Page 1

Let’s GO! Magazyn motoryzacyjny Castrol | 2/2010

VOLVO, BŁOTO, KURZ I GWIAZDY... ... PRZYCIÑGN¢ŁY DO NIEPOZORNEJ MIEJSCOWOÂCI POD WARSZAWÑ DZIESIÑTKI DZIENNIKARZY I FOTOREPORTERÓW. POWODEM ZAMIESZANIA BYŁA SPONSOROWANA PRZEZ CASTROL IMPREZA VOLVO VIP CROSS 2010.


START | KROPLE

W NUMERZE M.IN.

Drodzy Czytelnicy, Na nud´ w ostatnich miesiàcach na pewno nie mogliÊmy narzekaç. Za nami m.in. emocje zwiàzane z mundialem, którego Castrol był oficjalnym sponsorem. Przez miesiàc kibicowaliÊmy najlepszym dru˝ynom Êwiata, w finale trzymajàc kciuki za swoich faworytów na wspólnej imprezie z finalistami tegorocznego Turnieju Piłkarskiego Castrol 5s. Turniej ten, przeznaczony dla partnerów handlowych Castrol, rozgrywany był na boiskach w Warszawie, Grodzisku Wielkopolskim i Gdaƒsku równolegle z rywalizacjà zawodowców w RPA. W wielkim finale 11 lipca najlepszy okazał si´ zespół Anro-Trade Chwaszczyno. Serdecznie gratulujemy! Jednak nie tylko piłkà nasza firma ˝yje. Od 1 lipca 2010 r. Castrol Polska Sp. z o.o. jest cz´Êcià Spółki Europejskiej BP Europa SE. To bardzo wa˝na zmiana, gdy˝ pozwala na uproszczenie struktury zarzàdzania i ujednolicenie zasad delegowania uprawnieƒ wewnàtrz spółki i poza nià. Wi´cej na ten temat w artykule poni˝ej. Ponadto na łamach numeru znajdziecie m.in. relacj´ z Communist Challenge – wspólnego przedsi´wzi´cia Castrol i polskiej edycji magazynu „TopGear”, relacje z aren sportów motorowych czy wreszcie garÊç porad na letnie upały od ekspertów Szkoły Auto. Zapraszam do lektury!

Krzysztof Nakoneczny Dyrektor Sprzeda˝y Castrol w Polsce

03

KROPLE

26

LAMUS CZY NOWOCZESNOÂå?

06

RZECZYWIÂCIE SPORTOWA FABIA

28

CASTROL I FORD WALCZÑ DALEJ

30

W POGONI ZA TYTUŁEM

32

OLEKSOWICZ NA PIÑTK¢

33

MAŁY DAKAR

34

UPALNA JAZDA

35

POCZUå AFRYK¢...

08 10 12

VOLVO VIP CROSS 2010 RODZINNY PROFESJONALIZM BEZPIECZNIEJ NI˚ KIEDYKOLWIEK

15

GOOL

24

FINAŁOWA ROZGRYWKA

CASTROL LIDEREM! CASTROL JEST NAJCZ¢ÂCIEJ WYMIENIANÑ MARKÑ OLEJOWÑ NA RYNKU, A W KATEGORII WSPOMAGANEJ ZNAJOMOÂCI MARKI UZYSKUJE IMPONUJÑCY WYNIK 96 PROC.!

zlecenie Castrol w pierwszym kwartale 2010 r. firma badawcza Millward Brown, jedna z czołowych Êwiatowych agencji badawczych i ekspert w zakresie badaƒ nad skutecznoÊcià reklamy, komunikacjà marketingowà, mediami i siłà marek, przeprowadziła kolejne ju˝ badania z cyklu „Brand Health”. Majà one na celu zbadanie pozycjonowania Castrol na rynku oraz poznanie opinii u˝ytkowników samochodów na temat marki. Wyniki dajà powody do dumy. Castrol jest najcz´Êciej wymienianà markà olejowà na rynku, a w kategorii wspomaganej znajomoÊci marki uzyskuje imponujàcy wynik 96 proc.! (ÂwiadomoÊç wspomagana to procent grupy docelowej, który deklaruje znajomoÊç marki po jej wyczytaniu przez ankietera). Te osiàgni´cia to zasługa wysokiej jakoÊci produktów Castrol, a tak˝e Êwietnej sieci sprzeda˝y. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

Na

Wydawca: BP Europa SE Oddział w Polsce, Warszawa, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel.: 22 582 65 00, fax: 22 582 65 02 Dyrekcja publikacji: Magdalena Vielhaber | Projekt, redakcja i produkcja: StoryGroup • www.storygroup.pl Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych materiałów. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakàkolwiek technikà cz´Êci lub całoÊci niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wydawcy jest zabronione. BP Europa SE Oddział w Polsce, Warszawa © 2010

FUNKCJA I STYL

96

PROC. RESPONDENTÓW PRZEBADANYCH PRZEZ MILLWARD BROWN ZNA MARK¢ CASTROL

MAŁY MUNDIAL PROFESJONALNI S¢DZIOWIE I DWUOSOBOWE DRU˚YNY – KA˚DA W BARWACH JEDNEGO Z ZESPOŁÓW PIŁKARSKICH, BIORÑCYCH UDZIAŁ W TEGOROCZNYCH MISTRZOSTWACH ÂWIATA W RPA.

urniej piłkarzyków stołowych, bo o nim mowa, odbył si´ 5 maja w Bełchatowie. Został zorganizowany przez Castrol dla partnerów biznesowych – dealerów Ford, Renault i Peugeot. W sumie w rozgrywkach uczestniczyły 32 dwuosobowe dru˝yny. Ka˝dej z nich przypisano jeden kraj, z którego zespół brał udział w piłkarskich mistrzostwach Êwiata. Nad przebiegiem meczów czuwali licencjonowani s´dziowie. Jak na boiskach prawdziwego mundialu nie zabrakło emocji. Imprez´ poprowadził znany prezenter telewizyjny Bo˝ydar Iwanow.

T

Od 1 lIPCA 2010 R. CAStROl POlSKA SP. Z O.O. jESt CZęśCIą SPółKI EUROPEjSKIEj BP EUROPA SE. UjEdNOlICENIE StRUKtUR BP I CAStROl W POlSCE I CAłEj EUROPIE POZWOlI lEPIEj KOORdyNOWAć I KONtROlOWAć POlItyKę hANdlOWą, dZIAłANIA PROMOCyjNE I PROGRAMy SPONSORINGOWE. Spółka Europejska SE stanowi wspólną strukturę dla spółek działających w różnych krajach Unii Europejskiej, dając możliwości uproszczenia struktury zarządzania i ujednolicenia zasad delegowania uprawnień wewnątrz i poza spółką. Castrol należy do grupy BP od 2000 r. i, podobnie jak inne spółki BP w Polsce, stał się częścią Spółki Europejskiej. Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na działalność operacyjną każdego z biznesów BP i Castrol w Polsce. Castrol, czyli biznes olejowy BP, będzie reprezentowany w Polsce przez BP Europa SE, Oddział w Polsce, Warszawa. Biznes paliwowy oraz gazowy jest prowadzony w Polsce przez BP Europa SE, Oddział w Polsce, Kraków.

Co się ZMIENIA: • forma prawna i nazwa spółki – od 1 lipca 2010 r., z Castrol Sp. z o.o. na BP Europa SE, Oddział w Polsce, Warszawa, • NIP, REGON oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.

02 | Let’s GO! | 2/2010

Co się NIE ZMIENIA: • prawa i zobowiązania spółki oraz kontakty z kontrahentami i partnerami biznesowymi – zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej wszelkie prawa i zobowiązania umowne Castrol Sp. z o.o. zostają automatycznie przeniesione na BP Europa SE, Oddział w Polsce, Warszawa, • zobowiązania podatkowe w Polsce – BP Europa SE, Oddział w Polsce będzie podlegał polskim przepisom podatkowym i skarbowym, płacąc podatki w Polsce, • strategia, struktura organizacyjna oraz zakres decyzyjności osób w biznesie olejowym w Polsce, • struktura obsługi klienta, wsparcie techniczne, marketing, logistyka i inne funkcje – będą prowadzone przez te same osoby z biura w Warszawie, • rachunek bankowy, numery telefonów, adresy korespondencyjne i mailowe, • nasza determinacja, aby dostarczać na polski rynek najlepsze oleje i środki smarne i w pełni zaspokajać potrzeby klientów w Polsce.

Pod koniec maja oficjalnie otwarto nowy salon Yamaha Uhma Bike na ulicy Modliƒskiej 258 w Warszawie. owy salon jest jednym z najładniejszych punktów dystrybucji pojazdów marki Yamaha w Polsce. Budynek, w którym mieÊci si´ nowa siedziba firmy, prosty i surowy z zewnàtrz, zaskakuje klientów swoim wyjàtkowym wn´trzem. Dzi´ki oknom umieszczonym w dachu górny poziom, na którym wyeksponowano nowe motocykle oraz dystrybuowane przez firm´ akcesoria, jest bardzo dobrze doÊwietlony i obszerny. Przestronny poziom dolny salonu przeznaczony został na warsztat oraz magazyn. Otwarcie nowego punktu było równie˝ okazjà do zaprezentowania nowego modelu Yamahy – FZ8/Fazer8, która jest ju˝ do nabycia w salonach Yamahy w całym kraju.

N

JAK STATKI NA NIEBIE Na przełomie kwietnia i maja Krosno stało si´ stolicà podniebnych emocji. XI Mi´dzynarodowym Górskim Zawodom Balonowym partnerował Castrol i Volkswagen Gabło.

ÂWI¢TO MOTORYZACJI PRZEJA˚D˚KA PORSCHE GT CZY UDZIAŁ W TZW. DRIFT TAXI TO TYLKO NIELICZNE ATRAKCJE, KTÓRE CZEKAŁY NA FANÓW MOTORYZACJI 19 CZERWCA NA TERENIE ŁÓDZKIEJ GIEŁDY SAMOCHODOWEJ.

odczas Forch-Motorshow Łódê 2010 odbyła si´ prezentacja wszystkich dost´pnych marek samochodów osobowych, specjalistycznych pojazdów u˝ytkowych, dystrybutorów jednoÊladów, producentów ogumienia samochodowego oraz wielu innych firm zwiàzanych z bran˝à motoryzacyjnà. WÊród wystawców nie zabrakło oczywiÊcie firmy Castrol. W cz´Êci widowiskowej du˝à popularnoÊcià cieszyły si´ m.in. przejazdy Porsche GT, terenówkami czy samochodami startujàcymi na ¼ mili. Nie zapomniano

P

równie˝ o najmłodszych. Akademia Zabawy zorganizowała dla nich plac zabaw.

jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeƒ sportowych w Polsce, organizowane m.in. przez Aeroklub Podkarpacki oraz Fundacj´ „Otwartych Serc”. Do Krosna zawitało 27 załóg balonowych z Polski, Litwy, W´gier, Czech i Słowacji. Puchar Redaktora Naczelnego Magazynu Lotniczego „Skrzydlata Polska” zdobył Gintautas Mockaitis, reprezentant Litwy, na drugim i trzecim miejscu uplasowali si´ Polacy: Adam Jaskólski i Arkadiusz Iwaƒski. Na goÊci czekały loty widowiskowe nad miastem, nocne pokazy balonów oraz wyst´py m.in. Majki Je˝owskiej, Abba Imitation i Zakopower.

To

Let’s GO! | 2/2010 | 03


KROPLE

ORIENTUJ SI¢! LeÊne, górskie drogi, mapy, ksià˝ki z opisem trasy i jedno zadanie – spisanie kodów z 15 wytyczonych punktów kontrolnych przy pokonaniu jak najmniejszej liczby kilometrów. Za nami V Zlot Off-Roadowy Moto Katowice.

400

PRAC PLASTYCZNYCH ORAZ 50 LITERACKICH ZGŁOSZONO NA KONKURS

T

Rywalizacja ciàgnikami siodłowymi przeznaczona była dla... kobiet

MAMO, TATO... ...jedê bezpiecznie – pod takim tytułem odbył si´ w Siedlcach konkurs plastyczno-literacki, zorganizowany dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym dla klas I-III. Castrol był fundatorem nagród dla zwyci´zców. omysłodawcami konkursu byli: Hanna Krupa, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 15 w Siedlcach, oraz Andrzej Jastrz´bski, prezes firmy Jastrz´bski S.A., autoryzowanego dealera Opla i Chevroleta. Wyniki ogłoszono 31 maja, a uroczyste wr´czenie nagród zwyci´zcom miało miejsce 12 czerwca. Laureaci otrzymali ufundowane przez Castrol: piłki,

P

plecaki, breloczki, dyplomy, a ich opiekunowie ksià˝ki, w których opublikowano wszystkie nadesłane na konkurs prace literackie i plastyczne. Prace mo˝na oglàdaç te˝ w siedzibie firmy Jastrz´bski S.A. w Siedlcach, na ul. Targowej 20 do koƒca lipca. Pełna lista zwyci´zców znajduje si´ na stronie: www.mp15.siedlce.net

MOTO AKADEMIA 11 CZERWCA NA LOTNISKU W LESZNIE ODBYŁY SI¢ TARGI MOTORYZACYJNE POŁÑCZONE Z PIKNIKIEM DLA KLIENTÓW FIRMY RODON Z KAROLEWKA, DYSTRYBUTORA Z GRUPY GAU.

Brama w barwach Castrol EDGE wyznaczała wjazd na teren targowy toisko i cz´Êç wizualizacyjnà stoiska Castrol przygotowali Paweł Mastalerak i Jarek Nawrocki, którzy podczas targów rozmawiali z potencjalnymi klientami. Z obecnoÊcià Castrol na targach właÊciciel Rodonu wià˝e du˝e nadzieje na rozwój sprzeda˝y produktów olejowych. Organizator postarał si´ o liczne atrakcje od tradycyjnego grilla, przez liczne konkursy, równie˝ dla dzieci, po losowa-

S

04 | Let’s GO! | 2/2010

NA DAF(k´) RYZYKA I ROZRYWKI

W rajdzie wystartowały zarówno samochody przygotowane do off-roadu, jak i zupełnie cywilne wersje modeli 4x4

NA SALONACH

…mogli liczyç goÊcie rodzinnego pikniku dla klientów serwisu Warsaw Truck Center w Długoł´ce, który zorganizowano w sobotnie popołudnie 29 maja.

NOWY SALON I SERWIS VOLVO W BARANOWIE TO DRUGI AUTORYZOWANY SALON FIRMY KARLIK, ULOKOWANY TU˚ OBOK TRASY A2.

ajmłodsi uczestnicy pikniku mogli liczyç na wiele atrakcji: eurobungee, minikłady, dmuchaƒce, zaj´cia plastyczne oraz przeja˝d˝ki amfibiami po off-roadowym terenie, które cieszyły si´ najwi´kszà popularnoÊcià. Dorosłym emocji dostarczył konkurs jazdy ci´˝arówkà DAF dla kobiet. Choç poprzeczka była postawiona wysoko, panie Êwietnie sobie poradziły z manewrami i slalomem w konkursie „DAFka ryzyka”. Dla zwyci´˝czyƒ rywalizacji Castrol sfinansował nagrody, a na wszystkich uczestników pikniku czekały firmowe ulotki, foldery i materiały reklamowe. Firma Warsaw Truck Center, autoryzowany dealer samochodów ci´˝arowych marki DAF, od wielu lat poÊredniczy w sprzeda˝y produktów marki Castrol.

N

500

imprezie otwarcia 1 lipca 2010 r. goÊcili: klienci VIP Firmy Karlik, organizatora imprezy, władze i przedstawiciele miasta, Zarzàd Volvo Auto Polska Spółka z o.o., klienci sponsorów, przedstawiciele kultury i sztuki oraz dziennikarze. Gal´, prowadzonà przez Marcina Prokopa, uÊwietnił m.in. koncert Kayah oraz wyst´p duetu barmanów: Flair Factory – pokaz barmaƒski połàczony był z zabawà z goÊçmi i obsługà. Nowy salon w Baranowie zapewnia kompleksowà ofert´ nowych i u˝ywanych samochodów, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, usług blacharskich i lakierniczych

Na

Paweł Mastalerak i Jarek Nawrocki nie nagród dla najlepszych klientów. Na targach pojawił si´ równie˝ Mariusz Pudzianowski, który ch´tnie rozdawał autografy swoim fanom. Impreza przyciàgn´ła bardzo du˝o klientów firmy z całej Wielkopolski. 10 czerwca, dzieƒ przed Moto Akademià, właÊciciel Rodonu zaprosił na uroczystà kolacj´, która odbyła si´ w restauracji w rynku w Lesznie, dostawców uczestniczàcych w targach oraz wszystkich pracowników.

rasa dwudniowego rajdu, który rozpoczàł si´ 22 maja, wiodła z parkingu przy oÊrodku Cieƒków w WiÊle Malince do oÊrodka narciarskiego Soszów. Najwa˝niejsza była umiej´tnoÊç orientacji w terenie oraz prowadzenia samochodów Mitsubishi i Kia z nap´dem 4x4 w górskich warunkach. Po zakoƒczonym rajdzie na zawodników czekało wiele atrakcji: pyszne jedzenie, strzelanie z łuków, Êcianka wspinaczkowa, jazdy testowe samochodami terenowymi, a wieczorem wspólna zabawa. Zwyci´zcà trialu został Józef Bil, kierujàcy Mitsubishi Outlanderem, który zdobył głównà wygranà – rodzinny, weekendowy pobyt w hotelu Pod Jedlami w WiÊle. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale i ufundowane przez Castrol nagrody rzeczowe.

Slalom wyznaczały – jak˝eby inaczej – beczki Castrol

NAJPI¢KNIEJSZA Castrol kibicuje nie tylko piłkarzom czy zespołom rajdowym, ale równie˝... wyborom miss. Miło nam poinformowaç, ˝e Martina Janeczko, córka właÊcicieli Auto Tim Janeczko Sp. z o.o., dealera marki Fiat i Alfa Romeo w Opolu, została wybrana Miss Nastolatek Opolszczyzny 2010. Firma Auto Tim Janeczko Sp. z o.o. ju˝ od 18 lat jest partnerem handlowym Castrol. W finale 18 czerwca w Discopleksie A4 w Pietni rywalizowało 11 kandydatek w wieku 13-18 lat. Konkurs odbywał si´ pod patronatem „Rynku Âlàskiego”, inicjatora i wykonawcy wielu wa˝nych dla Opolszczyzny przedsi´wzi´ç promocyjnych oraz przedstawiciela Warszawskiego Biura „Miss Polonia”. Serdecznie gratulujemy Martinie i ˝yczymy dalszych sukcesów!

OSÓB UCZESTNICZYŁO W IMPREZIE OTWARCIA SALONU, KTÓREJ CASTROL BYŁ JEDNYM ZE SPONSORÓW

oraz szeroki pakiet usług ubezpieczeniowych. Salon liczy ok. 2100 m² i spełnia wszystkie najwy˝sze standardy centrali Volvo. Wi´cej o obiekcie i Firmie Karlik w rozmowie z jej prezesem Jackiem Knociƒskim na str. 10-11.

Martina Janeczko

Let’s GO! | 2/2010 | 05


KROPLE

RZECZYWIÂCIE SPORTOWA FABIA

KU NOWYM SUKCESOM Castrol podpisał Globalnà Umow´ o Współpracy z firmà Triumph Motorcycles, dzi´ki której b´dzie mógł w dalszym ciàgu wykorzystywaç swoje doÊwiadczenie w zakresie technologii i innowacji.

Rozpocz´ła si´ seryjna produkcja zaprezentowanej po raz pierwszy na marcowych targach w Genewie Skody Fabii w wersji RS.

Z przodu w oczy rzucajà si´ nowy kształt zderzaka i dodatkowe lampy diodowe

ODÂWIE˚ONY KINETIC DESIGN

Obydwie firmy majà nadziej´, ˝e ich nowe partnerstwo technologiczne i handlowe w dziedzinie Êrodków smarnych do motocykli dopisze nowy rozdział, godny dawnych osiàgni´ç, takich jak m.in. rekord Êwiata w pr´dkoÊci motocykla na dystansie 1 km, osiàgni´ty w 1962 r. przez Billa Johnsona.

ODNOWIONY FORD MONDEO, KTÓRY ZADEBIUTUJE PODCZAS SIERPNIOWEGO SALONU SAMOCHODOWEGO W MOSKWIE, OBOK NOWEGO OBLICZA KINETIC DESIGN OTRZYMA M.IN. NOWE SILNIKI ORAZ NOWÑ AUTOMATYCZNÑ SKRZYNI¢ BIEGÓW. ebiut Mondeo jest ostatnim etapem kompleksowego unowoczeÊniania całej rodziny du˝ych modeli Forda, do których obok Mondeo nale˝à tak˝e Galaxy i S-MAX. Delikatnie zmieniona linia nadwozia, nowy zarys pokrywy baga˝nika, jeszcze bardziej zaznaczony wlot powietrza z przodu, a tak˝e Êwiatła wykorzystujàce diody LED idà w parze z nowym wzornictwem wn´trza, które podkreÊla wy-

D

S

portowa odmiana popularnej na rynku najmniejszej Skody nap´dzana jest benzynowym silnikiem 1.4 TSI, który dzi´ki połàczeniu kompresora i turbo-

spr´˝arki oferuje podwójne doładowanie i oddaje kierowcy 180 KM mocy i 250 Nm momentu obrotowego. Wyposa˝ona seryjnie w 17-calowe koła, sportowe zawieszenie i automatycznà 7-biegowà skrzyni´ DSG

do setki rozp´dza si´ w 7,3 sekundy i rozwija pr´dkoÊç maksymalnà 225 km/h. Co ciekawe, Fabia RS obok wersji hatchback dost´pna jest tak˝e jako kombi.

560

PRESTI˚OWO I PRZESTRONNIE Nowe BMW 5 Touring to idealny samochód dla tych, którzy z jednej strony oczekujà radoÊci z jazdy i elegancji, a z drugiej prowadzà aktywny tryb ˝ycia i nie chcà rezygnowaç z weekendowych wyjazdów z rodzinà. Czwartà generacjà „piàtki” kombi bez wstydu pojedziemy na spotkanie biznesowe, bez problemu poka˝emy si´ na polu golfowym, jak równie˝ w weekend z rowerami i dwójkà dzieci wybierzemy si´ za miasto. Najwi´kszy rozstaw osi w segmencie, jak i unikalne rozwiàzania sprawiajà, ˝e BMW 5 kombi to naprawd´ pojemny samochód. PojemnoÊç baga˝nika wynosi 560 litrów, którà w zale˝noÊci od potrzeb mo˝na zwi´kszyç a˝ do 1670. Pod maski trafià na poczàtek cztery silniki – dwa szeÊciocylindrowe benzynowe oraz jeden szeÊcio- i jeden czterocylindrowy diesel.

06 | Let’s GO! | 2/2010

sokà jakoÊç Forda Mondeo. Zmiany zaszły tak˝e pod maskà. Odmłodzone Mondeo dost´pne b´dzie po raz pierwszy z 240-konnà odmianà 2-litrowego silnika benzynowego EcoBoost, a tak˝e unowoczeÊnionà jednostkà wysokopr´˝nà 2.2 Duratorq TDCi, której moc wynosi obecnie 200 KM. WÊród nowoÊci znajduje si´ tak˝e automatyczna skrzynia biegów Ford PowerShift, współpracujàca z podwójnym sprz´głem mokrym. Odnowiony Ford trafi do salonów na jesieni.

WYSOKO ZAWIESZONA POPRZECZKA Zaprezentowany w kwietniu na targach w Lipsku nowy VW Touran ma za zadanie powtórzyç sukces poprzednika. Poprzednika, który został sprzedany w 1,13 miliona egzemplarzy.

LITRÓW OBJ¢TOÂCI POSIADA BAGA˚NIK NOWEGO BMW SERII 5

Nowe BMW serii 5 Touring posiada najwi´kszy rozstaw osi w segmencie

To

trudne zadanie? Za sprawà Êwie˝ego, choç jak na Volkswagena przystało stonowanego, nawiàzujàcego do Polo, Golfa czy nowego Sharana designu, pojemnego wn´trza, a tak˝e bogatej oferty jednostek nap´dowych, nowy Touran ma w zasadzie wszystko, by je spełniç. Nowy minivan z Wolfsburga nap´dzany b´dzie gamà nowoczesnych silników, które łàczà wysokie osiàgi z niskim zu˝yciem paliwa. Podstawowym silnikiem benzynowym b´dzie 105-konny 1.2 TSI. WÊród diesli bazowà jednostkà b´dzie 1.6 TDI o mocy 90 KM. Mocniejsze wersje silnikowe w standardzie dost´pne b´dà z automatycznà skrzynià DSG.

Let’s GO! | 2/2010 | 07


KROPLE Marysia Nikliƒska

MOTONOC

KU RZ ,B ŁO TO i

W ostatni weekend czerwca Augustów stał si´ stolicà wielbicieli jednoÊladów, a wszystko za sprawà II edycji Augustowskich Motonocy.

GW IAZ DY. ..

Marek Siudym i Dorota Staliƒska

mpreza to inicjatywa Wolnej Grupy Motocyklowej Augustowsko-Suwalskiej, która chce, by motocykliÊci kojarzyli si´ ludziom z wielbicielami motoryzacji, a nie szaleƒcami na dwóch kołach. W jej organizacji brali równie˝ udział Jerzy Sosnowski oraz Jakub Sosnowski z firmy Diversa, partnera handlowego Castrol z Białegostoku.

I

Marysia Nikliƒska i Katarzyna Burzyƒska

DU˚Y KALIBER Andrzej Młynarczyk i Marcin Mroczek

26 czerwca na stacji paliw BP w Deszcznie zorganizowano 8. Mi´dzynarodowy Zlot Kierowców Aut Ci´˝arowych.

Karol Strasburger i Rafał Cieszyƒski

Foto: ANDRZEJ CIEPLIK / I LIKE PHOTO GROUP

VOLVO VIP CROSS 2010 Pod koniec kwietnia niepozorna miejscowoÊç Kuklówka w gminie Radziejowice nagle znalazła si´ w centrum zainteresowania mediów. Wszystko za sprawà gwiazd startujàcych w 3. edycji Volvo VIP Cross. 08 | Let’s GO! | 2/2010

potrzeby rajdu zaadaptowano teren po dawnej ˝wirowni, który składał si´ ze stromych zjazdów, rowów błotnych, kolein i karkołomnych zakr´tów. Najlepiej z terenowymi wyzwaniami poradził sobie duet Dorota Staliƒska wraz z pilotem – Aleksandrà Szwed. Swoich sił za kierownicami terenowych samochodów Volvo XC60, XC70 oraz XC90 próbo-

Na

Aleksandra Szwed

wali równie˝ inni znani polscy aktorzy i aktorki, m.in.: Andrzej Młynarczyk, Marek Włodarczyk, Dorota Kamiƒska, Marek Fràckowiak, Aleksandra Kisio, Karol Strasburger, Marek Siudym, Rafał i Marcin Mroczek, Marysia Nikliƒska oraz Włodzimierz Grzywna. Wszyscy dowiedli, i˝ wieloletnia walka na ulicach wielkomiejskiej d˝ungli nie zabiła w nich pierwotnego, off-roadowego instynktu…

lot rozpoczàł konwój, na czele którego zgodnie z tradycjà jechał wójt gminy Deszczno. Po powrocie z Gorzowa goÊcie mogli przyjrzeç si´ z bliska tuningowanym ci´˝arówkom, a osoby posiadajàce prawo jazdy kategorii C wziàç udział w konkursach sprawnoÊciowych. Wszyscy kierowcy, uczestnicy zlotu, mieli mo˝liwoÊç wygrania zagranicznej wycieczki. Obok Castrol sponsorem wydarzenia był partner firmy – Trans-Poz, autoryzowany przedstawiciel MAN, Iveco i Fiat Professional. Oprócz pi´knych maszyn na scenie wystàpiła formacja taneczna Słoƒce z Barlinka i zespół K.A.S.A.

Z

Let’s GO! | 2/2010 | 09


STRATEGIA

RODZINNY PROFESJONALIZM

2100

METRÓW KWADRATOWYCH POWIERZCHNI MA NOWY OBIEKT VOLVO NALE˚ÑCY DO FIRMY KARLIK, DEALERA VOLVO Z POZNANIA

Prywatnie pasjonat amatorskich wyÊcigów motocyklowych, fan muzyki rockowej z lat 80. i zespołu The Alan Parsons Project. W Firmie Karlik od 1994 r. Poczàtkowo handlowiec w dziale sprzeda˝y. Nast´pnie kierownik działu cz´Êci zamiennych i logistyki, kierownik działu blacharsko-lakierniczego, dyrektor techniczny oraz wiceprezes firmy. Od czerwca br. na stanowisku prezesa. O historii Firmy Karlik, marce Volvo i współpracy z Castrol rozmawiamy z Jackiem Knociƒskim.

irma Karlik w bran˝y motoryzacyjnej istnieje na rynku od ponad 20 lat… RzeczywiÊcie, wszystko zacz´ło si´ w 1988 r. Mój teÊç rozpoczàł wtedy działalnoÊç w bran˝y motoryzacyjnej, a pi´ç lat póêniej Firma Karlik otrzymała pierwszà autoryzacj´ – stała si´ dealerem Hondy w Poznaniu i województwie wielkopolskim.

F

Kiedy natomiast w ofercie firmy pojawiła si´ marka Volvo? Starania o mark´ Volvo rozpocz´liÊmy w 2000 r. Zakoƒczyły si´ one sukcesem w 2002 roku i od tego czasu jesteÊmy autoryzowanym dealerem marki Volvo w Poznaniu. Dwa lata póêniej oddaliÊmy do u˝ytku pierwszy salon tej marki na Malcie. Salon, który mo˝e poszczyciç si´ nominacjà w konkursie architektonicznym imienia Jana Baptysty Quadro na najładniejszy obiekt w Poznaniu. W tym roku oddaliÊmy nasz drugi obiekt w Baranowie, przy trasie A-2, spełniajàcy najwy˝sze standardy producenta marki Volvo, o powierzchni 2100 m² z ekspozycjà 12 samochodów, serwisem technicznym i blacharskim. Chcemy mieszkaƒcom zachodniej cz´Êci Poznania przybli˝yç mark´ Volvo i zapewniç łatwy dost´p do najwy˝szej jakoÊci usług.

GDZIE SZUKAå? Salony Volvo Firmy Karlik Poznaƒ Malta ul. Kaliska 26 61-131 Poznaƒ T. (61) 873 79 13 E: salon@karlik.dealervolvo.pl

Poznaƒ Baranowo ul. Poznaƒska 30 62-081 Przeêmierowo T. (61) 895 81 50 E. salon.baranowo@karlik.dealervolvo.pl

10 | Let’s GO! | 2/2010

Jednak Firma Karlik to nie tylko presti˝owe, nowoczesne salony... Misja Firmy Karlik bazuje na najwi´kszej wartoÊci, jakà jest klient i jego potrzeby. Nowoczesny system zarzàdzania, wykwalifikowany personel, rodzinna atmosfera pozwalajà nam utrzymaç obsług´ klienta na bardzo wysokim poziomie, a tym samym poszerzaç grono tych najbardziej lojalnych. Siłà naszej firmy jest umiej´tnoÊç obserwacji otoczenia, przewidywania i przystosowania do zmieniajàcych si´ warunków działania. Naszym celem jest wyprzedzanie konkurencji. Czy takie podejÊcie procentuje? Zdecydowanie. Firma Karlik postrzegana jest dzisiaj jako powa˝ny konkurent, solidny partner handlowy i bardzo dobry pracodawca. Potwierdzajà to liczne nagrody i wyró˝nienia, jakie otrzymaliÊmy, np. Dealer

Roku Volvo, Przedsi´biorstwo Fair Play, Gazele Biznesu czy Lider Przedsi´biorczoÊci. To tylko niektóre. Co jeszcze Firma Karlik oferuje swoim klientom? Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e kupno samochodu to wa˝ny moment, dlatego staramy si´ byç przede wszystkim partnerem w tym procesie. Klienci to doceniajà i wracajà do naszego serwisu, mamy szcz´Êcie mieç naprawd´ lojalnych klientów. Dla nich właÊnie przygotowaliÊmy dodatkowà usług´ „door to door” – odbiór samochodu z wyznaczonego miejsca. Klienci tak˝e bardzo cenià sobie mo˝liwoÊç zostawienia samochodu poza godzinami pracy serwisu w specjalnie wyznaczonym i chronionym miejscu. Oferujemy naszym klientom oprócz sprzeda˝y samochodów nowych i zaplecza technicznego, sprzeda˝ samochodów u˝ywanych, pomoc drogowà 24 h. Nasi doradcy Karlik Finance oferujà wszystkie formy finansowania i korzystne pakiety ubezpieczeniowe. Posiadamy równie˝ kilkanaÊcie samochodów zast´pczych, które sà udost´pniane naszym klientom. Jak długo współpracujà Paƒstwo z Castrol? Firma Castrol jest naszym partnerem biznesowym od 2005 r. Dlaczego postawili Paƒstwo na współprac´ właÊnie z tà markà olejowà? Castrol to Êwiatowa marka, rozpoznawalna na Êwiecie chocia˝by poprzez sponsoring rozgrywek piłkarskich czy sportów motorowych, współpracujàca z wieloma znanymi czołowymi producentami samochodów na Êwiecie, polecana opiniami takich znanych osób, jak Leszek Kuzaj. Gwarancja ˝ywotnoÊci olejów nawet w ekstremalnych warunkach to najlepsza wizytówka produktów Castrol. Jaka jest ÊwiadomoÊç tej marki wÊród klientów? Bardzo du˝a. Nasi doradcy serwisowi nie muszà przekonywaç klientów o jakoÊci produktów Castrol. Wymagajà jakoÊci i darzà nas zaufaniem, a my dzi´ki współpracy z Castrol jesteÊmy w stanie spełniç ich oczekiwania. Dla nas to pewne zyski i gwarancja, ˝e oferujemy klientom to, co najlepsze. Castrol pomaga zadbaç o produkt marki Volvo. To udany duet.

„Nasi klienci wymagajà jakoÊci i darzà nas zaufaniem, a my dzi´ki współpracy z Castrol jesteÊmy w stanie spełniç ich oczekiwania”, Jacek Knociƒski, prezes Firmy Karlik

Let’s GO! | 2/2010 | 11


PRODUKTY

BEZPIECZNIEJ NI˚ KIEDYKOLWIEK

5

LAT TRWAŁY TESTY NOWEGO SYSTEMU VOLVO CHRONIÑCEGO PIESZYCH

Nowe Volvo S60 zostało wyposa˝one w szereg nowoczesnych rozwiàzaƒ technologicznych, zwi´kszajàcych bezpieczeƒstwo. WÊród nich znalazł si´ najnowszy system wykrywania pieszego z pełnym automatycznym hamowaniem – Pedestrian Detection. To pierwszy samochód na Êwiecie, który w takim stopniu chroni pieszych.

wyniku coraz bardziej intensywnego ruchu drogowego codziennie dochodzi do wypadków z udziałem pieszych. W Europie ponad 14 proc. ofiar Êmiertelnych wszystkich wypadków to właÊnie piesi.

W

CHRONIå BEZBRONNYCH „Firma Volvo zawsze była liderem w dziedzinie ochrony osób podró˝ujàcych samochodem. W ostatnich latach udało nam si´ wprowadziç przełomowe rozwiàzania techniczne, dzi´ki którym kierowcy sà w stanie znacznie ograniczyç skutki zderzenia z innymi pojazdami. Obecnie poszliÊmy krok naprzód. OpracowaliÊmy system, który zadba o najbardziej bezbronnych u˝ytkowników dróg – pieszych. JesteÊmy pierwszà markà motoryzacyjnà na Êwiecie, która oferuje takie rozwiàzania”, mówi Thomas Broberg, starszy doradca ds. bezpieczeƒstwa w Volvo Car Corporation.

PIESI WYCHWYCENI Pedestrian Detection, czyli system wykrywania pieszego z automatycznym hamowaniem, obejmuje radar (umieszczony w kracie wlotu powietrza), kamer´ umieszczonà i zintegrowanà z wewn´trznym lusterkiem wstecznym oraz specjalny komputer sterujàcy (centralnà jednostk´ sterujàcà układem). Zadaniem radaru jest wykrywanie i pomiar odległoÊci zbli˝ajàcego si´ obiektu. Z kolei kamera okreÊla rodzaj obiektu, a komputer wylicza mo˝liwoÊç zaistnienia kolizji i odpowiednio reaguje. System w pierwszej kolejnoÊci ostrzega kierowc´ sygnałem dêwi´kowym i pulsujàcym Êwiatłem odbitym od górnej

cz´Êci przedniej szyby. JeÊli kierowca nie zareaguje na te ostrze˝enia, a według oceny systemu zderzenie b´dzie nieuniknione, włàczone zostanà z pełnà mocà hamulce samochodu.

OKO NA DZIECI Pedestrian Detection pozwala uniknàç zderzenia z pieszym przy pr´dkoÊci do 35 km/h. Przy wy˝szych pr´dkoÊciach system wcià˝ pracuje, przy czym koncentruje si´ na mo˝liwie jak najwi´kszym zmniejszeniu pr´dkoÊci samochodu przed zderzeniem. Pr´dkoÊç samochodu mo˝e zostaç zredukowana nawet o 35 km/h. System wykrywa osoby o wzroÊcie powy˝ej 80 cm, czyli uwzgl´dnia tak˝e obecnoÊç na drodze dzieci. „StaraliÊmy si´, aby Pedestrian Detection potrafiło wykryç tak˝e dzieci. Wiele z potràconych pieszych to właÊnie dzieci, które przez nieuwag´ wchodzà na jezdni´”, dodaje Broberg.

5 LAT I PÓŁ MILIONA KILOMETRÓW Nad technologià Pedestrian Detection Volvo Car Corporation pracowało przez 5 lat. Na całym Êwiecie wykorzystano ró˝ne samochody testowe, które uwzgl´dniały wszystkie mo˝liwe warianty zachowaƒ w ruchu drogowym, warunki jezdne i klimatyczne. W sumie auta testowe Volvo pokonały ponad pół miliona kilometrów i „przeszkoliły” system w rozpoznawaniu wzorców poruszania si´ pieszych oraz ich wyglàdu w ró˝nych krajach i kulturach całego Êwiata…

System wykrywa osoby o wzroÊcie powy˝ej 80 cm, czyli uwzgl´dnia tak˝e obecnoÊç na drodze dzieci

12 | Let’s GO! | 2/2010

Pedestrian Detection pozwala uniknàç zderzenia z pieszym przy pr´dkoÊci do 35 km/h

CASTROL DLA VOLVO Wspólne opracowywanie produktów oznacza, ˝e działajàc we współpracy partnerskiej z Volvo, przygotowujemy oleje zaprojektowane specjalnie do wyzwalania pełni potencjału silników skandynawskiej marki. Oferowany dziÊ szwedzkiej firmie produkt przeszedł kolejne zmiany w formulacji. Jak zawsze Volvo skupia si´ na elementach zwiàzanych z ekologià. Stàd silny wpływ na niskà emisj´ spalin, rozwijanie technologii oszcz´dnoÊci paliwa, szczególnie w turbodoładowanych jednostkach o du˝ej mocy, oraz ogólnie

poj´ta czystoÊç silników. Bez wàtpienia czystsze silniki pracujà lepiej, bardziej gładko, bez dodatkowych wewn´trznych oporów. Dzi´ki temu ograniczone jest zu˝ycie silnika, a tak˝e zmniejszone spalanie paliwa. Oprócz standardowych testów i badaƒ przeprowadziliÊmy zatem tak˝e wymagajàce testy na krótkich dystansach w rzeczywistych warunkach drogowych. Trzy ró˝ne modele Volvo prawie przez trzy lata były eksploatowane w warunkach miejskich bez wymiany i stosowania dolewek oleju przy u˝yciu nowej formulacji SLX Professional Longtec for Volvo

cars 0W-30. Trzy razy dziennie, pi´ç dni w tygodniu, pi´çdziesiàt dwa tygodnie w roku przez kolejne trzy lata praktycznego, rzeczywistego testu w trudnych warunkach jazdy w cyklu miejskim i mieszanym. To wa˝ne, aby wyobraziç sobie warunki testu – prowadzonego z małà pr´dkoÊcià, na niskich obrotach, bez u˝ycia piàtego i szóstego biegu – trzy razy po dziesi´ç minut ka˝dego dnia. Rezultatem jest niespotykana wr´cz czystoÊç! Efektem zmian w formulacji jest równie˝ wyjàtkowa FE (oszcz´dnoÊç paliwa) si´gajàca 4 proc., poprawiona w stosunku do poprzedniej formulacji osiàgajàcej 2,8 proc.

Let’s GO! | 2/2010 | 13


GOOL

SZKOŁA AUTO

35°C

UPALNA JAZDA Czas wakacyjnych wyjazdów w pełni. O czym nale˝y pami´taç, wybierajàc si´ na wymarzony urlop samochodem, i jak zadbaç o komfort podró˝y – radzà eksperci Szkoły Auto. rzygotowania rozpocznij od przeglàdu stanu technicznego samochodu. Oprócz kontroli zawieszenia, klocków hamulcowych czy Êwiateł, koniecznie sprawdê poziom oleju w silniku. Warto równie˝ zabraç ze sobà opakowanie oleju na dolewk´, nie zajmie nam w baga˝niku wiele miejsca, a mo˝e byç bardzo pomocny – pami´tajmy: samochody „niebioràce” oleju praktycznie si´ nie zdarzajà…

P

PIÑTE KOŁO U WOZU? Równie istotny jest stan ogumienia. Uzupełniajàc ciÊnienie w kołach, pami´tajmy, ˝e w lecie, w wysokich temperaturach, powinno byç ono nieco ni˝sze ni˝ zimà. Nie zapominajmy tak˝e o kole zapasowym, które powinno byç tak samo przygotowane jak cztery pozostałe. Sprawdzenia samochodu mo˝emy naturalnie dokonaç sami lub powierzyç to zadanie serwisowi. Wiele stacji diagnostycznych czy autoryzowanych serwisów w okresie letnim oferuje ceny promocyjne przeglàdów i napraw.

14 | Let’s GO! | 2/2010

JAZDA W TAKIEJ TEMPERATURZE W AUCIE MO˚E WPŁYWAå NA KIEROWC¢ PODOBNIE JAK ALKOHOL

EKSPERT RADZI

RUSZA WÓZ, B¢DZIE WIÓZŁ... Dzieƒ przed wyjazdem zaplanujmy tras´, sprawdzajàc, czy nie ma utrudnieƒ na drodze, remontów itp., oraz spakujmy baga˝e. Starajmy si´ zmieÊciç wszystko w baga˝niku, kładàc najci´˝sze rzeczy na Êrodku. W kabinie pasa˝erskiej niech pozostanà tylko niezb´dne rzeczy: dokumenty, mapy, picie czy jedzenie. Przed podró˝à zadbajmy o kilkugodzinny sen i wysokokaloryczny posiłek w mniejszych iloÊciach: ser, jajka, pàczek – takie jedzenie zwi´ksza aktywnoÊç i wytrzymałoÊç w czasie jazdy. Wskazana jest poranna fili˝anka kawy.

PATENTY NA UPAŁY W czasie podró˝y pami´tajmy o spo˝ywaniu du˝ej iloÊci płynów, najlepiej wody. Nieoceniona w walce z upałem i długà drogà jest równie˝ klimatyzacja. Badania dowiodły, ˝e auto wyposa˝one w klimatyzacj´ znacznie ogranicza zm´czenie kierowcy i chroni przed odwodnieniem organizmu. Pami´tajmy, aby nie ustawiaç jej na minimalnym poziomie temperatury, bowiem w momencie wysiadania z samochodu w upalne dni mo˝e dojÊç do szoku termicznego.

„Podró˝ujàc samochodem bez klimatyzacji, nale˝y cz´sto otwieraç szyby i wietrzyç przestrzeƒ wewnàtrz auta. Udowodniono bowiem, ˝e po sp´dzeniu w aucie ok. 3 godzin bez klimatyzacji w temperaturze około 35ºC kierowca mo˝e zachowywaç si´ podobnie jak osoba, która ma we krwi... 0,5 promila alkoholu”. Piotr Kwapiszewski Instruktor Szkoły Auto

VIVA ESPANA!

HISZPANIE PO RAZ PIERWSZY W HISTORII WYWALCZYLI NA MUNDIALU TYTUŁ MISTRZÓW ÂWIATA. RÓWNOLEGLE Z ROZGRYWKAMI W RPA TOCZYŁA SI¢ RYWALIZACJA PARTNERÓW HANDLOWYCH CASTROL W RAMACH TURNIEJU PIŁKARSKIEGO CASTROL 5s.


GOOL

Tegoroczne mistrzostwa Êwiata rozegrane w Republice Południowej Afryki były z pewnoÊcià wyjàtkowe...

MUNDIAL INNY NI˚ WSZYSTKIE I

to nie tylko ze wzgl´du na fakt, i˝ po raz pierwszy w historii mundial rozegrany został na kontynencie afrykaƒskim. Po raz pierwszy zdarzyło si´ tak˝e, ˝e do fazy pucharowej nie awansowali mistrzowie i wicemistrzowie Êwiata. Włosi i Francuzi zaj´li ostatnie miejsca w swoich grupach i zakoƒczyli swoje wyst´py w RPA po trzech meczach. Reprezentacja Azurri została wyprzedzona przez Paragwaj, Słowacj´ i Nowà Zelandi´, zaÊ „Trójkolorowi”, wokół których było głoÊniej z powodu otaczajàcych ich skandali ni˝ samej gry, zostali pozostawieni w tyle przez Urugwaj, Meksyk i RPA.

NIE KONIEC NIESPODZIANEK Szybki powrót Francuzów i Włochów do domów to nie jedyne niespodzianki tych mistrzostw. Z pewnoÊcià zaliczyç mo˝na do nich awans do 1/8 finału takich reprezentacji, jak Korea Południowa czy Słowacja, ale i odpadni´cie w çwierçfinałach uznawanych za faworytów reprezentacji z południowej Ameryki – Argentyny i Brazylii. Zaskoczeniem jest tak˝e dobra dyspozycja Urugwaju, którego nawet dwie pora˝ki 2:3 – w półfinale z Holandià oraz meczu o 3. miejsce z Niemcami – nie zagroziły temu, by wracali do swego kraju z poczuciem dobrze wykonanego zadania. W Montevideo witało ich 150 tysi´cy kibiców, a Diego Forlán został wybrany najlepszym piłkarzem mistrzostw.

BRAMKOSTRZELNI NIEMCY Po fazie grupowej i wysokich zwyci´stwach w 1/8 (4:1 z Anglià) i 1/4 finału (4:0 z Argentynà) wielu za faworytów rozgrywek w RPA uznawało naszych zachodnich sàsiadów z dwójkà pochodzàcych z Polski napastników. Duet Klose-Podolski zdobył na południowoafrykaƒskich boiskach w sumie szeÊç goli. Z walki o Puchar Âwiata wyłàczył ich Hiszpan Carles Puyol, który strzałem głowà pokonał Manuela Neuera, skreÊlajàc szanse Niemców na czwarty w historii tytuł.

FINAŁ POD LITERÑ H Po półfinałach wiadomo było, ˝e mistrzem Êwiata zostanie dru˝yna z Europy i na liter´ H. 11 lipca, podczas finału w Johannesburgu, naprzeciw siebie stan´ły jedenastki dwóch grajàcych zupełnie odmienny futbol zespołów. Obie ekipy wypracowały szans´ na swój pierwszy w historii tytuł. Dla Hiszpanów był to ponadto pierwszy wyst´p w finale. Holendrzy do tej pory grali w nim dwukrotnie – w 1974 i 1978 roku, za ka˝dym razem uznajàc wy˝szoÊç rywala.

Foto: ADIDAS

TYTUŁ DLA MISTRZÓW EUROPY

16-17

Przez miesiàc piłka Jabulani, stworzona przez firm´ Adidas, towarzyszyła piłkarzom podczas ka˝dego meczu. Na finał przygotowano jej specjalnà, złotà edycj´

Nie inaczej było w tym roku. Po – zdaniem wielu – brutalnym i êle s´dziowanym przez znanego Polakom Howarda Webba meczu oraz strzelonym w dogrywce przez Andrésa Iniest´ golu Puchar Âwiata trafił w r´ce aktualnych Mistrzów Europy – Hiszpanów. Co ciekawe, Hiszpanie strzelili podczas mundialu zaledwie osiem goli – najmniej w historii wÊród zdobywców tytułu.


GOOL

WALECZNE SZÓSTKI Chocia˝ w nazwie pozostały piàtki, w tegorocznej edycji Turnieju Piłkarskiego Castrol 5s rywalizowały szeÊcioosobowe zespoły, a mecze rozgrywane były nie w hali, lecz na otwartych boiskach ze sztucznà trawà. Najlepsza spoÊród wszystkich partnerów handlowych Castrol, którzy stan´li do rywalizacji, okazała si´ ekipa Anro-Trade Chwaszczyno.

drugiej odsłonie rozgrywek piłkarskich Castrol wzi´ło udział w sumie 58 dru˝yn z całej Polski. Walczyły one o głównà nagrod´ turnieju, jakà jest jesienny trzydniowy wyjazd do Londynu na mecz angielskiej Premier League oraz mo˝liwoÊç zwiedzenia laboratorium Castrol w Pangbourne dla całego oÊmioosobowego zespołu (6 zawodników + 2 graczy rezerwowych).

W

TRZY MIASTA, CZTERY ELIMINACJE Podwójna eliminacja, która pod koniec maja odbyła si´ na boisku Warszawianki, rozpocz´ła tegoroczne zmagania w ramach Castrol 5s. Pozostałe dwie lokalne rozgrywki odbyły si´ w czerwcu w bazie piłkarskiej Groclin w Grodzisku Wielkopolskim oraz na obiekcie Lechii w Gdaƒsku. W 126 meczach, w których padło 486 bramek, wyłoniono osiem najlepszych zespołów. Finał, zataczajàc koło turnieju, zawitał 11 lipca ponownie na Warszawiank´.

WIELKI FINAŁ Z NIESPODZIANKAMI Faza grupowa turnieju finałowego wyłoniła cztery dru˝yny, które w fazie pucharowej walczyły o zwyci´stwo. Najlepsi okazali si´ triumfatorzy gdaƒskiej eliminacji Castrol 5s – Anro-Trade Chwaszczyno, pokonujàc 2:0 zespół Inter Parts Stawiguda. Po zakoƒczeniu rozgrywek turniejowych odbył si´ jeszcze jeden mecz, w którym dru˝yna Castrol zło˝ona z najlepszych piłkarzy turnieju zmierzyła si´ z Polskà Kadrà Gwiazd. Prowadzony przez Jerzego Engela zespół, składajàcy si´ z takich graczy, jak m.in.: Tomasz Hajto, Piotr Âwierczewski czy Cezary Kucharski oraz wyst´pujàcy goÊcinnie ambasador Castrol 5s Mirosław Szymkowiak, pokonał uczestników finału – ujmijmy to dyplomatycznie – sporà liczbà bramek. Có˝, miała to byç tylko zabawa, ale za-

18-19

wodowcy chyba odrobin´ za bardzo przej´li si´ swojà rolà…

NIE TYLKO DLA PANÓW W czasie gdy panowie zmagali si´ na boisku z rywalami i upałem, towarzyszàce zawodnikom panie miały mo˝liwoÊç wzi´cia udziału w spotkaniu ze znanym stylistà fryzur Robertem Kupiszem. Przy truskawkach i orzeêwiajàcych napojach mogły podpatrzyç sztuczki, które stosuje znana wiza˝ystka Julia Jaskółka, a tak˝e porozmawiaç z Agnieszkà Martynà na temat najnowszych trendów w modzie. Przeprowadzone przez profesjonalistów metamorfozy powodowały zaÊ, ˝e schodzàcym z boiska partnerom jeszcze trudniej było złapaç oddech…

NIEPRZYPADKOWA DATA Data finału Turnieju Castrol 5s w dniu zakoƒczenia tegorocznego mundialu nie została wybrana przypadkiem. Wieczorem odbyła si´ uroczysta gala prowadzona przez Przemysława Babiarza, której jednym z elementów było wspólne oglàdanie meczu Hiszpania-Holandia. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem finału mistrzostw Êwiata udekorowano najlepsze zespoły Castrol 5s. Nagrody wr´czali m.in. goÊcie specjalni, wÊród nich ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce Willem van der Westhuizen. Po zakoƒczeniu meczu afrykaƒskimi rytmami dopełnił goràcà atmosfer´ finałowej nocy zespół Motema Africa. Wszystkim zwyci´zcom serdecznie gratulujemy i ju˝ teraz zach´camy do treningów przed kolejnà edycjà Castrol 5s!

WYNIKI WIELKIEGO FINAŁU CASTROL 5S Półfinały: Inter Parts Stawiguda – Dakol D´bica 4:1 Anro-Trade Chwaszczyno – Inter Cars Wieliczka 3:1 Mecz o 3. miejsce: Dakol D´bica – Inter Cars Wieliczka 2:1 Finał: Anro-Trade Chwaszczyno – Inter Parts Stawiguda 2:0

DZIENNIKARSKIE ZMAGANIA O wyjazd do Londynu i do laboratorium Castrol rywalizowano nie tylko na boiskach. W turnieju piłkarzyków stołowych walczyli dziennikarze. Wygrała go dru˝yna Piotra Chołdrycha z redakcji Orange Sport. Drugie miejsce zaj´li Marek Zieliƒski i Tomasz Łaski z „Super Expressu”, na trzecim uplasowali si´ Marek Sabiniak i Piotr Kochaƒski z Polskiej Agencji Fotografów Forum.


GOOL Sven-Göran Eriksson i... piłkarz idealny

JEDENASTKA MARZE¡

NASZ AMBASADOR „Jestem bardzo dumny, ˝e moje nogi zostały docenione i mogłem wziàç udział w tworzeniu Castrol EDGE Ultimate Performing Player. Wszyscy zdajà sobie spraw´, jak wa˝ne dla piłkarza sà nogi. To one decydujà o twojej szybkoÊci, sprawnoÊci i sile. Chciałbym kiedyÊ zagraç przeciwko takiemu zawodnikowi”.

Dzi´ki Castrol Index przygotowano zestawienie najlepszych zawodników wyst´pujàcych w finałach mistrzostw Êwiata od 1966 do 2006 roku. Na tej podstawie analitycy Castrol stworzyli 11 najlepszych piłkarzy mundiali. WÊród nich znalazł si´ Grzegorz Lato.

Cristiano Ronaldo

eoretyczny model został przygotowany przez ekspertów Castrol na podstawie analiz ka˝dego podania, odbioru piłki i ruchu ponad 2000 zawodników w pi´ciu najlepszych europejskich ligach. Castrol przeniósł swoje eksperckie podejÊcie, jakie stosuje przy tworzeniu produktów olejowych, w Êwiat piłki no˝nej. Wzrost Petera Croucha pozwolił mu na wygranie w tym sezonie a˝ 241 powietrznych pojedynków. Zestawienie razem wszystkich skoków, jakie Crouch wykonał na boiskach piłkarskich w tym sezonie, pozwoliłoby mu na przeskoczenie 27 pi´trowych autobusów ustawionych jeden na drugim. Lionel Messi podczas jednego meczu wykonuje Êrednio od 1000 do 1500 zwrotów i skr´tów. Jego zdolnoÊç do zdobywania bramek jest powszechnie znana – w ciàgu ostatnich dwóch sezonów tylko za pomocà lewej stopy zdobył 28 bramek – najwi´cej spoÊród lewono˝nych graczy La Liga.

T

3000

GODZIN ZAJ¢ŁA ANALIZA PRAWIE MILIONA ZAGRA¡ PIŁKARZY

SPOD DŁUTA RZEèBIARZY najlepsi okazali si´ Andreas Brehme z RFN, Marcio Santos oraz dwóch francuskich mistrzów Êwiata z 1998 roku: Marcel Desailly i Lillian Thuram.

PELÉ, EUSÉBIO, ZIDANE?

tworzony we współpracy z ambasadorem Castrol, Ars¯nem Wengerem, system był po raz pierwszy u˝yty w czasie UEFA Euro 2008. Castrol Index analizuje ka˝de podanie, drybling czy odbiór piłki i na tej podstawie ocenia przydatnoÊç ka˝dego piłkarza dla jego dru˝yny. Dzi´ki temu kibice dostajà do ràk narz´dzie, które obiektywnie ocenia uczestników mundialu i tworzy wiarygodny ranking.

S

540 PRZEANALIZOWANYCH MECZÓW Przez ostatnie pół roku zespół 80 analityków zwiàzanych z Castrol przeanalizował 540 meczów. W ciàgu 3000 godzin zanalizowano prawie milion zagraƒ piłkarzy z całego Êwiata i oceniono ich efektywnoÊç. Na tej podstawie zidentyfikowano najlepszych zawodników minionych 40 lat i stworzono Jedenastk´ Legend

20-21

według Castrol Index. Wyniki mogà si´ okazaç dla niektórych zaskakujàce.

SNAJPERZY NA CZELE Zestawienie otwierajà wyjàtkowo skuteczni snajperzy: Gerd Müller reprezentujàcy RFN (1970), który strzelił a˝ 13 goli w finałach mistrzostw Êwiata, oraz król strzelców wszystkich finałów, Brazylijczyk Ronaldo. Kwartet pomocników składa si´ z takich gwiazd, jak Franz Beckenbauer, polska legenda Grzegorz Lato, holenderski mistrz Johan Cruyff i Diego Maradona, który zdobył lub asystował przy zdobyciu 71 proc. wszystkich goli strzelonych przez Argentyn´ na mundialu w 1986 roku i oddał ponad połow´ strzałów zapisanych na koncie jego zespołu w trakcie turnieju. Miejsce w bramce przyznano Brazylijczykowi Émersonowi Leão, który w 1978 roku wpuÊcił jedynie trzy gole i obronił 90 proc. strzałów przeciwników. W linii obrony

Z pewnoÊcià zaskakujàcy mo˝e byç brak takich piłkarskich ikon, jak Pelé, Moore, Eusébio czy Zidane. Ich gra była z pewnoÊcià zachwycajàca, ale analiza Castrol Index pokazała, ˝e ich rywale wyst´pujàcy na tych samych pozycjach byli du˝o bardziej efektywni i to oni zasłu˝yli na wy˝sze miejsce w rankingu. Dziwiç mo˝e zwłaszcza brak w zestawieniu Pelégo, który w 1970 roku w Meksyku popisał si´ legendarnymi wyst´pami przeciw Urugwajowi i Czechosłowacji. Okazuje si´ jednak, ˝e jego skutecznoÊç strzelecka podczas całego turnieju wyniosła jedynie 15 proc., a celnoÊç strzałów na bramk´ – 35 proc. Takie liczby nie sà imponujàce w porównaniu chocia˝by do kolegi z dru˝yny, Jairzinho, który osiàgnàł skutecznoÊç na poziomie 58 proc. w obu kategoriach.

DOWIEDZ SI¢ WI¢CEJ Aby dowiedzieç si´ wi´cej o Jedenastce Legend według Castrol Index, sprawdziç oceny zawodników z danego kraju czy stworzyç własnà jedenastk´ marzeƒ i porównaç jà z jedenastkà Alana Shearera, Ottmara Hitzfelda czy Ronalda Koemana, wystarczy wejÊç na www.castrolfootball.com

NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH Charakterystyczna fryzura Carlesa Puyola, oczy Xaviego, niesamowita lewa stopa Lionela Messiego, prawa Henry’ego, do tego nogi Cristiano Ronaldo i wzrost Petera Croucha – tak wyglàda zaprezentowany w Londynie Castrol EDGE Ultimate Performing Player, czyli piłkarz idealny.

Model idealnego zawodnika Castrol został wykonany z wosku i włókien w´glowych. Postaç została zbudowana przez artystów pracujàcych wczeÊniej w muzeum Madame Tussauds i w skali 1:1 oddaje proporcje wybranych cech zawodników. Wykonanie całego modelu zaj´ło rzeêbiarzom 6 miesi´cy. W skład modelu Castrol EDGE Performing Player wchodzà poni˝sze cechy: wzrost: Peter Crouch włosy: Carles Puyol oczy: Xavi Hernandéz podbródek: Paolo Maldini klatka piersiowa: Michael Ballack ramiona: Rory Delap dłonie: Júlio César nogi: Cristiano Ronaldo lewa stopa: Lionel Messi prawa stopa: Thierry Henry JeÊli kibice nie zgadzajà si´ z wyborem ekspertów, ka˝dy z nich mo˝e za pomocà strony internetowej castrolfootball.com/upp stworzyç swojego idealnego zawodnika i podzieliç si´ nim ze swoimi znajomymi w serwisie Facebook.

270

MILIONÓW FUNTÓW WART JEST MODEL ZAWODNIKA PRZEDSTAWIONY PRZEZ SVENA-GÖRANA ERIKSSONA


GOOL Chocia˝ z radoÊci Gerard Piqué skakał najwy˝ej, w rankingu Castrol wskoczył dopiero na piàte miejsce

Urugwaju Luisa Suáreza i rozgrywajàcego Oranje, Wesleya Sneijdera. Niespodziankà jest z pewnoÊcià odległa pozycja Diego Forlána. Urugwajczyk został sklasyfikowany dopiero na 46. miejscu, co jest bezpoÊrednio spowodowane niskà skutecznoÊcià podaƒ (tylko 54 proc. zagraƒ Forlána było celnych). W czołowej dziesiàtce znalazło si´ trzech zawodników bràzowego medalisty turnieju – reprezentacji Niemiec. Oprócz Philippa Lahma wyró˝nieni zostali równie˝ Thomas Mueller i najlepszy bramkarz mundialu – Manuel Neuer.

MISTRZOWIE DOMINUJÑ

STATYSTYKI PRAWDY Tegoroczny turniej był prawdziwà rewolucjà technologicznà. Po raz pierwszy ka˝de pojedyncze zagranie piłkarzy było dokładnie analizowane i oceniane. Na tej podstawie powstał unikalny ranking zawodników – Castrol Index. nie powinno dziwiç, jego czołowa dziesiàtka została zdominowana przez piłkarzy Hiszpanii, których uzupełnili gracze pozostałych trzech najlepszych dru˝yn mistrzostw.

Co

SKUTECZNA DEFENSYWA NA CZELE A˝ trzy pierwsze pozycje zajmujà defensorzy „złotej” dru˝yny, którà prowadził Vicente del Bosque – Sergio Ramos, Joan Capdevila i Carles Puyol. Czwarte miejsce nale˝y do kapitana reprezentacji Niemiec – Philippa Lahma, ale ju˝ na piàtym ponownie znajduje si´

22

obroƒca La Roja – Gerard Piqué. Taki rezultat nie jest zaskakujàcy – tegorocznym wyst´pem Hiszpanie wyrównali rekord mistrzostw Êwiata pod wzgl´dem liczby straconych bramek. Iker Casillas, według Castrol Index bramkarz numer dwa turnieju, tylko dwukrotnie schodził z boiska pokonany.

UZUPEŁNIONA PRZEZ OFENSYW¢ Uzupełnieniem dla hiszpaƒskich obroƒców w czołówce rankingu Castrol Index jest David Villa. Nowy napastnik FC Barcelona znalazł si´ na szóstej pozycji, wyprzedzajàc napastnika

Tak˝e w jedenastce marzeƒ. Znajduje si´ w niej szeÊciu Hiszpanów. Na bramce stanàł jednak Niemiec – Manuel Neuer, który obronił a˝ 22 strzały, ust´pujàc jedynie Richardowi Kingsonowi z Ghany. Przed nim lini´ defensywy tworzà ju˝ piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego: Sergio Ramos, Carles Puyol, Gerard Piqué i Joan Capdevilla. Hiszpaƒska obrona zanotowała najlepszy rezultat w historii MÂ, tracàc zaledwie dwa gole.

ZŁOTY ÂRODEK W linii pomocy znaleêli si´ zarówno zawodnicy stanowiàcy o grze ofensywnej swoich reprezentacji – Thomas Mueller i Wesley Sneijder, jak i dajàcy niezb´dnà równowag´ w grze bez piłki – Mark van Bommel i Sergio Busquets. Duet ofensywnych pomocników zdobył po 5 bramek, do koƒca liczàc si´ w walce o koron´ króla strzelców. Dodatkowo młody pomocnik Bayernu Monachium zaliczył trzy asysty, co pozwoliło mu na odebranie nagrody Złotego Buta dla najlepszego zawodnika turnieju.

ATAK MARZE¡ Dzi´ki doskonałemu wyst´powi na boiskach w Afryce David Villa został samodzielnym liderem klasyfikacji hiszpaƒskich strzelców podczas mistrzostw Êwiata (8 goli na koncie). Villa uczestniczył w 75 proc. bramek strzelonych przez hiszpaƒskà „złotà” dru˝yn´ oraz zanotował najwi´kszà aktywnoÊç w ataku spoÊród wszystkich napastników, oddajàc a˝ 17 strzałów na bramk´ rywala. Z kolei Luis Suárez zdobył trzy bramki i asyst´, co czyni go autorem lub współautorem prawie połowy bramek strzelonych przez reprezentacj´ Urugwaju, w aktywnoÊci w ataku ust´pujàcym jedynie Villi.


JAZDA NUMERU

GoÊciem finału CPA był znany kierowca rajdowy Tomasz Czopik

Zdobywcy I miejsca z Krosna

Piotr Frankowski, redaktor naczelny polskiej edycji magazynu „TopGear” – partnera tegorocznego konkursu

Srebrni medaliÊci z Koszalina...

FINAŁOWA ROZGRYWKA 24 kwietnia odbył si´ w Warszawie Wielki Finał III Ogólnopolskiego Konkursu Motoryzacyjnego organizowanego przez firmy Castrol i Ford Polska dla uczniów ostatnich klas szkół o profilach samochodowych i technicznych. Najlepszà dru˝ynà okazała si´ trójka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w KroÊnie – Ernest Bła˝, Grzegorz Turowski i Łukasz Wójcik, startujàca w konkursie pod opiekà Piotra Bosia.

160

ZESPOŁÓW REPREZENTUJÑCYCH NIEMAL 100 SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU RYWALIZOWAŁO W TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU ...i bràzowi – ponownie z Krosna

rywalizacji zgłosiło si´ w tym roku ponad 160 zespołów reprezentujàcych niemal 100 szkół z całego kraju. Po teoretycznej cz´Êci konkursu wyłoniono szeÊç najlepszych dru˝yn, które zakwalifikowały si´ do finału. Pytania testowe wymagały od uczniów fachowej wiedzy, ale równie˝ umiej´tnoÊci wyszukiwania potrzebnych informacji w literaturze lub internecie. Z kolei zadania praktyczne podczas finału miały na celu sprawdzenie zdolnoÊci czytania fabrycznych instrukcji napraw, sprawnego posługiwania si´ narz´dziami warsztatowymi oraz umiej´tnoÊci pracy w grupie i wspólnego podejmowania decyzji, majà-

Do

cych wpływ na koƒcowy efekt realizacji zadania. Najlepsi uczniowie otrzymali indeksy Politechniki Poznaƒskiej, stypendia pieni´˝ne, laptopy, deski snowboardowe, rowery oraz aparaty fotograficzne. Ponadto szkoły, których zespoły zaj´ły miejsca na podium, otrzymały niepowtarzalnà szans´ uczestnictwa w „Communist Challenge by TopGear”. Wi´cej o tym przedsi´wzi´ciu mo˝ecie przeczytaç na kolejnych stronach… Pozostali partnerzy konkursu to miesi´cznik „Serwis Motoryzacyjny” oraz Polska Izba Motoryzacji. Zapraszamy na stron´ dedykowanà konkursowi: www.castrolprofessionalacademy.pl

CPA W PIGUŁCE „Castrol Professional Academy to projekt przede wszystkim edukacyjny, dajàcy szans´ młodym ludziom na poznanie nowoczesnych technologii w teorii i praktyce. Jego ideà jest propagowanie specjalistycznej wiedzy samochodowej. O tym, jak bardzo potrzebne sà takie inicjatywy, Êwiadczy chocia˝by ogromne zaanga˝owanie szkół, nauczycieli i uczniów. Poprzednie edycje spotkały si´ z niezwykłym zainteresowaniem. W sumie do tej pory brało w nich udział a˝ 684 uczniów z 93 techników z całej Polski”. Magdalena Vielhaber OEM Marketing Activation Manager Castrol w Polsce

24 | Let’s GO! | 2/2010

Operacja na otwartym... silniku

WYNIKI FINAŁU I miejsce • Ernest Bła˝, Grzegorz Turowski i Łukasz Wójcik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w KroÊnie. Opiekun: Piotr BoÊ. Zespół uzyskał 314 punktów. II miejsce • Grzegorz Mariak, Jacek Witek i Rafał ˚elewski z Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie. Opiekun: Edmund Konefał. Zespół uzyskał 307 punktów. III miejsce • Dawid Basista, Tomasz Gierlach i Piotr Ozimina z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w KroÊnie. Opiekun: Mariusz Rodzinka. Zespół uzyskał 303 punkty. IV miejsce • Kamil Bàk, Tomasz Litwin i Wojciech Tetlak z Centrum Kształcenia Praktycznego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Opiekun: Jarosław Dubiel. Zespół uzyskał 299 punktów. V miejsce • Emil Dolecki, Karol Kamiƒski i Sławomir Skoczylas z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Mjr. Henryka Dobrzaƒskiego z Bychawy. Opiekun: Andrzej Pietrzak. Zespół uzyskał 295 punktów. VI miejsce • Kamil Gurdziel, Krzysztof Kmieç i Damian ˚ak z Centrum Kształcenia Praktycznego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Opiekun: Sławomir Sitarz. Zespół uzyskał 293 punkty. Serdecznie gratulujemy!

Let’s GO! | 2/2010 | 25


JAZDA NUMERU

CZYM JECHALIÂMY?

LAMUS

SKODA 120L

Czeski samochód z chłodnicà w dziwnym miejscu. Silnik tam, gdzie w Porsche, ale na tym podobieƒstwa si´ koƒczà.

CZY NOWOCZESNOÂå?

FIAT 126p

Czy samochody realnego socjalizmu sà naprawd´ gorsze od ich dzisiejszych odpowiedników? astrol wraz z polskà edycjà miesi´cznika „TopGear” sprawdził to na trasie przez Polsk´. Fiat 126p, Polonez 1500, Dacia 1310, Wartburg 353 oraz Skoda 120L przemierzyły z nami ponad 1000 kilometrów.

C

CHALLENGE JAKICH MAŁO Pi´ç dni jazdy, znacznie wi´cej dni poszukiwaƒ i przygotowaƒ. Wspólne przedsi´wzi´cie Castrol i miesi´cznika „TopGear” dobiegło koƒca. Choç nie obyło si´ bez przygód – nasze samochody spisały si´ znakomicie. Gdy pojawił si´ pomysł zorganizowania Communist Challenge i zakupu pi´ciu samochodów stanowiàcych najpopularniejszy Êrodek lokomocji zmotoryzowanych Polaków w czasach PRL, nie mieliÊmy wàtpliwoÊci, kto je przygotuje tak, by zniosły trudy liczàcej ponad 1000 kilometrów trasy.

NAJLEPSI MECHANICY Wybór był oczywisty. Padł na laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Motoryzacyjnego Castrol Professional Academy, w którym na przełomie marca i kwietnia wzi´ło udział niemal pół tysiàca uczniów z całej Polski (czytaj wi´cej na str. 24). Samochody w maju na własnych kołach dojechały do warsztatów szkół, których zespoły zaj´ły miejsca na podium CPA. Uczniowie techników z Krosna i Koszalina w pocie czoła dopieszczali nasze perełki, wszak matury i koniec roku szkolnego były coraz bli˝ej. Udało si´!

CZTERY MIASTA Podró˝ rozpocz´liÊmy w Łodzi, gdzie w niedziel´ 4 lipca samochody Communist Challenge przez

cały dzieƒ były do dyspozycji odwiedzajàcych tamtejszà Manufaktur´. Nast´pnego dnia rano nasza flota wyruszyła w południowo-wschodnim kierunku – do Krosna. Na miejscu, obok licznie zgromadzonych na tamtejszym rynku kroÊnian, czekała na nas ekipa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w KroÊnie – Dawid Basista, Piotr Ozimina, Grzegorz Turowski i Łukasz Wójcik z opiekunem Piotrem Bosiem. Stanowili oni bardzo cenne wsparcie serwisowe w dalszych etapach naszej wyprawy. Z Podkarpacia udaliÊmy si´ na północ do Chełma, by na placu Łuczkowskiego spotkaç si´ z jego mieszkaƒcami. Tam liczba osób, która przyszła obejrzeç nasze samochody, przerosła nasze najÊmielsze oczekiwania. Dla starszych była to okazja do odkurzenia wspomnieƒ, młodsi z kolei mogli na własne oczy zobaczyç to, co do tej pory znali właÊnie z opowiadaƒ starszych. Z Chełma pojechaliÊmy do Lublina.

Wyrafinowany jak tłuczek do ziemniaków, przestronny jak winda kuchenna i szybki jak furmanka z martwym koniem. Ale kochany przez wielu.

WARTBURG 353 Przygoda Communist Challenge rozpocz´ła si´ pod łódzkà Manufakturà

Zemsta Honeckera to samochód trudny w prowadzeniu i wredny niczym enerdowski stra˝nik graniczny.

DACIA 1310

FINAŁ NA TORZE W Lublinie na co prawda wiekowym, ale dysponujàcym Êwietnà nawierzchnià torze kartingowym perełki PRL zostały porównane ze swoimi współczesnymi odpowiednikami produkowanymi w tych samych fabrykach, wyst´pujàc w parach: Fiat 126p – Fiat Panda, Skoda 120L – Skoda Yeti, Polonez 1500 „Borewicz” – Chevrolet Aveo, Wartburg 353 – Opel Corsa, Dacia 1310 – Dacia Duster. Wyniki porównania okazały si´ naprawd´ zaskakujàce. Jak wypadły samochody, o których przed laty marzyło wi´kszoÊç Polaków, na tle tych, które dziÊ mijamy na polskich drogach? JeÊli chcecie poznaç odpowiedê na to pytanie, zapraszamy do lektury paêdziernikowego wydania „TopGear” i kolejnego numeru „Let’s GO!”, w którym zamieÊcimy obszernà relacj´ z tego wyzwania…

Na chełmskim rynku Communist Challenge przywitały prawdziwe tłumy

Pierwszym przystankiem na trasie było Krosno...

Z najnowszym Dusterem, z którym stan´ła oko w oko na torze, ma tyle wspólnego co wiejskie kino z Kodak Theatre w Hollywood. Jak to dobrze, ˝e min´ły czasy Securitate i Ceausescu!

POLONEZ ...gdzie dołàczyła do nas ekipa Castrol Professional Academy pod przewodnictwem Piotra Bosia

Póêniej był ju˝ tylko Lublin i tor kartingowy...

Dla starszych była to okazja do odkurzenia wspomnieƒ, młodsi z kolei mogli na własne oczy zobaczyç to, co do tej pory znali właÊnie z opowiadaƒ starszych

Groszkowozielony Poldek to nasz faworyt. Tylko kolorem ró˝ni si´ od słu˝bowego wozu porucznika Borewicza. Silnik o mocy 75 KM pozwala poczuç emocje rodem z policyjnego poÊcigu... z epoki PRL.

Po wizycie w KroÊnie kolumna dumnie wjechała do Chełma

26 | Let’s GO! | 2/2010

...na którym komunistyczne zabytki prze˝yły swojà chwil´ prawdy...

Let’s GO! | 2/2010 | 27


OSTRA RYWALIZACJA

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I ZESPOŁOWA SEZONU 2010 WRC (PO 7 Z 13 RUND) 1 2 3 4

KIEROWCA SÉBASTIEN LOEB SÉBASTIEN OGIER MIKKO HIRVONEN JARI-MATTI LATVALA

SUMA PUNKTÓW 151 100 86 80

1 2 3 4 5

ZESPÓŁ CITROËN TOTAL WRT BP FORD ABU DHABI WRT CITROËN JUNIOR TEAM STOBART M-SPORT FORD MUNCHI’S FORD

SUMA PUNKTÓW 232 185 125 98 40

CASTROL I FORD WALCZÑ DALEJ Na półmetku rajdowego sezonu 2010 zespół Forda zajmuje drugie miejsce i zbiera siły do walki o odzyskanie prowadzenia.

bie˝àcym sezonie Rajdowych Mistrzostw Âwiata WRC – tak jak od kilku lat – o zwyci´stwo walczà tylko dwa zespoły fabryczne: angielski BP Ford Abu Dhabi World Rally Team pod patronatem Castrol i francuski Citroën Total WRT. Sezon składa si´ z 13 rund, z których do tej pory rozegrano 7. Ford i jego dwie fiƒskie załogi znakomicie rozpocz´li kampani´, ale póêniej stracili prowadzenie. Z drugiej strony obydwaj kierowcy wygrali po jednym rajdzie i regularnie pokazujà, ˝e sà zdolni do wyrównanej walki z wielokrotnym mistrzem Êwiata Loebem. Choç obecnie zajmujà 3. i 4. miejsca w klasyfikacji indywidualnej, nadal zachowujà szanse na skuteczny kontratak.

Zawodnik taki jedzie po nawierzchni pokrytej warstwà luênego szutru, która zmniejsza przyczepnoÊç. Nast´pnym na trasie łatwiej jest jechaç szybciej, bo majà drog´ „uprzàtni´tà” a˝ do twardszego i bardziej przyczepnego podło˝a, a ponadto widzà Êlady lidera, pokazujàce optymalny tor jazdy i ci´cia zakr´tów. Hirvonen i Jari-Matti Latvala, kierowcy zespołu BP Ford sponsorowanego przez Castrol, nauczyli si´ wykorzystywaç to i zyskiwaç pierwszego dnia rajdu du˝à przewag´ nad Loebem, póêniej trudnà do odrobienia. Pomimo tego zespół Forda ciàgle jest w trudnej sytuacji. Aby walczyç skutecznie, musi realizowaç te posuni´cia taktyczne i jednoczeÊnie konsekwentnie pilnowaç strategii. Jest ona doÊç prosta, ale to nie znaczy, ˝e łatwa.

HIRVONEN NA LÓD I ÂNIEG

STRATEGIA WALKI

Bie˝àcy sezon WRC jest z pozoru podobny do dwóch poprzednich. O mistrzostwo rywalizujà 2 zespoły fabryczne, a w pozostałych rolach wyst´pujà 3 inne (w tym dwa je˝d˝àce Fordami) oraz uczestnicy prywatni. Wcià˝ nie zmienia si´ to, ˝e jeden z najwi´kszych kierowców rajdowych w historii, Sébastien Loeb, wygrywa wi´kszoÊç rund, a dla wszystkich innych głównym wyzwaniem poza samym ukoƒczeniem rajdu z dobrym czasem jest nawiàzanie z nim walki. To jednak pozory. Rok 2010 jest inny ni˝ poprzednie. DoÊwiadczeni szefowie i stratedzy zespołu BP Ford nie ustajà w pracy nad opracowaniem skutecznej metody walki z Citroënami. Dowiedli tego w otwierajàcym sezon Rajdzie Szwedzkim, w którym triumfował pierwszy kierowca Forda, Fin Mikko Hirvonen. Metodà na pokonanie Loeba okazało si´ połàczenie terenu, w którym Fin czuje si´ doskonale, czyli szybkich zaÊnie˝onych i oblodzonych tras, ze Êmiałym i ryzykownym doborem opon. W efekcie Hirvonen miał na decydujàcych odcinkach specjalnych opony umo˝liwiajàce jazd´ szybszà od obroƒcy tytułu za cen´ wi´kszego ryzyka zu˝ycia ich jeszcze przed metà. Fin wykorzystał szans´, pojechał rewelacyjnie i wygrał, obejmujàc prowadzenie w tabeli.

W walce z konkurentem tak silnym jak Citroën Ford musi wypełniaç dwa zasadnicze zadania. Hirvonen ma regularnie osiàgaç met´ na wysokich miejscach, aby utrzymywaç si´ w punktacji tu˝ za Loebem. Takie „bliskie krycie” umo˝liwia wyjÊcie na prowadzenie w sytuacji, gdy lider nie ukoƒczy któregoÊ rajdu, co przecie˝ mu si´ zdarza. Z kolei Latvala powinien za ka˝dym razem wygrywaç z drugim kierowcà Francuzów, Danim Sordo, i w ten sposób pracowaç na dobry wynik zespołowy. To właÊnie w du˝ej mierze dzi´ki przewadze drugiego kierowcy (wówczas był nim Hirvonen) Ford został mistrzem Êwiata w klasyfikacji producentów w 2007 r. W praktyce realizacja tej strategii udaje si´ tylko cz´Êciowo. Istotnie, w a˝ 5 z 7 rozegranych rund Latvala zajàł wy˝sze miejsce ni˝ Sordo. Jednak w Rajdzie Portugalii miał powa˝ny wypadek, po którym nie wrócił na tras´ i nie zdobył ani jednego punktu. W tej sytuacji młody Fin ze swoimi 80 pkt zajmuje dopiero 4. pozycj´ w tabeli, ust´pujàc tak˝e Francuzowi Sébastienowi Ogierowi z niefabrycznego teamu Citroën Junior. Co gorsza, równie˝ Mikko Hirvonen, dotychczas słynàcy z ˝elaznej regularnoÊci na wysokim poziomie, w Rajdzie Jordanii miał wypadek i po raz pierwszy od 4 lat nie dotarł do mety. Straty tej nie odrobił w Nowej Zelandii ani Portugalii. Zaj´cie dopiero 4. miejsc w obu tych rundach komplikuje jego sytuacj´, gdy˝ ró˝nica punktowa wobec Loeba roÊnie. Co prawda

W

Rok 2010 jest inny ni˝ poprzednie. DoÊwiadczeni szefowie i stratedzy zespołu BP Ford nie ustajà w pracy nad opracowaniem skutecznej metody walki z Citroënami

28 | Let’s GO! | 2/2010

ODKURZANIE TRASY To druga metoda zespołu Forda. Loeb, po Rajdzie Meksyku lider klasyfikacji, w pierwszym etapie ka˝dego rajdu rusza na tras´ jako pierwszy. W rundach szutrowych jest to niekorzystne.

185

PUNKTÓW W KLASYFIKACJI PRODUCENTÓW POSIADA ZESPÓŁ FORD ABU DHABI WRT PO 7 Z 13 RUND SEZONU 2010

w Rajdzie Nowej Zelandii zwyci´˝ył Latvala, pokonujàc Citroëny w emocjonujàcej i widowiskowej walce, jednak ten sukces ma raczej znaczenie psychologiczne, bo nie zagra˝a Loebowi, a w kategoriach dru˝ynowych tylko przejÊciowo zbli˝yło Forda do zespołu francuskiego.

KOLEJNE WYZWANIA W drugiej cz´Êci sezonu oprócz Bułgarii jeszcze 3 inne rajdy (Niemiec, Francji i Hiszpanii) rozegrane zostanà na nawierzchniach asfaltowych. Od wielu lat jest to popisowy teren Citroënów. To ju˝ niemal reguła: na Êniegu lub szutrze Ford Focus WRC jest równorz´dnym rywalem Citroëna C4 WRC; na asfalcie jego szanse wyraênie malejà. Potwierdził to Rajd Bułgarii, w którym załogi fabryczne Forda zaj´ły miejsca 5. i 6., za czwórkà aut francuskich. Malcolm Wilson, szef angielskiego zespołu, od dawna stara si´ zrozumieç i przezwyci´˝yç przyczyny tej nierównoÊci. W ramach przygotowaƒ do rundy bułgarskiej Hirvonen wygrał Rajd Serbii, imprez´ spoza kalendarza WRC. Sukces ten nie ma bezpoÊredniego znaczenia, ale test kierowcy i samochodu na nawierzchniach asfaltowych mo˝e okazaç si´ wa˝ny w nast´pnych rundach.

NA WŁASNYM TERYTORIUM Najlepszà okazjà do odrobienia du˝ej cz´Êci strat b´dzie dla Forda runda najbli˝sza – Rajd Finlandii. Rozegrany zostanie w ostatni weekend lipca na własnym terenie Finów (Hirvonen mieszka w Jyväskylä – miejscowoÊci, w której znajduje si´ baza tego rajdu). Dwa pierwsze miejsca – wynik, który Hirvonen i Latvala sà zdolni osiàgnàç – przyniósłby znaczàcy zwrot sytuacji w bie˝àcym sezonie.

Let’s GO! | 2/2010 | 29


OSTRA RYWALIZACJA

KLASYFIKACJA RSMP (PO 4 Z 8 RUND) 1. 2. 3. 4. 5.

W POGONI ZA TYTUŁEM

KIEROWCA SUMA PUNKTÓW MICHAŁ SOŁOWOW, FORD FIESTA S2000 135 PKT KAJETAN KAJETANOWICZ, SUBARU IMPREZA 130 PKT TOMASZ KUCHAR, PEUGEOT 207 S2000 119 PKT LESZEK KUZAJ, SKODA FABIA S2000 68 PKT BRYAN BOUFFIER, PEUGEOT 207 S2000 62 PKT

Załoga Skoda Castrol BP Rally Team – Leszek Kuzaj i Craig Parry – na półmetku tegorocznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski plasuje si´ na 4. pozycji w klasyfikacji generalnej cyklu.

4

czterech z oÊmiu rajdów Leszek Kuzaj i jego walijski pilot zgromadzili na swoim koncie 68 punktów. A˝ 64 spoÊród nich wywalczyli w pierwszych dwóch rajdach, w których zaj´li odpowiednio – trzecie i drugie miejsce. Po niezłym poczàtku dwa kolejne rajdy zakoƒczyły si´ dla teamu pechowo. Kuzi pokazał jednak, ˝e za kierownicà Skody Fabii S2000 potrafi jechaç szybko i walczyç o najlepsze czasy. Przed nami jeszcze cztery rajdy i wiele mo˝e si´ zmieniç…

Po

INTENSYWNE TESTY I PIERWSZE PUNKTY Przed inauguracyjnà rundà RSMP i jednoczeÊnie pierwszym startem Kuzaja za kierownicà Skody Fabii S2000 – 38. Rajdem Elmot, team odbył w okolicach Karpacza trzydniowe testy. Pod okiem Fina Tapio Laukanena, obecnie dyrektora sportowego zespołu oraz majàcego na swym koncie liczne starty byłego kierowcy rajdowego, szukano odpowiednich ustawieƒ samochodu. Bogaty o nowe doÊwiadczenia Leszek Kuzaj pilotowany przez Craiga Parry’ego po pi´tnastu odcinkach specjalnych w ciàgu dwóch dni rajdu osiàgnàł met´ ze stratà nieco ponad minuty do pierwszego Tomasza Kuchara i ledwie trzech sekund do drugiego Michała Sołowowa. Dwa odcinki specjalne rajdu padły łupem Kuzaja, czterokrotnie jego czas był drugi. Niestety, spora strata czasowa, spowodowana usterkà układu kierowniczego rajdówki podczas drugiego odcinka specjalnego, okazała si´ trudna do zniwelowania. Pierwszy tegoroczny start Skoda Castrol BP Rally Team ukoƒczył na 3. miejscu i zgromadził 30 cennych punktów do klasyfikacji RSMP.

NERWY, NIEWIADOMA I DRUGIE MIEJSCE Tak w skrócie mo˝na opisaç wyst´p zespołu w drugiej rundzie mistrzostw – 6. Rajdzie Lotos Baltic Cup. Podczas pierwszego przejazdu na

30 | Let’s GO! | 2/2010

odcinku testowym prowadzona przez Leszka Kuzaja Fabia S2000 uderzyła w drzewo. Urwane wraz z cz´Êcià zawieszenia prawe tylne koło oraz uszkodzona cz´Êç nadwozia sprawiły, ˝e start załogi w rajdzie był do samego koƒca wielkà niewiadomà. Dzi´ki Êwietnej pracy serwisu udało si´ przywróciç pełnà sprawnoÊç rajdówki. „Ten błàd kosztował mnie sporo nerwów i pewnoÊci podczas pierwszego dnia rajdu”, mówił Leszek Kuzaj. „Bardzo dzi´kuj´ całemu zespołowi, nasz wynik był mo˝liwy dzi´ki jego zaanga˝owaniu i Êwietnej pracy”. Polsko-walijski duet zapisał na swoim koncie trzy zwyci´stwa na odcinkach specjalnych, pi´ç razy był drugi i tylko dwukrotnie meldował si´ na mecie ka˝dego z OS-ów poza pierwszà trójkà. W koƒcowej klasyfikacji rajdu załoga Kuzaj/Parry zaj´ła drugie miejsce z 33,3 s straty do zwyci´zców tej pierwszej szutrowej imprezy sezonu – Kajetana Kajetanowicza i Jarosława Barana. Po Rajdzie Lotos Leszek Kuzaj awansował na drugie miejsce w klasyfikacji RSMP, tracàc do prowadzàcego Tomasza Kuchara zaledwie trzy punkty.

PECHOWY RAJD POLSKI Dwóch ostatnich rajdów Skoda Castrol BP Rally Team z pewnoÊcià nie zaliczy do udanych. Jeszcze do przedostatniego odcinka trzeciej rundy RSMP – 67. Rajdu Polski – załoga Kuzaj/Parry zajmowała drugà pozycj´ w klasyfikacji dnia z szansami na wygranie etapu. Miał on byç okazjà do rewan˝u za pierwszy dzieƒ, w którym wskutek twardego làdowania po jednej z hop samochód sprawiał kłopoty techniczne. Kuzaj rozpoczàł go bardzo udanie i przez szeÊç wymagajàcych i bardzo trudnych odcinków specjalnych wiódł zaci´tà walk´ o etapowà wygranà. Ró˝nice w pierwszej trójce zamykały si´ w kilku sekundach, a ekipa Skoda Castrol BP

RAJDY POZOSTAŁY DO KO¡CA TEGOROCZNYCH RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

CASTROL NA MAZURACH cały czas utrzymywała maksymalne tempo. Niestety, błàd na liczàcej 26 km, ostatniej przed „superoesem” próbie przekreÊlił szans´ na dobry wynik. Auto zjechało z drogi i dachowało, co przekreÊliło mo˝liwoÊç wywiezienia jak najwi´kszej liczby punktów z Mikołajek. 67. Rajd Polski zakoƒczył si´ zwyci´stwem Kajetana Kajetanowicza. Na drugim miejscu uplasował si´ Michał Sołowow, zaÊ jako trzeci do mety dotarł Tomasz Kuchar.

BOHEMIA Niestety, załoga zakoƒczyła swój start w Czechach na siódmym odcinku specjalnym. Po szybkim prawym zakr´cie duet wypadł z trasy i auto dachowało. Załoga wyszła z opresji bez szwanku, niestety uszkodzenia rajdówki okazały si´ na tyle powa˝ne, ˝e niemo˝liwe było kontynuowanie rywalizacji w systemie SuperRally. Tu˝ przed wypadkiem Leszek Kuzaj walczył o trzecià pozycj´ z Kajetanem Kajetanowiczem, od którego dzieliło go zaledwie 1,1 sekundy. Ostatecznie w 37. Rajdzie Bohemia zwyci´˝ył jadàcy Skodà Fabià S2000 Juho Hänninen. W klasyfikacji RSMP triumfował Bryan Bouffier przed Michałem Sołowowem i Kajetanem Kajetanowiczem.

Podczas 67. Rajdu Polski załog´ Skoda Castrol BP Rally Team – Leszka Kuzaja i Craiga Parry’ego, jadàcych Skodà Fabià S2000 – oprócz licznie zgromadzonych na trasach kibiców dopingowała tak˝e grupa klientów Castrol. GoÊcie Castrol z jednej strony kibicowali Leszkowi Kuzajowi i jego zespołowi, z drugiej zaÊ poznawali tajniki „rajdowej kuchni”. Ich przewodnikiem był bowiem najbardziej utytułowany pilot rajdowy w kraju. Majàcy na swoim koncie tytuły mistrza Polski, mistrza Europy i wicemistrza Ameryki, Maciej Wisławski ch´tnie dzielił si´ swojà bogatà wiedzà. Imponował nie tylko znajomoÊcià tematyki rajdowej, ale te˝ poczuciem humoru i pozytywnà energià. Wspólnie sp´dzony na odcinkach specjalnych czas na pewno na długo pozostanie w pami´ci wszystkich uczestników…

Kolejnym startem ekipy Skoda Castrol BP Rally Team b´dzie piàta runda krajowych mistrzostw – Rajd Rzeszowski, który odb´dzie si´ w dniach 6-8 sierpnia 2010 r.

Let’s GO! | 2/2010 | 31


OSTRA RYWALIZACJA

BEZKRWAWY PODBÓJ

MAŁY DAKAR

2. miejsce w swojej klasie zajàł podczas Rajdu Drezno-Wrocław 2010 debiutujàcy team Toyota Katowice-Castrol, ust´pujàc jedynie ubiegłorocznym zwyci´zcom – zespołowi 4xDrive.

Grzegorz Staszewski w Corvette 4x4 Castrol Intercars VTG został nowym... królem Niemiec!

egoroczna, 16. edycja rajdu rozpocz´ła si´ 26 czerwca. WÊród polskich załóg do rywalizacji przystàpiły dwa Land Cruisery w barwach teamu 4x4 Toyota Katowice-Castrol – w Land Cruiserze 150 Ziółkowski, Sztajerski, w Land Cruiserze 80 Bugajski, Nowak. Inauguracja rajdu odbyła si´ w niemieckim Dreênie, gdzie na starcie zgromadziły si´ tłumy kibiców, by zobaczyç najlepszych kierowców Europy.

T

W dniach 4-6 czerwca 2010 r. w samym sercu Niemiec odbyły si´ otwarte Mistrzostwa Niemiec w Drag Racingu. O tytuł King of Germany walczyło 127 załóg z ró˝nych krajów. Polsk´ reprezentował Grzegorz Staszewski Corvette 4x4 Castrol Intercars VTG, Marcin Blauth GMC Typhoon oraz Piotr M. Nowak BMW M3 Turbo z Teamu Dunlop NoLimit VTG. Zgromadzona na terenie zawodów kilkunastotysi´czna publicznoÊç przez trzy dni obserwowała pojedynki najszybszych kierowców. Czarnym koniem zawodów był reprezentant Niemiec w Chevrolecie Bel Air o pot´˝nej mocy dwóch tysi´cy koni mechanicznych, regularnie je˝d˝àcy rekordowe czasy na poziomie 8,7 s. W wielkim finale doszło do spotkania Chevy Bel Air z Grzegorzem Staszewskim w Corvette. Zwyci´˝ył reprezentant Polski, wyprzedzajàc przeciwnika i ustanawiajàc nowy rekord toru – 8,6 s. O wyrównanej walce Êwiadczy m.in. fakt, ˝e przekraczajàc met´ z pr´dkoÊcià ponad 270 km/h, ró˝nica w czasie pomi´dzy autami wyniosła zaledwie 0,014 s! W finałowej walce obaj kierowcy ustanowili swoje ˝yciowe rekordy, a Corvette Castrol Intercars VTG nowy rekord Polski i Niemiec.

OD POCZÑTKU W CZOŁÓWCE

OLEKSOWICZ NA PIÑTK¢

KULTOWY HANNIBAL... ... został rozegrany w czwartek. Przed tym odcinkiem załoga Land Cruisera 150 sklasyfikowana była na doskonałym 10. miejscu. Hannibal to prawdziwe wyzwanie – blisko 500 km trasy,

KILOMETRÓW MIAŁO DO POKONANIA 170 ZAŁÓG, W TYM 28 Z POLSKI

którà nale˝y pokonaç w jak najkrótszym czasie. Załoga Ziółkowski-Sztajerski w LC 150 przyjechała na met´ z bardzo dobrym czasem. 3 lipca, ostatniego dnia rywalizacji, na piaskach poligonu w ˚aganiu team jadàcy Land Cruiserem 80 miał groênie wyglàdajàce dachowanie. Zawodnikom jednak nic si´ nie stało, a samochód był w stanie kontynuowaç dalsze zmagania. W klasyfikacji generalnej samochodów osobowych Land Cruiser 150 teamu Toyota Katowice-Castrol zajàł 7. miejsce, a Land Cruiser 80 mimo dachowania i licznych przygód serwisowych 35. miejsce. Przed załogà kolejny start w równie wymagajàcym rajdzie Transgothika ju˝ na poczàtku wrzeÊnia.

ZA NAMI CZTERY SPOÂRÓD JEDENASTU RUND TEGOROCZNYCH RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW EUROPY. MACIEJ OLEKSOWICZ Z ANDRZEJEM OBR¢BOWSKIM Z ZESPOŁU CASTROL TRW MOTOINTEGRATOR, KTÓRZY MAJÑ W PLANACH START W OÂMIU RAJDACH CYKLU, ZAJMUJÑ OBECNIE PIÑTE MIEJSCE W KLASYFIKACJI GENERALNEJ.

alk´ o europejski czempionat załogi rozpocz´ły w drugiej połowie kwietnia włoskim Rajdem Mille Miglia. Blisko punktowanego miejsca dla Macieja Oleksowicza zakoƒczył si´ debiut za kierownicà Forda Fiesty S2000. Po drobnych problemach z hamulcami podczas pierwszego dnia nasza załoga ukoƒczyła rajd na jedenastej pozycji w klasyfikacji RSME. „JesteÊmy zadowoleni z naszego wyst´pu. Cele, które postawiliÊmy sobie przed startem, zrealizowaliÊmy niemal w stu procentach”, powiedział Maciej Oleksowicz. „Coraz lepiej rozumiemy si´ z nowym samochodem, jest wi´c nadzieja na pierwsze punkty podczas drugiej rundy cyklu – Rajdu Chorwacji”.

W

TAK TE˚ SI¢ STAŁO Zespół Castrol TRW Motointegrator zajàł w Chorwacji dobre miejsce i wywiózł sporo cennych punktów. Trasa rajdu była o tyle trudna, ˝e kierowcy mieli do czynienia ze zmiennymi warunkami pogodowymi – momentami na trasach padał Ênieg i było 5 stopni, a po dwudziestu minutach i zjechaniu z góry temperatura rosła o kilkanaÊcie stopni. Po pierwszym dniu aura poprawiła si´ i Fiesta nale˝ała do jednej z najszybszych rajdówek. Załoga Oleksowicz/Obr´bowski ukoƒczyła rajd na piàtym, a czwartym w klasyfikacji RSME miejscu.

PIERWSZE SZUTRY Po dwóch asfaltowych rajdach przyszedł czas na pierwsze zmagania z trasami szutrowymi. I to przed własnà publicznoÊcià – trzecià rundà mi-

32 | Let’s GO! | 2/2010

Kolejny etap został rozegrany w okolicach Lipska, gdzie na terenach byłej kopalni odkrywkowej

przygotowano 120-kilometrowy bardzo szybki odcinek specjalny. W tumanach kurzu ograniczajàcych widocznoÊç do kilku metrów nie wszystkim udało si´ ukoƒczyç ten etap. Land Cruisery w barwach Toyoty stawiły si´ na mecie jako jedne z pierwszych. Z kolei w poniedziałek 28 czerwca w okolicach Drawska Pomorskiego na uczestników rajdu czekały piaszczyste odcinki na czołgowiskach oraz wodne i błotne przeprawy.

1500

strzostw Europy był rozgrywany na Mazurach 67. Rajd Polski, który załoga poprzedziła dwudniowymi testami. Przed własnà publicznoÊcià Maciej Oleksowicz powtórzył dobry rezultat z Chorwacji i osiàgnàł lini´ mety w Mikołajkach na piàtym, a czwartym w klasyfikacji RSME miejscu.

PUNKTY W BELGII Dwa tygodnie po starcie w Mikołajkach zespół pojechał walczyç o punkty w belgijskim asfaltowym klasyku, b´dàcym jednoczeÊnie rundà International Rally Challenge. Duetowi Oleksowicz/Obr´bowski po raz kolejny udało si´ wywalczyç dobre miejsce i dopisaç do swego konta cenne punkty. Dziesiàte miejsce w klasyfikacji generalnej Rajdu Ypres oraz piàte w mistrzostwach kontynentu dały naszej załodze 13 punktów i piàte miejsce po czterech rajdach cyklu.

48

PUNKTÓW W CZTERECH RUNDACH RSME WYWALCZYŁ MACIEJ OLEKSOWICZ

Let’s GO! | 2/2010 | 33


WYPRAWY

ZAWSZE W CZOŁÓWCE POD KONIEC MAJA GRUPA KLIENTÓW CASTROL – PRZEDSTAWICIELI KONCERNU MAN – UCZESTNICZYŁA W WYÂCIGACH CI¢˚ARÓWEK NA TORZE MISANO NIEDALEKO RIMINI. ZESPÓŁ MAN ALLGAUER TEAM ZAKO¡CZYŁ WYÂCIG, ZAJMUJÑC 4. I 6. MIEJSCA.

G

oràca atmosfera toru udzieliła si´ równie˝ goÊciom po zakoƒczonej rywalizacji. Ka˝dy bowiem miał okazj´ poczuç adrenalin´ na fotelu pilota. Drift w zakr´tach i ponad 160 km/h na prostych

wyÊcigowà ci´˝arówkà na ka˝dym robił du˝e wra˝enie. Po sportowych wra˝eniach uczestnicy wyprawy mieli okazj´ zwiedziç San Marino i Boloni´, a tak˝e skosztowaç kuchennych specjałów regionu Emilia Romania. Z uÊmiechów na ustach uczestników mo˝na było wywnioskowaç, ˝e bez wàtpienia za rok równie˝ spotkamy si´ na którejÊ z edycji Truck Racing…

Pilanesberg Game Reserve to najwi´kszy park krajobrazowy Afryki Południowej

POCZUå AFRYK¢... Safari, egzotyczne SPA i oczywiÊcie finałowy mecz tegorocznego mundialu oglàdany na ˝ywo. To tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na partnerów handlowych Castrol podczas 5-dniowego wyjazdu do stolicy RPA.

aproszeni goÊcie zakwaterowani zostali w przepi´knym Hotelu Ivory Tree Game Lodge, usytuowanym w Pilanesberg Game Reserve, najwi´kszym parku krajobrazowym Afryki Południowej, liczàcym 55 000 ha powierzchni i poło˝onym u podnó˝a wulkanu.

Z

SAFARI, SPA I STRZAŁY Z ŁUKU Najwi´kszych wra˝eƒ uczestnikom wyjazdu dostarczyło safari po parku z profesjonalnymi przewodnikami – 200 kilometrów dróg, malownicze łàki, zalesione doliny i pi´kne, egzotyczne gatunki zwierzàt – lwy, lamparty, nosoro˝ce, bawoły, a nawet krokodyle. Wyjàtkowy klimat afrykaƒskiego kontynentu uczestnicy wyjazdu mogli równie˝ poczuç, udajàc si´ do rezerwatu słoni oraz w góry Magaliesberg z fantastycznymi skalnymi wàwozami. Po atrakcjach w terenie na goÊci czekało odpr´˝ajàce SPA, basen, bar, cen-

34 | Let’s GO! | 2/2010

trum konferencyjne, afrykaƒskie potrawy, a ˝àdni dalszych wra˝eƒ mogli wziàç udział w turnieju łuczniczym czy poçwiczyç gr´ na b´bnach.

PŁONÑCY GARNEK 11 lipca, przed finałowym meczem, goÊcie udali si´ do miasteczka futbolowego, dost´pnego wyłàcznie dla specjalnych goÊci sponsorów mistrzostw, oraz odwiedzili FIFA Club. Podczas wyjazdu mieli równie˝ niepowtarzalnà okazj´ poznania Ars¯na Wengera, ambasadora marki Castrol. Potem pozostało ju˝ sportowe widowisko – mecz Hiszpania-Holandia, który odbył si´ na jednym z najokazalszych obiektów w Johannesburgu – stadionie Soccer City. Został on zaprojektowany tak, by przypominaç opalany ogniem gliniany garnek. Fasad´ tworzy mozaika ciepłych i zimnych kolorów. PodkreÊla jà kràg Êwiateł biegnàcy wokół stadionu, symbolizujàcy ogieƒ pod garnkiem. CałoÊç robi naprawd´ imponujàce wra˝enie!

Let’s GO! | 2/2010 | 35


WHO CARES WHAT TIME IT IS . TM

TIME IS ONLY ONE DIMENSION OF THE NEW E-ALTIMETER.

CYFROWY

WYSOKOŚCIOMIERZ

NA TARCZY I OPATENTOWANY MECHANIZM MÓWIĄ: TO, CO MAM NA NADGARSTKU, TO NIE TYLKO ZEGAREK

POMIAR WYSOKOŚCI W STOPACH LUB METRACH

GLOBALNĄ PERSPEKTYWĘ DAJE MI

PODŚWIETLENIE TARCZY INDIGLO PRZYPOMINA MI:

PRZYGODY ZACZYNAJĄ SIĘ PO ZMIERZCHU

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA ZE STALI NIERDZEWNEJ MÓWI ŚWIATU:

PRZYGODY SIĘ KOŃCZĄ, JA ŻYJĘ DALEJ

©2009 Timex Group USA, Inc. TIMEX, EXPEDITION AND E LOGO są zarejestrowanymi znakami handlowymi Timex Group USA, Inc. w USA i w innych krajach. Hasło WHO CARES WHAT TIME IT IS jest znakiem handlowym Timex Group B.V. INDIGLO jest zarejestrowanym znakiem handlowym Indiglo Corporation w USA i w innych krajach.

Zobacz jedyną na świecie kolekcję analogowych narzędzi przygody – na

Castrol Let's Go! 2  
Castrol Let's Go! 2  

Castrol Poland magazine for clients and partners

Advertisement