Page 1

CADOU: Titirez tasmanian

uri curs n o C te ăp[ăia [ v z

Numărul 4/2009

6,99 RON

ISSN 2065-7757

Revista se vinde împreună cu cadoul specificat pe copertă. Cadoul nu se comercializează separat de revistă.

WB CODE MESZ21201

Trebuie S{ ai condI|ie fiziC{!


Unde M{ aflu? Asta este M{tU+a Cristina? PoftI|i, V{ rog un galO+ pentru un os…

Apas[ §i prive§te cum se învârte, învârteee, învârteee…

Eu place pe mine S{ ~nv}rt! Eu fiu ca o tromB{… de aer!


C UPR I N S

4 Ch estio na 6 Bu r: Vacan \a lu gs B i Twe u nny u n ety prez num[ 7 Ab i n r de raca t[ d m abra agie 12 C – e se benz 14 S î i des n [ ne tâmp enat pune 16 U l [ , e d nul d m mi octo n r in ze ce… tea la co e? Stru ntrib 18 Po \ u\ ul s se p otriv ter unive Road Ru ie e§te nner rsal – 20 U p mbra e orice pere de p 22 S te e sc fatur e n[ ile lu i Pork 23 M arele y s 30 R chimb b ecor duri enzi des enat zv[ p Anim e [ ale l iate: 31 G a lucru [ se§ t e deos 34 L 32 Cro ebir nica ec\ia ile dese de d nelor esen – be 35 I nzi d ar la esen s fâr§ Doctora§-redactora§: Alexandra Reocov ate i Graficianul hop hop: C[t[lin Constandache t... Traduc[tor din limba animalelor în limba noastr[: Cristina Filip Adres[ pentru idei §i sugestii: editor@msz.ro Blog: http://revista-bugsbunny.blogspot.com

Director general: Mariana Mih[l\an Director marketing: Adina Bojic[ (adina.bojica@msz.ro) Director distribu\ie: Dan Iordache EDITOR: MEDIA SERVICE ZAWADA SRL Str. Louis Pasteur 38, et. 1, apt. 5, sect. 5, Bucure=ti, tel. 021 318 73 98 SERVICIU DE RECLAM{: publicitate@msz.ro Tel. 021 410 91 93 TIPOGRAFIA: Mega Press Holding S.A.

Bugs Bunny §i p4)rietenii nr 4/2009 (0

Copyright © 2009 Warner Bros. Entertainment Inc. LOONEY TUNES and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s09) MESZ21201

3


A T N A c Y VA T E E W T I LU

Tweety a plecat într-o c[l[ torie lung[ în jurul lumii! A avut mai multe aventuri §i o s[ ne vorbeasc[ – desigur, peltic, ca întotde auna – despre toate ac estea. Noi l-am întrebat, el ne-a r[ spuns. Vrei s[ ghice§ti care r[ spuns est e adev[ rat?

1

Ai c[l[torit singur? a) Desigul, eu si bagazul meu. b) Nu, cu pisoiasul. c) Nu, cu împ[latul Japoniei.

2

3 în China? Ce ai f[cut sti. able chineze t t a c u z m A a) gleut[\i b) Am lidicat . cu alipioalele un conculs la t a ip \ i lt a p c) Am . de sumo.

Ce mijloace de transport ai ale s? a) M-am ag[\at de coada unui ponei. b) Am zbulat eu singul. c) Am luat autobuzul.

4


4

De cine \i-a fost dor cel mai mult? a) de Bunicu\. b) de Miss Nolvegia. c) de Bunicu\a.

5

itit at de c in m r e t e ai Ce cart ile trecute? ser [ stiin\ific li. e lt a c a) O ii caniba tice. s u b l[ [ c s[lba le e desple t s u \ a l[ desple fatuli „Pleg[tile li u ls e V s b) gele de l[ seclete”. le u c O c) ului f[ spanac

6

Ce ai f[cut im ediat dup[ ce te-a i întors din v acan\[? a) M-am f[cu t p ostas. b) M-am dus în colivia mea s[ dolm. c) Mi-am pus o fusti\[.

5


Bug s Bunny pr ezi n t [ un n um [ r de

MAGIE

Bugs Bu nny preg[te s-a hot[rât s [ magician asc[ pentru ro se lul de în cele m ai recen desenat t sondaj p e. Astfel, el a re e benzi es alizat un pe r[sp tr[zi. Studiul lui unsurile s celor 5 -a bazat pe care trec[to i-a în Întrebar tâlnit întâmpl[to ri r. Domnul/ ea suna cam a §a: Doamna a av magie p ân[ acu ut parte de m în via\ a sa?

Ce alt-alt-altceva?

Biiip! Biiip!

Mi se pale c[ am v[zut un pisoi.

La o parte din calea mea, nefericitule!

6

Acum +tiu totul despre magie! Da\i-mi un joben +i un baston… s[ ~nceap[ spectacolul!

E+ti iepura+? Nu mi+ca, trag!


Text – David Cody Weiss, Ilustra\ii – Leo Batic, Tu§uri – Terry Beatty, Culori – Prismacolor, Litere – Lukasz Florkiewicz

IUUUP

! R R FR

LOONEY TUNES, personajele, numele §i toate celelalte indicii legate de acestea apar\in Warner Bros © 1998

! I C I L P

PLU F!

7


BOC !

! C S PLA ! C O B

PLASC!

G}L G}L G}L

! C S PLO 8


ZUM! P}RRR!

9


! F U L P

! F U L P i tot, a t s A ieteni! pr

10


CE SE ~NT}MPL{ DOCTORE? R[\oiul Daffy moare de curiozitate s[ afle ce a\i mai înv[\at voi la ”gr[di” sau la §coal[, ce jocuri dr[gu\e juca\i împreun[ cu prietenii sau chiar cu mami §i cu tati, dar §i care sunt prietenii sau rudele voastre din alt ora§ pe care vre\i s[-i saluta\i. În continuare, pute\ţ i citi ş § tirile scrise de c]\iva copii din Româ ] nia. A§tept[m cu ner[bdare scrisorile voastre!

Ionu\ Br[ileanu (Cluj-Napo

ca, jud. Cluj) Î\i scriu tocmai din cre ier ii m un \ilor Apuseni. Voiam s[ povestesc cum am fost -\ cu bu nic ul la câmp =i am v[zut tre i iepura=i de câmp. Am i s[ le dau mâncare, dar încercat s[ merg mai aproape de ei ca povestit c[ în tinere\e m au fugit \up-\up. Bunicul mi-a întristat la gândul c[ =iergea la vân[toare de iepuri. M-am eu =tiu c[ tu e=ti un =m Elmer într-o zi te-ar putea vâna. Dar Elmer nu este a=a de iscecher =i nu o s[ p[\e=ti a=a ceva, iar Îi salut pe to\i copiii ca usit ca bunicul. a=tept s[pt[mâna viitoare au bunici în mun\ii Apuseni =i îi re la târgul de vite ca s[ animalele. ne distr[m cu Raluca Dobrot[ n\a) (Constan\a, jud. Consta an\a. Vreau

din Const M[ numesc Raluca =i sunt ii revistei =i s[-i fan i to\ pe s[-i invit la mare mai frumoas[ ca pe asigur c[ nu exist[ vacan\[ ruri de f[cut, cele mai luc litoral. Aici copiii au multe distrac\ii de la Mamaia. Ieri de l rcu pa din e cel tari fiind r mi-am rupt costumul de am fost =i la Aqua Park, da sup[rat tare. Mama îns[ cel baie pe un tobogan =i m-am =i e mult mai dr[gu\ decât mi-a cump[rat unul nou a din vechi. pe veri=oara mea Georgian V[ pup pe to\i =i o pup =i Timi=oara.

Daniel Costache (Bucure§ti)

12

What’s up, doc?” Acesta este salutul pe care îl am cu prietenii ”mei de la bloc. În fiecare lun[ când apare revista, mergem împreun[ s[ o cump[r[m de la chio=cul la care lucreaz[ mama =i apoi st[m în fa\a blocului =i ne juc[m cu juc[ria primit[ cadou la revist[. Sunt destul de interesante juc[riile, dar mai interesante sunt benzile desenate. Vecina de la parter ne ceart[ pentru c[ râdem prea tare =i o deranj[m, dar ce s[ facem dac[ ne distr[m?! Îi salut pe Vl[du\, Carina, Robert =i Mihai =i îl a=tept[m pe Bogdan s[ se întoarc[ de la mare.


SÃ SÃ NE NE PUNEM PUNEM MINTEA MINTEA LA LA CONTRIBUTIE CONTRIBUTIE , Coiotul Wiles se gr[ b atât de tare încât §ie§te -a pierdut umbra. Crezi c[ reu§e§ti s[ umbra care i se pot g[ se§ti rive§t de fiecare dat[ ? e

14


P

R

[

J

G

L

I

T

U

R

I

P

LISTA DE I R U T { R { P CUM

O W ± [ L Q E C L A T [ O C O P C I [ Diavoli\a Tasmanian[ i-a f[cut o fars[ O X | [ W M C so\ului ei. A f[cut lista de E F R J cump[r[turi în form[ de cuvinte N R [ E încruci§ate. A notat astfel pe N V H T P L E vertical[ §i pe orizontal[ tot ce M E R E A K T s[ cumpere Diavolul, îns[ a trebuie U K J } uitat s[ treac[ ceva. ±ti\i ce anume? Q Z | Z R | I I ± U R V D N S E T E O Y S A P U Y D I R O ± I Q M ± C P

POC – ÎNCURC{TUR{

CONCURS

pagin[ [ t s a e c a e Trimite\i-n rezolvate §i intra\i cu jocurilet în cursa pentru automa ea unui DVD cu câ§tigar e animate. desen voi vor fi e Cinci dintr§tig[ tori, iar â declara\i c vor fi publicate numele lor[ rul urm[ tor. 15 în num


1

8

6

4

5

4

10

4

2

3

1

Doamnelor §i domnilor, fantasticul stru\ Road Runner! Cel mai rapid dintre toate personajele! (F[ r[ sup[ rare, Speedy!) Aplauze, v[ rog!

Tr[s[turi caracteristice Nea§teptat ca grindina în luna lui cuptor, rapid ca fulgerul, instantaneu ca o ciocolat[ cald[

Pseudonim (în latin[): Vitezomanus rex

7

Caracter: Optimist

Cuvinte-cheie: corpuri. Singurele sunete scoase pe nas: „Biiip! Biiip!” Modalitatea de deplasare: Viteza neîntrerupt[

9

8

16

Coafura: fermec[toare, în mijlocul capului, un mo\ (stilistul personal al Stru\ului va r[spunde la orice întrebare legat[ de cum se face un asemenea mo\).

Biiip! Biiip!


2

9 5

10

2

1

6

7

8

1 8 Stru\ul Road Runner – erou de ac\iune

10

cte: de pun e 100 d al\i a e r §te de Întreba aminte [ v n[ r e [ unn Seam Road R b[ nu. a r g e . d Mai fornian stru\i? uc cali c n u lt cu mai mu

ASEM{N{ RI ±

CUC I se UL mai CAL Prob spun IFOR abil e §i NIAN pen c o co§u tru §i pe l de c n [ tru Poa locu §ert c[ te a ie§t ului. a r e e le î rga n d un m atu e foar §ert o nci \ pe te r când cap e Atin î p l e fug[ . de ge 4 (mai re§t 5 d e o ales e ki ma§ lome in[). tri p e or [!

3

I DEOSEBIR I

mo\

9

Cuu-Cuu! penaj alb-brun

sunet de chemare „cu-cu cu-cu!” 2 gheare îndreptate înainte

FOTO. SHUTTERSTOCK. COM

2

coada foarte lung[

5 picioare foarte puternice

10

17

7


Copyright © 2009 Warner Bros. Entertainment Inc. LOONEY TUNES and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s09) WB CODE MESZ21201


UMBRA DE PE SCENÃ Po\i s[ g[se§ti umbrele îndr[gi\ilor no§tri arti§ti?

20


Sportacus şi prietenii săi te invită să colorezi şi să-ţi petreci vacanţa alături de ei. Pagini întregi de colorat şi joculeţe drăguţe te aşteaptă să le dai viaţă şi să dezlegi misterele din Orăşelul Leneş.


Ai dori s[ ai

He-he-hei, Spune-mi de ce parte e+ti!

un anim[lu\, îns[ nu §tii cum s[ fie? Porcu§orul î\i poate spune dac[ \i se potrive§te mai bine

START

un c[\elu§ sau un pe§ti§or! Nu trebuie decâ]t s[-i r[spunzi

la câ]teva întreb[ri! nu da

Î\i place s[ fii alintat? da nu C]âine rasa

E§ti în stare

Xolo mexican

E§ti

s[ te joci în ap[ ore în §ir?

somnoros? da

Ciob[nesc

nu nu

da

german

Caras

nu

auriu de acvariu Pe§te Nu î\i place s[ g[se§ti fire de blan[ în farfurie?

22

piranha nu

Ai o atitudine calm[ fa\[ de lume?


Bleah, bleah, bleaHHh!

Hei, nu e ~mpotriva regulamentului s[ ~ncerce s[ m[ m[n}nce? +i dac[ nu este dresat?

Ei, nu-\i face griji, pisicu\o. Sunt sigur c[ Taz va scuipa o acritur[ ca b[tr}nul Elmer.

S[ dea cineva cu mopul. Refuz s[ m[ murd[resc de bale de bestie pe pantofii mei de 1 500 de dolari.

MIAU?

Marele schimb

Bill Matheny Text

Scott Roberts Creioane

Jorge Paheco Tu+uri

Simon Scowel, te rog s[-i ~nt}mpini pe urm[torii no+tri doi concuren\i pentru schimb – Porky Pig +i Nepre\uitul!

Mike Sellers Litere

David Tangway Culori

Rachel Gluckstern Redactor

Cu siguran\[ ~\i meri\i numele, m[i Purcel.

M[ cheam[ Porky.

Noi urm[m, Nepre\uitule! S[ nu ai emo... e-m-m-o... nu te speria!

Cum zici tu. Ai grij[ la pantofi!

23


N-ai vrea s[ c}+tigi o jum[tate de milion de dolari, o cas[, o barc[, o ma+in[ +i o periu\[ de din\i nou[?

Le po\i avea dac[ vei c}+tiga schimbul cu adversarul t[u... J. Paul Bani-cu-Gr[mada!

Oh, b-ba d-dAA! Mi-ar trebui o periu\[ nou[!

Dar, dac[ pierzi, dl Bani-cu-Gr[mada c}+tig[ premiile +i p[streaz[ pe+tele. Cum r[m}ne, Po-b[iete? M[ cheam[ PorkY! Vrei s[ spui c[ s-ar putea s[-l pierd pe Ne-ne-nepre\uit? Cel mai bun pri-pri... amic pe care l-am avut vreodat[?

J-J-J. Paul Bani-cu-Gr[mada valoreaz[ un catralion de dolari... +i are o gogo+erie! Un impresionant spectacol de loialitate. Iar acum, Corky, urmeaz[ s[ locuie+ti cu anim[lu\ul dlui Bani-cu-Gr[mada...

Ei, bine, banii vorbesc +i pe+ti+orul de aur pleac[... sau ~noat[. Cel pu\in p}n[ c}+tig, Nepre\uitule.

M[ cheam[ P-P-P-P-P, nu Corky.

24


... c[\elu+ul Charlie!

Simpatic dreSSing. ~mi place s[ beau apa mineral[ din vasul de toalet[!

Haide, schimb[torule de nimicuri! Ne vom opri pe drum s[ cump[r[m un televizor cu diametru imens +i o g[leat[ de sos de fasole.

H-h-hei! Te +tiu!

D-d-dar mie ~mi place guca-gucaguca... chestia aia verde!

Hei, amice, am c}teva nemul\umiri.

Nuu, ~n mai pu\in de 35, dar cine mai \ine cont? Adev[rul e c[ sunt obi+nuit cu m}ncare de calitate, nu l[turile acestea de porci.

M}ncarea pe care o aveai pe-aici mi-a provocat o durere de burtic[!

A+a c[ am comandat par avion c}teva bun[t[\igourmet. Mersul la supermarket m[ obose+te.

AstaTOpentru c[ ai DLATEGO m}ncat tot WSZYSTKO, ce era ~n ŻE ZJADŁEŚ buc[t[rie ~n mai CO BYŁO W KUCHNI, pu\in 45 de W 45de MINUT! minute!

P-p-par avion?

25


C-cum o s[ pl[tesc... cina?

Nota de plat[, dle. Ne ~ntoarcem peste patru ore cu cina.

Ar[\i de parc[ mai ai pu\in +i izbucne+ti. Vrei s[ renun\i +i s[ la+i banii? Eu? Nu re-re-re... nu m[ dau b[tut!

M[ bucur s[ aud asta, amice, pentru c[ ~mi place de tine +i ~mi place cocina ta. Ei, a pl[cea poate e cam exagerat.

Aveam nevoie de ajutor, a+a c[ am ~mprumutat c[r\ile tale de credit +i am f[cut c}teva achizi\ii, pentru ca locul s[ fie pe placul c[\eilor!

26

Hei, sunt un c[\elu+ ~n cre+tere. R}}g}i!

Mi-ai aruncat ve-veveioza!


Snif, snif. Miroase a +unc[ ars[!

GRRRR!

Mai bine te-ai r[cori ~nainte s[-\i sar[ \and[ra, Porky.

FL

EO

+C Tot ~nc[p[\}nat, v[d. Vrei s[ ~ngenunchezi sau continu[m s[ ne distr[m pe seama ta?

~n niciun caz! N-n-nimic din ce poate face c}inele acela nu m[ va opri s[ c}+tig!

27


Mi se pare mie sau un pic de lumin[ face ca locul s[ par[ mai mare, b[ie\i?

Ai c}+tigat! Nu mai suport. T-t-te rog, d[-mi-l ~napoi pe Nepr-pr-pr‌ pe+ti+orul auriu!

P}n-aici! Nu am nevoie a+a de tare de o periu\[ de din\i!

~n niciun caz! Nu iau c}inele acela ~napoi.

Nu! Nu vreau s[ merg cu el! Mami! F[-l pe c}inele r[u s[ m[ lase! UAAAAAA!

Nu-\i face griji pentru Ch-Ch-Charlie. +i-a g[sit un nou st[-st[-st[... fraier!

Ia ghici, Sconel? B[ie\ii ne a+teapt[ la vila ta. Am planuri cu magherni\a aia!

Nu v[ plac sf}r+iturile fericite?

28

i taAs t, o t ni! ete pri


Scrie o poveste nostim[ sub tema „|up-\up prin România” §i noi te vom premia. Autorul celei mai îndr[ zne\e, mai nostime, mai creative compuneri se va relaxa citind patru c[ rticele de pove§ti §i urm[ rind un DVD cu desene animate, numai bune pentru o vacan\[ pe cinste.

Fii §i tu aventur Tweety §i porne os ca c[l[ torie pli§nt[edîntr-o e aventuri. Imagin e a z vizitezi cele mai [-\i c[ locuri din Român frumoase cu bunul t[u prieia la bra\ Bunny. Vi se întâ ten Bugs felul de lucruri, mpl[ tot de care mai amucare mai Împreun[ face\i zante. nebunii §i cunoa§ numai soiul de oametne\i. i tot


RECORDURI ZVÃPÃIATE

Dac[ avea\i impresia c[ doar oamenii muncesc, iat[ c[ v[ în§ela\i! AP{R{TORUL DREPT{|II c[. mil[ care are o slujb[ publi Bert este cea mai înalt[ c[ as, Dim itor al §erifului din San Îndepline§te func\ia de înlocu Frecvent, el patruleaz[ pe Statele Unite ale Americii. str[zile ora§ului. Cu alte cuvinte, r[ uf[ c[ torilor, feri\i-v[!

ASISTENT DE ±OF ER Originar din Cana da, câinele din rasa border collie poate s[ de schid[ foarte repede st [pânului s[ u geamul din ma§in [! Dar incredibilu l Striker, aici de fa \[, are nevoie de numai 11,34 secunde pe ntru a deschide geamul pân[ la cap[ t, învârtin d manivela. Un adev[rat ajut |IME or de §ofer! S{RITOR ÎN ÎN{L Cinderella elu§a rtului, c[\ le Unite ale o p s a e m a te În lu ar[ din St ituri! May, origin t campioan[ la s[ r fos l\ime. mericii, a [ la… 172,7 cm în[ A Ca s[ vezi! Poate s[ ri pân Nu-i r[ u deloc! . Lumea Nu-i r[ u.. asta alearg [ dup[ c}ini!

30

R[

O ZB

I

C NI

UL

SA

M

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

1 7 2 , 7 cm


chile coiotului 2. Picioarele Stru\ului 3. Ure R[spunsuri 1. Aripa Stru\ului lui otu coi 4. Limba coiotului 5. Coada care st[ Stru\ul apt[ a coiotului 7. Stâncile pe 6. Nori§orul din partea dre

E T ± E S G[ E L I R I B DEOSE

31

G[se§te diferen\e între imaginile de mai jos.

7


CRONICA V[ mul\umim pentru scrisori §i desene! HMM, Tweety e mult mai dr[gu\ aici dec}t ~n realitate! Sper c[ nu m-a auzit...

a Pred l abrie du G

Ra

ca Co nis De

Ni cu la nu Ro be rt

Da

RI r i mi s de s en e O T { G I T t C}± cat . are au

32

lor c încur : r or c e estio nar ul u t u t h trecut a; m c i l m u a l u r \ [ s l Mu ra n c e [ sp u n in num § i a u r § t i g [ t o r i i d c § a n i , j u d . V [ i la ; r â o I a t [ c n - Ro b e r t , F r [ i l a , j u d . B 3! u Da el , B r e § t i . sa de la pagina N i c u la Ra du - G a b r i u c u B en is , la adre Pr e da C o c a D i §i voi desenele e\ ri! Trimit u d n â g ta\i pe Nu mai s


DESENELOR

rviu e t n i i n Mi

ster e v l y S anul t o m u c

1. Culoarea preferat[: culoarea penei de canar

2. Imaginea perfect[: un canar ĂŽn m[ rime natural[ 3. Vacan\a de vis: Insulele Canare

na Oa l[ oi m a S

an Bogd itriu Dum

Co

An

dr a ac he

st

33


LEC|IA

Pasul 1: Deseneaz[ un cerc. Apoi trage o linie dreapt[ pe mijloc.

DE

DESEN

Pasul 2: Adaug[ ovale pentru ochi, urechi +i bot.

Ia ziiii... Ce faci acolo?

Deseneaz[, vierme!

Le ar[t cititorilor no+tri cum s[ deseneze unul dintre distrug[torii mei prefera\i.

Ei, dac[ insi+ti...

Distru-ce?

Pasul 3: Adaug[ detalii +i +terge liniile ~n plus.

%*?! Cina! &#�$!

Sfinte broa+te r}ioase! Creatura aia de Diavol tasmanian...

Dore+te cineva un gr[t[rel?

Uh oh… Ajutooor!!!

Fisch – Text, Alvarez – Ilustra\ii, Decarlo – Tu+uri, Florkiewicz – Litere

34

i taAs t, to ni! ete pri


SF}R±IT

Vai, ce revist[ plictisitoare! M-am plictisit ca un c}ine mops.

it Vezi dac[ ai cit ! \ie revista cu aten din u[ R[spunde la do cane! ap întreb[rile cu c

1

Cui îi trebuie o nou[ periu\[ de din\i? a) Diavolului Tasmanian b) Lolei, prietena lui Bugs Bunny c) Porcu§orului Porky

B

A

Ce anim[lu \e de nu au ap[ cas[ în paginile rut noastre?

D C

D

2

Asta nu e expozi\ie de c}ini! Eu nu sunt ogar!

R[spunsuri: 1 C, 2

Chiftelu\e? Ai spus chiftelu\e, ai spus c[ e+ti bun de chiftelu\e?

MODA FACE VICTIME

benzile desenate Cel mai bine îmbr[cat erou din este… R[zboinicul Sam piesa de rezisten\[ în acest sezon, p[l[ria cu boruri mari.

cataram[ aurie, ten str[lucitor

curea care subliniaz[ linia taliei cizmuli\e cu toc (îl înal\[ pe Sam cu vreo 2 cm)

1 35


3

~N ACEST NUM[R benzi desenate

e Cel mai tar : chestionar Vacan\a lui Tweety!

E R A O T I I V A LUN

SUPERCADOU Recunoa+te c[ te prinde!

La chio§curi, din 28 septembrie

Bu gs § i Da f ban c[, ia fy atac [ o c u as alt o r Twe ety ia vat [ de gzh ere t[ c u ah [r…

Bugsbunny 04  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you