ HQHUJHW\F]Qฤ…$ WDNLHMDN683(5%7 ]DZV]HVWDQRZLฤ… ฤžZLHWQฤ…LQZHVW\FMฤŠ RV]F]ฤŠG]DMฤ…F HQHUJLฤŠ RV]F]ฤŠG]DV] SLHQLฤ…G]HLGEDV] RฤžURGRZLVNR

Miska BOHOLMEN ฤžZLHWQLHVSUDZG]DVLฤŠ SRGF]DVRSรกXNLZDQLD ZDU]\ZLRZRFyZ

2WRNLONDSURVW\FKVSRVREyZQDRV]F]ฤŠG]DQLHZRG\ LHQHUJLLZNXFKQL7RGREUHSRP\Vรก\GODWZRMHJRGRPX WZRMHMNLHV]HQLLGODQDV]HMSODQHW\

01 BOHOLMEN miska do zmywania 39,99 8รกDWZLD]P\ZDQLHMHฤžOLPDV] ]OHZMHGQRNRPRURZ\3DVXMHGRZV]\VWNLFK]OHZyZ]VHULL%2+2/0(13ODVWLN SROLHW\OHQRZ\'รฎ6:FP 02 ENASTร…ENDE zintegrowana ]P\ZDUND]Z\VRNLPZQฤŠWU]HP,- .ODVDHQHUJHW\F]QD$3RMHPQRฤžรผ ]HVWDZyZWDOHU]\6]DFRZDQHURF]QH]Xฤช\FLHHQHUJLLLZRG\ F\NOL N:KOLWUyZ.ODVDVXV]HQLD$3R]LRPKDรกDVXG% $ 6รฎ* :FP6WDOQLHUG]HZQD 3RSU]HGQLDFHQD 03 IKEA PS Vร…LLร– konewka 3,99 3ODVWLN3URMHNW0RQLND0XOGHUO%LDรก\F]DUQ\ 04 FOLKLIG Sรก\WDLQGXNF\MQD]ERRVWHUHP,- [:VWUHID LQGXNF\MQD]ERRVWHUHP:[:VWUHIDLQGXNF\MQD]ERRVWHUHP: [:VWUHIDLQGXNF\MQD[:VWUHIDLQGXNF\MQD6รฎ*FP 05 1RZRฤžรผ SUPERBT ORGyZNR]DPUDฤชDUND$,- 3RMHPQRฤžรผQHWWR ORGyZNLO3RMHPQRฤžรผQHWWR]DPUDฤชDUNLO6รฎ*:FP6WDO QLHUG]HZQD 06 RINGSKร„R EDWHULDNXFKHQQD,- :\VRND Z\OHZNDXรกDWZLD]P\ZDQLHGXฤช\FKJDUQNyZLWS&KURPRZDQ\PRVLฤ…G]:FP 

)2/./,*Sรก\WDLQGXNF\MQD ]ERRVWHUHP

999,-

05 SUPERBT ORGyZNR]DPUDฤชDUND$

2999,-

01 BOHOLMEN miska do zmywania

3999

3รก\W\LQGXNF\MQH]Xฤช\ZDMฤ… ฤžUHGQLRRHQHUJLL PQLHMQLฤชSรก\W\JD]RZH PQLHMQLฤชSรก\W\ ฤชHOLZQHLRPQLHM QLฤชSรก\W\FHUDPLF]QH

2V]F]ฤŠG]DMZRGฤŠ SรกXF]ฤ…FZDU]\ZD ZNRQHZFH9c//g LXฤช\ZDMฤ…FWHMVDPHM wody do podlewania URฤžOLQZGRPX

06

02 ENASTร…ENDE zintegrowana ]P\ZDUND]Z\VRNLPZQฤŠWU]HP

2299,-

03


Kuchnia 115

02 ,.($36OHฤชDQND]V]Xร€DGฤ… PDWHUDFHPLSRGXV]NDPLTworzenie, jedzenie, relaks

01

7RPLHMVFHZNWyU\PPRฤชHV]SU]HVLDG\ZDรผJRG]LQDPL 3LฤŠNQLHWXSDFKQLHฤžZLHWQLHVLฤŠWXF]XMHV]LZLHV] ฤชHMXฤชQLHGรกXJR]MHV]FRฤžS\V]QHJR$OHQLH]DSRPQLM ฤชHSU]\GDFLVLฤŠUyZQLHฤชPLHMVFHZNWyU\PZ\JRGQLH VLฤŠUR]VLฤ…G]LHV] LJG]LHJRฤžFLHEฤŠGฤ…PRJOLVPDF]QLH VLฤŠZ\VSDรผ 

Kuchnia)$.78058%5,. $33/c'$33/c':

 PLHV

.DฤชGDNXFKQLDSRZLQQD E\รผNRPIRUWRZDNWR SRZLHG]LDรกฤชHQLHPRฤชQD ZQLHMSRVWDZLรผOHฤชDQNL"

15m2

&RREHMPXMHFHQDNXFKQL" 3DWU]VWU 3รกDWQRฤžรผUR]รกRฤชRQDQD PLHVLฤŠF\3DWU]VWU Kuchnia)$.780z czerwonymi GU]ZLF]NDPL58%5,.$33/c'L ELDรก\PLIURQWDPLV]DIHNV]XIODG $33/c'0DORZDQHGU]ZLF]NL RUBRIK $33/c'LIURQW\V]DIHNV]XIODG$33/c' 'RGDQRXFKZ\W\0(75,.]QLNORZDQHJR DOXPLQLXPLGZXVWURQQ\F]HUZRQ\ ELDรก\EODW180(5b5]ODPLQDWX]ELDรกฤ… NUDZฤŠG]Lฤ… 'RGDWNRZRVSU]ฤŠW$*'

 0RQWDฤชPHEOLNXFKHQQ\FK ]WHJR]HVWDZX:LฤŠFHMLQIRUPDFMLRPRQWDฤชXL LQVWDODFMLNXFKQLSDWU]VWU 0(//7253VWyรก =PLHMVFHP GODRVyE6WDOZ\NRฤ”F]HQLH]IROLL PHODPLQRZHM'รฎ6:FP ,.($36OHฤชDQND]V]XIOD Gฤ…PDWHUDFHPLSRGXV]NDPL 1899 -HGHQPHEHOIXQNFMH PLHMVFHGRVLHG]HQLDรกyฤชNRL RVRERZHRUD]GZLHV]XIODG\] PLHMVFHPGRSU]HFKRZ\ZDQLD 6รฎ':FP5R]PLDUPDWH UDFD6รฎ:FP%LDรก\F]DUQ\ 


Kuchnia 117

Zadbaj o to, by WZRMDNXFKQLDE\รกD SU]\MD]QDUyZQLHฤช dla maluchรณw. :\VWDUF]\ZVWDZLรผ NLONDVWRรกHF]NyZ LSRXNรกDGDรผU]HF]\ ZรกDWZRGRVWฤŠSQ\FK V]Xร€DGDFK

01

01 FAKTUM szafka kuchenna z jasnoturkusowymi drzwiczkami RUBRIK APPLร…D 225,-/szt. Malowane drzwiczki RUBRIK APPLร…D. S40ร—G37, W92cm. 899.064.57

Gdy w kuchni masz przede wszystkim szafki VWRMฤ…FHG]LHFLRPรกDWZLHM MHVW]QLFKNRU]\VWDรผ LZV]\VWNLHJRGRVLฤŠJQฤ…รผ

02 BEKVร„M taboret ze schodkiem 39,99/szt. 1yฤชNLSRPDORZDQHQD SRPDUDฤ”F]RZR/LW\EXN6รฎ* W50cm. 102.255.89 3RSU]HGQLDFHQD

16m2

Kuchnia FAKTUM/NEXUS:

7150,209,-/mies.*

Co obejmuje cena kuchni? Patrz str. 318. 3รกDWQRฤžรผUR]รกRฤชRQDQD PLHVLฤŠF\3DWU]VWU

02 BEKVร„M taboret ze schodkiem

3999szt.

2GPLHฤ”]Z\Nรก\VWRรกHN %(.9b0PDOXMฤ…FMHJR QyฤชNLQDXOXELRQ\NRORU

Kuchnia FAKTUM z frontami NEXUS w okleinie brzozowej )URQW\V]DIHN V]XIODG1(;86]ODNLHURZDQHMRNOHLQ\ EU]R]RZHM'RGDQRXFKZ\W\/$16$ ]HVWDOLQLHUG]HZQHMLELDรก\EODW35b*(/ ]ODPLQDWX 'RGDWNRZRVSU]ฤŠW$*'

4356,0RQWDฤชPHEOLNXFKHQQ\FK ]WHJR]HVWDZX

1426,:LฤŠFHMLQIRUPDFMLRPRQWDฤชXL instalacji kuchni, patrz str. 313.


Spanie 119

=UH]\JQXM]NDEOL LĪDUyZHN:\NRU]\V WDMSDSLHURZHNORV]H ]DZLHV]RQHQDV]QXUNX MDNRQLHV]DEORQRZH GHNRUDFMHZQĊWU]D 05 

Spanie 6HQWR]GURZLHGODWHJRSRZLQLHQSU]\FKRG]LüQDWXUDOQLH EH]Z]JOĊGXQDWRF]\V\SLDV]ZSRMHG\QNĊZHGZRMH F]\ZRWRF]HQLXJURPDGNLG]LHFLDNyZ=DWHPMHĞOLPRĪHV] ]DLQZHVWRZDüW\ONRZMHGQąU]HF]ZGRPX]DLQZHVWXM ZGREU\]GURZ\VHQ,QLHFKRG]LWXWDMRSLHQLąG]H 'RNáDGDP\ZV]HONLFKVWDUDĔE\NDĪG\PyJá]QDOHĨüXQDV RGSRZLHGQLPDWHUDFNRáGUĊLSRGXV]NĊZSU]\VWĊSQHM FHQLH1DMZDĪQLHMV]\MHVWGREyUZáDĞFLZ\FKPDWHULDáyZ WHNVW\OLyZRĞZLHWOHQLDXPLHMĊWQRĞüZ\FLV]HQLDVLĊ L]DGEDQLDRVSRNRMQąDWPRVIHUĊZGRPX']LĊNLWHPX áDWZLHMEĊG]LH]DV\SLDüLEXG]LüVLĊEDUG]LHMZ\SRF]ĊW\P75<6,/UDPDáyĪND

99

 01

01 1RZRĞü75<6,/VHULD 3URMHNW.+DJEHUJ0+DJEHUJ'RVWĊSQDMHVWUyZQLHĪZNRORU]HFLHPQREUą]RZ\P.RPRGD]V]XIODGDPL 3á\QQLH Z\VXZDQDV]XIODGD]EORNDGą:\NRĔF]HQLH]IROLLVWDOSURV]NRZDQD6î*:FP%LDá\MDVQRV]DU\75<6,/VWROLNQRFQ\ :\NRĔF]HQLH]IROLLVWDOSURV]NRZDQD6î*:FP%LDá\MDVQRV]DU\75<6,/UDPDáyĪND 5HJXORZDQHERNLáyĪNDSDVXMąPDWHUDFHRUyĪQHM JUXERĞFL'QRáyĪND]OLVWHZHNPDWHUDFLSRĞFLHOVSU]HGDZDQHRVREQR:\NRĔF]HQLH]IROLLVWDOSURV]NRZDQD6î':FP3DVXMHPDWHUDFîFP %LDá\MDVQRV]DU\b/*g57WNDQLQDP EDZHáQD3URMHNW1$DOWR(+DJPDQ3/DLQH6FPàRĞUyĪRZ\ 05 1RZRĞü 75<6,/V]DID]SU]HVXZDQ\PLGU]ZLDPLLV]XIODGDPL 'U]ZLSU]HVXZDQHSRRWZDUFLX]DMPXMąPQLHMPLHMVFDQLĪVWDQGDUGRZHGU]ZLQD]DZLDVDFK UHJXORZDQHSyáNLLGUąĪNLQDXEUDQLDZNRPSOHFLHáDWZRGRSDVRZDüXVWDZLHQLHGRSRWU]HE:\NRĔF]HQLH]IROLLVWDOSURV]NRZDQD6î*:FP%LDá\ MDVQRV]DU\


6SDQLH

06

-HฤžOLUyZQLHZDฤชQH Vฤ…GODFLHELH ZVSyOQHF]\WDQLH LVPDF]Q\VHQ XVWDZรกyฤชNRQD ฤžURGNXSRNRMX L]DSHรกQLMฤžFLDQ\ KLVWRULDPLQD GREUDQRFGOD ฤžSLRFKyZZNDฤชG\P ZLHNX

04 ARร–DODPSDELXUNRZD

05

02 01 SIGURD รกDZND Projekt: Ola Wihlborg. S114ร—G43, W45cm. %LDรก\ $E\ZรกyฤชNX7$59$F]\WDรกR VLฤŠMHV]F]HZ\JRGQLHM XรกyฤชSU]\]DJรกyZNXNLOND ZรกDVQRUฤŠF]QLHXV]\W\FK SRGXV]HN:V]\VWNLH WNDQLQ\]PHWUD]QDMG]LHV] QD,.($SO

02 1RZRฤžรผTARVA UDPDรกyฤชND 'QRรกyฤชND]OLVWHZHN PDWHUDFLSRฤžFLHOVSU]HGDZDQH RVREQR1LHZ\NRฤ”F]RQDOLWDVRVQD Projekt: K. Hagberg/M. Hagberg. 6รฎ':FP3DVXMHPDWHUDF รฎFP 03 OFELIA VASS NRPSOHWSRฤžFLHOL 0LฤŠNNDSRฤžFLHORJฤŠVW\P VSORFLH]GHOLNDWQHMSU]ฤŠG]\GREUHM MDNRฤžFL3URGXNWGRVWฤŠSQ\ ZUyฤชQ\FKUR]PLDUDFK EDZHรกQD3URMHNW&KDUORWWH6NDN 3RV]ZD6รฎ'FPSRV]HZNL 'รฎ6FP%LDรก\

03 OFELIA VASSNRPSOHWSRฤžFLHOL04 ARร–D ODPSDELXUNRZD 5HJXORZDQHUDPLฤŠLNORV]XรกDWZLDMฤ… RGSRZLHGQLHQDNLHURZDQLHฤžZLDWรกD 6WDOSURV]NRZDQDDOXPLQLXP :FP6]DU\ 05 ARร–D ODPSDSRGรกRJRZDGR F]\WDQLD 5HJXORZDQHUDPLฤŠ LNORV]XรกDWZLDMฤ…RGSRZLHGQLHQDNLH URZDQLHฤžZLDWรกD6WDOSURV]NRZDQD DOXPLQLXP:FP6]DU\ 06 BILLY UHJDรก]QDGVWDZNฤ… V]W 5HJXORZDQHSyรกNL GRVWRVXMRGOHJรกRฤžรผPLฤŠG]\SyรกNDPL GRVZRLFKSRWU]HE:\NRฤ”F]HQLH ]IROLL6รฎ*:FP%LDรก\ :LฤŠFHMNRPELQDFML%,//< QD,.($SO%,//< 3RMHPQLNLLSXGHรกNDSDWU] VWU

01


Spanie 123

7ZyMZรกDVQ\NVLฤŠฤช\F SXฤžรผZRG]HIDQWD]ML LSRPDOXMNORV] ODPS\5(*2/,7 ]SDSLHUXU\ฤชRZHJR DNZDUHONDPL0c/$

01 HEMNES szafa z drzwiami przesuwanymi

899,-

.WRSRZLHG]LDรก ฤชHQDPDรกHMSU]HVWU]HQLQLHPRฤชQD PLHรผZV]\VWNLHJR" 1DPXGDรกRVLฤŠWX ]PLHฤžFLรผSUDNW\F]Q\ SU]HZLMDNZ\JRGQH รกyฤชHF]NRPLHMVFHQD XEUDQLDLSU]\WXOQฤ… DWPRVIHUฤŠ 01 HEMNES szafa z drzwiami przesuwanymi 899,- W komplecie GUฤ…ฤชHNQDXEUDQLDSyรกNDVWDรกDL SyรกNDUHJXORZDQD%HMFRZDQD ODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD 3URMHNW&DULQD%HQJV6รฎ* :FP&]HUZRQ\

05 HENSVIKรกyฤชHF]NRG]LHFLฤŠFH

19999

03 04

02 HEMNESUDPDรกyฤชND02 HEMNES UDPDรกyฤชND,'QRรกyฤชND]OLVWHZHNPDWHUDF LSRฤžFLHOVSU]HGDZDQHRVREQR %HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLH OLWDVRVQD3URMHNW&DULQD%HQJV 6รฎ':FP3DVXMH PDWHUDFรฎFP 6]DUREUฤ…]RZ\ 03 ร…KERFRร„KEN NRPSOHWSRฤžFLHOL 109,99 0LฤŠNNDSRฤžFLHOGรกXJR ]DFKRZXMHฤช\ZHNRORU\SRQLHZDฤช IDUERZDQLHSU]ฤŠG]\RGE\ZDVLฤŠ SU]HGWNDQLHPEDZHรกQD 3RV]ZD6รฎ'FPSRV]HZNL 'รฎ6FP:LHOREDUZQ\ 'RVWฤŠSQ\UyZQLHฤช .RPSOHWSRฤžFLHOL 3RV]ZD 6รฎ'FP3RV]HZND 'รฎ6FP 04 SUNDVIK VWyรกGRSU]HZLMDQLD 199,99 3UDNW\F]QDSyรกNDZ]DVLฤŠJX UฤŠNLPRฤชHV]]DZV]HSU]\WU]\P\ ZDรผG]LHFNRMHGQฤ…UฤŠNฤ…NLHG\SRFRฤž VLฤŠJDV]1DGDMHVLฤŠGRSU]HZLMDQLD G]LHFLGRPLHVLฤ…FDฤช\FLD 'รฎ6:FP%LDรก\ 05 HENSVIK รกyฤชHF]NRG]LHFLฤŠFH 199,99 3RGVWDZฤŠรกyฤชHF]ND PRฤชQD]DPRQWRZDรผQDUyฤชQ\FK Z\VRNRฤžFLDFK0DWHUDFLSRฤžFLHO VSU]HGDZDQHRVREQR0DORZDQ\ OLW\EXN3URMHNW&DULQD%HQJV 6รฎ':FP3DVXMHPDWHUDF รฎFP%LDรก\ 8VรกXJLWUDQVSRUWXLPRQWDฤชX SDWU]VWU 

.ORV]5(*2/,7SDWU]VWU


6SDQLH

=QDV]WRSU]\MHPQH XF]XFLH]ZLฤ…]DQH ]ZHHNHQGRZ\P Z\SDGHP]D PLDVWR"7XWDM SRF]XMHV]VLฤŠ GRNรกDGQLHWDNVDPR LWRQLHUXV]DMฤ…FVLฤŠ ]GRPX

:\MPLMMHGQฤ…]HฤžFLDQHN ERF]Q\FKรกyฤชHF]ND L]RVWDZMHZV\SLDOQL MDNR]DSDVRZHPLHMVFH GRVSDQLDGODQRFQ\FK ZฤŠGURZQLNyZ

672&.+2/0UDPDรกyฤชND 2599,-

76,-PLHV

01

.XSXMQDUDW\3U]\VWฤŠSQLHVSUDZQLHLRGUฤŠNL3รกDWQRฤžรผUR]รกRฤชRQDQD PLHVLฤŠF\3DWU]VWU

01 STUVA รกyฤชHF]NR]V]XIODGDPL 599,99 3RGVWDZฤŠรกyฤชNDPRฤชQD ]DPRQWRZDรผQDGZyFKUyฤชQ\FK Z\VRNRฤžFLDFK0DWHUDFLSRฤžFLHO VSU]HGDZDQHRVREQR3URMHNW(EED 6WUDQGPDUN6รฎ':FP 3DVXMHPDWHUDFรฎFP%LDรก\ 02 MALM NRPRGD]V]XIODGDPL 199,99V]W 3รก\QQLHZ\VXZDQH V]XIODG\]EORNDGฤ…%HMFRZDQD ODNLHURZDQDEH]EDUZQLHRNOHLQD MHVLRQRZD6รฎ*:FP &]DUQREUฤ…]RZ\

04

785%2ZLHV]DNQDXEUDQLD 129,99 1DNyรกNDFKรกDWZRSU]HVXQฤ…รผ ZGRZROQHPLHMVFH3URMHNW0DUFXV $UYRQHQ0DNVREFLฤ…ฤชHQLHNJ 'รฎ*:FP&]DUQ\ 

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

04 1RZRฤžรผ672&.+2/0VWROLN QRFQ\,- 0DORZDQ\3URMHNW2OD :LKOERUJ6รฎ*:FPฤฉyรกW\ 

06 672&.+2/0 NRPSOHWSRฤžFLHOL05 1RZRฤžรผ672&.+2/0UDPD รกyฤชND,- 'QRรกyฤชND]OLVWHZHN PDWHUDFLSRฤžFLHOVSU]HGDZDQH RVREQR%HMFRZDQ\ODNLHURZDQ\ EH]EDUZQLHOLW\MHVLRQJรกฤŠERNREDUZLRQDE\GOฤŠFDVNyUDOLFRZD3URMHNW 2OD:LKOERUJ6รฎ':FP 3DVXMHPDWHUDFรฎFP%HMFRZDQ\MHVLRQ6HJORUDFLHPQREUฤ…]RZ\ 06 1RZRฤžรผ672&.+2/0NRPSOHW SRฤžFLHOL,- 3HUNDOFKรกRGQD SRฤžFLHOJฤŠVWRWNDQD]GHOLNDWQHM SU]ฤŠG]\EDZHรกQDSHUNDORZD 3URMHNW0DULD9LQND3RV]ZD 6รฎ'FPSRV]HZNL 'รฎ6FP6]DU\ELDรก\ 'RVWฤŠSQ\UyZQLHฤช.RPSOHWSRฤž FLHOL,- 3RV]ZD6รฎ'FP 3RV]HZND6รฎ'FP -HV]F]HZLฤŠFHMSRP\VรกyZ ]QDMG]LHV]ZVNOHSLH,.($

02 MALMNRPRGD]V]Xร€DGDPL

19999V]W

159,-


Spanie 127

672/0(1VHNFMH

5HJDรก(;3(',7WR SURVW\LSUDNW\F]Q\ VSRVyEQDSRG]LHOHQLH GXฤชHJRZQฤŠWU]D

1222

04

6$1(/$NRPSOHW]DVรกRQ01 %5,01(6UDPDรกyฤชND]V]Xร€DGDPL02

-HGHQUHJDรก 'ZDSRNRMH -HฤžOLG]LHOLV]SU]HVWU]Hฤ”]LQQ\PLGRPRZQLNDPLZDUWR ]DGEDรผRZ\VWDUF]DMฤ…FRGXฤชRPLHMVFDGODNDฤชGHJR 0RฤชHV]WHฤชZ\F]DURZDรผGRGDWNRZ\SRNyM5HJDรกPRฤชH VรกXฤช\รผQLHW\ONRGRSU]HFKRZ\ZDQLDDOHUyZQLHฤชMDNR ฤžFLDQNDG]LDรกRZDDZรกDฤžFLZLHMDNRฤžFLDQDZ\G]LHODMฤ…FD GRGDWNRZHZQฤŠWU]H:LฤŠFHMPHEOLWRZLฤŠFHMPLHMVFDGOD ZLฤŠNV]HMOLF]E\RVyEG]LZQHDOHSUDZG]LZH %5,01(6UDPDรกyฤชND]V]XIODGDPL V]XIODG\ZUDPLHรกyฤชND]DSHZQLDMฤ…GXฤชRPLHMVFDGRSU]HFKRZ\ZDQLD'QRรกyฤชND]OLVWHZHNPDWHUDFLSRฤžFLHO VSU]HGDZDQHRVREQR:\NRฤ”F]HQLH]IROLL3URMHNW.+DJEHUJ0+DJEHUJ 6รฎ':FP3DVXMHPDWHUDFรฎFP%LDรก\ =DJรกyZHN ]PLHMVFHPGRSU]HFKRZ\ZDQLD 6รฎ*:FP 3$/0/,/-$NRPSOHWSRฤžFLHOL O\RFHOOEDZHรกQD3URMHNW %%%HFNHU0%DFKH3RV]ZD6รฎ'FPSRV]HZNL'รฎ6FP%HฤชRZ\ 'RVWฤŠSQ\UyZQLHฤช.RPSOHWSRฤžFLHOL 3RV]ZD6รฎ'FP 3RV]HZND'รฎ6FP6$1(/$NRPSOHW]DVรกRQ 0LฤŠNNDDNVDPLWQDEDZHรกQDQDGDMHNRORURPJรกฤŠELLMHVWGHOLNDWQDZGRW\NX 6รฎ'FP-DVQRWXUNXVRZ\(;3(',7UHJDรก 3URMHNW7RUG%M|UNOXQG6รฎ*:FP%LDรก\672/0(1 VHNFMH 0RฤชQDSU]\PRFRZDรผGRVXILWXOXEGRฤžFLDQ\3URV]NRZDQH DOXPLQLXPIDUED3URMHNW(KOpQ-RKDQVVRQ6รฎ*:ยฑFP%LDรก\ 8VรกXJLWUDQVSRUWXLPRQWDฤชXSDWU]VWU


6SDQLH

05

6WRQRZDQHEDUZ\ ukryte schowki LSURVWHPHEOH SR]ZROฤ…VWZRU]\รผ SUDNW\F]Qฤ… V\SLDOQLฤŠZNWyUHM QDSUDZGฤŠVLฤŠ ]UHODNVXMHV]

+29(7 lustro

39999

02 NORDLIUDPDรกyฤชND

 06 MALM stolik

99 03 01 NORDLI stolik nocny 229,99 Malowany. Projekt: Ola Wihlborg. 6รฎ*:FP%LDรก\ 02 NORDLI UDPDรกyฤชND,Podczas czytania lub grania na NRPSXWHU]HZรกyฤชNXPRฤชHV]VLฤŠ Z\JRGQLHRSU]HรผROHNNRRGFK\ORQ\ ]DJรกyZHN'QRรกyฤชND]OLVWHZHN PDWHUDFLSRฤžFLHOVSU]HGDZDQH osobno. Malowana. Projekt: Ola :LKOERUJ6รฎ':FP 3DVXMHPDWHUDFรฎFP%LDรก\ 

01

03 DVALA NRPSOHWSRฤžFLHOL 3RV]ZDQDNRรกGUฤŠ]XNU\W\PL ]DWU]DVNDPLXWU]\PXMฤ…NRรกGUฤŠQD VZRLPPLHMVFXEDZHรกQD 3RV]ZD6รฎ'FPSRV]HZNL 'รฎ6FP%LDรก\ 'RVWฤŠSQ\UyZQLHฤช.RPSOHWSRฤž FLHOL 3RV]ZD6รฎ'FP 3RV]HZND'รฎ6FP +29(7lustro 399,99 0RฤชQD ]DZLHVLรผZSLRQLHOXEZSR]LRPLH 6]NรกRDOXPLQLXP6รฎ:FP +(/*ODPSDZLV]ฤ…FD Lakierowany bezbarwnie ratan LVWDO3URMHNW0DULD9LQNDFP 06 MALM VWROLN 'Rรกฤ…F]RQH NyรกNDXรกDWZLDMฤ…SU]HVXZDQLH 0DORZDQ\6รฎ*:FP %LDรก\

:VWROLNXQRFQ\PPRฤชHV] VFKRZDรผSU]HGรกXฤชDF] GRNWyUHJRSRGรกฤ…F]\V] รกDGRZDUNฤŠGRWHOHIRQX DZMHGQHM]MHJRQyฤชHN XNU\MNDEHO


130 Spanie

01

02

:V\SLDOQLNUyOXMH ]P\VรกGRW\NX Naturalne, SU]\MHPQHZGRW\NX PDWHULDรก\SRPRJฤ… VWZRU]\รผDWPRVIHUฤŠZNWyUHMNDฤชG\ GREU]HVLฤŠZ\ฤžSL

06 FJELL szafa 2-drzwiowa 01 FJELL komoda z 4 szufladami 799,- Szuflada ma wyjmowany ZNรกDGZNWyU\PPRฤชQDSU]HFKRZ\ZDรผUyฤชQHGURELD]JL/LWDVRVQD 3URMHNW7&KULVWHQVHQ./HJDDUG 6รฎ*:FP

1499,-

03

02 BASNร„S G\ZDQWNDQ\QDSรกDVNR 699,- '\ZDQWNDQ\PDV]\QRZR ZHรกQDMXWD 6รฎ'FP6]DU\EHฤชRZ\ 

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

03 BJร–RNLOKA NRPSOHWSRฤžFLHOL 139,99 0LฤŠNNDSRฤžFLHOGรกXJR ]DFKRZXMHฤช\ZHNRORU\SRQLHZDฤช IDUERZDQLHSU]ฤŠG]\RGE\ZDVLฤŠ SU]HGWNDQLHPEDZHรกQD 3URMHNW6\QQ|YH0RUN3RV]ZD 6รฎ'FPSRV]HZNL 'รฎ6FP&]DUQ\ 'RVWฤŠSQ\UyZQLHฤช.RPSOHWSRฤž FLHOL 3RV]ZD6รฎ'FP 3RV]HZND'รฎ6FP 04 FJELL UDPDรกyฤชND]V]XIODGDPL 1499,- GXฤชHZ\VXZDQHV]XIODG\ SRGรกyฤชNLHP0DWHUDFLSRฤžFLHO VSU]HGDZDQHRVREQR%HMFRZDQD ODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD 3URMHNW7&KULVWHQVHQ./HJDDUG 6รฎ':FP3DVXMHPDWHUDFรฎFP&]DUQ\ 05 VETTRE VWROLNQRFQ\,99 3DWU]VWU 06 FJELL szafa 2-drzwiowa 1499,:NRPSOHFLHGUฤ…ฤชNLQDXEUDQLD KDF]\NLLV]\QDQDDNFHVRULD /LWDVRVQD3URMHNW7&KULVWHQVHQ ./HJDDUG6[*:FP -HV]F]HZLฤŠFHMSRP\VรกyZ ]QDMG]LHV]ZVNOHSLH,.($

05

04 FJELLUDPDรกyฤชND ]V]Xร€DGDPL

1499,-


6SDQLH

ฤฉDGQ\FK]EฤŠGQ\FK SU]HGPLRWyZ ฤฉDGQ\FKGฤจZLฤŠNyZ 1LFFRPRJรกRE\ FLSU]HV]NDG]Dรผ :\รกฤ…F]QLHVHQ LUDGRฤžรผ]EXG]HQLD VLฤŠZ\SRF]ฤŠW\P

01

02

01 Fร–RHร–JA V]DINDฤžFLHQQD 49,-/szt. Malowana. S30ร—G20, :FP%LDรก\ 03 MALMZ\VRNDUDPD รกyฤชND]SRMHPQLNDPLQDSRฤžFLHO

02 TRร…L ODPSDSRGรกRJRZDGR F]\WDQLD/szt. Regulowane UDPLฤŠXรกDWZLDRGSRZLHGQLHQDNLHURZDQLHฤžZLDWรกD6WDOSURV]NRZDQD LDOXPLQLXP:FP%LDรก\ 

899,-

03 1RZRฤžรผMALM Z\VRND rama รกyฤชND]SRMHPQLNDPLQDSRฤžFLHO 899,- 5HJXORZDQHERNLรกyฤชND SDVXMฤ…PDWHUDFHRUyฤชQHMJUXERฤžFL 'QRรกyฤชND]OLVWHZHNPDWHUDF LSRฤžFLHOVSU]HGDZDQHRVREQR 6รฎ':FP3DVXMHPDWHUDFรฎFP%LDรก\

05

04 LINBLOMMA NRPSOHWSRฤžFLHOL] OQX /HQWRQDWXUDOQHZรกyNQR NWyUHWZRU]\VXEWHOQHVSORW\QD SRZLHU]FKQLWNDQLQ\SRฤžFLHO]\VNXMH FKDUDNWHU\VW\F]Qฤ…IDNWXUฤŠLPDWRZ\ SRรก\VN3RV]ZD6รฎ'FP SRV]HZNL'รฎ6FP1DWXUDOQ\ 'RVWฤŠSQ\UyZQLHฤช .RPSOHWSRฤžFLHOL 3RV]ZD6รฎ'FP3RV]HZND 'รฎ6FP

 PAX2.692//V]DIDGU]ZLRZD 1330,04 LINBLOMMANRPSOHWSRฤžFLHOL]OQX

19999

39,-PLHV

.XSXMQDUDW\3U]\VWฤŠSQLHVSUDZQLHLRGUฤŠNL3รกDWQRฤžรผUR]รกRฤชRQD QDPLHVLฤŠF\3DWU]VWU

05 =EOLฤชHQLHSRMHPQLNDQDSRฤžFLHO ZUDPLHรกyฤชND0$/0

07

3RMHPQLNLQDSRฤžFLHO XNU\WHSRGรกyฤชNLHP ]DGEDMฤ…RVSRNRMQ\ XSRU]ฤ…GNRZDQ\QDVWUyM ZV\SLDOQL

PAX OKSVOLL V]DIDGU]ZLRZD 1330,- :\SRVDฤชHQLHZHZQฤŠWU]QH LXFKZ\W\VSU]HGDZDQHRVREQR %DUZLRQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLH RNOHLQDVRVQRZDZ\NRฤ”F]HQLH] IROLL6รฎ*:FP%LDรก\ 2NVYROOVRVQD %H]SรกDWQDOHWQLDJZDUDQFMD 6NRU]\VWDM]SURJUDPX GRSODQRZDQLDV]DI3$;QD ,.($SOSODQRZDQLH 07 SVEIO NRPRGD]V]XIODGDPL 799,- 6]XIODG\PDMฤ…]LQWHJURZDQ\ DPRUW\]DWRUG]LฤŠNLF]HPXGRP\NDMฤ… VLฤŠSRZROLFLFKRLGHOLNDWQLH3URMHNW 6LJJD+HLPLV6รฎ*:FP %LDรก\ 8VรกXJLWUDQVSRUWXLPRQWDฤชX patrz str. 313.


6SDQLH

01

*G\EUDNXMHĞFLDQ OXEGU]ZLGRJU\ ZFKRG]ą]DVáRQ\125''$/UDPDáyĪNDSLĊWURZHJR

V]W

.LHG\áyĪNRVWDMH VLĊV\SLDOQLą 0RĪHFLHRGUDELDüOHNFMHSU]\ZVSyOQ\PVWROH DOHáyĪNRWRVWUHIDFDáNRZLFLHSU\ZDWQD

07

01 DIGNITET OLQNDGR]DVáRQ àDWZRSU]\FLąüGRRGSRZLHGQLHMGáXJRĞFL 6WDOQLHUG]HZQD0DNVREFLąĪHQLHNJ'FP RIKTIG haczyk ]ĪDENąV]W6WDO DITTE WNDQLQD/m EDZHáQD 6FP&]DUQ\ 02 KLIPPAN VRIDRVRERZD àDWZRXWU]\PDüZF]\VWRĞFLSRNU\FLHPRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH3RNU\FLHEDZHáQD 3URMHNW$6DODQGHU6î*:FP6WRUOLHQF]DUQ\ELDá\ 03 IKEA PS 2012 NU]HVáR]SRGáRNLHWQLNDPLV]W .RPSR]\WGUHZQD LSODVWLNX3URMHNW0DUFXV$UYRQHQ6î*:FP&]DUQ\ /,11021*2'9,1VWyáV]W 0DORZDQ\VWDOSURV]NRZDQD 'î6:FP%LDá\)272ODPSDZLV]ąFDV]W /DNLHURZDQHDOXPLQLXPFP.UHPRZ\125''$/rama áyĪNDSLĊWURZHJRV]W 0RĪQDUR]G]LHOLüQDGZDSRMHG\QF]HáyĪND 0DWHUDFLSRĞFLHOVSU]HGDZDQHRVREQR%HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWD VRVQD3URMHNW+HQULN3UHXW]6î':FP3DVXMHPDWHUDFîFP &]DUQ\ 9$5'gSRMHPQLNQDSRĞFLHOV]W6[*: &]DUQ\

02

03 /,11021*2'9,1VWyá

V]W


136 Spanie

=DF]\QDMฤ…F projektowanie produktu od XVWDODQLDFHQ\ GEDP\UyZQLHฤช RWRE\QDV]H V\SLDOQLHE\รก\ UyZQLHSU]\VWฤŠSQH FRZ\JRGQH

01

BRUSALI szafa 3-drzwiowa

599,-

01 1RZRฤžรผ BRUSALI szafa 3-drzwiowa 599,- Drzwi lustrzane WRRV]F]ฤŠGQRฤžรผPLHMVFDQLHPXVLV] XVWDZLDรผGRGDWNRZHJROXVWUDQD SRGรกRG]HOXEZLHV]DรผQDฤžFLDQLH :NRPSOHFLHUHJXORZDQHSyรกNL LGUฤ…ฤชNLQDXEUDQLD6]NรกROXVWU]DQH Z\NRฤ”F]HQLH]IROLL3URMHNW7 &KULVWHQVHQ./HJDDUG6รฎ* :FP%LDรก\

02 NYPONROSNRPSOHWSRฤžFLHOL

9999

05

02 NYPONROS NRPSOHWSRฤžFLHOL 99,99 0LฤŠNNDSRฤžFLHORJฤŠVW\P VSORFLH]GHOLNDWQHMSU]ฤŠG]\GREUHM MDNRฤžFLEDZHรกQD3RV]ZD 6รฎ'FPSRV]HZNL 'รฎ6FP%LDรก\QLHELHVNL =HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

03 HJร„LMAREN ZLHV]DNQDUฤŠF]QLNL ]KDF]\NDPL 6WDOSURV]NR ZDQDIDUED3URMHNW7&KULVWHQVHQ ./HJDDUG'รฎ:FP%LDรก\ 1RZRฤžรผBRUSALI VWROLNQRFQ\ 129,99 :\NRฤ”F]HQLH]IROLL 3URMHNW7&KULVWHQVHQ./HJDDUG 6รฎ*:FP%LDรก\ 05 1RZRฤžรผBRUSALI UDPDรกyฤชND ,- 'QRรกyฤชND]OLVWHZHN PDWHUDFLSRฤžFLHOVSU]HGDZDQH RVREQR:\NRฤ”F]HQLH]IROLL 3URMHNW7&KULVWHQVHQ./HJDDUG 6รฎ':FP 3DVXMHPDWHUDFรฎFP %LDรก\ 06 1RZRฤžรผBRUSALI pojemnik na SRฤžFLHOV]W :\NRฤ”F]HQLH ]IROLL3URMHNW7&KULVWHQVHQ ./HJDDUG6รฎ*:FP %LDรก\

BRUSALIUDPDรกyฤชND03 HJร„LMAREN wieszak na UฤŠF]QLNL]KDF]\NDPL

99/V]W

06


6SDQLH

03 ,.($36ODPSDฤžFLHQQD/('/DPSNDQRFQD 63g.$LWHFKQRORJLD/(' SU]HJDQLDMฤ…SRWZRU\ F]DMฤ…FHVLฤŠ ZFLHPQRฤžFLDFK

/DPSD,.($36PDGLRG\ /('FRฤžZLHWQLHVSUDZG]D VLฤŠZV\SLDOQL1LHW\ONR RV]F]ฤŠG]DHQHUJLฤŠDOH WHฤชSR]RVWDMHSU]\MHPQLH FKรกRGQD

02

01

.DฤชG\OXELPLHรผ PLHMVFHW\ONR GODVLHELH 0DPXVLHWHฤช

01 1RZRฤžรผ LANGร–R komplet ]DVรกRQ Oczka przy gรณrnej NUDZฤŠG]L]DVรกRQ\PRฤชQDMฤ…รกDWZR ]DรกRฤช\รผL]GMฤ…รผ]NDUQLV]D SROLHVWHUEDZHรกQD3URMHNW 1LLQD$DOWR6รฎ'FP%LDรก\ F]HUZRQ\F]DUQ\

LANGร–RNRPSOHW]DVรกRQ02 SPร–KA ODPSNDQRFQD/(' /szt. /DPSND]PLHQLDNRORU ZFLฤžQLMSU]Hรกฤ…F]QLNE\GDZDรกD ฤžZLDWรกRZMHGQ\PNRORU]H3ODVWLN SROLSURS\OHQRZ\JXPDV\OLNRQRZD 3URMHNW%RGUXO.KDOLTXH%LDรก\F]HUZRQ\ %LDรก\WXUNXVRZ\ 

,QVSLUDFMฤ…GOD]DVรกRQ\ /$1*g5E\รกDKLVWRULD PDU\QDU]DSR]RVWDZLDMฤ… FHJRZSRUWDFKG]LHZF]ฤŠWD ]H]รกDPDQ\PVHUFHP *G\UR]VXZDV]]DVรกRQ\ NRFKDQNRZLH]RVWDMฤ… UR]G]LHOHQLDSRLFK ]VXQLฤŠFLXVSRW\NDMฤ…VLฤŠ SRQRZQLH

,.($36ODPSDฤžFLHQQD/(' 2V]F]ฤŠGQRฤžรผPLHMVFDSรกDVNL NORV]ODPSNL]ZEXGRZDQฤ…GLRGฤ…/(' PRฤชQDSU]\VXQฤ…รผGRฤžFLDQ\NLHG\] QLHMQLHNRU]\VWDV]6WDOSURV]NRZD QDDOXPLQLXP0DNV'รฎ6 :FP3URMHNW-RKDQQD-HOLQHN %LDรก\ 04 MALM UDPDรกyฤชND 5HJXORZDQHERNLรกyฤชNDSDVXMฤ… PDWHUDFHRUyฤชQHMJUXERฤžFL'QR รกyฤชND]OLVWHZHNPDWHUDFLSRฤžFLHO VSU]HGDZDQHRVREQR0DORZDQD 6รฎ':FP3DVXMHPDWHUDF รฎFP%LDรก\

04

(,925SOHG DNU\O 6รฎ'FP&]DUQ\ELDรก\ 

05 06

*8//,9(5UDPDรกyฤชHF]ND] GQHPรกyฤชND]OLVWHZHN :NRPSOHFLHEDULHUND]DEH]SLHF]DMฤ…FD0DWHUDFLSRฤžFLHOVSU]HGDZDQH RVREQR6รฎ':FP 3DVXMHPDWHUDFรฎFP %LDรก\


àD]LHQND

*2'025*21V]DIND GU]ZLRZD]OXVWUHPàD]LHQND àD]LHQNL]UHJXá\VąPDáHSU]HFKRZXMHP\ZQLFKG]LHVLąWNL UyĪQ\FKSU]HGPLRWyZLVWDQRZLąQDMEDUG]LHMLQW\PQHPLHMVFH ZFDá\PGRPX L]DUD]HPMHG\QHNWyUHPRĪQD]DPNQąü QDNOXF] àD]LHQNDMHVWF]ĊVWRQDMEDUG]LHMIXQNFMRQDOQ\P SRPLHV]F]HQLHPZGRPX7RWDPSU]\JRWRZXMHV]VLĊGR NROHMQHJRGQLDSHáQHJR]DMĊüWDPVSĊG]DV]RVWDWQLHFKZLOH SU]HGSRáRĪHQLHPVLĊVSDü'ODWHJRáD]LHQNDPDGR Z\NRQDQLDMHGQRSRGVWDZRZH]DGDQLHPD]DGEDüRWZyM GREU\QDVWUyM$NLHG\G]LDáDMDNQDOHĪ\EĊG]LHV]VLĊGREU]H ZQLHMF]Xü]DUyZQRSRGF]DV]DELHJDQ\FKSRUDQNyZMDN LZW\FKZ\MąWNRZ\FKFHQQ\FKFKZLODFKW\ONRGODVLHELH

 /81'6.b5 EDWHULD]RGSá\ZHP*2'025*21%5c9,.(1V]DIND ]V]XÀDGDPLLXP\ZDONą

PLHV

.XSXMQDUDW\3U]\VWĊSQLHVSUDZ QLHLRGUĊNL3áDWQRĞüUR]áRĪRQD QDPLHVLĊF\3DWU]VWU

:\NRU]\VWDMZSHáQL GRVWĊSQąSU]HVWU]HĔ ±VHULD*2'025*21 SRPRĪHFLSU]HFKRZDü ZV]\VWNLHSRWU]HEQH NRVPHW\NLLGURELD]JL

*2'025*21%5c9,.(1V]DIND]V]XIODGDPLLXP\ZDONą8QLNDOQLH]DSURMHNWRZDQ\V\IRQSR]ZDOD]PLHĞFLüSHáQRZ\PLDURZąV]XIODGĊ 8FKZ\W\ZNRPSOHFLH8P\ZDOND]NUXV]RQHJRPDUPXUX6î*:FP&]DUQREUą]RZ\%H]SáDWQDOHWQLDJZDUDQFMD*2'025*21 V]DINDGU]ZLRZD]OXVWUHP'U]ZLOXVWU]DQH]VDPRGRP\NDF]HP/XVWURSRREXVWURQDFK:\NRĔF]HQLH]IROLLV]NáRKDUWRZDQH6î*:FP %H]SáDWQDOHWQLDJZDUDQFMD1RZRĞü/81'6.b5EDWHULD]RGSá\ZHP:V]\VWNLHEDWHULH,.($PDMąSHUODWRU\Z\UyZQXMąFH FLĞQLHQLHNWyUHRJUDQLF]DMą]XĪ\FLHZRG\QDZHWRZSRUyZQDQLX]WUDG\F\MQ\PLEDWHULDPL6LWNRLNRUHNZNRPSOHFLH&KURPRZDQ\PRVLąG] %H]SáDWQDOHWQLDJZDUDQFMD


àD]LHQND

1DZHWPDáD áD]LHQNDPRĪH VWDüVLĊRD]ą VSRNRMX RGVNRF]QLą ZNWyUHMVSĊG]LV] FKZLOHW\ONR GODVLHELH :\VWDUF]\NLOND ]GMĊüQDĞFLDQLH áDZND]SRGXV]NDPL LGREUDNVLąĪND

5,%%$UDPND 6×:FP

V]W

.WRSRZLHG]LDáĪH áD]LHQNDPXVLE\ü PLHMVFHPW\ONRQD FKZLOHZVDPRWQRĞFL" 5DPNL5,%%$ZUyĪQ\FK UR]PLDUDFKLZ\NRĔF]H QLDFKSRPRJąFLVWZRU]\ü QLHZLHONąáD]LHQNRZą JDOHULĊ

01 HEMNES UHJDá 2WZDUWHSyáNL]DSHZQLDMąáDWZ\ SU]HJOąGLGRVWĊSGRSU]HFKRZ\ZDQ\FKSU]HGPLRWyZ%HMFRZDQD ODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD 3URMHNW7&KULVWHQVHQ./HJDDUG 6î*:FP &]DUQREUą]RZ\ 02 HEMNES áDZND %HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLH OLWDVRVQD3URMHNW7&KULVWHQVHQ ./HJDDUG'î6:FP &]DUQREUą]RZ\

 01

5,%%$UDPND %DUG]R JáĊERNDUDPND]GMĊFLHPRĪQD XPLHĞFLü]W\áXOXE]SU]RGX 3DVVHSDUWRXWZNRPSOHFLH :\NRĔF]HQLH]IROLLV]NáR 3URMHNW/LVD/LQGVWU|P=GMĊFLH 6î:FP5DPND6[: *FP&]DUQ\ +(01(65b779,.(1V]DIND SRGXP\ZDONĊ]V]XIODGDPL 8QLNDOQLH]DSURMHNWRZDQ\ V\IRQSR]ZDOD]PLHĞFLüSHáQRZ\ PLDURZąV]XIODGĊ8FKZ\W\Z NRPSOHFLH%HMFRZDQDODNLHURZDQD EH]EDUZQLHOLWDVRVQD8P\ZDOND ]SRUFHODQ\6î*:FP &]DUQREUą]RZ\ *5$16.b5EDWHULD 3RSRGQLHVLHQLXXFKZ\WXSURVWR GRJyU\]EDWHULLOHFLW\ONR]LPQD ZRGD:RGDFLHSáDOHFLGRSLHURSR SU]HNUĊFHQLXXFKZ\WXZOHZR WDNLHUR]ZLą]DQLH]QDF]QLHUHGXNXMH ]XĪ\FLHFLHSáHMZRG\6LWNRLNRUHN ZNRPSOHFLH&KURPRZDQ\ PRVLąG]:FP %H]SáDWQDOHWQLDJZDUDQFMD

04 +(01(65b779,.(1 V]DIND]V]XÀDGDPLLXP\ZDONą 02 HEMNESáDZND


àD]LHQND

05

Wszystkie baterie ,.($PDMąSHUODWRU\ z napowietrzaczem, które RJUDQLF]DMą]XĪ\FLHZRG\ DOHQDMOHSV]\PZ\MĞFLHP SRGF]DVP\FLD]ĊEyZ LWDNSR]RVWDMH]XSHáQH ]DNUĊFHQLHNUDQX

01 MOLGER taboret ze schodkiem

7999

06 DALSKÄR bateria

99 

I nagle jest czas na rozmowy

=HVNDQXMVWURQĊE\GRZLHG]LHüVLĊZLĊFHM

.LONDXP\ZDOHNZMHGQ\PU]ĊG]LHRERNVLHELH WRPQyVWZRPLHMVFDGRZVSyOQHJRP\FLD]ĊEyZ .DĪG\SU]\JRWRZXMHVLĊGRZ\MĞFLDDMHGQRF]HĞQLH PRĪHP\VSĊG]LüWURFKĊF]DVXUD]HP

01 MOLGER taboret ze schodkiem 79,99 Lakierowana bezbarwnie lita brzoza. Projekt: Eva Lilja Löwenhielm. S41×G44, W35cm. 902.414.63 Poprzednia cena 99,99 02 GODMORGON/EDEBOVIKEN V]DIND]V]XIODGDPLLXP\ZDONą 1199,- 8QLNDOQLH]DSURMHNWRZDQ\V\IRQSR]ZDOD]PLHĞFLüSHáQRZ\PLDURZąV]XIODGĊ:\NRĔF]HQLH]IROLL]SRá\VNLHP8P\ZDOND]NUXV]RQHJRPDUPXUX6î* :FP%LDá\]SRá\VNLHP Poprzednia cena 1349,- %H]SáDWQD OHWQLDJZDUDQFMD 03 GODMORGON/EDEBOVIKEN szafka z 2 szufladami LSRGZyMQąXP\ZDONą,- *áDGNRZ\VXZDMąFHVLĊV]XIODG\]EORNDGą]DEH]SLHF]DMąFąSU]H]SU]\SDGNRZ\PZ\SDGQLĊFLHP:\NRĔF]HQLH]IROLL]SRá\VNLHP 8P\ZDOND]NUXV]RQHJRPDUPXUX. S102×G49, W64cm. %LDá\]SRá\VNLHP 699.033.65 Poprzednia cena 1399,- %H]SáDWQDOHWQLDJZDUDQFMD 1D,.($SOXVOXJLGRZLHV]VLĊZLĊFHMRXVáXG]HPRQWDĪX 1RZRĞüLOSJÖN kubek na szczoteczki 7,99/szt. Tworzywo PET. Ø8, :FP5yĪRZ\ELDá\ 05 GODMORGON lustro 119,99/szt. 0RFRZDQLDPDMąUHJXORZDQąJáĊERNRĞüG]LĊNLF]HPXMHVWPLHMVFHQDSU]HZRG\ RĞZLHWOHQLD6]NáR6î:FP 06. DALSKÄR bateria :V]\VWNLHEDWHULH,.($PDMąSHUODWRU\Z\UyZQXMąFHFLĞQLHQLHNWyUHRJUDQLF]DMą ]XĪ\FLHZRG\QDZHWRZSRUyZQDQLX]WUDG\F\MQ\PLEDWHULDPL6LWNRLNRUHN ZNRPSOHFLH6WDOQLHUG]HZQD:FP3RSU]HGQLDFHQD

:V]DIFHRV]HURNRĞFL FP]PLHĞFLV] dwie umywalki.

02 GODMORGON/EDEBOVIKEN V]DIND]V]XÀDGDPLLXP\ZDONą

1199,-

03


àD]LHQND

07

Podzielona SU]HVWU]HĔ SRGZyMQD IXQNFMDSRWUyMQD SU]\MHPQRĞü wszystko w tym VDP\PF]DVLH

01 LILLÅNGEN szafka z drzwiami, GRVWDZNDPLLXP\ZDONą,.UDZĊGĨXP\ZDONLZNV]WDáFLHSUDNW\F]QHMSyáNL:NRPSOHFLHZLHV]DN QDUĊF]QLNLP\GHOQLF]NDLSRGVWDZND ]HVWDOLQLHUG]HZQHM:\NRĔF]HQLH ]IROLL8P\ZDOND]SRUFHODQ\ 6î*:FP%LDá\

LILLÅNGEN wspaniale Z\NRU]\VWXMHQLHZLHONLH SU]HVWU]HQLH6]DINLVą GRVWĊSQHZUyĪQ\FK Z\PLDUDFKE\GRSDVRZDü VLĊGRáD]LHQNLLZV]\VWNR ZQLHMSRPLHĞFLü

LILLÅNGEN szafka 2-drzwiowa z lustrem01

05

02 LILLÅNGEN szafka na pranie :NRPSOHFLHNRV]HQD SUDQLH:\NRĔF]HQLH]IROLL3URMHNW -RKDQQD-HOLQHN6î* :FP%LDá\ 03 FRÄJEN UĊF]QLNGRUąN/ szt. :\NRQDQ\]F]HVDQHMEDZHáQ\ G]LĊNLGáXJLPGHOLNDWQ\PZáyNQRP UĊF]QLNMHVWEDUG]LHMPLĊNNLLWUZDá\ EDZHáQD6î'FP %LDá\

08

%2/0(1VWRáHN =DEH]SLHF]HQLHDQW\SRĞOL]JRZHQDVSRG]LH E\VWRáHNVWDáVWDELOQLH3ODVWLN SROLSURS\OHQRZ\6î*:FP %LDá\F]DUQ\ 05 TVINGEN ]DVáRQDSU\V]QLFRZD (ODVW\F]QDWDĞPDZV]\WD ZGROQąNUDZĊGĨ]DVáRQNLREFLąĪD WNDQLQĊL]DSRELHJDMHMSU]\NOHMDQLX VLĊGRFLDáD8]XSHáQLMNyáNDPLGR ]DVáRQSROLHVWHU3URMHNW $QQD6DODGHU6î'FP %LDá\F]DUQ\ /,//c1*(1szafka 2-drzwiowa ]OXVWUHP :NRPSOHFLH UHJXORZDQHSyáNL:\NRĔF]HQLH ]IROLLV]NáRV]NáRKDUWRZDQH 6î*:FP%LDá\ 25(GUąĪHNGR]DVáRQ\SU\V]QL FRZHM/szt. 'UąĪHNUR]SRURZ\QLHZ\PDJDZLHUFHQLDZ ĞFLDQDFK$OXPLQLXPSURV]NRZDQH '±FP%LDá\ 08 1RZRĞü DALSKÄR bateria :FP0RVLąG]]SRZáRNą SURV]NRZą6LWNRLNRUHNZ NRPSOHFLH%LDá\ %H]SáDWQDOHWQLDJZDUDQFMD

03 FRÄJENUĊF]QLNGRUąN

02

szt.

%2/0(1VWRáHN
àD]LHQND

07 02 03 06

8OĪ\MVZRMHM áD]LHQFH Z\NRU]\VWDM SU]HVWU]HĔ SR]DQLą 01 GRUNDTAL wózek 149,99/szt. 5HJXORZDQHSyáNLáDWZHZ F]\V]F]HQLX.yáNDZNRPSOHFLH 6WDOQLHUG]HZQDLSODVWLN6î* :FP 02 GODMORGON lustro 99,99 0RFRZDQLDPDMąUHJXORZDQą JáĊERNRĞüG]LĊNLF]HPXMHVW PLHMVFHQDSU]HZRG\RĞZLHWOHQLD 6î:FP

04 BRIMNES OXVWUR]HVFKRZNLHP

22999

03 MUSIK ODPSDĞFLHQQD :QRVLGRGRPXWURFKĊWHDWUDOQHJR EODVNX6WDOQLHUG]HZQDLSODVWLN SROLZĊJORZ\'FP 04 1RZRĞüBRIMNES lustro ze VFKRZNLHP =DOXVWUHP XNU\WHVąSyáNL7RSUDNW\F]QH UR]ZLą]DQLHGRSU]HFKRZ\ZDQLD QLH]EĊGQ\FKGURELD]JyZSRGUĊNą :\NRĔF]HQLH]IROLLV]NáROXVWU]DQH 6[*:FP %LDá\

08

05 GODMORGON/ODENSVIK V]DIND]V]XÀDGDPLLXP\ZDONą

999,01 GRUNDTAL wózek

14999/szt.

6XV]DUNLV]F]RWNLGR ZáRVyZLJU]HELHQLH PRĪQDSU]HFKRZ\ZDü QDZy]NXVWRMąF\P SU]HGáD]LHQNąE\QLH EORNRZDüMHMZJRG]LQDFK SRUDQQHJRV]F]\WX

05 GODMORGON/ODENSVIK V]DIND]V]XIODGDPLLXP\ZDONą 999,- :SHáQLZ\VXZDQHV]XIODG\ áDWZ\SU]HJOąGLGRVWĊSGR]DZDU WRĞFL8FKZ\W\ZNRPSOHFLH 8P\ZDOND]SRUFHODQ\6î* :FP6]DU\]SRá\VNLHP %H]SáDWQDOHWQLD JZDUDQFMD 06 GODMORGON V]DINDGU]ZLRwa z lustrem 699,99 'U]ZL] VDPRGRP\NDF]HP/XVWURSRREX VWURQDFK:\NRĔF]HQLH]IROLLV]NáR KDUWRZDQH6î*:FP 07 GRUNDTAL SyáNDZLHV]DNQD UĊF]QLNL/szt. 6WDOQLHUG]HZQD'î*FP 08 1RZRĞü/81'6.b5EDWHULD 299,99:V]\VWNLHEDWHULH,.($ PDMąSHUODWRU\Z\UyZQXMąFHFLĞQLH QLHNWyUHRJUDQLF]DMą]XĪ\FLHZRG\ QDZHWRZSRUyZQDQLX]WUDG\ F\MQ\PLEDWHULDPL:FP6LWNRL NRUHNZNRPSOHFLH6WDOQLHUG]HZQD %H]SáDWQDOHWQLD JZDUDQFMD :LĊFHMSRP\VáyZGRáD]LHQNL ]QDMG]LHV]ZVNOHSLH,.($


àD]LHQND

àD]LHQNDMDNQRZD ZNURNDFK

c)-b5'(1UĊF]QLNGRUąN

/V]W

01

2WRNLONDSRP\VáyZQDRGĞZLHĪHQLHáD]LHQNL EH]JHQHUDOQHJRUHPRQWX:\VWDUF]\GRGDüQRZHUĊF]QLNL DUyĪQLFDEĊG]LHRJURPQD

04 MOLGERUHJDá01 HJÄLMAREN SyáNDZLHV]DNQDUĊF]QLN Malowany, stal proszkowana. 3URMHNW7&KULVWHQVHQ./HJDDUG'î6:FP%LDá\ 02 MOLGER Sá\W\SRGáRJRZHV]W Lakierowana bezbarwnie lita brzoza. 3URMHNW5LFKDUG&ODFN'î6FP 03 GRUNDTAL VHULD Stal nierdzewna. Projekt: Francis Cayouette. 6WRMDNQDUĊF]QLNL 6î* :FP 3RMHPQLNQDV]WXüFHV]W :LHORIXQNF\MQ\PRĪQD ZQLPWU]\PDüDNFHVRULDNXFKHQQHOXE]LRáDQDGDMHVLĊUyZQLHĪQDNZLDW\ :FP 04 MOLGER UHJDáV]W 2WZDUWHSyáNL]DSHZQLDMą áDWZ\SU]HJOąGLGRVWĊSGRSU]HFKRZ\ZDQ\FKSU]HGPLRWyZ/DNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDEU]R]D3URMHNW5LFKDUG&ODFN6î*:FP Poprzednia FHQDc)-b5'(1UĊF]QLNGRUąNV]W Wykonany z czesanej EDZHáQ\G]LĊNLGáXJLPGHOLNDWQ\PZáyNQRPUĊF]QLNMHVWEDUG]LHMPLĊNNLLWUZDá\ EDZHáQD6î'FP&LHPQREHĪRZ\ 'RVWĊSQ\ZUyĪQ\FK rozmiarach. 06 RÖNNSKÄR SyáNDSRGXP\ZDONĊ 5HJXORZDQHSyáNL áDWZHZF]\V]F]HQLX6WDOSURV]NRZDQD3URMHNW-RQ.DUOVVRQ6î*:FP &]DUQ\ 07 1RZRĞü HJÄLMAREN SyáNDĞFLHQQD Malowana, VWDOSURV]NRZDQD3URMHNW7&KULVWHQVHQ./HJDDUG6î*:FP%LDá\ :\SHáQLMáD]LHQNĊURĞOLQDPL:QLRVąGRZQĊWU]D NRORULRGSRZLHGQLQDVWUyM ĝZLHĪV]HSRZLHWU]HJUDWLV

=HVNDQXMVWURQĊE\GRZLHG]LHüVLĊZLĊFHM

03

02 MOLGERSá\W\SRGáRJRZH

/V]W

06

07


152 Style

Style 153

11 +(/* ODPSDZLV]ฤ…FD%RJDFWZRVW\OyZ =HVWDZLOLฤžP\WXPDWHULDรก\IRUP\GHWDOHNRORU\LZ]RU\NWyUHฤžZLHWQLH]HVREฤ…ZVSyรกJUDMฤ… =QDMG]LHV]WXWDMSURGXNW\ZUyฤชQ\FKVW\ODFKRGSURVW\FKLSLฤŠNQ\FKSRERJDWV]H SHรกQHFLHSรกDLNRORUX1LHFKWHVWURQ\EฤŠGฤ…GODFLHELHLQVSLUDFMฤ…MDNZSURZDG]Lรผ GRGRPXQRZ\VW\OLQRZHSRP\Vรก\

12

04

01 IKEA PS 2012 ODPSDฤžFLHQQD /('10

 08

03

14

02

 $/(; komoda QDNyรกNDFK13 IKEA PS 2012 komoda ]QDGVWDZNฤ…

 โ€ž 1DWXUDOQHPDWHULDรก\WRSU]\WXOQDDWPRVIHUDZGRPX

07 05

01 IKEA PS 2012 ODPSDฤžFLHQQD/(' 602.116.98 Patrz str. 46. 12/0<5$IRWHO 402.335.35 Patrz str. 21. 03 IKEA PS 2012 NU]HVรกR ]SRGรกRNLHWQLNDPL 702.068.04 Patrz str. 134. 7,&.$5VHULD]DVWDZ\VWRรกRZHMPatrz str. 297. ./,33$1VRIDRVRERZD Storlien czarny/ ELDรก\ Patrz str. 169. $/(;NRPRGDQDNyรกNDFK 401.962.41 Patrz str. 187.(,925SOHG 102.121.29 Patrz str. 139.

6WDOHUR]ZLMDP\QRZHVSRVRE\REUyENLGUHZQLDQ\FK SRZLHU]FKQLE\Z\GRE\รผ]QLFKQDWXUDOQHSLฤŠNQR L]ZLฤŠNV]\รผLFKRGSRUQRฤžรผQD]DU\VRZDQLDSODP\F]\ Z\VRNฤ…WHPSHUDWXUฤŠ1LHZ\VWDUF]\MHGQDNE\ dUHZQLDQHSRZLHU]FKQLHE\รก\WUZDรกHLรกDGQLHZ\JOฤ…GDรก\ PXV]ฤ…WHฤชE\รผSU]\MHPQHZGRW\NX

โ€

%HQJW/LQJVSHFMDOLVWDGVREUyENLSRZLHU]FKQLGUHZQLDQ\FK

6,*85'NU]HVรกR :\NRฤ”F]HQLH]IROLLPDORZDQDOLWDEU]R]D3URMHNW2OD:LKOERUJ6รฎ*:FP%LDรก\ 7251/,'(11,3(1VWyรก 299.309.07 Patrz str. 186. 10 KNUFF VHJUHJDWRU\V]W 6NOHMNDEU]R]RZD +(/*ODPSDZLV]ฤ…FD 102.269.56 Patrz str. 199. 12 KASTANJENร–T PLVND 202.418.19 Patrz str. 225. 13 IKEA PS 2012 NRPRGD]QDGVWDZNฤ… %DUZLRQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD3URMHNW (KOpQ-RKDQVVRQ6รฎ*:FP 14 SEKIN PLVNDV]W /LWDEU]R]DFP


154 Style

Style 155

08 IKEA 365+ BRASA ODPSDZLV]ąFD

0102 IKEA 365+ szklanka

126 szt. „)DVF\QXMHPQLHWRMDNOXG]LHĪ\MąZVZRLFKGRPDFK ']LĊNLWHPXOHSLHMUR]XPLHPLFKFRG]LHQQHĪ\FLHL PDPSHZQRĞüĪH,.($RIHUXMHSURGXNW\IXQNFMRQDO QHSLĊNQHLSU]\VWĊSQHcenowo.

03

0LD/XQGVWU|PVSHFMDOLVWDGVVWUDWHJLLDVRUW\PHQWX

10 05 IKEA 365+SRMHPQLN ]SRNU\ZNąO

15

13 REIDARNU]HVáR

1204 IKEA 365+¿OLĪDQNDGR KHUEDW\]HVSRGNLHP

14

11

06 14 07

01 IKEA 365+ HJÄLTE WU]HSDF]NDRNUąJáD 301.586.78àRSDWND 001.494.59 Patrz str. 301. 02 IKEA 365+ V]NODQND/6 szt. 300.954.12 Patrz str. 295. 03 IKEA 365+ seria 0RĪQDXĪ\ZDüQDZV]\VWNLFKW\SDFKNXFKHQHNSá\WáąF]QLH]Sá\WąLQGXNF\MQą6WDOQLHUG]HZQD5RQGHO]SRNU\ZNą O 401.011.58 5RQGHO]SRNU\ZNąO5RQGHO]SRNU\ZNą FP*DUQHN]SRNU\ZNą O 04 IKEA 365+ ILOLĪDQNDGRKHUEDW\]HVSRGNLHP 3RUFHODQDVNDOHQLRZD3URMHNW6XVDQ3U\NHFO%LDá\ 05 IKEA 365+ SRMHPQLN]SRNU\ZNą3ODVWLNO O O 900.667.08 06 IKEA 365+ GNISTRA QyĪGRRELHUDQLD 001.493.221yĪNXFKDUVNL 201.493.21 Patrz str. 301. 07 IKEA 365+ WDOHU] 862.871.10 Patrz str. 295.

08 IKEA 365+ BRASA ODPSDZLV]ąFD 801.316.72 Patrz str. 200. TISDAG ODPSDELXUNRZD/(' :EXGRZDQDĪDUyZND/('6WDOSURV]NRZDQD SODVWLN3URMHNW+3UHXW]2:LKOERUJ:FP%LDá\ 10 NORDLI UDPDáyĪND 6x':FP. 099.031.46 'RVWĊSQHWDNĪHZLQQ\FK UR]PLDUDFK3DWU]VWU 11 FÄRGLAV NRPSOHWSRĞFLHOL 302.299.06 Patrz str. 257. 12 NORDLI VWROLNQRFQ\ 402.192.85 Patrz str. 128. 13 REIDAR NU]HVáR .U]HVáRZ\NRQDQHZFDáRĞFL]DOXPLQLXPPRĪQDNRU]\VWDü]QLHJRQD]HZQąWU]SU]H]FDá\URN3URMHNW2OD:LKOERUJ6î*:FP %LDá\ 14 IKEA 365+ MYSA NRáGUDVNDODFLHSáD 601.321.87 Patrz str. 254.


156 Style

Style 157

08

09 STOCKHOLMODPSDSRGáRJRZD01

02

07 POÄNG fotel bujany

03 CASHEWNÖTGRQLF]ND ]SRGVWDZNą

69999

1999

10

„ 2G]DZV]HSDVMRQRZDáRPQLHXU]ąG]DQLHGRPXL

WHNVW\OLD7RG]LĊNLQLPGRPĪ\MH3RGNUHĞODMąVW\O ZQRV]ąPLĊNNRĞüFLHSáRLZ\MąWNRZ\FKDUDNWHU 'ODPQLHWHNVW\OLDWRFRĞFRQLHRG]RZQLHNRMDU]\ VLĊ],.($1LHE\OLE\ĞP\W\PNLPMHVWHĞP\JG\E\ QLHFKDUDNWHU\VW\F]QHZ]RUQLFWZRLNRORU\VW\ND QDV]\FKWNDQLQ

11

&KULVWLQD/DUVVRQVSHFMDOLVWDGVVWUDWHJLLDVRUW\PHQWXWHNVW\OLyZ

05 13

12 VEJMON stolik

29999

ÄNGSSPIRANRPSOHWSRĞFLHOL

13999

0601 ÄLGÖRT tkanina 19,99/m 302.272.62 Patrz str. 119. 02 IKEA PS 2012 ODPSDZLV]ąFD/(',- 602.117.83 Patrz str. 194. 03 CASHEWNÖT GRQLF]ND] SRGVWDZNą 102.076.51 Patrz str. 284. b1*663,5$NRPSOHWSRĞFLHOL 102.299.93 Patrz str. 256. 05 LOCKSTA IRWHO àDWZRXWU]\PDüZ F]\VWRĞFLSRNU\FLHPRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH6î*:FP1LHELHVNL SKARUM SRV]HZNDQDSRGXV]NĊ EDZHáQD3URMHNW&LOOD 5DPQHN'î6FP:LHOREDUZQ\6.b5%/$'SRV]HZNDQDSRGXV]NĊ 702.367.59 Patrz str. 264.

07 POÄNG fotel bujany 699,99 3RNU\FLHJáĊERNREDUZLRQDVNyUDOLFRZD3URMHNW1RERUX1DNDPXUD6î*:FP2NOHLQDEU]R]RZD5REXVWHFUX 08 STOCKHOLM miska 99,99 0LVD]HV]NáDGPXFKDQHJRZ\NRQDQDSU]H]DUW\VWĊU]HPLHĞOQLND6]NáRFP%Uą]RZ\ 09 STOCKHOLM lampa SRGáRJRZD,- 102.488.21 Patrz str. 200. 10 PAPAJA oVáRQNDGRQLF]NL 801.873.67 11 STOCKHOLM ĞZLHF]QLN/2 szt. 902.482.85 Patrz str. 289. 12 VEJMON stolik 299,99 801.366.79 Patrz str. 19. 13 STOCKHOLM G\ZDQWNDQ\QDSáDVNR,- 602.394.09.$5/67$'sofa 3-osobowa 1799,3RNU\FLHEDZHáQDOHQLSROLHVWHU6î*:FP/LQG|EHĪRZ\


158 Style

Style 159

01 ARร–D lampa biurkowa

99

02

12 HELSINGEG\ZDQ]NUyWNLPZรกRVLHP

99

11

โ€ž -HGQฤ…]ZDUWRฤžFL,.($MHVWSU]HNRQDQLHฤชHZV]\VWNR MHVWPRฤชOLZH'RW\F]\WRUyZQLHฤชZ]RUyZLNRORUyZ 0RฤชHV]Z\NRU]\VWDรผZVZRLPGRPXGRZROQ\NRORU LZ]yURLOHVSUDZLDFLWRSU]\MHPQRฤžรผLGREU]HVLฤŠ ]W\PF]XMHV]1LHREDZLDMVLฤŠUyฤชQ\FK]HVWDZLHฤ” -HฤžOLFRฤžWRELHVLฤŠSRGREDWR]QDF]\ฤชHMHVWSLฤŠNQH SRQLHZDฤชZ\UDฤชDWZRMฤ…RVRERZRฤžรผ $QQHWWH<GKROPSURMHNWDQWNDZQฤŠWU]

13

โ€

0315

09

05

07

 06

08 16

18 17 ร…KERKULLA poduszka

10

01 ARร–D ODPSDELXUNRZD Patrz str. 196. 02 DEKAD EXG]LN 03 Rร…SKOG V]DINDฤžFLHQQD 6รฎ*:FP &LHPQRV]DU\ %-g51/2.$),*85SRV]HZNDQDSRGXV]NฤŠ 3DWU]VWU%-g51/2.$SRGXV]ND 06 EKTORP VRIDRVRERZD Patrz str. 16 07 SIBBARED REUD] 3DWU]VWU08 BYHOLMA IRWHO Bejcowany, ODNLHURZDQ\EH]EDUZQLHUDWWDQ6รฎ*:FP6]DU\ 09 Rร…SKOG EDUHNNXFKHQQ\ 3DWU]VWU10 URSULA poszewka QDSRGXV]NฤŠV]W UDPLD'รฎ6FP%LDรก\ %HฤชRZ\

6999/szt.

11 INGOLF NU]HVรกR /DNLHURZDQ\EH]EDUZQLHOLW\NDXF]XN3URMHNW&DULQD%HQJV6รฎ*:FP%LDรก\ 12 HELSINGE dywan z krรณtkim ZรกRVLHP 3DWU]VWU 13 PROMENAD VHULD]DVWDZ\VWRรกRZHMPatrz str. 292.+(01(6VWROLNQRFQ\ Bejcowana, lakierowana EH]EDUZQLHOLWDVRVQD6รฎ*:FP&]HUZRQ\ 15 KROBY ODPSDELXUNRZD 3DWU]VWU 16 HEMNES witryna z 3 szufladami 1199 %HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQDV]NรกRKDUWRZDQH6รฎ*:FP 17 ร…KERKULLA SRGXV]NDV]W Patrz str. 18 HEMNES UDPDOHฤชDQNL]V]XIODGDPL Poprzednia cena 1299,- 3DWU]VWU


160 Style

Style 161

03

12

02 FRASERA szklanka do whisky

699szt.

13

04 11

13

10

01 INGATORPVWyรก ]RSXV]F]DQ\PEODWHP

14 LYRIKODPSDVWRรกRZD

399,-

14999

05

โ€ž ,.($F]ฤŠVWRNRMDU]RQDMHVW]QRZRF]HVQฤ…VW\OLVW\Nฤ… DOHQDVLSURMHNWDQFLSRV]XNXMฤ…UR]ZLฤ…]Dฤ”GODUyฤชQ\FKJXVWyZQDVWURMyZLGRPyZ7DNMDNZSU]\SDG NXFLHPQLHMV]HJRLEDUG]LHMHOHJDQFNLHJRVW\OXNWyU\ VSUDZG]DVLฤŠ]DUyZQRZPLHฤžFLHMDNLQDZVL-HฤžOL FRฤžVSUDZLDฤชHF]XMHV]VLฤŠGREU]H]QDF]\WRSR SURVWXฤชHE\รกWRWUDILRQ\Z\EyU7RWDNLHSURVWH 0DWV1LOVVRQVSHFMDOLVWDGVVWUDWHJLLDVRUW\PHQWX

06

โ€

17 ISALA szafka

699,-

16

08

07

09 15

01 INGATORP VWyรก]RSXV]F]DQ\PEODWHP,- 3DWU]VWU 02 FRASERA szklanka do whisky 6,99/szt. Szklanka 9,99/szt. 45cl. 03 BAROMETER ODPSDSRGรกRJRZDGRF]\WDQLD :FP 04 BYHOLMA kosz 29,99 %HMFRZDQ\ODNLHURZDQ\EH]EDUZQLHUDWWDQ 6รฎ*:FP 05 HEMNES komoda z 5 szufladami 499,99 %HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD6รฎ*:FP 06 KVARNVIK SXGHรกNRV]W 3DWU]VWU07 ร„LMSTA NU]HVรกR,- 3DWU]VWU08 FJร„LLSTA ramka 39,99 3DVXMH]GMฤŠFLH RZ\PLDUDFK6รฎ:FP 09 TRIVSAM miska 29,99 3DWU]VWU

10 ALVINE SPETS komplet 2 firanek 39,99 100% poliester S145ร—D250cm. Kremowy 201.120.11 11 ARV BRร–LLOP SDWHUD]SRNU\ZNฤ… 401.255.50 12 LEVANGER lustro 199,99 6]NรกROXVWU]DQHZ\NRฤ”F]HQLH]IROLL6รฎ:FP=รกRW\NRORU 13 SOCKER miniszklarnia 49,99 3DWU]VWU 14 LYRIK ODPSDVWRรกRZD 3DWU]VWU15 INGATORP VWyรก]RSXV]F]DQ\PEODWHP,- 5R]NรกDGDQ\VWyรก]GRGDWNRZ\PEODWHPGOD RVyEUR]PLDUVWRรกXPRฤชQDGRSDVRZDรผGRSRWU]HE3URMHNW&DULQD%HQJV'รฎ6:FP%LDรก\ 16 EKTORP JENNYLUND fotel 599,99 3RNU\FLH ZLVNR]DV]WXF]Q\MHGZDEOHQSROLHVWHU6รฎ*:FP6nJP\UDUyฤชRZ\ 17 ISALA szafka 699,- 3DWU]VWU


162 Style

Style 163

11 01 STRINDVWROLNNDZRZ\ 10 TORSBYVWyรก

 12

03 02

13 

โ€ž =DMPXMฤŠVLฤŠUR]ZRMHPWHNVW\OLyZNWyUHWUDILDMฤ…GR

OXG]LQDFDรก\PฤžZLHFLH=DZV]HVWDUDP\VLฤŠ]UR]XPLHรผ OXG]NLHSRWU]HE\SRGZ]JOฤŠGHPIXQNFMRQDOQRฤžFL SLฤŠNQDLVW\OX3UDZG]LZ\PZ\]ZDQLHPMHVWGOD QDVVWZRU]HQLHQDMOHSV]HMRIHUW\GODNOLHQWyZRG QDMSURVWV]\FKSURGXNWyZSRWHEDUG]LHMZ\V]XNDQH LHOHJDQFNLH7RZVSDQLDรกDSU]\JRGDNWyUDGDMH RJURPQฤ…VDW\VIDNFMฤŠ

โ€

08

(PPD-RQHVVSHFMDOLVWDGVUR]ZRMXSURGXNWX 07 0('9(7(1ZD]RQ16 %(51+$5'NU]HVรกR06

MALMNRPRGD]V]Xร€DGDPL1817 

01 STRIND VWROLNNDZRZ\ 3DWU]VWU02 VINRANKA NRPSOHWSRฤžFLHOL Poszwa [FPSRV]HZND[FP 3DWU]VWU03 LYCKOAX NRPSOHWSRฤžFLHOL EDZHรกQDVDW\QRZD3RV]ZD [FPSRV]HZND[FP%LDรก\OLOLRZ\ 1<92//UDPD รกyฤชND,- 'QRรกyฤชND]OLVWHZHNPDWHUDFLSRฤžFLHOVSU]HGDZDQHVฤ…RVREQR:\NRฤ”F]HQLH]IROLL3URMHNW(YD/LOMD/|ZHQKLHOP6รฎ':FP3DVXMHPDWHUDF รฎFPฤUHGQLREUฤ…]RZ\3DWU]VWU*c6(5G\ZDQ]GรกXJLPZรกRVLHP,- :รกRVLHSROLSURS\OHQ6รฎ'FP%HฤชRZ\ 06 GURLI SOHG DNU\OSROLHVWHU6รฎ'FP%LDรก\EHฤชRZ\0('9(7(1ZD]RQ :FP 3DWU]VWU 08 KLABB ODPSDVWRรกRZD $OXPLQLXPLPLNURZรกyNQDSROLHVWURZH6รฎ*:FP%HฤชRZ\ *2'.b11$PLVND :D]RQODWDUHQND 3DWU]VWU

10 TORSBY VWyรก,- =PLHMVFHPGODRVyE6WDOFKURPRZDQDV]NรกRKDUWRZDQH'รฎ6:FP 11 MALIN BAND SOHG 6['FP 3DWU]VWU12 PALLRA SXGHรกNR]SRNU\ZNฤ…V]W 3DWU]VWU13 GAVIK ODPSDVWRรกRZD 6]NรกR:FP 2)(/,$SOHG DNU\OZHรกQDSROLHVWHU6['FP %LDรก\0$/0NRPRGD]V]XIODGDPL Malowana. 6รฎ*:FP6]DURWXUNXVRZ\ %(51+$5'NU]HVรกR 6WDOFKURPRZDQDVNyUD6รฎ*:FP&KURPRZDQ\.DYDW]LHORQRฤชyรกW\ 17 $1*(1b0SyรกPLVHN %DUZLRQHODNLHURZDQHEH]EDUZQLHDOXPLQLXPFP 18 1b66-gฤžZLHF]QLN 3DWU]VWU


']LHFLXFKRGฤจFyZ SRWU]HEXMฤ…GRPX 2GURNX,.($)RXQGDWLRQZVSyรกSUDFXMH]%LXUHP :\VRNLHJR.RPLVDU]D21=GV8FKRGฤจFyZ 81+&5 ]DSHZQLDMฤ…FXFKRGฤจFRPยฑG]LHFLRPLLFKURG]LQRPยฑ EH]SLHF]QHVFKURQLHQLH :LHOHQDPLRWyZZ\NRU]\VW\ZDQ\FKREHFQLHZ RER]DFKGODXFKRGฤจFyZZ\WU]\PXMHGRPLHVLฤŠF\ FKRรผURG]LQ\XFKRGฤจFyZPRJฤ…SU]HE\ZDรผZRER]DFK QDZHWSU]H]RNUHVODWDZQLHNWyU\FKSU]\SDGNDFK UyZQLHฤชSU]H]FDรกHฤช\FLH']LฤŠNLZVSyรกSUDF\81+&5 ],.($ZW\PREV]DU]HG]LHMHVLฤŠVSRURGREUHJR ,.($)RXQGDWLRQVยฟQDQVRZDรกDUR]ZyMLEXGRZฤŠ QRZ\FKWUZDOV]\FKVFKURQLHฤ”GODXFKRGฤจFyZNWyUH EฤŠGฤ…ZVWDQLHSU]HWUZDรผODWD3RQDGWRSUDFRZQLF\ ,.($G]LHOฤ…VLฤŠ]81+&5VZRMฤ…ZLHG]ฤ…MDNZOHSV]\ LEDUG]LHMHIHNW\ZQ\VSRVyEMHNRQVWUXRZDรผSDNRZDรผ LZ\V\รกDรผ=DOHฤช\QDPQDW\PE\NDฤชGHG]LHFNR ]URG]LQXFKRGฤจFyZ]\VNDรกREH]SLHF]QHPLHMVFH NWyUHEฤŠG]LHPRJรกRQD]ZDรผVZRLPGRPHP

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

'RZLHG]VLฤŠZLฤŠFHMRW\PFRURELP\ QDZZZ,.($)RXQGDWLRQRUJ


Produkty XรกDWZLDMฤ…FH FRG]LHQQHฤช\FLH .LHG\SURGXNWRGSRZLDGDQDU]HF]\ZLVWHSRWU]HE\MHVWWR R]QDNDSUDZG]LZHJRSLฤŠNQD'ODWHJRHWDSSURMHNWRZDQLD ]DF]\QDP\RG]DVWDQRZLHQLDVLฤŠQDGZV]\VWNLPLZDฤชQLHM V]\PLLW\PLPQLHMLVWRWQ\PLHOHPHQWDPLฤช\FLDZGRPX 1LHNWyUHSURGXNW\MDNV\VWHP\SU]HFKRZ\ZDQLD PRฤชQDGRVWRVRZDรผGR]PLHQLDMฤ…F\FKVLฤŠZDUXQNyZฤช\FLD LSRWU]HE,QQHSHรกQLฤ…W\ONRMHGQฤ…IXQNFMฤŠLZ\ZLฤ…]XMฤ…VLฤŠ ]WHJR]QDNRPLFLHMDNODPS\NWyUHGDMฤ…GREUHฤžZLDWรกRGR F]\WDQLD$OHZV]\VWNLHPDMฤ…ZVSyOQฤ…FHFKฤŠVฤ…SURVWH ZREVรกXG]HLXรกDWZLDMฤ…FRG]LHQQHฤช\FLH %\E\รกRWRPRฤชOLZHSRGฤ…ฤชDP\ZรกDVQฤ…GURJฤ…G]LDรกDMฤ…F LQDF]HMQLฤชZV]\VF\VWDOHV]XNDP\QRZ\FKVSRVREyZQD WZRU]HQLHOHSV]\FKUR]ZLฤ…]Dฤ”LREQLฤชDQLHFHQ$OHZV]\VWNR ]DF]\QDVLฤŠRGFKZLOLUHร€HNVMLQDGW\PMDNZ\JOฤ…GD]Z\NรกH FRG]LHQQHฤช\FLH


168 Sofy tapicerowane

Sofy tapicerowane 169

01

05

02

KARLSTAD sofa 3-osobowa

1299,-

1RZHSRNU\FLHSRWUD¿FDáNRZLFLH RGPLHQLüWZRMąVRIĊ KLOBO sofa 2-osobowa

359,01 KARLSTAD sofa 3-osobowa 1299,- àDWZRXWU]\PDüZF]\VWRĞFL SRNU\FLHPRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH3RNU\FLHEDZHáQD3URMHNW 7RUG%M|UNOXQG6î*:FP%OHNLQJHELDá\ 02 KLOBO sofa 2-osobowa 359,- 3RNU\FLHVWDáHEDZHáQD6î*:FP /XVVHERQDWXUDOQ\ 03 IKEA PS 2012 sofa 3-osobowa 2599,*áĊERNLHVLHG]LVNRLPLĊNNLHGRGDWNRZHSRGXV]NL]DSHZQLDMąGXĪRPLHMVFDGR Z\JRGQHJRVLHG]HQLDLUHODNVX:NRPSOHFLHSRGXV]NL3RNU\FLHEDZHáQD OHQZLVNR]DV]WXF]Q\MHGZDESROLHVWHU3URMHNW1LNH.DUOVVRQ6î* :FP1LHELHVNL6YDQE\EHĪRZ\ 04 SÖDERHAMN sofa RVRERZD]Z\VRNLPRSDUFLHP2399,- 6g'(5+$01PDJáĊERNLHQLVNLH LPLĊNNLHVLHG]LVNRRUD]RGG]LHOQHSRGXV]NLRSDUFLDNWyUH]DSHZQLDMąGRGDW NRZHZVSDUFLHGODFLDáD3RNU\FLHEDZHáQDLSROLHVWHU3URMHNW2OD :LKOERUJ6î*:FP5HSO|VDEHĪRZ\ 3RGQyĪHN700,6î*:FP,VHIDOOQDWXUDOQ\ 3RGQyĪHN800,- 5HSO|VD F]DUQ\

03

04

6RIDPDZĞURGNXSLDQNĊ LVSUĊĪ\Q\NLHV]HQLRZH NWyUHVąF]ĊVWRZ\NRU]\VW\ZDQHZPDWHUDFDFK ]HZ]JOĊGXQDZ\VRNL NRPIRUWMDNL]DSHZQLDMą

06

07

SÖDERHAMN sofa 3-os. 2399,-

05 1RZRĞü KARLSTAD sofa 3-osobowa 1599,- àDWZRXWU]\PDüZ F]\VWRĞFLSRNU\FLHPRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH3RNU\FLHEDZHáQD 3URMHNW7RUG%M|UNOXQG7%M|UNOXQG02GJDDUG6î*:FP+XVLH SRPDUDĔF]RZ\ 06 KARLSTAD sofa 2-osobowa i szezlong 2099,- àDWZRXWU]\PDüZF]\VWRĞFLSRNU\FLHPRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH 3RNU\FLHEDZHáQDLSROLHVWHU3URMHNW7RUG%M|UNOXQG 6î*:FP6LYLN]LHORQ\ 07 SÖDERHAMN podnóĪHN700,- 6HULDPHEOLZ\SRF]\QNRZ\FK]PRGXáDPLNWyUHPRĪQDGRZROQLH áąF]\üOXEXĪ\ZDüMDNRHOHPHQW\ZROQRVWRMąFH3RNU\FLHEDZHáQDZLVNR]D SROLHVWHUO\RFHOOLOHQ3URMHNW2OD:LKOERUJ6î*:FP,VHIDOOMDVQR WXUNXVRZ\ 6HNFMDRVRERZD899,- 6î*:FP 6HNFMDRVRERZD1599,- 6î*:FP 3RGáRNLHWQLN00,-/szt. 08 KLIPPAN sofa 2-osobowa 649,99 àDWZRXWU]\PDüZF]\VWRĞFLSRNU\FLHPRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH 6î*:FP6WRUOLHQF]DUQ\ELDá\

08 KLIPPAN sofa 2-osobowa

64999

=HVNDQXMVWURQĊE\GRZLHG]LHüVLĊZLĊFHM

71,-PLHV .XSXMQDUDW\3U]\VWĊSQLHVSUDZ QLHLRGUĊNL3áDWQRĞüUR]áRĪRQD QDPLHVLĊF\3DWU]VWU


170 Sofy tapicerowane

Sofy tapicerowane 171

01

07

06

Poszczególne sekcje serii .,9,.PRĪHV]]HVWDZLDü]H VREąZHGOHZáDVQHJRX]QDQLD $PRĪHWDNZ\NRU]\VWDüQDQLFK UyĪQHSRNU\FLD"

KIVIK sekcja 1-osobowa %OHNLQJHELDá\

699,-

08 06 EKTORP sofa 2-osobowa i szezlong 2099,- àDWZRXWU]\PDüZF]\VWRĞFLSRNU\FLHPRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH3RNU\FLHOHQZLVNR]D V]WXF]Q\MHGZDE6î*:FP5LVDQHQDWXUDOQ\ 07 TIDAFORS VRIDQDURĪQD]SRGáRNLHWQLNLHPpo lewej stronie 2999,:\VRNLHRSDUFLH]DSHZQLDPLĊNNLHLZ\JRGQHZVSDUFLHGODNDUNXLSOHFyZ 'RVWĊSQDUyZQLHĪ]SRGáRNLHWQLNLHPSRSUDZHMVWURQLH3RNU\FLHVWDáH EDZHáQDLSROLHVWHU3URMHNW2OD:LKOERUJ6î*:FP 08 KIVIK sofa 3-osobowa 1399,- àDWZRXWU]\PDüZF]\VWRĞFL SRNU\FLHPRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH3RNU\FLHEDZHáQD3URMHNW 2OD:LKOERUJ6î*:FP%OHNLQJHELDá\ 09 1RZRĞü STOCKHOLM sofa 3-osobowa 3999,- 3RNU\FLHEDZHáQDSROLHVWHU6î*:FP6DQGEDFND]LHORQ\ 8VáXJDWUDQVSRUWRZDSDWU]VWU

02

03

KIVIK sofa 3-osobowa

1399,-

09

KLIPPAN sofa 2-osobowa

01 KIVIK sekcja 1-osobowa Wygodna seria mebli wypoczynkowych z JáĊERNLPLVLHG]LVNDPLLZ\JRGQ\PZVSDUFLHPGODSOHFyZ6î*:FP 'DQVEREHĪRZ\ 899,- %OHNLQJHELDá\699,- Tenö jasnoszary 1199,- Dansbo ciemnoszary 899,- Szezlong 999,- 6î*:FP'DQVERFLHPQRV]DU\ 02 KLIPPAN sofa 2-osobowa 549,99 àDWZRXWU]\PDüZF]\VWRĞFL SRNU\FLHPRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH6î*:FP$OPHQDWXUDOQ\ 03 1RZRĞü EKTORP sofa 3-osobowa 999,- àDWZRXWU]\PDü ZF]\VWRĞFLSRNU\FLHPRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH3RNU\FLHSROLHVWHU EDZHáQD6î*:FP7\JHOVM|EHĪRZ\ 3RGQyĪHN 209,99 3RGVLHG]LVNLHPMHVWVFKRZHNQDJD]HW\]DEDZNLLWS6î* :FP%OHNLQJHELDá\ 04 MALIN TRÅD poszewka na poduszNĊ15,99 'î6FP 05 SANDBY sofa 3-osobowa 849,àDWZRXWU]\PDüZF]\VWRĞFLSRNU\FLHPRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH 6î*:FP%OHNLQJH]LHORQ\

STOCKHOLM sofa 3-osobowa

3999,-

04

05

5R]VLąGĨVLĊZ\JRGQLHQD PLĊNNLFKDNVDPLWQ\FK SRGXV]NDFKVLHG]LVNDNWyUH GRSDVXMąVLĊNV]WDáWHPGR WZRMHJRFLDáD2SU]\MVLĊ RZ\ĞFLHáDQHSRGáRNLHWQLNL 2WRNRPIRUWZQDMOHSV]\P Z\GDQLX

=HVNDQXMVWURQĊE\GRZLHG]LHüVLĊZLĊFHM

54999


172 Sofy skรณrzane

Sofy skรณrzane 173

02

01

08 YSTAD sofa 3-osobowa

3299,-

6NyUDOLFRZDQDGDMH VRยฟHGHOLNDWQ\ LQDWXUDOQ\Z\JOฤ…G

STOCKHOLM sofa 3-osobowa 03

06

05 KLIPPAN sofa 2-osobowa

1999,-

07

4999,-

04

:\WU]\PDรกHLรกDWZH ZSLHOฤŠJQDFMLยฑRWR GODF]HJRVRI\VNyU]DQH WRSUDNW\F]Q\Z\EyU GODURG]LQ]G]LHรผPL

01 KIVIK sekcja 1-osobowa 1999,- 6HNFMฤŠMHGQRRVRERZฤ…PRฤชHZ\NRU]\VWDรผMDNRVDPRG]LHOQ\PHEHODOER]HVWDZLรผ]GRGDWNRZฤ…VHNFMฤ…SRMHG\QF]ฤ…OXE V]H]ORQJLHP]WHMVDPHMVHULL3RNU\FLHJรกฤŠERNREDUZLRQDVNyUDOLFRZD3URMHNW2OD:LKOERUJ6รฎ*:FP*UDQQF]DUQ\ 02 YSTAD sofa 3-osobowa 3299,- 6LHG]LVNRLSRGรกRNLHWQLNL]PLฤŠNNLHMZ\WU]\PDรกHMLรกDWZHMGRSLHOฤŠJQDFMLVNyU\3RNU\FLHJรกฤŠERNREDUZLRQDVNyUDOLFRZD6รฎ* :FP*UDQQFLHPQREUฤ…]RZ\ 3RGQyฤชHN1099,- 6รฎ* :FP 03 TIRUP fotel obrotowy 1499,- 3RNU\FLHJรกฤŠERNR EDUZLRQDVNyUDOLFRZDQDSRZLHU]FKQLVLHG]LVND3URMHNW&DUOgMHUVWDP 6รฎ*:FP.DYDWF]DUQ\ 04 ร„LVROS fotel obrotowy/ EXMDQ\UR]NรกDGDQ\2999,- 5HJXORZDQHRSDUFLH]DSHZQLDZ\JRGQฤ…SR]\FMฤŠSRGF]DVVLHG]HQLDLUHODNVX3RNU\FLHJรกฤŠERNREDUZLRQDVNyUDOLFRZD 6รฎ*:FP0MXNFLHPQREUฤ…]RZ\ 05 KLIPPAN sofa 2-osobowa 1999,- 3RNU\FLHGZRLQDVNyU\E\GOฤŠFHM6รฎ*:FP )UlVLJF]HUZRQ\

06 KIVIK sofa 3-osobowa 3599,- :\JRGQDVHULDPHEOLZ\SRF]\QNRZ\FK ]PLฤŠNNLPLJรกฤŠERNLPLVLHG]LVNDPLLNRPIRUWRZ\PZVSDUFLHPGODSOHFyZ 3RNU\FLHJรกฤŠERNREDUZLRQDVNyUDOLFRZD3URMHNW2OD:LKOERUJ6รฎ* :FP*UDQQEHฤชRZ\ 07 SKOGABY sofa 3-osobowa 2100,3RNU\FLHJรกฤŠERNREDUZLRQDVNyUDOLFRZD6รฎ*:FP5REXVWF]DUQ\ 08 STOCKHOLM sofa 3-osobowa 4999,- 6RIDQDELHU]H]F]DVHPV]ODFKHWQRฤžFLLSLฤŠNQHMSDW\Q\SRQLHZDฤชVNyUDOLFRZD]XSรก\ZHPODWVWDMH VLฤŠEDUG]LHMPLฤŠNNDL]\VNXMHFLHPQLHMV]\RGFLHฤ”6รฎ*:FP6HJORUD QDWXUDOQ\ 3RSU]HGQLDFHQD 09 Sร„TER sofa 2-osobowa 1499,- 3RNU\FLHGZRLQDVNyU\E\GOฤŠFHM6รฎ*:FP)UlVLJFLHPQR EUฤ…]RZ\ 10 ร„LVROS VRIDQDURฤชQD]SRGรกRNLHWQLNLHPSR OHZHMVWURQLH5999,- =DRNUฤ…JORQ\NV]WDรกW]DSHZQLDGXฤชRPLHMVFDLNRPIRUW SRGF]DVVLHG]HQLDZFDรกHMVHNFMLQDURฤชQHM3RNU\FLHJรกฤŠERNREDUZLRQDVNyUD OLFRZD6รฎ*:FP0MXNMDVQREHฤชRZ\ Zobacz, GRWNQLMLZ\SUyEXMMHV]F]HZLฤŠFHMVRIVNyU]DQ\FKZVNOHSLH,.($

10

09


6RI\UR]NรกDGDQH

6RI\UR]NรกDGDQH

06

3RฤžFLHOPRฤชQD VFKRZDรผZSRMHPQLNX SRGV]H]ORQJLHP

)5,+(7(1 UR]NรกDGDQDVRIDQDURฤชQD02

0809

03

7,'$)256VRIDUR]NรกDGDQD1RZRฤžรผ)5,+(7(1UR]NรกDGDQD VRIDQDURฤชQD 6]H]ORQJ PRฤชQDGRVWDZLรผ]SUDZHMOXEOHZHMVWURQ\VRI\3RNU\FLHVWDรกHSROLHVWHU 'รฎ*:FP3RUR]รกRฤชHQLXรฎFP6NLIWHERDPDUDQWRZ\ 6g'(5+$01VRIDUR]NรกDGDQD2399 6g'(5+$01PD JรกฤŠERNLHQLVNLHLPLฤŠNNLHVLHG]LVNRLRGG]LHOQHSRGXV]NLRSDUFLDNWyUH]DSHZQLDMฤ…GRGDWNRZHZVSDUFLHGODFLDรกD3RNU\FLHEDZHรกQDZLVNR]DSROLHVWHU O\RFHOOLOHQ6รฎ*:FP3RUR]รกRฤชHQLXรฎFP,VHIDOOQDWXUDOQ\ ,.($36OHฤชDQND]V]XIODGDPL -HGHQPHEHO IXQNFMHPLHMVFHGRVLHG]HQLDรกyฤชNRLRVRUD]GZLHV]XIODG\]PLHMVFHP GRSU]HFKRZ\ZDQLD/LWDEU]R]DEDZHรกQD6รฎ':FP3R UR]รกRฤชHQLXรฎFP%LDรก\F]DUQ\62/67$UR]NรกDGDQD VRIDRV399,99 3RNU\FLHVWDรกHEDZHรกQD6รฎ*:FP 3RUR]รกRฤชHQLXรฎFP5DQVWDFLHPQRV]DU\,.($36 /g9c6UR]NรกDGDQDVRIDRV 6WZyU]GRZROQฤ…NRPELQDFMฤŠGR Z\ERUXPDV]WU]\UyฤชQHPDWHUDFHLZLHOHSRNU\รผ6รฎ*:FP3R UR]รกRฤชHQLXรฎFP9DQVWDJUDQDWRZ\ 62/67$RVRERZD VRIDUR]NรกDGDQD

39999

06 KARLSTAD UR]NรกDGDQDVRIDRVRERZD Pod siedziskiem schoZHNQDNRรกGU\LSRGXV]NLGODRVyE3RNU\FLHEDZHรกQDSROLHVWHU 6รฎ*:FP3RUR]รกRฤชHQLXรฎFP.RUQGDOFLHPQRV]DU\ .5c.5,6NRPSOHWSRฤžFLHOL SROLHVWHU EDZHรกQD6]DU\ELDรก\ 08 HAGALUND UR]NรกDGDQDVRID RVRERZD 3RGVLHG]LVNLHPVFKRZHNQDSRฤžFLHOLWS3RNU\FLH EDZHรกQD6รฎ*:FP3RUR]รกRฤชHQLXรฎFP)UXYLNQLHELHVNL 7,'$)256VRIDUR]NรกDGDQD2999 Pod siedziskiem schoZHNQDSRฤžFLHOLWS3RNU\FLHVWDรกHEDZHรกQDLSROLHVWHU6รฎ* :FP3RUR]รกRฤชHQLXรฎFP'DQVERฤžUHGQLREUฤ…]RZ\ 1RZRฤžรผ.$5/$%<.$5/6.2*$UR]NรกDGDQDVRIDRV]SRGรกRNLHW QLNDPL 3RNU\FLHEDZHรกQDLSROLHVWHU6รฎ*:FP 3RUR]รกRฤชHQLXรฎFP6LYLNฤชyรกWR]LHORQ\/8*19,. UR]NรกDGDQDVRID]V]H]ORQJLHP999 3RNU\FLHVWDรกHSROLHVWHUL EDZHรกQD6รฎ*:FP3RUR]รกRฤชHQLXรฎFP*UDQnQF]HUZRQ\ ,QIRUPDFMHRXVรกXJDFK,.($SDWU]VWU

5R]VXฤ”]DPHN]W\รกXRSDUFLD XQLHฤžUDPฤŠDJG\XVรก\V]\V] NOLNQLฤŠFLHRSXฤžรผMฤ…GHOLNDWQLH E\XVรก\V]HรผNROHMQHNOLNQLฤŠFLH 7RZ\VWDUF]\E\ZPJQLHQLXRND SU]HNV]WDรกFLรผVRIฤŠZรกyฤชNR

.$5/$%<.$5/6.2*$ UR]NรกDGDQDVRIDRV]SRGรกRNLHWQLNDPL=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM
176 Fotele

Fotele 177

01

03

02

07

08

STRANDMON fotel

899,STOCKHOLM fotel z wysokim oparciem

1499,-

05

04

10 ARVIKA fotel obrotowy 1699,- 0LĊNNDZ\WU]\PDáDLáDWZDGRXWU]\PDQLDZF]\VWRĞFLVNyUDSLĊNQLHVLĊVWDU]HMH6î*:FP*UDQQF]DUQ\ 11 POÄNG fotel 349,99 àDWZRXWU]\PDüZF]\VWRĞFLSRNU\FLH PRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH6î*:FP2NOHLQDEU]R]RZD'DQVER ĞUHGQLRF]HUZRQ\ )RWHOLNG]LHFLĊF\129,99 6î*:FP 2NOHLQDEU]R]RZD$OPnVQDWXUDOQ\ =REDF]LZ\SUyEXM MHV]F]HZLĊFHMIRWHOLZVNOHSLH,.($

06

09

10

12

13

11

„ &KFLDáDPVWZRU]\üIRWHONWyU\EĊG]LHVLĊNRMDU]\á ]XF]XFLHPOHNNRĞFLPáRGRĞFLLVZRERG\ 3RáąF]\áDPUyĪQHPDWHULDá\±NOHMRQHZDUVWZRZR JLĊWHGUHZQRZUDPLHLVLHG]LVNR]VLDWNL(IHNWWR Z\MąWNRZRZ\JRGQ\LQLHNRQZHQFMRQDOQ\IRWHO 12/0<5$ -R\HRQ/HHSURMHNWDQWND

12999 01 1RZRĞü STOCKHOLM fotel z wysokim oparciem 1499,- Pokrycie VWDáHEDZHáQDLSROLHVWHU6î*:FP6DQGEDFNDF]DUQ\ 02 IKEA PS 2012 fotel 499,99 6WDOSURV]NRZDQD6î* :FP 03 MUREN fotel 999,99 0RĪOLZRĞüUHJXODFMLGR SR]\FMLRGSLRQRZHMSROHĪąFą3RNU\FLHVWDáHEDZHáQD6î* :FP,GHPRF]DUQ\ 04 1RZRĞü STOCKHOLM fotel obrotowy 999,- 3RNU\FLHVWDáHEDZHáQDLSROLHVWHU6î*:FP 6DQGEDFND]LHORQ\ 05 EKTORP fotel 849,99 àDWZRXWU]\PDüZ F]\VWRĞFLSRNU\FLHPRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH6î*:FP5LVDQH QDWXUDOQ\ 06 NOLMYRA fotel 129,99 /DNLHURZDQDEH]EDUZQLH RNOHLQDEU]R]RZDLSROLHVWHU6î*:FP 07 1RZRĞü KARLSTAD fotel 799,99 3RNU\FLHEDZHáQD6î*:FP+XVLH SRPDUDĔF]RZ\ 08 STRANDMON fotel 899,- 3RNU\FLHEDZHáQD OHQZLVNR]DV]WXF]Q\MHGZDESROLHVWHU6î*:FP6YDQE\V]DU\ 09 IKEA PS GULLHOLMEN NU]HVáREXMDQH199,99 LakieroZDQHEH]EDUZQLHZáyNQDEDQDQRZFD6î*:FP

12 EKTORP JENNYLUND fotel 599,99 6]HURNLDVRUW\PHQWVNRRUG\QRZDQ\FKSRNU\üSRPRĪHZSURVW\VSRVyERGĞZLHĪ\üZ\JOąGPHEOL3RNU\FLH ZLVNR]DV]WXF]Q\MHGZDEOHQSROLHVWHU6î*:FP 6nJP\UDV]DU\NUDWND 13 STORSELE fotel z wysokim oparciem 349,99 :\NRQDQ\UĊF]QLH.DĪG\PHEHOMHVWZ\MąWNRZ\PDPLĊNNLH ]DRNUąJORQHNV]WDáW\LáDGQHGHWDOLF]QHZ]RU\%HMFRZDQ\ODNLHURZDQ\ EH]EDUZQLHUDWWDQ6î*:FP

=HVNDQXMVWURQĊE\GRZLHG]LHüVLĊZLĊFHM

NOLMYRA fotel


178 Stoliki kawowe

01

Stoliki kawowe 179

02

07

04

03

08

09

LACK stolik

1999szt.

06

05

LIATORP stolik kawowy

10

799

799,=DSDQXMQDGJLQฤ…F\PL czasopismami i pilotami, SU]HFKRZXMฤ…FMHQDSyรกFH pod blatem stolika.

12

14 Ten niewielki stolik, ]QDQ\MDNR/g9(7E\รก pierwszym produktem IKEA pakowanym ZSรกDVNฤ…SDF]NฤŠ :รกDฤžQLHGODWHJR z sentymentem podchodzimy do jego powrotu do asortymentu IKEA, tym razem pod QRZฤ…QD]Zฤ…3R]QDMFLH Lร–VBACKEN!

11 STOCKHOLM stolik kawowy

99

LINDVED stolik

7999 13

08 VEJMON stolik kawowy 399,99 %ODWSRNU\W\RNOHLQฤ…Z\WU]\PDรก\ RGSRUQ\QDSODP\LรกDWZ\GRXWU]\PDQLDZF]\VWRฤžFL/DNLHURZDQDEH]EDUZQLH RNOHLQDEU]R]RZD:FP 09 1RZRฤžรผSTOCKHOLM stolik nocny 299,- 'ZLHUHJXORZDQHQyฤชNL]DSHZQLDMฤ…VWDELOQRฤžรผQD QLHUyZQHMSRGรกRG]H0DORZDQ\3URMHNW2OD:LKOERUJ6รฎ*:FP 10 1RZRฤžรผ STOCKHOLM stolik kawowy 799,- :\UDฤจQ\Z]yU VรกRMyZQDGUHZQLDQHMRNOHLQLH]RU]HFKDZรกRVNLHJRVSUDZLDฤชHNDฤชG\HJ]HPS ODU]]\VNXMHQLHSRZWDU]DOQ\FKDUDNWHU3URMHNW2OD:LKOERUJ'รฎ6 :FP 11 LINDVED stolik 79,99 6WDOSURV]NRZDQD :FP 12 STRIND stolik kawowy 399,99 .yรกNDXรกDWZLDMฤ… SU]HVXZDQLH6WDOQLNORZDQDV]NรกRKDUWRZDQH:FP 13 IKEA PS 2012 stoliki, 3 szt. 349,- :\WU]\PDรกHPDWHULDรก\NWyUHรกDWZR XWU]\PDรผZF]\VWRฤžFL/DNLHURZDQ\EH]EDUZQLHOLW\EXNRNOHLQDEXNRZDL VWDO'รฎ6:FP 14 HEMNES stolik kawowy 449,- /LWH GUHZQRZQRVLGRZQฤŠWU]DQDWXUDOQฤ…DWPRVIHUฤŠ%HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD3URMHNW&DULQD%HQJV'รฎ6:FP

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

01 IKEA PS 2012 VWROLN]PLVNฤ…129,- :\SURILORZDQ\EODWVWROLNDZNV]WDรกFLHPLVNLLGHDOQ\QDRZRFHSU]HNฤ…VNLLWS/DNLHURZDQ\EH]EDUZQLHEDPEXV 3URMHNW+HQULN3UHXW]'รฎ6:FP%LDรก\ 02 1RZRฤžรผ ISALA stolik kawowy 699,- *รกDGNRZ\VXZDQDLVDPRGRP\NDMฤ…FDVLฤŠV]XIODGDQDSLORW\NRORURZHPDJD]\Q\LWS0DORZDQ\3URMHNW-$VVKRII+%URJnUG :FP%LDรก\ 03 IKEA PS 2012 stolik kawowy 149,.yรกNDXรกDWZLDMฤ…SU]HVXZDQLHZGRZROQHPLHMVFH6WDOSURV]NRZDQD'รฎ6 :FP&LHPQRWXUNXVRZ\ 04 LACK stolik 19,99/szt. /HNND ZDJDXรกDWZLDSU]HQRV]HQLH0DORZDQ\'รฎ6:FP&]DUQ\ %LDรก\ 05 LIATORP stolik kawowy 799,99 3UDNW\F]Q\VFKRZHN SRGEODWHP0DORZDQ\V]NรกRKDUWRZDQH'รฎ6:FP%LDรก\ 06 Lร–VBACKEN stolik 199,- 'รฎ6:FPฤUHGQLREUฤ…]RZ\ 07 VITTSJร– stoliki, 2 szt. 199,99 3yรกNDMHVW]MHGQHMVWURQ\F]DUQREUฤ…]RZD D]GUXJLHMF]DUQDZ\ELHU]NRORUNWyU\EDUG]LHMFLRGSRZLDGD6WDOSURV]NRZDQDV]NรกRKDUWRZDQHZ\NRฤ”F]HQLH]IROLL0DNV'รฎ6:FP&]DUQREUฤ…]RZ\


àDWZR]PLHQLD VLĊZáyĪNR /8*19,.WRVRIDV]H]ORQJLSRGZyMQH áyĪNRZMHGQ\P6]H]ORQJPRĪQD XVWDZLüSRSUDZHMOXEOHZHMVWURQLH VRI\%\UR]áRĪ\üáyĪNRZ\VWDUF]\ Z\VXQąüVLHG]LVNR]\VNXMąFGRVWĊS GRSRMHPQLNDQDSRĞFLHO NWyU\SRPLHĞFLNRáGU\SRGXV]NL LLQQHU]HF]\

HEMNES UHJDá:NRPSOHFLHSyáHNZW\P UHJXORZDQH%HMFRZDQDODNLHURZDQD EH]EDUZQLHOLWDVRVQD3URMHNW&DULQD%HQJV 6î*:FP6]DUREUą]RZ\ 'RVWĊSQHUyZQLHĪ&]DUQREUą]RZ\ %HMFRZDQ\QDELDáR

499,LUGNVIK VRIDUR]NáDGDQD]V]H]ORQJLHP :NRPSOHFLHSRGXV]NL3RNU\FLHVWDáH SROLHVWHULEDZHáQD6î* :FP3RUR]áRĪHQLX6î'FP*UDQnQ F]DUQ\'RVWĊSQDUyZQLHĪ*UDQnQ F]HUZRQ\

999,-

1DWXUDOQH SLĊNQR 0HEOH]VHULL+(01(6Z\NRQDQH Vą]OLWHJRGUHZQDQDWXUDOQHJR RGQDZLDOQHJRPDWHULDáXNWyU\ SLĊNQLHVLĊVWDU]HMH0RĪHV]]DWHP FLHV]\üVLĊQLPLSU]H]ZLHOHODW 6HULD+(01(6WRPHEOHZUyĪQ\FK UR]PLDUDFKNWyUHPRĪQDGRZROQLH áąF]\üWZRU]ąFZLĊNV]HNRPELQDFMH


.U]HVรกDMDGDOQLDQH

.U]HVรกDMDGDOQLDQH

06

07.DฤชG\PDVZRMH XOXELRQHNU]HVรกR

3RNU\FLH(6%-g51 QDNU]HVรกR]WHMVDPHM VHULLWRMHV]F]HZLฤŠNV]D Z\JRGD

ESBJร–RNNU]HVรกR3U]\MHPQ\SRVLรกHNWRQLHNZHVWLDVUHEUQHM]DVWDZ\F]\IDQWD]\MQLHXรกRฤชRQ\FK VHUZHWHN&KRG]LRWRE\VSฤŠG]LรผF]DVUD]HPLVWZRU]\รผV]F]HJyOQฤ…DWPRVIHUฤŠ UyZQLHLVWRWQฤ…FRVPDNRZLWHGDQLD0RฤชHZLฤŠFSR]ZROLรผNDฤชGHPXSU]\QLHฤžรผVZRMH XOXELRQHNU]HVรกR":V]DNNRPIRUWWREDUG]RLQG\ZLGXDOQDVSUDZD09 672&.+2/0 NU]HVรกR

6,*85'NU]HVรกR

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

,.($36NU]HVรกR]SRGรกRNLHWQLNDPLLZ\VRNLPRSDUFLHP,-:\VRNLHZ\SURILORZDQHRSDUFLH]ZLฤŠNV]DNRPIRUWVLHG]HQLD0DORZDQDOLWDEU]R]D VWDO6รฎ*:FP1RZRฤžรผ672&.+2/0NU]HVรกR,-:\JRGQHNU]HVรกR]REV]HUQ\PVLHG]LVNLHPLSURILORZDQ\PRSDUFLHP3URMHNW2OD :LKOERUJ6รฎ*:FP,.($36NU]HVรกR]SRGรกRNLHWQLNDPL,-:\SURILORZDQHRSDUFLH]ZLฤŠNV]DNRPIRUWVLHG]HQLD7ZRU]\ZR SROLSURS\OHQRZH6รฎ*:FP6,*85'NU]HVรกR,-:\SURILORZDQHRSDUFLHLVLHG]LVNR]ZLฤŠNV]DMฤ…NRPIRUWVLHG]HQLD%DUZLRQ\ODNLHURZD Q\OLW\Gฤ…ERNOHLQDGฤŠERZD6รฎ*:FP1RZRฤžรผ$*$0NU]HVรกRG]LHFLฤŠFH,99']LฤŠNLRGSRZLHGQLHMZ\VRNRฤžFLVLHG]LVNDG]LHFNRPRฤชH Z\JRGQLHVLHG]LHรผSU]\VWROH6รฎ*:FP -HV]F]HZLฤŠFHMNU]HVHรก]QDMG]LHV]ZVNOHSLH,.($ 12551b6NU]HVรกR

99

06 35(%(1NU]HVรกR,-:\ฤžFLHรกDQHVLHG]LVNRLRSDUFLH]ZLฤŠNV]DMฤ…NRPIRUW VLHG]HQLD6รฎ*:FP 07 9,/0$5NU]HVรกR,- 0RฤชQDVNรกDGRZDรผMHGQRQDGUXJLPRV]F]ฤŠGQRฤžรผPLHMVFDJG\]QLHJRQLH NRU]\VWDV]6รฎ*:FP1RZRฤžรผ (6%-g51NU]HVรกR ,-%HMFRZDQDODNLHURZDQDVNOHMNDEXNRZDOLW\EXN6รฎ*:FP 09 )52'(NU]HVรกRVNรกDGDQH99,99V]W6รฎ*:FP b/067$NU]HVรกR,-0HEOH]QDWXUDOQ\FKZรกyNLHQVฤ…OHNNLH DMHGQRF]HฤžQLHVROLGQHLWUZDรกH6รฎ*:FP $''(NU]HVรกR0RฤชQDVNรกDGRZDรผMHGQRQDGUXJLP6รฎ* :FP .$867%<NU]HVรกRV]W%HMFRZDQDOLWD VRVQD6รฎ*:FP 72%,$6NU]HVรกR,-6LHG]LVNR LRSDUFLHGHOLNDWQLHVLฤŠXJLQDMฤ…]ZLฤŠNV]DMฤ…FNRPIRUWVLHG]HQLD6รฎ* :FP 12551b6NU]HVรกR/LW\EXNZ\WU]\PDรก\ QDWXUDOQ\PDWHULDรกRWZDUGHMSRZLHU]FKQL6รฎ*:FP +(15,.6'$/NU]HVรกR:\ฤžFLHรกDQHVLHG]LVNRLZ\VRNLHRSDUFLH ]ZLฤŠNV]DMฤ…NRPIRUWVLHG]HQLD6รฎ*:FP
6WRรก\MDGDOQLDQH6WRรก\MDGDOQLDQH

02

125'(1VWyรกUR]NรกDGDQ\0999

&KRรผร€LUWXMH]HVW\OHP ODWWRSURGXNWQD ZVNURฤžQRZRF]HVQ\ยฑ Z\NRQDQ\MHVW] V]\ENRURVQฤ…FHJR LZ\WU]\PDรกHJR GUHZQDEDPEXVD

672&.+2/0VWyรก03

6]NODQ\VWyรกNWyU\ PRฤชQDUR]รกRฤช\รผJG\ RGZLHG]LFLฤŠZLฤŠFHMRVyE :\VWDUF]\UR]VXQฤ…รผEODW LZ\Mฤ…รผGRGDWNRZฤ…F]ฤŠฤžรผ

-2..02..VWyรกLNU]HVรกD329,99/LWDVRVQDQDWXUDOQ\PDWHULDรก NWyU\SLฤŠNQLHVLฤŠVWDU]HMH'รฎ6:FP3RSU]HGQLDFHQD 67251b6VWyรกUR]NรกDGDQ\5R]NรกDGDQ\VWyรกMDGDOQLDQ\ ]GRGDWNRZ\PEODWHPGODRVyEGRSDVXMUR]PLDUVWRรกXGRSRWU]HE%HMFR ZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD'รฎ6:FP ,.($36VWyรกUR]NรกDGDQ\699,-2SXV]F]DQHEODW\XPRฤชOLZLDMฤ… SRZLฤŠNV]HQLHUR]PLDUXVWRรกXGODRVyE'รฎ6:FP /,$7253VWyรกUR]NรกDGDQ\999,-5R]NรกDGDQ\VWyรกMDGDOQLDQ\ ]GRGDWNRZ\PEODWHPGODRVyEGRSDVXMUR]PLDUVWRรกXGRSRWU]HE0DORZD QDOLWDEU]R]D':FP,1*$7253VWyรก]RSXV]F]DQ\PEODWHP399,-6Wyรก]RSXV]F]DQ\PEODWHPGODRVyEGรกXJRฤžรผVWRรกX PRฤชQDGRSDVRZDรผGRSRWU]HE%HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD 'รฎ6:FP75$1(7253VWyรกUR]NรกDGDQ\ 999,-5R]NรกDGDQ\VWyรกMDGDOQLDQ\]GRGDWNRZ\PEODWHPGODRVyEGRSDVXM UR]PLDUVWRรกXGRSRWU]HE%HMFRZDQ\ODNLHURZDQ\EH]EDUZQLHOLW\Gฤ…ELRNOHLQD GฤŠERZD'รฎ6:FP06,1*$7253VWyรก] RSXV]F]DQ\PEODWHP

399,-

1RZRฤžรผ672&.+2/0VWyรก,-%ODWVWRรกXZRNOHLQLHRU]HFKRZHML QRJL]OLWHJRMHVLRQXZQRV]ฤ…GRZQฤŠWU]DFLHSรกRLQDWXUDOQฤ…DWPRVIHUฤŠ0LHMVFH GODRVyE'รฎ6:FP1RZRฤžรผ125'(1VWyรกUR]NรกDGDQ\,995R]NรกDGDQ\VWyรกMDGDOQLDQ\]GRGDWNRZ\PEODWHPGOD RVyEGRSDVXMUR]PLDUVWRรกXGRSRWU]HE/LWDEU]R]D'รฎ6:FP */,9$53VWyรกUR]NรกDGDQ\,-6WyรกPRฤชHUR]รกRฤช\รผMHGQD RVRED0LHMVFHGODRVyEUR]PLDUPRฤชQDรกDWZRGRSDVRZDรผGRSRWU]HE6WDO FKURPRZDQDV]NรกRKDUWRZDQH'รฎ6FP%-8567$ VWyรกUR]NรกDGDQ\5R]NรกDGDQ\VWyรกMDGDOQLDQ\]GRGDWNRZ\PLEODWDPL GODRVyEUR]PLDUVWRรกXPRฤชQDGRSDVRZDรผGRSRWU]HE%HMFRZDQDODNLHUR ZDQDEH]EDUZQLHRNOHLQDMHVLRQRZD'รฎ6:FP 3RSU]HGQLDFHQD0(//7253VWyรก%ODWVWRรกXSRNU\WRPHOD PLQฤ…NWyUDMHVWRGSRUQDQDZLOJRรผ]DU\VRZDQLDLรกDWZDGRF]\V]F]HQLD 0LHMVFHGODRVyE'รฎ6:FP7256%<VWyรก,- %ODW]KDUWRZDQHJRV]NรกDSRZLHU]FKQLDรกDWZDGRF]\V]F]HQLD0LHMVFHGOD RVyE6WDOFKURPRZDQDV]NรกRKDUWRZDQH'รฎ6:FP07

-2..02.. VWyรกLNU]HVรกD

32999 5R]รกyฤชVWyรกUR]VXZDMฤ…F MHJRQRJLLGRNรกDGDMฤ…F GRGDWNRZ\EODW


186 Miejsce do pracy

Miejsce do pracy 187

05

01

06

6WZyU]VZyMZรกDVQ\VWyรก

3999

-HฤžOLQLHPRฤชHV]]QDOHฤจรผVWRรกXNWyU\ZSHรกQLFLRGSRZLDGDVWZyU]VZyMZรกDVQ\ :,.($PDP\V]HURNLZ\EyUQyJLEODWyZZUyฤชQ\FKUR]PLDUDFKLVW\ODFKNWyUH PRฤชQDGRZROQLHรกฤ…F]\รผ=DMU]\MQD,.($SOOXERGZLHGฤจVNOHS,.($E\SR]QDรผ QDV]SHรกHQDVRUW\PHQW

08

05 ALEX NRPRGDQDNyรกNDFK399,99/szt. 0DORZDQD6รฎ*:FP 06 LENNART komoda 39,99 1DNyรกNDFKรกDWZRSU]HVXQฤ…รผZ Z\EUDQHPLHMVFH6WDOSURV]NRZDQDSODVWLN3URMHNW-RQ.DUOVVRQ6รฎ* :FP 07 GALANT NRPRGDQDNyรกNDFK549,- =DPHN NRGRZDQ\E\EH]SLHF]QLHSU]HFKRZ\ZDรผZDฤชQHGRNXPHQW\Z\ELHU]ZรกDVQ\ NRG)ROLDPHODPLQRZD6รฎ*:FP 08 MICKE komoda QDNyรกNDFK169,99 :\NRฤ”F]HQLH]IROLL3URMHNW+HQULN3UHXW]6รฎ* :FP 09 HELMER NRPRGDQDNyรกNDFK129,99 2NLHQNRQD HW\NLHWNLQDNDฤชGHMV]XIODG]LHXรกDWZLDRGQDOH]LHQLHWHJRF]HJRV]XNDV]6WDO SURV]NRZDQD6รฎ*:FP 10 MALM komoda z 2 szufladami 129,99 %HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHRNOHLQDGฤŠERZD6รฎ* :FP 11 Rร…SKOG EDUHNNXFKHQQ\199,- :y]HNPRฤชQD Z\NRU]\VWDรผQDUyฤชQHVSRVRE\MDNRGRGDWNRZฤ…SRZLHU]FKQLฤŠURERF]ฤ…Z NXFKQLSUDNW\F]QHPLHMVFHGRSU]HFKRZ\ZDQLDZNRU\WDU]XOXEVWROLNQRFQ\ ZV\SLDOQL6WDOSURV]NRZDQD'รฎ6:FP 12 GRUNDTAL wรณzek 149,99 6WDOQLHUG]HZQDSODVWLN6รฎ*:FP

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

02

03

04

LINNMON/ADILSVWyรก

18999

01 1RZRฤžรผTORNLIDEN/NIPEN VWyรก519,99 Nawiercone otwory na nogi XรกDWZLDMฤ…PRQWDฤช'รฎ6:FP3รก\WDSLOฤžQLRZDGUHZQRRNOHLQDELDรก\ 02 LINNMON/KRILLE VWyรก279,99 .yรกND]EORNDGฤ…XรกDWZLDMฤ… SU]HVXZDQLHVWRรกXEORNDGD]DSHZQLDVWDELOQHXVWDZLHQLHPHEODZZ\EUDQ\P PLHMVFX0DORZDQDSรก\WDZLyURZDVWDOSURV]NRZDQD'รฎ6:FP &]HUZRQ\]SRรก\VNLHPELDรก\ JULES NU]HVรกRREURWRZH Patrz str. 190. 03 1RZRฤžรผ TORNLIDEN/LALLE VWyรก 389,99 1DZLHUFRQHRWZRU\QDQRJLXรกDWZLDMฤ…PRQWDฤช'รฎ6:FP &]DUQREUฤ…]RZ\F]DUQ\ 04 LINNMON/ADILS VWyรก189,99 1DZLHUFRQHRWZRU\QDQRJLXรกDWZLDMฤ…PRQWDฤช5HJXORZDQHNRQFyZNLQyJ ]DSHZQLDMฤ…VWDELOQRฤžรผQDQLHUyZQHMSRGรกRG]H0DORZDQDSรก\WDSLOฤžQLRZDVWDO SURV]NRZDQD'รฎ*:FP%LDรก\UyฤชRZ\

07 LENNART komoda

09

10

HELMER komoda QDNyรกNDFK

12999

11

12 %DUHNNXFKHQQ\ 5c6.2*NWyU\SRZVWDรก z inspiracji wรณzkami, wykorzystywanymi ZVWDU\FKIDEU\NDFK to prawdziwy wielozadaQLRZLHF3RXNรกDGDMQD nim przedmioty, ktรณre FKFHV]PLHรผ]DZV]HSRG UฤŠNฤ…LSU]HVXZDMWDP JG]LHEฤŠGฤ…FLSRWU]HEQH


188 Miejsce do pracy

01

Miejsce do pracy 189

02

:V]XÀDG]LHELXUND,6$/$ MHVWSyáND]SHUIRURZDQHJR PHWDOXQDODSWRS']LĊNL WHPXPRĪHV]áDGRZDü ODSWRSZV]XÀDG]LHQLH U\]\NXMąFMHJRSU]HJU]DQLD

']LĊNLRWZRURZLQD NDEOHZW\OQHMF]ĊĞFL biurka, ukryjesz wszystkie przewody i wtyczki.

03

MICKEELXUNR]SyáNDPL

10

249

99

STÄDJAN podstawa pod laptop

5999

MALM biurko ]Z\VXZDQ\PSDQHOHP

379

99

04

09

08

05

06

08 1RZRĞü MICKE ELXUNR]SyáNDPL249,99 3yáNLPRĪQD]DPRQWRZDü SRSUDZHMOXEOHZHMVWURQLHZ]DOHĪQRĞFLRGGRVWĊSQHJRPLHMVFDLSRWU]HE 6î*:FP09 HEMNES biurko 899,- 6]XIODG\PRĪQD ]DPRQWRZDüSRSUDZHMOXEOHZHMVWURQLHZ]DOHĪQRĞFLRGSRWU]HE'ROQDV]XIODGDPDUDPĊGR]DZLHV]DQLDWHF]HN]GRNXPHQWDPLZIRUPDFLH$6î* :FP10 LINNMON/LERBERG VWyá129,99 1DZLHUFRQH RWZRU\QDQRJLXáDWZLDMąPRQWDĪ'î*:FP

11

12

VITTSJÖ podstawa pod laptop

01 1RZRĞü STÄDJAN podstawa pod laptop 59,99 àDWZDGRXWU]\PDQLD ZF]\VWRĞFLSRNU\FLH]WNDQLQ\PRĪQD]GMąüLZ\SUDü6î*:FP 02 1RZRĞü ISALA stolik na laptop 599,-/szt. 2WZyUZ W\OQHMF]ĊĞFLVWROLNDXáDWZLDRUJDQL]DFMĊNDEOL0DORZDQ\6î*:FP 03 MALM ELXUNR]Z\VXZDQ\PSDQHOHP379,99 :\VXZDQ\ SDQHOWRGRGDWNRZHPLHMVFHGRSUDF\PRĪQD]DPRQWRZDüSRSUDZHMOXEOHZHM VWURQLHELXUND0DORZDQH6î*:FP 04 VITTSJÖ stolik na laptop 129,99 =KDUWRZDQHJRV]NáDLPHWDOXZ\WU]\PDá\FK PDWHULDáyZNWyUHGDMąZUDĪHQLHOHNNRĞFL6î*:FP 05 LEKSVIK biurko 399,99 6]XIODGDPLHĞFLODSWRS\RSU]HNąWQHMGR´ %HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD6î*:FP 06 SVARTÅSEN stolik na laptop 79,99 %ODWVWROLNDPRĪQDáDWZRSRGQLHĞü OXEREQLĪ\üQDRGSRZLHGQLąZ\VRNRĞüSU]HNUĊFDMąFJDáNĊZSRGVWDZLH6WDO SURV]NRZDQD:î'FP 07 EXPEDIT biurko 159,99 /DNLH URZDQHEH]EDUZQLH6î*:FP :LĊFHMUR]ZLą]DĔ na laptopy znajdziesz w sklepie IKEA.

07

13

11 BESTÅ BURS biurko 899,99 3U]\W\PELXUNX]GáXJLPEODWHPZ\JRGQLH PRJąSUDFRZDüGZLHRVRE\6î*:FP12 1RZRĞü VITTSJÖ podstawa pod laptop 79,99 6î*:FP 13 LIATORP biurko 999,99 %LXUNRPDVWDUDQQLHZ\NRĔF]RQąF]ĊĞüW\OQą ZLĊFPRĪQDMHXVWDZLüZGRZROQ\PPLHMVFXZSRNRMX6î*:FP 

=HVNDQXMVWURQĊE\GRZLHG]LHüVLĊZLĊFHM

7999


.U]HVáDELXURZH

.U]HVáDELXURZH6LHG]LVNRLRSDUFLH NU]HVáD92/0$5PD UHJXODFMĊZ\VRNRĞFL G]LĊNLF]HPXZ\JRGQLH VLĊQDQLPVLHG]L QLH]DOHĪQLHRGZ]URVWX 3RNU\FLHZ\NRQDQR ]Z\WU]\PDáHMáDWZHM ZSLHOĊJQDFMLVNyU\

5HJXORZDQDZ\VRNRĞü IXQNFMDQDFK\OHQLD ]EORNDGąSRGSDUFLH RGFLQNDOĊGĨZLRZHJR LVLHG]LVNRNWyUHSU]HVXZD VLĊGRSU]RGXNLHG\VLĊ RSLHUDV]0$5&86WR QLH]DZRGQ\SRPRFQLN SRGF]DVSUDF\0$5.86NU]HVáRREURWRZH3RNU\FLHZHáQD3URMHNW +HQULN3UHXW]6LHG]LVNR6î*:FP%H]SáDWQDOHWQLD JZDUDQFMD-8/(6NU]HVáRREURWRZHV]W5HJXORZDQDZ\VR NRĞü]DSHZQLDZ\JRGQąSR]\FMĊSRGF]DVVLHG]HQLD6LHG]LVNRODNLHURZDQD EH]EDUZQLHRNOHLQDEU]R]RZD3URMHNW1LFKRODL:LLJ+DQVHQ6LHG]LVNR 6î*:±FP/,//+g-'(1NU]HVáRREURWRZH V]W5HJXORZDQDZ\VRNRĞü]DSHZQLDZ\JRGQąSR]\FMĊàDWZRXWU]\ PDüZF]\VWRĞFLSRNU\FLHPRĪQD]GMąüLZ\SUDüZSUDOFH6LHG]LVNR6î* :±FP6]DU\61,//(NU]HVáRREURWRZH5HJXOR ZDQDZ\VRNRĞü]DSHZQLDZ\JRGQąSR]\FMĊSRGF]DVVLHG]HQLD6LHG]LVNRSOD VWLNSROLSURS\OHQRZ\6LHG]LVNR6î*:FP0$/.2/0 NU]HVáRREURWRZH5HJXODFMDQDFK\OHQLDGRSDVXMXVWDZLHQLHGRZDJL FLDáDLVZRLFKUXFKyZ]ZLĊNV]DMąFOXE]PQLHMV]DMąFRSyU:EXGRZDQHSRGSDU FLHRGFLQNDOĊGĨZLRZHJRNUĊJRVáXSD3RNU\FLHDNU\OEDZHáQD]SRZáRNąSROLX WHUDQRZąSROLHVWHU3URMHNW2OD:LKOERUJ6î*:FP 'RZLHG]VLĊZLĊFHMR,.($%XVLQHVVQD,.($SOEXVLQHVV

92/0$5NU]HVáRREURWRZH/,//+g-'(1 NU]HVáRREURWRZH

V]W92/0$5NU]HVáRREURWRZH5HJXORZDQDZ\VRNRĞüVLHG]LVND LRSDUFLD]DSHZQLDRGSRZLHGQLHSRGSDUFLHGODFLDáDQLH]DOHĪQLHRGZ]URVWX 3RNU\FLHJáĊERNREDUZLRQDVNyUD6LHG]LVNR6î*:±FP&]DUQ\ %H]SáDWQDOHWQLDJZDUDQFMD3$75,.NU]HVáRREURWRZH 5HJXORZDQDZ\VRNRĞüLUHJXODFMDQDFK\OHQLDGRSDVXMXVWDZLHQLHGR ZDJLFLDáDLVZRLFKUXFKyZ]ZLĊNV]DMąFOXE]PQLHMV]DMąFRSyU3RNU\FLH ZHáQD6LHG]LVNR6î*:±FP8OWXQDFLHPQRV]DU\ 725%-g51NU]HVáRREURWRZH5HJXORZDQDZ\VRNRĞü1DFK\OR QHVLHG]LVNR]DSHZQLDZ\JRGQąSR]\FMĊNLHG\VLHG]ąFSRFK\ODV]VLĊGRSU]R GX6LHG]LVNRRSDUFLHSROLHVWHU3URMHNW--HOLQHN6LHG]LVNR6î* :±FP=LHORQ\*5(*25NU]HVáRREURWRZH 5HJXORZDQDZ\VRNRĞü]DSHZQLDZ\JRGQąSR]\FMĊSRGF]DVVLHG]HQLD6LHG]LV NRRSDUFLHSDSLHUQLHELHORQ\3URMHNW$QGUHZ6KRYH6LHG]LVNR6î* :±FP&]DUQ\V]DU\$/5,.NU]HVáRREURWRZH 5HJXORZDQDZ\VRNRĞü]DSHZQLDZ\JRGQąSR]\FMĊSRGF]DVVLHG]HQLD6LHG]LV NRSODVWLN6LHG]LVNR6î*:±FP&]HUZRQ\

=HVNDQXMVWURQĊE\GRZLHG]LHüVLĊZLĊFHM

$/5,.NU]HVáR REURWRZH


Projektant Henrik Preutz

Projektantka Carina Bengs

โ€ž 0RLPFHOHPE\รกRVWZRU]HQLH Z\JRGQHJRNU]HVรกDREURWRZHJRR VSRUWRZ\PFKDUDNWHU]HQDNWyU\P PRฤชQDE\รกRE\VLฤŠSRF]XรผMDNZIRWHOX NLHURZF\VDPRFKRGXZ\ฤžFLJRZHJR 0HWDORZHUXUNL]VLDWNฤ…ZRSDUFLX QLHW\ONR]DSHZQLDMฤ…RGSRZLHGQLH SRGSDUFLHGODSOHFyZDOHUyZQLHฤช XรกDWZLDMฤ…SU]HSรก\ZSRZLHWU]DG]LฤŠNL F]HPXEฤŠG]LHV]F]XรผVLฤŠNRPIRUWRZR QDZHWSRGF]DVZLHORJRG]LQQHM SUDF\ โ€

โ€ž =DLQVSLURZDรก\PQLHQLHPDO QLHRJUDQLF]RQHPRฤชOLZRฤžFLMDNLHGDMH PHWDONWyU\SR]ZDODรกฤ…F]\รผGHOLNDWQH RUJDQLF]QHNV]WDรกW\]SURVW\PL LQLHVNRPSOLNRZDQ\PLIRUPDPL 0DPQDG]LHMฤŠฤชHWRรกyฤชNRVSRGRED VLฤŠZV]\VWNLPW\PNWyU]\PDU]ฤ… RURPDQW\F]QHMV\SLDOQL โ€

VILGOT NU]HVรกRREURWRZH5HJXODFMD QDFK\OHQLDGRSDVXMXVWDZLHQLHGRZDJLLUXFKyZ FLDรกD]ZLฤŠNV]DMฤ…FOXE]PQLHMV]DMฤ…FRSyU 3RNU\FLHSROLHVWHU3URMHNW+HQULN3UHXW] 6LHG]LVNR6รฎ*:ยฑFP&]DUQ\ 3RSU]HGQLDFHQD

199,-

LEIRVIK UDPDรกyฤชND'QRรกyฤชND]OLVWHZHNPDWHUDF LSRฤžFLHOVSU]HGDZDQHRVREQR6WDOSURV]NRZDQD 3URMHNW&DULQD%HQJV6รฎ':FP 3DVXMHPDWHUDFรฎFP%LDรก\ 3RSU]HGQLDFHQD

399,-


2ฤžZLHWOHQLH

2ฤžZLHWOHQLH02

03

LEKARYD ODPSDVWRรกRZDLED

5999 

*yUQ\NORV]PRฤชQD SU]HVXZDรผZJyUฤŠOXE ZGyรกRUD]SU]HNUฤŠFDรผ E\VNLHURZDรผฤžZLDWรกR GRNรกDGQLHWDPJG]LH JRSRWU]HEXMHV]

-2126)b5ODPSDZLV]ฤ…FD

99V]W 05

06

,.($36 ODPSDZLV]ฤ…FD/('07

โ€ž 7HFKQRORJLD/('Z\]ZROLรกDXSURMHNWDQWyZQLHV SRฤช\WHSRNรกDG\NUHDW\ZQRฤžFL1LHZLHONLHGLRG\ RWZRU]\รก\FDรกNLHPQRZHPRฤชOLZRฤžFLWZRU]HQLD ODPSLRฤžZLHWOHQLD:,.($]DZV]HVWDUDP\VLฤŠ SRV]XNLZDรผQRZ\FKOHSV]\FKVSRVREyZSURMHN WRZDQLD2ฤžZLHWOHQLH/('WRQLHW\ONROHSV]H ฤžZLDWรกRDOHWHฤชUR]ZLฤ…]DQLHNRU]\VWQLHMV]H] SXQNWXZLG]HQLD]UyZQRZDฤชRQHJRUR]ZRMX 1LFNODV)UDQVVRQ6SHFMDOLVWDGVUR]ZRMXSURGXNWX

โ€

,.($36ODPSDZLV]ฤ…FD/(' :EXGRZDQDฤชDUyZND/(' ฤฉDUyZNL/(']Xฤช\ZDMฤ…RNPQLHMHQHUJLLLฤžZLHFฤ…UD]\GรกXฤชHM6WDO :FP1LHELHVNL 'RVWฤŠSQHUyZQLHฤช ฤฉyรกW\ &]DUQ\ 02 LEKARYD ODPSDVWRรกRZD/(' 3U]HFKRZXMPRQHW\ ELฤชXWHULฤŠVSLQDF]HOXEZL]\WyZNL]DZV]HSRGUฤŠNฤ…ZPLVFHXSRGVWDZ\ODPS\ :EXGRZDQDฤชDUyZND/('3ODVWLN,.($36lampa ฤžFLHQQD/(' 'รกXJLHUDPLฤŠSR]ZDODRGVXQฤ…รผODPSฤŠRGฤžFLDQ\QDGRZRO Qฤ…RGOHJรกRฤžรผ:EXGRZDQDฤชDUyZND/('6WDOSURV]NRZDQDDOXPLQLXP0DNV 'FP-2126)b5ODPSDZLV]ฤ…FDV]W /DPSD ]DSHZQLDSU]\MHPQHRฤžZLHWOHQLHZMDGDOQL'DMHXNLHUXQNRZDQHฤžZLDWรกRGREUH GRRฤžZLHWOHQLDVWRรกXZMDGDOQLF]\EODWXEDURZHJR3ODVWLNVWDOSURV]NRZDQD :FP=LHORQ\ &]DUQ\ &]HUZRQ\ -$16-gUHIOHNWRU/(']NOLSVHP 0DORZDQDVWDODOXPLQLXP SODVWLN:FP9b67(5ODPSDZLV]ฤ…FD/(' :EXGRZDQDฤชDUyZND/('3ODVWLNLVWDO:FP*$9,. ODPSDVWRรกRZD 6]NรกR:FP


2ฤžZLHWOHQLH

2ฤžZLHWOHQLH

04

05

 5Hร€HNWRUVWZRU]RQ\ GRXฤช\WNXQD]HZQฤ…WU] PDZEXGRZDQฤ…ฤชDUyZNฤŠ /('NWyUDฤžZLHFLUD]\ GรกXฤชHMQLฤชWUDG\F\MQH ฤชDUyZNL

 62/%$&.(1UHร€HNWRU/('

%$520(7(5OLVWZDVXยฟWRZD UHร€HNWRUyZ

 0208/DPSD +(.7$5 SR]ZDOD VNLHURZDรผ ฤžZLDWรกRZ GRZROQ\P NLHUXQNX ]XSHรกQLHMDN UHร€HNWRUZ WHDWU]H

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

)256cODPSDELXUNRZD

7(57,$/ODPSDELXUNRZDKlosz ร˜17cm. Kolor srebrny 603.701.83 $5g'ODPSDELXUNRZDKlosz ร˜15, W51.5cm. Szary 301.477.84 )256cODPSDELXUNRZDKlosz ร˜12, W50cm. Czarny 001.467.76 +(.7$5ODPSDZLV]ฤ…FDร˜22, W26cm. 402.152.06 1RZRฤžรผ&(17,*5$'UHIOHNWRUVXILWRZ\/(']VSRWDPL 1DWฤŠฤชHQLHฤžZLDWรกDPRฤชQDVDPHPXGRZROQLHUHJXORZDรผRGMDVQHJRฤžZLDWรกD RJyOQHJRSRSU]\WXOQHRฤžZLHWOHQLHSU]\NRODFML:EXGRZDQDฤชDUyZND/(' 501.906.151RZRฤžรผ62/%$&.(1UHIOHNWRU/(':EXGRZDQD ฤชDUyZND/('%$520(7(5OLVWZDVXILWRZDUHIOHNWRUyZ 'FP.9$57ODPSDSRGรกRJRZD]UHIOHNWRUDPL2ฤžZLHWOHQLHZLHORIXQNF\MQHPRฤชHV]Zรกฤ…F]DรผLZ\รกฤ…F]DรผUHIOHNWRUNL SRMHG\QF]RLVNLHURZDรผNDฤชG\ZLQQ\PNLHUXQNXQSZ\NRU]\VWXMฤ…FGZLH ODPSNLGRRฤžZLHWOHQLDVXILWXDWU]HFLฤ…GRF]\WDQLD:FP +(.7$5ODPSDSRGรกRJRZDW180cm. 002.153.07 /$03$1ODPSDVWRรกRZDW29cm. 300.960.96 7,6'$*UHIOHNWRU/(']NOLSVHP502.163.28


2ฤžZLHWOHQLH

2ฤžZLHWOHQLH0203,GHDOQHRฤžZLHWOHQLH VWROLNDNDZRZHJR /DPS\QLHWU]HED ZLHV]DรผQDVXยฟFLH Z\VWDUF]\Mฤ…SRGSLฤ…รผ GR]Z\NรกHJRJQLD]GND ZฤžFLDQLH

c681'$ODPSDVWRรกRZD/('

 04

05

:\NRQDQD]EDPEXVD ]DLQVSLURZDQDDIU\NDฤ”VNLPLSรกRWDPLVWDZLDQ\PLSU]H]0DVDMyZ06

'8'(5gODPSDSRGรกRJRZD5(*2/,7ODPSDSRGรกRJRZD5HJXORZDQDGรกXJRฤžรผรกXNXGRSDVXM GRZรกDVQ\FKSRWU]HE6WDOLSDSLHUU\ฤชRZ\.ORV]FP:FP 9b7(ODPSDVXILWRZD5R]SURV]RQHฤžZLDWรกR]DSHZQLDRฤžZLHWOHQLH RJyOQH3DSLHUU\ฤชRZ\VWDOLSODVWLN0$6.526ODPSD ZLV]ฤ…FD5]XFDGHNRUDF\MQHFLHQLHQDVXILWLฤžFLDQ\3DSLHUVWDO QLHUG]HZQDLSODVWLN3URMHNW0DUFXV$UYRQHQFP

07

9$50/8)7NORV]

/V]W'Xฤชฤ…ODPSฤŠ]DSDNRZDOLฤžP\ GRQLHZLHONLHJRRSDNRZDQLD FRSR]ZROLรกRREQLฤช\รผNRV]W\ WUDQVSRUWX9$50/8)7รกDWZR VLฤŠUR]NรกDGDLGDMH SU]\MHPQHGHOLNDWQH ฤžZLDWรกR

5279,.ODPSDZLV]ฤ…FDฤZLDWรกRSU]HฤžZLWXMHSU]H]EDPEXVWZR U]ฤ…FFLHNDZ\HIHNWQDฤžFLDQLH:FP587%2ODPSD SRGรกRJRZD)XQNFMDSU]\FLHPQLDQLDฤžZLDWรกDGRSDVXMQDWฤŠฤชHQLH ฤžZLDWรกDGRSRWU]HE:RVNRZDQ\SDSLHUPDORZDQDVWDO6รฎ*:FP '8'(5gODPSDSRGรกRJRZD'DMHGHOLNDWQHQDVWURMR ZHฤžZLDWรกR3DSLHUVWDO.ORV]FP:FP/<5,.ODPSD VWRรกRZD7ZRU]\PLรกฤ…LSU]\WXOQฤ…DWPRVIHUฤŠZHZQฤŠWU]X6WDOSURV]NR ZDQDEDZHรกQD:FP1<)256ODPSDELXUNRZD5HJXORZDQHUDPLฤŠLNORV]XรกDWZLDMฤ…RGSRZLHGQLHQDNLHURZDQLH ฤžZLDWรกD.ORV]FP:FP+(/*ODPSDZLV]ฤ…FD /DPSD]DSHZQLDSU]\MHPQHRฤžZLHWOHQLHZMDGDOQL'DMHXNLHUXQNRZDQH ฤžZLDWรกRGREUHGRRฤžZLHWOHQLDVWRรกXOXEEODWXEDURZHJR.ORV]:FP c681'$ODPSDVWRรกRZD/(',QVSLURZDQDVWURMHP EDOHULQ\NORV]]SXV]\VWHJRWLXOXZQRVLGRZQฤŠWU]DSU]\WXOQ\QDVWUyMQDZHW JG\ODPSDQLHMHVW]DSDORQD9$50/8)7NORV]V]W 'รฎ:FP


2ĞZLHWOHQLH

2ĞZLHWOHQLH

.RFKDP\WĊODPSĊ

STOCKHOLMĪ\UDQGRO

399,-

7RMHGHQ]QDV]\FKQDMOHSV]\FKSURMHNWyZ8ZLHOELDP\MHMNV]WDáWLGHOLNDWQ\EODVN 1LHVDPRZLWHMHVWWRĪHNLHG\RGZUyFLV]SRGVWDZĊGRJyU\QRJDPLLGHDOQLHPLHĞFL VLĊZNORV]X.ORV]W\PVDP\PVWDMHVLĊRSDNRZDQLHPDFDáRĞüMHVWWDĔV]D w transporcie.3URMHNWDQW0DUFXV $UYRQHQVWZRU]\áQRZ\ URG]DMĪ\UDQGRODNWyU\ RGZ]RURZXMHSRá\VNXMąFHZSRUDQQ\PVáRĔFX NURSOHZRG\XZLĊ]LRQH ZSDMĊF]HMVLHFL

JANSJÖ lampa biurkowa LED

3999

/$03$1ODPSDVWRáRZD

999/szt. 1RZRĞü STOCKHOLM Ī\UDQGRO399,- Rzuca dekoracyjne cienie na sufit LĞFLDQ\)8*$RĞZLHWOHQLHVXILWRZH]UHIOHNWRUNDPL 5HJXORZDQHUHIOHNWRUNL'î6:FP/,7(5 ODPSDVWRáRZD99,99 ĝZLDWáRSU]HĞZLWXMHSU]H]FHUDPLF]Q\NORV]GDMąFFLHSá\ EODVN:FP,.($%5$6$ODPSDZLV]ąFD 8NLHUXQNRZDQ\VWUXPLHĔĞZLDWáDGREU\GRRĞZLHWOHQLDVWRáXZMDGDOQL OXEVWROLNDFP672&.+2/0ODPSDSRGáRJRZD .ORV]]WNDQLQ\GDMHUR]SURV]RQHGHNRUDF\MQHĞZLDWáR=DSHZQLDRĞZLHWOHQLH RJyOQHLGRF]\WDQLDODPS\PRĪQDRGG]LHOQLHZáąF]DüLZ\áąF]Dü -$16-glampa biurkowa LED 39,99 5HJXORZDQHUDPLĊXáDWZLDXNLHUXQNRZDQLHĞZLDWáD:EXGRZDQDĪDUyZND/(':FP1RZRĞü %b9(V]\QDVXILWRZD/('VSRW\ 0RĪQDáDWZRVNLHURZDüĞZLDWáR ZGRZROQ\PNLHUXQNXNDĪG\UHIOHNWRUMHVWUHJXORZDQ\RVREQR:EXGRZDQD ĪDUyZND/(''FP/$03$1ODPSDVWRáRZD9,99/szt. :FP.5,67$//(5Ī\UDQGROUDPLHQQ\ àDWZD UHJXODFMDZ\VRNRĞFLSU]\SRPRF\KDF]\ND6OXEVNUDFDMąFáDĔFXFK,.($87.,.ODPSDVX¿WRZD

9999

%b9(V]\QDVX¿WRZD/('VSRW\

99

7,6'$*ODPSDSRGáRJRZD/(' 5HJXORZDQHUDPLĊLNORV]XáDW ZLDMąRGSRZLHGQLHQDNLHURZDQLHĞZLDWáD,.($87.,. ODPSDVXILWRZD99,99 5R]SURV]RQHĞZLDWáRWZRU]\GHNRUDF\MQHZ]RU\QD VXILFLH3ODVWLNSROLZĊJODQRZ\%LDá\.52%<lampa biurkowa .ORV]]HV]NáDGPXFKDQHJRUĊF]QLHNDĪG\NORV]MHVWMHG\Q\ZVZRLP URG]DMX:FP


Projektantka Johanna Jelinek

Wierzba ฤžZLHFฤ…FD

โ€ž &KFLDรกDPVWZRU]\รผNU]HVรกR RZ\UD]LVW\PFKDUDNWHU]HNWyUH MHGQRF]HฤžQLHPLDรกRE\SURVWฤ… LQDWXUDOQฤ…IRUPฤŠ1DGDรกDPPX VXEWHOQ\Z\JOฤ…GNWyU\ZUฤŠF] ]DSUDV]DGRVLHG]HQLDDNLONDZHUVML PDUyZQLHฤช]DEDZQHZ]RU\ โ€

7HFKQRORJLD/('QLHW\ONR]Xฤช\ZD PQLHMHQHUJLLQLฤชWUDG\F\MQHฤชDUyZNL DOH]DSHZQLDUyZQLHฤชZLฤŠNV]H PRฤชOLZRฤžFLSU]\SURMHNWRZDQLX 1LHZLHONLHGLRG\PRฤชQDZEXGRZDรผ EH]SRฤžUHGQLRZODPSฤŠMDN ZSU]\SDGNXODPS\+b**c6 NWyUHMNV]WDรกW]RVWDรก]DLQVSLURZDQ\ Z\JOฤ…GHPZLHU]ERZ\FKJDรกฤ…]HN

9,/0$5NU]HVรกR3URMHNW-RKDQQD-HOLQHN 6รฎ*:FP2NOHLQDEU]R]RZDVWDO FKURPRZDQD %Uฤ…]RZRF]DUQ\VWDO FKURPRZDQD %LDรก\VWDOFKURPRZDQD &]HUZRQ\VWDOFKURPRZDQD 

139,-V]W

Hร„GGร…S ODPSDZLV]ฤ…FD/('ฤฉDUyZND/(' ZEXGRZDQDQDNRฤ”FXNDฤชGHJRUDPLHQLDODPS\ GDMHGHOLNDWQฤ…SRฤžZLDWฤŠ3ODVWLNSROLSURS\OHQRZ\ VWDO:FP

199,-


204 Przechowywanie

Przechowywanie 205

02

03

%(67cยฑRJURPQHPRฤชOLZRฤžFL BESTร…9$5$]HVWDZGR SU]HFKRZ\ZDQLD]GU]ZLDPL

%(67cWRPRGXรกRZ\V\VWHPNWyU\SRPRฤชHFL]DVSRNRLรผZLฤŠNV]RฤžรผSRWU]HE ]ZLฤ…]DQ\FK]SU]HFKRZ\ZDQLHP:VNOHSLH,.($]QDMG]LHV]PQyVWZRJRWRZ\FK]HVWDZyZ LSRP\VรกyZ0RฤชHV]WHฤชVWZRU]\รผVZRMฤ…ZรกDVQฤ…NRPELQDFMฤŠNRU]\VWDMฤ…F]SURJUDPX GRSODQRZDQLD%(67cQD,.($SOSODQRZDQLH3RNDฤชVZyMVW\O GRELHUDMฤ…F GU]ZLF]NL%(67c ZUyฤชQ\FKNRORUDFK %(67c9$5$*80+(0]HVWDZGRSU]HFKRZ\ZDQLD]GU]ZLDPL 1525 :\NRฤ”F]HQLH]IROLLEDUZLRQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHRNOHLQD VRVQRZD6รฎ*:FP%(67c9$66%2]HVWDZGR SU]HFKRZ\ZDQLD1015 :\NRฤ”F]HQLH]IROLLV]NรกRKDUWRZDQH6รฎ* :FP&]DUQREUฤ…]RZ\%(67c9$5$]HVWDZGRSU]HFKR wywania z drzwiami 620 6]DINLSRGรกRJRZH6รฎ*:FP6]DIND ฤžFLHQQD6รฎ*:FP&]DUQREUฤ…]RZ\V]DURWXUNXVRZ\

05

01 BESTร…9$5$*80+(0]HVWDZ GRSU]HFKRZ\ZDQLD]GU]ZLDPL%(67c72)7$]HVWDZ]ELXUNLHP :\NRฤ”F]HQLH]IROLLLDOXPLQLXP6รฎ*:FP%LDรก\ELDรก\]SRรก\VNLHP %(67c9$5$720%2]HVWDZGRSU]HFKRZ\ZDQLD]GU]ZLDPL760 :\NRฤ”F]HQLH]IROLLDOXPLQLXPLV]NรกRKDUWRZDQH6รฎ*:FP %LDรก\SRPDUDฤ”F]RZ\ 8VรกXJLWUDQVSRUWXLPRQWDฤชXSDWU]VWU

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

04


0HEOHQD79LVSU]ĊWDXGLR

0HEOHQD79LVSU]ĊWDXGLR

'RGDMFRĞRGVLHELH R]GDELDMąFGU]ZLF]NL XOXELRQ\PPRW\ZHP OXE]GMĊFLHP

8NU\MNDEOHSURZDG]ąF MHPLĊG]\SyáNDPL LSU]H]RGSRZLHGQLH RWZRU\SRGVSRGHP

 672&.+2/0 V]DINDSRG79

%<c6V]DINDSRG79

%(67c72)7$720%2 ]HVWDZQD79GRSU]HFKRZ\ZDQLD

+(01(6]HVWDZQD79GRSU]HFKRZ\ZDQLD,- Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita sosna. Projekt: Carina Bengs. Maks. rozmiar TV 50”. S222×G49, W197cm. 290.018.72 ,.($36V]DINDSRG79,6NáDGDQHGU]ZLF]NL]DMPXMąPQLHMPLHMVFDSRRWZDUFLXL]DSHZQLDMąáDWZ\GRVWĊSGRSU]HFKRZ\ZDQ\FKSU]HGPLRWyZ)DUEDIROLD0DNVREFLąĪHQLHNJ Maks. rozmiar TV 55”. S150×G48, W41cm. 102.105.35 

(;3(',7]HVWDZQD79GR SU]HFKRZ\ZDQLD,.($36 szafka

1RZRĞü672&.+2/0V]DINDSRG79,- :\UDĨQ\Z]yUVáRMyZQD GUHZQLDQHMRNOHLQLH]RU]HFKDZáRVNLHJRVSUDZLDĪHNDĪG\HJ]HPSODU]]\VNXMH QLHSRZWDU]DOQ\FKDUDNWHU0DNVREFLąĪHQLHNJ0DNVUR]PLDU79´ S160×G40, W50cm. 602.397.15 /,$7253V]DINDSRG79,- Maks. REFLąĪHQLHNJ0DNVUR]PLDU79´6î*:FP %<c6V]DINDSRG79,- 0DNVREFLąĪHQLHNJ0DNVUR]PLDU79 60”. S160×G42, W45cm. 802.277.97 /$&.VWROLNSRG79 Maks. REFLąĪHQLHNJ0DNVUR]PLDU79´6î*:FP (;3(',7]HVWDZQD79GRSU]HFKRZ\ZDQLD Maks. rozmiar TV 55”. S185×G39, W149cm. 702.181.09 :NáDG]GU]ZLDPL,- 101.982.08 9,776-gV]DINDSRG79 0DNVREFLąĪHQLHNJ0DNVUR]PLDU TV 40”. S100×G40,W33cm. 902.175.66 %(67c72)7$720%2]HVWDZ QD79GRSU]HFKRZ\ZDQLD,- :\NRĔF]HQLH]IROLLVWDOFKURPRZDQD S240×G40, W38/192cm. 899.285.91 ,.($36szafka Drzwi z ]DPNLHPXPRĪOLZLąEH]SLHF]QHSU]HFKRZ\ZDQLHFHQQ\FKU]HF]\0DNVREFLąĪHQLHNJ0DNVUR]PLDU79´6î*:FP=HVNDQXMVWURQĊE\GRZLHG]LHüVLĊZLĊFHM
208 Przechowywanie

Przechowywanie 209

01

02

06

07

08

1LHZ\NRฤ”F]RQDVRVQD MHVWQDWXUDOQLHSLฤŠNQD VDPDZVRELHDOHPRฤชHV] Mฤ…WDNฤชHSRPDORZDรผ QDGRZROQ\NRORU

09

01 1RZRฤžรผ STOCKHOLM EXIHW1699,- :\UDฤจQ\Z]yUVรกRMyZQDGUHZQLDQHMRNOHLQLH]RU]HFKDZรกRVNLHJRVSUDZLDฤชHNDฤชG\HJ]HPSODU]]\VNXMH QLHSRZWDU]DOQ\FKDUDNWHU6รฎ*:FP 02 BESTร… VARA ]HVWDZGRSU]HFKRZ\ZDQLD]GU]ZLDPL595,- S120ร—G40, W202cm. 090.044.09 03 1RZRฤžรผ STOCKHOLM witryna 1299,- Witryna wykonana ]WUZDรก\FKPDWHULDรกyZWDNLFKMDNV]NรกRKDUWRZDQHOLWHGUHZQRLPHWDO S90ร—G40, W180cm. 102.397.32 04 DETOLF witryna 199,99 S43ร—G37, W163cm. 101.192.06 05 BILLY UHJDรก159,99 5HJXORZDQHSyรกNLGRVWRVXM RGOHJรกRฤžรผPLฤŠG]\SyรกNDPLGRVZRLFKSRWU]HE6รฎ*:FP 06 EXPEDIT UHJDรก119,99 0RฤชQD]DZLHVLรผQDฤžFLDQLHDOERSRVWDZLรผQDSRGรกRG]HZ\ELHU]VSRVyENWyU\QDMOHSLHMRGSRZLDGDWZRLPSRWU]HERP6รฎ* W79cm. 801.352.98 07 IKEA PS 2012 witryna 1699,- 3yรกNLRUyฤชQHM V]HURNRฤžFLLJรกฤŠERNRฤžFLPLHMVFHQDUyฤชQHR]GRE\GURELD]JLNVLฤ…ฤชNL6รฎ* W200cm. 702.084.45 08 IVAR VHNFMH]SyรกNDPLLV]DINฤ…829,99 5HJXORZDQHSyรกNLGRVWRVXMRGOHJรกRฤžรผPLฤŠG]\SyรกNDPLGRVZRLFKSRWU]HE6รฎ* W179cm. 098.963.77

82999

04

:ZLWU\QLHPRฤชQD ]DPRQWRZDรผRฤžZLHWOHQLH ]LQWHJURZDQHE\ WZRMHQDMSLฤŠNQLHMV]H SU]HGPLRW\SR]RVWDZDรก\ ZฤžZLHWOHUHร€HNWRUyZ

05

10

09 LACK SyรกNDฤžFLHQQD49,99/szt. Malowana. D110ร—G26cm. 501.937.32 10 BILLY NRPELQDFMDUHJDรกyZ]GU]ZLDPL748,98 S240ร—G28/39, W202cm. 198.982.91 11 1RZRฤžรผ STOCKHOLM V]DIND]V]XIODGDPL 1299,- 'U]ZLF]NLLV]XIODG\RWZLHUDMฤ…VLฤŠSU]\GHOLNDWQ\PQDFLฤžQLฤŠFLX0HFKDQL]PRWZLHUDQLDSU]\FLVNRZHJR]DSHZQLDV]DIFHRSรก\ZRZ\NV]WDรกWJDรกNLDQL XFKZ\W\QLHVDSRWU]HEQH2NOHLQD]RU]HFKDZรกRVNLHJRLEHMFRZDQ\OLW\MHVLRQ 3URMHNW2OD:LKOERUJ6รฎ*:FP

11 BILLYUHJDรก

15999 STOCKHOLM V]DIND]V]Xร€DGDPL

1299,-

1DSรก\WV]\FKSyรกNDFK SRXNรกDGDMNVLฤ…ฤชNLDQD JรกฤŠEV]\FK]DV]NODQ\PL GU]ZLDPLXVWDZSU]HG PLRW\NWyUHFKFHV] RFKURQLรผSU]HGNXU]HP

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

03

IVARVHNFMH ]SyรกNDPLLV]DINฤ…


210 Przechowywanie

01

Przechowywanie 211

02

06

03

07

04

08

โ€ž ,QVSLUDFMฤ…GODZLWU\Q\)$%5,.g5E\รก\ SU]HP\VรกRZHPHEOH]SRF]ฤ…WNX;;ZLHNX PLQV]DINLOHNDUVNLH7RWUZDรก\PHEHONWyU\ ZUฤŠF]HPDQXMHVROLGQRฤžFLฤ…DGHOLNDWQLH ]DRNUฤ…JORQHQDURฤชQLNLVSUDZLDMฤ…ฤชHSLฤŠNQLH VLฤŠSUH]HQWXMH Nike Karlsson, projektant

LIATORP UHJDรกV]W

38,-/mies.

โ€

01 ISALA szafka 699,- 'ZLHUHJXORZDQHSyรกNLGRVWRVXMRGOHJรกRฤžรผPLฤŠG]\ SyรกNDPLGRVZRLFKSRWU]HE0DORZDQD6รฎ*:FP 02 1RZRฤžรผ HEMNES szafka z drzwiami szklanymi/panelowymi 799,%HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQDV]NรกRKDUWRZDQH3URMHNW &DULQD%HQJV6รฎ*:FP 03 BORGSJร– zestaw do przechowywania ze szklanymi drzwiami 1119,96 3URMHNW&DULQD%HQJV 6รฎ*:FP

.XSXMQDUDW\3U]\VWฤŠSQLHVSUDZQLHLRGUฤŠNL3รกDWQRฤžรผUR]รกRฤชRQD QDPLHVLฤŠF\3DWU]VWU

FABRIKร–R witryna

699,-

09

05

HEMNESUHJDรก

VITTSJร–UHJDรก

45998

04 1RZRฤžรผ FABRIKร–R witryna 699,- 3yรกNLZZLWU\QLHVฤ…UHJXORZDQH PRฤชQDรกDWZRGRVWRVRZDรผRGOHJรกRฤžรผPLฤŠG]\SyรกNDPLGRUR]PLDUXSU]HFKRZ\ZDQ\FKSU]HGPLRWyZ6รฎ*:FP&LHPQRV]DU\ 05 VITTSJร– UHJDรก459,98 6WDOSURV]NRZDQDV]NรกRKDUWRZDQHZ\NRฤ”F]HQLH ]IROLL3URMHNW-RKDQ.URRQ6รฎ*:FP&]DUQREUฤ…]RZ\ 06 LIATORP UHJDรก1299,-/szt. 3URMHNW&DULQD%HQJV6รฎ*:FP %LDรก\ 07 STORNร„S kredens 999,99 5HJXORZDQDSyรกNDGRVWRVXMRGOHJรกRฤžรผPLฤŠG]\SyรกNDPLGRVZRLFKSRWU]HE%DUZLRQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD3URMHNW&DULQD%HQJV6รฎ*:FP6]DUREUฤ…]RZ\ 08 HEMNES UHJDรก499,- :NRPSOHFLHSyรกNDVWDรกDLUHJXORZD QH%HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD6รฎ*:FP6]DUREUฤ…]RZ\ Szafka z drzwiami szklanymi/panelowymi 1199,6รฎ*:FP 09 OLOFSTORP V]DINDฤžFLHQQD599,6]DINDPDWU]\UHJXORZDQHSyรกNLPRฤชHV]รกDWZRGRVWRVRZDรผMฤ…GRUyฤชQ\FK SRWU]HE3URMHNW0DUFXV$UYRQHQ6รฎ*:FP&]DUQ\

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

499,-


212 Komody

Komody 213

02

01

03 1LHZ\NRฤ”F]RQHOLWH GUHZQRPRฤชQD SRODNLHURZDรผ ]DEHMFRZDรผOXE SRPDORZDรผ Z]DOHฤชQRฤžFL od preferencji.

10

11 MALMNRPRGD]V]Xร€DGDPL

17999 RAST komoda ]V]Xร€DGDPL

04

05

STOCKHOLM NRPRGD]V]Xร€DGDPL

1399,06

01 MANDAL komoda z 6 szufladami 699,- Lakierowana bezbarwnie lita brzoza, malowana. S139ร—G48, W79cm. 001.763.20 02 BIRKELAND komoda z 6 szufladami 999,- 3รก\QQLHZ\VXZDQHV]XIODG\]EORNDGฤ…6รฎ* W91cm. 401.901.40 03 HEMNES komoda z 3 szufladami 399,99 BejcowaQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD6รฎ*:FP 04 HEMNES komoda z 6 szufladami 649,- Bejcowana, lakierowana bezbarZQLHOLWDVRVQD6รฎ*:FP 05 1RZRฤžรผ STOCKHOLM komoda z 4 szufladami 1399,- :]yUVรกRMyZQDGUHZQLDQHMRNOHLQLH]RU]HFKD ZรกRVNLHJRVSUDZLDฤชHNDฤชG\HJ]HPSODU]]\VNXMHQLHSRZWDU]DOQ\FKDUDNWHU 6รฎ*:FP 06 MALM komoda z 6 szufladami 399,99 %HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHRNOHLQDGฤŠERZD6รฎ* W123cm. 601.786.13 07 SELJE stolik nocny 99,95 :V]XIODG]LHMHVW PLHMVFHQDSU]HGรกXฤชDF]GRรกDGRZDUHN6WDOSURV]NRZDQD6รฎ*:FP 902.432.78 08 MALM komoda z 3 szufladami 229,99 3รก\QQLHZ\VXZDQH V]XIODG\]EORNDGฤ…6รฎ*:FP 09 VETTRE stolik nocny 179,99 6WDOSURV]NRZDQD6รฎ*:FP

09

79,12

'HOLNDWQLHGRP\NDMฤ…FH VLฤŠV]Xร€DG\SRPRJฤ… w porannych SU]\JRWRZDQLDFK EH]EXG]HQLDSR]RVWDรก\FK domownikรณw.

13

14

VETTRE stolik nocny

07

08

:ฤžURGNXWHJRVWROLND PRฤชHV]SRGรกDGRZDรผ WHOHIRQOXEWDEOHW 9(775(MHVWJRWRZ\ VWDZLรผF]RรกRNDEORP 10 RAST komoda z 3 szufladami 79,- 1LHZ\NRฤ”F]RQDOLWDVRVQD6รฎ*:FP 11 MALM komoda z 3 szufladami 179,99 0RฤชQDX]XSHรกQLรผ ]HVWDZHPSRMHPQLNyZ6.8%%G]LฤŠNLF]HPXรกDWZLHMXWU]\PDV]SRU]ฤ…GHNZV]XIODGDFK6รฎ*:FP%LDรก\ 12 SVEIO komoda z 5 szufladami 799,- 3รก\QQLHZ\VXZDQDV]XIODGD]EORNDGฤ…3URMHNW6LJJD+HLPLV6รฎ*:FP%LDรก\ 13 FJELL komoda z 4 szufladami 799,- 6]XIODGDPD Z\MPRZDQ\ZNรกDGZNWyU\PPRฤชQDSU]HFKRZ\ZDรผZV]\VWNLHGURELD]JL/LWDVRVQD3URMHNW7&KULVWHQVHQ./HJDDUG6รฎ*:FP 14 BRIMNES komoda z 4 szufladami 379,- 3รก\QQLHZ\VXZDQHV]XIODG\]EORNDGฤ…:\NRฤ”F]HQLH]IROLLV]NรกRKDUWRZDQH3URMHNW.+DJEHUJ0+DJEHUJ 6รฎ*:FP%LDรก\

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

17999


214 Szafy

Szafy 215

02

03

04

05

6WZyU]V]DIฤŠZVDPUD]GODVLHELH 3$;WRV\VWHPV]DIGRVWฤŠSQ\FKZZLHOXUR]PLDUDFK]GU]ZLDPLZUyฤชQ\FKVW\ODFK LPQyVWZHPRSFMLZ\SRVDฤชHQLDZHZQฤŠWU]QHJR']LฤŠNLWHPXNDฤชG\]QDMG]LHWXWDMV]DIฤŠ GRSDVRZDQฤ…GRGRVWฤŠSQHMSU]HVWU]HQLVZRMHJREXGฤชHWXXEUDฤ”RUD]RF]\ZLฤžFLHVW\OX LZ\VWURMXZGRPX2EHMU]\MZLฤŠFHMNRPELQDFMLV]DI3$;L]DSODQXMVZRMฤ… ZรกDVQฤ…V]DIฤŠQD,.($SOSODQRZDQLH 01

01 :LฤŠFHMSRSUDZHMVWURQLH6.8%%SXGHรกNR]SU]HJURGDPL 3RPDJDXSRU]ฤ…GNRZDรผVNDUSHWNLSDVNLELฤชXWHULฤŠZV]XIODG]LHOXEV]DILH SROLHVWHUSODVWLNSROLSURS\OHQRZ\6รฎ*:FP%LDรก\ .203/(0(17ZLHV]DNQDVSRGQLH85 ']LฤŠNLSRZรกRFHDQW\SRฤžOL]JR ZHMXEUDQLDSR]RVWDMฤ…QDVZRLPPLHMVFX6WDOSURV]NRZDQDรฎFP%HฤชR Z\.203/(0(17V]XIODGD75V]W 0DORZDQDรฎFP %LDรก\%$*,6ZLHV]DNV]WSODVWLNSROLSURS\OHQRZ\ %LDรก\3$;+$69,.V]DID]Z\SRVDฤชHQLHPZHZQฤŠWU]Q\P 2075 'U]ZLSU]HVXZDQH]DMPXMฤ…SRRWZDUFLX]QDF]QLHPQLHMPLHMVFDQLฤช VWDQGDUGRZHGU]ZL0LQZ\VRNRฤžรผVXILWXFP0DORZDQDZ\NRฤ”F]HQLH] IROLL6รฎ*:FP%LDรก\+DVYLNF]HUZRQ\ 07 1RZRฤžรผ 3$;%(5*6)-25'V]DID]Z\SRVDฤชHQLHPZHZQฤŠWU]Q\P2175 'U]ZL SU]HVXZDQH]DMPXMฤ…SRRWZDUFLX]QDF]QLHPQLHMPLHMVFDQLฤชVWDQGDUGR ZHGU]ZL0LQZ\VRNRฤžรผVXILWXFP0DORZDQDZ\NRฤ”F]HQLH]IROLL 6รฎ*:FP%LDรก\%HUJVIMRUGELDรก\

06

Bezpล‚atna gwarancja

10 lat

Szafy PAX PDMฤ…EH]SรกDWQฤ… OHWQLฤ…JZDUDQFMฤŠ ลน:LฤŠFHMQDVWU

:\SRVDฤชHQLHZHZQฤŠWU]QHZOLF]RQHZFHQฤŠV]DIQD]GMฤŠFLDFK L ZLGRF]QHQD]GMฤŠFLX -HGHQGUฤ…ฤชHNQDXEUDQLD.203/(0(17 FPMHGHQGUฤ…ฤชHNQDXEUDQLD.203/(0(17FPMHGHQZLHV]DNQD VSRGQLH.203/(0(17รฎFPSLฤŠรผV]XIODG.203/(0(17รฎรฎFP SyรกNL3$;รฎFPLV]HฤžรผSyรกHN3$;รฎFP'RGDWNRZHDNFHVRULD VSU]HGDZDQHVฤ…RVREQR

07

3$;+$69,.szafa ]Z\SRVDฤชHQLHPZHZQฤŠWU]Q\P

3$;%(5*6)-25'szafa ]Z\SRVDฤชHQLHPZHZQฤŠWU]Q\P


216 Szafy

Szafy 217

01

04 SKUBB SRMHPQLNQDEXW\

V]W

'RSDVXMZQฤŠWU]HV]DI\ GRVZRLFKSRWU]HESU]\ SRPRF\HOHPHQWyZ Z\SRVDฤชHQLD ZHZQฤŠWU]QHJR KOMPLEMENT.

01 KOMPLEMENT ZLHV]DNZLHORIXQNF\MQ\ 100% polipropylen. =DMPXMHPDรกRPLHMVFDDPLHฤžFLDฤชUyฤชQ\FKGURELD]JyZV]DOHSDVNL NUDZDW\%LDรก\ 3RSU]HGQLDFHQD :\SRVDฤชHQLHZHZQฤŠWU]QHZOLF]RQHZFHQฤŠV]DIQD]GMฤŠFLDFK i 03: -HGHQGUฤ…ฤชHNQDXEUDQLD.203/(0(17FPMHGHQNRV]GUXFLDQ\ .203/(0(17รฎรฎFPV]HฤžรผNRV]\GUXFLDQ\FK.203/(0(17 รฎรฎFPSyรกNL3$;รฎFPLSyรกHN3$;รฎFP02 PAX HASVIK V]DID]Z\SRVDฤชHQLHPZHZQฤŠWU]Q\P1530 'U]ZLSU]HVXZDQH]DMPXMฤ…SRRWZDUFLX]QDF]QLHPQLHMPLHMVFDQLฤชVWDQGDUGRZHGU]ZL0LQ Z\VVXILWXFP6รฎ*:FP,PLWDFMDGฤŠEXEHMFRZDQDQD ELDรกR+DVYLNELDรก\03 PAX ILSENG V]DID]Z\SRVDฤชHQLHP ZHZQฤŠWU]Q\P2080 'U]ZLSU]HVXZDQH]DMPXMฤ…SRRWZDUFLX]QDF]QLH PQLHMPLHMVFDQLฤชVWDQGDUGRZHGU]ZL0LQZ\VVXILWXFP6รฎ* :FP,PLWDFMDGฤŠEXEHMFRZDQDQDELDรกR,OVHQJRNOHLQDGฤŠERZDEHMFRZDQDQDELDรกR 3RSU]HGQLDFHQD 8VรกXJDNRPSOHWRZDQLDLWUDQVSRUWXPHEOLSDWU]VWU

02

03

04 SKUBB SRMHPQLNQDEXW\V]W']LฤŠNLSU]H]URF]\VWHPXRNLHQNX ZLGDรผ]DZDUWRฤžรผSXGHรกND=DPNQLฤŠFLHQDU]HSXรกDWZLDRWZLHUDQLHL]DP\NDQLH SROLHVWHUSODVWLNSROLSURS\OHQRZ\6รฎ*:FP%LDรก\ :\SRVDฤชHQLHZHZQฤŠWU]QHZOLF]RQHZFHQฤŠV]DIQD]GMฤŠFLDFK 05 i 06: -HGQDZHZQฤŠWU]QDNRPRGD.203/(0(17รฎรฎFPMHGHQ GRGDWNRZ\GUฤ…ฤชHNQDXEUDQLD.203/(0(17ยฑFPGZDGUฤ…ฤชNLQDXEUDQLD .203/(0(17FPLSyรกNL3$;รฎFP05 PAX AULI szafa z wypo VDฤชHQLHPZHZQฤŠWU]Q\P2060 'U]ZLSU]HVXZDQH]DMPXMฤ…SRRWZDUFLX ]QDF]QLHPQLHMPLHMVFDQLฤชVWDQGDUGRZHGU]ZL0LQZ\VRNRฤžรผVXILWXFP 6รฎ*:FP&]DUQREUฤ…]RZ\$XOLV]NรกROXVWU]DQH 3RSU]HGQLDFHQD 06 PAX ILSENG V]DID]Z\SRVDฤชHQLHPZHZQฤŠ WU]Q\P2110 'U]ZLSU]HVXZDQH]DMPXMฤ…SRRWZDUFLX]QDF]QLHPQLHM PLHMVFDQLฤชVWDQGDUGRZHGU]ZL0LQZ\VRNRฤžรผVXILWXFP6รฎ* :FP&]DUQREUฤ…]RZ\,OVHQJRNOHLQDMHVLRQRZDEHMFRZDQDQDF]DUQREUฤ…]RZR 3RSU]HGQLDFHQD

05

PAX HASVIK szafa ]Z\SRVDฤชHQLHPZHZQฤŠWU]Q\P

PAX ILSENG szafa ]Z\SRVDฤชHQLHPZHZQฤŠWU]Q\P

0RฤชHV]GRZROQLHรกฤ…F]\รผ SDQHOHGU]ZLSU]HVXZDQ\FK ZUyฤชQ\FKNRORUDFKOXE GRGDรผSDQHOOXVWU]DQ\

06

PAX AULI szafa ]Z\SRVDฤชHQLHPZHZQฤŠWU]Q\P

PAX ILSENG szafa ]Z\SRVDฤชHQLHPZHZQฤŠWU]Q\P

/XVWU]DQHGU]ZLSU]HVXZDQH WRฤžZLHWQ\SRP\VรกGRQLHZLHONLFK Zฤ…VNLFKSU]HVWU]HQL1LH]DMPXMฤ… GXฤชRPLHMVFDSRRWZDUFLXDOXVWUD RSW\F]QLHSRZLฤŠNV]DMฤ…ZQฤŠWU]H


218 Szafy

Szafy 219

01

04 SKUBBSRMHPQLN

4999V]W 'RSDVXMZQฤŠWU]H szafy do swoich SRWU]HESU]\ SRPRF\HOHPHQWyZ Z\SRVDฤชHQLD ZHZQฤŠWU]QHJR KOMPLEMENT.

01 SKUBB SRMHPQLN49,99V]WDopasowane rozmiarem do obudowy V]DI\3$;RJรกฤŠERNRฤžFLFP8FKZ\W\]RE\GZXVWURQXรกDWZLDMฤ…Z\MPRZDQLH SRMHPQLNDSROLHVWHUSODVWLNSROLSURS\OHQRZ\6รฎ*:FP &]DUQ\ :\SRVDฤชHQLHZHZQฤŠWU]QHZOLF]RQHZFHQฤŠV]DIQD]GMฤŠFLDFK i 03: -HGHQGUฤ…ฤชHNQDXEUDQLD.203/(0(17FPVWDQGDUGRZ\FK]DZLDVyZ.203/(0(17MHGHQNRV]GUXFLDQ\.203/(0(17รฎรฎFPV]Hฤžรผ NRV]\GUXFLDQ\FK.203/(0(17รฎรฎFPSyรกNL3$;รฎFPLSyรกNL 3$;รฎFP*DรกNLXFKZ\W\LDNFHVRULDGRGDWNRZHVSU]HGDZDQHVฤ…RVREQR 02 PAX BALLSTAD V]DID]Z\SRVDฤชHQLHPZHZQฤŠWU]Q\P1030,- 0LQ Z\VRNRฤžรผVXILWXFP:\NRฤ”F]HQLH]IROLL6รฎ*:FP%LDรก\ %DOOVWDGELDรก\ 03 PAX OKSVOLL/VIKEDAL V]DID]Z\SRVDฤชHQLHPZHZQฤŠWU]Q\P1315,- 0LQZ\VRNRฤžรผVXILWXFP:\NRฤ”F]HQLH ]IROLL6รฎ*:FP%LDรก\2NVYROO9LNHGDO

02

03

PAX BALLSTAD szafa ]Z\SRVDฤชHQLHPZHZQฤŠWU]Q\P

1030,-

04 KOMPLEMENT wysuwany GUฤ…ฤชHNQDXEUDQLD15,- 3DVXMHGRREXGRZ\ V]DI\3$;RJรกฤŠERNRฤžFLFP6WDOSURV]NRZDQD0DNVREFLฤ…ฤชHQLHNJ %HฤชRZ\ :\SRVDฤชHQLHZHZQฤŠWU]QHZOLF]RQHZFHQฤŠV]DIQD]GMฤŠFLDFK 05 i 06 -HGHQZ\VXZDQ\GUฤ…ฤชHNQDXEUDQLD.203/(0(17FPWU]\NRV]H GUXFLDQH.203/(0(17รฎรฎFPLSyรกHN3$;รฎFP*DรกNLXFKZ\W\ LDNFHVRULDGRGDWNRZHVSU]HGDZDQHVฤ…RVREQR'ZDGUฤ…ฤชNLQDXEUDQLDLSyรกND VWDQRZLฤ…Z\SRVDฤชHQLHVWDรกHUDP\QDURฤชQHM 05 PAX RISDAL V]DIDQDURฤชQD]Z\SRVDฤชHQLHPZHZQ1795,- 3รก\WND UDPDGRVNRQDรกDGRPDรก\FKSU]HVWU]HQL0LQZ\VRNRฤžรผVXILWXFP :\NRฤ”F]HQLH]IROLLEHMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD 6รฎ*:FP%LDรก\5LVGDOฤชyรกW\ 06 PAX BIRKELAND V]DIDQDURฤชQD]Z\SRVDฤชHQLHPZHZQ,3รก\WNDUDPDGRVNRQDรกDGRPDรก\FKSU]HVWU]HQL0LQZ\VRNRฤžรผVXILWX FP:\NRฤ”F]HQLH]IROLLEHMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD 6รฎ*:FP%LDรก\%LUNHODQGPDWRZHV]NรกR

06

05

PAX OKSVOLL/VIKEDAL V]DID]Z\SRVDฤชHQLHPZHZQ

1315,-

'U]ZLOXVWU]DQHQLH W\ONRVSHรกQLDMฤ… SRGZyMQฤ…IXQNFMฤŠ DOHUyZQLHฤชRSW\F]QLH SRZLฤŠNV]DMฤ…QLHZLHONLH SRPLHV]F]HQLD

PAX RISDAL V]DIDQDURฤชQD ]Z\SRVDฤชHQLHPZHZQ

PAX BIRKELAND V]DIDQDURฤชQD ]Z\SRVDฤชHQLHPZHZQ

1795,-

1845,-


3U]HFKRZ\ZDQLHRG]LHฤช\

3U]HFKRZ\ZDQLHRG]LHฤช\

%586$/,V]DIDGU]ZLRZD.1$33(5 lustro

 +(01(6 szafa z drzwiami przesuwanymi

 

Drzwi przesuwane QLH]DMPXMฤ…PLHMVFD po otwarciu. Szafa wykonana z litego GUHZQDZ\WU]\PDรกHJR QDWXUDOQHJRPDWHULDรกX1RZRฤžรผ%586$/,V]DIDGU]ZLRZD,- 'U]ZLOXVWU]DQHWRRV]F]ฤŠ GQRฤžรผPLHMVFDQLHSRWU]HEXMHV]GRGDWNRZHJROXVWUDNWyUH]DMPRZDรกRE\PLHM VFHQDSRGรกRG]H:NRPSOHFLHSyรกNLUHJXORZDQHLGUฤ…ฤชNLQDXEUDQLD:\NRฤ” F]HQLH]IROLLV]NรกROXVWU]DQH3URMHNW7&KULVWHQVHQ./HJDDUG6รฎ* :FP%LDรก\)-(//V]DIDGU]ZLRZD,- :NRPSOH FLHGUฤ…ฤชNLQDXEUDQLDKDF]\NLLV]\QDQDDNFHVRULD/LWDVRVQD3URMHNW 7&KULVWHQVHQ./HJDDUG6รฎ*:FP672/0(1 VHNFMH,- 0RฤชQDSU]\PRFRZDรผGRฤžFLDQ\OXEGRVXILWX3URV]NRZDQH DOXPLQLXPPDORZDQH6รฎ*:ยฑFP%LDรก\ 6789$NRPELQDFMD]GU]ZLDPLV]XIODGDPL,- :V]\VWNLHHOHPHQW\ VSU]HGDZDQHVฤ…RVREQRZLฤŠFPRฤชHV]VWZRU]\รผNRPELQDFMฤŠGRSDVRZDQฤ…GR SRWU]HELGRZROQLHMฤ…]PLHQLDรผ)ROLDPDORZDQD3URMHNW(EED6WUDQGPDUN 6รฎ*:FP%LDรก\]LHORQ\ %5(,0szafa ,-V]W =GHMPRZDQDWNDQLQDNWyUฤ…PRฤชQDSUDรผZSUDOFHSROLHVWHUVWDOSURV]NR ZDQD3URMHNW.+DJEHUJ0+DJEHUJ6รฎ*:FP%LDรก\ 3RSU]HGQLDFHQD

%5(,0 szafa

szt. +(01(6szafa z drzwiami przesuwanymi ,- :NRPSOHFLHGUฤ…ฤชHN QDXEUDQLDSyรกNDVWDรกDLSyรกNDUHJXORZDQD%HMFRZDQDODNLHURZDQD EH]EDUZQLHOLWDVRVQD3URMHNW&DULQD%HQJV6รฎ*:FP&]HUZRQ\ 1RZRฤžรผ0259,.szafa ,- :NRPSOHFLHSyรกNLUHJXOR ZDQHLGUฤ…ฤชNLQDXEUDQLD:\NRฤ”F]HQLH]IROLLV]NรกROXVWU]DQH3URMHNW. +DJEHUJ0+DJEHUJ6รฎ*:FP&]DUQREUฤ…]RZ\ 1RZRฤžรผ.1$33(5OXVWURVWRMฤ…FH 6]NรกROXVWU]DQHVWDOSURV] NRZDQD=W\รกXGUฤ…ฤชHNLKDF]\NLQDXEUDQLD3URMHNW1&RUWROH]]LV':DKO 6[*:FP%LDรก\+(01(6V]DIDGU]ZLRZD ,- :NRPSOHFLHSyรกNLUHJXORZDQHLGUฤ…ฤชNLQDXEUDQLD%HMFRZDQD ODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD6รฎ*:FP6]DUREUฤ…]RZ\ 3RSU]HGQLDFHQD$/*27V]\QDฤžFLHQQD]GUฤ…ฤชNLHP LSyรกNฤ…QDEXW\,- $/*27PRฤชQDXPLHฤžFLรผZNDฤชG\PPLHMVFXZPLHV] NDQLXQDZHWZรกD]LHQFHLLQQ\FKZLOJRWQ\FKSRPLHV]F]HQLDFKF]\QDNU\W\FK EDONRQDFK:\NRฤ”F]HQLH]IROLLVWDOSURV]NRZDQD6รฎ*:FP%LDรก\ 


222 Przechowywanie obuwia

Przechowywanie obuwia 223

01

02

'RUHJDรกX%,//<GRGDM V]NODQHSyรกNLLGU]ZL E\]DSUH]HQWRZDรผ VZRMฤ…ERJDWฤ…NROHNFMฤŠ REXZLDLFKURQLรผMH SU]HG]DNXU]HQLHP

BILLYUHJDรก]H V]NODQ\PLGU]ZLDPL

74999

05

03

06 LUSTIFIKSyรกND QDF]DSNLEXW\

MULIG wieszak na ubrania

1999

99

24

:V]DยฟHZFDOH nie trzeba SU]HFKRZ\ZDรผ XEUDฤ” 7DGXฤชDV]DID na obuwie SRZVWDรกD ]REXGRZ\ szafy PAX RJรกฤŠERNRฤžFL FPLSyรกHN QDEXW\

07

05 LUSTIFIK SyรกNDQDF]DSNLEXW\ 0RฤชQDXฤช\ZDรผMDNRSyรกNฤŠ QDF]DSNLOXEEXW\Z]DOHฤชQRฤžFLRGSRWU]HE6WDOLSODVWLN3URMHNW+HQULN 3UHXW]6รฎ*:FP6UHEUQ\F]DUQ\ 06 TJUSIG รกDZND z miejscem na buty 0LHMVFHQDPLQSDUEXWyZ0DORZDQHOLWH WZDUGHGUHZQRVWDOQLHUG]HZQD3URMHNW+HQULN3UHXW]0DNVREFLฤ…ฤชHQLH NJ6รฎ*:FP%LDรก\+(01(6szafka na buty ]SU]HJUyGNDPL :NDฤชGHMSU]HJUyGFHVฤ…GZDU]ฤŠG\]PLHMVFHP QDZLฤŠFHMSDUEXWyZ0LHMVFHQDPLQSDUEXWyZ0DORZDQD3URMHNW. +DJEHUJ0+DJEHUJ6รฎ*:FP%LDรก\*5(9%b&. V]DINDQDEXW\]SU]HJUyGNDPL 0LHMVFHQDPLQSDUEXWyZ :\NRฤ”F]HQLH]IROLL6รฎ*:FP3DW\QRZDQD 09 SKUBB pojemniki na buty V]W'RSDVRZDQHUR]PLDUHPGRREXGRZ\V]DI\ 3$;RJรกฤŠERNRฤžFLFPSROLHVWHUSODVWLNSROLSURS\OHQRZ\6รฎ* :FP%LDรก\ 10 ,.($36รกDZD]PLHMVFHPQDEXW\ V]W 0DORZDQDOLWDVRVQD6รฎ*:FP1LHELHVNL &]DUQ\

08

09

04

10

โ€ž 7RMHGQRF]HฤžQLHSyรกND QDEXW\LรกDZNDQD

BISSA szafka na buty ]SU]HJUyGNDPL

7999

Pojemniki SKUBB RWZLHUDVLฤŠRG SU]RGXZLฤŠFQLHPXVLV] ]HVWDZLDรผZV]\VWNLFK E\Z\Mฤ…รผEXW\]VDPHJR GRรกX

NWyUHMPRฤชQDSU]\VLฤ…ฤžรผ 'RFHQLฤ…Mฤ…PDรกHG]LHFL LRVRE\VWDUV]H$JG\ MHGQDQLHZ\VWDUF]\ ฤžPLDรกRXVWDZNLOND RERNVLHELH

โ€

)UDQFLV&D\RXHWWHSURMHNWDQW

SKUBBSRMHPQLNLQDEXW\V]W

01 BILLY UHJDรก]HV]NODQ\PLGU]ZLDPL S80ร—G28, W202cm. &]DUQREUฤ…]RZ\ 02 MULIG wieszak na ubrania 0RฤชQD Xฤช\ZDรผZZLOJRWQ\FKSRPLHV]F]HQLDFKQSZรกD]LHQFHOXEQDNU\W\P EDONRQLH6WDOSURV]NRZDQD3URMHNW+HQULN3UHXW]0DNVREFLฤ…ฤชHQLHNJ 6รฎ*:FP%LDรก\ 03 PAX OKSVOLL szafa z wyposaฤชHQLHPZHZQฤŠWU]Q\P485 3รก\WNDUDPDGRVNRQDรกDGRPDรก\FKSU]HVWU]HQL*DรกNLLXFKZ\W\VSU]HGDZDQHVฤ…RVREQH:\NRฤ”F]HQLH]IROLLEDUZLRQD ODNLHURZDQDEH]EDUZQLHRNOHLQDVRVQRZD6รฎ*:FP%LDรก\ 2NVYROORNOHLQDVRVQRZD%H]SรกDWQDOHWQLDJZDUDQFMD 04 BISSA V]DINDQDEXW\]SU]HJUyGNDPL 0RฤชQDรกDWZRGRSDVR ZDรผZ\VRNRฤžรผSU]HJUyGHNGRUyฤชQ\FKURG]DMyZREXZLDZ\VWDUF]\Z\Mฤ…รผOXE SU]HVXQฤ…รผSU]HJUyGNL3รก\WDZLyURZDZ\NRฤ”F]HQLH]IROLL3URMHNW6DUDK )DJHU6รฎ*:FP%LDรก\ -HV]F]HZLฤŠFHMSRP\VรกyZ QDSU]HFKRZ\ZDQLH]QDMG]LHV]ZVNOHSLH,.($

3999


3RMHPQLNLLSXGHรกND

3RMHPQLNLLSXGHรกND3RFKRG]ฤ…F\Z ]UHF\NOLQJXODPLQRZDQ\ NDUWRQLSROLHVWHU

:V]\VWNLHPDWHULDรก\Vฤ…SLฤŠNQH WHNWXUD ]PDNXODWXU\

=UyZQRZDฤชRQ\UR]ZyMMHVWQDWXUDOQ\PHOHPHQWHPSURFHVXSURMHNWRZDQLDQDV]\FK SURGXNWyZRGVDPHJRSRF]ฤ…WNX'ODWHJRZ\ELHUDMฤ…FSURGXNWNWyU\FLVLฤŠSRGRED PRฤชHV]PLHรผSHZQRฤžรผฤชHWRGREU\Z\EyUUyZQLHฤชGODฤžURGRZLVND

:\NRQDQ\]WUDZ\ PRUVNLHM

/DPLQRZDQDWHNWXUD SRFKRG]LZ ]UHF\NOLQJX

.9,775$SXGHรกNR ]SRNU\ZNฤ…11V]W

 61,.$SRMHPQLN ]SRNU\ZNฤ…V]W

.$67$1-(1g7PLVND

:\NRQDQ\ ]ZรกyNLHQ EDQDQRZFD

13

:\NRQDQ\ ]OLWHJRGUHZQD WRSROLLVRVQ\

&KRรผZ\JOฤ…GDMฤ…MDNE\ ]URELRQRMH]MXW\ SRMHPQLNLZ\NRQDQR Z]PDNXODWXU\

 :\NRQDQD]KLDF\QWD ZRGQHJRLUDWWDQX :\NRQDQH]OLWHMEU]R]\ RGQDZLDOQHJRVXURZFD NWyU\QDGDMHVLฤŠ GRUHF\NOLQJX1RZRฤžรผ61,.$SRMHPQLN]SRNU\ZNฤ…V]W:NRPSOHFLHPDรกHSRMHPQLNL [[FP LMHGHQGXฤช\ [[FP ยฑ.9,775$SXGHรกND]SRNU\ZNDPL3DVXMฤ…GRUHJDรกyZ%(67c *LFP LUHJDรกX%,//< *FP ']LฤŠNLGRรกฤ…F]RQ\PXFKZ\WRPQDHW\NLHWNL]DZV]H PDV]SHรกHQSRJOฤ…GQDWRFR]QDMGXMHVLฤŠZฤžURGNX3URMHNW$QQD6DODQGHU3XGHรกNR]SRNU\ZNฤ…V]W6รฎ*:FP3XGHรกNR ]SRNU\ZNฤ…6รฎ*:FP3XGHรกNR]SRNU\ZNฤ…6รฎ*:FP)g5+g-$SXGHรกNRV]W 8SRU]ฤ…GNXMRรกyZNLQRฤช\F]NLLSฤŠG]HONLSU]\SRPRF\GRรกฤ…F]RQ\FKSU]HJUyGHNNWyUHSU]HG]LHOฤ…SXGHรกNRQDPQLHMV]HF]ฤŠฤžFL:NRPSOHFLHSXGHรกND [[FP SXGHรกNR [[[P LSRNU\ZNDWDFND [[FP .9,775$SXGHรกNR]SRNU\ZNฤ…6รฎ*:FP .9$519,.SXGHรกNRV]W5R]PLDU\V]W ฤžUHGQFPZ\VFP V]W ฤžUHGQFPZ\VFP LV]W ฤžUHGQFPZ\VFP :\NRQDQH Z ]PDNXODWXU\

.$66(77SXGHรกNR ]SRNU\ZNฤ…V]W:\NRQDQ\ ]OLฤžFLSDOP\ NRNRVRZHM

3$//5$SXGHรกNR]SRNU\ZNฤ…V]W:NRPSOHFLHPDรกH SXGHรกND [[FP ฤžUHGQLH [[FP LGXฤชH [[FP .1,36$NRV]'RSDVRZDQ\UR]PLDUHPGRUHJDรกyZ (;3(',76รฎ*:FP1RZRฤžรผ3,1*/$SXGHรกNR ]SRNU\ZNฤ…V]W3XGHรกNRPRฤชQDZ\NRU]\VWDรผGRSU]HFKRZ\ZDQLD OXESU]HQRV]HQLDFLฤŠฤชV]\FKSU]HGPLRWyZSRQLHZDฤชPDZ]PRFQLRQHGQR 6รฎ*:FP.$67$1-(1g7PLVND3URMHNW 'DYLG:DKO:FP3-b6NRV]0RฤชQD]รกRฤช\รผ QDSรกDVNRNLHG\]QLHJRQLHNRU]\VWDV]RV]F]ฤŠGQRฤžรผPLHMVFD'RSDVRZDQ\ UR]PLDUHPGRUHJDรกyZ(;3(',76รฎ*:FP1RZRฤžรผ .1$55$NRV]3DVXMHGRUHJDรกyZQDNVLฤ…ฤชNLLV]DIHN+(01(63URMHNW &DULQD%HQJV6รฎ*:FP.$66(77SXGHรกNR] SRNU\ZNฤ…V]W3XGHรกNRLGHDOQLHQDGDMHVLฤŠGRSU]HFKRZ\ZDQLDSรก\W '9' SRPLHฤžFLSรก\W JLHUรกDGRZDUHNSLORWyZOXEDNFHVRULyZQDELXUNR 6รฎ*:FP.277(%2NRV]'RSDVRZDQ\ UR]PLDUHPGRUHJDรกyZ(;3(',76รฎ*:FP


226 Segregowanie odpadรณw

Segregowanie odpadรณw 227

06

07

01

3U]HWZDU]DMFRVLฤŠW\ONRGD -HGQ\P]QDMSURVWV]\FKVSRVREyZE\]URELรผFRฤžGREUHJRGODQDWXU\MHVW VHJUHJRZDQLHRGSDGyZLUHF\NOLQJ=HEUDOLฤžP\WXWDMNLONDSRP\VรกyZ G]LฤŠNLNWyU\PVWDQLHVLฤŠWRFRG]LHQQ\PQDZ\NLHPZGRPX

08

DIMPAWRUE\GR sortowania odpadรณw

1999 04

02

03 SAMLASRMHPQLNO

799/V]W 05 :SRMHPQLNDFK6$0/$PRฤชHV] SU]HFKRZDรผVWDUHF]DVRSLVPD NWyUHZSU]\Sรก\ZLHNUHDW\ZQRฤžFLSRVรกXฤชฤ…FLGRVWZRU]HQLD F]HJRฤžFLHNDZHJR

01โ€“05 SAMLA seria Plastik polipropylenowy. Projekt: Mia Gammelgaard. 01 3RMHPQLN S28ร—G19, W14cm. 5l. 701.029.72 3RNU\ZNDSRMHPQLND O 101.103.00 02 3RMHPQLNV]W S39ร—G28, W28cm. 22l. 801.029.76 3RNU\ZNDSRMHPQLNDOV]W 501.102.99 03 3RMHPQLNV]W S39ร—G28, W14cm. 11l. 401.029.78 Poprzednia cena 9,99 3RNU\ZNDSRMHPQLNDOV]W 501.102.99 04 3RMHPQLN V]W S57ร—G39, W28cm. 45l. 301.029.74 3RNU\ZNDSRMHPQLND OV]W 701.103.02 05 3RMHPQLNV]W S57ร—G39, W42cm. 65l. 001.029.75 3RNU\ZNDSRMHPQLNDOV]W 701.103.02 06 DIMPA WRUE\GRVRUWRZDQLDRGSDGyZV]W 0RฤชQDXฤช\ZDรผ QD]HZQฤ…WU]SROLSURS\OHQ3URMHNW6DUDK)DJHU%LDรก\ 07 PLUGGIS SRMHPQLN]SRNU\ZNฤ… 3RMHPQLNQDGDMHVLฤŠGRSU]HFKRZ\ZDQLDJD]HWPDJD]\QyZIRWRJUDILLOXELQQ\FKSDPLฤ…WHN7ZRU]\ZR3(7 3URMHNW0DUFXV$UYRQHQ6รฎ*:FP%LDรก\

09

08 SORTERA NRV]]SRNU\ZNฤ… GRVHJUHJDFMLRGSDGyZO

2999 08 SORTERA NRV]GRVHJUHJDFMLRGSDGyZ ']LฤŠNLVNรกDGDQHMSRNU\ZFHPDV]รกDWZ\GRVWฤŠSGRฤžURGNDQDZHWJG\NRV]HVฤ…SRXVWDZLDQHMHGHQ QDGUXJLP3ODVWLNSROLSURS\OHQRZ\6รฎ*:FPO%LDรก\ Poprzednia cena 29,99 .RV]GRVHJUHJDFMLRGSDGyZ W45cm. 60l. 702.558.99 Poprzednia cena 39,99 09 BOHOLMEN PLVNDGR]P\ZDQLD NRV]GRSรกXNDQLD ']LXUNLZGQLHNRV]DXรกDWZLDMฤ…SรกXNDQLHZDU]\ZOXE RZRFyZ7ZRU]\ZRV]WXF]QH'รฎ6:FP%LDรก\


228 Segregowanie odpadów

Segregowanie odpadów 229

01

02 KNODD kosz metalowy ]SRNU\ZNą

3999szt.

=DDGDSWXMZQĊWU]HMHGQHM z szafek kuchennych lub szuflad na punkt segregacji odpadów. Kosze RATIONELL VąGRVWĊSQHZUyĪQ\FK UR]PLDUDFKZLĊFáDWZR stworzysz wygodny zestaw GRVRUWRZDQLDĪ\ZQRĞFL V]NáDSODVWLNXPHWDOX papieru i innych odpadów.

DIMPA torba

999 05 RATIONELL zestaw koszy do sortowania odpadów

9493 03

=ELHUDMPDNXODWXUĊ GRGXĪHMWRUE\*G\ EĊG]LHSHáQDRGGDM papier do recyklingu. Nie ma nic prostszego.

04

2V]F]ĊG]DMZRGĊ ]P\ZDMąFQDF]\QLD w misce, zamiast SRGELHĪąFąZRGą

„ 3UDFXMĊREHFQLHQDGSURMHNWHPNWyUHJRFHOHP MHVWGRNáDGQHRNUHĞOHQLHF\NOXĪ\FLDSURGXNWyZ FRAKTAGXĪDWRUED

199szt.

,.($LZNRQVHNZHQFMLZ\GáXĪHQLHF]DVXLFK XĪ\WNRZDQLD$QDOL]XMHP\IXQNFMRQXMąFHQDU\QNX WHFKQRORJLHUHF\NOLQJXDWDNĪHWHVWXMHP\QRZH UR]ZLą]DQLDLSUDFXMHP\QDGLFKXOHSV]HQLHP SRSU]H]ORJLVW\NĊRG]\VNX

Stephan Paetzelt, Projekt Logistyka Odzysku

=HVNDQXMVWURQĊE\GRZLHG]LHüVLĊZLĊFHM

01 KNODD NRV]PHWDORZ\]SRNU\ZNą39,99/szt. .RV]PRĪQDXĪ\ZDü ZGRZROQ\PPLHMVFXZGRPXUyZQLHĪZSRPLHV]F]HQLDFKRGXĪHMZLOJRWQRĞFL ']LĊNLKDF]\NRZLZSRNU\ZFHPRĪQDMą]DZLHVLüQDNRV]X6WDOSURV]NRZDQD :FPO5yĪQHNRORU\ 02 DIMPA torba 9,99 &KURQL ]DZDUWRĞüSU]HGZLOJRFLąL]DEUXG]HQLHPSROLSURS\OHQ'î* :FP3U]H]URF]\VW\ 03 FRAKTA torby àDWZHGRF]\V]F]HQLD Z\VWDUF]\RSáXNDüMHZRGąLSR]RVWDZLüGRZ\VFKQLĊFLD 3ODVWLNSROLSURS\OHQRZ\3URMHNW.+DJEHUJ0+DJEHUJ ĝUHGQLDWRUED1,99/szt. 0DNVREFLąĪHQLHNJ'î*:FPO1LHELHVNL 'XĪDWRUED1,99/ szt. 0DNVREFLąĪHQLHNJ'î*:FPO1LHELHVNL 04 BOHOLMEN miska do zmywania 39,99 8áDWZLD]P\ZDQLHMHĞOLPDV]]OHZ MHGQRNRPRURZ\3DVXMHGRNRPRU\ZV]\VWNLFK]OHZyZ]VHULL%2+2/0(13ODVWLNSROLHW\OHQRZ\3URMHNW0$UYRQHQ-.DUOVVRQ'î6:FP&]DUQ\ 05 RATIONELL zestaw koszy do sortowania odpadów 94,93 3ODVWLNSROLSURS\OHQRZ\3URMHNW0DUFXV$UYRQHQ:FP 3RSU]HGQLDFHQD


Projektujemy UyZQLHฤชFHQฤŠ

Projektant 1LNH.DUOVVRQ

.DฤชG\SRZLQLHQPyFSR]ZROLรผ VRELHQDSLฤŠNQHLSUDNW\F]QH Z\SRVDฤชHQLHGRPXEH]NRQLHF]QRฤžFL UH]\JQRZDQLD]LQQ\FKSU]\MHPQRฤžFL Zฤช\FLX.RPRGD%5,01(6 WRW\ONRMHGHQ]SU]\NรกDGyZQDWR MDNPRฤชQD]DSURMHNWRZDรผ IXQNFMRQDOQ\SURGXNWRGREUHM MDNRฤžFLLZQLVNLHMFHQLH

โ€ž 3URMHNWXMฤ…FEDUHNNXFKHQQ\

5c6.2*LQVSLURZDรกHPVLฤŠ Zy]NDPLSU]HP\VรกRZ\PL NWyUHPRฤชQDE\รกRNLHG\ฤž]QDOHฤจรผ ZIDEU\NDFK:EDUNX5c6.2* SRGREDPLVLฤŠWRฤชHZรกDฤžFLZLHVDP ZVRELHVWDQRZLZ\JRGQHQDU]ฤŠG]LH WRZLHOR]DGDQLRZ\Zy]HNNWyU\ PRฤชQDรกDWZRSU]HVXQฤ…รผZGRZROQH PLHMVFHZGRPX โ€

5c6.2*EDUHNNXFKHQQ\6WDOSURV]NRZDQD 3URMHNW1LNH.DUOVVRQ'รฎ6:FP 7XUNXVRZ\ 'RVWฤŠSQ\UyZQLHฤช &LHPQRV]DU\

199,BRIMNES NRPRGD]V]Xร€DGDPL:\NRฤ”F]HQLH ]IROLLLV]NรกRKDUWRZDQH3URMHNW.+DJEHUJ 0+DJEHUJ6รฎ*:FP%LDรก\ 'RVWฤŠSQHUyZQLHฤช&]DUQ\ &]HUZRQ\ 3RMHPQLNLVSU]HGDZDQHRVREQR .RPRGฤŠQDOHฤช\SU]\PRFRZDรผGRฤžFLDQ\

299,-


232 IKEA dla Dzieci

IKEA dla Dzieci 233

05

02

01

07

08

09 TROGENUDPDรกyฤชNDRUHJXORZDQHM GรกXJRฤžFL]GQHP]OLVWHZHN

Sร…NGFร…GEL NRPSOHWSRฤžFLHOL

5999

06

590,-

03

04 :รกyฤชNXRGSRZLHGQLHMZLHONRฤžFL G]LHFNRF]XMHVLฤŠEH]SLHF]QLH DWRรกyฤชNRร„URฤžQLHยดZUD] ]PDOXFKHP

11

01 1RZRฤžรผSร…NGFร…GEL NRPSOHWSRฤžFLHOL59,99 %DZHรกQDMHVWPLฤŠNNDLSU]\MHPQDGODVNyU\G]LHFND3RV]ZDQDNRรกGUฤŠPDUyฤชQHZ]RU\SRREXVWURQDFK] MHGQHMVWURQ\WDNLVDPZ]yUMDNQDSRV]HZFHQDSRGXV]NฤŠ3URMHNW(YD/XQGJUHHQ5yฤชRZ\ 02 TORVA GRร–NSAK NRPSOHWSRฤžFLHOL59,99 3URMHNW &KDUORWWH5DPHO:LHOREDUZQ\ 03 1RZRฤžรผDRAKDJUR NRPSOHWSRฤžFLHOL69,99 3RV]ZDQDNRรกGUฤŠPDUyฤชQHZ]RU\SRREXVWURQDFK]MHGQHMVWURQ\ WDNLVDPZ]yUMDNQDSRV]HZFHQDSRGXV]NฤŠ3URMHNW(YD/XQGJUHHQ1LHELHVNL 04 VANDRING UGGLA NRPSOHWSRฤžFLHOL69,99 .RORURZ\Z]yUZ VyZNLLJZLD]GNLWZRU]\SU]\MHPQฤ…DWPRVIHUฤŠZNWyUHMG]LHFNXSU]\MHPQLHEฤŠG]LHVLฤŠ]DV\SLDรผ3URMHNW$QQ&DWKULQH6LJULG6WnKOEHUJ*UDQDWRZ\ :V]\VWNLHSRND]DQHWXWDMSRV]Z\LSRV]HZNLVฤ…Z\NRQDQHZ]EDZHรกQ\LPDMฤ…Z\PLDU\6รฎ''รฎ6FP -HV]F]HZLฤŠFHMNRPSOHWyZSRฤžFLHOLGODG]LHFL]QDMG]LHV]ZVNOHSLH,.($

GULLIVERUDPDรกyฤชND ]GQHP]OLVWHZHN

38499

05 SKOJIG ODPSDฤžFLHQQD59,99 3U]HWHVWRZDQDSRGNฤ…WHPEH]SLHF]Hฤ”VWZD E\FKURQLรผSDOXV]NLG]LHFND:FP 06 SNร–IG lampa ฤžFLHQQD49,99 'DMHGREUHฤžZLDWรกRGRF]\WDQLDQLHRฤžOHSLD:FP 07 KRITTER UDPDรกyฤชND]GQHP]OLVWHZHN284,99 :NRPSOH FLHEDULHUND]DEH]SLHF]DMฤ…FD[FP6รฎ':FP3DVXMHPDWHUDF รฎFP 08 TROGEN UDPDรกyฤชNDRUHJXORZDQHMGรกXJRฤžFL ]GQHP]OLVWHZHN590,- 5HJXORZDQDGรกXJRฤžรผรกyฤชNRร„URฤžQLHยด]G]LHFNLHP 6รฎ'ยฑ:FP3DVXMHPDWHUDFGRรกyฤชNDRUHJXORZDQHMGรกXJRฤžFL รฎFP 09 KURA รกyฤชNRGZXVWURQQH499,99 2GZUDFD Mฤ…FรกyฤชNRGRJyU\QRJDPLV]\ENRSU]HNV]WDรกFLV]MH]Z\VRNLHJRZQLVNLH'QR] OLVWHZHNZNRPSOHFLH/DNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD6รฎ':FP 3DVXMHPDWHUDFรฎFP 10 MINNEN UDPDรกyฤชNDRUHJXOR ZDQHMGรกXJRฤžFL]GQHP]OLVWHZHN339,99 /LWDVRVQD6รฎ'ยฑ :FP3DVXMHPDWHUDFGRรกyฤชNDRUHJGรกXJRฤžFLรฎFP 11 GULLIVER UDPDรกyฤชND]GQHP]OLVWHZHN384,99 :NRPSOHFLHEDULHUND ]DEH]SLHF]DMฤ…FD6รฎ':FP3DVXMHPDWHUDFรฎFP

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

10 ']LHFLSRWUDยฟฤ…NDฤชGHJR GQLD]PLHQLDรผVZRMH XSRGREDQLD1DV]F]ฤŠฤžFLH SRฤžFLHO,.($F]ฤŠVWRPD UyฤชQHZ]RU\]NDฤชGHM VWURQ\


234 IKEA dla Dzieci

IKEA dla Dzieci 235

01

02

06

03

07

']LĊNLSRMHPQLNRP 752)$67G]LHFLPRJą ]DELHUDü]HVREą]DEDZNL GRLQQHJRSRNRMX LV]\ENRSRVSU]ąWDü po zabawie.

IKEA PS FÅNGST kieszenie ZLV]ąFH]SU]HJUyGNDPL

1099szt

04

01 TROGEN szafa 899,- àDWZRGRVWRVRZDüGRZáDVQ\FKSRWU]HEUHJXORZD QHSyáNLLGUąĪNLQDXEUDQLDPRĪQDFDáNRZLFLHXVXQąüGROQ\GUąĪHNE\]DZLH VLüGáXĪV]HXEUDQLDGODGRURVá\FK3URMHNW-$VVKRII+%URJnUG6î* :FP 02 IKEA PS FÅNGST NLHV]HQLHZLV]ąFH]SU]HJ ródkami 10,99/szt. 3UyE\WUDILHQLDGRFHOXUR]ZLMDMąXG]LHFLXPLHMĊWQRĞü RNUHĞODQLDG\VWDQVXLNRRUG\QDFMĊUXFKyZ=DZLHV]RQHQDU]HSDFKUR]SLQDMą VLĊJG\G]LHFNRZGUDSXMHVLĊGRJyU\SROLHVWHU'FP 7XUNXVRZ\ 03 TROFAST UHJDá327,93 =DEDZQ\ LVROLGQ\]HVWDZGRSU]HFKRZ\ZDQLDLGHDOQ\GRVLHG]HQLDRGSRF]\QNXOXE ]DEDZ\:\NRĔF]HQLH]IROLLSODVWLN3URMHNW6WXGLR&RSHQKDJHQ6î* :FP 04 SUNDVIK seria %HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLH OLWDVRVQD%LXUNRG]LHFLĊFH169,99 'î6:FP .U]HVHáNR59,99 6î*:FP 05 STUVA NRPELQDFMD z szufladami 300,- 1LVNDNRPRGD]PLHMVFHPGRSU]HFKRZ\ZDQLDGRSDVRZDQDZ\VRNRĞFLąGRZ]URVWXG]LHFLXáDWZLDLPWRVDPRG]LHOQHSRU]ąGNRZDQLH VZRLFKU]HF]\:\NRĔF]HQLH]IROLL6î*:FP

08

HENSVIK szafa

39999

05

06 PYSSLINGAR seria 100% poliester. Kuferek z lusterkiem 24,99 Lusterko w pokrywce. Ø21, W10cm. 002.157.79 Skrzynia na zabawki 49,99 6NáDGDQDPRĪQDVFKRZDüJG\QLHMHVWSRWU]HEQD'î6:FP 07 TROGEN komoda 599,- =EORNDGąNWyUDFKURQLV]XIODGĊSU]HGSHáQ\P Z\VXQLĊFLHP Sî*:FP 08 PYSSLINGAR SXGHáNR 29,99/3 szt. 'RSDVRZDQHUR]PLDUHPGRV]XIODG6789$:\PLDU\V]W [[FPLV]W[[SROLHVWHU 09 HENSVIK szafa 399,99 :\VWDUF]DMąFRJáĊERNDĪHE\SRPLHĞFLüÄGRURVáH´ZLHV]DNL 3á\WDZLyURZDZ\NRĔF]HQLH]IROLL6î*:FP 10 STUVA áDZD]HVFKRZNLHP245,- 'U]ZLF]NLLV]XIODG\FKURQLąSU]HGPLRW\LVWDQRZLą HOHPHQWGHNRUDF\MQ\:\NRĔF]HQLH]IROLL6î*:FP 1RZRĞüVISSLA SRGXV]NDQDáDZĊ39,99 EDZHáQDSROLHVWHU 6î'FP 11 1RZRĞüSUNDVIK NU]HVHáNREXMDQH129,99 12 TROGEN SRGQyĪHN59,99 ']LHFNRPRĪHXĪ\ZDüSRGQyĪND 752*(1QDZLHOHVSRVREyZVWDZDüQDQLPE\GRVLĊJQąüZ\ĪHMXPLHV]F]RQ\FK SU]HGPLRWyZGRVLHG]HQLDOXEMDNRSRGQyĪHN6î*:FP

Biurko ma delikatnie GRP\NDMąF\VLĊEODWZLĊF G]LHFLĊFHSDOXV]NLVą FDáNRZLFLHEH]SLHF]QLH

SUNDVIK biurko

16999

6789$NRPELQDFMD]V]XÀDGDPL

300,-

09

10

11

12


236 IKEA dla Dzieci

01

IKEA dla Dzieci 237

03

02

:VSDQLDOLDUW\ฤžFLSRWU]HEXMฤ… ZVSDQLDรก\FKSU]\ERUyZ

01 Mร…LA QRฤช\F]NLV]W 'ZDURG]DMHQRฤช\F]HN]RVWU]DPLSURVW\PL OXE]]ฤ…ENDPLGRR]GREQHJRFLฤŠFLDSDSLHUXZ]\J]DNL3URMHNW6)DJHU &7XEHUWLQL 02 Mร…LA URONDSDSLHUXGRU\VRZDQLD 6FPรฎ'P 03 Mร…LA FLHQNRSLVV]W:\JRGQHGR WU]\PDQLDFLHQNRSLV\ZMDVNUDZ\FKNU\Mฤ…F\FKNRORUDFKZ\]ZDODMฤ…NUHDW\ZQRฤžรผG]LHFND3URMHNW6)DJHU&7XEHUWLQL5yฤชQHNRORU\ 04 Mร…LA V]WDOXJD ']LHFNRPRฤชHZ\NRU]\VW\ZDรผV]WDOXJฤŠQDUyฤชQH VSRVRE\JG\ฤชMHVWGZXVWURQQD]MHGQHMVWURQ\ELDรกD]GUXJLHMF]DUQD/LWD VRVQD'รฎ6:FP Mร…LA IDUWXFK]GรกXJLPLUฤŠNDZDPL =DSLฤŠFLHQDU]HS\รกDWZRVLฤŠJR]DNรกDGDL]GHMPXMH=LHORQ\ 05 Mร…LA SLVDNGRWDEOLF\V]W3LVDNLGRWDEOLFVXFKRฤžFLHUDOQ\FK] Z\JRGQ\PGODG]LHFLXFKZ\WHP3URMHNW6)DJHU&7XEHUWLQL5yฤชQHNRORU\ 06 Mร…LA NUHGDV]W5yฤชQHNRORU\ 07 Mร…LA SDSLHU :NRPSOHFLHDUNXV]\$JUELDรก\DUNXV]\$JUUyฤชQHฤช\ZHNRORU\DUNXV]\$JUELDรก\DUNXV]\ $JUUyฤชQHSDVWHORZHNRORU\LDUNXV]\$JUELDรก\

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

05

.LHG\SRSURVLOLฤžP\SURMHNWDQWNL&DPLOOฤŠ7XEHUWLQLL6DUDK)DJHUE\VWZRU]\รก\QRZฤ… VHULฤŠSURGXNWyZGODQDMPรกRGV]\FK DMHGQRF]HฤžQLHQDMZVSDQLDOV]\FK DUW\VWyZ ]DF]ฤŠรก\REVHUZRZDรผG]LHFLSRGF]DVLFKWZyUF]\FK]DMฤŠรผ=DLQVSLURZDรกRMHWRGR VWZRU]HQLDOHSV]\FKSU]\ERUyZGRPDORZDQLDDNZDUHOHN]GRGDWNRZ\PSLJPHQWHP SLVDNyZNWyUHQLHZ\V\FKDMฤ… QDZHWMHฤžOL]DSRPQLV]MH]DPNQฤ…รผ LSฤŠG]HONyZ GRVWRVRZDQ\FKUR]PLDUHPGRG]LHFLฤŠF\FKUฤ…F]HN&DรกDVHULD0c/$MHVWFDรกNRZLFLH EH]SLHF]QDQDZHWMHฤžOLG]LHFL]HFKFฤ…F]HJRฤžSRVPDNRZDรผ7DNF]\LQDF]HM WHJRDNXUDWQLHSROHFDP\

04

Mร…LAV]WDOXJD08 Mร…LADNZDUHOH

06

โ€ž 3UDFHQDGVHULฤ…0c/$UR]SRF]ฤŠOLฤžP\RG ZL]\WZฤžZLHWOLFDFKNWyUHNรกDGฤ…QDFLVNQD 07 Mร…LASDSLHUUR]ZyMNUHDW\ZQRฤžFLXG]LHFL3R]ZROLรกRQDP WROHSLHM]UR]XPLHรผMDNG]LHFLZ\NRU]\VWXMฤ… DUW\NXรก\SODVW\F]QHLMDNPRฤชP\XOHSV]\รผQDV] DVRUW\PHQW0DP\ZLฤŠFIDUENLNWyUHรกDWZLHM QDรกRฤช\รผQDSฤŠG]HOHNLSLVDNLNWyUHQLHZ\V\FKDMฤ… QDZHWJG\]DSRPQLVLฤŠMH]DPNQฤ…รผ 0DULD7K|UQ.LHURZQLNGV$VRUW\PHQWX

โ€

08 Mร…LA DNZDUHOH ฤฉ\ZHNRORU\LรกDWZHGRPLHV]DQLDIDUENLSR]ZROฤ…G]LHFNXX]\VNDรผIDQWDVW\F]Q\HIHNWSRGF]DVWZRU]HQLDVZRLFKSLHUZV]\FKDUF\G]LHรก :NRPSOHFLHIDUEHNZUyฤชQ\FKNRORUDFKWDFNDNXEHF]NLQDZRGฤŠLSฤŠG]HONL5yฤชQHNRORU\0c/$SLVDNL]HVWHPSHONDPLV]W3LVDNL ]HVWHPSODPL]UyฤชQ\PLV\PERODPLUR]EXG]DMฤ…Z\REUDฤจQLฤŠG]LHFNDLXPRฤชOLZLDMฤ…WZRU]HQLHZรกDVQ\FKNDUWHNL]DSURV]Hฤ”1DNรกDGNLPDMฤ…WHVDPHV\PEROHFRSLVDNL DG]LHFNRPRฤชHXฤช\รผLFKGRRGFLVNDQLDZ]RUyZZSODVWHOLQLHOXELQQ\PPLฤŠNNLPPDWHULDOH3LVDNQLHZ\V\FKDQDZHWMHฤžOL]RVWDZLVLฤŠJREH]]DPNQLฤŠFLDSU]H]GQL ฤฉHE\MHGQDNGรกXฤชHMNRU]\VWDรผ]SLVDNyZQDOHฤช\]DP\NDรผMHSRNDฤชG\PXฤช\FLX5yฤชQHNRORU\


238 IKEA dla Dzieci

01

02

03 LEKKAMRAT lalka

=DEDZDWRSRZDฤชQDVSUDZD GODWHJRG]LHFLGRVWDMฤ…WR FRPDP\QDMOHSV]H

3499/szt.

04

05

01 CIRKUSTร„LT QDPLRWG]LHFLฤŠF\59,- 7ZRU]\]DFLV]Q\Nฤ…FLNGR]DEDZ\OXE RGSRF]\QNX:FP 02 IKEA PS Lร–MSK fotel obrotoZ\199,99 3R]DPNQLฤŠFLXSRNU\Z\IRWHO]DPLHQLDVLฤŠZNU\MyZNฤŠGODG]LHFND 3ODVWLNSROLHVWHU6รฎ*:FP 03 LEKKAMRAT lalka 34,99/szt. =DFKฤŠFDGRRGJU\ZDQLDVFHQHNLPLWXMฤ…F]DFKRZDQLHGRURVรก\FKLZ\P\ฤžODMฤ…FUROHGRRGHJUDQLDG]LHFLUR]ZLMDMฤ…XPLHMฤŠWQRฤžFLVSRรกHF]QH 8EUDQNDVSU]HGDZDQHRVREQR'FP=LHORQ\ 5yฤชRZ\ 1LHELHVNL 04 1RZRฤžรผHUSET PHEHONLGODODOHNSRNyMG]LHQQ\ 39,99 05 RUMMET G\ZDQ]NUyWNLPZรกRVLHP39,99 :]yU SU]HGVWDZLDNRORURZHZQฤŠWU]HGRPXDG]LHFNRPRฤชHEDZLรผVLฤŠQDG\ZDQLH ODONDPLLPHEHONDPLGODODOHNQ\ORQ6รฎ'FP 06 DUKTIG stolik do majsterkowania 199,99 5R]ZLMDNRRUG\QDFMฤŠUXFKRZฤ… LORJLF]QHP\ฤžOHQLH7U]\XVWDZLHQLDZ\VRNRฤžFLPRฤชOLZRฤžรผUHJXODFMLZUD]] UR]ZRMHPG]LHFND6NOHMNDEU]R]RZD6รฎ*:FP DUKTIG VNU]\QNDQDQDU]ฤŠG]LD24,99 =DFKฤŠFDGRRGJU\ZDQLDVFHQHNZ\P\ฤžODMฤ…F UROHGRRGHJUDQLDG]LHFLUR]ZLMDMฤ…XPLHMฤŠWQRฤžFLVSRรกHF]QH

06

07

=SRPRFฤ…QDV]\FKSU]\MDFLyรก]RUJDQL]DFML81,&()Z\V\รกDP\GR G]LHFLQDFDรก\PฤžZLHFLH]HVSRรก\SOXV]RZ\FKHNVSHUWyZ]MHGQ\P DOH]DWREDUG]RZDฤชQ\P]DGDQLHPPDMฤ…SRPyFG]LHFLRP SU]HWUZDรผWUXGQHPRPHQW\ZLFKฤช\FLX

08

DUKTIG stolik do majsterkowania

19999

Lร–JLIG NRQLNGR]DEDZ\

2999

07 HOPPLEK G\ZDQ]NUyWNLPZรกRVLHP59,99 ']LHFLPRJฤ…]PLHU]\รผ RGOHJรกRฤžรผVNRNXQDG\ZDQLHLEDZLรผVLฤŠ]SU]\MDFLyรกPLUR]ZLMDMฤ…FXPLHMฤŠWQRฤžFL PRWRU\F]QHLVSRรกHF]QHQ\ORQ3URMHNW$+XOGpQ6'DKOPDQ 6รฎ'FP:LHOREDUZQ\ 08 1RZRฤžรผLร–JLIG konik do ]DEDZ\ 'ODG]LHFLSRZ\ฤชHMPLHVLฤ…FDฤช\FLDSROLHVWHU3URMHNW (YD/XQGJUHHQ

2VLHPSURGXNWyZ,.($ยฑPLฤŠG]\LQQ\PLWHGZLHSDF\QNLRUD]LQQH]DEDZNL LSU]\ERU\ยฑSDNRZDQHVฤ…Z]HVWDZ\GRQDXNLL]DEDZ\81,&()3URGXNW\ ,.($RUD]SR]RVWDรกHHOHPHQW\ZFKRG]ฤ…FHZVNรกDG]HVWDZyZSRPDJDMฤ… G]LHFLRPUR]ZLMDรผXPLHMฤŠWQRฤžFLNU\W\F]QHJRP\ฤžOHQLDPyZLHQLDLZVSyรกG]LDรกDQLD ZWUXGQ\FKPRPHQWDFKLFKฤช\FLD7UDNWXMHP\]DEDZฤŠEDUG]RSRZDฤชQLH SRQLHZDฤชZLHP\MDNZDฤชQDMHVWGODUR]ZRMXG]LHFLยฑGODWHJRWHฤชZ\]QDF]\OLฤžP\ GRWHJR]DGDQLDQDV]\FKQDMOHSV]\FK FKRรผSOXV]RZ\FK ZVSyรกSUDFRZQLNyZ 'RZLHG]VLฤŠZLฤŠFHMRQDV]HMSUDF\QDZZZ,.($)RXQGDWLRQRUJ


240 IKEA dla Dzieci

IKEA dla Dzieci 241

01

02

07

=DSURMHNWRZDQH E\SRPyFG]LHFLRP VDPRG]LHOQLHMHĞü $QW\SRĞOL]JRZ\VSyG LZ\VRNLHNUDZĊG]LH ]DSRELHJDMąZ\SDGDQLX MHG]HQLD]QDF]\QLD

FÖRSIKTIGSRGLXPG]LHFLĊFH

999 03

SMÅGLIWDOHU]PLVND

19

99

04

05

ANTILOPNU]HVHáNRZ\VRNLH ]]DEH]SLHF]HQLHP

4999

01 SMÅGLI WDOHU]PLVND19,99 3ROLHVWHULJXPDV\QWHW\F]QD BÖRJA NXEHNQLHNDSHN4,99 3RPDJDG]LHFNXQDXF]\üVLĊVDPRG]LHOQLH SLü'ZDGXĪHXFKZ\W\XáDWZLDMąWU]\PDQLHNXENDZPDá\FKUąF]NDFK3ODVWLN SROLSURS\OHQRZ\3URMHNW:LHENH%UDDVFK 02 LEKA CIRKUS SR]\W\ZND19,99 3REXG]D]P\VáZ]URNXVáXFKXLGRW\NXXG]LHFND7NDQLQD SROLHVWHU:\SHáQLHQLHZáyNQDSROLHVWURZH3URMHNW$+XOGpQ6'DKOPDQ:FP 03 MULA XNáDGDQNDNV]WDáWyZ19,99 3RPDJD G]LHFLRPUR]ZLMDü]GROQRĞFLPRWRU\F]QHLNRRUG\QDFMĊZ]URNRZRUXFKRZą /DNLHURZDQ\EH]EDUZQLHOLW\EXN 04 KLADD SMULTRON ĞOLQLDN12,99V]W=DSLĊFLHQDU]HS\XáDWZLD]DNáDGDQLHL]GHMPRZDQLH 7NDQLQDEDZHáQDZDUVWZDGROQDSROLHVWHUJXPDV\QWHW\F]QD 05 EKORRE Zy]HNG]LHFLĊF\99,99 6DPRG]LHOQHFKRG]HQLH UR]ZLMDUyZQRZDJĊL]GROQRĞFLPRWRU\F]QHG]LHFND/DNLHURZDQDVNOHMND EU]R]RZDVWDOSURV]NRZDQD'î6:FP 06 ANTILOP NU]HVHáNRZ\VRNLH]]DEH]SLHF]HQLHP49,99 àDWZHGRVNáDGDQLDLSU]HQRV]HQLD3ODVWLNSROLSURS\OHQRZ\VWDO6î*:FP

07 FÖRSIKTIG SRGLXPG]LHFLĊFH9,99 $QW\SRĞOL]JRZ\VSyGVSUDZLDĪH SRGLXPVWRLVWDELOQLHQDVZRLPPLHMVFX3URMHNW.+DJEHUJ0+DJEHUJ 6î*:FP%LDá\]LHORQ\ 08 TORVA SLV]F]ąFD]DEDZND 5,99 .RQWUDVWRZH]HVWDZLHQLHNRORUyZPDGREU\ZSá\ZQDUR]ZyM]P\VáX Z]URNXXG]LHFND7NDQLQDSROLHVWHU:\SHáQLHQLHZáyNQDSROLHVWURZH 'FP3RPDUDĔF]RZ\ 09 LEKA CIRKUS VWRMDN]]DEDZNDPL 89,99 5XFKLRVWUHNRQWUDVW\VW\PXOXMąZ]URNQLHPRZODNDSROLHVWHU SLDQNDSROLXUHWDQRZD3URMHNW$+XOGpQ6'DKOPDQFP 10 LEOPARD NU]HVHáNRZ\VRNLH]WDFNą199,99 =GHMPRZDQDWDFDáDWZR Mą]GHPRQWRZDüGRF]\V]F]HQLD:NRPSOHFLHSDV]DEH]SLHF]DMąF\3ODVWLN SROLSURS\OHQRZ\3URMHNW0RQLND0XOGHU6î*:FP&]DUQ\F]HUZRQ\ 11 TORVA JU]HFKRWND5,99 àDWZRMąFKZ\FLüPDá\PLUąF]NDPL 7NDQLQDSROLHVWHU:\SHáQLHQLHZáyNQDSROLHVWURZH3URMHNW+HOHQD 6YHQVVRQ'FP=LHORQ\ -HV]F]HZLĊFHMSURGXNWyZGOD G]LHFL]QDMG]LHV]ZVNOHSLH,.($

11

06

09

08

7259$JU]HFKRWND

599

0DáHG]LHFL]GQLDQD G]LHĔ]\VNXMąQRZH XPLHMĊWQRĞFLGODWHJR QDV]HNRORURZH]DEDZNL QLHW\ONRSU]\FLąJDMą Z]URNDOHG]LHFNRPRĪH UyZQLHĪáDWZRQDXF]\ü VLĊMHFKZ\WDü

10

„ 2SUyF]IXQNFMRQDOQRĞFLLEH]SLHF]HĔVWZD QDV]\PSULRU\WHWHPMHVWUyZQLHĪZ\JOąG SURGXNWyZ=Z\VRNLFKNU]HVHáHNNRU]\VWD VLĊSU]\VWROHSU]H]NLONDODWZLĊFPXV]ą GREU]HZ\JOąGDüLE\üZ\JRGQH]DUyZQRGOD NLONXPLHVLĊF]Q\FKQLHPRZOąWMDNLVWDUV]\FK PDOXFKyZ

0RQLND0XOGHUSURMHNWDQWND


242 IKEA dla Dzieci

IKEA dla Dzieci 243

02

6PDF]Q\EH]SLHF]Q\VHQ

03

GULLIVERรกyฤชHF]NR

29999

ฤฉDGHQURG]LFQLHSRZLQLHQZ\ELHUDรผPLฤŠG]\Z\VRNLPSR]LRPHPEH]SLHF]Hฤ”VWZD DFHQฤ…'ODWHJRZV]\VWNLHQDV]HรกyฤชHF]NDSRGGDMHP\QDMFLฤŠฤชV]\PWHVWRP E\VSHรกQLDรก\QDMEDUG]LHMU\JRU\VW\F]QHฤžZLDWRZHVWDQGDUG\=DGEDOLฤžP\WHฤชRWR E\RGOHJรกRฤžรผPLฤŠG]\V]F]HEHONDPLZรกyฤชHF]NDFKE\รกDEH]SLHF]QDGODG]LHFL ZLฤŠFWZRMDSRFLHFKDQDSHZQRVLฤŠPLฤŠG]\QLPLQLH]DNOLQXMH:V]\VWNLHรกyฤชHF]ND SR]\W\ZQLHSU]HV]รก\WHVW\RGSRUQRฤžFLQDXGHU]HQLDLZVWU]ฤ…V\ZLฤŠFWZRMHG]LHFNR PRฤชHEH]WURVNRVLฤŠZQLPZLHUFLรผLGRND]\ZDรผ

04

SNIGLARรกyฤชHF]NR

8999

05 FANTASIDJUR NRPSOHWSRฤžFLHOL

2499

06

07

01 SNIGLAR รกyฤชHF]NRG]LHFLฤŠFH89,99 1LHZ\NRฤ”F]RQ\OLW\EXN6รฎ':FP 02 GULLIVER รกyฤชHF]NRG]LHFLฤŠFH299,99 -HGHQERN รกyฤชHF]NDPRฤชQDXVXQฤ…รผJG\G]LHFNR]DF]QLHVDPRZ\FKRG]LรผLZFKRG]LรผGRรกyฤชHF]ND%DUZLRQ\ODNLHURZDQ\EH]EDUZQLHOLW\EXNLRNOHLQDEXNRZD6รฎ' :FP%LDรก\ 03 STUVA รกyฤชHF]NR]V]XIODGDPL599,99 -HGHQERNรกyฤชHF]NDPRฤชQDXVXQฤ…รผJG\G]LHFNR]DF]QLHVDPRZ\FKRG]LรผLZFKRG]LรผGR รกyฤชHF]ND3URMHNW(EED6WUDQGPDUN6รฎ'FP%LDรก\ 04 HENSVIK รกyฤชHF]NRG]LHFLฤŠFH199,99 0DORZDQDOLWDEU]R]DSรก\WDSLOฤžQLRZD3URMHNW &DULQD%HQJV6รฎ':FP%LDรก\ 'RZV]\VWNLFKSRND]DQ\FKWXWDMรกyฤชHF]HNSDVXMฤ…PDWHUDFHรฎFP'QRรกyฤชHF]HNPRฤชQD]DPRQWRZDรผQDGZyFKUyฤชQ\FKZ\VRNRฤžFLDFK 0DWHUDFHLSRฤžFLHOVSU]HGDZDQHRVREQR

05 1RZRฤžรผFANTASIDJUR NRPSOHWSRฤžFLHOL24,99,- EDZHรกQD 3URMHNW(YD/XQGJUHHQ3RV]ZD6รฎ'FP3RV]HZND'รฎ6FP :LHOREDUZQ\ 06 1RZRฤžรผDJURPARK NRPSOHWSRฤžFLHOL49,99 3RV]ZDQDNRรกGUฤŠPDUyฤชQHZ]RU\SRREXVWURQDFK]MHGQHMVWURQ\WDNLVDP Z]yUMDNQDSRV]HZFHQDSRGXV]NฤŠ EDZHรกQDO\RFHOO3URMHNW(YD /XQGJUHHQ3RV]ZD6รฎ'FP3RV]HZND'รฎ6FP:LHOREDUZQ\ 07 1RZRฤžรผSAGODJUR kocyk 19,99 +DIWRZDQHPRW\Z\ SROLHVWHU3URMHNW(YD/XQGJUHHQ6รฎ'FP-DVQRQLHELHVNL 08 1RZRฤžรผFร…GELSร…NG NRPSOHWSRฤžFLHOLV]W49,99 3RV]ZDQDNRรกGUฤŠPDUyฤชQHZ]RU\SRREXVWURQDFK]MHGQHMVWURQ\WDNLVDP Z]yUMDNQDSRV]HZFHQDSRGXV]NฤŠEDZHรกQD3URMHNW(YD/XQGJUHHQ 3RV]ZD6รฎ'FP3RV]HZND'รฎ6FP3U]HฤžFLHUDGรกR6รฎ'FP =LHORQ\

08


Dwa wzory GZDUyĪQH SRVáDQLD

Zaciszna kryjówka 1DZHWG]LHFLSRWU]HEXMąVZRMHJR SU\ZDWQHJRĞZLDWDPLHMVFDW\ONR GODVLHELHZNWyU\PPRJá\E\SRE\ü ZVDPRWQRĞFL1DPLRW&,5.867b/7 WZRU]\]DFLV]QąNU\MyZNĊZ\G]LHORQH PLHMVFHZSRNRMXLGHDOQHGR]DEDZ\ SU]\WXODQHNF]\UR]P\ĞODĔ àDWZRJRSU]HVXQąüL]áRĪ\ü NLHG\QLHMHVWMXĪSRWU]HEQ\

.RPSOHWSRĞFLHOL.266$1 ]DSURMHNWRZDQ\SU]H](YĊ/XQGJUHHQ PDSRMHGQHMVWURQLH]DEDZQ\Z]yU ZNUyZNLDSRGUXJLHMNRORURZH NZDGUDW\G]LĊNLF]HPXPRĪHV] V]\ENR]PLHQLüZ\JOąGáyĪNDNLHG\ W\ONRFKFHV]3RĞFLHOZ\NRQDQDMHVW Z]EDZHáQ\NWyUDMHVWPLáD LSU]\MHPQDGODGHOLNDWQHMVNyU\ G]LHFND CIRKUSTÄLT QDPLRWG]LHFLĊF\ 'ODG]LHFLSRZ\ĪHMPLHVLąFDĪ\FLD SROLHVWHUSROLXUHWDQ :FP

59,-

KOSSAN NRPSOHWSRĞFLHOL EDZHáQD3URMHNW(YD/XQGJUHHQ 3RV]ZD6î'FP3RV]HZND'î6FP =LHORQ\

39,-


àyĪND

àyĪND

01

03

:ZLHOXáyĪNDFK Z\NRU]\VWXMHP\ ]DSRPQLDQąSU]HVWU]HĔ SRGVSRGHPGR SU]HFKRZ\ZDQLD ]DSDVRZHMSRĞFLHOL OXERG]LHĪ\VH]RQRZHM=DJáyZHNáyĪND %5,01(6PD SUDNW\F]QHSyáNL QDNVLąĪNLWHOHIRQ\ EXG]LNLLLQQHU]HF]\ NWyUHFKFHV]PLHüSRG UĊNąNLHG\NáDG]LHV] VLĊVSDü

05 %5,01(6UDPDáyĪND]V]XIODGDPL,-V]XIODG\ZUDPLHáyĪND ]DSHZQLDMąGXĪRPLHMVFDGRSU]HFKRZ\ZDQLD'QRáyĪND]OLVWHZHNPDWHUDF LSRĞFLHOVSU]HGDZDQHRVREQR:\NRĔF]HQLH]IROLL3URMHNW.+DJEHUJ0 +DJEHUJ6î':FP3DVXMHPDWHUDFîFP%LDá\ %5,01(6]DJáyZHN]PLHMVFHPGRSU]HFKRZ\ZDQLD 6î*:FP)-(//UDPDáyĪND]V]XIODGDPL ,-SRMHPQHV]XIODG\SRGáyĪNLHP0DWHUDFLSRĞFLHOVSU]HGDZDQHRVRE QR%HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD3URMHNW7&KULVWHQVHQ ./HJDDUG6î':FP3DVXMHPDWHUDFîFP&]DUQ\ +(01(6UDPDOHĪDQNL]V]XIODGDPL1199,--HGHQPHEHO IXQNFMHVRIDáyĪNRLRVRERZHRUD]PLHMVFHGRSU]HFKRZ\ZDQLD0DWHUDF LSRĞFLHOVSU]HGDZDQHRVREQR3URMHNW&DULQD%HQJV6î':FP 3DVXMHPDWHUDFîFP%LDá\3RSU]HGQLDFHQD 8VáXJDWUDQVSRUWRZDSDWU]VWUMALMZ\VRNDUDPDáyĪND ]SRMHPQLNDPLQDSRĞFLHO

899,-

+(01(6UDPDOHĪDQNL ]V]XÀDGDPL

1199, %586$/,UDPDáyĪND ]SRMHPQLNDPLQDSRĞFLHO1RZRĞü0$/0Z\VRNDUDPDáyĪND]SRMHPQLNDPLQDSRĞFLHO 899,-']LĊNLUHJXORZDQ\PERNRPáyĪNDSDVXMąPDWHUDFHRUyĪQHMJUXERĞFL 'QRáyĪND]OLVWHZHNPDWHUDFLSRĞFLHOVSU]HGDZDQHRVREQR3URMHNW(YD/LOMD /|ZHQKLHOP6î':FP3DVXMHPDWHUDFîFP&]DUQREUą]RZ\1RZRĞü%586$/,UDPDáyĪND]SRMHPQLNDPL QDSRĞFLHO,-SRMHPQHV]XIODG\QDNyáNDFK]DSHZQLDMąGXĪRPLHMVFDGR SU]HFKRZ\ZDQLD'QRáyĪND]OLVWHZHNPDWHUDFLSRĞFLHOVSU]HGDZDQHRVREQR :\NRĔF]HQLH]IROLL3URMHNW7&KULVWHQVHQ./HJDDUG6î':FP 3DVXMHPDWHUDFîFP%LDá\0$1'$/UDPDáyĪND] V]XIODGDPL,-V]XIODG\ZUDPLHáyĪND]DSHZQLDMąGXĪRPLHMVFDGRSU]HFKRZ\ZDQLD0DWHUDFLSRĞFLHOVSU]HGDZDQHRVREQR/DNLHURZDQDEH]EDUZQLH OLWDEU]R]DPDORZDQD3URMHNW1LNH.DUOVVRQ6î':FP3DVXMH PDWHUDFîFP%U]R]DELDá\ -HV]F]HZLĊFHMUDP áyĪHN]QDMG]LHV]ZVNOHSLH,.($


àyĪND

àyĪND

01

05

06

TARVAUDPDáyĪNDMALMZ\VRNDUDPDáyĪND 1LHZ\NRĔF]RQHOLWH GUHZQRVRVQRZHPRĪQD SRNU\üIDUEąEHMFąOXE REV]\üWNDQLQą

 LEIRVIKUDPDáyĪND

 07

02

03

08

 '8.(1UDPDáyĪND

04

TROMSÖUDPDáyĪND QDDQWUHVROL

 01 1RZRĞü TARVA UDPDáyĪND 1LHZ\NRĔF]RQDOLWDVRVQD3URMHNW .+DJEHUJ0+DJEHUJ6î':FP3DVXMHPDWHUDFîFP 125'/,UDPDáyĪND 6î':FP3DVXMH PDWHUDFîFP%LDá\ 'RVWĊSQDUyZQLHĪZRNOHLQLHEXNRZHM 03 TROMSÖ UDPDáyĪNDQDDQWUHVROL 6WDOSURV]NRZDQD6î' :FP3DVXMHPDWHUDFîFP 0DWHUDFLSRĞFLHOVSU]HGDZDne osobno.

04 HEMNES UDPDáyĪND Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita sosQD3URMHNW&DULQD%HQJV6î':FP&]DUQREUą]RZ\ 'RVWĊSQDUyZQLHĪZNRORU]HELDá\PLV]DUREUą]RZ\P05 LEIRVIK rama áyĪND 6WDOSURV]NRZDQD3URMHNW&DULQD%HQJV6î':FP %LDá\3RSU]HGQLDFHQD 06 1RZRĞüMALM Z\VRND UDPDáyĪND ']LĊNLUHJXORZDQ\PERNRPáyĪNDSDVXMąPDWHUDFHR UyĪQHMJUXERĞFL3URMHNW(YD/LOMD/|ZHQKLHOP6î':FP%LDá\ 07 NYVOLL UDPDáyĪND 6î':FPĝUHGQLR EUą]RZ\ 08 SVELVIK UDPDáyĪND 6WDOSURV]NRZDQD 6î':FP&]DUQ\ '8.(1UDPDáyĪND Stal SURV]NRZDQDLSROLHVWHU3URMHNW.+DJEHUJ0+DJEHUJ6î' :FP%LDá\ Nr±3DVXMHPDWHUDFîFP'QR áyĪND]OLVWHZHNPDWHUDFLSRĞFLHOVSU]HGDZDQHRVREQR

=HVNDQXMVWURQĊE\GRZLHG]LHüVLĊZLĊFHM
250 Materace

Materace 251

01

02

'REU]HSU]HVSDQDQRF WRGREU\G]LHฤ”

HAFSLOPDWHUDFVSUฤŠฤช\QRZ\

475,-

=GURZ\VPDF]Q\VHQMHVWQLH]EฤŠGQ\E\GREU]HIXQNFMRQRZDรผZFLฤ…JXGQLD'ODWHJR RIHUXMHP\PDWHUDFHRGSRZLHGQLHGODUyฤชQHMEXGRZ\FLDรกDZFHQDFKGRSDVRZDQ\FK GRNDฤชGHMNLHV]HQL:\ELHU]QDMOHSV]\PDWHUDFGODVLHELHWHVWXMฤ…FJRZVNOHSLH,.($ DQDVWฤŠSQLHSU]HฤžSLMVLฤŠ]QRZ\P]DNXSHPZGRPXSU]H]FRQDMPQLHMPLHVLฤ…F -HฤžOLX]QDV]ฤชHQLHE\รกWRZรกDฤžFLZ\Z\EyUPDV]GQLE\Z\PLHQLรผVZyMQRZ\ PDWHUDFQDLQQ\3HรกHQDVRUW\PHQWPDWHUDF\]QDMG]LHV]ZVNOHSLH,.($

01 1RZRฤžรผHYLLESTAD PDWHUDF]HVSUฤŠฤช\QDPLNLHV]HQLRZ\PL995,=UHODNVXMVLฤŠZSHรกQLQDSRZLHU]FKQLGRVSDQLD]SLDQNLPHPRU\NWyUDGRSDVRZXMHVLฤŠGRFLDรกD]PQLHMV]DMฤ…FQDSLฤŠFLHLXFLVN6รฎ'FP*UXERฤžรผFP %LDรก\ 02 HAFSLO PDWHUDFVSUฤŠฤช\QRZ\475,- 6SUฤŠฤช\Q\W\SX ERQQHOOJZDUDQWXMฤ…SRGSDUFLHFDรกHJRFLDรกD]DSHZQLDMฤ…FVSRNRMQ\NRMฤ…F\VHQ 0DWHUDFSDNRZDQ\ZUXORQG]LฤŠNLF]HPXรกDWZRPRฤชQDJRSU]HZLHฤจรผGRGRPX ZรกDVQ\PVDPRFKRGHP6รฎ'FP*UXERฤžรผFP%HฤชRZ\ 8VรกXJDWUDQVSRUWRZDSDWU]VWUBezpล‚atna gwarancja

25 lat

0DWHUDFH V\SLDOQLDQH IKEA PDMฤ… EH]SรกDWQฤ…OHWQLฤ…JZDUDQFMฤŠ ลน:LฤŠFHMQDVWU

HYLLESTAD materac ]HVSUฤŠฤช\QDPLNLHV]HQLRZ\PL

995,-

04

+g9c* materac ze VSUฤŠฤช\QDPLNLHV]HQLRZ\PL

795,-

โ€ž

0RLP]DGDQLHPMHVW]DEH]SLHF]HQLHSDUDPHWUyZ WHFKQLF]Q\FKZV]\VWNLFKPDWHUDF\,.($ 6NXSLDPVLฤŠQD]DSHZQLHQLXZ\VRNLHMMDNRฤžFL VWRVRZDQ\FKPDWHULDรกyZLPHWRGSURGXNFMLZ WUDNFLHFDรกHJRSURFHVX=DZV]HVWDZLDP\VRELH Z\]ZDQLHE\G]LDรกDรผQDVZyMZรกDVQ\VSRVyE 'ODWHJRSU]HSURZDG]DP\V]HUHJWHVWyZUyZQLHฤช SRGF]DVSURGXNFML 0DGHOHLQH6WU|PLQฤช\QLHUGV UR]ZRMXSURGXNWX

โ€

+$0$59,.PDWHUDFVSUฤŠฤช\QRZ\595,- 6SUฤŠฤช\Q\W\SXERQQHOOJZDUDQWXMฤ…SRGSDUFLHFDรกHJRFLDรกD]DSHZQLDMฤ…FVSRNRMQ\NRMฤ…F\VHQ0DWHUDF SDNRZDQ\ZUXORQG]LฤŠNLF]HPXรกDWZRPRฤชQDJRSU]HZLHฤจรผGRGRPXZรกDVQ\P VDPRFKRGHP6รฎ'FP*UXERฤžรผFP&LHPQREHฤชRZ\ +g9c*PDWHUDF]HVSUฤŠฤช\QDPLNLHV]HQLRZ\PL795,- 6SUฤŠฤช\Q\ NLHV]HQLRZHSUDFXMฤ…QLH]DOHฤชQLHRGVLHELHE\GRNรกDGQLHGRVWRVRZ\ZDรผVLฤŠ GRUXFKyZFLDรกD]DSHZQLDMฤ…FRGSRZLHGQLHZVSDUFLHZHZรกDฤžFLZ\PPLHMVFX0DWHUDFSDNRZDQ\ZUXORQG]LฤŠNLF]HPXรกDWZRPRฤชQDJRSU]HZLHฤจรผGR GRPXZรกDVQ\PVDPRFKRGHP6รฎ'FP*UXERฤžรผFP&LHPQRV]DU\ 3RSU]HGQLDFHQD


252 Materace

Materace 253

01 01 SULTAN FLOKENES materac z pianki poliuretanowej 1695,:DUVWZDSLDQNLPHPRU\RJUXERฤžFLFPGRSDVRZXMHVLฤŠGRFLDรกDSRSUDZLD NUฤ…ฤชHQLHNUZLLXPRฤชOLZLDSHรกHQUHODNV7ZDUG\6รฎ'FP*UXERฤžรผFP %LDรก\ 02 SULTAN FONNES materac z pianki poliuretanowej 375,- 3LDQNDRZ\VRNLHMVSUฤŠฤช\VWRฤžFL]PQLHMV]DXFLVNQDFLDรกRL]DSHZQLDNRPIRUWRZ\Z\SRF]\QHN0DWHUDFSDNRZDQ\ZUXORQG]LฤŠNLF]HPXรกDWZRPRฤชQD JRSU]HZLHฤจรผGRGRPXZรกDVQ\PVDPRFKRGHPฤUHGQLRWZDUG\6รฎ'FP *UXERฤžรผFP%LDรก\ 03 SULTAN FOSSING materac z pianki poliuretanowej 1395,- =UHODNVXMVLฤŠZSHรกQLQDSRZLHU]FKQLGRVSDQLD] ODWHNVXRJUXERฤžFLFPNWyUDGRSDVRZXMHVLฤŠGRFLDรกD]PQLHMV]DMฤ…FQDSLฤŠFLH LXFLVN0DWHUDFSDNRZDQ\ZUXORQG]LฤŠNLF]HPXรกDWZRPRฤชQDJRSU]HZLHฤจรผGR GRPXZรกDVQ\PVDPRFKRGHPฤUHGQLRWZDUG\6รฎ'FP*UXERฤžรผFP %LDรก\ -HV]F]HZLฤŠFHMPDWHUDF\]QDMG]LHV]QD,.($SO

04 =DQLPSU]\]Z\F]DLV]VLฤŠGR swojego nowego materaca, PRฤชHPLQฤ…รผWURFKฤŠF]DVXยฑ GDMVRELHQDWRFRQDMPQLHM PLHVLฤ…F:,.($PDV]Dฤช GQLE\SU]HNRQDรผVLฤŠ F]\E\รกWRWUDยฟRQ\Z\EyU :LฤŠFHMLQIRUPDFMLQD VWURQLH

HESSENG materac ]HVSUฤŠฤช\QDPLNLHV]HQLRZ\PL

1995,-

04 HESSENG PDWHUDF]HVSUฤŠฤช\QDPLNLHV]HQLRZ\PL1995,- 1DWXUDOQH PDWHULDรก\WDNLHMDNQDWXUDOQ\ODWHNVZรกRVLHNRฤ”VNLHEDZHรกQDZHรกQDLO\RFHOO ]DSHZQLDMฤ…NRPIRUWRZ\Z\SRF]\QHNLXWU]\PXMฤ…SU]\MHPQฤ…Z\UyZQDQฤ… WHPSHUDWXUฤŠSRGF]DVVQX6รฎ'FP*UXERฤžรผFP 3RSU]HGQLDFHQD 05 SULTAN FLORVร…G materac z pianki poliuretanowej 185,- 'ZXVWURQQ\5HJXODUQLHRGZUDFDMPDWHUDFG]LฤŠNLWHPXGรกXฤชHM SR]RVWDQLHฤžZLHฤช\L]DSHZQLRSW\PDOQ\NRPIRUW0DWHUDFSDNRZDQ\ZUXORQ G]LฤŠNLF]HPXรกDWZRPRฤชQDJRSU]HZLHฤจรผGRGRPXZรกDVQ\PVDPRFKRGHP ฤUHGQLRWZDUG\6รฎ'FP*UXERฤžรผFP%LDรก\ 06 SULTAN Fร…VANG materac z pianki poliuretanowej 695,- 3LDQNDRZ\VRNLHMVSUฤŠฤช\VWRฤžFL]PQLHMV]DXFLVNQDFLDรกRL]DSHZQLDNRPIRUWRZ\Z\SRF]\QHN0DWHUDF SDNRZDQ\ZUXORQG]LฤŠNLF]HPXรกDWZRPRฤชQDJRSU]HZLHฤจรผGRGRPXZรกDVQ\P VDPRFKRGHP7ZDUG\6รฎ'FP*UXERฤžรผFP%LDรก\

05

02

SULTAN FONNES materac z pianki poliuretanowej

SULTAN FLORVร…G materac z pianki poliuretanowej

375,-

185,-

03

06

Bezpล‚atna gwarancja

25 lat

0DWHUDFH V\SLDOQLDQH IKEA PDMฤ… EH]SรกDWQฤ…OHWQLฤ…JZDUDQFMฤŠ ลน:LฤŠFHMQDVWU


.RรกGU\LSRGXV]NL

.RรกGU\LSRGXV]NL

0207

08 GOSA SLร…NSRGXV]ND GODฤžSLฤ…F\FKQDEU]XFKX

0<6$*5b6NRรกGUD VNDODFLHSรกD

9

399

99

03

04

05 .RรกGUDQDNDฤชGฤ…SRUฤŠ URNX&KรกRGQDLOHNND QDOHWQLHPLHVLฤ…FH ZSRรกฤ…F]HQLX]JUXEV]ฤ… GDMHZ\Mฤ…WNRZRFLHSรกฤ… NRรกGUฤŠZVDPUD]QD ]LPRZHQRFH

09

IKEA 365+ MYSANRรกGUD VNDODFLHSรกD

29999 06 ']LฤŠNLZ\SHรกQLHQLX ]SLDQNLNWyUHUHDJXMH QDWHPSHUDWXUฤŠLFLฤŠฤชDU SRGXV]NDGRSDVRZXMH VLฤŠGRNV]WDรกWXJรกRZ\

7DNRรกGUDVSU]HGDZDQD MHVWZSUDNW\F]Q\P SRNURZFXNWyU\ XรกDWZLDSU]HFKRZ\ZDQLH0<6$*5b6NRรกGUDVNDODFLHSรกD Cienka i lekka, syntetyczna NRรกGUDGODW\FKNWyU\PF]ฤŠVWRMHVWFLHSรกRZQRF\LZROฤ…FKรกRGQHNRรกGU\ 6รฎ'FP 02 MYSA VETE NRรกGUDVNDODFLHSรกD 3XFKRZDNRรกGUDฤžUHGQLHMJUXERฤžFLGODW\FKNWyU\PZQRF\QLHMHVWDQL]D FLHSรกRDQL]D]LPQR6รฎ'FP0<6$5g11NRรกGUD VNDODFLHSรกD &LHQNDLOHNNDNRรกGUD]SLHU]HPGODW\FKNWyU\PF]ฤŠVWR MHVWFLHSรกRZQRF\LZROฤ…FKรกRGQHNRรกGU\6รฎ'FP 04 IKEA 365+ MYSA NRรกGUDVNDODFLHSรกD &LHQNDLOHNNDNRรกGUD FHOXOR]RZRV\QWHW\F]QDGODW\FKNWyU\PF]ฤŠVWRMHVWFLHSรกRZQRF\LZROฤ… FKรกRGQHNRรกGU\6รฎ'FP 05 IKEA 365+ MYSA NRรกGUD VNDODFLHSรกD &HOXOR]RZRV\QWHW\F]QDNRรกGUDQDZV]\VWNLHSRU\ URNXFKรกRGQDFLHQNDZHUVMDOHWQLDSRรกฤ…F]RQD]JUXEV]ฤ…GDMฤ…Z\Mฤ…WNRZRFLHSรกฤ… LJUXEฤ…NRรกGUฤŠQD]LPRZHQRFH6รฎ'FP 06 MYSA 526(1*/,0NRรกGUDVNDODFLHSรกD *UXEDDOHOHNNDNRรกGUD SXFKRZDGODW\FKNWyU\P]Z\NOHZQRF\MHVW]LPQRLZROฤ…FLHSรกHNRรกGU\ EDZHรกQD6รฎ'FP

IKEA 365+ FASTSRGXV]NDGOD ฤžSLฤ…F\FKQDERNXSOHFDFK

49

99

07 GOSA HASSEL SRGXV]NDGODฤžSLฤ…F\FKQDERNX Wysoka, V\QWHW\F]QDSRGXV]NDGODV\SLDMฤ…F\FKQDERNXXWU]\PXMHJรกRZฤŠV]\MฤŠLNUฤŠ JRVรกXSZUyZQHMSURVWHMOLQLLFRJZDUDQWXMHSHรกQHRGSUฤŠฤชHQLH'รฎ6FP 08 GOSA SLร…N SRGXV]NDGODฤžSLDF\FKQDEU]XFKX 'รฎ6FP*26$6<5(1SRGXV]NDGODฤžSLฤ…F\FKQDSOHFDFK ฤUHGQLRZ\VRNDSRGXV]NDGODV\SLDMฤ…F\FKQDSOHFDFK]DSHZQLD RGSRZLHGQLHSRGSDUFLHL]PQLHMV]DQDSLฤŠFLHPLฤŠฤžQL'รฎ6FP *26$3,1-(SRGXV]NDGODฤžSLฤ…F\FKQDERNX :\VRNDSRGXV]ND ]SLHU]HPGODV\SLDMฤ…F\FKQDERNXXWU]\PXMHJรกRZฤŠV]\MฤŠLNUฤŠJRVรกXSZ UyZQHMSURVWHMOLQLL'รฎ6FP*26$5$36SRGXV]NDGOD ฤžSLฤ…F\FKQDSOHFDFK ฤUHGQLRZ\VRNDSRGXV]NDGODRVyENWyUHZROฤ… VSDรผQDSOHFDFK]DSHZQLDRGSRZLHGQLHSRGSDUFLHGODJรกRZ\LV]\LL]PQLHMV]D QDSLฤŠFLHPLฤŠฤžQL'รฎ6FP,.($)$67SRGXV]ND GODฤžSLฤ…F\FKQDERNXSOHFDFK :\VRNDF]ฤŠฤžรผSRGXV]NLMHVWVSHFMDOQLH ]DSURMHNWRZDQDGODW\FKNWyU]\ฤžSLฤ…QDERNXSRGF]DVJG\QLฤชV]DF]ฤŠฤžรผ]D SHZQLDGREUHZVSDUFLHFLDรกDJG\ฤžSLV]QDSOHFDFK'รฎ6FP


.RPSOHW\SRĞFLHOL

.RPSOHW\SRĞFLHOL

04„ àRĞV\PEROL]XMHGXPĊJRGQRĞüLSHZQRĞüVLHELH ZSR]\W\ZQ\PWHJRVáRZD]QDF]HQLX1RVLVZRMH

'ZXVWURQQDSRV]HZND QDSRGXV]NĊSR]ZROLZ áDWZ\VSRVyERGPLHQLü Z\VWUyMZQĊWU]D

SRURĪHMDNNRURQĊRGZDĪQLHSDWU]ąFSU]HGVLHELH 0DP\QDG]LHMĊĪHWHFHFK\XG]LHOąVLĊRVRERP RWXORQ\PWąSRĞFLHOą 3URMHNWDQWNL1LLQD$DOWRL3LQMD/DLQH

09

7ZRU]ąFWHQZ]yU0DULD 9LQNDLQVSLURZDáDVLĊ PDJLF]Q\PPLHMVFHP SHáQ\PG]LNLFKSDSURFL

 ÄNGSSPIRA NRPSOHWSRĞFLHOL

99

GULÖRTSRV]HZNDQDSRGXV]NĊ

99

STOCKHOLM NRPSOHWSRĞFLHOL

08

1RZRĞü ÄNGSSPIRA NRPSOHWSRĞFLHOL 3HUNDOFKáRGQDSRĞFLHOJĊVWRWNDQD]GHOLNDWQHMSU]ĊG]\EDZHáQDSHUNDORZD3URMHNW1$DOWR3 /DLQH3RV]ZD6î'FP3RV]HZND'î6FPg'(675b'NRPSOHWSRĞFLHOL SROLHVWHUEDZHáQD3URMHNW$QQD6DODQGHU 3RV]ZD6î'FP3RV]HZND'î6FP786(16.g1$narzuta 2SDNRZDQLHZIRUPLHWRUE\XáDWZLDWUDQVSRUWLSU]HFKRZ\ZDQLHSURGXNWXSROLHVWHUQ\ORQ6î'FP 04 KRÅKRIS NRPSOHWSRĞFLHOL SROLHVWHUEDZHáQD3URMHNW3DXOLQ 0DFKDGR3RV]ZD6î'FP3RV]HZND'î6FP b1*66.b5$NRPSOHWSRĞFLHOL EDZHáQD3URMHNW$QQD6DODQGHU3RV]ZD 6î'FP3RV]HZND'î6FP 3RSU]HGQLDFHQD -HV]F]HZLĊFHMNRPSOHWyZSRĞFLHOL]QDMG]LHV]ZVNOHSLH,.($

1RZRĞü GULÖRT poszewka QDSRGXV]NĊ 6XZDNXáDWZLD]GHMPRZDQLHSRV]HZNLGRSUDQLDEDZHáQDSROLHVWHU3URMHNW1$DOWR 3/DLQH/6YDUIYDU'î6FP/<1'%<pled 3OHG ]SRODUXMHVWPLĊNNLLáDWZ\GRXWU]\PDQLDZF]\VWRĞFL3URMHNW1LLQD$DOWR 6î'FP32/$59,'(pled 3OHG]SRODUXMHVW PLĊNNLLáDWZ\GRXWU]\PDQLDZF]\VWRĞFL6î'FP 09 1RZRĞü STOCKHOLM NRPSOHWSRĞFLHOL 3HUNDOFKáRGQDSRĞFLHO JĊVWRWNDQD]GHOLNDWQHMSU]ĊG]\3URMHNW0DULD9LQND3RV]ZD6î'FP 3RV]HZND'î6FP67(1./g9(5NRPSOHWSRĞFLHOL 3RV]ZDQDNRáGUĊ]XNU\W\PL]DWU]DVNDPLXWU]\PXMąNRáGUĊQD VZRLPPLHMVFXEDZHáQD3URMHNW$QQD6YDQIHOGW+LOOHUYLN3RV]ZD 6î'FPSRV]HZNL'î6FP FÄRGLAV komplet SRĞFLHOL 0LHV]DQNDO\RFHOOXLEDZHáQ\PLĊNNDSRĞFLHONWyUDFKáRQLH ZLOJRüLRGSURZDG]DMąRGFLDáD]DSHZQLDMąFVXFK\NRPIRUWRZ\VHQSU]H]FDáą QRF3RV]ZD6î'FPSRV]HZNL'î6FP 3RSU]HGQLD FHQD


.RPSOHW\SRฤžFLHOL

.RPSOHW\SRฤžFLHOL

01

06

$/9,1(675c NRPSOHWSRฤžFLHOLโ€ž 6HULฤŠ%-g51/2.$FHFKXMHQRQV]DODQFND SURVWRWDDXฤช\WHZQLHMPDWHULDรก\Z\NRU]\VWDQR 6\QQ|YH0RUNSURMHNWDQWNDc.(57,67(/NRPSOHWSRฤžFLHOL 3RV]ZDQDNRรกGUฤŠ]XNU\W\PL ]DWU]DVNDPLXWU]\PXMฤ…NRรกGUฤŠQDVZRLPPLHMVFXEDZHรกQD 1<321526NRPSOHWSRฤžFLHOL 7NDQD]IDUERZDQHMSU]ฤŠG]\ IDUERZDQLHRGE\ZDVLฤŠSU]HGWNDQLHPG]LฤŠNLF]HPXSRฤžFLHOMHVWZ\Mฤ…WNRZR PLฤŠNNDEDZHรกQDc.(5.8//$NRPSOHWSRฤžFLHOL 3HUNDOFKรกRGQDSRฤžFLHOJฤŠVWRWNDQD]GHOLNDWQHMSU]ฤŠG]\EDZHรกQD

โ€

07 %-g51/2.$587$ NRPSOHWSRฤžFLHOL

03 c.(5.8//$NRPSOHWSRฤžFLHOL

10

ZVSRVyENWyU\Z\GRE\ZDLSRGNUHฤžODLFK QDWXUDOQHZรกDฤžFLZRฤžFL

c.(57,67(/ NRPSOHWSRฤžFLHOL

04 ร…KERFRร„KEN NRPSOHWSRฤžFLHOL04 ร…KERFRร„KEN NRPSOHWSRฤžFLHOL 7NDQD]IDUERZDQHMSU]ฤŠG]\ IDUERZDQLHRGE\ZDVLฤŠSU]HGWNDQLHPG]LฤŠNLF]HPXSRฤžFLHOMHVWZ\Mฤ…WNRZR PLฤŠNNDEDZHรกQD $/9,1(.9,67NRPSOHWSRฤžFLHOL 3HUNDOFKรกRGQDSRฤžFLHOJฤŠVWRWNDQD]GHOLNDWQHMSU]ฤŠG]\EDZHรกQD SHUNDORZD$/9,1(675cNRPSOHWSRฤžFLHOL &]HVDQD EDZHรกQDQDGDMHSRฤžFLHOLPLฤŠNNRฤžรผLGHOLNDWQRฤžรผRUD]QLH]Z\NOHJรกDGNฤ… SRZLHU]FKQLฤŠEDZHรกQD%-g51/2.$587$komplet SRฤžFLHOL 3RV]ZDQDNRรกGUฤŠ]XNU\W\PL]DWU]DVNDPLXWU]\PXMฤ…NRรกGUฤŠ QDVZRLPPLHMVFXEDZHรกQD%-g51/2.$komplet SRฤžFLHOL 0LฤŠNNDSRฤžFLHORJฤŠVW\PVSORFLH]GHOLNDWQHMSU]ฤŠG]\GREUHM MDNRฤžFLEDZHรกQD3URMHNW6\QQ|YH0RUN/,1%/200$ NRPSOHWSRฤžFLHOL 7NDQLQDOQLDQDMHVWSU]HZLHZQDLEDUG]RFKรกRQQD ]DSHZQLDNRPIRUWRZ\VHQSU]H]FDรกฤ…QRF(00,(587$komSOHWSRฤžFLHOL EDZHรกQD 11 (00,(63(76komplet SRฤžFLHOL EDZHรกQDSHUNDORZD :V]\VWNLHSRND]DQH WXWDMNRPSOHW\SRฤžFLHOLPDMฤ…Z\PLDU\6รฎ''รฎ6FP

11


260 Tekstylia do sypialni

01

Tekstylia do sypialni 261

02

03

06

07

LYCKOAX NRPSOHWSRฤžFLHOL

5999 PALMLILJANRPSOHWSRฤžFLHOL

9999

04

05 MALIN BLAD NRPSOHWSRฤžFLHOL29,99 EDZHรกQD3URMHNW 0LFKLNR1DNDWD3RV]ZD6รฎ'FP3RV]HZND'รฎ6FP7XUNXVRZ\ 06 LYCKOAX NRPSOHWSRฤžFLHOL59,99 &]HVDQDEDZHรกQDQDGDMH SRฤžFLHOLPLฤŠNNRฤžรผLGHOLNDWQRฤžรผRUD]QLH]Z\NOHJรกDGNฤ…LUyZQฤ…SRZLHU]FKQLฤŠ EDZHรกQDVDW\QRZD3RV]ZD6รฎ'FP3RV]HZND'รฎ6FP %LDรก\EUฤ…]RZ\ 3RSU]HGQLDFHQD 07 KARIT narzuta i 2 poszewki QDSRGXV]NฤŠ 1DU]XWDSLNRZDQDZ\Mฤ…WNRZRPLฤŠNND 7NDQLQDZ\SHรกQLHQLHSROLHVWHU1DU]XWD6รฎ'FP3RV]HZND 'รฎ6FP/LOLRZ\ 6]DU\ 08 VINRANKA komplet SRฤžFLHOL149,99 'HOLNDWQDVDW\QRZDEDZHรกQD]DSHZQLDSRฤžFLHOLQLH]Z\Nรก\ EODVNLPLฤŠNNRฤžรผEDZHรกQDVDW\QRZD3RV]ZD6รฎ'FP3RV]HZND 'รฎ6FP/LOLRZ\ %Uฤ…]RZ\ 09 Gร„SPA komplet SRฤžFLHOL99,99 'HOLNDWQDVDW\QRZDEDZHรกQD]DSHZQLDSRฤžFLHOLQLH]Z\Nรก\ EODVNLPLฤŠNNRฤžรผEDZHรกQDVDW\QRZD3RV]ZD6รฎ'FP3RV]HZND 'รฎ6FP&LHPQRV]DU\ -HV]F]HZLฤŠFHMWHNVW\OLyZGR V\SLDOQL]QDMG]LHV]ZVNOHSLH,.($

6XEWHOQ\SRรก\VNL PLฤŠNNRฤžรผWRW\SRZH FHFK\VDW\QRZHM SRฤžFLHOL]GRPLHV]Nฤ… EDZHรกQ\LO\RFHOOX

05

KARIT narzuta i 2 poszewki QDSRGXV]NฤŠ

14999

08

MALIN BLADNRPSOHWSRฤžFLHOL

2999

-DVQ\NRORUSRMHGQHMVWURQLH FLHPQLHMV]\SRGUXJLHM

09 01 OFELIA koc 69,99 (ODVW\F]Q\SDVXMHGRรกyฤชHNRV]HURNRฤžFLGRFP SROLHVWHUDNU\O3URMHNW&KDUORWWH6NDN6รฎ'FP%LDรก\ 02 KARIT narzuta i 2 poszewki QDSRGXV]NฤŠ 1DU]XWDSLNRZDQDZ\Mฤ…WNRZRPLฤŠNND7NDQLQDZ\SHรกQLHQLHSROLHVWHU 1DU]XWD6รฎ'FP3RV]HZND'รฎ6FP7XUNXVRZ\ 03 PALMLILJA NRPSOHWSRฤžFLHOL99,99 /\RFHOO]DSHZQLDVXFK\LNRPIRUWR Z\VHQSU]H]FDรกฤ…QRFSRQLHZDฤชFKรกRQLHLRGSURZDG]DZLOJRรผRGFLDรกDXWU]\ PXMฤ…FSU]\MHPQฤ…VWDรกฤ…WHPSHUDWXUฤŠO\RFHOOEDZHรกQD3URMHNW %%%HFNHU0%DFKH3RV]ZD6รฎ'FP3RV]HZND'รฎ6FP 7XUNXVRZ\ 04 MALIN FIGUR NRPSOHWSRฤžFLHOL189,99 O\RFHOOPDWHULDรกNWyU\FKรกRQLHZLOJRรผLRGSURZDG]DMฤ…RGFLDรกD]DSHZ QLDMฤ…FNRPIRUWRZ\VXFK\VHQSU]H]FDรกฤ…QRF3URMHNW%%%HFNHU0%DFKH 3RV]ZD6รฎ'FPSRV]HZNL'รฎ6FP:LHOREDUZQ\


ÄNGSSKÄRANRPSOHWSRĞFLHOL3URGXNWGRVWĊSQ\ ZGZyFKUR]PLDUDFKEDZHáQD3URMHNW$QQD 6DODQGHU3RV]ZD6î'FP3RV]HZND'î6FP &]DUQ\ELDá\3RSU]HGQLDFHQD

39,-

6]WXND XWZRLFKVWyS '\ZDQ\WDNĪHVWDQRZLąF]ĊĞü XPHEORZDQLD1LHW\ONRWáXPLąGĨZLĊNL L]DSHZQLDMąNRPIRUWDOHSRWUDILą UyZQLHĪRGPLHQLüZ\JOąGZQĊWU]D '\ZDQ8//*803MHVWMHGQ\P]ZLHOX G\ZDQyZ]FLHNDZ\PZ\UD]LVW\P Z]RUHP:DUWRZ\SUyERZDüJR ZHZQĊWU]XMHVWQLF]\PG]LHáR V]WXNLQDSRGáRG]H

àyĪNRZQRZ\P VW\OX &]ĊVWRWRWHNVW\OLDQDGDMąZQĊWU]X VW\OLSRGNUHĞODMąMHJRFKDUDNWHU :LĊFMHĞOLPDU]\V]RQRZ\P Z\VWURMXV\SLDOQLZ\SUyEXMSRĞFLHO b1*66.b5$]DSURMHNWRZDQąSU]H] $QQĊ6DODQGHU]JUDILF]Q\PZ]RUHP ZW\SRZRVNDQG\QDZVNLPVW\OXL Z\NRQDQąZ]EDZHáQ\

8//*803G\ZDQ]NUyWNLPZáRVLHP'\ZDQ WNDQ\PDV]\QRZR:áRVLHSROLSURS\OHQ3URMHNW $QQD6DODQGHU6î'FP%LDá\SRPDUDĔF]RZ\ %LDá\F]DUQ\ 3RSU]HGQLDFHQD

89,-szt.


264 Tekstylia

Tekstylia 265

01 KARLSTAD poduszka 79,99 :\SHรกQLHQLH]NDF]HJRSLHU]D]DSHZQLD PLฤŠNNLHLVSUฤŠฤช\VWHSRGSDUFLHGODFLDรกD3RV]HZNDEDZHรกQD:\SHรกQLH QLHSLHU]HNDF]H3URMHNW0DUJUHWKH2GJDDUG'รฎ6FP+XVLH EHฤชRZ\SRPDUDฤ”F]RZ\ 02 MARMORBLAD komplet 2 ]DVรกRQ 49,99 =DVรกRQ\SU]HSXV]F]DMฤ…ฤžZLDWรกRG]LHQQHDMHGQRF]HฤžQLHFKURQLฤ…SU\ ZDWQRฤžรผGODWHJRLGHDOQLHVLฤŠVSUDZG]DMฤ…MDNRMHGQD]ZDUVWZZRNQLH SROLHVWHUEDZHรกQD3URMHNW$QQD6DODQGHU6รฎ'FP%LDรก\F]DUQ\ 03 TUPPLUR roleta 99,99 5ROHWD]DFLHPQLDMฤ…FDVSHFMDOQD SRZรกRNDQLHSU]HSXV]F]DฤžZLDWรกD0RฤชQDSU]\PRFRZDรผZฤžURGNXOXEQDIXWU\ QLHRNLHQQHMRUD]GRVXILWXEDZHรกQDSODVWLNDNU\ORZ\6รฎ'FP 6]DU\ 04 SKร„RBLAD poszewka QDSRGXV]NฤŠ/szt. 3RGXV]NฤŠPRฤชQDRGZUyFLรผQDGUXJฤ…VWURQฤŠ]\VNXMฤ…FQRZ\HIHNWSRQLHZDฤช NDฤชGDVWURQDPDLQQ\GHVHฤ”3DVXMHGRSRGXV]HNZHZQฤŠWU]Q\FK[FP EDZHรกQD3URMHNW0DUJUHWKH2GJDDUG'รฎ6FP1LHELHVNL]LHORQ\ 05 ร„LGร–RT WNDQLQD19,99/m EDZHรกQD3URMHNW1$DOWR (+DJPDQ3/DLQH6FP5yฤชRZ\

02

01

08

09

7NDQ\QDSรกDVNR G\ZDQ0(-/%<]RVWDรก Z\NRQDQ\Z] SROLSURS\OHQXNWyUHPX QLHVWUDV]Q\GHV]F] VรกRฤ”FHDQL]DEUXG]HQLD ZLฤŠFฤžZLHWQLHVSUDZG]L VLฤŠ]DUyZQRZGRPX MDNLQD]HZQฤ…WU]

04

05

06

07

06 SOFIA WNDQLQD19,99/m 'RVWฤŠSQDUyZQLHฤชZLQQ\FKNRORUDFK EDZHรกQD6FP&]DUQ\ELDรก\ 07 1RZRฤžรผ LANGร–R komplet ]DVรกRQ129,99 2F]NDSU]\JyUQHMNUDZฤŠG]L]DVรกRQ\PRฤชQDMฤ…รกDWZR]DรกRฤช\รผ L]GMฤ…รผ]NDUQLV]DSROLHVWHUEDZHรกQD3URMHNW1LLQD$DOWR 6รฎ'FP%LDรก\F]HUZRQ\F]DUQ\ 08 1RZRฤžรผ Mร–BORG G\ZDQ]NUyWNLPZรกRVLHP299,99 *UXEHZรกRVLH]DSHZQLDPLฤŠNNฤ…SRZLHU] FKQLฤŠGODVWySLZ\JรกXV]DG]ZLฤŠNL'\ZDQWNDQ\PDV]\QRZR:รกRVLH SROLSURS\OHQ3URMHNW1LLQD$DOWR6รฎ'FP:LHOREDUZQ\ 09 MEJLBY G\ZDQWNDQ\QDSรกDVNR399,99 ']LฤŠNLSรกDVNLHMSRZLHU]FKQL G\ZDQMHVWรกDWZ\GRRGNXU]DQLDGODWHJRLGHDOQLHQDGDMHVLฤŠGRSRNRMXG]LHQ QHJROXESRGVWyรกZMDGDOQL'\ZDQWNDQ\PDV]\QRZRSROLSURS\OHQ 6รฎ'FP1LHELHVNLSRPDUDฤ”F]RZ\ 10 STOCKHOLM WNDQLQD25,99/m EDZHรกQD3URMHNW0DULD9LQND6FP6]DU\EHฤชR Z\ 11 STOCKHOLM WNDQLQD19,99/m EDZHรกQD3URMHNW 0DULD9LQND6FP%LDรก\ฤชyรกW\

03 TUPPLUR roleta

9999

Mร–BORGG\ZDQ

29999

10

11

&KFHV]VLฤŠ]GU]HPQฤ…รผOXE REHMU]HรผยฟOP":\VWDUF]\ RSXฤžFLรผUROHWฤŠ7833/85 E\]DFLHPQLรผSRNyM RNDฤชGHMSRU]HGQLD

STOCKHOLMWNDQLQD

1999m LANGร–R NRPSOHW]DVรกRQ

12999

*G\JyUฤŠELRUฤ… NUHDW\ZQRฤžรผLLQWXLFMD SURMHNWDQWDWDNMDNZ SU]\SDGNX1LLQ\$DOWR SRZVWDMฤ…SURGXNW\ pokroju Mร–BORG. 7RFRฤžZLฤŠFHMQLฤช]Z\Nรก\ G\ZDQยฑWRG]LHรกR sztuki pod stopami.


266 Tekstylia

Tekstylia 267

01

06

02

Projektant HC Ericson LQVSLURZDรกVLฤŠOLWHUฤ…<NWyUD V\PEROL]XMHVFKRG]ฤ…FHVLฤŠ GZLHGURJLOXEF]รกRZLHND Z\FLฤ…JDMฤ…FHJRUฤŠFHZNLHUXQNX ZVFKRG]ฤ…FHJRVรกRฤ”FD

โ€ž =DLQVSLURZDรก\PQLH dawne szwedzkie wiejskie wesela, niedopasowane tekstylia i wzory medalionรณw na starej tapecie. ร…KERKULLA to kolekcja Z\SHรกQLRQDSU]HUyฤชQ\PL motywami kwiatowymi. Eva Lundgreen, projektantka

ROSMARIE tkanina

2599m 03

05

05 BERTA RUTA tkanina 29,99/m 7NDQLQD]EDUZLRQHMSU]ฤŠG]\]Z]RUHP ZLGRF]Q\P]REXVWURQEDZHรกQD6FP5yฤชRZ\ 06 BJร–RNLOKA FIGUR poszewka 19,99/szt. 6XZDNXรกDWZLD]GHMPRZDQLH SRV]HZNLGRSUDQLDEDZHรกQD3URMHNW+&(ULFVRQ'รฎ6FP&]DUQ\ 07 ร…KERKULLA poduszka 69,99 3RGXV]NฤŠPRฤชQDRGZUyFLรผ QDGUXJฤ…VWURQฤŠ]\VNXMฤ…FQRZ\HIHNWSRQLHZDฤชNDฤชGDVWURQDPDLQQ\GHVHฤ” 3RV]HZNDEDZHรกQD:\SHรกQLHQLHSLHU]HNDF]H'รฎ6FP%LDรก\ ZLHOREDUZQ\ 08 HELSINGE G\ZDQ]NUyWNLPZรกRVLHP249,99 ']LฤŠNLSรกDVNLHMSRZLHU]FKQLG\ZDQMHVWรกDWZ\GRRGNXU]DQLDGODWHJRLGHDOQLH QDGDMHVLฤŠGRSRNRMXG]LHQQHJROXESRGVWyรกZMDGDOQL3RZLHU]FKQLDXฤช\WNRZD SROLSURS\OHQ3URMHNW(YD/XQGJUHHQ6รฎ'FP:LHOREDUZQ\ 09 ร…KERKULLA G\ZDQ]NUyWNLPZรกRVLHP99,99 *ฤŠVWH JUXEHZรกRVLH]DSHZQLDPLฤŠNNLHLFLHSรกHRSDUFLHGODVWySLZ\JรกXV]DGฤจZLฤŠNL :รกRVLHSROLSURS\OHQ3URMHNW(YD/XQGJUHHQ6รฎ'FP 10 ร…KERKULLA tkanina 25,99/m EDZHรกQD3URMHNW (YD/XQGJUHHQ6FP&]DUQ\ELDรก\

09

โ€

07

10

04 ALVINE SPETS NRPSOHWยฟUDQHN

3999

08 HELSINGEG\ZDQ]NUyWNLPZรกRVLHP

24999

01 HERMINE pled 59,99 DNU\OZHรกQD6รฎ'FP5yฤชRZ\ EHฤชRZ\ 02 ROSMARIE tkanina 25,99/m EDZHรกQD 6FP%LDรก\V]DU\ 03 EMMIE roleta 59,99 *RWRZ\WXQHOQD JyUQHMNUDZฤŠG]LXรกDWZLDZLHV]DQLHEH]SRฤžUHGQLRQDNDUQLV]X7NDQLQD SROLHVWHUEDZHรกQD6รฎ'FP 04 ALVINE SPETS komplet 2 firanek 39,99 SROLHVWHU6รฎ'FP


268 Tekstylia

Tekstylia 269

02

01

03

07

=DVáRQ\SDQHORZHĞZLHWQLH VSUDZG]DMąVLĊMDNRĞFLDQNL G]LDáRZH=DPRQWXMV]\QĊ .9$57$/QDVX¿FLHLÄSRVWDZ´ OHNNLHGHOLNDWQHĞFLDQ\

&KFHV]]PLHQLü Z\JOąGVRI\OXEáyĪND" :\VWDUF]\GRGDü SRGXV]NĊ 09

08

10 GURLISRV]HZNDQDSRGXV]NĊ

1299szt.

04 01 MALIN TRÅD NRPSOHW]DVáRQ149,99 =DVáRQ\]WXQHOHPKDIWNDPL LWDĞPąĞFLąJDMąFąSDVXMąGRNDUQLV]\LV]\Q]V\VWHPX.9$57$/OHQ SROLHVWHU3URMHNW%%%HFNHU0%DFKH6î'FP:LHOREDUZQ\ 02 MALIN VÅG WNDQLQD19,99/m EDZHáQD3URMHNW %%%HFNHU0%DFKH6FP:LHOREDUZQ\ 03 MALIN CIRKEL WNDQLQD9,99/m SROLHVWHUEDZHáQD3URMHNW%%%HFNHU 0%DFKH6FP:LHOREDUZQ\ 04 SANELA NRPSOHW]DVáRQ 259,99 *UXEDWNDQLQDXáDWZLD]DFLHPQLHQLHSRNRMXLWáXPLGĨZLĊNL EDZHáQLDQ\DNVDPLW6î'FP-DVQRWXUNXVRZ\ 05 MALIN BAND pled 69,99 DNU\O6î'FP:LHOREDUZQ\ 06 GURLI pled 39,99 DNU\OSROLHVWHU6î'FP 6]DU\F]DUQ\ -HV]F]HZLĊFHMWHNVW\OLyZ]QDMG]LHV] w sklepie IKEA.

SANELANRPSOHW]DVáRQ

25999

11

05

12

06

13

GURLI pled

3999

MALIN BLADG\ZDQ ]NUyWNLPZáRVLHP

15999

07 KVARTAL SRWUyMQDV]\QD59,- $OXPLQLXP'FP 08 INGAMAJ ]DVáRQD SDQHORZD49,99/szt. àDWZRSU]\FLąüGRRGSRZLHG QLHMGáXJRĞFL7NDQLQDSROLHVWHULSDSLHU6î'FP&]DUQ\ 6]DU\ 09 MALIN FRANSAR poduszka 49,99 0LĊNNDDNVDPLWQDEDZHáQDGRGDMHNRORURPJáĊELLMHVWGHOLNDWQDZGRW\NX 3RV]HZNDEDZHáQLDQ\DNVDPLW:\SHáQLHQLHZáyNQDSROLHVWURZH 'î6FP7XUNXVRZ\ 10 GURLI SRV]HZNDQDSRGXV]NĊ 12,99/szt. 6XZDNXáDWZLD]GHMPRZDQLHSRNU\FLDEDZHáQD 'î6FP &]DUQ\ =LHORQ\ 11 MALIN TRÅD poszewka 15,99 6XZDNXáDWZLD]GHMPRZDQLHSRV]HZNLGRSUDQLD EDZHáQDSROLHVWHU'î6FP 12 FERLE G\ZDQ ]NUyWNLPZáRVLHP139,99 :áyNQDSROLSURS\OHQRZHSRGGDQRREUyEFH FLHSOQHMSU]H]FRG\ZDQ]\VNDáWUZDáHLVSUĊĪ\VWHZáRVLH:áRVLHSROL SURS\OHQ6î'FP 13 MALIN BLAD G\ZDQ]NUyWNLP ZáRVLHP159,99 :áRVLHSROLSURS\OHQ6î'FP


270 Tekstylia

Tekstylia 271

01

02

05

24

99

19999

08

01 TVIS mata 24,99 :รกRVLHSROLSURS\OHQ6SyGODWHNV3URMHNW/\FNH YRQ6FKDQW]FP=LHORQ\ 02 ร–RSTED G\ZDQ]GรกXJLP ZรกRVLHP1999,- '\ZDQMHVWZ\NRQDQ\]F]\VWHMZHรกQ\ZLฤŠFMHVWQDWXUDOQLH RGSRUQ\QD]DEUXG]HQLDLEDUG]RWUZDรก\'\ZDQWNDQ\PDV]\QRZR:รกRVLH ZHรกQD6รฎ'FP:LHOREDUZQ\ 03 1RZRฤžรผ STOCKHOLM G\ZDQWNDQ\QDSรกDVNR799,- ']LฤŠNLSรกDVNLHMSRZLHU]FKQL G\ZDQMHVWรกDWZ\GRRGNXU]DQLD3RZLHU]FKQLDXฤช\WNRZDF]\VWDฤช\ZD ZHรกQD3URMHNW.D]X\R1RPXUD6รฎ'FPฤฉyรกW\ 04 HAMPEN G\ZDQ]GรกXJLPZรกRVLHP129,99 :รกyNQDSROLSURS\OHQRZH SRGGDQRREUyEFHFLHSOQHMSU]H]FRG\ZDQ]\VNDรกWUZDรกHLVSUฤŠฤช\VWHZรกRVLH '\ZDQWNDQ\PDV]\QRZR:รกRVLHSROLSURS\OHQ6รฎ'FP-DVNUDZR]LHORQ\ 05 LAPPLJUNG RUTA G\ZDQ]NUyWNLPZรกRVLHP 199,99 ']LฤŠNLSรกDVNLHMSRZLHU]FKQLG\ZDQMHVWรกDWZ\GRRGNXU]DQLDLXWU]\PDQLDZF]\VWRฤžFL'\ZDQWNDQ\PDV]\QRZR:รกRVLHSROLSURS\OHQ3URMHNW $QQD(IYHUOXQG6รฎ'FP%LDรก\F]DUQ\

03

04

:\WU]\PDรก\LRGSRUQ\ QD]DEUXG]HQLDZHรกQLDQ\ G\ZDQ]HZ]RUHPSRREX VWURQDFK]RVWDรกXWNDQ\ UฤŠF]QLHSU]H]DUW\VWyZ U]HPLHฤžOQLNyZ,GHDOQ\ GRSRNRMXG]LHQQHJROXE SRGVWyรกZMDGDOQL

09

HAMPEN dywan ]GรกXJLPZรกRVLHP

12999

06 STOCKHOLM G\ZDQWNDQ\QDSรกDVNR699,99 '\ZDQPDWHQVDP GHVHฤ”SRREXVWURQDFKZLฤŠFPRฤชQDJRRGZUDFDรผDE\VLฤŠQLHZ\FLHUDรกLVรกXฤช\รก FLGรกXฤชHM3RZLHU]FKQLDXฤช\WNRZDZHรกQD6รฎ'FP 07 KOLDBY VNyUDE\GOฤŠFD599,99 6NyUD]DFKRZDVZyMQDWXUDOQ\Z\JOฤ…GL GRVNRQDรกฤ…MDNRฤžรผSU]H]GรกXJLF]DV0DNVSRZLHU]FKQLDP 08 Vร„RUM G\ZDQWNDQ\QDSรกDVNR249,99 '\ZDQQDGDMHVLฤŠGRXฤช\ZDQLD QD]HZQฤ…WU]SRQLHZDฤชMHVWRGSRUQ\QDGHV]F]VรกRฤ”FHL]DEUXG]HQLD SROLSURS\OHQ6รฎ'FP 09 TRร…DKLร–VER dywan z krรณtNLPZรกRVLHP199,99 *UXEHZรกRVLH]DSHZQLDPLฤŠNNฤ…SRZLHU]FKQLฤŠGODVWyS LZ\JรกXV]DG]ZLฤŠNL:รกRVLHSROLSURS\OHQ6รฎ'FP 10 Gร…SER G\ZDQ]GรกXJLPZรกRVLHP649,- :รกyNQDSROLSURS\OHQRZHSRGGDQRREUyEFHFLHSOQHMSU]H]FRG\ZDQ]\VNDรกWUZDรกHLVSUฤŠฤช\VWHZรกRVLH:รกRVLH SROLSURS\OHQ6รฎ'FP 11 STOCKHOLM dywan WNDQ\QDSรกDVNR1299,- '\ZDQPDWHQVDPGHVHฤ”SRREXVWURQDFKZLฤŠF PRฤชQDJRRGZUDFDรผDE\VLฤŠQLHZ\FLHUDรกLVรกXฤช\รกFLGรกXฤชHMF]\VWHMฤช\ZHM ZHรกQ\6รฎ'FP

10

11

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

6SyG]ODWHNVXXWU]\PXMHPDWฤŠZPLHMVFX ]PQLHMV]DMฤ…FU\]\NR SRฤžOL]JQLฤŠFLDVLฤŠ

799,-

07

LAPPLJUNG RUTA dywan ]NUyWNLPZรกRVLHP

TVIS mata

STOCKHOLM G\ZDQWNDQ\QDSรกDVNR

06


7HNVW\OLDรกD]LHQNRZH

7HNVW\OLDรกD]LHQNRZH01(ODVW\F]QDWDฤžPDZV]\WD ZGROQฤ…NUDZฤŠGฤจ]DVรกRQNL REFLฤ…ฤชDWNDQLQฤŠL]DSRELHJD MHMSU]\NOHMDQLXVLฤŠGRFLDรกD

FRร„JENUฤŠF]QLNGRUฤ…N

1499V]W )5b-(1WREDUG]R FKรกRQQ\UฤŠF]QLN RฤžUHGQLHMJUXERฤžFL 'รกXJLHGHOLNDWQH ZรกyNQDEDZHรกQ\ F]HVDQHM]DSHZQLDMฤ… Z\Mฤ…WNRZฤ…PLฤŠNNRฤžรผ LZ\WU]\PDรกRฤžรผ

:\Mฤ…WNRZRJUXE\ LPLฤŠNNLฤžZLHWQLH ZFKรกDQLDZRGฤŠ

04

05

06

Hร„RENUฤŠF]QLNNฤ…SLHORZ\

99V]W01 FRร„JEN UฤŠF]QLNGRUฤ…N14,99V]W EDZHรกQD6รฎ'FP%HฤชRZ\ 6]DU\ &]HUZRQ\ 7XUNXVRZ\ %LDรก\ &LHPQROLOLRZ\c)-b5'(1UฤŠF]QLNNฤ…SLHORZ\69,99V]W :\NRQDQ\]F]HVDQHMEDZHรกQ\G]LฤŠNLGรกXJLPGHOLNDWQ\PZรกyNQRPUฤŠF]QLN MHVWEDUG]LHMPLฤŠNNLLWUZDรก\EDZHรกQD6รฎ'FP&LHPQREHฤชRZ\ *UDQDWRZ\ %LDรก\79,1*(1]DVรกRQDSU\V]QLFRZD *ฤŠVWRWNDQDWNDQLQDSROLHVWURZD]SRZรกRNฤ…ZRGRRGSRUQฤ…1DOHฤช\X]XSHรกQLรผNyรกNDPLGR]DVรกRQSU\V]QLFRZ\FKSROLHVWHU3URMHNW$QQD6DODQGHU 6รฎ'FP%LDรก\F]DUQ\

04 Fร„RGLAV ]DVรกRQDSU\V]QLFRZD49,99 *ฤŠVWRWNDQDWNDQLQDSROLHVWURZD ]SRZรกRNฤ…ZRGRRGSRUQฤ…1DOHฤช\X]XSHรกQLรผNyรกNDPLGR]DVรกRQSU\V]QLFRZ\FK SROLHVWHU3URMHNW3LD:DOOpQ6รฎ'FP%LDรก\F]DUQ\ 05 Hร„REN VHULD:\NRQDQH]F]HVDQHMEDZHรกQ\G]LฤŠNLGรกXJLPGHOLNDWQ\P ZรกyNQRPUฤŠF]QLNLVฤ…EDUG]LHMPLฤŠNNLHLWUZDรกH 5ฤŠF]QLF]HNV]W 6รฎ'FP=LHORQ\ 5ฤŠF]QLNNฤ…SLHORZ\V]W 6รฎ'FP7XUNXVRZ\ %LDรก\ 06 BANDSJร–N UฤŠF]QLNGRUฤ…N19,99 %DUZLRQDSU]ฤŠG]DZ]yUZLGRF]Q\SRREXVWURQDFK 3URGXNWGRVWฤŠSQ\ZUyฤชQ\FKUR]PLDUDFKEDZHรกQD3URMHNW6\QQ|YH 0RUN6รฎ'FP/LOLRZ\ZLHOREDUZQ\72)7%2G\ZDQLN รกD]LHQNRZ\V]W :\NRQDQ\]EDUG]RPLฤŠNNLHMPLNURILEU\NWyUDGREU]H FKรกRQLHZRGฤŠLV]\ENRZ\V\FKDPLNURZรกyNQDSROLHVWURZH6รฎ'FP &]HUZRQ\ 6]DU\ -HV]F]HZLฤŠFHMWHNVW\OLyZ รกD]LHQNRZ\FK]QDMG]LHV]ZVNOHSLH,.($


0HEOHรกD]LHQNRZH

0HEOHรกD]LHQNRZH01

FULLENV]DINDSRG XP\ZDONฤŠ*2'025*21%5c9,.(1 V]DIND]V]XIODGDPL LXP\ZDONฤ…

03

.DฤชG\QLH]DOHฤชQLHRG ZLHNXPRฤชHSRฤžOL]JQฤ…รผ VLฤŠZZDQQLHOXESRG SU\V]QLFHP7HQ NURNRG\OSRVWDUDVLฤŠ E\GRWHJRQLHGRV]รกR

01 IREVIKEN XP\ZDOND Porcelana. Projekt: Henrik Preutz. 6รฎ*FP%LDรก\ FULLEN V]DINDGU]ZLRZDSRGXP\ZDO NฤŠ 3DVXMHSRGZLฤŠNV]RฤžรผXP\ZDOHNPRQWRZDQ\FKGRฤžFLDQ\:\NRฤ”F]HQLH]IROLL6รฎ*:FP%LDรก\ 3RSU]HGQLDFHQD /,//c1*(1V]DINDSRGXP\ZDONฤŠ]XP\ZDONฤ… .UDZฤŠGฤจ XP\ZDONLZNV]WDรกFLHSUDNW\F]QHMSyรกNLQDP\GHOQLF]NฤŠNXEHNQDV]F]RWHF]NL GR]ฤŠEyZLWS:NRPSOHFLHZLHV]DNQDUฤŠF]QLNLP\GHOQLF]NDLSRGVWDZND]H VWDOLQLHUG]HZQHM:\NRฤ”F]HQLH]IROLLSRUFHODQD6รฎ*:FP%LDรก\ 03 1RZRฤžรผ678*9,.NRV]]SU]\VVDZNDPL 3ODVWLN JXPDV\QWHW\F]QD6รฎ*:FP%LDรก\3$758//PDWD GRZDQQ\ 1DWXUDOQDJXPD6รฎ'FP=LHORQ\ *2'025*21%5c9,.(1V]DIND]V]XIODGDPLLXP\ZDONฤ…1099 :SHรกQLZ\VXZDQHV]XIODG\รกDWZ\SU]HJOฤ…GLGRVWฤŠSGR]DZDUWRฤžFL8FKZ\W\ ZNRPSOHFLH8P\ZDOND]NUXV]RQHJRPDUPXUX6รฎ*:FP&]HUZRQ\ ]SRรก\VNLHP%H]SรกDWQDOHWQLDJZDUDQFMD -HV]F]HZLฤŠFHM PHEOLรกD]LHQNRZ\FK]QDMG]LHV]ZVNOHSLH,.($

06

09

08

10 /26-g1ZLHV]DNV]W

11

99

19:DQLHQNDQDPLฤŠNNLH DQW\SRฤžOL]JRZH ]DEH]SLHF]HQLDQD GQLHLZSRGVWDZLH =DRNUฤ…JORQDNUDZฤŠGฤจ SR]ZDODZ\JRGQLH RSU]HรผUฤŠFHSRGF]DV Nฤ…SLHOLPDOXFKD

']LHFLQLHGRVLฤŠJDMฤ… ]E\WZ\VRNRZLฤŠF SU]\NOHMOXESU]\NUฤŠรผ ZLHV]DF]NLGRฤžFLDQ\QD RGSRZLHGQLHMGODQLFK Z\VRNRฤžFL

/b776$0ZDQLHQND

1999 69$/(1UฤŠF]QLNLEDZHรกQD3URMHNW0DULD9LQND 5ฤŠF]QLNGRUฤ…N V]W 6รฎ'FP:LHOREDUZQ\ 5ฤŠF]QLNNฤ…SLHORZ\ V]W 6รฎ'FP:LHOREDUZQ\*2'025*21 V]DINDGU]ZLRZD]OXVWUHP 'U]ZLOXVWU]DQH]VDPRGRP\NDF]HP /XVWURSRREXVWURQDFK:\NRฤ”F]HQLH]IROLLV]NรกRV]NรกRKDUWRZDQH 6รฎ*:FP%H]SรกDWQDOHWQLDJZDUDQFMD 08โ€“09 1RZRฤžรผ/26-g1VHULD 7ZRU]\ZR3(73URMHNW0DULD9LQND 08 0\GHOQLF]ND :FP%LDรก\ฤชyรกW\ 09 .XEHNQD V]F]RWHF]NL :FP5yฤชRZ\ELDรก\ 10 MUSIK ODPSD ฤžFLHQQD :QRVLGRGRPXWURFKฤŠWHDWUDOQHJREODVNX6WDOQLHUG]HZQD SODVWLNSROLZฤŠJORZ\'FP 11 1RZRฤžรผ/26-g1ZLHV]DN V]W7ZRU]\ZR3(73URMHNW0DULD9LQND5yฤชQHNRORU\ /b776$0ZDQLHQND 'ODZLฤŠNV]HMVWDELOQRฤžFLZDQLHQNDPD ]DEH]SLHF]HQLDDQW\SRฤžOL]JRZH7ZRU]\ZRSROLSURS\OHQRZH3URMHNW7LQD &KULVWHQVHQ'รฎ6:FP%LDรก\]LHORQ\


0HEOHรกD]LHQNRZH

0HEOHรกD]LHQNRZH

01

5ฤŠF]QLH WNDQHNRV]H ]SODVWLNRZHM SU]ฤŠG]\

0305

10

08

09

HJร„LMAREN SyรกNDฤžFLHQQD

99

/,//+2/0(1GR]RZQLN GRP\GรกD

1999

11

*G\EUDNXMHPLHMVFD QDSRGรกRG]HSR]RVWDMฤ… MHV]F]HฤžFLDQ\7XWDM SRPLHV]F]ฤ…VLฤŠUฤŠF]QLNL VXV]DUNDNRVPHW\NL LZLHOHLQQ\FKรกD]LHQNR Z\FKQLH]EฤŠGQLNyZ

01 1RZRฤžรผ HJร„LMAREN SyรกNDฤžFLHQQD Malowana, stal proszNRZDQD3URMHNW7&KULVWHQVHQ./HJDDUG6รฎ*:FP%LDรก\ 402.467.74/,'$1NRV]V]W .RV]SOHFLRQ\UฤŠF]QLHNDฤชG\ HJ]HPSODU]MHVWXQLNDOQ\5R]PLDU\V]WฤžUHGQFPZ\VFPLV]W ฤžUHGQFPZ\VFPSROLSURS\OHQ3URMHNW6LJJD+HLPLV%LDรก\ 900.812.90 03 1RZRฤžรผHJร„LMAREN KDF]\NSRGZyMQ\ 3RPLฤŠG]\ KDF]\NDPLPLHMVFHQDQDNOHMNฤŠOXEHW\NLHWฤŠ]LPLHQLHP6WDOSURV]NRZDQD Projekt: T. Christensen/K. Legaard. S6ร—G8, W18cm. 902.436.31 5g116.b5UHJDรก 6]NรกRKDUWRZDQHLVWDOSURV]NRZDQD3URMHNW -RQ.DUOVVRQ6รฎ*:FP&]DUQ\/,//+2/0(1 GR]RZQLNGRP\GรกD 0RฤชQD]P\ZDรผZ]P\ZDUFH6]NรกR3URMHNW Cecilia Stรถรถp. W16cm. 100.741.75+-b/0$5(1ZLHV]DNQDGU]ZL %HMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD3URMHNW7&KULVWHQVHQ ./HJDDUG6รฎ*:FP&]DUQREUฤ…]RZ\+-b/0$5(1]DPLHQLGU]ZLZ ZLHV]DNQDUฤŠF]QLNL,WREH] JZRฤจG]LLฤžUXEZ\VWDUF]\JR ]DZLHVLรผQDJyUQHMNUDZฤŠG]L+(01(6UHJDรก

19999

1RZRฤžรผHJร„LMAREN Zy]HN Stal proszkowana. D48ร—S36, :FP%LDรก\+(01(6รกDZND 5HJXORZDQHQyฤชNL ]DSHZQLDMฤ…VWDELOQRฤžรผLFKURQLฤ…PHEHOSU]HGZLOJRFLฤ…%HMFRZDQDODNLHURZDQD lita sosna. D83ร—S37, W53cm. 902.472.95+(01(65b779,.(1 V]DIND]V]XIODGDPLLXP\ZDONฤ…999 8QLNDOQLH]DSURMHNWRZDQ\V\IRQ SR]ZDOD]PLHฤžFLรผSHรกQRZ\PLDURZฤ…V]XIODGฤŠ3RUFHODQD6รฎ*:FP 399.031.02+(01(6UHJDรก 2WZDUWHSyรกNL]DSHZQLDMฤ…รกDWZ\ SU]HJOฤ…GLGRVWฤŠSGRSU]HFKRZ\ZDQ\FKSU]HGPLRWyZ%HMFRZDQDODNLHURZDQD EH]EDUZQLHOLWDVRVQD3URMHNW7&KULVWHQVHQ./HJDDUG6รฎ*:FP 202.473.07/,//+2/0(1ODPSDฤžFLHQQD Lampa jest uniwersalQDPRฤชQDMฤ…]DPRQWRZDรผWDNE\ฤžZLHFLรกDGRJyU\OXEZGyรก1LNORZDQDVWDO V]NรกR.ORV]FP:FP.2/-$OXVWUR Ochronna IROLD]PQLHMV]DXV]NRG]HQLDZSU]\SDGNXVWรกXF]HQLDOXVWUD6รฎ:FP 201.335.32 13 +(01(6V]DINDGU]ZLRZD]OXVWUHP :NRPSOHFLHUHJXORZDQ\FKSyรกHN6]NรกRKDUWRZDQHOXVWUR6รฎ* W98cm. 802.176.75

13

.2/-$OXVWUR

9999


3XGHรกNRSHรกQH ZVSRPQLHฤ” SKURAR RVรกRQNDGRQLF]NL6WDOSURV]NRZDQD 3URMHNW(KOpQ-RKDQVVRQ0DNVGRQLF]NL FP:FP.UHPRZ\

1LHNWyUHSU]HGPLRW\Vฤ…]E\WFHQQH E\MHZ\U]XFLรผ3XGHรกND3,1*/$ SRZVWDรก\ZรกDฤžQLH]P\ฤžOฤ…RQLFK :]PRFQLRQHGQRVSUDZLDฤชHPRฤชHV] SU]HFKRZ\ZDรผZQLFKUyZQLHฤช FLฤŠฤชV]HU]HF]\MDNNVLฤ…ฤชNLDG]LฤŠNL VDPRSU]\OHSQ\PHW\NLHWNRP RGQDMG]LHV]ZV]\VWNREH]SUREOHPX

6,-

PINGLA SXGHรกNR]SRNU\ZNฤ…V]W 7HNWXUDIDOLVWD5yฤชRZ\ 502.431.95 =LHORQ\ 402.431.91

8,-/V]W 0HWDORZH NRURQNL 6.85$5WRVHULDPDรก\FKPHWDORZ\FK RVรกRQHNQDGRQLF]NL$ฤชXURZ\ NRURQNRZ\Z]yUZ]HVWDZLHQLX ]ELHOฤ…ZQLHVLHGRNDฤชGHJRZQฤŠWU]D SRZLHZURPDQW\F]QHJRVW\OX


280 Ramki

Ramki 281

01

02

03 *RWRZ\GRSRZLHV]HQLDREUD] Z\GUXNRZDQRQDSรกyWQLH] GUHZQLDQ\PGUฤ…ฤชNLHPQDJyU]H LQDGROH]XSHรกQLHMDNZVWDU\FK V]NROQ\FKPDSDFK

09 NYTTJA ramka

999szt. 01 NYTTJA ramka 9,99/szt. 3U]yGUDPNL]Z\WU]\PDรกHJRSODVWLNXG]LฤŠNL WHPXUDPNDMHVWEH]SLHF]QLHMV]DZXฤช\WNRZDQLX3ODVWLN3DVXMHREUD]HN 6รฎ:FP 02 VIRSERUM ramka 49,99 :NRPSOHFLH SDVVHSDUWRXWSRGNUHฤžODPRW\ZQD]GMฤŠFLXREUD]NXLXรกDWZLDRSUDZLDQLH 6]NรกRZ\NRฤ”F]HQLH]IROLL=GMฤŠFLH6รฎ:FP 03 FNITTER zegar 39,99 :FP 04 KVILL ramka 15,99 Przรณd ramki z Z\WU]\PDรกHJRSODVWLNXG]LฤŠNLWHPXUDPNDMHVWEH]SLHF]QLHMV]DZXฤช\WNRZDQLX3ODVWLN=GMฤŠFLH6รฎ:FP HAVERDAL ramka 12,99 Lita EU]R]DV]NรกR=GMฤŠFLH6รฎ:FP Sร–NDRUM ramka 15,99 3DVVHSDUWRXWZNRPSOHFLH=GMฤŠFLH6รฎ:FP 05 STRร–MBY ramka 14,99 0RฤชQDSRZLHVLรผSR]LRPROXESLRQRZR$OXPLQLXPLV]NรกR =GMฤŠFLH6รฎ:FP 06 MAHULT ramka 24,99 3DVVHSDUWRXW ZNRPSOHFLH6]NรกRSรก\WDSLOฤžQLRZD2EUD]HN6รฎ:FP 07 UNG DRILL ramka 59,99 7\OQDF]ฤŠฤžรผUDPNLPRฤชHSRVรกXฤช\รผMDNR V]DEORQGRZ\FLฤŠFLDRGSRZLHGQLHJRNV]WDรกWX]GMฤŠFLD 3ODVWLNV]NรกR=GMฤŠFLH 6รฎ:FP

04

07 05 UNG DRILL ramka

5999 06

10 RIBBA ramka

11

:V]\VWNLHUDPNLPDMฤ… SDVVHSDUWRXW]SDSLHUX RQHXWUDOQ\P3+NWyU\ QLHSU]HEDUZLD]GMฤŠรผ

3499

08 RIBBA ramka 49,99 3ODNDWVSU]HGDZDQ\RVREQR 0RฤชQDSRZLHVLรผSR]LRPROXESLRQRZR3DVVHSDUWRXWZNRPSOHFLH6]NรกRZ\NRฤ”F]HQLH]IROLL3ODNDW 6รฎ:FP&]DUQ\ 09 SIBBARED REUD]RU]HFKZรกRVNL59,99 /DNLHURZDQ\EH]EDUZQLHSROLHVWHULOLWDRVLND3URMHNW7&KULVWHQVHQ./HJDDUG 6รฎ:FP 10 RIBBA ramka 34,99 3ODNDWVSU]HGDZDQ\RVREQR 0RฤชQDSRZLHVLรผSR]LRPROXESLRQRZR3DVVHSDUWRXWZNRPSOHFLH6]NรกRZ\NRฤ”F]HQLH]IROLL3ODNDW6รฎ:FP&]DUQ\ 3RSU]HGQLDFHQD 11 RIBBA SyรกNDQD]GMฤŠFLD29,99 3yรกNDQD]GMฤŠFLDXPRฤชOLZLD]PLHQLDQLHXOXELRQ\FK PRW\ZyZWDNF]ฤŠVWRMDNW\ONRFKFHV]EH]NRQLHF]QRฤžFLZLHUFHQLDQRZ\FKRWZRUyZZฤžFLDQLH:\NRฤ”F]HQLH]IROLL0DNVREFLฤ…ฤชHQLHNJ'รฎ*FP&]DUQ\ 


282 Lustra

01

Lustra 283

02

03

04

05

07

08

09

10

โ€ž 5DPDOXVWUDMHVWJรกฤŠEV]DXGRรกXLWZRU]\PDรกฤ… SyรกHF]NฤŠQDNRVPHW\NLGRPDNLMDฤชXWHOHIRQ OXEELฤชXWHULฤŠ โ€ 2OD:LKOERUJSURMHNWDQW

Hร–NEFOSS lustro, 10 szt.

4999

ISFJORDEN lustro

24999 06 MALMA lustro

699szt. STOCKHOLM lustro

229,-

07 MYKEN OXVWHUNRVWRMฤ…FH29,99 0RฤชQDXฤช\ZDรผZSRPLHV]F]HQLDFK RZ\VRNLHMZLOJRWQRฤžFL6]NรกRVWDOSURV]NRZDQD3URMHNW6LJJD+HLPLV 6รฎ:FP&LHPQREUฤ…]RZ\ 08 HYLKJE lustro 9,99 :NRPSOHFLHWDฤžPDGZXVWURQQD6]NรกRIDUED3URMHNW$:DOOLQ,ULQDUFKRV /:LGpQ6รฎ:FP3RPDUDฤ”F]RZ\ 09 Hร–NEFOSS lustro 49,99/10 szt. 0RฤชQDรกฤ…F]\รผGRZROQฤ…OLF]EฤŠOXVWHUWZRU]ฤ…FUyฤชQHNV]WDรกW\ 6]NรกRZGZyFKRGFLHQLDFKEUฤ…]XSRV]WXNZNDฤชG\PRGFLHQLX6]NรกR3URMHNW -XOLD7UHXWLJHU6รฎ:FP 10 1RZRฤžรผ STOCKHOLM lustro 229,- :\UDฤจQ\Z]yUVรกRMyZQDGUHZQLDQHMRNOHLQLH]RU]HFKDZรกRVNLHJR VSUDZLDฤชHNDฤชG\HJ]HPSODU]]\VNXMHQLHSRZWDU]DOQ\FKDUDNWHU6]NรกRODNLHURZDQDEH]EDUZQLHRNOHLQD]RU]HFKDZรกRVNLHJR3URMHNW2OD:LKOERUJ *FP 11 HEMNES lustro 149,99 0RฤชQDSRZLHVLรผSR]LRPROXE SLRQRZR6]NรกREHMFRZDQDODNLHURZDQDEH]EDUZQLHOLWDVRVQD6รฎ:FP &]DUQREUฤ…]RZ\ 12 SONGE lustro 149,99 6]NรกRIROLDFP 6UHEUQ\ -HV]F]HZLฤŠFHMOXVWHU]QDMG]LHV]ZVNOHSLH IKEA.

11 01 FIGGJO lustro 49,99 0RฤชQDXฤช\ZDรผZSRPLHV]F]HQLDFKRZ\VRNLHM ZLOJRWQRฤžFL6]NรกRVWDOSURV]NRZDQDFP&]DUQ\ 02 TRENSUM OXVWHUNRVWRMฤ…FH24,99 6]NรกRSRZLฤŠNV]DMฤ…FHSRMHGQHMVWURQLH6]NรกRLVWDOQLHUG]HZQD:FP3RSU]HGQLDFHQD 03 UTSIRA lustro 59,99 0RฤชQDXฤช\ZDรผZSRPLHV]F]HQLDFKRZ\VRNLHM ZLOJRWQRฤžFL6]NรกR3URMHNW6DUDK)DJHU6รฎ:FP 04 LEVANGER lustro 199,99 0RฤชQDSRZLHVLรผSR]LRPROXESLRQRZR6]NรกR IROLD6รฎ:FP=รกRW\NRORU 05 ISFJORDEN lustro 249,99 /LWHGUHZQRZ\WU]\PDรก\QDWXUDOQ\PDWHULDรก6]NรกREHMFRZDQDODNLHURZDQD EH]EDUZQLHOLWDVRVQD3URMHNW.DL/HJDDUG6[*:FP%LDรก\ 06 MALMA lustro 6,99/szt. 6]NรกRIDUED6รฎ:FP 7XUNXVRZ\

12


284 Dekoracje

Dekoracje 285

01

02

07

=EDEFLQHJRVรกRLND ]JX]LNDPLGR SU]HVNDORZDQHM GHNRUDFMLฤžFLHQQHM

08 SMYCKE]HJDUฤžFLHQQ\

4999

GRร„DDIG dekoracja ฤžFLHQQDV]W

4999

09 =HJDUPRฤชHSU]\Mฤ…รผ GRZROQ\NV]WDรกW Z]DOHฤชQRฤžFLRG WZRMHMLQZHQFML $JG\SU]\MG]LHFL RFKRWDQD]PLDQ\ XรกyฤชZV]\VWNLH HOHPHQWyZZLQQ\ VSRVyE

03

04

01 1RZRฤžรผ GRร„DDIG GHNRUDFMDฤžFLHQQDV]W Trzy dekoracje ฤžFLHQQHZNV]WDรกFLHJX]LNyZWR]DEDZQ\L]DVNDNXMฤ…F\HOHPHQWSU]\FLฤ…JDMฤ…F\ XZDJฤŠZHZQฤŠWU]X:NRPSOHFLHJX]LNL FP LJX]LN FP 6WDO SURV]NRZDQD3URMHNW09LQND0.DUDPL 02 CASHEWNร–T GRQLF]ND]SRGVWDZNฤ… :\JOฤ…GGRQLF]NLPRฤชQDZSURVW\VSRVyE]PLHQLรผREUDFDMฤ…FSRGVWDZNฤŠ.DPLRQNDLVWDO3URMHNW'DYLG:DKO0DNVฤžUHGQLFD GRQLF]NLZHZQฤŠWU]QHMFP:FP%LDรก\]LHORQ\ 03 1RZRฤžรผ KLร„DSAM ruchoma dekoracja =DEDZQDUXFKRPDGHNRUDFMD ./b'6$0ZNV]WDรกFLHVW\OL]RZDQHMNODWNL]NRORURZ\PSWDV]NLHPSU]\FLฤ…JD Z]URN6WDOSURV]NRZDQD3URMHNW'DYLG:DKOFP 04 KNAPRIG ZD]RQ :D]RQPDZฤ…VNLRWZyUZLฤŠFZ\VWDUF]\W\ONR MHGHQNZLDWOXEJDรกฤ…]NDE\VWZRU]\รผSLฤŠNQฤ…DUDQฤชDFMฤŠ.DPLRQND3URMHNW 1LNH.DUOVVRQ:FP%LDรก\F]HUZRQ\ 05 1RZRฤžรผ KNIVIG NLQNLHWฤžFLHQQ\ZD]RQ .1,9,*PRฤชQDZ\NRU]\VWDรผMDNRฤžZLHF]QLN ฤžZLHF]QLNQDWHDOLJKW\OXEZD]RQ$OXPLQLXPLV]NรกR3URMHNW0RQLND0XOGHU %LDรก\

05

06

06 IKEA PS 2012 VWRMDNQDURฤžOLQ\]GRQLF]NDPL129 6WRMDNQDNZLDW\ ]WU]HPDSLRQRZRXVWDZLRQ\PLSRGVWDZNDPL,GHDOQ\GODRVyENRFKDMDF\FK URฤžOLQ\DOHPLHV]NDMฤ…F\FKQDPDรกHMSU]HVWU]HQL6WDO0DNVฤžUHGQLFDGRQLF]NL ZHZQฤŠWU]QHMFP:FP 07 1RZRฤžรผSMYCKE ]HJDU ฤžFLHQQ\ :NRPSOHFLHHOHPHQWฤžURGNRZ\]HZ]ND]yZNDPLLPHFKDQL]PHPV]HฤžFLRNฤ…WQ\FKHOHPHQWyZ]รกฤ…F]HNRUD]SRGNรกDGNLG]LฤŠNL NWyU\P]HJDURGVWDMHRGฤžFLDQ\3ODVWLN3URMHNW0DUFXV$UYRQHQ 08 VINร„GER SyรกPLVHN /DNLHURZDQ\EDPEXV3URMHNW1LFRODV &RUWROH]]LVFP 09 1RZRฤžรผ SAMSPELT R]GRED 6$063(/7WRNRORURZDLHIHNWRZQDR]GREDSU]\NXZDMฤ…FDXZDJฤŠLSRGNUHฤžODMฤ…FDFKDUDNWHUZQฤŠWU]D$OXPLQLXP3URMHNW0RQLND0XOGHU6:FP =LHORQ\ 10 1RZRฤžรผ LIKNANDE NRPSOHWR]GyEV]W 6W\OL]RZDQHNRQWXU\GZyFKGRQLF]HNQDNZLDW\Rฤช\ZLฤ…SyรกNฤŠOXERNQR: NRPSOHFLHR]GREDGRQLF]ND Z\VFP LR]GREDGRQLF]ND Z\VFP 6WDOSURV]NRZDQD3URMHNW+HQULN3UHXW]

10


286 Dekoracje

Dekoracje 287

01 Wazony, wzorowane na tradycyjnych EXWHONDFKRGPOHND LVรกRLNDFKGRVWฤŠSQH Vฤ…ZWU]HFKUR]PLDUDFK ZLฤŠFQDGDMฤ…VLฤŠQDUyฤชQH kwiaty.

02 SOCKER miniszklarnia

49

99

=DรกyฤชZรกDVQ\RJUyGHN ]LRรกRZ\ZGRPXLFLHV] VLฤŠSLฤŠNQHPURฤžOLQSU]H] FDรก\URN

04 10

08 03 12 09 05

11

06

Mร–RKT latarenka

1999szt. 07 ENSIDIG wazon, W18cm. 01 FOTBLAD GRQLF]ND]SRGVWDZNฤ…24,99 &]HUZRQDJOLQD0DNVฤžUHGQLFD GRQLF]NLZHZQฤŠWU]QHMFP:FP 02 SOCKER miniszklarnia 49,99 3ODVWLNVWDO6รฎ*:FP 03 SOCKERร„RT wazon 29,99 0RฤชQDUyZQLHฤชXฤช\รผMDNRG]EDQHN6WDOHPDOLRZDQD:FP 04 ROTERA latarenka 39,99 6WDOLV]NรกR:FP 05 Mร–RKT latarenka 19,99/szt. 6]NรกRLVWDO3URMHNW2OD:LKOERUJ:FP 06 BORRBY latarenka 19,99 6WDOLV]NรกR:FP 07โ€“09 ENSIDIG wazony 6]NรกR3URMHNW&+DOVNRY+'DOVJDDUG 07 Wazon 2,99/szt. :FP 08 Wazon 9,99/szt. :FP 09 Wazon 9,99/szt. :FP 10โ€“12 MANDEL RVรกRQNLQDGRQLF]NฤŠ&]HUZRQDJOLQDSRNU\WDVLOLNRQHP3URMHNW$QQH Nilsson. 10 2VรกRQNDGRQLF]NL4,99/szt. 0DNVฤžUHGQLFDGRQLF]NLZHZQ FP:FP 11 2VรกRQNDGRQLF]NL7,99/szt. 0DNVฤžUHGQLFD GRQLF]NLZHZQFP:FP 12 2VรกRQNDGRQLF]NL9,99/szt. 0DNVฤžUHGQLFDGRQLF]NLZHZQFP:FP

299szt.


288 Dekoracje

Dekoracje 289

06

07

08

09

NEGLINGEฤžZLHF]QLN

199

02 BLADET wazon

2999

03

99

10

STOCKHOLM wazon, W40cm

11

99

STOCKHOLM ฤžZLHF]QLNV]W

.RORURZHV]NรกR IRUPRZDQHUฤŠF]QLH SU]H]DUW\VWyZ U]HPLHฤžOQLNyZ Niewielki otwรณr SR]ZDODVWZRU]\รผ SLฤŠNQฤ…DUDQฤชDFMฤŠ ]SRMHG\QF]HJR kwiatka.

5999

04 01 1RZRฤžรผ STOCKHOLM wazon 149,- S]NรกR3URMHNW2OD:LKOERUJ :FP=LHORQ\ 02 BLADET wazon 29,99 6]NรกR:FP 03 1RZRฤžรผ STOCKHOLM wazon 99,99 6]NรกR:FP 04โ€“05 GODKร„NNA seria 6]NรกR 04 Wazon/latarenka 29,99 :FP 05 Miska 49,99 :FP 06 FYLLIG wazon 99,99 /DNLHURZDQHV]NรกR:FP 07 GLANSIG ฤžZLHF]QLNQDWHDOLJKW\3,99/szt. 0DORZDQHV]NรกR:FP =LHORQ\ /LOLRZ\ 08 NEGLINGE ฤžZLHF]QLN1,99 6]NรกR:FP 09 Nร„SSJร– ฤžZLHF]QLN19,99 $OXPLQLXP:FP 10 1RZRฤžรผ STOCKHOLM ฤžZLHF]QLN59,99/2 szt. 6WDO QLHUG]HZQD:FP 11 MEDVETEN ZD]RQ\6]NรกRWazon 19,99/szt. :FP Wazon 24,99/szt. :FP 12 OLIK wazon 3,99/szt. 6]NรกR:FP5yฤชQHNRORU\ 13 BLOMSTER miska 29,99 6]NรกR:FP -HV]F]HZLฤŠFHM ZD]RQyZLฤžZLHF]QLNyZ]QDMG]LHV]ZVNOHSLH,.($

01

12

OLIK wazon

13

05

399/szt.


'REU\VSRVyEQD RV]F]ĊG]DQLH 2JUDQLF]DMąFZ\U]XFDQLHUHV]WHN Ī\ZQRĞFL]DRV]F]ĊG]LV]SLHQLąG]H LRFKURQLV]ĞURGRZLVNR6]F]HOQD SRNU\ZNDSR]ZDODEH]SLHF]QLH SU]HFKRZ\ZDü]DZDUWRĞüSRMHPQLND Z]DPUDĪDOQLNXDRWZyUZHQW\ODF\MQ\ XáDWZLDSRGJU]HZDQLHZNXFKHQFH PLNURIDORZHM

IKEA 365+ SRMHPQLNQDĪ\ZQRĞü 3ODVWLN3URMHNW+nNDQ2OVVRQ'î6:FPO %LDá\F]HUZRQ\3RSU]HGQLDFHQD

5,DINERA PLVND.DPLRQNDJOD]XUD3URMHNW6XVDQ 3U\NHFP%HĪRZ\ &]DUQ\ %Uą]RZ\ 6]DURQLHELHVNL 3RSU]HGQLDFHQD

5,-/V]W Na zupy, SU]HNąVNLOXE SáDWNL Miska DINERA wykonana jest ]WUZDáHMNDPLRQNLNWyUDĞZLHWQLH VSUDZG]DVLĊZFRG]LHQQ\P XĪ\WNRZDQLX0RĪQDMąEH]SLHF]QLH XĪ\ZDüZPLNURIDOyZFHZLĊF]XSĊ SRGJU]HMHV]EH]SRĞUHGQLRZPLVFH $MHĞOL]XSĊ]DVWąSLVRVSU]HNąVND SáDWNLĞQLDGDQLRZHF]\FRNROZLHN LQQHJRGREU]HZLHG]LHüĪHPLVNL PRĪQDEH]REDZP\üZ]P\ZDUFH


=DVWDZDVWRรกRZD

=DVWDZDVWRรกRZD

05

06 FRODIGPLVND

01

5szt.07

 POKAL kieliszek do wina

4szt. โ€ž =DLQVSLURZDรก\PQLHUฤŠF]QLH PDORZDQHNDIOHHOHPHQW\

08

DUFKLWHNWXU\LPR]DLNL8ฤช\WHWX PRW\Z\Vฤ…QLHFR]DVNDNXMฤ…FH :]DOHฤชQRฤžFLRGWHJR]NWyUHM VWURQ\SDWU]\V]QDWDOHU]H PRฤชHV]GRVWU]HFFRฤž]XSHรกQLH innego. 0DOLQcNHUEORPSURMHNWDQWND

โ€

04 PROMENADWDOHU]FP

15szt.01โ€“04 PROMENAD seria .ODV\F]QD]DVWDZDVWRรกRZD]QLHV]DEORQRZ\P]DEDZQ\PZ]RUHP]DLQVSLURZDQ\PWUDG\F\MQฤ…ELDรกRQLHELHVNฤ…SRUFHODQฤ…LUฤŠF]QLH PDORZDQ\PLNDIHONDPL 3RUFHODQDVNDOHQLRZD3URMHNW63U\NH0cNHUEORP 01 Miska FP%LDรก\JUDQDWRZ\Talerzyk FP %LDรก\JUDQDWRZ\7DOHU]JรกฤŠERNL FP%LDรก\JUDQDWRZ\ 04 Talerz FP%LDรก\JUDQDWRZ\

10 05 POKAL kieliszek do wina /szt. 6]NรกRFO 06 FRODIG seria 6]NรกRKDUWRZDQH3URMHNW2OJD3RS\ULQD Miska /szt. FP Talerzyk /szt. FP Talerz / szt. FP 07 TRIVSAM seria .DPLRQND3URMHNW-RQ(OLDVRQ Miska FP1LHELHVNL 3yรกPLVHN 'รฎ6FP 1LHELHVNL 7DOHU] FP1LHELHVNL Miska FP1LHELHVNL 08 OMVร„XLANDE taca ,QVSLUDFMฤ…GOD SURMHNWXWDF\MHVWZF]HVQHZ]RUQLFWZRSU]HP\VรกRZHDVWHPSHOQDฤžURGNXV\PEROL]XMHPLHMVFHZNWyU\PSRZVWDรกD,.($LJG]LHQDGDOSURMHNWXMHVLฤŠZV]\VWNLH SURGXNW\6WDO3URMHNW'DYLG:DKO'รฎ6FP&]DUQ\$59 seria .DPLRQND3URMHNW6LVVD6XQGOLQJ Talerzyk /szt. FP%LDรก\ 7DOHU]JรกHERNL/szt. FP%LDรก\ 10 SVIT NRPSOHWV]WXรผFyZV]W :NRPSOHFLHZLGHOFyZQRฤช\รก\ฤชHN Lรก\ฤชHF]HNVWDOQLHUG]HZQD3URMHNW'DZQ:LQWRXU


=DVWDZDVWRรกRZD

=DVWDZDVWRรกRZD01

=DVWDZDRELDGRZD SRZLQQDE\รผXQLZHUVDOQD LQDGDZDรผVLฤŠ]DUyZQR GRFRG]LHQQHJRXฤช\WNX MDNLQDZ\Mฤ…WNRZH RND]MH

672&.+2/0 karafka

/szt. 08 672&.+2/0 V]WXรผFHVDรกDWNRZHV]W

,.($WDOHU]JรกฤŠERNL/szt.07

01 1RZRฤžรผ672&.+2/0seria 6]NรกRGPXFKDQHUฤŠF]QLHSU]H]DUW\VWฤŠU]H PLHฤžOQLNDZ\NRQDQHUฤŠF]QLHGHNRUDF\MQHGHWDOHVSUDZLDMฤ…ฤชHNDฤชG\SURGXNW MHVWZ\Mฤ…WNRZ\ 6]NรกR3URMHNW$QQH1LOVVRQ Karafka /szt. =GRELHQLH ZRNyรกNDUDINLXPRฤชOLZLDSHZQLHMV]\XFKZ\WLVSUDZLDฤชHRGFLVNLSDOFyZVฤ… PQLHMZLGRF]QHO Szklanka V]WFO .LHOLV]HNGRF]HUZRQHJRwina /szt. FO1RZRฤžรผ 672&.+2/0V]WXรผFHVDรกDWNRZHV]W :\JLฤŠFLHQDJyUQ\PNRฤ”FX XFKZ\WXFKURQLV]WXรผFHSU]HG]VXQLฤŠFLHPVLฤŠGRPLVNL 03โ€“06 1RZRฤžรผ672&.+2/0seria 3RUFHODQDNRVWQDZ\UyฤชQLDVLฤŠZ\VRNLP SR]LRPHPELHOLLSU]HMU]\VWRฤžFLRUD]GXฤชฤ…Z\WU]\PDรกRฤžFLฤ… 03 )LOLฤชDQNDGR espresso V]WFO7DOHU]\NV]W7DOHU]\N QDPDรกHSU]HNฤ…VNLOXESRGILOLฤชDQNฤŠGRHVSUHVVRFP 7DOHU]JรกฤŠERNLV]W7DOHU]GRVNRQDOHVLฤŠQDGDMHQDSU]\VWDZNฤŠ OXEGHVHUDQDV]HURNLHMNUDZฤŠG]LPRฤชQDSRรกRฤช\รผNURPNฤŠFKOHEDOXEKHUEDWQLNL FP 06 Talerz V]WFP

10

11โ€ž &KFLDรกDPVWZRU]\รผSRF]XFLHFRG]LHQQHJR OXNVXVX7DOHU]HLPLVNLZ\NRQDQHVฤ… ]SRUFHODQ\NRVWQHMNWyUD]DSHZQLD IDQWDVW\F]Q\SRรก\VN'RVNRQDรกDMDNRฤžรผ LSRQDGF]DVRZHZ]RUQLFWZRยฑRWR NROHNFMD672&.+2/0 $QQH1LOVVRQSURMHNWDQWND

โ€

672&.+2/0WDOHU]JรกฤŠERNLV]W/V]W

ยฑ,.($seria 3RUFHODQDVNDOHQLRZDV]NรกR3URMHNW6XVDQ3U\NH 07 Szklanka /6 szt. FO 08 Miska /szt. FP %LDรก\7DOHU]JรกฤŠERNL/szt. FP%LDรก\ 10 Talerz /szt. FP%LDรก\ 11 Miska 'รฎ6 :FP%LDรก\ %/$1'$0$77miski %DPEXV3URMHNW$QQH 1LOVVRQ Miska /szt. FP Miska /szt. FP 0<1',*seria .DPLRQND3URMHNW(YD6M|GLQ Miska 'รฎ6:FP%LDรก\ 7DOHU]/szt. 'รฎ6FP%LDรก\ /b5'NRPSOHWV]WXรผFyZV]W :NRPSOHFLH ZLGHOFyZQRฤช\รก\ฤชHNLรก\ฤชHF]HN6WDOQLHUG]HZQD3URMHNW0nUWHQ &\UpQ -HV]F]HZLฤŠFHM]DVWDZ\VWRรกRZHM]QDMG]LHV] w sklepie IKEA.

03 1306 

/b5' komplet V]WXรผFyZV]W
=DVWDZDVWRรกRZD

=DVWDZDVWRรกRZD

01

 

08 11

3RGNรกDGNLFKURQLฤ… SRZLHU]FKQLฤŠVWRรกX

10

FABULร–S szklanka

szt. 03

01 FABULร–S szklanka /szt. :\NRQDQHUฤŠF]QLHNDฤชGDV]NODQNDMHVW MHG\QDZVZRLPURG]DMX6]NรกRFO BISTร… szklanka /szt. 6]NรกRFO6.g76(/SRGNรกDGNDSRGV]NODQNฤŠ/ 10 szt. 7HNWXUD60$6.$NRPSOHWV]WXรผFyZV]W :\JRGQHGRWU]\PDQLDSU]H]G]LHFL6WDOQLHUG]HZQDSODVWLN 04 OSTRON NRPSOHWV]WXรผFyZV]W :NRPSOHFLHZLGHOFH QRฤชHLรก\ฤชNL6WDOQLHUG]HZQDLSODVWLN)$17$67,6. serwetki /50 szt. 6HUZHWNLZ\NRQDQH]WUyMZDUVWZRZHJRSDSLHUXGREU]H FKรกRQฤ…ZLOJRรผ'รฎ6FP1RZRฤžรผ Vร…GRร„T ]DSDU]DF] do herbaty V]W=DSDU]DF]XQRVLVLฤŠQDSRZLHU]FKQL6WDOQLHUG]HZQD LSODVWLN',2'szklanka 6]NรกRGPXFKDQHUฤŠF]QLH NDฤชGDV]NODQNDMHVWMHG\QDZVZRLPURG]DMX6]NรกRFOยฑ 1RZRฤžรผ7,&.$5seria .DPLRQND08 Talerz /szt. FP%LDรก\ F]DUQ\Talerz /szt. FP%LDรก\F]DUQ\ 10 Talerzyk /szt. FP%LDรก\F]DUQ\ 11 7DOHU]JรกHERNL /szt. FPMiska /szt. FP

04

05 )$17$67,6. VHUZHWNLV]W

.DPLRQNDWRQLH]Z\NOH Z\WU]\PDรกDFHUDPLND :\URE\]NDPLRQNLVฤ…EDUG]R WUZDรกHZLฤŠFQLHVWUDV]QD LPMHVWDQLPLNURIDOyZND ani zmywarka.

 60$6.$NRPSOHWV]WXรผFyZV]W.RORURZHV]WXรผFHEH] ]DZDUWRฤžFL%3$Vฤ…LGHDOQH GODPDOXFKyZNWyUH GRSLHURXF]ฤ…VLฤŠQLPL SRVรกXJLZDรผ7,&.$5 talerzyk


298 Garnki i patelnie

Garnki i patelnie 299

01

02

04 SKร„NKAJDUQHN]SRNU\ZNฤ…

4999

KAVALKADSDWHOQLHV]W

24

99

01 KAVALKAD $OXPLQLXP]SRZรกRNฤ…7HIORQ&ODVVLF5RQGOHV]W39,99 5R]PLDU\OOLO 3DWHOQLHV]W24,99 5R]PLDU\FP LFP 02 IKEA 365+ ZRN79,99 6WDOQLHUG]HZQD]SRZรกRNฤ… 7HIORQ3ODWLQXPFP 03 IKEA 365+ VHULD 6WDOQLHUG]HZ QDPatelnia 59,99 3URGXNW\]VHULL,.($PRฤชQDXฤช\ZDรผQDZV]\VWNLFK W\SDFKNXFKHQHNSรก\Wรกฤ…F]QLH]Sรก\Wฤ…LQGXNF\MQฤ…6WDOQLHUG]HZQD]SRZรกRNฤ… 7HIORQ3ODWLQXPFP 5RQGHO]SRNU\ZNฤ…45,99 5RQGHOPDPLDUNฤŠZฤžURGNXG]LฤŠNLF]HPXPRฤชQDRGPLHU]DรผLORฤžรผSรก\QX EH]SRฤžUHGQLRZQDF]\QLXO *DUQHN]SRNU\ZNฤ…49,99 O'R JDUQNDSDVXMฤ…ZNรกDGGRPDNDURQXOZNรกDGGRJRWRZDQLDLFHG]DN *DUQHN]SRNU\ZNฤ…69,99 O 04 SKร„NKA VHULD$OXPLQLXP ]SRZรกRNฤ…7HIORQ6HOHFWVWDOQLHUG]HZQDLV]NรกR3URMHNW+HQULN3UHXW] :RN]SRNU\ZNฤ…69,99 FP 5RQGHO]SRNU\ZNฤ…39,99 O *DUQHN]SRNU\ZNฤ…49,99 :\JRGQHXFKZ\W\XรกDWZLDMฤ…SU]HQR V]HQLHJDUQNDO6]DU\

05

IKEA 365+ patelnia

5999

:NรกDGGRJRWRZDQLDQD SDU]HSR]ZDODJRWRZDรผ UyฤชQHSRWUDZ\ZMHGQ\P JDUQNX

06

07 SENSUELL JDUQHN]SRNU\ZNฤ…

Lร„MPLIGSRGVWDZND

799

05 STABIL ZNรกDGGRJRWRZDQLDQDSDU]H29,99 3DVXMHGRZLฤŠNV]RฤžFL JDUQNyZRSRMHPQRฤžFLO6WDOQLHUG]HZQD3URMHNW+HQULN3UHXW]O 06 Lร„MPLIG SRGVWDZND7,99 3ODVWLNRZHQyฤชNLFKURQLฤ… SRZLHU]FKQLHSU]HG]DU\VRZDQLHP6WDOQLHUG]HZQD'รฎ6FP 07 1RZRฤžรผ SENSUELL VHULD6WDOQLHUG]HZQD]DOXPLQLRZ\PUG]HQLHP 3URMHNW$QQ&DULQ:LNWRUVVRQ 5RQGHO129,99 'RURQGODSDVXMHSRNU\ZND GRJDUQND6(168(//O Patelnia 159,99 3DWHOQLD]JUXE\P GQHPSRWUDZ\รกDGQLHVLฤŠUXPLHQLฤ…LQLHSU]\ZLHUDMฤ…GRSDWHOQLFP *DUQHN]SRNU\ZNฤ…159,99 6]NODQHRNLHQNRZSRNU\ZFH XรกDWZLDSLOQRZDQLHSRWUDZSRGF]DVJRWRZDQLDO -HV]F]HZLฤŠFHMJDUQNyZURQGOLLSDWHOQL]QDMG]LHV]ZVNOHSLH IKEA.

15999

6WDOQLHUG]HZQDEH]SRZรกRNL LPLDUNDZHZQฤ…WU]6(168(// XรกDWZLDFRG]LHQQHJRWRZDQLH LQDGDMHVLฤŠGRZV]\VWNLFK W\SyZNXFKHQHNLSรก\W

=HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

03


300 Akcesoria kuchenne

01

Akcesoria kuchenne 301

02

07

03

08

KLANGFULL EORN]QRĪDPL

Uchwyty z kauczuku ]DSHZQLDMąSHZQ\ FKZ\WLFKURQLąSU]HG QDJU]DQLHP

799

IKEA 365+ HJÄLTE WU]HSDF]NDRNUąJáD

1599 04

09

1RĪH6/,7%$5Z\NRQDQH Vą]HVWDOLZ\VRNLHM MDNRĞFLNWyUDGáXJR pozostaje ostra. Stalowy WU]SLHĔSU]HFKRG]LSU]H] FDáąUĊNRMHĞüG]LĊNL F]HPXQyĪMHVWEDUG]R Z\WU]\PDá\GREU]H Z\ZDĪRQ\LáDWZR VLĊQLPNURL

05 AKUT akcesoria kuchenne, 3 szt.

199 &HUDPLF]Q\PHFKDQL]PPá\QNDMHVW twardszy i bardziej Z\WU]\PDá\QLĪWH wykonane ze stali.

01 IKEA 365+ VÄRDEFULL tarka 19,99 'ZXNLHUXQNRZDXPRĪOLZLDWDUFLH ZREXNLHUXQNDFK=EURMRQ\SODVWLNSROLDPLGRZ\'FP 02 IKEA 365+ VÄRDEFULL wyciskacz do czosnku 19,99 :\FLVNDF] PRĪQDV]HURNRRWZRU]\üLGRNáDGQLHXP\ü&KURPRZDQ\F\QNJXPDV\QWHW\ F]QD'FP 03 KLANGFULL EORN]QRĪDPL7,99 %ORNQD QRĪHPRĪQDVFKRZDüGRV]XIODG\6WDOQLHUG]HZQDLSODVWLN'FP 04 KRYDDIG Pá\QHNdo przypraw 39,99/szt. /LWDWRSRODSRUFHODQDVNDOH QLRZD:FP%LDá\ *UDQDWRZ\ KONCIS seria 6WDOQLHUG]HZQD 7U]HSDF]NDRNUąJáD9,99 'FP à\ĪNDGRPDNDURQX9,99 'FP àRSDWND 9,99 'FP 05 AKUT akcesoria kuchenne, 3 szt. 1,99 Nie XV]NDG]DMąSRZáRNL]DSRELHJDMąFHMSU]\ZLHUDQLXSRWUDZ:NRPSOHFLHá\ĪND FP ZLGHOHF FP LáRSDWND FP 3ODVWLNZROQ\RG%3$ 06 IKEA 365+ VÄRDEFULL obieraczka 12,99 .V]WDáWWU]RQNDLPDWHULDá ]NWyUHJRJRZ\NRQDQR]DSHZQLDMąVWDELOQ\XFKZ\W6WDOQLHUG]HZQDSODVWLN JXPDV\QWHW\F]QD'FP

06

07 IKEA 365+ HJÄLTE seria 3ODVWLNSROLDPLGRZ\NDXF]XNVWDOQLHUG]HZQD àRSDWND15,99 'FP Trzepaczka RNUąJáD 'FP Chochla do zupy 15,99 'FP 08 IKEA 365+ GNISTRA seria 1RĪH]HVWDOLQLHUG]HZQHM]HUJRQRPLF]Q\PXFKZ\WHP ]DQW\SRĞOL]JRZąSRZLHU]FKQLą 1yĪGRRELHUDQLD19,99 2VWU]H'FP 1yĪkucharski 39,99 2VWU]H'FP 09 SLITBAR seria 6WDOQLHUG]HZQDPROLEGHQRZRZDQDGRZDUĊNRMHĞüGUHZQRSDNND 1yĪ do obierania 39,99 0Dá\LSRUĊF]Q\XáDWZLDRELHUDQLHLNURMHQLHRZRFyZL ZDU]\Z2VWU]H'FP 1yĪGRFKOHED69,99 =ąENRZDQHRVWU]H XáDWZLDNURMHQLHFKOHEDLPLĊNNLFKZDU]\ZQSSRPLGRUyZ2VWU]H'FP 1yĪkucharski 79,99 :\WU]\PDá\QyĪ]V]HURNąJáRZQLą LGHDOQąGRVLHNDQLDLNURMHQLD2VWU]H'FP 10 ÄNDLIG NRPSOHWQRĪ\V]W .V]WDáWLPDWHULDá]NWyUHJRZ\NRQDQRUĊNRMHĞü ]DSHZQLDMąVWDELOQ\XFKZ\W:NRPSOHFLHQyĪGRFKOHEDFPQyĪNXFKDUVNL FPQyĪGRSRPLGRUyZFPLQyĪGRRELHUDQLDFP6WDOQLHUG]HZQD SODVWLNLNDXF]XN

10

ÄNDLIGNRPSOHWQRĪ\V]W

2999

SLITBARQyĪNXFKDUVNL

7999


Akcesoria kuchenne 303

06

07

01 FLร„CKIG miska, 2 szt.

1299

0RฤชQDXฤช\ZDรผ ZPLNURIDOyZFH ]DPUDฤชDOQLNX L]P\ZDUFH

02 MAGASINZDรกHNGRFLDVWD

899

03

08 IKEA 365+ SRMHPQLNLQDฤช\ZQRฤžรผ Otwรณr wentylacyjny w pokrywce L]DRNUฤ…JORQHNDQW\XPRฤชOLZLDMฤ…UyZQRPLHUQHSRGJU]HZDQLHMHG]HQLDZ NXFKHQFHPLNURIDORZHM3ODVWLN Pojemnik 5,-/szt. 'รฎ6:FPO 3RSU]HGQLDFHQDPojemnik 12,99/szt. Dรฎ6:FP O Pojemnik 12,99/szt. 'รฎ6:FPO Pojemnik 14,99/szt. 'รฎ6:FPO Pojemnik 29,99/ szt. 'รฎ6:FPO 09 SOCKERKAKA forma do pieczenia 25,996LOLNRQXรกDWZLDZ\MPRZDQLHZ\SLHNyZO TULLIA IDUWXFK\NXFKHQQHEDZHรกQD)DUWXV]HNG]LHFLฤŠF\14,99 =DSLฤŠFLH QDU]HS\XรกDWZLDUHJXODFMฤŠ'FP 'RVWฤŠSQ\UyZQLHฤช Fartuch NXFKHQQ\34,99 5HJXORZDQHWURF]NLSU]\V]\L'FP 10 LJUST pojemniki QDฤช\ZQRฤžรผ1DGDMฤ…VLฤŠGRSU]HFKRZ\ZDQLDฤช\ZQRฤžFLZORGyZFH OXEV]DINDFKDG]LฤŠNLV]F]HOQLHGRSDVRZDQHMSRNU\ZFHฤช\ZQRฤžรผ]DFKRZD ฤžZLHฤชRฤžรผ3ODVWLN3RMHPQLN]SRNU\ZNฤ…7,99/szt. :FPO 3RMHPQLN]SRNU\ZNฤ…14,99/szt. :FPO 3RMHPQLN]SRNU\ZNฤ…19,99/szt. :FPO

01 FLร„CKIG miska, 2 szt. 12,99 5R]PLDU\O FP LO FP 3URMHNW&+DOVNRY+'DOVJDDUG%LDรก\ 'RVWฤŠSQDUyZQLHฤชZNRORU]HQLHELHVNLP 02 MAGASIN ZDรกHN8,99 /LWDEU]R]D'FP 03 SOCKERKAKA foremka do pieczenia 14,99/6 szt. 6LOLNRQXรกDWZLD Z\MPRZDQLHZ\SLHNyZ]IRUHPNL6LOLNRQNDXF]XNRZ\3URMHNW&DPLOOD 7XEHUWLQL5yฤชQHNRORU\ 04 TULLIA ฤžFLHUND9,99 EDZHรกQD 6รฎ'FP:LHOREDUZQ\ 05 DRร–MMAR IRUP\GRFLDVWD 14 szt. 19,99 5yฤชQHNV]WDรกW\LUR]PLDU\SU]\GDMฤ…VLฤŠQSGRZ\FLQDQLD FLDVWHF]HNLLFKGHNRUDFML3ODVWLN3URMHNW&DPLOOD7XEHUWLQL-DVQRQLHELHVNL 06 Jร„MKA SRMHPQLNQDฤช\ZQRฤžรผ6,99/3 szt. 1DGDMHVLฤŠGR SU]HFKRZ\ZDQLDQSV]\QNLVHUDOXESRUFMLMHG]HQLD3ODVWLN3URMHNW 2OD:LKOERUJ:FPO3U]H]URF]\VW\ELDรก\QLHELHVNL 07 IKEA 365+ patera z 3 talerzami 49,99 7DOHU]HPRฤชQD]GHMPRZDรผFR SR]ZDODQDGRZROQHLFKรกฤ…F]HQLHL]PLHQLDQLHZ\VRNRฤžFL6]NรกRVWDOQLHUG]HZQD3URMHNW/RYLVD:DWWPDQ'รฎ6:FP

08

09 IKEA 365+ pojemnik QDฤช\ZQRฤžรผ'ร—S17, W6cm.

04

5,-szt.

UyฤชQ\FKNV]WDรกWyZ LUR]PLDUyZGRGHNRUDFML OXEZ\FLQDQLDFLDVWHF]HN

05 DRร–MMAR foremki do ciasta, 14 szt.

1999

10


Zakupy w IKEA =DNXS\Z,.($WRSUDZG]LZDIUDMGDLGXĪDVDW\VIDNFMD 0DP\GODFLHELHPLOLRQ\LQVSLUXMąF\FKSRP\VáyZVSRĞUyG NWyU\FKQDSHZQRZ\ELHU]HV]FRĞGODVLHELH1DVWURQLH ,.($SOPRĪHV]ZV]\VWNR]DSODQRZDüLVSUDZG]LüF]\ Z\EUDQHSURGXNW\EĊGąSDVRZDá\GRWZRMHJRGRPX :VNOHSLHPRĪHV]ZV]\VWNLHJRGRWNQąüLZ\SUyERZDü UR]VLąGĨVLĊZ\JRGQLHQDVR¿HSRRWZLHUDMV]XÀDG\Z NXFKQLGRWNQLMSRĞFLHOLLSU]HNRQDMVLĊMDNDMHVWPLĊNND LGHOLNDWQD 6DPRG]LHOQ\Z\EyUWUDQVSRUWLPRQWDĪSURGXNWyZWR RV]F]ĊGQRĞüSLHQLĊG]\NWyUHPRĪHV]SU]H]QDF]\üQDLQQH SU]\MHPQRĞFLZĪ\FLX=DZV]HWHĪPRĪHV]VNRU]\VWDü ]QDV]HMSRPRF\SU]\SODQRZDQLXWUDQVSRUFLHLPRQWDĪX -HĞOLX]QDV]ĪHWDNLHUR]ZLą]DQLHMHVWGODFLHELHOHSV]H ]FKĊFLąFLSRPRĪHP\ 'ODQDV]DZV]HQDMZDĪQLHMV]HMHVWE\WZyMGRP IXQNFMRQRZDáZVSRVyENWyU\QDMEDUG]LHMFLRGSRZLDGD


=DNXS\Z,.($

=DNXS\Z,.($

6NRQWDNWXM VLĊ]QDPL

=DF]QLM SODQRZDQLH

=GDMHP\VRELHVSUDZĊ ĪHS\WDQLDPRJąSRMDZLü VLĊZGRZROQ\PPRPHQFLH =SU]\MHPQRĞFLąQDQLH RGSRZLHP\±QLHZDĪQH F]\EĊGąGRW\F]\üORNDOL]DFML VNOHSXF]\NRQNUHWQHJR SURGXNWX 3RQLĪHMSRGSRZLDGDP\MDN VLĊ]QDPLVNRQWDNWRZDü

:NDWDORJXSUH]HQWXMHP\Z\EUDQąF]ĊĞüSURGXNWyZ GRVWĊSQ\FKZ,.($'ODWHJRSODQXMąF]DNXS\]DF]QLM RGSR]QDQLDFDáHJRDVRUW\PHQWXQD,.($SO =QDMG]LHV]WDPLQVSLUXMąFHZQĊWU]DMHV]F]H ZLĊFHMSURGXNWyZZUyĪQ\FKUR]PLDUDFKNRORUDFK LNRPELQDFMDFKDWDNĪH]DSODQXMHV]ZL]\WĊZVNOHSLH

1DMF]ĊĞFLHM]DGDZDQHS\WDQLD 1LHNWyUHS\WDQLDSRMDZLDMąVLĊF]ĊĞFLHM QLĪLQQH7HQDMEDUG]LHMSRSXODUQHZUD] ]RGSRZLHG]LDPL]HEUDOLĞP\QDVWURQLH ,.($SO-HĞOLQLH]QDMG]LHV]WDPRGSR ZLHG]LQDVZRMHS\WDQLHVNRQWDNWXMVLĊ ]QDPLRVRELĞFLH

6SUDZGĨGRVWĊSQRĞüSURGXNWyZQD,.($SO 'RNáDGDP\ZV]HONLFKVWDUDĔDE\ZV]\VWNLHSURGXNW\]DVRUW\PHQWXE\á\ GRVWĊSQHZVNOHSLH-HGQDNF]DVDPLWUXGQRMHVWSU]HZLG]LHüĪHQLHNWyUHDUW\NXá\ EĊGąFLHV]\á\VLĊDĪWDNLPSRZRG]HQLHP'ODWHJRQD,.($SOPRĪHV]áDWZRLV]\ENR VSUDZG]LüF]\Z\EUDQ\SURGXNWMHVWDNWXDOQLHGRVWĊSQ\MHV]F]H]DQLPZ\MG]LHV] ]GRPX

=DS\WDM$QQĊQDV]DZLUWXDOQD DV\VWHQWNDQLJG\QLHĞSL 1DV]ZLUWXDOQDDV\VWHQWND$QQD] SU]\MHPQRĞFLąRGSRZLHQDZV]\VWNLH S\WDQLDGRW\F]ąFHSURGXNWyZJRG]LQ RWZDUFLDVNOHSyZLXVáXJGRGDWNRZ\FK± LWRJRG]LQ\QDGREĊ

6WZyU]VZRMąZáDVQąOLVWĊ]DNXSyZ 3U]HJOąGDMąFQDV]DVRUW\PHQW]SHZQRĞFLą]QDMG]LHV]FRĞGODVLHELH1DVWURQLH ,.($SOPRĪHV]VWZRU]\üL]DSLVDüVZRMąZáDVQąOLVWĊ]DNXSyZGRGDMąFGRQLHM Z\EUDQHSURGXNW\]DNDĪG\PUD]HPJG\]QDMG]LHV]FRĞFRFLĊ]DFKZ\FL 3URJUDP\GRSODQRZDQLDRQOLQH 3URMHNWRZDQLHZQĊWU]QLHPXVLE\üWUXGQHG]LĊNLQDV]\PEH]SáDWQ\PSURJUDPRP GRSODQRZDQLD'àDWZHZREVáXG]HSURJUDP\SR]ZROąFLRGNU\üQRZHVSRVRE\QD XPHEORZDQLHZQĊWU]XáDWZLąGREyUSURGXNWyZLNRORUyZRUD]WZRU]HQLHZLĊNV]\FK NRPELQDFMLGRSDVRZDQ\FKGRWZRLFKSRWU]HELGRVWĊSQHMSU]HVWU]HQL

7HOHIRQ =DZV]HPRĪHV]WHĪVNRQWDNWRZDüVLĊ] QDPLWHOHIRQLF]QLH1XPHU\WHOHIRQyZ GR']LDáX2EVáXJL.OLHQWD]QDMG]LHV]QD VWURQLH

%URV]XU\LSRUDGQLNL :VNOHSLH,.($QD,.($SOLZDSOLNDFML,.($.DWDORJ]QDMG]LHV]EDUG]LHMV]F]HJyáRZHEURV]XU\LQVSLUDF\MQHLSRUDGQLNL

(PDLO -HĞOLZROLV]GRQDVQDSLVDüVNRU]\VWDM ]IRUPXODU]DQDVWURQLH,.($SO

-HV]F]HZLĊFHMNRU]\ĞFL],.($)$0,/< ,.($)$0,/<WR.OXE0LáRĞQLNyZ'RPXDQDVL.OXERZLF]H]DZV]HMDNRSLHUZVL GRZLDGXMąVLĊRQRZRĞFLDFKRIHUWDFKVSHFMDOQ\FKLDWUDNFMDFKZVNOHSDFK,.($ 0DJD]\QZQĊWU]DUVNROLIHVW\ORZ\OLYHGRVWĊSQ\ZZHUVMLHOHNWURQLF]QHMQD,.($SO WRĨUyGáRGRGDWNRZHMLQVSLUDFMLLSRP\VáyZ1DSUR¿OX.OXERZLF]D,.($)$0,/< PRĪQD]REDF]\üZV]\VWNLHVZRMHGRW\FKF]DVRZH]DNXS\LGREUDüGRQLFKQRZH SURGXNW\NWyUHSU]\GDG]ąVLĊZGRPX 1DUDW\Z,.($ 2IHUXMHP\UDW\QDWRZDU\LXVáXJLRZDUWRĞFLRG]áGR]á3URSRQXMHP\ NLONDRNUHVyZNUHG\WRZDQLDDE\NDĪG\PyJáGRVWRVRZDüZ\VRNRĞüUDW\GRVZRLFK PRĪOLZRĞFL:V]\VWNLHUDW\SRGDQHZNDWDORJX]RVWDá\Z\OLF]RQHGODNUHG\WXQD PLHVLĊF\5DW\QDLQQHRNUHV\PRĪQDREOLF]\üZNDONXODWRU]HQD,.($SOUDW\ 2V]F]HJyá\S\WDMVSU]HGDZFĊZVNOHSLH,.($ :\OLF]HQLDNRV]WyZUHSUH]HQWDW\ZQHJRNUHG\WXZ,.($GODWRZDUyZZFHQLH ]áLXPRZ\]DZDUWHMQDPLHVLĊF\VWRSDRSURFHQWRZDQLDSURZL]MD ]DXG]LHOHQLHNUHG\WXNUHG\WRZDQHMNZRW\FDáNRZLWDNZRWDNUHG\WX]á FDáNRZLWDNZRWDGR]DSáDW\]áNUHG\WVSáDFDQ\ZPLHVLĊF]Q\FKUDWDFK ZZ\VRNRĞFL]á5562 ,.($RIHUXMHV]HURNLSDNLHWXVáXJNWyUHSRPRJąFL]UHDOL]RZDüPDU]HQLDRSLĊNQ\P GRPX-HĞOLX]QDV]ĪHSU]\GDFLVLĊSRPRF]JáRĞVLĊGRVSU]HGDZF\ZVNOHSLHOXE ZHMGĨQD,.($SOXVOXJL 'RZLHG]VLĊZLĊFHMRXVáXJDFK,.($QDVWU

„ 8ZLHOELDPVZRMąSUDFĊSRQLHZDĪG]LĊNLQLHMMHVWHPEOLĪHM NOLHQWyZLQLHPDOQDW\FKPLDVWZLG]ĊHIHNW\VZRLFKG]LDáDĔ 2EVHUZXMĊF]\WRFRURELĊPDGODQLFK]QDF]HQLHF]\ ]PLHQLDLFKQDVWDZLHQLHGR]DNXSyZ.LHG\NOLHQW]DXZDĪ\ UyĪQLFĊZLHPĪHZ\NRQDáDPGREUąURERWĊ

(YLH.HOOEHUJ.LHURZQLNGV5HODFML].OLHQWHP


=QDMGĨVZyMVNOHS,.($

=DNXS\Z,.($

:VSyOQH]DNXS\ 6NOHS,.($WRPLHMVFHSU]\MD]QHGODFDáHMURG]LQ\ 5yZQLHĪQDQDMPáRGV]\FKF]HNDWXPQyVWZR DWUDNFML$NLHG\SU]\MG]LHSRUDQDPDáąSU]HUZĊ ZWUDNFLH]DNXSyZ]DSUDV]DP\GRUHVWDXUDFML ,.($QDOHNNąSU]HNąVNĊNLONXGDQLRZ\RELDGOXE DURPDW\F]QąNDZĊ

%H]SáDWQ\SDUNLQJ 1DV]HVNOHS\QDMF]ĊĞFLHMPLHV]F]ąVLĊ]DPLDVWHPLPRĪQDGRQLFKGRWU]HüQDZLHOH VSRVREyZ-HĞOLZ\ELHUDV]VLĊGR,.($VDPRFKRGHPSU]HGNDĪG\PVNOHSHPPDP\ GXĪHEH]SáDWQHSDUNLQJL'ODURG]LQ]G]LHüPLLRVyEQLHSHáQRVSUDZQ\FKPDP\ GHG\NRZDQHPLHMVFDSDUNLQJRZHEOLVNRZHMĞFLDGRVNOHSX =ZLHG]DMV]XNDMRGNU\ZDM :VNOHSLH,.($PRĪHV]EH]SU]HV]NyG]ZLHG]DüZV]\VWNLHZQĊWU]DLEH]RJUDQLF]HĔ WHVWRZDüZV]\VWNLHPHEOH8VLąGĨQDVR¿HZ\FLąJQLMVLĊQDáyĪNXRWZLHUDMGU]ZLF]NLV]DIHNLP\V]NXMZV]XÀDGDFK6SĊGĨWXW\OHF]DVXLOHFKFHV]1LHPDP\QLF SU]HFLZNRWHPXDLPGáXĪHMSRWUZDWZRMDZL]\WDW\POHSLHM0RĪHV]WHĪSRGHMU]Hü QDV]HSRP\Vá\LZ\NRU]\VWDüMHZGRPX7RQLFQLHNRV]WXMH :UHVWDXUDFML,.($NDĪG\ ]QDMG]LHFRĞGODVLHELH± ZPHQXPDP\VPDF]QH GDQLDGODGRURVá\FK]HVWDZ\ GODG]LHFLRUD]EH]SáDWQH SRVLáNLELRGODPDOXFKyZ =DSUDV]DP\QDURG]LQQ\ SRVLáHN

ĩyáWHNRV]XOHWRQDV]]QDNUR]SR]QDZF]\ :QDV]\FKVNOHSDFK]REDF]\V]ZLHOHRVyEZĪyáW\FKNRV]XODFK±WR]QDNUR]SR] QDZF]\SUDFRZQLNyZ,.($-HVWHĞP\WXGODFLHELH]DZV]HJRWRZLE\RGSRZLHG]LHü QDWZRMHS\WDQLDLSRPyFFLZSRGMĊFLXGHF\]ML$OHSRGF]DV]DNXSyZZLĊNV]RĞü U]HF]\PRĪHV]]URELüVDPRG]LHOQLH±WRZDĪQ\HOHPHQWNRQFHSWX,.($:WHQ VSRVyELW\LP\RV]F]ĊG]DP\F]DVLSLHQLąG]HG]LĊNLF]HPXPRĪHP\RIHURZDü SLĊNQHLIXQNFMRQDOQHDUW\NXá\Z\SRVDĪHQLDGRPXZSU]\VWĊSQ\FKFHQDFK %H]WURVND]DEDZDZ6PnODQGLL 6PnODQGLDWRQDV]EH]SáDWQ\SRNyM]DEDZZNWyU\PG]LHFLPRJąEH]WURVNRVLĊ EDZLüSRGRSLHNąSUDFRZQLNyZ,.($NLHG\W\URELV]]DNXS\6PnODQGLDMHVW XZLHOELDQDLSU]H]PDOXFK\LSU]H]LFKURG]LFyZ.LHG\W\EĊG]LHV]V]XNDV]LQVSLUDFML LQRZ\FKSRP\VáyZZVNOHSLHWZRMDSRFLHFKDQDSHZQRQLHEĊG]LHVLĊQXG]LüJG\Ī SU]\JRWRZDOLĞP\GODG]LHFLPQyVWZRDWUDNFML-HĞOLMHGQDNZROLV]E\G]LHFLVSĊG]Lá\ WHQF]DVUD]HP]WREąZFDá\PVNOHSLH]QDMGąGODVLHELHPLHMVFDGR]DEDZ\

,.($*GDĔVN 3DUN+DQGORZ\0DWDUQLD XO=áRWD.DUF]PD*GDĔVN 7HO  ,.($SO*GDQVN 6NOHSSQVEQG 5HVWDXUDFMDSQVEQG ,.($-DQNL 3DUN+DQGORZ\-DQNL 3O6]ZHG]NL5DV]\Q 7HO  ,.($SO-DQNL 6NOHSSQVEQG 5HVWDXUDFMDSQSW VEQG

,.($.DWRZLFH 3DUN+DQGORZ\5DZD $O:5RĨG]LHĔVNLHJR .DWRZLFH 7HO  ,.($SO.DWRZLFH 6NOHSSQSWVEQG 5HVWDXUDFMDSQSW QG ,.($.UDNyZ XO-RVHSKD&RQUDGD.UDNyZ 7HO  ,.($SO.UDNRZ 6NOHSSQVEQG 5HVWDXUDFMDSQVEQG

,.($àyGĨ &HQWUXP+DQGORZH3RUWàyGĨ XO3DELDQLFNDàyGĨ 7HO  ,.($SO/RG] 6NOHSSQVEQG 5HVWDXUDFMDSQVEQG

,.($7DUJyZHN 3DUN+DQGORZ\7DUJyZHN XO0DOERUVND:DUV]DZD 7HO  ,.($SO7DUJRZHN 6NOHSSQQG 5HVWDXUDFMDSQQG

,.($3R]QDĔ 3DUN+DQGORZ\)UDQRZR XO6]ZHG]ND3R]QDĔ 7HO  ,.($SO3R]QDQ 6NOHSSQVEQG 5HVWDXUDFMDSQVE QG

,.($:URFáDZ 3DUN+DQGORZ\%LHODQ\ XO&]HNRODGRZDD%LHODQ\ :URFáDZVNLH.RELHU]\FH 7HO  ,.($SO:URFODZ 6NOHSSQVEQG 5HVWDXUDFMDSQVEQG

326,à(.%,2'/$0$/8&+$ %H]SáDWQ\SU]\]DNXSLH GDQLDGODRVRE\GRURVáHM
=DNXS\Z,.($

=DNXS\Z,.($

,.($MHVW]DZV]H RWZDUWD 1DV]DVWURQD,.($SOMHVW]DZV]HRWZDUWD SU]H]FDรก\URNGQLZW\JRGQLXJRG]LQ\QDGREฤŠ -HVWSHรกQDLQVSLUDFMLSRUDGLSRP\VรกyZ QDXU]ฤ…G]HQLHGRPX ']LฤŠNLVWURQLH,.($SOLDSOLNDFMLQDWZyMWHOHIRQ]DNXS\ZVNOHSLH,.($EฤŠGฤ… MHV]F]HSURVWV]H1DV]DVWURQDQLHXVWDQQLHVLฤŠ]PLHQLDL]DZV]H]QDMG]LHV]QDQLHM QDMEDUG]LHMDNWXDOQHLQIRUPDFMHRQRZRฤžFLDFKNROHNFMDFKVH]RQRZ\FKRIHUWDFK VSHFMDOQ\FKLZ\GDU]HQLDFKZVNOHSLH=DJOฤ…GDMQDQLฤ…F]ฤŠVWRE\]DZV]HE\รผQD ELHฤชฤ…FR

-HVWHฤž F]ฤŠฤžFLฤ…,.($ :,.($RIHUXMHP\Z\VRNLHMMDNRฤžFLDUW\NXรก\ Z\SRVDฤชHQLDGRPXRZVSDQLDรก\PZ]RUQLFWZLH LZSU]\VWฤŠSQ\FKFHQDFK-HVWWRPRฤชOLZHUyZQLHฤช G]LฤŠNLQDV]\PNOLHQWRPNWyU]\RGJU\ZDMฤ…]QDF]ฤ…Fฤ… UROฤŠZFDรก\PSURFHVLH%H]QLFK,.($QLHE\รกDE\W\P F]\PMHVW Szukanie najlepszych metod produkcji -XฤชQDZF]HVQ\PHWDSLHSURMHNWRZDQLDXVWDODP\FHQฤŠ3RSURVWXGHF\GXMHP\ LOHQDV]\P]GDQLHPSURGXNWSRZLQLHQNRV]WRZDรผE\MDNQDMZLฤŠFHMRVyEPRJรกR VRELHQDQLHJRSR]ZROLรผ1DVWฤŠSQLH]DF]\QDP\V]XNDรผRGSRZLHGQLFKPDWHULDรกyZ LQDMOHSV]\FKPHWRGSURGXNFML=DZV]HP\ฤžOLP\RW\PE\SURGXNWPLDรกQDMOHSV]H ZรกDฤžFLZRฤžFLLE\รกZ\WZDU]DQ\ZVSRVyESU]\MD]Q\GODฤžURGRZLVND7RZ\]ZDQLH NWyUHPXVWDOHVWDZLDP\F]RรกDยฑDMHฤžOLQLHXGDQDPVLฤŠ]DSLHUZV]\PUD]HP ]DF]\QDP\ZV]\VWNRRGSRF]ฤ…WNX 7UDQVSRUWEH]]EฤŠGQHJRSRZLHWU]D 1LHFLHUSLP\SU]HZR]LรผSRZLHWU]DLVWDUDP\VLฤŠQLJG\GRWHJRQLHGRSXV]F]Dรผ 7DNG]LDรกDOLฤžP\MXฤชGDZQRWHPXZSRF]ฤ…WNDFKQDV]HMKLVWRULL1DV]HSรกDVNLH SDF]NLXPRฤชOLZLDMฤ…XWU]\PDQLHQLVNLFKNRV]WyZWUDQVSRUWXSURGXNWyZRUD]QLHZLHONL ZSรก\ZQDฤžURGRZLVNRQDWXUDOQH'RGDWNRZRRZLHOHรกDWZLHMPRฤชQDSU]HZLHฤจรผGR GRPXQRZฤ…VRIฤŠNU]HVรกRF]\VWyรก 6DPRREVรกXJD :NRฤ”FRZHMF]ฤŠฤžFLNDฤชGHJRVNOHSX,.($]QDMGXMHVLฤŠREV]DUNWyU\QD]\ZDP\ PDJD]\QHPVDPRREVรกXJRZ\P7RWXWDMQDVLNOLHQFLVWDMฤ…VLฤŠF]ฤŠฤžFLฤ…,.($ 6DPRG]LHOQLH]GHMPXMฤ…F]UHJDรกyZSURGXNW\ZSรกDVNLFKSDF]NDFKXPRฤชOLZLDMฤ…QDP XWU]\P\ZDQLHQLVNLFKFHQ,QQฤ…]DOHWฤ…NRU]\VWDQLD]PDJD]\QXVDPRREVรกXJRZHJR MHVWPRฤชOLZRฤžรผSU]HZLH]LHQLD]DNXSLRQ\FKSURGXNWyZGRGRPXMHV]F]HWHJR VDPHJRGQLD 0RQWDฤช 3RSU]HZLH]LHQLXVZRLFK]DNXSyZGRGRPXSU]\FKRG]LF]DVQDPRQWDฤช7RWXWDM ZV]\VWNRVLฤŠรกฤ…F]\ยฑLWRGRVรกRZQLH1LHFKRG]LQDPW\ONRRPHEOH,.($DOHRFDรกฤ… QDV]ฤ…ILOR]RILฤŠ0\URELP\VZRMฤ…F]ฤŠฤžรผQDVLNOLHQFLURELฤ…VZRMฤ…ยฑDG]LฤŠNLZVSyOQHM SUDF\PRฤชHP\RIHURZDรผSURGXNW\Z\VRNLHMMDNRฤžFLZSU]\VWฤŠSQ\FKFHQDFK

.RU]\VWDMฤ…F]QDV]\FKDSOLNDFMLGRVWRVRZDQ\FKSRGXU]ฤ…G]HQLDPRELOQHZV]\VWNLH LQIRUPDFMHEฤŠG]LHV]PLHรผVWDOHSRGUฤŠNฤ…$SOLNDFMDXPRฤชOLZLDVWZRU]HQLHOLVW\ ]DNXSyZZVZRLPWHOHIRQLHVSUDZG]HQLHGRVWฤŠSQRฤžFLSURGXNWX]DSODQRZDQLH GRMD]GXGRQDMEOLฤชV]HJRVNOHSX,.($XรกDWZLDSRUXV]DQLHVLฤŠSRVNOHSLHL]QDOH]LHQLH Z\EUDQHJRSURGXNWXZPDJD]\QLH:LฤŠFHMLQIRUPDFMLQD,.($SODSOLNDFMH ,.($)$0,/<WRMHV]F]HZLฤŠFHMNRU]\ฤžFL 0DJD]\QZQฤŠWU]DUVNROLIHVW\ORZ\liveGRVWฤŠSQ\ZZHUVMLHOHNWURQLF]QHMQD ,.($SOWRฤจUyGรกRGRGDWNRZ\FKLQVSLUDFMLLSRP\VรกyZGODGRPX&RPLHVLฤ…FSRMDZLD VLฤŠZQLPFRฤžQRZHJRZLฤŠFUHJXODUQLH]DJOฤ…GDMQD,.($SO)$0,/< -HฤžOLFKFHV]RWU]\P\ZDรผQDMฤžZLHฤชV]HLQIRUPDFMH]DSURV]HQLDLRIHUW\],.($L,.($ )$0,/<]DORJXMVLฤŠQDVZyMSURILO.OXERZLF]DL]DSLV]VLฤŠGRQDV]HJRQHZVOHWWHUD


8VรกXJLZ,.($

:V]\VWNR PRฤชHV]]URELรผ samodzielnie, ale nie musisz =GDU]DVLฤŠฤชHNDฤชGHPX]QDVEUDNXMHF]DVXOXEHQHUJLL LZWDNLFKFKZLODFKSU]\GDรกDE\QDPVLฤŠSRPRFQDGรกRฤ” 'ODWHJRZ,.($SU]\JRWRZDOLฤžP\V]HURNLSDNLHWXVรกXJ GRGDWNRZ\FK

8VรกXJLZ,.($

7UDQVSRUW:LฤŠNV]RฤžรผSURGXNWyZ,.($SDNRZDQ\FKZSรกDVNLH SDF]NLPRฤชQDSU]HZLHฤจรผGRGRPXZรกDVQ\PVDPRFKRGHP -HฤžOLMHGQDNWZyMVDPRFKyGRNDฤชHVLฤŠ]DPDรก\PRฤชHV] ]DPyZLรผXVรกXJฤŠWUDQVSRUWRZฤ…ZVNOHSLH,.($ &HQ\MXฤชRG

55,:LฤŠFHMLQIRUPDFMLRXVรกXG]HWUDQVSRUWRZHM ]QDMG]LHV]QD,.($SOXVOXJL

0RQWDฤชLLQVWDODFMDNXFKQL.LHG\NXSXMHV]Z,.($PHEOH GRNXFKQLPRฤชHV]]DRV]F]ฤŠG]LรผVSRURFHQQHJRF]DVX NRU]\VWDMฤ…F]SURIHVMRQDOQHMSRPRF\SU]\PRQWDฤชXLLQVWDODFML NXFKQL0RฤชHV]VDPZ\EUDรผGRJRGQ\GODVLHELH]DNUHVXVรกXJL &HQ\MXฤชRG

230,-PE :LฤŠFHMLQIRUPDFMLRXVรกXG]HPRQWDฤชXLLQVWDODFML NXFKQL]QDMG]LHV]QD,.($SOXVOXJL

.RPSOHWRZDQLHLWUDQVSRUWSURGXNWyZ'RNรกDGQLHZLHV] FRFKFHV]NXSLรผDOHSRWU]HEXMHV]SRPRF\ZNRPSOHWRZDQLX Z\EUDQ\FKSURGXNWyZ"0RฤชHP\VNRPSOHWRZDรผWZRMH]DNXS\ LGRVWDUF]\รผMHGRGRPXOXEELXUD &HQ\MXฤชRG

99,:LฤŠFHMLQIRUPDFMLRXVรกXG]HNRPSOHWRZDQLD LWUDQVSRUWX]QDMG]LHV]QD,.($SOXVOXJL

0RQWDฤช3URGXNW\,.($]RVWDรก\]DSURMHNWRZDQHWDNE\ PRฤชQDMHE\รกRVDPRG]LHOQLH]รกRฤช\รผZGRPX-HฤžOLMHGQDN SRWU]HEXMHV]IDFKRZHMSRPRF\ZVNOHSLH,.($PRฤชHV] ]DPyZLรผXVรกXJฤŠPRQWDฤชRZฤ… &HQ\MXฤชRG

ZDUWRฤžFL]DNXSyZ Metka cenowa Na metkach cenowych umieszczonych na produkcie, oprรณcz jego ceny, znajdziesz GXฤชRSU]\GDWQ\FKLQIRUPDFML:,.($VWDUDP\VLฤŠRIHURZDรผSURGXNW\ZQDMQLฤชV]\FK FHQDFKยฑMHVWWRPRฤชOLZHUyZQLHฤชGODWHJRฤชHVฤ…RQHSDNRZDQHZSรกDVNLHSDF]NL LPRQWRZDQHVDPRG]LHOQLHZGRPX-HฤžOLMHGQDN]HFKFHV]VNRU]\VWDรผ]QDV]\FK XVรกXJGRGDWNRZ\FKWDNLFKMDNWUDQVSRUWOXEPRQWDฤช]DSรกDFLV]WURFKฤŠZLฤŠFHM -HV]F]HZLฤŠFHMNRU]\ฤžFLZ,.($ ,.($)$0,/<WRPQyVWZRSU]\ZLOHMyZGOD.OXERZLF]yZ-HGQ\P]QLFKMHVWKLVWRULD ]DNXSyZQDSURILOX.OXERZLF]DQDVWURQLH,.($SO)$0,/<RUD]PRฤชOLZRฤžรผZ\PLDQ\ OXE]ZURWXSURGXNWyZEH]GRZRGX]DNXSX'Rรกฤ…F]GR.OXEXMXฤชG]LฤžยฑWRQLFQLH NRV]WXMH

:LฤŠFHMLQIRUPDFMLRXVรกXG]HPRQWDฤชX]QDMG]LHV] QD,.($SOXVOXJL


314 Polityka zwrotรณw

Gwarancje 315

=DZV]HPRฤชHV] ]PLHQLรผ]GDQLH

Gwarancje

-HฤžOL]PLHQLV]]GDQLHOXEQLHEฤŠG]LHV] ZSHรกQL]DGRZRORQ\]HVZRLFK]DNXSyZ PRฤชHV]SRSURVWXZ\PLHQLรผOXE]ZUyFLรผ QLHXฤช\ZDQ\SURGXNWNLHG\W\ONRFKFHV] EH]RJUDQLF]Hฤ”F]DVRZ\FK%\GRNRQDรผ Z\PLDQ\OXE]ZURWXQLH]EฤŠGQ\EฤŠG]LH GRZyG]DNXSXLRU\JLQDOQHRSDNRZDQLH =ZURW]RVWDQLHGRNRQDQ\ZWHMVDPHM IRUPLHSรกDWQRฤžFLMDNฤ…GRNRQDQR]DNXSX 1LHSU]\MPXMHP\]ZURWyZDUW\NXรกyZ Xฤช\ZDQ\FKEODWyZL]OHZyZZ\NRQD Q\FKQDLQG\ZLGXDOQH]DPyZLHQLH SURGXNWyZ]G]LDรกXVSU]HGDฤช\RND]\MQHM NDUWXSRPLQNRZ\FK,.($LSURGXNWyZ VSRฤช\ZF]\FK5HJXODPLQ]ZURWyZMHVW GRVWฤŠSQ\Z']LDOH2EVรกXJL.OLHQWDOXE QD,.($SO

Bezpล‚atna gwarancja

Bezpล‚atna gwarancja

Bezpล‚atna gwarancja

Bezpล‚atna gwarancja

5

10

15

25

lat

3RNRFKDMDOER]PLHฤ” 0DV]QDWRDฤชGQL 3RF]ฤ…WNRZRQRZ\PDWHUDFPRฤชH Z\GDZDรผFLVLฤŠ]E\WWZDUG\OXE]E\W PLฤŠNNL'DMVRELHPLQLPXPPLHVLฤ…FE\ SU]HVSDรผVLฤŠ]QRZ\P]DNXSHP-HฤชHOL SRW\PF]DVLHQDGDOEฤŠG]LHV]VLฤŠZDKDรก QLHPDUWZVLฤŠยฑZ,.($PDV]DฤชGQL E\Z\PLHQLรผVZyMQRZ\PDWHUDFQD LQQ\]DVRUW\PHQWX,.($NWyU\ZSHรกQL SRNRFKDV]

lat

lat

2JyOQH]DVDG\GRW\F]ฤ…FH ZV]\VWNLFKJZDUDQFML

1DGรกXJLHODWD 3URGXNW\,.($]RVWDรก\]DSURMHNWRZDQHE\VรกXฤช\รผ FLSU]H]GรกXJLHODWDQDSU]\NรกDGQDV]HPDWHUDFHGR V\SLDOQLREMฤŠWHVฤ…EH]SรกDWQฤ…OHWQLฤ…JZDUDQFMฤ… 2GURELQDWURVNL]WZRMHMVWURQ\VSUDZLฤชHEฤŠG]LHV] VLฤŠQLPLFLHV]\รผMHV]F]HGรกXฤชHM

:DUXQNLRERZLฤ…]\ZDQLDJZDUDQFMLQDWHUHQLH3ROVNL

:DUXQNLJZDUDQFML

:3ROVFH]JRGQLH]XVWDZฤ…]GQRV]F]HJyOQ\FKZDUXQNDFKVSU]HGDฤช\ NRQVXPHQFNLHMNXSXMฤ…FHPX RVRELHIL]\F]QHM SU]\VรกXJXMฤ…ODWD]JRGQRฤžFL WRZDUX]XPRZฤ…MHฤžOLQLH]D]QDF]RQRLQDF]HM:SU]\SDGNXSR]RVWDรก\FK SRGPLRWyZ ]JRGQLH].RGHNVHP&\ZLOQ\P SU]\VรกXJXMHURN]W\WXรกX UฤŠNRMPL]DZDG\IL]\F]QH 6]XNDMZNDWDORJXLVNOHSDFK,.($DUW\NXรกyZ]H]QDNLHPEH]SรกDWQHMJZDUDQFML *ZDUDQFMDQDVSU]HGDQ\WRZDUNRQVXPSF\MQ\QLHZ\รกฤ…F]DQLHRJUDQLF]DDQLQLH ]DZLHV]DXSUDZQLHฤ”NXSXMฤ…FHJRZ\QLNDMฤ…F\FK]QLH]JRGQRฤžFLWRZDUX]XPRZฤ… ร„8VWDZD]GQRV]F]HJyOQ\FKZDUXQNDFKVSU]HGDฤช\NRQVXPHQFNLHM RUD]]PLDQLH.RGHNVX&\ZLOQHJR']8QUSR]ยด 

*ZDUDQFMHRERZLฤ…]XMฤ…RGGDW\]DNXSXZVNOHSLH,.($1LH]EฤŠGQ\MHVWGRZyG ]DNXSX*ZDUDQFMDZฤชDGHQVSRVyEQLHZ\รกฤ…F]DQLHRJUDQLF]DDQLQLH]DZLHV]D XSUDZQLHฤ”Z\QLNDMฤ…F\FK]QLH]JRGQRฤžFLWRZDUX]XPRZฤ…NXSQD

.DฤชGDJZDUDQFMDRERZLฤ…]XMHSU]H]RNUHV]JRGQ\]V\PEROHPXPLHV]F]RQ\PSU]\ GDQ\PSURGXNFLHSRF]ฤ…ZV]\RGGDW\]DNXSX

-DNLHG]LDรกDQLDSRGHMPLH,.($E\UR]ZLฤ…]DรผSUREOHP"

=DOHFHQLDGRW\F]ฤ…FHSLHOฤŠJQDFML

,.($]EDGDSURGXNWL]GHF\GXMHF]\MHVWRQREMฤŠW\JZDUDQFMฤ… ,.($QDVWฤŠSQLHZDGOLZ\SURGXNWQDSUDZLOXEZ\PLHQLQDWDNLVDPOXESRUyZQ\ZDOQ\SRGZ]JOฤŠGHPIXQNFMLMDNRฤžFLLFHQ\ :WDNLHMV\WXDFML,.($SRNU\MHNRV]W\QDSUDZ\F]ฤŠฤžFL]DPLHQQ\FKURERFL]Q\L GRMD]GXSHUVRQHOXSRGZDUXQNLHPฤชHSURGXNW]RVWDQLHXGRVWฤŠSQLRQ\GRQDSUDZ\ EH]NRQLHF]QRฤžFLSRQRV]HQLDSU]H],.($GRGDWNRZ\FKNRV]WyZ 3RZ\ฤชV]HQLHPD]DVWRVRZDQLDZSU]\SDGNXQDSUDZGRNRQ\ZDQ\FKEH]DNFHSWDFML,.($:\PLHQLRQHF]ฤŠฤžFLVWDMฤ…VLฤŠZรกDVQRฤžFLฤ…,.($ -HฤžOLGDQ\SURGXNWQLHMHVWMXฤชGRVWฤŠSQ\ZVSU]HGDฤช\,.($]DSHZQLMHJR]DPLHQQLNSRUyZQ\ZDOQ\SRGZ]JOฤŠGHPIXQNFMLFHQ\LMDNRฤžFL'HF\]MDRW\PFRPRฤชQD X]QDรผ]DRGSRZLHGQL]DPLHQQLNQDOHฤช\Z\รกฤ…F]QLHGR,.($:\PLDQDWRZDUyZQD QRZHZROQHRGZDGQLHVNXWNXMHSU]HGรกXฤชHQLHPJZDUDQFML

%\VNRU]\VWDรผ]QLQLHMV]HMJZDUDQFMLQDOHฤช\VWRVRZDรผVLฤŠGR]DOHFHฤ”GRW\F]ฤ…F\FK SLHOฤŠJQDFMLSRV]F]HJyOQ\FKSURGXNWyZ,QIRUPDFMHRVSRVRELHSLHOฤŠJQDFML]QDM G]LHV]ZVNOHSDFK,.($RUD]QDVWURQLH,.($SO

&RREHMPXMHJZDUDQFMD" 2NUHVJZDUDQFML =DOHFHQLDGRW\F]ฤ…FHSLHOฤŠJQDFML 1DVWURQLH,.($SODF]DVHPUyZQLHฤชQDPHWFHFHQRZHM]QDMG]LHV]]DOHFHQLD GRW\F]ฤ…FHSLHOฤŠJQDFMLQDV]\FKSURGXNWyZ3U]HVWU]HJDQLHW\FKSURVW\FK ZVND]yZHNSR]ZROLFLFLHV]\รผVLฤŠQRZ\PLPHEODPLSU]H]GรกXJLHODWD ,QVWUXNFMHPRQWDฤชXRQOLQH 3U]HSURZDG]DV]VLฤŠ"0XVLV]UR]NUฤŠFLรผLSRQRZQLH]PRQWRZDรผVZRMHPHEOH ],.($":V]\VWNLHLQVWUXNFMHPRQWDฤชXVฤ…GRVWฤŠSQHQDVWURQLH,.($SO7RLGHDOQH UR]ZLฤ…]DQLHGODW\FKNWyU]\]JXELOLLQVWUXNFMฤŠGRรกฤ…F]RQฤ…GRRSDNRZDQLD &]ฤŠฤžFL]DPLHQQHZVNOHSLH,.($ =JXELรกHฤžฤžUXENฤŠOXELQQฤ…F]ฤŠฤžรผPHEOD"7RฤชDGHQSUREOHPยฑZVNOHSDFK,.($PDP\ SHZLHQ]DSDVF]ฤŠฤžFL]DPLHQQ\FKWDNฤชHGRQLHNWyU\FKSURGXNWyZNWyUHQLHVฤ…MXฤช GRVWฤŠSQHZVSU]HGDฤช\

:\Mฤ…WNL *ZDUDQFMDQLHREHMPXMHSURGXNWyZNWyUHE\รก\QLHRGSRZLHGQLRSU]HFKRZ\ZDQH OXE]รกRฤชRQHQLHSUDZLGรกRZRXฤช\WNRZDQHSU]HUDELDQHSLHOฤŠJQRZDQHSU]\SRPRF\ QLHZรกDฤžFLZ\FKPHWRGOXEฤžURGNyZF]\VWRฤžFL*ZDUDQFMDQLHREHMPXMHQRUPDOQHJR ]Xฤช\FLDUR]GDUรผQDFLฤŠรผU\VL]DGUDSDฤ”OXELQQHJRURG]DMXXV]NRG]Hฤ”PHFKDQLF] Q\FK *ZDUDQFMDQLHPD]DVWRVRZDQLDMHฤžOLSURGXNW\E\รก\SU]HFKRZ\ZDQHQD]HZQฤ…WU] OXEZZLOJRWQ\PRWRF]HQLXRUD]MHฤžOLE\รก\Xฤช\ZDQHZZDUXQNDFKLQQ\FKQLฤช GRPRZH]Z\Mฤ…WNLHPVHULLPHEOLELXURZ\FK 6]F]HJyรกRZHLQIRUPDFMH]QDMGXMฤ…VLฤŠZRJyOQ\FKZDUXQNDFKJZDUDQFMLLRSLVLH SRV]F]HJyOQ\FKSURGXNWyZ *ZDUDQFMDQLHREHMPXMHDUW\NXรกyZ]DNXSLRQ\FKZ']LDOH3U]HFHQRUD]RVWDWQLFK V]WXN]HNVSR]\FML

=DNUHVJZDUDQFMLGODNDฤชGHJRSURGXNWXMHVWRSLVDQ\SRQLฤชHM =HVNDQXMVWURQฤŠE\GRZLHG]LHรผVLฤŠZLฤŠFHM

lat

-DNVLฤŠ]QDPLVNRQWDNWRZDรผMHฤžOLSRWU]HEXMHV]SRPRF\ 6NRQWDNWXMVLฤŠ]HVZRLPVNOHSHP,.($$GUHV\LWHOHIRQ\GRQDV]\FKVNOHSyZ ]QDMG]LHV]ZNDWDORJX,.($OXEQDVWURQLH,.($SO =DFKRZDMGRZyG]DNXSXNWyU\VWDQRZLSRGVWDZฤŠGRURV]F]Hฤ”JZDUDQF\MQ\FK :LฤŠFHMLQIRUPDFML]QDMG]LHV]ZEURV]XUDFKJZDUDQF\MQ\FKGRVWฤŠSQ\FK ZVNOHSDFK,.($


316 Gwarancje

6]F]HJyรกRZHZDUXQNLJZDUDQFML Materace 25 lat gwarancji &RREHMPXMHJZDUDQFMD"*ZDUDQFMDREHMPXMHZDG\GRW\F]ฤ…FHPDWHULDรกyZ LZ\NRQDQLDQDVWฤŠSXMฤ…F\FKHOHPHQWyZPDWHUDF\LOXEGHQรกyฤชHNRSLVDQ\FK SRQLฤชHM6SUฤŠฤช\Q\ZPDWHUDFDFKVSUฤŠฤช\QRZ\FK5G]Hฤ”]SLDQNLZPDWHUDFDFKSLDQNRZ\FK5G]Hฤ”]ODWHNVXZPDWHUDFDFKODWHNVRZ\FK'UHZQLDQD UDPDLOLVWHZNLZGQDFKรกyฤชND]OLVWHZHN(OHNWU\F]QHVLOQLF]NLGRVWHURZDQLD Nฤ…WHPQDFK\OHQLD ODWJZDUDQFML 0DWHUDFHQDOHฤช\UHJXODUQLHREUDFDรผE\]DSHZQLรผLFKUyZQRPLHUQH]Xฤช\FLH *ZDUDQFMDGRW\F]\Z\รกฤ…F]QLHXฤช\WNXGRPRZHJR .WyUHSURGXNW\QLHVฤ…REMฤŠWHJZDUDQFMฤ…:V]\VWNLHPDW\QDPDWHUDF 68/7$1725g'68/7$175$1'$/68/7$17c567$68/7$17-g0(68/7$1 7$)-25'GQRรกyฤชND]OLVWHZHN68/7$1/$'(LPDWHUDFH+$0$5g<+$5g< 7(55c.RUD]ZV]\VWNLHPDWHUDFHG]LHFLฤŠFHLPDWHUDFHGRVRIUR]NรกDGDQ\FK 3DWU]UyZQLHฤชRJyOQHZDUXQNLJZDUDQFMLVWU

Gwarancje 317

.WyUHSURGXNW\QLHVฤ…REMฤŠWHJZDUDQFMฤ….RV]GUXFLDQ\.203/(0(17 ZLHV]DNQDVSRGQLH.203/(0(17VWRMDNQDREXZLH.203/(0(17LNRV] GUXFLDQ\QDREXZLH.203/(0(17 3DWU]UyZQLHฤชRJyOQHZDUXQNLJZDUDQFMLVWU

)$.780V\VWHPPHEOLNXFKHQQ\FK 25 lat gwarancji &RREHMPXMHJZDUDQFMD"*ZDUDQFMDGRW\F]\Z\รกฤ…F]QLHXฤช\WNXGRPRZHJRL REHMPXMHZDG\GRW\F]ฤ…FHPDWHULDรกyZLZ\NRQDQLDQDVWฤŠSXMฤ…F\FKHOHPHQWyZ V\VWHPXPHEOLNXFKHQQ\FK)$.7802EXGRZ\V]DIHN)URQW\=DZLDV\ ,17(*5$/:SHรกQLZ\VXZDQHV]XIODG\5$7,21(//3yรกNL5$7,21(//]HV]NรกD KDUWRZDQHJRLPHODPLQ\&RNRรก\1RJL3DQHOHPDVNXMฤ…FH/LVWZ\SURILOH GHNRUDF\MQH%ODW\RJUXERฤžFLRGFP=OHZ\ ]Z\Mฤ…WNLHP)<1',* 3yรกNDLSyรกNDQDZLQR3(5)(.76]XIODG\SU]\SRGรกRJRZH5$7,21(// 6]XIODG\5$7,21(//SRGSLHNDUQLN6]XV]DUNLQDQDF]\QLD5$7,21(//GR V]DIHNฤžFLHQQ\FK7DFNL5$7,21(//GRV]DIHNED]RZ\FK .WyUHSURGXNW\QLHVฤ…REMฤŠWHJZDUDQFMฤ….RV]HGUXFLDQH5$7,21(//JDรกNL XFKZ\W\LEODW\RJUXERฤžFLPQLHMV]HMQLฤชFP 3DWU]UyZQLHฤชRJyOQHZDUXQNLJZDUDQFMLVWU

.XFKQLHZROQRVWRMฤ…FH 25 lat gwarancji &RREHMPXMHJZDUDQFMD"*ZDUDQFMDREHMPXMHZDG\GRW\F]ฤ…FHPDWHULDรกyZL Z\NRQDQLDZV]\VWNLFKHOHPHQWyZ]VHULLZROQRVWRMฤ…F\FKNXFKQL9b5'( *ZDUDQFMDGRW\F]\Z\รกฤ…F]QLHXฤช\WNXGRPRZHJR .WyUHSURGXNW\QLHVฤ…REMฤŠWHJZDUDQFMฤ…*DรกNLLXFKZ\W\VSU]ฤŠWJRVSRGDUVWZDGRPRZHJREDWHULHNXFKHQQHSyรกNLLSyรกNLฤžFLHQQH]OLWHJRGUHZQD9b5'( 3DWU]UyZQLHฤชRJyOQHZDUXQNLJZDUDQFMLVWU

)<1',*V\VWHPPHEOLNXFKHQQ\FK 6\VWHP)<1',*QLHMHVWREMฤŠW\Wฤ…JZDUDQFMฤ…

635=ฤ‰7*2632'$567:$'202:(*2 5 lat gwarancji

PAX/KOMPLEMENT 10 lat gwarancji &RREHMPXMHJZDUDQFMD"*ZDUDQFMDREHMPXMHZDG\GRW\F]ฤ…FHPDWHULDรกyZ LZ\NRQDQLDHOHPHQWyZV]DILZ\SRVDฤชHQLDZHZQฤŠWU]QHJR]VHULL3$; .203/(0(172EXGRZ\'U]ZL=DZLDV\0HFKDQL]PGU]ZLSU]HVXZDQ\FK 3URZDGQLFHV]XIODG3yรกNLLGUฤ…ฤชNLQDXEUDQLD *ZDUDQFMDGRW\F]\Z\รกฤ…F]QLHXฤช\WNXGRPRZHJR

&RREHMPXMHJZDUDQFMD"*ZDUDQFMDREHMPXMHXVWHUNLVSU]ฤŠWXVSRZRGRZDQHSU]H]ZDGOLZฤ…NRQVWUXNFMฤŠOXEZDG\PDWHULDรกRZHLRERZLฤ…]XMHRGGDW\ GRNRQDQLD]DNXSXZVNOHSLH,.($*ZDUDQFMDGRW\F]\Z\รกฤ…F]QLHXฤช\WNXGRPRZHJR:\Mฤ…WNLRGSRZ\ฤชV]HJRRSLVDQHVฤ…ZSDUDJUDILHร„&]HJRQLHREHMPXMHWD JZDUDQFMD"ยด:RNUHVLHRERZLฤ…]\ZDQLDJZDUDQFML,.($SRNU\MHZV]HONLHNRV]W\ ]ZLฤ…]DQH]XVXQLฤŠFLHPXVWHUHNWDNLHMDNNRV]W\QDSUDZF]ฤŠฤžFL]DPLHQQ\FK URERFL]Q\LNRV]W\WUDQVSRUWXSRGZDUXQNLHPฤชHSURGXNW]RVWDQLHXGRVWฤŠSQLRQ\ GRQDSUDZ\EH]NRQLHF]QRฤžFLSRQRV]HQLDฤชDGQ\FKGRGDWNRZ\FKNRV]WyZ 3RZ\ฤชV]HQLHPD]DVWRVRZDQLDZSU]\SDGNXMDNLFKNROZLHNQDSUDZGRNRQ\ZDQ\FKEH]DNFHSWDFML,.($:W\FKSU]\SDGNDFK]DVWRVRZDQLHPDMฤ…SU]HSLV\ G\UHNW\Z\8QLL(XURSHMVNLHM1U:(RUD]RGSRZLHGQLHSU]HSLV\SUDZD NUDMRZHJR:\PLHQLRQHF]ฤŠฤžFLVWDMฤ…VLฤŠZรกDVQRฤžFLฤ…VHUZLVX,.($ 2NUHVJZDUDQFML*ZDUDQFMDRERZLฤ…]XMHSU]H]RNUHVSLฤŠFLX ODWRGGDW\ ]DNXSXVSU]ฤŠWX$*'Z,.($:SU]\SDGNXVSU]ฤŠWyZ$*']VHULL/$*$1,.($Z FLฤ…JXGZyFK ODWRGSRZLDGD]D]JRGQRฤžรผWRZDUX]XPRZฤ…1DSUDZDVSU]ฤŠWXL Z\PLDQDF]ฤŠฤžFLQLHSRZRGXMฤ…SU]HGรกXฤชHQLDRNUHVXRERZLฤ…]\ZDQLDJZDUDQFML &RREHMPXMHJZDUDQFMD"OHWQLDJZDUDQFMDREHMPXMHZV]\VWNLHVSU]ฤŠW\ $*']DVRUW\PHQWX,.($]Z\Mฤ…WNLHPVHULL/$*$1:SU]\SDGNXVSU]ฤŠWyZ $*']VHULL/$*$1,.($ZFLฤ…JXGZyFK ODWRGSRZLDGD]D]JRGQRฤžรผWRZDUX ]XPRZฤ… .WyUHSURGXNW\QLHVฤ…REMฤŠWHJZDUDQFMฤ…":V]\VWNLHVSU]ฤŠW\JRVSRGDUVWZD GRPRZHJR]DNXSLRQHZ,.($SU]HGVLHUSQLDURNX .WRRGSRZLDGD]DQDSUDZ\VHUZLVRZH"1DSUDZDOXEZ\PLDQDVSU]ฤŠWX$*' ]RVWDQLHGRNRQDQDSRSU]H]VLHรผDXWRU\]RZDQ\FKSXQNWyZVHUZLVRZ\FK &]HJRQLHREHMPXMHWDJZDUDQFMD"1RUPDOQHJR]Xฤช\FLDVSU]ฤŠWX 8V]NRG]Hฤ”EฤŠGฤ…F\FKUH]XOWDWHPFHORZHJRG]LDรกDQLDEฤ…Gฤจ]DQLHGEDQLDSU]H] Xฤช\WNRZQLNDXฤช\FLDQLH]JRGQHJR]LQVWUXNFMฤ…REVรกXJLQLHSUDZLGรกRZHMLQVWDODFML SRGรกฤ…F]HQLDVSU]ฤŠWXGRQLHZรกDฤžFLZHJRฤจUyGรกDQDSLฤŠFLDXV]NRG]Hฤ”VSRZRGRZDQ\FKUHDNFMฤ…FKHPLF]Qฤ…Eฤ…GฤจHOHNWURFKHPLF]Qฤ…UG]ฤ…NRUR]Mฤ…OXEXV]NRG]Hฤ” VSRZRGRZDQ\FK]DODQLHPZรกฤ…F]DMฤ…FZWRPLฤŠG]\LQQ\PLXV]NRG]HQLDVSRZRGR

ZDQHZ\VRNฤ…]DZDUWRฤžFLฤ…NDPLHQLDZZRG]LHXV]NRG]HQLDVSRZRGRZDQHQLHW\ SRZ\PLZDUXQNDPLSRJRGRZ\PL:\PLDQ\Z\F]HUSDQ\FKEDWHULLLฤชDUyZHN (OHPHQWyZGHNRUDF\MQ\FKNWyU\FKXV]NRG]HQLHQLHPDQHJDW\ZQHJRZSรก\ZX QDIXQNFMRQRZDQLHVSU]ฤŠWXZรกฤ…F]DMฤ…FZWR]DU\VRZDQLDLHZHQWXDOQHSU]HEDUZLHQLD3U]\SDGNRZ\FKXV]NRG]Hฤ”VSRZRGRZDQ\FKSU]H]SU]HGPLRW\OXE VXEVWDQFMHREFHF]\V]F]HQLDLZ\PLDQ\ILOWUyZZRNDSDFKRUD]XVXZDQLD ]DQLHF]\V]F]Hฤ”]SRMHPQLNyZQDฤžURGNLF]\V]F]ฤ…FHLV\VWHPyZGUHQDฤชRZ\FK 8V]NRG]Hฤ”QDVWฤŠSXMฤ…F\FKHOHPHQWyZV]NรกDFHUDPLF]QHJRDNFHVRULyZNRV]\ QDQDF]\QLDLV]WXรผFHV\VWHPyZGRSURZDG]DMฤ…F\FKLGUHQDฤชRZ\FKXV]F]HOHN ฤชDUyZHNRVรกRQHNฤชDUyZHNZ\ฤžZLHWODF]\JDรกHNREXGyZLHOHPHQWyZREXGyZ *ZDUDQFMDRERZLฤ…]XMHZSRZ\ฤชV]\FKSU]\SDGNDFKMHฤชHOLPRฤชQDGRZLHฤžรผฤชH ZDG\WHSRZVWDรก\ZSURFHVLHSURGXNF\MQ\P:SU]\SDGNDFKNLHG\SRGF]DV ZL]\W\VHUZLVDQWDQLHVWZLHUG]RQRฤชDGQHMXVWHUNL:SU]\SDGNDFKJG\VSU]ฤŠW E\รกQDSUDZLDQ\SU]H]VHUZLVQLHDXWRU\]RZDQ\SU]H],.($OXEMHฤชHOLXฤช\WR QLHRU\JLQDOQ\FKF]ฤŠฤžFL]DPLHQQ\FK1DSUDZZ\PDJDQ\FKZSU]\SDGNXQLHZรกDฤžFLZHMLQVWDODFMLNWyUD]RVWDรกDSU]HSURZDG]RQDQLH]JRGQLH]]DOHFHQLDPL 6]NyGSRZVWDรก\FKZZ\QLNXXฤช\WNRZDQLDVSU]ฤŠWX$*'ZZDUXQNDFKLQQ\FKQLฤช GRPRZHQSZฤžURGRZLVNXSUDF\:DG\SRZVWDรกHSRGF]DVWUDQVSRUWX-HฤชHOL NOLHQWVDPRG]LHOQLHWUDQVSRUWXMHSURGXNWGRGRPXOXESRGLQQ\DGUHV,.($QLH SRQRVLRGSRZLHG]LDOQRฤžFL]DXV]NRG]HQLDSRZVWDรกHSRGF]DVWUDQVSRUWX-HฤชHOL MHGQDNWR,.($GRVWDUF]DSURGXNWSRGZVND]DQ\SU]H]NOLHQWDDGUHVLSRGF]DV WUDQVSRUWXSURGXNWXOHJQLHXV]NRG]HQLX,.($SRQRVLFDรกNRZLWฤ…RGSRZLHG]LDOQRฤžรผ]DWDNRZHXV]NRG]HQLD5HJXODFMHGRW\F]ฤ…FHWHJRRVWDWQLHJRSU]\SDGNX ]QDMG]LHV]Z3XQNFLH2EVรกXJL.OLHQWDILUP\WUDQVSRUWRZHM]QDMGXMฤ…FHJRVLฤŠ ]DOLQLฤ…NDVZVNOHSLH,.($.RV]WyZSU]HSURZDG]HQLDSLHUZV]HMLQVWDODFML VSU]ฤŠWX$*']DVRUW\PHQWX,.($2JUDQLF]HQLDWHQLHGRW\F]ฤ…SUDFZ\NRQDQ\FK SU]H]Z\NZDOLILNRZDQHJRVSHFMDOLVWฤŠSU]\Z\NRU]\VWDQLXRU\JLQDOQ\FKF]ฤŠฤžFL ]DPLHQQ\FK,.($ZFHOXGRVWRVRZDQLDVSU]ฤŠWXSRGZ]JOฤŠGHPEH]SLHF]Hฤ”VWZD WHFKQLF]QHJRGRVSHF\ILNDFMLRERZLฤ…]XMฤ…F\FKZLQQ\PNUDMX8QLL(XURSHMVNLHM 3DWU]UyZQLHฤชRJyOQHZDUXQNLJZDUDQFMLVWU

Z\NRQDQ\FK]ฤชHOLZDNWyUHQDOHฤช\]P\ZDรผUฤŠF]QLH =DFKRZDQLHZรกDฤžFLZRฤžFL SRZรกRN]DSRELHJDMฤ…F\FKSU]\ZLHUDQLXQDSDWHOQLDFK]SRZรกRNฤ… &]HJRQLHREHMPXMHJZDUDQFMD"*ZDUDQFMDQLHREHMPXMH]PLDQZZ\JOฤ…G]LH QDF]\ฤ”RLOHQLHPDMฤ…RQH]QDF]ฤ…FHJRZSรก\ZXQDLFKIXQNFMฤŠ 3DWU]UyZQLHฤชRJyOQHZDUXQNLJZDUDQFMLVWU

*DUQNLLSDWHOQLH ,.($ 15 lat gwarancji 'RW\F]\ZV]\VWNLFKJDUQNyZLSDWHOQLEH]SRZรกRNL]DSRELHJDMฤ…FHMSU]\ZLHUDQLX SRWUDZ

5 lat gwarancji 'RW\F]\ZV]\VWNLFKJDUQNyZLSDWHOQL]SRZรกRNฤ…]DSRELHJDMฤ…FHMSU]\ZLHUDQLX SRWUDZ &RREHMPXMHJZDUDQFMD"*ZDUDQFMDREHMPXMHZDG\GRW\F]ฤ…FHIXQNFMLPDWHULDรกXLZ\NRQDQLDZHZV]\VWNLFKQDF]\QLDFKGRJRWRZDQLD]VHULL,.($ *ZDUDQFMDREHMPXMH6WDELOQRฤžรผSRGVWDZ\=P\ZDQLHZGRPRZHM]P\ZDUFH ]Z\Mฤ…WNLHPQDF]\ฤ”]SRZรกRNฤ…]DSRELHJDMฤ…Fฤ…SU]\ZLHUDQLXSRWUDZOXEQDF]\ฤ” Z\NRQDQ\FK]ฤชHOLZDNWyUHQDOHฤช\]P\ZDรผUฤŠF]QLH =DFKRZDQLHZรกDฤžFLZRฤžFL SRZรกRN]DSRELHJDMฤ…F\FKSU]\ZLHUDQLXQDSDWHOQLDFK]SRZรกRNฤ… &]HJRQLHREHMPXMHJZDUDQFMD"*ZDUDQFMDQLHREHMPXMH]PLDQZZ\JOฤ…G]LH QDF]\ฤ”RLOHQLHPDMฤ…RQH]QDF]ฤ…FHJRZSรก\ZXQDLFKIXQNFMฤŠ 3DWU]UyZQLHฤชRJyOQHZDUXQNLJZDUDQFMLVWU

BATERIE KUCHENNE 10 lat gwarancji &RREHMPXMHJZDUDQFMD"OHWQLDJZDUDQFMDGRW\F]\ZV]\VWNLFKEDWHULL NXFKHQQ\FK]DVRUW\PHQWX,.($]Z\Mฤ…WNLHPEDWHULLNXFKHQQ\FK]VHULL /$*$1*ZDUDQFMDREHMPXMHZDG\GRW\F]ฤ…FHIXQNFMLPDWHULDรกXLZ\NRQDQLD *ZDUDQFMDGRW\F]\Z\รกฤ…F]QLHXฤช\WNXGRPRZHJR &]HJRQLHREHMPXMHJZDUDQFMD"*ZDUDQFMDQLHPD]DVWRVRZDQLDMHฤžOL SURGXNWE\รกXฤช\ZDQ\ZฤžURGRZLVNXNRUR]\MQ\P 3DWU]UyZQLHฤชRJyOQHZDUXQNLJZDUDQFMLVWU

GARNKI I PATELNIE SENSUELL 25 lat gwarancji 'RW\F]\ZV]\VWNLFKJDUQNyZLSDWHOQL]VHULL6(168(// &RREHMPXMHJZDUDQFMD"*ZDUDQFMDREHMPXMHZDG\GRW\F]ฤ…FHIXQNFML PDWHULDรกXLZ\NRQDQLDZHZV]\VWNLFKQDF]\QLDFK]VHULL6(168(//*ZDUDQFMD REHMPXMH6WDELOQRฤžรผSRGVWDZ\=P\ZDQLHZGRPRZHM]P\ZDUFH &]HJRQLHREHMPXMHJZDUDQFMD"*ZDUDQFMDQLHREHMPXMH]PLDQZZ\JOฤ…G]LH QDF]\ฤ”RLOHQLHPDMฤ…RQH]QDF]ฤ…FHJRZSรก\ZXQDLFKIXQNFMฤŠ 3DWU]UyZQLHฤชRJyOQHZDUXQNLJZDUDQFMLVWU

GARNKI I PATELNIE FAVORIT 25 lat gwarancji 'RW\F]\ZV]\VWNLFKJDUQNyZLSDWHOQL]VHULL)$925,7EH]SRZรกRNL]DSRELHJDMฤ…FHMSU]\ZLHUDQLXSRWUDZ

=HVWDZQDF]\ฤ”GRJRWRZDQLD)$925,7 10 i 25 lat gwarancji OHWQLDJZDUDQFMDGRW\F]\QDF]\ฤ”)$925,7]SRZรกRNฤ…]DSRELHJDMฤ…Fฤ…SU]\ZLHUDQLXSRWUDZOHWQLDJZDUDQFMDGRW\F]\QDF]\ฤ”)$925,7EH]SRZรกRNL ]DSRELHJDMฤ…FHMSU]\ZLHUDQLX &RREHMPXMHJZDUDQFMD"*ZDUDQFMDREHMPXMHZDG\GRW\F]ฤ…FHIXQNFML PDWHULDรกXLZ\NRQDQLDZHZV]\VWNLFKQDF]\QLDFK]VHULL)$925,7*ZDUDQFMDREHMPXMH6WDELOQRฤžรผSRGVWDZ\=P\ZDQLHZGRPRZHM]P\ZDUFH ] Z\Mฤ…WNLHPQDF]\ฤ”]SRZรกRNฤ…]DSRELHJDMฤ…Fฤ…SU]\ZLHUDQLXSRWUDZOXEQDF]\ฤ”

3DWHOQLH7529b5',* 10 lat gwarancji &RREHMPXMHJZDUDQFMD"*ZDUDQFMDREHMPXMHZDG\GRW\F]ฤ…FHIXQNFMLPDWHULDรกXLZ\NRQDQLDZHZV]\VWNLFKQDF]\QLDFKGRJRWRZDQLD]VHULL7529b5',* *ZDUDQFMDREHMPXMH6WDELOQRฤžรผSRGVWDZ\=DFKRZDQLHZรกDฤžFLZRฤžFLSRZรกRN ]DSRELHJDMฤ…F\FKSU]\ZLHUDQLXQDSDWHOQLDFK]SRZรกRNฤ… &]HJRQLHREHMPXMHJZDUDQFMD"*ZDUDQFMDQLHREHMPXMH]PLDQZZ\JOฤ…G]LH QDF]\ฤ”RLOHQLHPDMฤ…RQH]QDF]ฤ…FHJRZSรก\ZXQDLFKIXQNFMฤŠ 3DWU]UyZQLHฤชRJyOQHZDUXQNLJZDUDQFMLVWU


318 Gwarancje

Pomagamy dzieciom UyZQLHĪG]LĊNLWRELH

SLITBAR 25 lat gwarancji GYNNSAM, IKEA 365+ GNISTRA 15 lat gwarancji

']LĊNL]DDQJDĪRZDQLXQDV]\FKSUDFRZQLNyZLNOLHQWyZ,.($)RXQGDWLRQ ]DSHZQLDOHSV]HZDUXQNLĪ\FLDLPRĪOLZRĞFLUR]ZRMXGODPLOLRQyZ G]LHFLZQDMELHGQLHMV]\FKVSRáHF]QRĞFLDFKQDFDá\PĞZLHFLH']LDáDMąF GáXJRIDORZRLLQLFMXMąFZáDVQHSURJUDP\SRPRFRZHVWDUDP\VLĊSRPDJDü G]LHFLRP]DVSRNDMDMąFLFKSRGVWDZRZHSRWU]HE\GRP]GURZLHHGXNDFMĊ LVWDELOQ\GRFKyGURG]LQ\5D]HP],.($)RXQGDWLRQPDP\ZVSyOQ\FHO FKFHP\WZRU]\üOHSV]HZDUXQNLFRG]LHQQHJRĪ\FLDGODZLHOXOXG]L

Co obejmuje gwarancja?*ZDUDQFMDGRW\F]\Z\áąF]QLHXĪ\WNXGRPRZHJRL REHMPXMHZDG\GRW\F]ąFHIXQNFMLPDWHULDáXLZ\NRQDQLDZHZV]\VWNLFKQRĪDFK ]Z\PLHQLRQ\FKSRZ\ĪHMVHULL2]QDF]DWRĪHSU]\QRUPDOQ\PXĪ\WNRZDQLXZ ZDUXQNDFKGRPRZ\FKLSU]\]DáRĪHQLXĪHSU]HVWU]HJDQHVą]DOHFHQLDGRW\F]ąFHSLHOĊJQDFMLQRĪHEĊGąUyZQLHGREU]HVLĊVSUDZG]Dá\SRXSá\ZLHJZDUDQFML FRZPRPHQFLH]DNXSX3U]H]QRUPDOQHXĪ\WNRZDQLHUR]XPLHVLĊNRU]\VWDQLH] QRĪDGRNURMHQLDSURGXNWyZĪ\ZQRĞFLRZ\FKRUD]P\FLHQRĪDUĊF]QLHĞUHGQLRUD] G]LHQQLHRUD]UHJXODUQHRVWU]HQLH *ZDUDQFMDREHMPXMH2VWURĞüQRĪD1yĪSRZLQLHQE\üRVWU\ZPRPHQFLH ]DNXSXDSU]H]FDá\RNUHVMHJRXĪ\WNRZDQLDQDE\ZFDEĊG]LHZVWDQLHXWU]\PDü RVWURĞüE\QyĪGREU]HPXVáXĪ\áNDĪGHJRGQLD2VWU]HQRĪDMHVWZ\NRQDQH ]HVWDOLXWZDUG]DQHMG]LĊNLF]HPXPRĪOLZHMHVWVDPRG]LHOQHRVWU]HQLHQRĪD LXWU]\PDQLHMHJRSLHUZRWQHMRVWURĞFLSU]H]FDá\RNUHVJZDUDQFML7UZDá\ XFKZ\W8FKZ\WQRĪDQLHSRZLQLHQSĊNDü]áDPDüVLĊOXESROX]RZDüRGRVWU]D FRXQLHPRĪOLZLáRE\NRU]\VWDQLH]QRĪD2GSRUQRĞüQDNRUR]MĊQDRVWU]XQRĪD Czego nie obejmuje gwarancja: *ZDUDQFMąQLHVąREMĊWHQDVWĊSXMąFH SURGXNW\]VHULL6/,7%$56/,7%$5ZLGHOHFGRNURMHQLDPLĊVD F]ĊĞü]HVWDZX VNáDGDMąFHJRVLĊ]QRĪDLZLGHOFDGRNURMHQLDPLĊVD 6/,7%$5RVWU]DáNDGR QRĪ\FP]SRZáRNąGLDPHQWRZąVWDOQLHUG]HZQDFLHPQREUą]RZD 3DWU]UyZQLHĪRJyOQHZDUXQNLJZDUDQFMLVWU

:LĊFHMRQDV]\FKG]LDáDQLDFKGRZLHV]VLĊ QDZZZ,.($)RXQGDWLRQRUJ

&RREHMPXMHFHQDNXFKQL" GODMORGON 10 lat gwarancji Co obejmuje gwarancja? *ZDUDQFMDGRW\F]\Z\áąF]QLHXĪ\WNXGRPRZHJR LREHMPXMHZDG\GRW\F]ąFHPDWHULDáyZLZ\NRQDQLDQDVWĊSXMąF\FKPHEOL XP\ZDOHNZ\SRVDĪHQLDZHZQĊWU]QHJRLRGSá\ZyZ0HEOHáD]LHQNRZH *2'025*21QRJL*2'025*21SRUFHODQRZHXP\ZDONL2'(169,.L 9,79,.(1ZUD]]RGSá\ZHPXP\ZDONL%5c9,.(1('(%29,.(1L%5('9,.(1 ]NUXV]RQHJRPDUPXUXZUD]]RGSá\ZHP]HVWDZSRMHPQLNyZ*2'025*21 SRMHPQLN]SU]HJUyGNDPLSRMHPQLN]SRNU\ZNąSyáNL]SU]HJURGDPL

3RGDQDFHQDWRGRNáDGQDFHQDNXFKQLZLGRF]QHMZHZQĊWU]XLQDSODQLHSRPLHV]F]HQLD&DáNRZLWDFHQDNXFKQLREHMPXMHV]DINLV]XIODG\IURQW\EODW\SyáNL Z\VXZDQHNRV]H]DZLDV\DPRUW\]DWRU\SDQHOHPDVNXMąFHOLVWZ\GHNRUDF\MQHQRJLFRNRá\JDáNLLXFKZ\W\6SU]ĊWJRVSRGDUVWZDGRPRZHJR]OHZ\ EDWHULHLRĞZLHWOHQLHQLHVąZOLF]RQHZFHQĊNXFKQL

%$7(5,(à$=,(1.2:( 10 lat gwarancji Co obejmuje gwarancja? OHWQLDJZDUDQFMDGRW\F]\ZV]\VWNLFKEDWHULL áD]LHQNRZ\FK ]Z\MąWNLHPEDWHULL2/6.b5 *ZDUDQFMDGRW\F]\Z\áąF]QLH XĪ\WNXGRPRZHJRLREHMPXMHZDG\GRW\F]ąFHPDWHULDáyZLZ\NRQDQLDEDWHULL Czego nie obejmuje gwarancja? 3HUODWRU]QDMGXMąF\VLĊZNRPSOHFLHQLHMHVW REMĊW\WąJZDUDQFMą 3DWU]UyZQLHĪRJyOQHZDUXQNLJZDUDQFMLVWU

GALANT 10 lat gwarancji Co obejmuje gwarancja?*ZDUDQFMDREHMPXMHZDG\GRW\F]ąFHPDWHULDáyZL Z\NRQDQLDZV]\VWNLFKJáyZQ\FKHOHPHQWyZV\VWHPX*$/$17RUD]VHULLPHEOL GRSU]HFKRZ\ZDQLD Czego nie obejmuje gwarancja: *ZDUDQFMDQLHGRW\F]\PDVNRZQLF\GRNDEOL *$/$17 3DWU]UyZQLHĪRJyOQHZDUXQNLJZDUDQFMLVWU

MARKUS, VOLMAR 10 lat gwarancji Co obejmuje gwarancja?*ZDUDQFMDREHMPXMHZDG\GRW\F]ąFHPDWHULDáyZL Z\NRQDQLDQDVWĊSXMąF\FKHOHPHQWyZ5DPDNRQVWUXNF\MQD&]ĊĞFLUXFKRPH 3DWU]UyZQLHĪRJyOQHZDUXQNLJZDUDQFMLVWU

.DWDORJ]RVWDáSU]\JRWRZDQ\SU]H],.($3URGXNW\ZQLP]DPLHV]F]RQH VąZZLĊNV]RĞFLLPSRUWRZDQHDOHF]ĊĞü]QLFKPRĪHE\üSURGXNRZDQD Z3ROVFH'RáRĪ\P\ZV]HONLFKVWDUDĔE\SU]HGVWDZLDQHDUW\NXá\E\á\ ZFLąJáHMVSU]HGDĪ\FKRüGRSXV]F]DP\PRĪOLZRĞüNUyWNLFKSU]HUZZ GRVWDZDFK=DVWU]HJDP\PRĪOLZRĞüHZHQWXDOQ\FK]PLDQZSDUDPHWUDFK WHFKQLF]Q\FKLZ]RUQLFWZLHQLHNWyU\FKDUW\NXáyZDZUD]LHNRQLHF]QRĞFL XĪ\FLDVXURZFyZ]DVWĊSF]\FKRUD]PRĪOLZRĞüZ\FRIDQLDZ\EUDQ\FK DUW\NXáyZ]HVSU]HGDĪ\ ,.($]DVWU]HJDVRELHSUDZRVSU]HGDĪ\WRZDUyZZJFHQLQQ\FKQLĪSRGDQR ZNDWDORJXZSU]\SDGNXZ\VWąSLHQLDEáĊGyZGUXNDUVNLFK]PLDQ\VWDZHN SRGDWNX9$7]PLDQ\SRGVWDZRZ\FKVWRSSURFHQWRZ\FK1%3EąGĨZSUR ZDG]HQLDQRZ\FKSRGDWNyZOXELQQ\FKRSáDW 1LHNWyUHDUW\NXá\,.($VąVSU]HGDZDQHQD]DPyZLHQLH &HQ\ZNDWDORJX,.($VąZDĪQHGR .DWDORJXGRVWĊSQLDQ\MHVWEH]SáDWQLHLPDFKDUDNWHULQIRUPDF\MQ\QLHMHVW RIHUWąKDQGORZąZUR]XPLHQLXDUWSDUDJUDI.RGHNVX&\ZLOQHJR Ä.RGHNV&\ZLOQ\']8QUSR]]SyĨQLHMV]\PL]PLDQDPL´ 


Restauracja IKEA 321

,.($]GXPą przedstawia áRVRVLD

6PDN 6NDQG\QDZLL àRVRĞMXĪRGF]DVyZĞUHGQLRZLHF]DMHVWZDĪQ\P elementem szwedzkiej i skandynawskiej kuchni. 7DNEDUG]RUR]VPDNRZDOLĞP\VLĊZáRVRVLXĪHSRMDZLD VLĊRQQDQDV]\FKVWRáDFKQDFRG]LHĔLSU]\ Z\MąWNRZ\FKRND]MDFKMDNSRGF]DVĞZLąW%RĪHJR 1DURG]HQLDF]\0LGVRPPDU

'RWHMSRU\,.($NRMDU]RQDE\áDSUDZGRSRGREQLHSU]HGH wszystkim z dobrze zaprojektowanymi, funkcjonalnymi DUW\NXáDPLZ\SRVDĪHQLDGRPXZSU]\VWĊSQ\FKFHQDFK $OHRGWHUD]EĊG]LHP\UyZQLHĪ]QDQL]HĞZLHWQHJRáRVRVLD 7DVPDF]QDL]GURZDU\EDVWDQRZLVNáDGQLNZLHOXGDĔ w menu naszych restauracji. I jest ku temu dobry powód.

899

W sklepiku szwedzkim w IKEA znajdziesz szeroki wybór tradycyjnych, V]ZHG]NLFKVPDNRá\NyZ takich jak klopsiki, lasagne z áRVRVLHPLLQQ\FKNODV\F]Q\FK SRWUDZ1LH]DSRPQLMZ]Ląü ulotki z przepisami, które E\üPRĪH]DLQVSLUXMąFLĊGR rodzinnego przygotowania tych potraw w domu.

QRZ\FKVWDQGDUGyZGOD]UyZQRZDĪRQHMKRGRZOL áRVRVLD0\UyZQLHĪZGUDĪDP\WHVWDQGDUG\GOD áRVRVLDVHUZRZDQHJRLVSU]HGDZDQHJRZ,.($ :WHQVSRVyEFKFHP\]DSHZQLüE\ZSU]\V]áRĞFL PRU]DE\á\SHáQHU\E

2OLYLD5RVV.LHURZQLNGV.RPXQLNDFML=UyZQRZDĪRQHJR5R]ZRMX

52/$'.,=0$5<12:$1<0à2626,(0 3ODVWU\PDU\QRZDQHJRáRVRVLD]VRVHP LVDáDWą]DZLQLĊWHZSV]HQQHSODFXV]NL àRVRĞMHVWGREU\GOD]GURZLD 2EHFQLHáRVRĞMHVWEDUG]RSRSXODUQ\P GDQLHPZGRPDFKLUHVWDXUDFMDFKQD FDá\PĞZLHFLHLWRQLHW\ONR]HZ]JOĊGX QDVZyMZ\MąWNRZ\VPDNàRVRĞWR WáXVWDLEDUG]R]GURZDU\EDERJDWD ZSURWHLQ\LNZDV\WáXV]F]RZHRPHJD NWyUHVąZDĪQHGODGREUHJRIXQNFMRQR ZDQLDQDV]HJRPy]JXàRVRĞ]DZLHUD UyZQLHĪGXĪRZLWDPLQ\'QLH]EĊGQHM GODPRFQ\FKNRĞFLLPLĊĞQL =GURZ\áRVRĞ ]H]UyZQRZDĪRQ\FKKRGRZOL =GURZHU\E\SU]HNáDGDMąVLĊQD]GURZLH L]DGRZROHQLHJRĞFLZUHVWDXUDFMDFK ,.($LVNOHSLNXV]ZHG]NLP'ODWHJR ,.($XF]HVWQLF]\ZV]HURNR]DNURMRQHM LQLFMDW\ZLH]DSRF]ąWNRZDQHM LSURZDG]RQHMSU]H]::)ZUDPDFK NWyUHMRSUDFRZDQRNU\WHULDGOD]UyZQR ZDĪRQHMKRGRZOLáRVRVLD1DMSyĨQLHM GRVLHUSQLDURNX,.($EĊG]LH ]DRSDWU\ZDüVLĊZáRVRVLDZ\áąF]QLH XGRVWDZFyZSRVLDGDMąF\FKFHUW\ILNDW $6& $TXDFXOWXUH6WHZDUGVKLS&RXQFLO± 5DG\=DU]ąG]DQLD$NZDNXOWXUą 

à262ĝ0$5<12:$1< 3ODVWU\áRVRVLDPDU\QRZDQHJR]URĪQ\PL URG]DMDPLVDáDWLVRVHPPXV]WDUGRZR NRSHUNRZ\P

uczestniczy w projekcie zainicjowanym „ IKEA SU]H]::)NWyU\GRSURZDG]LáGRVWZRU]HQLD

Zjedz w naszej restauracji QLHUXMQXMąFGRPRZHJREXGĪHWX 8ZDĪDP\ĪHNDĪG\SRZLQLHQPyFVRELH SR]ZROLüQDZ\MĞFLHGRUHVWDXUDFML :,.($FDáDURG]LQDPRĪH]MHĞüVPDF] Q\SRVLáHN±ZPHQXQDV]\FKUHVWDXUDFML ]QDMG]LHV]DSHW\F]QHL]GURZHGDQLD ZSU]\VWĊSQ\FKFHQDFKàRVRĞUyZQLHĪ VLĊGRWHJRSU]\F]\QLá :LĊFHMVPDNRZLW\FKQRZRĞFL w restauracjach IKEA 2UJDQLF]Q\]HVWDZGODG]LHFL %H]SáDWQHSRVLáNLELRGODPDOXFKyZ

799

/$6$*1(=à2626,(0 0DNDURQODVDJQH]VRVHPV]SLQDNLHPLáRVRVLHP

1499


322 Restauracja IKEA

Smakowite oferty

Restauracja IKEA 323

=HVWDZGODG]LHFL 

àRVRĞZĊG]RQ\QDZDU]\ZDFK 3

:UHVWDXUDFML,.($PRĪHV] NDĪGHJRGQLDGHOHNWRZDü VLĊVPDF]Q\PLGDQLDPL ZSU]\VWĊSQ\FKFHQDFK 6SHFMDOQLHGODFLHELH SU]\JRWRZDOLĞP\NLONDRIHUW VSHFMDOQ\FKE\ZL]\WD ZUHVWDXUDFMLE\áDMHV]F]H EDUG]LHMNXV]ąFDL]DNDĪG\P UD]HPWUZDáDGáXĪHM 6PDF]QHJR

6DáDWND]áRVRVLHP .RWOHWGHYRODLOOH]]LHPQLDNDPL SXUHHLEURNXáDPL 02 àRVRĞZĊG]RQ\ QDZDU]\ZDFK ']ZRQNRáRVRVLD SRGDZDQH QDZDU]\ZDFKJRWRZDQ\FKQDSDU]H ]VRVHPPDĞODQRF\WU\QRZ\P &HQDUHJXODUQD

.RWOHWGHYRODLOOH ]]LHPQLDNDPL SXUHHLEURNXáDPL 3DQLHURZDQ\NRWOHW]SLHUVLNXUF]DND ]JRUąF\PPDVHáNLHPZ]HVWDZLH ]EURNXáDPLSXUHH]LHPQLDF]DQ\P OXEIU\WNDPL &HQDUHJXODUQD 05 .RWOHWVFKDERZ\]IU\WNDPL 7UDG\F\MQ\NRWOHWVFKDERZ\ ]IU\WNDPLOXESXUHH]LHPQLDF]DQ\P &HQDUHJXODUQD 06 &DPHPEHUW]EURNXáDPL 3DQLHURZDQ\VHUFDPHPEHUW ]FKUXSLąF\PLEURNXáDPLLVáRGNą ERUyZNą &HQDUHJXODUQD

=HVWDZRUJDQLF]Q\ GODG]LHFL

7

01 Zestaw GODG]LHFL 5 klopsików szwedzkich z sosem LVáRGNąERUyZNąIU\WNDPLOXESXUHH ]LHPQLDF]DQ\PGRSLFLDVRF]HNO ZNDUWRQLNX &HQDUHJXODUQD

03 6DáDWND]áRVRVLHP )LOHW]áRVRVLDQRUZHVNLHJR]PL[HP VRF]\VW\FKVDáDWSRPLGRUNDPL FKHUU\RJyUNLHPLFHEXOą &HQDUHJXODUQD

:SU]\SDGNX MHG]HQLDG]LHFL WRQDMEDUG]LHM Z\PDJDMąF\ NU\W\F\=DUyZQR VPDNMDNLVSRVyE SRGDQLDPXV]ąPLHü ZVRELHFRĞ VSHFMDOQHJR± Z]LĊOLĞP\WRSRG XZDJĊWZRU]ąF QDV]QRZ\]HVWDZ RUJDQLF]Q\ GODG]LHFL

.RWOHWVFKDERZ\]IU\WNDPL 2IHUWDZDĪQDRGSRQLHG]LDáNX GRSLąWNX

 &DPHPEHUW]EURNXáDPL 2IHUWDZDĪQDRGSRQLHG]LDáNX GRSLąWNX

 =HVWDZRUJDQLF]Q\GODG]LHFL 6PDNRZLW\L]DEDZQ\PDNDURQ ZNV]WDáFLHJáyZNLáRVLD]VRVHP SRPLGRURZ\PMDNRGDQLHJáyZQH MDEáNRMDNR]GURZDSU]HNąVND GRSLFLDVRF]HN]ERUyZHNDQDGHVHU NUHPRZ\MRJXUWRZRFRZ\ 7HQS\V]Q\RUJDQLF]Q\]HVWDZ ]DGRZROLáDNRPF]XV]NLLQLHMDGNL ZNDĪG\PZLHNX &HQD]HVWDZX

7

:LĊFHMLQIRUPDFMLRQDV]\FK GDQLDFKGODG]LHFL]QDMG]LHV] QD,.($SOUHVWDXUDFMD


324 IKEA FAMILY

Praca w IKEA 325

'RáąF]GR.OXEX 0LáRĞQLNyZ 'RPX

:,.($]DZV]HS\WDP\ÄGODF]HJR´ ±W\WHĪ" :,.($NOXF]RZ\PVáRZHPMHVWÄGODF]HJR´1LHXVWDQQLH]DGDMHP\VRELH WRS\WDQLHNWyUHSURZDG]LQDVNXQRZ\PVSRVRERPP\ĞOHQLDLG]LDáDQLD 7RÄGODF]HJR´VSUDZLDĪHZ,.($VWDOHUR]ZLMDP\SURFHVSURMHNWRZDQLD SURGXNFMLSDNRZDQLDLWUDQVSRUWXQDV]\FKSURGXNWyZRUD]WRMDNSUDFXMHP\ ZVNOHSDFK1LHFKRG]LWXWDMW\ONRRNZHVWLRQRZDQLHWHJRFRGREU]H]QDQH LZ\SUyERZDQHZ,.($VWDOH]DGDMHP\VRELHS\WDQLHFRPRĪHP\]URELü E\VWDüVLĊOHSV]ąILUPąGODZLHOXOXG]LQDFDá\PĞZLHFLH±GODQDV]\FK NOLHQWyZLSUDFRZQLNyZ=DWHPMHĞOL]DVWDQDZLDV]VLĊÄGODF]HJRZDUWR SUDFRZDüZ,.($´±MHVWHĞQDGREUHMGURG]H

.OXERZLF]H,.($)$0,/< ]\VNXMąZLĊFHMF]HNDMąQD QLFKPLQVSHFMDOQHRIHUW\ SURGXNWRZHZ\GDU]HQLD ZVNOHSLHPDJD]\QZQĊWU]DU VNROLIHVW\ORZ\live RQOLQH DRGSRQLHG]LDáNXGRSLąWNX EH]SáDWQDNDZDLKHUEDWD 'RáąF]MXĪG]LĞLNRU]\VWDM ]ZV]\VWNLFKSU]\ZLOHMyZ RGUD]X:\SHáQLMIRUPXODU] QD,.($SO)$0,/<

Ä .XOWXUD,.($MHVWZNDĪG\P]QDV-DNR SUDFRZQLF\NDĪGHJRGQLDMąWZRU]\P\ ]PLHQLDP\LUR]ZLMDP\-HĞOLW\ONRFKFHV] VLĊXF]\ü]PLHQLDüLUR]ZLMDü]QDPL PRĪOLZRĞFLVąQLHRJUDQLF]RQH

´

'DQHOO0F'RZHOO.LHURZQLNGV.RPXQLNDFML7UDGLQJ

3R]QDM5DSKDHODQDVWU

3R]QDM$QQHWWHQDVWU

'RZLHG]VLĊZLĊFHM RSUDF\Z,.($ QD,.($SOSUDFD

3R]QDM0DGHOHLQHQDVWU

:VNOHSLNX,.($)$0,/< ]QDMG]LHV]GXĪR SURGXNWyZNWyUH]DGEDMą REH]SLHF]HĔVWZRZGRPX -HGQ\P]QLFKMHVWWHQ V\PSDW\F]Q\NURNRG\O NWyU\QLHGRSXĞFLGRWHJR E\G]LHFLOXEGRURĞOL SRĞOL]JQĊOLVLĊZZDQQLH

Ä ,.($]DZV]HRIHURZDáDPLPRĪOLZRĞFLQDXNL LUR]ZRMXNDULHU\0RJáDPSU]\F]\QLüVLĊGR

PATRULLPDWDGRZDQQ\

Z]URVWXILUP\LWZRU]HQLDNXOWXU\,.($7XWDM NDĪG\PRĪHSR]RVWDüVREąZV]\VWNLHRSLQLH VąZDĪQHDILUPD]DFKĊFDGRRWZDUWHJRGLDORJX 3RV]XNXMHP\SUDFRZQLNyZG]LĊNLNWyU\PQDV]D NXOWXUDSR]RVWDQLHĪ\ZDOXG]LV]F]HU\FKLSURV WROLQLMQ\FKNWyU]\FKFąVLĊXF]\üLUR]ZLMDü

&HQD,.($)$0,/<

3HWUD+HVVHU.LHURZQLNGV+5

 3R]QDM-HDQ0DUFDQDVWU

´


326 Indeks

1RZDOLPLWRZDQDNROHNFMD :VNOHSDFK,.($MXĪMHVLHQLą

Indeks

75(1',* NORV] Ø80, W34.5cm. 602.637.86

B %DUNLNXFKHQQH................................ 86 %DWHULHáD]LHQNRZH ..........................140 %DWHULHNXFKHQQH............................112 Biurka ............................................188 %ODW\LQRJLVWRáyZ ...........................186 %ODW\NXFKHQQH ................................ 99 D 'HNRUDFMH ..................................... 284 'RQLF]NL .........................................286 Dywany..........................................270 E (QHUJRRV]F]ĊGQDNXFKQLD ...............112 F )RUP\GRZ\SLHNyZ ........................302 Fotele.............................................176 G Garderoba....................................... 62 *DUQNLLSDWHOQLH ..............................298 Gotowanie ................................ 98, 298 I ,.($GOD']LHFL.......................... 70, 232 J Jadalnia........................................... 84 K Kieliszki..........................................292 Klosze ............................................198 .RáGU\ ........................................... 254 Komody ..................................187, 212 .RPSOHW\SRĞFLHOL............................256 .RPSOHW\SRĞFLHOLGODG]LHFL..............232 Kosze .............................................224 .U]HVHáNDGODG]LHFL .........................240 .U]HVáDELXURZH ..............................190 .U]HVáDGRMDGDOQL...................... 85, 182 .U]HVáDREURWRZH ............................190 .XFKQLH ........................................... 98 L /DPS\............................................194 LED................................................194 /LVWZ\RĞZLHWOHQLRZH ......................197 Lustra ............................................282

à àDZ\SRG79 ...................................206 àD]LHQND.........................................140 àyĪHF]NDGODG]LHFL .................... 72, 233 àyĪHF]NDGODQLHPRZOąW ............. 80, 242 àyĪND .............................................246 M 0DWHUDFHPDW\ ...............................250 0HEOHGODG]LHFL......................... 71, 234 0HEOHGODQLHPRZOąW.................. 80, 242 0HEOHGRGRPRZHJRELXUD ......... 38, 186 0HEOHGRMDGDOQL ..............................182 0HEOHGRSU]HGSRNRMX .....................222 0HEOHGRV\SLDOQL.............................118 0HEOHáD]LHQNRZH .....................141, 274 0HEOHNXFKHQQH............................... 98 0HEOHQDVSU]ĊWDXGLR......................206 0HEOHQD79....................................206 0HEOHZ\SRF]\QNRZH....................... 15 0LHMVFHGRSUDF\ .............................186 Miski ..............................................292 N 1DF]\QLDGRJRWRZDQLD ....................298 1DNU\FLDVWRáX ................................292 Narzuty ..........................................260 1RZRĞFL ...........................................10 1RĪH ............................................. 300 O 2EUD]\SODNDW\ ...............................281 2UJDQL]DFMD ..................................... 40 2ĞZLHWOHQLH ....................................194 P 3OHG\NRFH......................................260 Poduszki........................................ 254 3RMHPQLNLLSXGHáND .........................224 3RMHPQLNLQDSRĞFLHO ........................246 3RMHPQLNLQDĪ\ZQRĞü .....................303 3RNyMG]LHQQ\ ...................................14 3RV]HZNLQDSRGXV]NL ......................264 3RĞFLHO ...........................................256 3U]HFKRZ\ZDQLH ....................... 41, 204 3U]HFKRZ\ZDQLHREXZLD..................222 3U]HFKRZ\ZDQLHRG]LHĪ\ .................220 3U]HFKRZ\ZDQLH]DEDZHN ................ 71 3U]HFKRZ\ZDQLHĪ\ZQRĞFL...............303 3U]HGSRNyM ...................................... 68

R Ramki ............................................280 5DP\áyĪHN.....................................246 5HÀHNWRUNL .....................................197 5HJDá\ ...........................................208 Relaks ..............................................14 5ĊF]QLNL .........................................272 Rolety ............................................264 S 6HJUHJRZDQLHRGSDGyZ ..................226 Sofy ......................................... 16, 168 6RI\PRGXáRZH................................ 28 6RI\UR]NáDGDQH ..............................174 6RI\VNyU]DQH.................................172 6RI\WDSLFHURZDQH ..........................168 6SDQLH ...........................................118 6SU]ĊW$*' NXFKQLD ......................111 Stoliki ............................................178 Stoliki kawowe ................................178 6WROLNLNRPSXWHURZH .......................188 6WROLNLQRFQH ...................................119 6WRá\GRMDGDOQL ......................... 85, 184 6WRá\GRSUDF\ ................................186 6WRá\UR]NáDGDQH .............................184 6WRá\]RSXV]F]DQ\PEODWHP............184 Style w IKEA ...................................152 6\SLDOQLD ........................................118 6\VWHP\GRSU]HFKRZ\ZDQLD.............41 Szafy .............................................214 6]DINLáD]LHQNRZH.....................141, 274 6]DINLNXFKHQQH .............................. 98 Szafki na buty.................................222 6]DINLSRGXP\ZDONĊ.......................141 6]DINLSRG79..................................206 Szklanki .........................................292 6]WXüFH ..........................................293

W Wazony ..........................................288 Wieszaki.................................. 68, 220 Witryny ..........................................208 :\VRNLHNU]HVHáND ..........................240

75(1',* NU]HVáR S58×G42, W93cm. 602.639.65

99

Z Zabawki ................................... 78, 236 =DVáRQ\ ..........................................264 =DVáRQ\SU\V]QLFRZH .......................273 =DVWDZDVWRáRZD .............................292

'REU]HZLHG]LHü )LQDQVRZDQLH]DNXSyZ................... 306 *ZDUDQFMH......................................315 IKEA Business ................................. 38 IKEA Family ....................................324 IKEA Foundation .............................164 2IHUW\ZUHVWDXUDFML ........................322 3ROLW\ND]ZURWyZ.............................314 3UDFDZ,.($ ..................................325 5HVWDXUDFMD,.($ ............................320 6NOHS\,.($................................... 308 8VáXJL ............................................312 =DNXS\Z,.($ .............................. 304 =DSODQXMZL]\WĊZVNOHSLH,.($ ....... 306

ĝ ĝZLHF]QLNL ......................................289 75(1',*EDUHN 102.768.90

T 7DOHU]H ...........................................292 7HNVW\OLD ........................................256 7HNVW\OLDGRV\SLDOQL ........................256 7HNVW\OLDáD]LHQNRZH .......................272 7NDQLQ\ ..........................................264 U 8P\ZDONLáD]LHQNRZH ......................141

99 „ .LHUXMHQDPLFLHNDZRĞü7RRQDVSUDZLDĪHSRGUyĪXMHP\SR FDá\PĞZLHFLHRGZLHG]DMąFIDEU\NLZNWyU\FKUD]HP]ORNDOQ\PL U]HPLHĞOQLNDPLWZRU]\P\UR]ZLą]DQLDGODFRG]LHQQ\FKSRWU]HE .ROHNFMD75(1',*MHVW]QDNRPLW\PSU]\NáDGHPRGĞZLHĪHQLD W\SRZRVNDQG\QDZVNLHJRZ]RUQLFWZDSRSU]H]SRáąF]HQLH HOHPHQWyZWUDG\F\MQLHV]ZHG]NLFK]W\SRZRFKLĔVNąIRUPą

0DUFXV(QJPDQNLHURZQLNGVZ]RUQLFWZD

.ROHNFMD75(1',*WRNROHNFMDOLPLWRZDQDGRVWĊSQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVyZ %\GRZLHG]LHüVLĊNLHG\NROHNFMDSRMDZL VLĊZWZRLPVNOHSLHRGZLHGĨVWURQĊ ,.($SO

=HVNDQXMVWURQĊE\GRZLHG]LHüVLĊZLĊFHM

A $NFHVRULDNXFKHQQH ....................... 300 $NFHVRULDáD]LHQNRZH ......................274

4999


6.$18-7ฤ‰67521ฤ‰5(*8/$51,(%<275=<0<:$รป 1$-ฤ:,(ฤฉ6=(,1)250$&-(,2)(57<=,.($ 1DVWURQLHGRZLHV]VLฤŠMDNWRG]LDรกD

02/*(5WDERUHW]HVFKRGNLHP 3RSU]HGQLDFHQD Patrz str. 144. ยฉ Inter IKEA Systems B.V. 2013. 30031

7999

Ikea 0fa5b7d7f