Page 1

6.99 lei

ISSN 2065-7757 MESZ22133

NUMĂRUL 01/2010(7) IANUARIE-MARTIE

CADOU: PRA±TIE CU MORCOVI + DOU{ BENZI DESENATE ±I JOCURI INTERESANTE


Dac[ e=ti iste\ f[-\i o rezerv[ de morcovi! Pentru joac{!

Ce se `nt]mpl[, doctora=? Poate vei c]=tiga =i tu un cadoua=!

?

?

RS U C CON?? ?

2

?

?

?

??

??

?

?

? ? ?

?

?

?

?

?

?

??


Deja un an?

Ce repede trece timpul {sta! Anul trecut eram at}t de t}n{r{…

Bugs Bunny §i Prietenii nr 1/2010 (07)

Copyright © 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. LOONEY TUNES and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s10) MESZ22133

Regulamentele concursurilor sunt disponibile la sediul Organizatorului. Premiile vor fi trimise in termen de 6 săptămâni de la data apariţiei pe piaţă a numărului revistei cu lista câştigătorilor. In cazul neprimirii premiului in termenul stabilit, va rugam sa ne contactaţi la adresa: editor@msz.ro

Doctora§-redactora§: Alexandra Rusu Graficianul hop-hop: C[t[lin Constandache Traduc[tor din limba animalelor în limba noastr[: Cristina Filip Adres[ pentru idei §i sugestii: editor@msz.ro Director general: Mariana Mih[l\an Director marketing: Adina Bojic[ (adina.bojica@msz.ro) Director distribu\ie: Dan Iordache EDITOR: MEDIA SERVICE ZAWADA S.R.L. Str. Louis Pasteur 38, et. 1, apt. 5, sect. 5, Bucure§ti, tel. 021 318 73 98 SERVICIU DE RECLAM[: publicitate@msz.ro Tel. 021 410 91 93 TIPOGRAFIA: MEGA PRESS HOLDINGS S.A

Cus[plbraticin? Qsuiz: z ti

4 E§ ti [ s[lbatic[ 5 Aavetunrtiurde la bunicu\[ 13 SCfiule§te bine urechile!

14

sau nu

15zecDea…s Pisoiul Sylvester din

16 Unul dinPoster cu zv[p[ ia\i lui Daffy 18 azinul sportiv al mag ibu\ie

ul – m

22 VestiaS[r unle punem capul lacc[ontr ib ta

26

a ta

28Cr±otniiicna\adeasenelor 32 La final… 34

3


s[ăl

ba t

ic

1 2

Eu foarte S{lbatic, Dar tu?

3

4 5 4

ind[ `\i vine Când vezi o ghur ap[ în g [?

nu

da

Scormone§ti după mâncare?

da

nu

~\i place s[ stai mult timp în bârlo g?

da

nu

Ai o rela\ie nepl[cut[ cu vân[torii?

da

nu

Te scarpini adesea de copaci?

da

Majoritatea r[spunsurilor INDIVID S{LBATIC O creatur[ deosebit de agresiv[ §i de periculoas[. Deasupra ciocului, î\i atrag aten\ia doi ochi mici §i r[i. Întrucât are ochii a§eza\i de o parte §i de alta a capului, individul s[lbatic nu vede prea bine ceea ce se întâmpl[ în fa\a lui. Alearg[ la trap, în galop §i prin s[rituri.

nu Majoritatea r[ spunsu rilor INDIVID DOMESTIC O creatur[ deosebit dr[gu\[, inteligent[, de luc exprimat prin frunte ru a sa înalt[ §i ochii s[ i afla\ i distan\[ unul de cel[ la lal t. Blana moale, pl[cut[ la atins. Individul alearg[ în sa în mar§arier sau în latlturi, eral.


VIA|A IC{ S{LBAT

~n fiecare s[pt[m]n[ colind[m globul pentru a descoperi cele mai amenin\ate... =i amenin\[toare... creaturi din lume!

Ohh! Deja simt cum mi se face pielea de g[in[!

Daffy Duck – ~ndr[zne\ul de aici, V[ ADUCE un alt epissod emo\ ionant din Via\a ss[lbatic[!

Salutare tuturor iubitorilor tv de senza\ii tari!

C]nd vine vorba de pericol, nimeni nu-l `ntrece pe regele animalelor! Iar leii nu sunt niciodat[ mai periculo=i dec]t atunci c] nd `i `ncol\e=ti chiar aici, `n b]rlogul lor! Dac[ intri `n b]rlogul leului, trebuie s[ fi ori incredibil de curajoss, ori incredibil de prosst!

A-acu=ica, dle D-duck!

Fot. shutterstock.com

Deci, intr[ tu primul, asistent cutez[tor!

AVENTUR{ S{LBATIC{

Sholly Fisch – Text Neal Sternecky – Artist Randy Gentile – Litere Dave Tanguay – Culori Rachel Gluckstern – Editor Copert[ de Scott Gross

5


~n c]teva clipe vom auzi sunetele `ngrozitoare ale unui carnagiu feroce.

C]teva clipeeeee...

Mda, `n c]teva clipe...

Hei! Unde-i carnagiul [la?

Nu-i n-nimeni acas[...

�Nu-i nimeni acass[?�

N-nu. Dar `-`mi place la nebunie cum au pus perdelele...

6

Perdelem[sele! Cum crezi c[ pot face un show despre animale s[lbatice, devoratoare de oameni, f[r[ animale? Numai un leu ar face asta... Nu e niciodat[ `n zon[ c]nd ai nevoie de unul!

Sunt aproape convins s[ m[ pl]ng Funda\ iei Mondiale a Vie\ii S[l...


M-m[i, D-daffy... ar treb-bui s[ vii s[ vezi...

Oh, s-scuze! N-nu =tiam c[ e=ti oc-cupat!

AU!

SCR}±±±!

HIC!

Hmf!

Ptiu!

[[... Cred c[ leul e acas[ acum...

NU PRIMIM COMIS-VOIAJORI! NICI MENIURI! NICI REPORTAJE DESPRE NATUR[!

Mul\umessc! Nu obsservassem!

7


Haide... urc[te acolo! Stai a=a...

Pentru ce crezi c[ te pl[tesc?

Taci!

D-de fapt, n-nu m[ p-pl[te=ti.

N-am zis nimic... Sus, `n copacul [la... E un leopard... Uciga=ul p[tat al c]mpiilor!

Leopardul [la p[rea `nfometat!

Las[ asta! Urc[-te acolo!

Ia stai a=a... E cam lini=te acolo sus...

Mai bine v-a\i `ndep[rta de televizor. Nu vreau s[ v[ murd[ri\i de s]nge...

De data assta nu mai `nghit chesstia cu �nu-i nimeni acas[�!

P-p[i, da, cred c[ voi lua un fursec, mul\umesc.

! C O P

Ce?! Ce-ceaiul [sta e delicios!

CRAC!

O, nu! Auu! Oaaa!

E cumva D-darjeeling? RRRRRR.

8


Mai t]rziu...

E vorba, bine`n\eless, de `nfrico=[torul, `nssetatul de ss]nge...

Leii =i leoparzii sunt tocmai buni pentru o `nc[lzire, dar acum a venit vremea s[ urm[rim ceva care-i face pe am]ndoi de ru=ine. Un pr[d[tor a=a de `nfrico=[tor, de care leii fug teroriza\i!

...+oarece!

+===! Bine`n\eles c[ e infoensiv! Chiar crezi c[ m-a= mai apropia de un leu, nu...?

CRAN|!

AU!

Da? Chestia asta mic[? Dar e a=a de d-dr[g[la= =i inofensiv...

Ah...

R

GRRRRR

ROOOAAARRR

!

Probleme tehnice

V[ rug[m, a=tepta\i!

9


Nici s[ nu te g]nde=ti, Sid! ~n niciun caz nu m[ `ntorc la emisiunea aia!

E=ti agentul meu! Spune-le, doar, c[ nu m[ mai `ntorc!

Contract? Mare scofal[! Cui `i pas[ de un am[r]t de con...

”De ce?” Cuvintele ”terapie intensiv[” `\i spun ceva?

...Chiar a=a? ...Proces? ...Nerespectarea contractului? ...C]t va trebui s[ le pl[tesc?

Hai, nu mai l]ncezi acolo! Avem un reportaj de f[cut!

10


VIA|A S{LBATIC{ din lnim nt] Via\a ` Ne u la [! no batic s[l

Avem o surpriz[ ...Cu dungile minunat[ pentru voi! Vine ssale foarte direct din jungla indian[, a=a c[ ssub\iri! preg[ti\i-v[ pentru unul dintre cei mai feroce pr[d[tori...

Salutare tuturor! M[ bucur s[ v[ rev[d!

Ai ceva `mpotriva p[...?

Iat[-l pe marele tigru!

E c-cumva o p-p[pu=[?

Nu din nou...

AUU!

CRRRAN

|!

!

GRR

AJUTOR!

11


P]n-aici! Am plecat! Am terminat!

Ce s-s-a `-`nt]

Poate c[ ochi=orii t[i rotunzi nu au fost aten\i, dar am fost cr[n\[nit, ron\[it =i mestecat... ...~ndoit, `nv]rtit =i mutilat... +i pentru ce? Nici m[car n-am prins vreun animal amenin\at cu dispari\ia!

Oh, nu prea =tiu ce s[ zic... Avem aici un animal care este foarte amenin\at...

12

~ntr-adev[r? +i, ia spune m[t[lu\[, ce animal ar fi acela?

Tu!

t, Asta-i etnoi! t prie


Cum s[ scapi din jungl[?

Vai de mine, departe mai e jungla asta!

Indica\ii practice date de bunicu\[

ai cu tine Trebuie s[ igider [lcat, un fr c e d r ie f o bluz[, un argintii. Pentru ce? este §i br[\[ ri e toate ac d in v i e v – nt Este evide rigenilor în schimbul lucruri abo i b[ rci. une

Când te urci în barc[, scoate zmeul ro§u, la care ai lucrat pân[ acum. Prinde sfoara de încheietura mâinii §i a§teapt[.

NUMERELE SPUN… Anul trecut, datorit[ indica\iilor date de bunicu\[, au reu§it s[ scape din jungl[ 1435 de persoane. 324 de persoane nu au a§teptat s[ vin[ un cormoran. 56 au aterizat în ora§, îns[ au fost l[sa\i la o dep[rtare de mai mult de 5 km de aeroport.

13


BIN E

E L I H REC

U

Este simplu: taie dintr-un carton dou[ fâ§ii sub\iri în form[ de ureche. Lipe§te-le pe o cordelu\[ de p[r §i las[-le s[ se usuce.

Bugs este un iepu ra§ tân[r, îns[ celela lte personaje din ”Merry Melod ies” îi copiaz[ stilul! Vrei §i tu s[ fii ca ei? Atunci f[-\i o pe reche de urechi dr[gu\e!

Apoi vopse§te urechile §i cordelu\a cu o culoare argintie. D[ cu o culoare roz în mijlocul fiec[rei urechi. O dat[ uscate, pune-le pe cap §i asta-i tot!

CUM S{ AR{|I SUPER PRE

G{T

E±T

E:

Ce se mai întâmpl[, doctora§? Dac[ vrei s[ ar[\i la fel de grozav ca mine, încearc[ trucurile mele verificate! Ia cu tine un morcov – arat[ nemaipomenit, §i are un gust foarte bun!

Seam[n[?

14

Must[\ile – practic, ni§te antene – te m[nânc[ nasul de la ele, îns[ nu po\i fi iepura§ f[r[ ele! Fii agil – nu permite vreunui R[\oi, Purcelu§ sau Diavol Tasmanian oarecare, s[ te nec[ jeasc[! Nu uita! Iepura§ii sunt la putere!


sim rele. G[ e. g i r [ b e tr zic Punem în pentru a contra tate: i rep ur r[ spuns nvinge c[ are d y? ff va co [\oiul Da r Cine te u a s y nn Bugs Bu

U

SA

ile \ [ t s u m g n u e s a Noapte

? [ n i l e s a v u c

Doctora�, exist[ un proverb, care sun[ a=a: „Dup[ vaselin[, triste\ea nu se prinde”. Adev[rat! Dac[ `mi ung must[\ile cu vaselin[, imediat s[ simt `nveselit, doctora=, `mi vine un chef nebun s[ fredonez, s[ c]nt =i s[ imit. V[ recomand cu c[ldur[!

Fot. shutterstock.com

Pe bune? Cine a mai auzi s[-\i ungi cu vaselin[ must[\ile? =i apoi de ce s[ te n[cl[ie=ti `n halul acesta? Murd[re=ti lenjeria, trebuie s[ calci mai des, cel pu\in o dat[ pe an.

15


d n diin Lista lucrur ilo face mroptaencual rSe nu le poate ylvester

2

3

S[-l m[

1

S[-l prind[ pe Tweety

nânce p e Twee ty

este motanul cel mai ghinionist din lume! Lista nereu§itelor sale este mai lung[ decât

lui Bungs Bunny. Cea

mai mare obsesia a lui –

– pe care

i-a sc[pat de mii de ori. În plus, primit

în cap de la

S[r[cu\ul motan!

16

a .


|ine\i ghearele acas[, Bl[nosule!

nas mic

cinci gheru\e coad[ must[\i patru gheru\e

(a cincea e ascuns[)

pernu\e

17


Copyright © 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. LOONEY TUNES and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s10) MESZ22133


Din 15 ianuarie, „Mistere S.R.L.� dezleag[ o nou[ enigm[!

Scoobz Doo Superbenzi desenate, la toate chio=curile de ziare, la doar 5,99 lei.


a

a d Re

c

ff y

Magazin sportiv to

l r § oiu ef, R[\

D

Vestiarul NR 1/2010

Pre\: 4 mac mac-uri

FOTBAL

Fetele din voievodatul Lubuskie, în fa\a stadionului din Real Madrid

Mae§trii polonezi din categoria pân[ la 10 ani: b[ie\ii din Malopolska §i fetele din voievodatul Lubuskie s-au uitat la meciul dintre Real Madrid §i Racing Santander! Au putut vedea totul foarte bine, pentru c[ au stat în loja pentru VIP-uri. Plecarea c[tre Madrid a fost premiul pentru câ§tig[torii celui de-al IX-lea Turneu de Fotbal, „Din curtea §colii, la stadion, cupa Timbark”. Turneul a fost câ§tigat de Regi, cu 1:0 §i cum to\i spun – pe merit.

22

Cel mai bine a jucat KAKA!

Magda (10 ani)


ATLETISM

FOTBAL B[ie\ii din Malopolska au jucat un meci emo\ionant cu adversarii de la §coala de fotbal din Real Madrid. Deja în al doilea minut al întâlnirii, am avut primul gol pentru noi. Meciul s-a încheiat cu remiz[:

T O , A FOS RUMOAs[ F [ E \ L n I i Z RIE ST EXPE AM AVUT = M FO A D DAR N ] C , E ST T. PROA TRIS

Nikodem (10 ani)

Bugs Bunny este un bun sportiv la s[ritura cu pr[jina, dar far[ pr[jină. Are nevoie doar de un morcov… ca s[-i dea energie. La învins pe adversarul s[u Duffy Duck, sărind 6.19 m! Oau! Pentru el lumea venit la stadion §i a f[cut vânz[ri record de popcorn §i chipsuri.

4:4

Au înscr is

:

fot. A. Kraszewski

KArol Matras (2 goluri) Oliver Boguslawski Kacper Jalowski Lupta pentru balon

Ac\iune

23


eneş L l u l Orăşe tiv şi Ac ctiv distra

REVISTA LAZY TOWN TE ÎNVAŢĂ SĂ DUCI O VIAŢĂ ACTIVĂ ŞI SĂNĂTOASĂ. ÎN FIECARE LUNĂ ÎŢI OFERIM UN CADOU CARE SĂ TE MOTIVEZE SĂ FACI SPORT... FIE EL ŞI AL MINŢII.


IE

IBU| R T N O LA C

Recunoa§te Canarul!

Care Tweety este cel adev[rat? Orienteaz[-te dup[ indica\iile noastre! Tweety cel adev[rat: nti\[ ro§ie - nu poart[ be - are pe cap 3 trei fire de p[r - nu are ciocul ascu\it

11

UL I R A T N COME |ULUI STRU 26

22

super! AA Super gol! BB ±ut §i iiip! ip! B CcC) Bii

33

44


AA

B

C

ul avol e un i D e t De c nian es nic? a jal Tasm balist îi este fot ru c[ n care î t Pen erent teaz[! f i ind art[ §u po

Trimite rezolvarea pentru ambele jocuri §i câ§tig[ ca premiu 2 DVD-uri cu desene animate de la ProVideo! Adresa noastr[: S[ ne punem mintea la contribu\ie! „Bugs Bunny §i Prientenii Nr.7” Str.Louis Pasteur, Nr.38, et.1, ap.5, sector 5, Bucure§ti

27


Atac asupra art ei

LEBMANN - TEXT ALVAREZ ARTIST DECARLO - TU=URI

Sigur – Pas[re `n fl[c[ri Plan de prindere #328756 Pui explodat

ACME Casc[ cu idei

ZZZTTT

PAFF F

28


1000 de re\ete G[te=te g[ina

Bang

Trosc

Bang Bang

E

AZ[-T

LIZE

URA CULT

P BIII P BIII

Trosc ACME COLEC|IE POSTERE & AFI+E

NU

II

FUG

E

T VE+ PRI TA AR

ESTE CU ADEV[RAT BINE PENTRU TINE

29


JUU U

M

CR}+++

30

BIIIP BIIIP


+

SCR}++

PREMIUL

Biiip biiip!

t, Asta-i etnoi! t prie

31


stre §i comenteaz[! a o v e l i r ucr[ l [ t n zi Pre Daffy Drag[ Daffy, a§ dori s[ te felicit, e§ti personajul meu preferat. Î\i vine bine caracterul bosumflat al unui r[\oi negru! |i-am f[cut un portret vesel §i sper c[ î\i va pl[cea. Ce dac[ e§ti r[ut[cios, lacom, … mie tot îmi place de tine.

ma s[ l §tia ca ur cu ie n a D u c s e §tie Pop adou o pra ultura c [ c s a e im pr ac î§i preg[ te morcovi §i vi. Aici ne arat[ de morco e îl va planta §i e car morcovul p e îi va asigura lui câmpul car u vân[ toarea de tr muni\ie pen enervant de te r[\u§ . m[ c[ itoare

32

Concurs cu ghicitori haioase n) y Tow (cadou set 3 c[r\i de colorat Laz , 6 ani, Timi§oara can Bor tel ; Cos Laura Codreanu, 5 ani, Bistri\a re Mo§ Cr[ ciun (2 DVD-uri) Concurs scrisori haioase c[t ; Betina Deacu, 5 ani, Bucure§ti Darius M[celaru, 5 ani, Bucure§ti

§ l T[ma Marce Arge§ de Curtea

ia Adrian Gru Chi§in[u

Ale din I xandra R a§ us noro i este §i u c deja oas[. A mai în r morc arsenal e ovi. P doi e o§te nii m cai, ei!


Nu rata\i niciun num[r din colec\ia c[rticelelor de pove=ti Fifi =i floricelele

Cu fiecare c[rticic[ ve\i tr[i o experien\[ frumoas[, din care ve\i Înv[\a cum trebuie s[ v[ comporta\i pentru a avea mul\i prieteni §i cum s[ confec\iona\i singuri diferite obiecte cu care apoi s[ v[ juca\i.

Copil[ria este mai frumoas[ al[turi de Fifi =i floricelele!

Din 21 ianuarie, la chio§curile de ziare num[rul 13, la doar 4.99 lei

33


Vai doctora=, ce revist[ �ncurcat[! Nu `\i d[ ame\eli?

cele mai multe r[ ni dintre to e r a [ c ate \i voi e d e r per c y e f n i f son C a R[ni: ruperi repetate D ajel l u e be i a piciorului stâng §i a mâinii o \ nzii d R[ esenate? drepte, entors[ la încheietura mâinii drepte, numeroase leziuni ale ciocului, lovituri §i vân[t[i pe tot corpul.

Scrie\i-ne! Adresa noastr [: Sunte\i b[ ie\i de§tep\i… o g[si\i voi în paginile revistei… asta este o provocare

a) Marioneta tigru§or

34

R[ni: §oc cerebral, pierderea cuno§tin\ei, numeroase deplas[ri ale organelor interne.

b) Soricelul c) L eop ard ul

ungi? Cine are dz[ ? Îl sub\ia

Coiotul


DIN 15 IANUARIE, LA TOATE CHIO+CURILE DE ZIARE LA 4,99 LEI

Ciudatul spiridu=-trifoi JOAC{-TE CU CARTONA+ELE BILINGVE +I ÎMBOG{|E+TE-|I VOCABULARUL


------------- - - - - ------------

-------

---------------- - - -

uuaiiszztzziccee Q Q ffaannttasti Magazin sportiv

Bugsbunny 07  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you