Page 1

CAT AL I NAL ÓPEZGAL VI S

El pr oy ec t os eenc uent r aubi c adof uedi s eñadoporelar qui t ec t o Ri c har d Mei eren 1995. Seenc uent r aenel c ent r ode un gr an nodo de equi pami ent os c ul t ur al es y de apr endi z aj e,l oc uall eobl i ga ar es ponderc onelc ont ex t o c edi endogr anár eadees pac i o públ i c o a t r av és de pl az asyr et r ac c i ones . Suar qui t ec t ur ar ef l ej aunc l ar oent endi mi ent odel r ac i onal i s moc or bus i anoc ar ac t er i s t i c odel amez l c aent r er ec t asyc ur v as . ComoF ac hadas emues t r aper meabl ealambi ent ec ongr andesl uc er nar i osyv ent anal es ,yes t oss onac ompañadosdeungr anv ol úmenc i l i ndr i c oquec ont r as t af uer t ement ec onel v ol umenor t ogonal . Sui nt er i orper mi t eunas uav eyc l ar al ec t ur adel es pac i ogr ac i asamez c l adef or masr ac i onal es c ol ory t r ans par enc i adeles pac i o.Es t es edi s t r i buy eapar t i r deunpunt of i j oc onr ampasquedi s t r i buy enenc ada pi s oas al asdeex pos I c i ónyaudi t r or i os .

Dent r odel ass al ass epudol eerunauni dadenc uant oaal t ur asenc adas ec c i ón, l oc ual hac i aal as al adependi endedes usc uadr osoc ont eni dospar apar t i c ul ar i s ar l adel asdemás . Noobs t ant el oant er i ornodes c ar t al af unc i onal i dad dees t e, y aquel oquel ogr aesc r eares pac i osmuypur osquepuedenper mi t i r t odot i podeex pos i c i onesenel mus eo.

Cons i s t eenl amues t r adelmov i mi ent oo“ s ac udi da”quei mpus o elGr upoRenelmoder ni s mo ys ui nt er ésporl ac ul t ur aes t ét i c a ypopul arenl aar qui t ec t ur a.Es t egr upoporelc ont r ar i oas ut endenc i apr es ent er ac i onalpr opus onuev osr ec ur s osei nt er pr et ac i ones .Sepr opus oaanal i z arl as i t uac i óns oc i aldelc ont ex t oa t r av ésdees t udi ospar al osquef uenec es ar i oc ompr enderl anec es i daddees pac i oc onel di s eñodemobi l i ar i o, per omay or ment e el di s eñodef ac hadasquepudi er anhac erdel pai s aj enoal gomonot onoyr ac i onal , s i noporel c ont r ar i oent enderl aes t ét i c apopul arc omoel c ambi o.

Macba  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you