Page 1

P      Mi: 02.10 - Ma: 15.10.2013

Revista 40-41

DANONE NUTRIDAY

COCA COLA, FANTA

! " ##$ %&

 

11+1

2

29

,

cu TVA

7+1

4

45

,

cu TVA


PRODUSE REFRIGERATE/PRODUSE DIN CARMANGERIA PROPRIE

2

PULPE PUI

  )

8

99

,

65

10

,

COCO RICO

FRAGEDO

- "" )

* "" )

10

cu TVA

cu TVA

15% REDUCERE

13 ,

20%

cu TVA

cu TVA

15

,  %(  )

85

,

,

13

18% REDUCERE

' ("% "( " )

22

70

24

09

,

13

cu TVA

cu TVA

5% REDUCERE

95 ,

70 ,

61

24

,

cu TVA

cu TVA

REDUCERE

' %%(  )

15

19

,

18

cu TVA

15

,

cu TVA

19

39

,

cu TVA

cu TVA

6% REDUCERE

8% REDUCERE * %"% )

' ("% " )

'+ "" )

16

65

,

17

89

,

cu TVA

,

cu TVA

6% REDUCERE

14,

15

23

65 ,

cu TVA

cu TVA

5% REDUCERE

'+ "%%  )

25

22

39 )

49

,

cu TVA

cu TVA

8% REDUCERE18

05

,

19

cu TVA

6% REDUCERE

29

,

cu TVA

23

25 ,

24

cu TVA

5% REDUCERE

49

,

cu TVA


PREPARATE DIN CARNE

ZIMBO 5(  # %&

7

35

IFANTIS

  $/ %&

% %% * 6 #/ %&

49

8

,

cu TVA

cu TVA

,

REINERT

16

,

13% REDUCERE 0-%1* 2 %&

14

,

18

29

,

8

cu TVA

17

 ." " # %&

11

,

cu TVA

15% REDUCERE

cu TVA

17% REDUCERE CRIS-TIM

35

90 ,

cu TVA

.%"- % / %&

cu TVA

13

33 ,

5

cu TVA

39

,

cu TVA

6

39

,

cu TVA

cu TVA

15% REDUCERE

14% REDUCERE

INTERCARN

10

INTERCARN

60

,

99

,

cu TVA

12% REDUCERE

ALDIS

95

05

3

FOX

.%"%% / %&

PROMO

 % / %&

1+1

PERUTNINA

7

95

9

86

,

cu TVA

8

,

cu TVA

,

89

10

49

,

cu TVA

 $/ %&

cu TVA

15% REDUCERE

19% REDUCERE APETIT

CRIS-TIM

 %% / %&

  % %3% 4 %&

5,

95

4

35

,

5

15

,

cu TVA

15% REDUCERE

cu TVA

9

99

,

11

84

,

cu TVA

15% REDUCERE

cu TVA

cu TVA
PREPARATE DIN CARNE

4

CRIS-TIM

AGRICOLA

REINERT

 "%% $/ %&

  $ %&

7 %"8( # %&

10

60

,

12

51

,

21

cu TVA

cu TVA

29

,

15% REDUCERE

25

05

,

7

cu TVA

'<-%% # %&

15

,

18

18

,

cu TVA

cu TVA

12% REDUCERE

ALDIS

APETIT

 %7 %" ;"" % / %&

  $$ %1

3+1

1+1 75

8

,

cu TVA

15% REDUCERE

PERUTNINA

19

59

,

cu TVA

16

cu TVA

99

,

15% REDUCERE

12

09

,

cu TVA

cu TVA

IFANTIS

FOX

7 % ";"" %" )

7 %" )

AGRICOLA

PROMO

 :/ %1

1 + al doilea produs   

19

49

,

22

99

,

cu TVA

,

cu TVA

17

98

,

cu TVA

cu TVA

15% REDUCERE

15% REDUCERE ZIMBO

ALDIS

%% )

15,

15

25

 )

15 cu TVA70

69

,

81

cu TVA

13% REDUCERE

70

,

cu TVA

33% 15

30 34 39 ,

,

cu TVA

REDUCERE

cu TVA


PREPARATE DIN CARNE

COCO RICO

 

LUDLAND

* " )

% " )

*% +%" )

15

95

,

19

03

,

cu TVA

,

cu TVA

16% REDUCERE

cu TVA

55

32

23 ,

cu TVA

6

80

,

cu TVA

136

09

162

06

, cu TVA

, cu TVA

cu TVA

16% REDUCERE FROSTA

- " )

REDUCERE

23

98

,

COCO RICO

* % 9 %&

,

16

14% REDUCERE

EDENIA

24%

14

59

5

*1* $ %&

7

80

,

cu TVA

cu TVA

12% REDUCERE

9

15

,

10

60

,

cu TVA

cu TVA

13% REDUCERE

ROYAL GERMAN FISH

DEL MARE

."" /)

7%  2 "

 

 " )

3

29 ,

3

83 ,

cu TVA

,

cu TVA

ALFREDO

22

,

cu TVA

cu TVA

ROYAL GERMAN FISH

 %10 % > %&

=- "" %" % "("" )

30

,

18

15% REDUCERE

14% REDUCERE

11

15

45

13

cu TVA

15% REDUCERE

33 ,

cu TVA

8

59

,

6,

10

35

,

cu TVA

17% REDUCERE

7

99

cu TVA

68

,

cu TVA

cu TVA

8% REDUCERE
6

PRODUSE CONGELATE

 

 "" )

?

 " )

99

8

FRAGEDO ICE

FRAGEDO ICE

" )

,

10

73 ,

9

cu TVA

90

,

cu TVA

16% REDUCERE

,

  7  #4#2 

,

11

47

,

60%

cu TVA

cu TVA

17% REDUCERE

15

BELLA

86

,

23%

cu TVA

cu TVA

REDUCERE

cu TVA

15

40 ,

27

REDUCERE

FANTASY ' @%  // "

28

25

,

cu TVA

19

21

,

cu TVA

cu TVA

14% REDUCERE

REDUCERE

11

16

49

,

cu TVA

cu TVA

cu TVA

A 1 " 5 / %&

05

71

,

ANTARCTICA FAMILY

,

3,

cu TVA

KISKUN BAROMFI

71

25% 3

33

,

13% REDUCERE

* % " 22 %&

09

19

 " " )

90 ,

75

,

21% REDUCERE

 )

9

16

cu TVA

cu TVA

CASA GRUIA

49

64

12

ALFREDO

BONDUELLE

 %% 2 %&

0 " 2 "

71 ,

cu TVA

cu TVA

16% REDUCERE3

10 ,

4

22

,

cu TVA

26% REDUCERE

cu TVA

4

20

,

5

15

,

cu TVA

18% REDUCERE

cu TVA


18%

49

,

6

70

9

,

cu TVA

32%

REDUCERE

7

91

,

cu TVA

55

,

29%

10

65

,

6

cu TVA

10

40

,

,

cu TVA

32%

REDUCERE

cu TVA

REDUCERE

99

cu TVA

8

30

,

12

09

,

25

4

,

31

cu TVA

27% REDUCERE OKE

cu TVA

3

99 ,

5

52

,

31% REDUCERE

4

cu TVA

cu TVA

85

,

6

56

,

35

22

,

cu TVA

cu TVA

35

,

cu TVA

66

24

REDUCERE

26%

cu TVA

26% REDUCERE

27% REDUCERE

cu TVA

cu TVA

25

,

cu TVA

cu TVA

18% 6

,

REDUCERE

,

59

79

24

34

03

,

cu TVA

cu TVA

REDUCERE

MILTEX E 4B ## %&

PROMO

C #/B # %

1 + al doilea produs   

ZOTT

3

99 ,

4

29

,

cu TVA

cu TVA

0

35 ,

0

40 ,

cu TVA

Bayerntaler %&

cu TVA

12% REDUCERE

6% REDUCERE COVALACT

FIORELL

+ + "#/B $ %&

Mascarpone ) %&

17,

79

3

65 ,

4

15

,

cu TVA

12% REDUCERE

cu TVA

52

29

,

54

cu TVA

55

,

cu TVA

cu TVA
NOU 11+1 !  $/B ###> %&

1

!  $/B ##2 %&

15

,

2

18

,

cu TVA

cu TVA

11+1

11+1 11+1

C "B ##2> %&

2

 $9B ##2> %&

62

,

3

cu TVA

09 ,

11+1

11+1

+ + "#B ##2 %&

3

cu TVA

82 ,

cu TVA

+ + "#4B ##2 %&

4

55

,

cu TVA


0"" "% + " %-+ + "0 2 %&

5

77

,

5

,

cu TVA

7

90

,

39

2

64

2

,

0"" "% + " %-+ + "*"" 2 %&

77 cu TVA

8

79

,

cu TVA

cu TVA

10% REDUCERE

cu TVA

cu TVA

,

9% REDUCERE

5

05

5

82

,

,

cu TVA

13%

REDUCERE

cu TVA

11

40

,

11%

12

cu TVA

REDUCERE

88

,

cu TVA

26

30

,

28

cu TVA

6% REDUCERE

00

,

cu TVA


10

LACTATE/DELICATESE

NAPOLACT

LACTEEA

' -% % % 2/ %&

.+ " % %" >/ %&

15

95

,

16

89

,

cu TVA

3

cu TVA

5% REDUCERE

cu TVA

OLYMPUS   $/ %&

7

,

8

94

,

cu TVA

11

cu TVA

cu TVA

  % " $ %&

14

16

,

9

cu TVA

89

,

cu TVA

cu TVA

DELACO APETITO

49

,

11

19% REDUCERE .+ ""( 5 2 %&

.+ "" 5 #2 %&

4

55

,

cu TVA

HOCHLAND

4

76

,

cu TVA

11

05

,

cu TVA

5% REDUCERE

19,

49

,

9% REDUCERE

15% REDUCERE

14% REDUCERE

11

La DORNA PRÃ&#x2030;SIDENT

90

,

cu TVA

45

,

,

  %" $/ %&

' -% % %H ( / %&

10

8969

9+1

HOCHLAND

12

14

,

cu TVA

cu TVA

8% REDUCERE

HELLMANNâ&#x20AC;&#x2122;S

SMAK

G%1% H % 2> %&

F  4 %

05 cu TVA4

95

,

6

10

,

cu TVA

18% REDUCERE

cu TVA

9

15

,

12

02

,

cu TVA

23% REDUCERE

cu TVA


LACTATE&DELICATESE

OCEAN FISH

BONITO

DELIS

*  ( ( #) %&

 "% 5 $/ %&

2/ %&

4+2

10%6

65

,

68

117

,

6

cu TVA

,

cu TVA

8

15

,

cu TVA

8

cu TVA

99

,

16% REDUCERE

REDUCERE

9

80

cu TVA

DESERT

GRAN CUCINA

HULALA

*%" 2%

## %&

#/ %&

12

00

,

14

87

,

11

cu TVA

49

,

cu TVA

19% REDUCERE

12

34

,

6

cu TVA

40

,

cu TVA

6% REDUCERE

6

82

,

cu TVA

cu TVA

6% REDUCERE

MERVE : % /9/ %&

MERVE  %"  2# %&

6

99

,

7

10% REDUCERE

,

85

,

cu TVA

4

32

cu TVA

4

95

,

cu TVA

12% REDUCERE

cu TVA

Grand DEFNE MERVE '%

 $#2 %&

5

77

,

MERVE " /4 %&

:  #$/ %&

6

3

Grand DEFNE '  93>% #9 %&

'% (  $#2 %&

12

,

cu TVA

5+1

cu TVA

cu TVA

15% REDUCERE

4

33

,

5

14% REDUCERE

,

14

cu TVA

14% REDUCERE

07

,

cu TVA

12

19

cu TVA

05

,

cu TVA

MERVE

8

,

4

18% REDUCERE

80

,

29

19

,

cu TVA

cu TVA

11


 /# %&

 % / %&

,

3

cu TVA

 / %&

58 ,

 % /$ %&

?-  2# %&

 %  $2 %&

0 " " " $ %&

2

34

,

3

39 ,

cu TVA

30% REDUCERE

10,

70

,

cu TVA

cu TVA

HORTICONS

F% 1  %&

11

34

REDUCERE

16

MANDY

29

28%

95

,

cu TVA

=-  994 %&

69

,

cu TVA

cu TVA

11% REDUCERE2

96

,

3 cu TVA

11% REDUCERE

35 ,

cu TVA

3

4

cu TVA

DARINNE

GRADENA ELIO

2

16

3

73 ,

4

28

,

cu TVA

12% REDUCERE

cu TVA

58 ,

cu TVA

49

,

cu TVA


   

SULTAN " 2B /2 %&

OLYMPIA

ANTREFRIG

 " 4B >#/ %&

 K@% $# %&

13

5+1

,

9

cu TVA

,

MENIU %H $# %&

9% REDUCERE

SADU

SUN FOOD

* %%+ ( H%" ( " /$ %&

 " % 2# %&

67

4

UNISOL

4

14

,

cu TVA

,

cu TVA

cu TVA

,

cu TVA

17

,

5+1

3+1

1

1

04

2

28

,

cu TVA

4

90

,

cu TVA

cu TVA

12% REDUCERE

UNTDELEMN DE LA BUNICA

E J   9# 

E J   9# 

PROMO

5

06

96

NOU

MUELOLIVA

5

69

,

6

65

,

cu TVA

6

20

,

cu TVA

8

72

,

cu TVA

E "   / %&

cu TVA

28% REDUCERE

14% REDUCERE MAZZAE "  # %&

I 1"%

##) %&

9,

85

28

59

,

34

cu TVA

17% REDUCERE

cu TVA

3

89 ,

4

04

,

, cu TVA

cu TVA

22% REDUCERE

65

,

12

65

cu TVA

cu TVA

WWW.SELGROS.RO
6

67

,

20

cu TVA

50 , cu TVA

22

00

, cu TVA

11

35

,

cu TVA


 

ALKA

RISO SCOTTI

CAMOLINO

I 1" % $/%

N %  #) %&

N   ##) %&

17

89

,

20

52 ,

cu TVA

5

99

,

cu TVA

12% REDUCERE

6

60

,

3

cu TVA

cu TVA

9% REDUCERE

96 ,

4

15

33

,

cu TVA

cu TVA

8% REDUCERE ARPIS

ATIFCO

DERONI

N%  ##) %&

L" #) %&

0"  4#) %&

8+2

5

99

,

6

99

,

cu TVA

11

cu TVA

79

,

14% REDUCERE

12

39

,

3

cu TVA

cu TVA

99 ,

cu TVA

 

TITAN

PROMO

Paste 5 22 %&

?- + ##/ %&

11+1

2

2

49

,

57

,

cu TVA

3

ROLLTON

9+1

* 5 >9 %&

34 ,

cu TVA

cu TVA

23% REDUCERE

PANZANI

GIANI

*

H H 0  / %&

Paste 5 #) %&

1,

05

4

54

,

5

65

,

cu TVA

19% REDUCERE

cu TVA

5

17

,

6

19

,

cu TVA

cu TVA

16% REDUCERE WWW.SELGROS.RO

cu TVA
 

16

KOTÁNYI

JASMIN

ORLANDO’S

'  5 2 %& %&

*  ""H*  % @ #># %&

  # %&

NOU

1

38

,

1

60

,

2

cu TVA

cu TVA

05

2

63

,

4

cu TVA

cu TVA

,

COLONIAL * @ $# %&

5

89

,

cu TVA

cu TVA

,

22% REDUCERE

13% REDUCERE

96

15% REDUCERE

VEGETA

PONTI

: + %" // %&

N % / %&

5+1

2

59

,

3

04 ,

cu TVA

2

cu TVA

,

PROMO

14% REDUCERE

DELIK’AT

9+1

12

03

57

,

cu TVA

16

06

,

cu TVA

cu TVA

21% REDUCERE

SABAROT

DAILY

'% / %&

N   $ %&

?" " >/ %&

39%

79 59 48

,

4

cu TVA

cu TVA

89

5

77

,

cu TVA

cu TVA

,

15% REDUCERE

REDUCERE

18

2,

,

ROMMAC

VIVA

*  / %&

Cereale 5 / %&

19 cu TVA3

51 ,

5

25

,

cu TVA

cu TVA

33% REDUCERE WWW.SELGROS.RO

5

99

,

7

39

,

cu TVA

18% REDUCERE

cu TVA


MILUPA

53

0 Q #RR 9 %1

NESTLE

20

, cu TVA

HUMANA

' ' 0 HC // %&

' -%"- / %&

MELIN %" 2 %&

11

99

,

13

cu TVA

14% REDUCERE

95 ,

cu TVA

16

21

,

18

59

,

cu TVA

cu TVA

12% REDUCERE

NESTLE

SANO VITA

4% % / %1

 #/ %&

producČ&#x203A;ia or pentru Un ĂŽndulcit - patiserie. e de cofetÄ&#x192;ri cerea siropului du ro p ĂŽn t Folosi elor. nfierii fruct necesar co ararea p re p u tr en Excelent p onferÄ&#x192; (c ĂŽngheČ&#x203A;atei eosebitÄ&#x192;). te d cremozita n de miere â&#x20AC;&#x201C;ĂŽ zÄ&#x192; se Ă&#x17D;nlocuitor ul de gluco p ro si a p e Euro d i ri ie locul m foloseĹ&#x;te ĂŽn albine.

10,

85

27

85

,

cu TVA

1

90

,

2

19

,

cu TVA

cu TVA

13% REDUCERE WWW.SELGROS.RO

14

25

, cu TVA

cu TVA

23% REDUCERE
    

18

 

 . %" 5 /2 %&

'   5 / %&

5 % " 5 9$2 %&

0

89 ,

0

99 ,

6

cu TVA

75

,

cu TVA

10% REDUCERE

7

50

,

5

cu TVA

82

,

cu TVA

10% REDUCERE

6

9% REDUCERE

 

 

5%" 92/ %&

0 % 9 %&

*%"Q" / %&

3

,

3

60 ,

32%

cu TVA

cu TVA

8% REDUCERE

14

49 ,

37

cu TVA

cu TVA

FINETI

29

44

,

93 ,

29%

cu TVA

96 98 33 ,

,

cu TVA

REDUCERE

11

cu TVA

REDUCERE

 . 1" "( %1 $## %&

 ) 5 /$/ %&cu TVA

.% 5 # %&

0

85 ,

08

1

,

cu TVA

cu TVA2,

2

91

,

,

1

10

,

cu TVA

cu TVA

16% REDUCERE

21% REDUCERE

39

0

92

 

'1 5 /S#T %&

5  %&

cu TVA

cu TVA

17% REDUCERE2

05

,

2

11

,

cu TVA

cu TVA

 

1

70

,

1

85

,

cu TVA

8% REDUCERE

cu TVA


9

99

,

3

27%

13

,cu TVA

4

11

14%

20

,

cu TVA

88

,cu TVA

cu TVA

1

95 cu TVA

,

12

24

,

cu TVA

18% 13

28

,

cu TVA

60 ,

70

13

50 ,

cu TVA

8+2

cu TVA

9% REDUCERE

0

93 ,

1

13

,

17%

cu TVA

cu TVA

2

,

12

24

,

9%

13

1

,

1

86

,

23%

cu TVA

cu TVA

REDUCERE

cu TVA

14%

cu TVA

4

38%

04 50 49

,

21

cu TVA

50 ,

71

,

59

24

,

cu TVA

REDUCERE

cu TVA

6

19

,

cu TVA

cu TVA


20

DULCIURI

ALBIS

ÜLKER TEMPO

ÜLKER TEMPO

.%%%" #$/ %&

.%%%" 5 9/9 %&

.%%%" 5 22 %1

0

45 ,

0

51 ,

1

cu TVA

cu TVA

05

20

,

3

cu TVA

cu TVA

,

12% REDUCERE

1

RO STAR

30

,

cu TVA

cu TVA

ROMDIL

. #29 %&

.%" % 5 # %&

,

4

16% REDUCERE

12% REDUCERE

GRAND PAPA

60

. $ %&

 de 10

1

98

,

2

29

,

cu TVA

4

cu TVA

cu TVA

,

13% REDUCERE

3

85

40

,

cu TVA

cu TVA

MENTOS RAINBOW

.%%"% % ) %&

PROMO

,

4

22% REDUCERE

CROCO

17+3

40

.  $$/ %1

7 DAYS BORSETO 7 %%" 5 #4 %1

20%

,

04

24

,

cu TVA

6

cu TVA

25

,

REDUCERE

14

30,

45

cu TVA

BALOCCO

VIVA

-% 2 %&

.% % 5 4#/ %&

99

8+1

cu TVA9

70

,

10

79

,

cu TVA

cu TVA

10% REDUCERE WWW.SELGROS.RO

1

50

,

cu TVA

+ Mentos Mint 38 g


TOAMNA DELICIILE

GUSTOASE TE DUC SPRE

PREMII NOROCOASE

MARELE

PREMIU O autoutilitarÄ&#x192; Dacia Dokker Van

**MaČ&#x2122;inÄ&#x192; cu titlu de prezentare.

CumpÄ&#x192;rÄ&#x192; pe o facturÄ&#x192; minimum 3 produse diferite participante la promoĹŁie Č&#x2122;i pentru ďŹ ecare 100 RON (fÄ&#x192;rÄ&#x192; TVA) câČ&#x2122;tigi GARANTAT un Jacobs KrĂśnung 500 gr.

*Regulamentul promoĹŁiei se distribuie gratuit la Biroul InformaĹŁii ClienĹŁi al oricÄ&#x192;rui magazin Selgros. Premiile promoČ&#x203A;iei sunt: 4200 x premii garantate (Jacobs Kronung 500 gr.), 1 x Marele Premiu (Dacia Dokker Van).Valoarea totalÄ&#x192; a premiilor este de minim 104.552 Ron fÄ&#x192;rÄ&#x192; TVA. PromoČ&#x203A;ia este valabilÄ&#x192; ĂŽn perioada 02-29 octombrie 2013.

BALCONI

NATURAL

"Q" 5 #4 %&

"Q"  $ %&

AUTENTIC =N0' 5 . %% "%%" 29 %&

0

81 ,

0 cu TVA

15% REDUCERE

95 ,

cu TVA

5

25

,

6

05

,

cu TVA

cu TVA

13% REDUCERE

NAPOLI

LAURA

L  2/ %&

Bomboane 5 #2 %&

1,

39

4+1

1

3

09

,

cu TVA

39 ,

3

91 ,

cu TVA

cu TVA

13% REDUCERE WWW.SELGROS.RO

2

15

,

cu TVA

cu TVA

35% REDUCERE
22+2

4

80

,

13

27

,

cu TVA

cu TVA

8% REDUCERE

59 ,

5

cu TVA

22+2

9

99

,

4

cu TVA

45

,

4 cu TVA

6% REDUCERE

SNICKERS/TWIX/MARS

HEIDI

RAFFAELLO

? KN .  /$ %&

.  #/ #/ %&

5+1

. %% " 5 / %&

1

29

1,

1

49

9

,

cu TVA

,

99

23

10

,

cu TVA

cu TVA

DR. OETKER

DR.OETKER

' % / %&

' % #)& %&

60

,

cu TVA

cu TVA

6% REDUCERE22

05

,

24

45

,

cu TVA

cu TVA

9% REDUCERE WWW.SELGROS.RO

32% 15

39 ,

38

cu TVA

REDUCERE

55

,

cu TVA

77

,

cu TVA


 

 

# %%1<1)V 2B & %

%%1<1)V 2B & % "

."" " $9B & 2 % "

" %"0 5 /B & % "

U%" 2B &  %1

23

+1l Tymbark

113

10%6

35 ,cu TVA

,

, cu TVA

5

REDUCERE

 = %1 2B & % "

40

cu TVA

88 ,

6

cu TVA

13% REDUCERE 

;%" 2/B & % "

U%" 2B & / % "

64

29

, cu TVA

cu TVA

94

,

cu TVA

00

,

29

41

94

8

5%5

56

,

13

37

cu TVA

REDUCERE

01 ,

cu TVA

 !" . V $/B & % "

33,

99

62

93

66

, cu TVA

5%4

55

,

13

cu TVA

REDUCERE

15

25

, cu TVA

5%5

79

,

15

cu TVA

REDUCERE

79

, cu TVA

23

82 ,

cu TVA

7% REDUCERE  

cu TVA
51

50

,

4%5

11

,

12

cu TVA

cu TVA

REDUCERE


  

 

() U%" 2B & % "

U%" 2B & 9#/ % "

C%1 2B

 %1

C%1 $/B & 9 % "

: 5 9# % "

25

+ 2 pahare

36

45

73

, cu TVA

45

15

,

cu TVA

72

95 ,

cu TVA

05

, cu TVA

cu TVA

50

,

54

23

62

40

,

cu TVA

 $'

 

 

'   % 5 0 / % "

'   = U = % 0 / % "

* %" " % 0 -30  / % "

53

2%0

06

,

cu TVA

28

32

, cu TVA

41

04

,

cu TVA

18% REDUCERE

27

43

49

,

32

, cu TVA

cu TVA

15% REDUCERE

25 % 23

,

cu TVA

 5  N-301 / % "

80 , cu TVA

15

,

68

REDUCERE

13

21,

09

50

92 , cu TVA

cu TVA

REDUCERE

 

28

30

,cu TVA

cu TVA

25% REDUCERE
SELECIE DE SEZON LACRIMA LUI OVIDIU 5

Unicul vin licoros românesc LACRIMA LUI OVIDIU U %/ 5 % 5  0(  9/ % "

85

25

, cu TVA

2%2

58

,

12

cu TVA

REDUCERE

3 HECTARE Creat de armonia neĂŽneleas a naturii 3 HECTARE 5  0(  9/ % "

27

09

,

2%2

58

,

16

cu TVA

cu TVA

REDUCERE

MURFATLAR

vinul


 

27

 

 

 

 (

  

 L % 5 0 9/ % "

5  5 0 / % "

= %  % / % "

5 5%  +  9/ % "

* %"= "'    =% / % "

95

22

24

, cu TVA

20

99 ,

cu TVA

8% REDUCERE 

 "+ "=+ %" %" 0(  / % "

25

,

19

52

,

cu TVA

19% REDUCERE 

 

10

26

, cu TVA

cu TVA

21

16

81

,

16% REDUCERE

16

cu TVA

14

81

,

cu TVA

 "+ "=+ %" 5 % U % / % "

14

82

,

8

cu TVA

25% REDUCERE

08

,

cu TVA

7

11% REDUCERE

 0% N H* %" = " =% 9/ % "

10

cu TVA

12% REDUCERE

40

,

cu TVA

04

,

cu TVA

 

5  U % 9/ % "

75

,

cu TVA

43

,

11,

25

19

29

,

85

,

cu TVA

16

9

cu TVA

51

,

cu TVA

8% REDUCERE  

12

85

, cu TVA

cu TVA

12% REDUCERE
28

 

*  5 U / % "

50

 

 

 

5 U '1 / % "

% U * 9/ % "

5  U % 9#/ % "

00

18

, cu TVA

41

97

,

79

,

16

57

,

cu TVA

16% REDUCERE

11

cu TVA

11% REDUCERE

15

,

cu TVA

10

,

cu TVA

7% REDUCERE 

85

,

14

98

,

25

cu TVA

5% REDUCERE

05

, cu TVA

cu TVA'V '

% 5% U  // % " 

5  U % $ %

15

cu TVA

30

 

21

61

,

cu TVA

13% REDUCERE 

 

U  5 // % "

U  5 9/ % "

5  ! - / % "

5+1

38,

99

15%

45

5+1

99

, cu TVA

cu TVA

15

REDUCERE55

,

16

95

,

cu TVA

 

14

40

,

cu TVA

13

cu TVA

99 ,

cu TVA

9% REDUCERE


 

  

5  %

5 $# %

% 5 # %

' V # %

 5 9/ 

12

19

,

10

74

,

5

cu TVA

11% REDUCERE

20

,

cu TVA

4

86

,

6

cu TVA

6% REDUCERE

10

,

cu TVA

5

05

,

cu TVA

17% REDUCERE

   5 / 

 5 / 

5 9 

7

19

,

cu TVA

6

9

80

,

cu TVA

05

,

29

9

18

,

cu TVA

15% REDUCERE

cu TVA

cu TVA

6% REDUCERE

  Sparkling ."" " 2/ "

9,

98

13

11

29 ,

87

,

15

cu TVA

10% REDUCERE

15

,

cu TVA

13

55 ,

4

cu TVA

10% REDUCERE

90

,

cu TVA

4

cu TVA

61

,

cu TVA

5% REDUCERE  

11

25

,

cu TVA

cu TVA

11% REDUCERE
 

30

 ."""% % 5 #/ 

 

6 

 6

6 

9#/ 

># 

7 baxuri + 1 bax

9

5 9/ 

9 baxuri + 1 bax

3

cu TVA

48

,9#/ 

80

,

8

 

3

cu TVA

13% REDUCERE

93 ,

cu TVA

3

2

29 ,

cu TVA

4

59

,

cu TVA

15 ,

4

cu TVA5 9 

5 9 

cu TVA

50

,

17% REDUCERE59

,

cu TVA5 9$$ "

  

PROMO

5 #/ 

10+2

1

71

,

cu TVA5

39

,

5

10

,

3

cu TVA

cu TVA

5% REDUCERE  

2

00 ,

84

,

3

cu TVA

cu TVA

5% REDUCERE

3

89 ,

cu TVA

20 ,

cu TVA

17% REDUCERE


 

31

 (

6  

9 

!% 5 #/ 

  #/ 

:"% " 3 9#/ 

:" " " 5 #/ 

:" " " 5 9 

9 baxuri +1 bax

10 baxuri +1 bax

10+2

3

2

59

,

cu TVA

 :" " " %  @% " / 

2

38

,

cu TVA

3

66 ,

cu TVA

30 ,

9 baxuri +1 bax

cu TVA

9% REDUCERE

 

 

:" " " 5 9 

:" " " 5 9 

1

61

,

2

47

,

cu TVA

cu TVA

* 

 :" " " %  @% " 9 

5+1

2,

39

2

22

,

2

17

,

cu TVA

2

03

,

2

cu TVA

8% REDUCERE

19

,

cu TVA

2

cu TVA

03

,

cu TVA

7% REDUCERE  

2

88

,

cu TVA

cu TVA

16% REDUCERE
  :" " " 5 #/ 

1

35

,

0

cu TVA

99 ,

cu TVA

26% REDUCERE


 

33

 

 

 

 

  

:" " " %  @% " 9 

:" " " %  @% " 9 

:   " %  @% " 9 

:" " " %  @% " 9/ 

:" " " %  @% " / 

15

,

2

02

,

2

cu TVA

5% REDUCERE

22

,

cu TVA

1

1

75

1

cu TVA

,

8% REDUCERE

 (

1795

#$$ % "  "

/$$ % "  "

5 #/ % "  "

5+1

97

,

1

cu TVA

,

21% REDUCERE

1

cu TVA

26

 

21+3

39

,

cu TVA

4

70

,

cu TVA

79

,

4

cu TVA

39

,

cu TVA

9% REDUCERE

PROMO

2

cu TVA

6% REDUCERE

3+1

 .% "(% $/ % "  " ^_ `@bc]

Q[?Q ?\]Q ^ >]c??

<=>?@

Q jb g h ^

bg^

Q\]f_cQ ?@l<@mg@\Q>?^ Q

k? l]^

>]^h?]@] ]^<c \] fQc_ ]

mcglb >?@?]6 ]jb ^<Qc] cg b_

c] < lg Qcb] ]m]cf]jl]@ @[_

k? m< ^?=o]\] jl<Qb] `@ ]f?\] @b

]@bcg Q c?b<c k? c]f?h<cQ l< hgjbg^ c_ l<=Q@\_ Q p

j] c] q]Q[_ Qb_ lg h l<@jg=

7,

29

5

29

,

2

99

,

cu TVA

5

83

,

cu TVA

4

cu TVA

79

,

cu TVA

9% REDUCERE  

cu TVA
34

 

 

4/ "

4# 

20+4

22+2

cu TVA

14% REDUCERE

PROMO

9/ 

8+1

cu TVA

03

,69

,

4

 

/ "

 #

#/ % " 

2

72

,

cu TVA

2

58

,

cu TVA

2

96

,

cu TVA

 2/ 

2/ 

7

04 cu TVA

,9/ 

8+1 9 baxuri +1 bax

 4# 

2,

99 cu TVA6

05

,

cu TVA

 

5

47

,

cu TVA

5

31

,

cu TVA


-17%  

102

25 A

,cu TV

-15%  

+ COCCOLINO 

6+1*

84

00

,

cu TVA

18

90

,

cu TVA

,

6+2*

3+1*

41

99

9

,

cu TVA

51

99

6

,

cu TVA

cu TVA

3+1*

13

12 ,

cu TVA


$w jo_^_c?

43

66 ,

cu TVA

23

20 ,

cu TVA

22

30

,

u jo_^_c?

5

57

,

cu TVA

cu TVA

9

09

,

4

91

,

cu TVA

cu TVA

u jo_^_c? $w jo_^_c?

3 4

,

cu TVA

19

,

19

19

cu TVA

41

,

cu TVA

2

62

,

cu TVA


4

89

,

cu TVA

13

86 ,

cu TVA

13

86 ,

cu TVA

8

51

,

cu TVA

8

51

,

cu TVA

3

40 ,

cu TVA


113

36

21

, cu TVA

99

,

99

34%

,

19

30%

00 ,

40

78 ,

38 ,

cu TVA

cu TVA

REDUCERE

11

x

99

,

cu TVA

REDUCERE

26

cu TVA

43

cu TVA

15

49

,

cu TVA

10

69 ,

12

cu TVA

12% REDUCERE

cu TVA

22% REDUCERE

NOU

39%

99

,

24

52

cu TVA

REDUCERE

63

,

cu TVA

5

69

,

cu TVA

3

79 ,

15

,

cu TVA

cu TVA
DERO OZON+

BONUX

BONUX

5   ( 2/ %&

5   ( 5 #4) %&

5   ( 5 ) %&

20+4*

2

,

10

cu TVA

32 ,

BONUX

5 %1  ( 4 %&

5   ( 5 2) %&

uw jo_^_c?

28 5  %  ( 5 2/% $/ %1

5   ( 5 9) %&

+ Lenor Spring 1 l*

28

63

,

cu TVA

cu TVA

xw jo_^_c?

+ Lenor 1,5 l*

+ Lenor 2 l*

uw jo_^_c?

5   ( 5 2) %&

19

,

, cu TVA

cu TVA+ Lenor 500 ml*

66

00

,

PROMO

43

15

cu TVA+ Lenor 2 l*

$w jo_^_c?

+ Ace Regular 1 l*

7+1*

99

39

+ Lenor 2 l*

xw jo_^_c?58

75

,

52

BONUX 2 Ă&#x17D;N 1

z! jo_^_c?

5   ( 4/) %&

+ Lenor 2 l*

56

cu TVAy! jo_^_c?

5   ( 5 >/) %&

+ Lenor 2 l*

71

,

69

,

cu TVA

5   ( 5 9) %&

cu TVA

101

15

,

64,

99

cu TVA

WWW.SELGROS.RO

cu TVA
40  

 

SEMANA

A " ( 5 # %&

5  5  #44  %1

.  ( 5  %&

10+1* 99

6

,

33

cu TVA

 

11

99

,

, cu TVA

14

,

cu TVA

cu TVA

?  (  5 94 %&

5 %1  5 / %&

16

62

,

 

4+1* 76

15

23% REDUCERE 

'  %  %& %1

99

7+5

68

,

cu TVA

5

cu TVA

,

11% REDUCERE

PROMO

 

5  ( 5 # %&

99

2

52

,

cu TVA

cu TVA

 ? (  # %&

5 %"  ( 5 / %&

4+1*

+ Mr. Muscle geam 750 ml

3+1*

11

79

,

8,

6

19

,

cu TVA

cu TVA

 

 

5 

5 # %&

Detergent cu    / %&

15 cu TVAXX5%  %"( %" %  % 

3

35 ,

3

53 ,

cu TVA

cu TVA

5% REDUCERE WWW.SELGROS.RO

3

47 ,

3

70 ,

cu TVA

cu TVA

6% REDUCERE X? " %""%  % 


5

49

,

10

96

,

10

20

cu TVA

46 , cu TVA

4

cu TVA

87

,

cu TVA

30

,

cu TVA

16

24

,

8

61

,

cu TVA

15

41

,

cu TVA

cu TVA


9

19

,

cu TVA

X? " %""%  % &

13 12

91

,

10

cu TVA

27

,

cu TVA

2

69

,

cu TVA

29 ,

cu TVA


8

95

,

5

13 1

cu TVA

cu TVA

cu TVA

37

,

cu TVA

27

2

cu TVA

22

,

84

99

, cu TVA

30

cu TVA

51

,

9 ,

,

62

,

5

48

26 , cu TVA

21

50

,

22

cu TVA

6% REDUCERE

98

,

cu TVA

cu TVA


44AROMA

PALETTE NATURAL COLOURS

U " 5  %&

4

98

U " 5  %&

U " 5  %&

6

32

,

7

cu TVA

cu TVA

,

PALETTE DE LUXE

59

87

11

,

cu TVA

36% REDUCERE

21% REDUCERE

10%

,

cu TVA

,

99

30

15

REDUCERE

PALETTE MOUSSE

LONDA

U " 5  %&

U " " 5  %&

* "/

" "

5  %&

3+1*

13%

70

,

cu TVA

22

HEAD&SHOULDERS 7  "2

.  "$9

5  %&

PROMO

10

cu TVA

cu TVA

LONDA

3+1*

81

,

99 ,

97

17

,

cu TVA

11

cu TVA

,

REDUCERE

PANTENE

7  " 5 2 %&

7  " 5 2 %&

3+1*

16

76

,

cu TVA

HEAD & SHOULDERS

20,

cu TVA

WASH & GO

3+1*

68

14

7  "2 .  "#4

 %1

17

50

,

cu TVA

 ? 5 2 %&

cu TVAXX5%  %"( %" %  % 

22

49

, cu TVA

WWW.SELGROS.RO

7

51

,

9

98

,

cu TVA

cu TVA

24% REDUCERE X? " %""%  % 
  

 ? 5 / %&

15%

59

,

26

 " / %&

21

10

,

cu TVA

cu TVA

REDUCERE

16

79

,

21

CAMAY

5 înfolieri + 1 înfoliere*

"  5 9# %&

27

,

cu TVA

1

cu TVA

81

,

21% REDUCERE

cu TVA

 

ASTOR

  

?  5  %&

C    / %& %1 %1 %1

=  %" ( " 5 9 %& %1

2 x Gillette Blue III + Gillette Series  

3+1*

1

59 ,

65

17

,

cu TVAC " 5 # %&

5 

 %1

 '" @ 5 $/ %&

2+1* 18

,

cu TVA

15

,

 :" " 5 # %1

7,

92,

cu TVA

3+1

cu TVA

5 V 5 #/ %1

34

cu TVA

8716

67

,

24% REDUCERE19

22

cu TVA

,

cu TVA

2

PROMO

13

45

47

74

,

cu TVA

WWW.SELGROS.RO

cu TVA


46 . @ "   %& %1 .   %& %1

*  # "

  / %& "

5

25%

02

,

35

,

cu TVA

31

36 ,

28%

cu TVA

,

cu TVA

REDUCERE

19

79

27

39

REDUCERE

ENDLESS

 

 % Q

$ %& " 2 "

* ( %  %"( "$% %& %&

Batiste igienice # %& %1 # %1 %1

1

0

98

,

cu TVA

40 ,

0

51 ,

0

cu TVA

cu TVA

27 ,

0

33 ,

cu TVA

cu TVA

18% REDUCERE

21% REDUCERE 

 

= 1+ 2 straturi 2 %1

PROMO

cu TVA

cu TVA4+1

79

,

= "1+9 2 straturi %& %1

2+1

 . %"( " %& %&

4

85

6

73

,

cu TVA

27

cu TVA

,

,

27% REDUCERE

2,

57 cu TVA

VOLAREF+ %" 5 $ # "

F "" % 5 # %&

90 cu TVAXX5%  %"( %" %  % 

10

99

,

13

44 ,

cu TVA

cu TVA

18% REDUCERE WWW.SELGROS.RO

1

67

,

2

08

,

cu TVA

cu TVA

19% REDUCERE X? " %""%  % 


63

62

18 ,

76

,

cu TVA

91

,

cu TVA

4

90 cu TVA

,

2

8

,

8

95

,

cu TVA

cu TVA

8

49

,

8 cu TVA

cu TVA

3 cu TVA

5% REDUCERE

77

,

71 ,

cu TVA

95

,

3 79

99

cu TVA

93 ,

cu TVA


c<\gj] oQcb?l?oQ@b] ^Q lQ=oQ@?]~ ]\?hc]] qcQ@_ gjlQb_ k? g=]\_ o]@bcg l_[]?

k? q?jÂ&#x20AC;Qj qcQ@_ gjlQb_ k? g=]\_ o]@bcg o?j?l? WhiskasÂŽ F "" % 5 24/ %1

6

97

,

7

56

,

cu TVA

cu TVA

7% REDUCERE

59

29 17 62

,

PedigreeÂŽ F "% " %+ 5 42) %&

,

cu TVA

5% REDUCERE

cu TVA

WhiskasÂŽ F "% " % 5 #/) %&

16

73

,

18

cu TVA

8% REDUCERE

34

,

cu TVA

WhiskasÂŽ F "" % 5 # %&

1

75

,

1 cu TVA

9% REDUCERE

]hg^Q=]@bg^ ]jb] \?jo<@?>?^ `@ =<\ hcQbg?b ^Q ?c<g^ ]^Q[??

^?]@[? \?@ m?]lQc] =QhQÂ ?@ ]^hc<j ]c?<Q\Q oc<=<[?]? ]jb] w$Â&#x201A;'!'w$w'Â&#x192;

93

,

cu TVA

40 41 food down