Page 1

CAT AL I NAL ÓPEZGAL VI S OCUPACI ÓNL EGALDEESPACI OSENDESUSO SANT I AGOCI RUGEDA Almoment oder eal i z arc ual qui eri nt er v enc i óns obr eeles pac i opúbl i c ohayques ol i c i t arl i c i enc i asques egúnl anor mat i v aapr uebanodes apr uebanpr oy ec t os .Elar qui t ec t oSant i agoCi r ugedahapl ant eadoal ol ar godes uv i dapr of es i onal f or masdei nt er v enc i ónquegener anpol émi c as enel c ont ex t oy aqueés t asmues t r anqueex i s t enmaner asdeapr ov ec harl anor mat i v apar ades ar r ol l arpr oy ec t osdi f er ent espar aunbenef i c i obi ens eapar t i c ul arogener al . Enes eor dendei deass emues t r anpr oy ec t osc ons t r ui dosapar t i rdel ar eut i l i z ac i ón, ques i endo l aes pec i al i daddel ac ompañi adelar qui t ec t oRec et asUr banas ,s egener anr enov ac i onesur banasapar t i rdees t osdi s eñosc onbaj opr es upues t oyc onaut oc ons t r uc c i ónpar al oc ual s epl ant eanf or masdec ons t r uc c i óns enc i l l asquenonec es i t endemay orex per i enc i aenel c ampo. Es t et i podet éc ni c asac t ual ment es onut i l i z adasenl aar qui t ec t ur apar aus uar i osdebaj osr ec ur s osc omoenl av i v i endapopul ar , quet i enebuenosr es ul t adosal br i ndaray udat ec ni c aal osf ut ur osus uar i ospar ai nf l ui renl aec onomi ayges t i ón, ademásdeapr opi aryt er r i t or i al i z arel pr oy ec t o. L oant er i oresunpunt omuyi mpor t ant ey aquehac erpr oy ec t osi nc l uy ent esgener anmej or es r es pues t asc onl ac omuni dad. Noobs t ant e, Ci r ugedal oquepl ant eac omos ol uc i ónai nc ent i v arpr oy ec t osr eut i l i z abl esnos ol o c omomat er i al ess i nomásbi enc omoes pac i os , esc r ear“ módul os ”c onus osyus uar i ospr ot ot i poquepuedanr es ponderas egundosyt er c er osus uar i osc ons ec ut i v ament e.

Ocupacion de espacios  
Advertisement