Page 1

U! NO

CADOU: LANTERNA-PROIECTOR A LUI BUGS BUNNY

Numărul 1/2009

6,99 RON

ISSN 2065 - 7757

WB CODE MESZ20551

pL{, m } t e ~n Ce s ctore? Do

Revista se vinde împreună cu cadoul Lanterna proiector a lui Bugs Bunny. Cadoul nu se comercializează separat de revistă.


{R NUM

ÎN

T S E AC

! [ t i d e n i e i r [ c u Oj

Ce pute\i face cu lanterna-proiector? - pute\i lumina pe întuneric, - pute\i proiecta pe pere\i figurile personajelor din „Melodii nebunatice”. Este de ajuns s[ `i aplica\i o lentil[! R{|oiul acesta de pe lentiL{ ~mi pare foarte cunoscut...


NU A|I V{ZUT CUMVA UN CANAR GALBEN, MITITEL?

Bugs Bunrnn1/2y00§9i(0p1) rietenii Doctora§-redactora§: Alexandra Reocov Graficianul hop hop: C[t[lin Constandache Traduc[tor din limba animalelor în limba noastr[: Cristina Filip Adres[ pentru idei §i sugestii: editor@msz.ro Director general: Mariana Mih[l\an Director marketing: Adina Bojic[ (adina.bojica@msz.ro) Director distribu\ie: Dan Iordache EDITOR: MEDIA SERVICE ZAWADA SRL Str. Louis Pasteur 38, et. 1, apt. 5, sect. 5, Bucure=ti, tel. 021 318 73 98 SERVICIU DE RECLAM{: publicitate@msz.ro Tel. 021 410 91 93 TIPOGRAFIA: Mega Press Holding S.A.

4 BUGS BUNNY ±I PRIETENII 6 CE SE ÎNTÂMPL{, DOCTORE? 8 BUGS BUNNY PREZINT{ PIRA|II 9 PIRA|II DIN MORCOVE±TI Benzi desenate 18 POSTER 20 UNUL DIN ZECE... Diavolul Tasmanian 22 ÎNTREB{RI cu premii 24 GHICITOAREA LUI TWEETY 25 RU±INE-NFLORITOARE Benzi desenate 33 NEBUNII... Recorduri de vitez[ 34 FE|E ±I MUTRI|E 35 SFÂR±IT. Cel care cite§te pân[ la ultima pagin[ este fericitul finalist Copyright © 2009 Warner Bros. Entertainment Inc. LOONEY TUNES and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s09) MESZ20551


BUGS BUNNY

CE SE ~NT}MPL{, DOCTORE? SUNTE|I AICI PENTRU PRIMA DAT{? CE CURIOS... +I EU LA FEL! MI-AU DAT +I O REVIST{ LUNAR{. NU E R{U, NU? NU SPUN, DESENELE ANIMATE SUNT HAIOASE, DAR +I DESENELE PE H}RTIE ~MI PLAC MULT. M{ G}NDESC C{ +I CEILAL|I SUNT DE ACeeA+I P{RERE. DORI|I S{-I CUNOA+TE|I? MI-AR FACE PL{CERE S{ VI-I PREZINT!

HO LLYW OO D

4

5

B

Vârsta u n n y :6 Studii: 8 ani au Profes todidact ia: Hobby erou de des : ro en Trăsă nţăitul mor e animate tur cov cu lim i caracteris ilor ba tice Expres ascuţită şi o : un zvăpăi at ii p in Doctor referate: „ imă de aur Ce e? Curioz ”, „Prin urm se întâmplă , ita ar pe Wa te: Bugs Bun e, avem răz ll of Fa b n me din y are o ste oi!” a Hollyw ood

FIŞA N R.: 77 010

Bugs


±I PRIETENII DIAVOLUL TASMANIAN p[ imânt[ toare, Caracteristici: o fiin\[ însie s[ vorbeasc[ care înfulec[ tot §i nu §t icale. potrivit regulilor gramat : re Exemple? Cu mare pl[ ce „...Tu nu min\it?” R{|OIUL DAFFY multe pene, Caracteristici: un r[\oi cu [p[\ânat ve§nic sup[ rat §i foarte înc un tic[los” sau, Expresii preferate: „E§ti [loas[” eventual, „E§ti o fiin\[ tic Bunny Cui îi poart[ pic[: lui Bugs EETY CANARUL TW i: un pui§or simpatic Caracteristicnar mititel, care î§i §i naiv, un ca rice pisic[! bate joc de oferate: „Mi s-a p[lut Expresii pre o pisicu\[. Da! Mi s-a c[ am v[ zut hial am v[ zut p[lut bine! C o pisicu\[.”

PISOIUL SYLVESTER Caracteristici: un pisoi frustrat, care îl fug[re§te f[r[ prea mult succes pe Tweety. „S[l[cu\ul!” Pe cine vrea s[ prind[ ? Pe Tweety, bineîn\eles!

, tenos e i r p e, umintg s[ fi\i taliu! c Y K § R u e el ro PO ±UL i: un purc , dar v[ a acest dorky.” U L E PURC cteristic in bâlbâit u vederenumesc P Cara liu. E pu\ trece\i cM-m-m[ roza u\i §i s[ erate: „ dr[ g esii pref 5 Expr


CE SE ~NT}MPL{ DOCTORE? R[\oiul Daffy moare de curiozitate s[ afle ce a\i mai înv[\at voi la ”gr[di” sau la §coal[, ce jocuri dr[gu\e juca\i împreun[ cu prietenii sau chiar cu mami §i cu tati, dar §i care sunt prietenii sau rudele voastre din alt ora§ pe care vre\i s[-i saluta\i. Mai jos g[si\i astfel de §tiri de la copii din diferite col\uri ale lumii. A§tept[m cu ner[bdare scrisorile voastre!

Simon Boyle (New York, SU A)

S[pt[mâna trecut[ am clas[ =i cu profesoara devizitat, împreun[ cu colegii mei de nemaipomenit de frumoa biologie, o rezerva\ie natural[ planteaz[ bananii în ser s[. În timp ce profa ne ar[ta cum se e,o giraf[ =i-a strecura geamul deschis. În prim t capul pe apoi am început s[ o fot [ faz[ ne-am speriat cu to\ii, dar Am râs cu poft[ tot dr ografiem =i s-a speriat ea de noi. Trimit pupici bunicii mumul de întoarcere! din New Jersey. V[ a=tepele din Boston =i v[rului meu Adam t la mine în aceast[ var[ .

Jesus Esteban Gonzalez (Madrid, Spania)

hot[rât s[ ie=im în În weekend, p[rin\ii mei au mult prin Madrid, pe ora=. Ne-am plimbat foarteardele elegante. Ne-am lev str[du\ele înguste =i pe bu suc, =i la tapas, gust[rile la =i , at[ he\ iar oprit =i la îng am vizitat muzeul Prado, noastre tradi\ionale. Apoi parcul Retiro. V[ invit pe to\i la sfâr=it ne-am relaxat în rantez c[ nu ve\i regreta! e s[ vizita\i Madridul! V[ ga o salut pe prietena mea car A= dori pe aceast[ cale s[ locuie=te în Zaragoza.

Li Hwong (Beijing, China)

6

Instructorul meu de karate m-a l[udat zilele trecute =i mi-a spus c[, dac[ am s[ continui tot a=a, voi ob\ine în scurt timp centura verde. Tata a fost foarte mândru de mine =i, drept urmare, mi-a cump[rat cel mai frumos chimono din lume. Îns[ când l-am pus pe mine ca s[ v[d cum îmi vine, sora mea cea mic[ a trecut în fuga pe lâng[ bufet =i a v[rsat supa pe chimonoul meu nou. În ziua aceea nu m-am mai dus la antrenamente, ca s[ nu mai p[\esc =i alte ghinioane… Os (salut între karati=ti) pentru senseiul meu =i pentru to\i karati=tii din Shanghai care se preg[tesc pentru concurs.


p r e z in t[ .. . ntre ` e t \[ es arinat”? n e r „m ife Ce d inar” §i „mar

1 . st[ în ap. [a.p[.

rinat §te pe.. a m ele ute Pe§t inarul pl Mar

p ir a \i i

2.

Dra parcurgii mei, înaint trebuie ge benzile d e de a e - pirat s[ §ti\i urm[ senate, u care je l este un matoarele: - „mar fuie§te va rinar inar” n p u este oare cu „ma rinat” totuna

te. sunt sp[la [. e t a in r a m t Legumele nu se spal[ nicioda l Marinaru

FOT. S H U T T E RS T OC K. C OM

Mai ales atunci c}nd marinarul es te... Bugs BuNNy

8

3.

Pe§t borc ele mar an ina este cu capa t s[ afl [ înt c su me de b reu suci cit. Mar r-un t i [ tai a vâ , în func narul ntulu \ie i...

Am f o Mar st aici. inar ul Zen on


P-p-prinde\i-l, b-b-b[ie\i! Aici nu e nicio gaur[ de i-i-iepure ~n care s[ s-s-sar[!

V{LEU!!! Vezi ~ncotro ~\i ~ndrep\i s[biu\a, Porky! Pentru tine sunt C-C-C[pitanul Porky, B-B-Bugs |-|-|[c[nitule, spaima m-m-m...

...Trebuie s[ zbor! OF, N-NU SE P-POATE!!!

Da, da. Spaima celor +apte m[ri +i a+a mai departe. Ei, nu-mi place s[ piratez +i s[ plec, dar... Po\i z-z-zbura, dar nu te p-p-po\i ascunde. I-i-iepure t-t-tic[los!

...cuvinteee...

Ha ha ha! Celebrele ultime...

A luat cineva num[rul ACELUI CAMION?

A venit timpul s[-l ~nt}lne+ti pe D-D-Davy J-J-Jones!

Oh, ne cunoa+tem. Cred c[ are un p[r superb. M-m-mi+c[!

9


L-l-las[-m[ s[ v[d!

Uh-oh! Se pare c[ vei da de ceva necaz, doctore.

Cee?! Bine, dar n-o s[ fie dr[gu\.

T\, t\, t\. Nu ascult[ niciodat[.

Mul\umeesc...

AAAAA!!!

Trage\i din nou, tic[lo+ilor! S[-l frigem pe porcu+orul acela!

Da, s[ tr[i\i, C[pitane Sam!

L-a\i auzit, oameni buni! Aprinde\i gr[tarele! Heh, heh, heh!

G-g-gog}l\!

ROBBIE ROBBIE BUSH BUSH -- Text Text NEAL NEAL STERNECKY STERNECKY -- Creioane Creioane SCOtt SCOtt MCRAE MCRAE -- Tu+uri Tu+uri NICK NICK J. J. NAPOLITANO NAPOLITANO – – Litere Litere DAVID DAVID TANGUAY TANGUAY – – Culori Culori RACHEL RACHEL GLUCKSTERN GLUCKSTERN – – REDACTOR REDACTOR JOAN JOAN HILTY HILTY – – REDACTOR-+EF REDACTOR-+EF

10


Ei, ~mi pare r[u c[ nu pot s[ r[m}n, dar acum trebuie s[ m[ ~nec ~n ocean!

O, nu! Cred c[ v[d una cu numele t[u pe ea, doc.

M-m-mami... Nee! P-P-Porky.

S-s-stop!

Fere+te-te!

EHHh... Ce se-nt}mpl[, doctore?

T-t-te rog, B-B-Bugs - |-|-|[c[nitule, ai sc[pat din ~nc[ier[ri mai rele dec}t aceasta! S-s-salveaz[-ne +i ~\i voi cru\a v-v-via\a.

Fo-f-fo-ffo-f-fo... Auu! Trage\i ~n ei!

AAAuuU!!!

Acum te-ai prins cum merge! Sper numai ca atunci c}nd asta se va termina s[ nu m[ prinzi pe mine. +i a+a sunt destul de lent.

Greu-greu-de tot! Cel de la c}rm[ pare s[ fie B-B-Bugs - |-|-|[c[nitul! Haide\i s[-i trimitem vechiului nostru prieten un salut!

11


Sunt prea t-t-t}n[r s[ m-m-mor! AHH, asta nu-i nimic. Am v[zut lucruri mai rele. Vreau s[ zic, ai v[zut toaleta b[rba\ilor din Gara Central[?

Ei, da, dar au r-r-r-renovat-o.

IAAauuuu! Adic[... Argh!

Da, argh!

Unde au disp[rut to\i?

{[[... C[pitane...

Ce p[c[leal[! +arpele acela de iepurebun-de-nimic e ~n spatele chestiei [steia, +tiu eu!

Ah, nu mai conteaz[ – cine-a stricat...

Nuu! DE UNDE +TIAŢI C{ E ZIUA MEA?

Mul\i ani tr[iasc[, mul\i ani tr[iasc[, la mul\i ani...

12


Nu te f}st}ci, acum. ~nchide ochii +i pune-\i o dorin\[!

HMM... Acum nu pot s[ ~mi doresc asta... Oh, oh, +tiu...

Ah, bine, haide!

Ur[sc lum}n[rile astea explozive!

Prinde\i-i pe ~mpiedica\ii [+tia la+i! R-r-r[m}ne\i pe pozi\ii, oameni buni!

Hei, asta seam[n[ cu balul bobocilor. M[ ~ntreb cine cu cine va dansa?

Bine, vreau o LUPT{ curat[! Nu mu+ca\i, nu sufoca\i, nu ~mpleti\i f[r[ permisiune! E-e-eu tocmai mi-am luat p-p-permisul!

S[ ~mpletim! Ha, ha, ha! Asta-i pentru blegi!

Unul pe fa\[, unul pe dos...

Huh?! M[ predau, m[ predau!

Ei, asta-i bun[, dac[ are cine s[ te preia!

13


Nu-i nimic, fiule.

T\, t\, t\! Ce lucru prost! Ia te uit[ cum se de+ir[!

Oh-oh-oh!

Nu sunt f-f-fiule, sunt P-P-Porky-y-y... UFF!

N-n-nu prea m[ pricep la ~m-m-mpletit.

Acesta e un mod mai b[rb[tesc de a concura! Hochei pe bord! O, ador hocheiul pe bord!

Mul\imea amu\e+Te c}nd marele om se preg[te+te pentru lovitura final[...

Uf!

Huf!

scuuuuz[-m[!

Ce mai e acum?! Las[-m[ s[ joc!

+++! Pucul t[u era un pic murdar, doc.

14

Gura mic[! Trebuie s[ m[ concentrez!

Hei, nu trebuie s[ explodezi a+a.


D-D-Doamne! Nici m[car nu pot s[ ating mingea cu r-r-racheta.

Pleasc... Pleasc... Nu-i a+a c[ sunt nesuferit?

E, pur +i simplu, prea rapid!

B-B-B-B-B‌

HMMm... B-4!

U-u-uite! Am c}+tigat! Am c-c-c}+tigat!

G-1! E al meu! Bingo!

OFFf, zi odat[!

UrAAa! Ia te uit[ la mine! Eu sunt marele c}+tig[tor!

Nu e corect! Eu VOIAM s[ c}+tig! AAHHH...

O, scuze, am spus B-4? VOIAM s[ zic G-1!

15


Bon voyage! A rivederci! +i adio, fraierilor! Hah!

C-c-cred c[ am fost p[c[li\i.

Acesta-i cel mai inteligent lucru pe care l-ai spus toat[ ziua.

Uite cum se duce corabia mea.

E-e-ei, cel pu\in a fost d-d-de treab[ +i ne-a l[sat vasul meu ca s[ putem ajunge acas[.

Cap-sec! |i-am f[cut vasul �+vai\er�!

O-o-o, d-d-da.

Ce mai ai de spus acum?

16

E-e-ei, cred c[ a-a-a-asta-i tot, PRIETENI.

i taAs t, o ! t ENI IET PR


I

±

PR TEN IE

I

I


As

ta-i t pri ot,

i n e t e

Copyright © 2009 Warner Bros. Entertainment Inc. LOONEY TUNES and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s09) MESZ20551

!


6 4

5

4

10

1

3

4 ia

r ate din se im n a e n e \ia: des 1. Distribu lodii nebunatice” „Me

2. Cum se dep laseaz[ : precum o torn ad[

3. Con\inutul stomacului:

7

9

30 % lemn §i rumegu§ 22 % materie spongioas[ 18 % vechi benzi de magnetofon 12 % detergent de rufe pentru sp[lare manual[ 4. Stare civil[: c[s[torit

8 % bumbac în amestec cu ca§mir 7 % tablouri ale pictorilor impresioni§ti 2 % iepure 1 % r[\oi te precise a d [ t is x e 5. Copii: nu

6. Comportamen

7. Hobby: mâncatul

t: oarecum impuls iv

gr[dina zoologic[ e: ut [c pl ne ri ti in m 8. A

20

la zoo e d a e r : evada e l a s i i \ esul vie 9. Succ

10. Proverbul preferat: „Graba stric[

treaba.”


2

2

6

1

0 1

7

8

Tot ce a\i vrea 9 s[5§ti\i despre Diavolul 1 Tasmanian, 8 dar v-a fost team[ s[ întreba\i... Cum arat[ Diavolul Tasmanian în realitate? Asem[n[ri

§i diferen\e

10 r\ional de mare - capul dispropo

- viteza m de depl axim[ asare 13 km pe o r

3

[

lungi i \ [ t - mus

F OT. S H U T T E RS T OC K. CO M

- picioarele din fa\[ mai lungi decât cele din spate

rnic[ mu§c[ tur[ te u p ai m a e c u c le - unul din animale face parte un miros e r a c , ia n a m s [ c în insula Ta ceste animale mici eman manieni s ie [ r t i n ie n Diavolii Tas speriate, a iavoli Tasma Adev[ ra\ii D Atunci când sunt foarte De aici §i denumirea lor. t autorit[\ile! . . dia din Australia în plus, \ip[ ca posedate tâlni\i unul, anun\a\i ime în îngrozitor §i, crotite prin lege. Dac[ o sunt animale

COL|crUieL-nMe EU S despre tine ! §i vom publica GRRRR!

Voi dore+te CELEBRITATE? Atunci voi SCRIE CIUD{|ENII DESPRE VOI CARE S{-L FAC{ PE TASMANIAN GELOS. Adresa nostru voi g[se+te la pagina 3.

9

rile A§tept[m scriso la n[ voastre pâ rilie! sfâr§itul lunii ap ona\i Nu uita\i s[ men\i eu”. pe plic „Col\ul m ifica\i ec sp De asemenea, ta numele, vârs §i ite\i o localitatea §i trim poz[ haioas[.

2

5 21

7

10


ÎNTREB{RILE LUI BUGS BUNNY Nume......................................…………. Prenume................................. Vârsta….. Adresa completă.............................……. ...............................................………… Cod poştal........ Localitatea..................... E-mail ............... Telefon părinte............. 1. Care dintre capitolele revistei ţi-au plăcut cel mai mult? Bifează cel mult 3 dintre următoarele: � Ce se întâmplă, Doctore? � Bugs Bunny prezintă � Benzi desenate � Unul din zece � Ghicitoarea lui Tweety � Feţe şi mutriţe � Sfârşit

5. Ai acces la internet? � NU � DA 6. Care sunt paginile de internet pe care le vizitezi frecvent? (maximum 3 răspunsuri) a)……….......................................……. b)………......................................……. c)……….......................................……. 7. Ce gen de cărţi preferi să-ţi cumpere părinţii tăi? (bifează maximum 3) � benzi desenate � aventură � poveşti clasice � fantasy � de colorat � despre îndemânare şi creativitate

2. Te uiţi la desenele animate „Looney Tunes”? � NU � DA Dacă răspunsul tău este NU, te rog precizează de ce.. ……………………............................….

8. Ce cadou ai vrea să primeşti împreună cu revista „Bugs Bunny şi prietenii”? � o jucărie electronică � rechizite şcolare � un joc de îndemânare sau logică � un obiect spor tiv � alt cadou (te rugăm să precizezi)

3. Care sunt desenele animate care îţi plac cel mai mult? a)……….......................................……. b)………......................................……. c)……….......................................…….

Loc pentru semnătura părintelui sau a tutorelui legal. .....................................................

4. Care sunt posturile TV cu desene animate la care te uiţi în mod obişnuit? (maximum 3, în ordinea importanţei) a)……….......................................……. b)………......................................……. c)……….......................................……. 5. Enumeră, în ordinea preferinţei, câteva titluri de reviste pe care le cumperi regulat? (minimum 3 răspunsuri) a)……….......................................……. b)………......................................……. c)……….......................................…….

re Toţi copiii ca vor trimite chestionarele completate vor participa la o tragere la sorţi unde 5 dintre voi vor putea -uri câştiga DVD cu desene animate.


Śmiałku! Przed tobą nie lada szansa! Przyślij do nas wypełnioną ankietę i rysunek przedstawiający ulubionego bohatera „Zwariowanych melodii”. Nie zapomnij napisać, dlaczego go lubisz. Rozdajemy nagrody!

Czekamy do 10 kwietnia. Listę zwycięzców wyłonionych przez jury opoblikujemy w numerze 3/2009.

1. NAGRODA (KONSOLA I GRA PlayStation 2)

2. NAGRODA (GRA PlayStation 2)

20x

Dobądź marchewki! Przed tobą szalona przygoda. Bądź gotów na wszystko! Podróżuj w czasie w doborowym towarzystwie Królika Bugsa, Diabła Tasmańskiego i Kaczora Daffy'ego. Dobrej zabawy!


A E R A O T I C I GH Y T E E LUI TW

Uneori, Diavolul Tasmanian nu ยงtie s[ se exprime foarte clar!

Descifreaz[ vorbele sale cu ajutorul decodorului.

DECODOR

24


”Petunia Petuniei” cu siguran\[ c[ va c}+tiga un premiu...

Mai repede, Porky! O s[ ~nt}rziem la Expozi\ia Florilor!

...A+a c[ fii atent cu ea!

N-n-nu-\i face griji, P-Petunia.

D-d-da, P-Petunia.

IC[ B O TA N T A N I GR[D L TR[SNI U NTE: T[R}M C-ce se poate ~nt}mpla la o expozi\ie de f-flori?

DIE INGRE FLORI |I 2 P[R E AP[ 1 PART OAZ[ GR +I O I!!! [SNI| DE TR

PLANTE DOMES TICE

SHOllY FISH – text � NEAL STERNECKY – creioane SCOtt MCRAE – tu+uri � RYAN CLINE – litere DAVD TANGUAY – culori � RACHEL GLUCKSTERN – REDACTOR JOAN HILTY – REDACTOR-+EF

25


+-+tii, eu nu am f-fost niciodat[ la o expozi\ie de flori.

Mi+c[!

O, o s[-\i plac[ la nebunie! Deja simt cultura +i rafinamentul!

Crezi c[ avem toat[ ziua la dispozi\ie?

Hop!

Porky! Ups!

V}N[T[

Te mai proste+ti mult?

FLOA R SOAR EA ELUI

EL D-d-da, Petunia.

26

L-le-am prins!

Dac[ se ~nt}mpl[ ceva cu petunia aceea, nu voi mai vorbi cu tine niciodat[!

P[M}NT I DE FLOR

DEGE|

IENS

Feri\i-v[! Trec florile de prim[var[!

Haide, haide, d[-te la o parte!

Hopa!

IMPAT


Acum m[ duc s[ m[ ~nregistrez. Tu du-te +i expune petunia ~n sec\iunea 294. +i ai grij[ s[ nu i se ~nt}mple ceva!

H-h-hei!!

MIAAAAAAUUU UUU M}|I+ORI

ZUUUUU

D-d-da, P-Petun...

auuu!

HAM!

MMM

O-oAA!

auuu! IARBALUPULUI

LE MN C} IN ES C

HAM!

COADA VULPII

O-opre+te-te! J-jos, b[iete!

BANG

Auu!

Iahuuuu! Sunt un r[uf[c[tor „pistilar”!

U N T U - VA C

II

MMM MMUUU UUU

B Z OV[ TIC BA S[L

A

NG

Iik!

COADACALULUI

OCHIUL BOULUI

27


P-p-p}n[-aici! Sunt un porcu+or r-r[bd[tor, dar nicio p-plant[ cu nume de animal nu m[ va transforma ~ntr-o legum[! Pe urm[toarea p-plant[ care se p-pune cu mine o a+teapt[ o tunsoare bu...

Bonzai!

G RR AA uuu RR RR !

RRRooooooo AA a RRRRRR!

T-t-tigrul!

L-leul!

IARBA TIGRUL UI

GURA-LEU

PardoNNez-moi, m'sieu. ~mi pute\i ar[ta unde e rochi\a r}ndunicii?

LUI

Sau poate unde e L{CR{MIOARA?

Sconcs!

FLOARE SCONCS AULUI

SCONC SULUI

ZIP! 28


Pfiu! S-se pare c[ am s-sc[pat de ele!

FLOAR S[LBA E TIC[

BELAD

ONA

12

13

14

Presupun c[ sunt, ~n s-sf}r+it, ~n si...

Uh... Dragon d-dr[gu\...?

IAAAAAAAA!

CRIZA NT MUMII E-

DRAG

ONEL

ii! Cop u N a\i erc ~nc sta a ! s[ aca

...N-nu... N-nu e+ti un dragon dr[gu\...

29


C O oo oo oo oo oo oo |

Hi, hi... Termin[! Nu te panica! Salvarea e la fa\a locului!

LALEA

CAPRI

± ± ± ± } } } } SCR}}}}} D-D-DaFFy! ~n sf}r+it, o f-figur[ prietenoas[!

Doar sunt o floare de dafin!

D-dar ce c-cau\i t-t-tu aici? Unde altundeva s[ fiu?

Hu-hu! Hu!

Hu-hu!

30

FOI


Iar p-petunia este ~nc[ p-perfect[!

~n sf}r+it...

G}f-g}f – s-sec\iUNEA 294 – ~n s-sf}r+it!

uuPS.

DING

DING

DING

DING

Clopotul!

Las[-m[ s[-l fac! Las[-m[ s[-l fac!

Plutesc ca o sc}nteioar[, ~n\ep ca o...

CLOPO|EI SPAN

AC

Sunt campion!

zzzzzz

31


HMM! Ei, ~mi pare r[u dac[ expozi\ia mea floral[ este prea plictisitoare ca s[ te \in[ treaz!

Porky! Aici erai! E+ti gata? Vine juriul!

Floarea aceasta a c}+tigat, ~n mod clar, funda albastr[!

Ooooooh... M[i, m[i!

Vrei s[ spui... Vrei s[ spui c[ petunia mea a c}+tigat un premiu?

F[r[ ~ndoial[!

Petunia? O, nu, nu, nu. Nu, acest premiu este pentru un altfel de floare.

...Somnic cu ochii ~nvine\i\i! Absolut! Premiul este al celui mai bun...

ic mn So ochii i \ cu ine\i ~nv

32

Asta-i tot, NI! PRIETE


(

RECORDURI DE VITEZA voi Dac[ a\i c[ e cred runner e, Road [ reped ie g alear nci trebuciti\i atu rat s[ z[! a [ neap ce urme cele

Najszybszy Cel mai rapid samochód este... to… Thrust autoturism ThrustSSC SSC - peodcinku distan\a1 de 5001600 de – na mili1 (ok. metri, Thrust SSC a atins metrów) osiągnął prędkość viteza de 1km/h. 227,985 Nici 1227,985 Nickm/h. dziwnego nu- ten estesamochód de mirare,ma pentru c[ napęd acest vehicul are o propulsie odrzutowy! Jest zbudowany cu reac\ie! Este construit din z kadłuba amerykańskiego corpul unui avion de vân[toare myśliwca§i iare dwóch american dou[silników motoare odrzutowych zainstalowanych cu reac\ie montate lateral. po bokach. Asta da,Niezła vitez[!jazda!

Cel mai rapid dinozaur a fost.... Dromiceiomimus, care a tr[it spre sfâr§itul Cretacicului. Probabil c[ atingea o vitez[ de 60 km/h. Avea un bot sub form[ de cioc §i circa 3,5 m lungime, 1,8 m în[l\ime §i o greutate de 100-150 kg. În plus, trebuie spus c[ avea un creier foarte mare, deci putea fi unul dintre cei mai inteligen\i dinozauri din acea perioad[!

Cel mai repede înoad[ codi\e de vi§ine cu limba Al Gliniecki din Statele Unite. Rezultatul lui este de 911 noduri de codi\e de vi§ine pe or[, 39 în decursul a trei minute §i 13 într-un minut. Nemaipomenit!!!

Roadrunner

(denumire latin[: Vitezomanus rex)

33


Fe\e §i Mutri\e! poate s[ . d d u F r e m El lul de fe\e e f t o t [ c a f [ §i tu Deseneazpresie în propria exe mai jos. spa\iul d

34


SF}R±IT Asta-i tot, prieteni! A\i citit cu aten\ie revista noastr[? A\i re\inut desenele? Vom verifica imediat dac[ este a§a! În paginile revistei au fost prezen\i câ\iva eroi din „Melodii nebunatice”. ±tia\i c[...

... E T S E UNDE

GENUNCHIUL gen u n c h iu l – Bugs B unny, coa poş e ta d e d amă – Bu fura – purceluşul Porky, gs Bunny

A\i observat cine lipse§te? Scrie\i corespondentul imaginii în diagrama de cuvinte încruci§ate. Literele din c[su\ele numerotate vor constitui r[spunsul. 1

3

4

5

PO±ETA DE DAM{

2 1

4

5

1

3

2 3

5

oiot

4

Răspuns: C

1 2 3 4 5

2

COAFURA

:

CUI ÎI ? E N I | R A P A

Răspuns

Gata distrac\ia, COPII!

ul viitor! r [ m u n în i n u b i a m Vom fi 35 Promitem!


te a n : e : s R e R d i { { z n e M M B NUNU T T S S E E C C A ~~NN A - Totul despre

nian Diavolul Tasma - Premii

CADOU

Lanterna-proiector a luiProjektor Bugs Bunny cu ajutorulBugsa c[reia królika proiectezinaimagini wyświetla ścianie cu eroii t[i prefera\i twoich ulubieńców

NUM{RUL WÎNMAGAZYNIE: - URM{TOR: Kojot Wiluś - Coiotul Wilus bez tajemnic f[r[ secrete --Zwariowane Recorduri rekordy... incredibile... depowolności încetineal[ - Prob[: - Quiz: Czy Oare jesteś semeni podobnycudopisoiul kota Sylvester? Sylwestra? - §i benzi oraz komiksy! desenate

P CR

AE ZD

EONU

T! !

+I VOI A+TEPTA|I Wy też nie CU NER{BDARE APARI|IA możecie się doczekać URM{TORULUI NUM{R następnego numeru? ALNic REVISTEI? NU-I dziwnego! DE MIRARE!

bEeEe sB FFrRiIS k M a U C j E e i R P k b D I E ILH RsAzPy ±CKUARC IOS HIO C A L K y Y W t eT EE We Tw DE ZIAERTENIA 24DUKPW{ I15 MAI

Bugsbunny 01  
Bugsbunny 01  
Advertisement