Page 1

Let’s GO! Magazyn motoryzacyjny Castrol | 4/2009

ARSÈNE WENGER

10 ZASAD ZARZÑDZANIA, KTÓRE OBOWIÑZUJÑ NIE TYLKO W PI¸CE NO˚NEJ

DWADZIEÂCIA LAT MIN¢¸O... ... JAK JEDEN DZIE¡. OKRÑG¸E URODZINY MAZDY MX-5 JEJ W¸AÂCICIELE UCZCILI WYJÑTKOWYM ZLOTEM. DO WARSZAWY ZJECHA¸O PONAD 200 KULTOWYCH KABRIOLETÓW. NA MIEJSCU BY¸ RÓWNIE˚ CASTROL.


START | KROPLE

W NUMERZE

Drodzy Czytelnicy, Rok 2009 upłynàł na Êwiecie pod znakiem kryzysu ekonomicznego. Nie dla wszystkich był to jednak czas spadków. Castrol wykorzystał ten okres, aby wzmocniç swojà pozycj´ m.in. w warsztatach autoryzowanych, notujàc zdecydowany wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. Takie wnioski płynà z badaƒ dotyczàcych tendencji na rynku motoryzacyjnym, które przeprowadził we wrzeÊniu i paêdzierniku 2009 r. niezale˝ny oÊrodek GIPA. Wyniki nie pozostawiajà wàtpliwoÊci – Castrol roÊnie w sił´! Podobnie jak Castrol, w sił´ rosnà te˝ dru˝yny piłkarskie, przygotowujàce si´ do Mistrzostw Âwiata FIFA 2010 w Republice Południowej Afryki, których Castrol jest oficjalnym sponsorem. W zwiàzku z tym wydarzeniem marka nawiàzała partnerstwo z postaciami, wr´cz ikonami piłki no˝nej – zawodnikiem Realu Madryt i reprezentantem Portugalii – Cristiano Ronaldo oraz legendarnym ju˝ trenerem Arsenalu Londyn – Ars¯nem Wengerem. Na łamach bie˝àcego numeru szkoleniowiec dzieli si´ z nami swoimi zasadami zarzàdzania, które z powodzeniem mo˝na przenieÊç z boiska do salonu dealerskiego, zaÊ Ronaldo prezentuje tajniki systemu Castrol Rankings, pozwalajàcego oceniaç piłkarzy na podstawie ich rzeczywistych dokonaƒ, a nie opinii. Te, jak i wiele innych tematów znajdziecie na kolejnych stronach magazynu, który wraz z tym numerem debiutuje w nieco zmienionej szacie graficznej. Zapraszam do lektury, składajàc jednoczeÊnie najserdeczniejsze ˝yczenia szcz´Êcia i pomyÊlnoÊci w Nowym Roku 2010!

03 08

MAZDA WAGI SUPERLEKKIEJ

Jak najmniejszy szkodliwy wpływ na Êrodowisko oraz wysokie bezpieczeƒstwo przy jednoczesnej dynamice i radoÊci jazdy, którà mo˝na czerpaç garÊciami – to wytyczne, którymi kierowali si´ twórcy koncepcyjnej Mazdy MX-5 Superlight.

10

WI¢CEJ NI˚ OLEJ O legendarnej niezawodnoÊci japoƒskich samochodów i wysokich wymaganiach ich silników w zakresie smarowania, rozmawiamy z Andrzejem Alamà, prezesem Mazda Odyssey.

13

GOOL 10 zasad zarzàdzania Ars¯na Wengera.

22

OLEJ PO PRACY Sukces firmy Castrol przekłada si´ na wzrost odpowiedzialnoÊci za ochron´ Êrodowiska w zakresie olejów przepracowanych.

24 Krzysztof Nakoneczny Dyrektor Sprzeda˝y Castrol Polska

KROPLE WiadomoÊci ze Êwiata Castrol.

CO TY WIESZ O EURO? 1 paêdziernika 2009 r. weszła w ˝ycie norma Euro 5.

25

CASTROL GÓRÑ!

Castrol jest niekwestionowanym liderem wÊród marek olejowych w warsztatach autoryzowanych, a jego pozycja z roku na rok jest coraz mocniejsza.

26

WRC 2009 Trudny, efektowny i pełen emocji sezon rajdowych Fordów i ich fiƒskich kierowców za nami.

28

SEZON KAROLINY

CASTROL RANKINGS

Karolina Lampel-Czapka, najbardziej utytułowana zawodniczka w polskich wyÊcigach, zdobyła w tym roku swój siódmy i ósmy tytuł mistrza Polski.

30

Podczas oficjalnej prezentacji Castrol Rankings Ronaldo, ambasador marki Castrol EDGE, który uplasował si´ na trzecim miejscu zestawienia, obiecał, ˝e zrobi wszystko, aby dogoniç wyprzedzajàcych go graczy Barcelony: Henry’ego i Messiego.

RECEPTA NA ZIM¢

Zima nie musi byç koszmarem dla kierowcy. Wystarczy odpowiednio si´ do niej przygotowaç i wziàç sobie do serca wskazówki instruktorów Szkoły Auto.

31

LICZBY NIE K¸AMIÑ

W KRAINIE LAZURU

CASTROL PREZENTUJE PIERWSZY NA ÂWIECIE RANKING PIŁKARSKI OPARTY NA RZECZYWISTYCH DOKONANIACH ZAWODNIKÓW, A NIE NA OPINIACH.

BaÊniowa sceneria zamiast jesiennej szaroÊci? Dlaczego nie? Castrol zaprasza na Mauritius!

to jest aktualnie najlepszym piłkarzem Êwiata? To pytanie zawsze budzi emocjonujàce spory pomi´dzy kibicami piłkarskimi i znawcami futbolu na całym Êwiecie. Teraz wreszcie – dzi´ki Rankingowi Castrol – ostateczna odpowiedê stała si´ osiàgalna. To pierwszy całkowicie obiektywny system oceny piłkarzy, opierajàcy si´ na aktualnej dyspozycji zawodników, grajàcych na co dzieƒ w pi´ciu najlepszych ligach europejskich. Podczas gdy pozostałe rankingi

K

opierajà si´ cz´sto na opiniach, Castrol postanowił pozostaç wierny zasadom przyÊwiecajàcym rozwojowi tworzonych przez firm´ olejów – do stworzenia Rankingu Castrol wykorzystano wyłàcznie obiektywne analizy i bardzo zaawansowanà technologi´, mierzàcà ka˝dy kontakt z piłkà, ka˝de podanie, dosłownie ka˝dy ruch wszystkich spoÊród ponad 2000 obserwowanych piłkarzy. To wydarzenie otwiera nowy rozdział w starej jak Êwiat dyskusji o tym, kto rzeczywiÊcie jest na boisku najlepszy.

Wi cej informacji, pe∏ne zestawienie i miesi czne uaktualnienia znajdujà si na stronie: www.castrolfootball.com

CASTROL PREDICTOR

pod uwag´ wylosowanych kombinacji, Castrol Predictor kalkuluje szanse awansu ka˝dej dru˝yny do kolejnych faz, w pojedynkach z konkretnymi rywalami i finalnie zdobycia tytułu mistrzowskiego.

astrol przeniósł swoje eksperckie podejÊcie, jakie stosuje przy tworzeniu produktów olejowych, na Castrol Predictor, by dzi´ki bezstronnym analizom i zaawansowanej technologii zaoferowaç unikalny dodatek do sportowego widowiska. Stworzony przez zespół

Dowiedz si´ wi´cej: www.castrolfootball.com

Rok 2010 upłynie nie tylko pod znakiem partnerstwa Castrol z Cristiano Ronaldo. To równie˝ rok Mistrzostw Âwiata FIFA 2010, których Castrol jest oficjalnym sponsorem. Nie mo˝e zatem dziwiç fakt, i˝ koncern stworzył specjalne narz´dzie, dzi´ki któremu mo˝na przewidzieç wynik rywalizacji…

C

02 | Let’s GO! | 4/2009

„Ranking Castrol to taka klasyfikacja, w której ka˝dy piłkarz chciałby byç na czele. JeÊli jesteÊ numerem jeden w tym zestawieniu, to nie ma dyskusji, czy naprawd´ jesteÊ dobry, bo to ranking oparty na faktach, a nie na opiniach. Dlatego tak bardzo b´d´ si´ starał znaleêç na szczycie – ˝eby udowodniç wszystkim, ˝e to ja jestem najlepszy!”, mówił Cristiano.

analityków, pracujàcych tak˝e przy Castrol Rankings i Castrol Index, Castrol Predictor mierzy poprzednie osiàgni´cia dru˝yny oraz poszczególnych graczy w celu opracowania wskaêników ataku i obrony dla ka˝dego zespołu narodowego. Nast´pnie poprzez przeprowadzenie ponad 100 tys. symulacji wariantów turnieju i wzi´cie

Let’s GO! | 4/2009 | 03


KROPLE

240 KM

KRAKÓW

MIAŁA POD MASKÑ NAJMOCNIEJSZA NA ZLOCIE MAZDA MX-5

NA ÂLÑSKU W Êwiat magii, czarów i trików bilardowych przeniesionych zostało ponad trzystu goÊci zaproszonych na oficjalne otwarcie nowego salonu sprzeda˝y i stacji serwisowej Iveco w Rudzie Âlàskiej.

Êrednio na płyt´ lotniska przyjechało kilkanaÊcie samochodów. Łàcznie w spotkaniu wzi´ło udział 200 Mazd MX-5.

EMOCJE NA BEMOWIE

URODZINY Z POMPÑ MAZDA MX-5 OBCHODZI W TYM ROKU SWOJE 20-LECIE. JEJ W¸AÂCICIELE UCZCILI TO WYJÑTKOWYM ZLOTEM. DO WARSZAWY ZJECHA¸O PONAD 200 KULTOWYCH KABRIOLETÓW.

KONWENCJA 2009 W dniach 23-24 listopada 2009 r. w Centrum Konferencyjnym Airport Gromada w Warszawie odbyła si´ ju˝ po raz czwarty Konwencja Polskich Dealerów Samochodów, organizowana przez Polskà Izb´ Motoryzacji pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Castrol był sponsorem zarówno konwencji, jak i uroczystej gali. tegorocznej imprezie wzi´ło udział ok. 500 osób i kilkudziesi´ciu wystawców reprezentujàcych wszystkie sektory rynku dystrybucji samochodów w Polsce. WÊród nich znaleêli si´ wystawcy z sektora jednoÊladów i czterokołowców oraz firmy prezentujàce samochody z nap´dem elektrycznym, a tak˝e auta MICROCAR przeznaczone dla osób z kategorià prawa jazdy B1.

W

Tegoroczne hasło przewodnie Konwencji to „Droga do sukcesu w niepewnej przyszłoÊci. Wyznaczamy trendy. Omawiamy fakty. Dementujemy pogłoski”.

Podczas Konwencji, oprócz tzw. sesji plenarnej, miały miejsce liczne sesje warsztatowe, podzielone na kilka tematów, przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary dealerskiego przedsi´biorstwa. Imprezà towarzyszàcà Konwencji była jak co roku wystawa „Wokół rynku dealerskiego i serwisowego”, obejmujàca powierzchni´ 1000 m2. Po raz trzeci ogłoszono wyniki badania Satysfakcji Polskich Dealerów Samochodowych 2009 oraz list´ „TOP EFEKT 2009”. Wybrano równie˝ „Mened˝era Rynku Dealerskiego 2009” oraz uhonorowano tytułem „Auto Salon 2008” najlepsze obiekty dealersko-serwisowe wybudowane w 2008 r. w Polsce.

roczysta gala odbyła si´ 3 paêdziernika. Gwiazdami wieczoru byli: znany polski iluzjonista Maciej Pol oraz wielokrotny mistrz Êwiata w trikach bilardowych Bogdan Wołkowski. Poło˝ony w pobli˝u autostrady A4 punkt jest pierwszà inwestycjà Cracow Truck Center na Âlàsku. Jest on odpowiedzià na tkwiàcy w aglomeracji górnoÊlàskiej potencjał – zarówno du˝à liczb´ firm przewozowych, jak i dróg przecinajàcych si´ w kierunkach wschód-zachód i północ-południe.

U

Jeden z najnowoczeÊniejszych tego typu obiektów w Polsce oferuje kompleksowe naprawy wszystkich typów samochodów ci´˝arowych, dostawczych, naczep oraz autobusów. Nowa stacja serwisowa wyposa˝ona jest w 9 pełnowymiarowych stanowisk przelotowych o długoÊci 37 metrów oraz 6 mniejszych przeznaczonych dla samochodów dostawczych. Znajduje si´ w niej tak˝e m.in. okr´gowa stacja kontroli pojazdów, magazyn cz´Êci zamiennych, nowoczesna myjnia oraz kabina lakiernicza.

2300 m2

WYNOSI POWIERZCHNIA NOWEGO WARSZTATU W RUDZIE ÂLÑSKIEJ

oadster produkowany od 1989 r. został wpisany do Ksi´gi rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedajàcy si´ dwumiejscowy samochód sportowy w historii. Do dziÊ wyprodukowano ponad 850 000 egzemplarzy tego kultowego modelu.

R

MOCNE WEJÂCIE W Niepruszewie koło Buku uruchomiony został nowy oddział firmy Trans-Poz S.A., wielkopolskiego dealera i serwisanta Iveco. Nowy obiekt handlowo-serwisowy zlokalizowany jest przy drodze wojewódzkiej nr 307 oraz przy jednym z trzech w´złów autostrady A2 na poznaƒskiej obwodnicy. Oddział rozpoczàł działalnoÊç 21 wrzeÊnia 2009 r., a jego uroczyste otwarcie miało miejsce w ostatni piàtek listopada. Głównym punktem wieczoru, który zgromadził 350 zaproszonych goÊci, był wyst´p zespołu Audiofeels, finalistów polskiej edycji „Mam talent”. W ramach oddziału funkcjonujà: salon sprzeda˝y, dział cz´Êci zamiennych, okr´gowa stacja kontroli oraz serwis.

04 | Let’s GO! | 4/2009

START NA BANKOWYM Spotkanie rozpocz´ło si´ na Placu Bankowym w Warszawie. Przybyło tam 185 Mazd MX-5. Kolumna samochodów pod eskortà policji przejechała przez centrum miasta i udała si´ w stron´ lotniska na Bemowie. Parad otwiera∏a nowa Mazda MX-5, która na t okazj przybra∏a barwy Castrol. Bezpo-

Imponujàce okaza∏y si czasy osiàgni´te w sprincie na ¼ mili. Samochód Pawła Michalczuka pokonał konkursowy dystans w doskonałym czasie 13,569 s. Drugi w stawce Krzysztof Kisielewski uzyskał czas 14,571 s. Puchar za trzecie miejsce odebrał Janusz Sochaƒski, który pokonał ¼ mili w 14,684 s. Kilkudziesi´ciu zlotowiczów spróbowało ponadto swoich sił w Rozecie Wróbla – sprawnoÊciowej próbie premiujàcej nienagannà technik´ jazdy. Najszybszym zawodnikiem był Marcin Juda.

WIEK PI¢KNOÂCI NIE SZKODZI… W trakcie spotkania na warszawskim Bemowie przeprowadzono tak˝e konkurs na najstarsze i najpi´kniejsze auto zlotu oraz samochód o najwi´kszym przebiegu. Najstarsza okazała si´ Mazda MX-5 wyprodukowana w 1989 r. i zarejestrowana rok póêniej. Rekordzistà w kategorii Mazdy MX-5 o najwi´kszym przebiegu był samochód z licznikiem wskazujàcym 241 tys. kilometrów. Nagrody dla uczestników ufundowali: Mazda Motor Poland oraz Castrol Polska.

JESTEM, BO JESTEÂ To hasło trasy koncertowej na cele charytatywne dla Hospicjum Ojców Bonifratrów. Głównymi pomysłodawcami oraz patronami cyklu imprez były firmy: Mazda Motor Poland oraz Castrol Polska.

a˝dy z koncertów stanowił wyjàtkowe wydarzenie artystyczne, w którym na jednej scenie spotykali si´: poprzez swoje słowo – autor wyjàtkowy – ksiàdz Jan Twardowski, artyÊci zespołu znanego z kunsztu instrumentalnego i znakomitej interpretacji – grupa Krakowskie PrzedmieÊcie oraz aktor, któ-

K

rego wybitne kreacje sceniczne, m.in. w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, Teatrze TV czy filmach, weszły do kanonu współczesnej sztuki aktorskiej – Jerzy Trela. Widzowie mieli okazj´ usłyszeç oryginalnà liryk´ Jana Twardowskiego (tak˝e wiersze Êpiewane), wybrane fragmenty prozy, wywiadów, a nawet anegdoty, których bohaterem stał si´ poeta.

Let’s GO! | 4/2009 | 05


KROPLE

BUTELKA NA SETK¢

1,38 l/100 km – tyle wynosi Êrednie spalanie koncepcyjnego Volkswagena L1, zaprezentowanego na jesiennych targach we Frankfurcie. To mniej ni˝ obj´toÊç przeci´tnej… butelki wody mineralnej.

wuosobowy (z siedzeniami jedno za drugim!) hybrydowy samochód koncernu z Wolfsburga jest kontynuacjà powstałego w 2002 r. studyjnego modelu 1L. Do nap´du niezwykle aerodynamicznego pojazdu, którego współczynnik oporu powietrza wynosi tylko 0,195, wykorzystano silnik o pojemnoÊci 800 cm3 i mocy 27 KM. Wysokopr´˝ny motor wspomagany jest 14-konnà jednostkà elektrycznà. Auto posiada nadwozie z włókna w´glowego, rozp´dza si´ do niemal 160 km/h i emituje zaledwie 36 g dwutlenku w´gla na kilometr. Według zapowiedzi seryjna produkcja ma szans´ ruszyç najwczeÊniej w 2013 r.

D

DACH? JAKI DACH? PIERWSZA SKODA BEZ KLUCZYKA Masz problem ze znalezieniem w swoich kieszeniach kluczyków? Skoda Superb Combi to pierwszy model z Mlada Boleslav, który b´dzie mógł byç wyposa˝ony w system KEESY.

WALKA NA C-MAXA Prezentujàc dwie wersje nadwoziowe swojego minivana, Ford daje wyraêny sygnał, ˝e nowy C-MAX rusza na rynkowà wojn´ z takimi modelami, jak Citroën C4 Picasso i Renault Scenic. Dost´pny na rynku od 2003 r. C-MAX oferowany jest tylko w wersji 5-osobowej. Tymczasem standardem wÊród liderów rynku minivanów sà ju˝ dwie propozycje nadwoziowe tego samego modelu. Idàc za ciosem, nowy Ford dost´pny b´dzie tak˝e w odmianie 7-osobowej, która podobnie jak powi´kszeni francuscy konkurenci, ma otrzymaç w nazwie przedrostek „Grand”. Pierwszy model powstały na platformie opracowanej dla nowej generacji kompaktowych Fordów wyposa˝ony b´dzie w nowoczesne turbodoładowane silniki benzynowe

06 | Let’s GO! | 4/2009

EcoBoost, których zu˝ycie paliwa i emisja CO2 jest do 20 proc. ni˝sza w porównaniu z tradycyjnymi jednostkami.

ozwala on na uruchomienie, zamkni´cie i otwarcie samochodu bez u˝ycia kluczyka. Obok tego systemu (dost´pnego od maja 2010 r.), nowoÊcià w wyposa˝eniu Skody jest elektryczne sterowanie klapà baga˝nika, współpracujàce z automatycznie zwijajàcà si´ roletà. Ciekawostkà jest mo˝liwoÊç zaprogramowania wysokoÊci, na jakiej ma si´ zatrzymywaç otwierana klapa. Przydatne, gdy mamy niski gara˝! Superb w wersji kombi do polskich salonów trafi na przełomie stycznia i lutego 2010 r. Auto jest doskonałym rozwiàzaniem dla tych, którzy cenià sobie praktycznoÊç, a nie chcà zrywaç z presti˝em limuzyny.

P

Audi R8 Spyder nale˝y do samochodów, dajàcych takà radoÊç z jazdy, ˝e nawet w rz´sistym deszczu mo˝na zapomnieç o braku dachu nad głowà. Jak ju˝ si´ zorientujemy, ˝e pada, wystarczy 19 sekund, aby rozło˝yç wykonany z tkaniny dach. R8 Spyder ma widlasty, 10-cylindrowy silnik o pojemnoÊci 5,2 litra. Połàczony z nap´dem na obie osie i manualnà, 6-biegowà skrzynià (dost´pny jest tak˝e automat) osiàga moc 525 KM – to wi´cej ni˝ oferuje Ferrari F430 Spider czy otwarte Lamborghini Gallardo! Aby rozp´dziç si´ do setki, Audi potrzebuje 4,1 sekundy, a jego maksymalna pr´dkoÊç wynosi 313 km/h. Ârednie spalanie oscyluje wokół 15 l/100 km, ale ta pozycja jest chyba najmniej wa˝na dla klientów kupujàcych ten model.

Let’s GO! | 4/2009 | 07


JAZDA NUMERU

MAZDA WAGI SUPERLEKKIEJ

90 DNI

ZAJ¢ŁO KONSTRUKTOROM MAZDY STWORZENIE STUDYJNEGO MODELU MX-5 SUPERLIGHT

Jak najmniejszy szkodliwy wpływ na Êrodowisko oraz wysokie bezpieczeƒstwo przy jednoczesnej dynamice i radoÊci jazdy, którà mo˝na czerpaç garÊciami – to wytyczne, którymi kierowali si´ twórcy koncepcyjnej Mazdy MX-5 Superlight.

tym, ˝e model Superlight ma zostaç zaprezentowany na salonie we Frankfurcie, projektanci Mazdy dowiedzieli si´ na trzy miesiàce przed terminem wystawy. 90 dni na zaprojektowanie wyjàtkowego samochodu? Wydaje si´ mało. Efekt koƒcowy pokazuje jednak, ˝e choç zadanie do łatwych nie nale˝ało, uwieƒczone zostało sukcesem.

O

ROZWIJAJÑC IDEAŁ „Głównym wyzwaniem dla zespołu projektujàcego studium było rozwini´cie MX-5, doprowadzonego do perfekcji w ciàgu ostatnich 20 lat, na jeszcze wy˝szy, wr´cz ekstremalny poziom”, mówi szef projektu, Hasip Girgin. Prace nad nowym modelem rozpocz´to nietypowo, bo od projektu tablicy rozdzielczej. 5-osobowy zespół projektantów narysował swoje propozycje, spoÊród których wybrana została najlepsza, a jej odwzorowanie w naturalnych rozmiarach wykonano z gliny. Powstałe kształty zapisano cyfrowo. Nast´pnie dane te posłu˝yły do uformowania cz´Êci z laminatu szklanego i w´glowego. JednoczeÊnie z seryjnej Mazdy MX-5 zdemontowano te elementy, które miały zostaç zastàpione nowymi. W efekcie powstał je˝d˝àcy Superlight o masie poni˝ej 1000 kg i niezmienionym, znanym z modelu produkcyjnego doskonałym rozkładzie mas na osie 50:50. Aby upewniç si´ w wykonalnoÊci projektu, na zamkni´tym torze kierowcy testowi przeprowadzili próbne jazdy nowego studium. Efekty zaskoczyły wszystkich! Powstał samochód łatwy w prowadzeniu, bezpieczny, zwinny i bardzo dynamiczny.

ESENCJA ROADSTERA Pracujàc nad prototypem, projektanci usun´li kilka elementów, jakie wyst´pujà w seryjnej

MX-5. Najbardziej rzuca si´ w oczy brak przedniej szyby i składanego dachu, dzi´ki czemu podró˝ujàcy mogà jeszcze bardziej poczuç p´d wiatru. Superlight nie posiada tak˝e zewn´trznych klamek i bocznych szyb. Pojawiły si´ za to masywne pałàki, które nie tylko pot´gujà sportowy wyglàd Mazdy, ale wpływajà równie˝ na popraw´ właÊciwoÊci aerodynamicznych. Nieoceniona jest te˝ ich rola ochronna w przypadku wywrócenia. Kształt i proporcje nadwozia nowej Mazdy nawiàzujà do historycznych samochodów wyÊcigowych. Z powodu braku przedniej szyby wydłu˝ona została maska auta – dołàczony fragment wykonany z laminatu w´glowego jest jednoczeÊnie osłonà tablicy rozdzielczej.

ASCEZA WE WN¢TRZU Wn´trze MX-5 Superlight równie˝ spotkały zmiany. Zastosowano czyste, niemal ascetyczne formy – nie tylko ze wzgl´du na estetyk´ i nawiàzanie do wyglàdu nadwozia, ale i redukcj´ masy. Zrezygnowano z układu audio, wykładzin wn´trza, dywaników, klimatyzacji i układu wentylacyjnego, centralnej konsoli czy podłokietnika mi´dzy fotelami – tego, co i tak w samochodzie bez szyb i dachu nie byłoby potrzebne – bo i jak tu słuchaç radia, skoro na głowach kierowcy i pasa˝era zało˝ony musi byç kask? Tradycyjne siedzenia zastàpione zostały ultralekkimi fotelami kubełkowymi z 4-punktowymi pasami bezpieczeƒstwa. Standardowà dêwigni´ zmiany biegów i hamulca r´cznego zamieniono na lekkie, wykonane z aluminium elementy. Niczym w prawdziwych wyÊcigówkach, w Superlight przycisk zapłonu znajduje si´ na Êrodku tablicy rozdzielczej, obok niego sà przyciski odcinajàce dopływ paliwa i zasilanie elektryczne.

Głównym wyzwaniem dla zespołu projektujàcego studium było rozwini´cie MX-5, doprowadzonego do perfekcji w ciàgu ostatnich 20 lat, na jeszcze wy˝szy, wr´cz ekstremalny poziom

08 | Let’s GO! | 4/2009

Pod maskà znalazł si´ znany silnik benzynowy MZR o pojemnoÊci 1,8 litra i mocy 126 KM

CASTROL DLA MAZDY Mazda i Castrol – dwie marki, które łàczy pasja i nieustanne dà˝enie do wykorzystywania w swoich dziedzinach najnowszych rozwiàzaƒ technologicznych. Wraz z wprowadzeniem nowych modeli (5 i 6) w roku modelowym 2005/2006, Mazda oparła si´ na wymaganiach olejowych niezwykle zaawansowanej technologii kompatybilnej z wymaganiami specyfikacji ACEA C1. Odpowiedzià ze strony Castrol było pojawienie si´ nowoczesnej gamy olejów opartych właÊnie na tej specyfikacji.

WYSOKO POSTAWIONA POPRZECZKA C1 to wyjàtkowy standard jakoÊciowy dla olejów, jeden z najbardziej wymagajàcych pod wzgl´dem ochrony przeciwzu˝yciowej, czystoÊci i ekonomicznoÊci. W jednostkach benzynowych Mazda stosuje od dawna tzw.

oleje niskolepkoÊciowe (5W-30, 5W-20), pozwalajàce na prac´ w podwy˝szonych zakresach obrotów, a jednoczeÊnie zapewniajàce wszechstronnà ochron´ silnika na niespotykanà dotàd skal´.

LICZY SI¢ CZYSTOÂå CzystoÊç układu olejowego dotyczy przede wszystkim małej iloÊci osadów nad tłokiem. To jeden z wa˝nych elementów swobodnej i gładkiej pracy silnika. Zbyt du˝a iloÊç tego typu osadów cz´sto prowadzi do zaburzeƒ w procesie spalania mieszanki, co w konsekwencji przekłada si´ na przyspieszone zu˝ycie pierÊcieni, tłoków, powierzchni cylindra, a tak˝e na zwi´kszone zu˝ycie oleju. Tu˝ przed poczàtkiem 2006 r. w Centrum Technologicznym Castrol rozpocz´to proces tworzenia nowej formulacji w oparciu o technologi´ Clean Performance Technology.

Efektem był nowy olej – SLX Professional Powerflow C1 5W-30. Unikalna formulacja o niezwykle małym poziomie SAPS zapewnia ekstremalnie wydłu˝onà trwałoÊç dla układów wtórnej obróbki spalin. Takie właÊnie układy – w postaci filtrów czàstek stałych DPF – znalazły swoje zastosowanie w modelach marki Mazda: 3, 5 i 6.

SLX PROFESSIONAL POWERFLOW C1 5W-30 Dzi´ki zastosowaniu najnowszych technologii Castrol stworzył jeden olej dla całej gamy Mazdy – SLX Professional sprawdza si´ zarówno w silnikach benzynowych, jak i zaawansowanych technologicznie jednostkach diesla.

SPECYFIKACJE: ACEA A1/B1, A5/B5, C1 Ford WSS-M2C-934-B

Let’s GO! | 4/2009 | 09


PROFESJONALNE PARTNERSTWO

WI¢CEJ NI˚ OLEJ

15 LAT

O legendarnej niezawodnoÊci japoƒskich samochodów i wysokich wymaganiach ich silników w zakresie smarowania, którym potrafià sprostaç tylko najlepsi w bran˝y olejowej rozmawiamy z Andrzejem Alamà, prezesem Mazda Odyssey.

K

iedy zacz´ła si´ Pana przygoda z bran˝à motoryzacyjnà? Działam na rynku ju˝ od 25 lat.

Czyli zaczynał Pan jeszcze w czasach PRL… Tak. ZaczynaliÊmy od napraw powypadkowych oraz usług serwisowych. W tamtych czasach motoryzacja w Polsce znajdowała si´ w powijakach. Polski rynek nie dawał wystarczajàco du˝ych mo˝liwoÊci w kwestii sprzeda˝y nowych aut. Stàd decyzja o naprawie samochodów powypadkowych. Mój wybór był czysto pragmatyczny. Była to dochodowa i pewna inwestycja. Cz´Êci na rynku było mało, o ka˝dy element – nawet blacharski – trzeba było walczyç. Natomiast my, dzi´ki wysoko wykwalifikowanej kadrze, mogliÊmy naprawiç wiele cz´Êci we własnym zakresie. Od kiedy Paƒska firma jest zwiàzana z Mazdà? Mazda w naszej ofercie jest dost´pna od ponad roku. Zacz´liÊmy jej sprzeda˝ wraz z wejÊciem na polski rynek wyłàcznego dystrybutora. Pierwszà markà w ofercie naszej firmy było Volvo, nast´pnie pojawiły si´: Nissan, BMW i wspomniana Mazda. Ju˝ od wielu lat Odyssey zwiàzany jest i kojarzony właÊnie z markami japoƒskimi. Co zadecydowało o ich wyborze? Bardzo istotnym elementem sà wartoÊci, jakie niosà ze sobà marki japoƒskie, czyli jakoÊç, doskonały design i niezawodnoÊç. Mazda jest wr´cz synonimem jakoÊci. To marka, która ma najwy˝sze wskaêniki jakoÊciowe w całej bran˝y motoryzacyjnej, wÊród wszystkich samochodów – w tym równie˝ japoƒskich. Jest to te˝ jedyny producent z Kraju Kwitnàcej WiÊni, wyznaczajàcy sobie za rynek docelowy Europ´.

GDZIE SZUKAå? Mazda Odyssey Ul. Górczewska 32 01-147 Warszawa Tel. (22) 533 55 00 Fax (22) 533 55 01 e-mail: odyssey@mazda-odyssey.pl

Dla klientów nabywajàcych nowe samochody bardzo wa˝na jest obsługa posprzeda˝owa. Co w tym obszarze ma do zaoferowania Odyssey? W naszym serwisie oferujemy pełnà gam´ usług, poczynajàc od najdrobniejszych, takich jak: wymiana opon i wywa˝enie kół, poprzez naprawy blacharsko-lakiernicze, po usługi typowo serwisowe. Bardzo istotnym elementem budujàcym zaufanie naszych klientów jest troska o ich samochody. Ka˝de auto obsługiwane przez naszych specjalistów jest wnikliwie sprawdzane. Stosujemy cz´Êci zamienne najwy˝szej jakoÊci, stawiamy równie˝ na oleje spełniajàce najwy˝sze normy. Stàd nasza współpraca z firmà Castrol. Jak długo trwa ta współpraca? Praktycznie od poczàtku naszej przygody ze sprzeda˝à nowych samochodów, czyli od około 15 lat. Castrol jest dla nas wyznacznikiem jakoÊci, podob-

10 | Let’s GO! | 4/2009

TRWA WSPÓŁPRACA POMI¢DZY FIRMAMI CASTROL A ODYSSEY

nie jak Mazda. To Êwietne połàczenie, gwarantujàce klientowi niezawodnoÊç jego pojazdu w ka˝dych warunkach. Co przyczyniło si´ do powstania tak trwałej wi´zi pomi´dzy Castrol a Odyssey? Nasza współpraca układa si´ bardzo dobrze, dlatego jesteÊmy razem od kilkunastu lat. PrzeszliÊmy ze sobà bardzo du˝o, odnieÊliÊmy te˝ wiele wspólnych sukcesów. Castrol oferuje nam nie tylko doskonałej jakoÊci oleje, ale równie˝ cały wachlarz wsparcia – m.in. specjalne programy bonusowe czy dodatkowe szkolenia dla pracowników. Tym niemniej współpraca z tymi samymi osobami od wielu lat, to element nie do przecenienia, jest to coÊ bardzo wa˝nego dla mnie. Czy klienci znajà si´ na olejach? Gro klientów to osoby, chcàce po prostu bezawaryjnie u˝ytkowaç samochód, nie wnikajàc w takie szczegóły, jak olej. Taka sytuacja wymaga od naszych doradców serwisowych du˝ej wiedzy technicznej, gdy˝ za wysokà klasà zwykle kryje si´ te˝ wy˝sza cena. Nie ka˝dy klient zdaje sobie spraw´, jak wa˝ne jest odpowiednie dobranie oleju do silnika i jego jakoÊç. Rolà doradców jest uÊwiadomienie klientom, i˝ pewna ró˝nica w cenie w konsekwencji przekłada si´ na oszcz´dnoÊci zwiàzane z ni˝szym zu˝yciem paliwa i dłu˝szà ˝ywotnoÊcià podzespołów samochodu. Silniki Mazdy to jednostki „lubiàce” wysokie obroty, majà zatem wysokie wymagania wzgl´dem smarowania. Jak Castrol si´ w nich sprawdza? Castrol w zasadzie od zawsze był zwiàzany ze sportem motorowym. W sporcie silniki wykorzystywane sà do granic ich mo˝liwoÊci, osiàgajàc du˝o wy˝sze obroty ni˝ w samochodach cywilnych. Castrol przeniósł te doÊwiadczenia na normalne drogi. Tak te˝ powstała cała seria Castrol Professional, gwarantujàca wzorcowe warunki pracy, nawet w przypadku silników wysokoobrotowych. Jakie sà plany Pana firmy na przyszłoÊç? Obecnie jesteÊmy numerem jeden na polskim rynku pod wzgl´dem sprzeda˝y Mazdy i chcielibyÊmy utrzymaç t´ pozycj´ w przyszłym roku. JeÊli chodzi o rozwój, to trudno coÊ prognozowaç, sytuacja na rynku jest bardzo „rozdygotana”. Tegoroczne wyniki zostały przekłamane przez reeksport do krajów starej Unii. W przyszłym roku, gdy go nie b´dzie, poziom sprzeda˝y mo˝e spaÊç nawet o 30 proc. W tej sytuacji skupimy si´ na spojrzeniu w głàb naszej organizacji i poprawie efektywnoÊci naszych działaƒ. Wierz´, ˝e przyszłoÊcià biznesu motoryzacyjnego stanà si´ salony multibrandowe, które w fantastyczny sposób redukujà koszty operacyjne i ograniczajà ryzyko biznesu. Co, jak pokazał ostatni rok, jest rzeczà niezmiernie wa˝nà.

„Castrol oferuje nam nie tylko doskonałej jakoÊci oleje, ale równie˝ cały wachlarz wsparcia – m.in. specjalne programy bonusowe czy dodatkowe szkolenia dla pracowników”

Let’s GO! | 4/2009 | 11


WYDANIE SPECJALNE

ARSÈNE WENGER ZASADY ZARZÑDZANIA DROGA DO UZYSKANIA ZNAKOMITYCH WYNIKÓW W PIŁCE NO˚NEJ NIE RÓ˚NI SI¢ OD OSIÑGANIA ICH W AUTORYZOWANEJ STACJI DEALERSKIEJ.


GOOL | WYDANIE SPECJALNE

Z BOISKA NA SALONY Motoryzacja, piłka no˝na i zarzàdzanie w jednym? Tak! Odpowiada jednoznacznie Castrol, nawiàzujàc współprac´ z Ars¯nem Wengerem, legendarnym szkoleniowcem Arsenalu Londyn. ogo Castrol jest doskonale znane fanom sportów motorowych na całym Êwiecie. Samochody, motocykle, łodzie motorowe, czy jakiekolwiek inne pojazdy mechaniczne – zawsze w charakterystycznych zielono-czerwonych barwach – odnoszà sukcesy na torach i trasach rajdowych całego globu.

L

CASTROL W GRZE Zaanga˝owanie firmy Castrol w sport nie koƒczy si´ jednak na motoryzacji. Od 2007 r. marka niezwykle silnie obecna jest w piłce no˝nej. Udana kampania sponsoringowa mistrzostw UEFA EURO 2008 przyczyniła si´ do podj´cia decyzji o podpisaniu presti˝owego, szeÊcioletniego kontraktu na sponsorowanie mistrzostw Êwiata w piłce no˝nej (FIFA World Cup™) do 2014 roku. To najwi´kszy tego typu kontrakt w ponadstuletniej historii firmy. Dla kibiców oznacza on nie tylko emocje zwiàzane z rywalizacjà najlepszych dru˝yn Êwiata, ale równie˝ mo˝liwoÊç dalszego korzystania z wyjàtkowego systemu oceny piłkarzy Castrol Performance Index (www.castrolfootball.com).

W KIERUNKU BIZNESU System Castrol Performance Index był te˝ jednym z argumentów, dla których Ars¯ne Wenger zdecydował si´ pełniç rol´ globalnego ambasadora marki Castrol Professional. „Trener musi mieç konkretne dane, na których mo˝e si´ oprzeç, a zatem pomiar wyników zawodników jest szalenie wa˝ny. Na podstawie wyjàtkowych informacji z Castrol Index mog´ wyciàgaç obiektywne wnioski”, mówi Ars¯ne Wenger. Wielu fanów futbolu kojarzy tego legendarnego Francuza jedynie z piłkarskà dru˝ynà Arsenalu Londyn. W rzeczywistoÊci to nie tylko trener, a osoba, która zrewolucjonizowała rol´ zarzàdzania w klubowej piłce no˝nej. Droga do uzyskania znakomitych wyników w tym pi´knym sporcie wcale nie ró˝ni si´ od osiàgania ich w autoryzowanych stacjach dealerskich. Wenger Êwietnie sprawdza si´ w roli trenera, ale tak˝e jako globalny ambasador marki Castrol Pofessional, dzielàc si´ swoimi oryginalnymi poglàdami na zarzàdzanie.

RODZINNE TRADYCJE Nikogo nie powinno dziwiç, ˝e Ars¯ne Wenger jest trwale zwiàzany z Castrol Professional: gdy dorastał, jego rodzice prowadzili koło Strasburga firm´ handlujàcà cz´Êciami samochodowymi. Dzisiaj, zarówno Castrol, jak i Ars¯ne nale˝à do Êcisłej czołówki w swoich dziedzinach, działajàc na poziomie, na którym nawet najdrobniejsze usprawnienie mo˝e przynieÊç olbrzymie korzyÊci.

02-03

Dla Castrol, oficjalnego sponsora Mistrzostw Âwiata FIFA 2010, przykładem takich działaƒ jest tworzenie Êrodków smarnych wspólnie z wiodàcymi producentami samochodów i oferowanie serwisom autoryzowanym programów i szkoleƒ, które mogà przynieÊç dodatkowe korzyÊci w zakresie zwi´kszenia zysków z prowadzonej działalnoÊci.

W GRONIE PROFESJONALISTÓW Castrol Professional to oferta specjalnie dostosowana do indywidualnych potrzeb autoryzowanych serwisów samochodowych. Łàczy ona najwy˝szej jakoÊci profesjonalne Êrodki smarne z dostarczaniem nowych rozwiàzaƒ biznesowych, które w połàczeniu z doÊwiadczeniem i wiedzà In˝ynierów Sprzeda˝y Castrol tworzà rzeczywistà i wymiernà wartoÊç dodanà dla serwisu (patrz ramka str. 8).

LICZY SI¢ SKUTECZNOÂå… I ZYSK Pełniàc funkcj´ globalnego ambasadora marki Castrol Professional, Wenger odwiedził niedawno Malezj´ i Chiny. W czasie tego wyjazdu zatrzymał si´ w jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów sportowych Êwiata – na stadionie „Ptasie Gniazdo” w Pekinie. Wystàpił tam dla grupy najwa˝niejszych dealerów Castrol Professional oraz klientów reprezentujàcych producentów samochodów, wykładajàc swoje credo w zakresie zasad efektywnego zarzàdzania biznesem. Spotkał si´ ponadto z dziennikarzami z bran˝y motoryzacyjnej i biznesowej na specjalnej prelekcji, poÊwi´conej ÊwiadomoÊci i rozumieniu działaƒ Castrol Professional oraz sprawdzonej skutecznoÊci programów firmy w zakresie wpływu na zyskownoÊç profesjonalnych serwisów samochodowych na całym Êwiecie. Wenger b´dzie kontynuował seri´ podobnych wystàpieƒ, przeznaczonych dla dealerów firm motoryzacyjnych przez cały okres przygotowaƒ do piłkarskich Mistrzostw Âwiata FIFA 2010.

REGUŁY W SŁU˚BIE WYDAJNOÂCI Wenger jest człowiekiem potrafiàcym z całà konsekwencjà i jasnoÊcià stosowaç swoje zasady, do kariery, którà wybrał. Ta przejrzystoÊç i rzetelnoÊç postawy przyniosła mu niekwestionowany sukces. Proces myÊlowy, stojàcy za sformułowaniem wykładanych przez niego racji i zasad, wart jest naÊladowania. Warta przej´cia jest te˝ postawa polegajàca na systematycznym stosowaniu kilku najwa˝niejszych reguł, okreÊlajàcych taki sposób zarzàdzania, który wydobywa z zespołu najwy˝szà wydajnoÊç.

Ars¯ne Wenger urodził si´ w 1949 r. w Strasburgu, tam te˝ rozpoczàł swojà przygod´ z piłkà no˝nà jako zawodowy piłkarz dru˝yny RC Strasburg. W mi´dzyczasie ukoƒczył studia, uzyskujàc tytuł in˝yniera oraz magistra ekonomii. W 1981 r. rozpoczàł karier´ trenerskà. W 1996 r. został trenerem Arsenalu Londyn. Jego filozofia zarzàdzania przyniosła imponujàce sukcesy: trzy tytuły mistrzowskie Premier League i zdobyty czterokrotnie Puchar Anglii, w tym dwa dublety (mistrzostwo i puchar kraju w tym samym sezonie), a tak˝e słynnà dru˝yn´ „Niezwyci´˝onych”, która przez cały sezon 2003/04 nie przegrała ani jednego meczu.


GOOL | WYDANIE SPECJALNE

1

AUTOANALIZA „Zanim spróbuj´ wpłynàç na innà osob´, musz´ najpierw zadaç sobie pytanie: czy ja podejmuj´ właÊciwe kroki, by mój zespół wykazał si´ pełnà skutecznoÊcià? Taka autoanaliza to podstawa sukcesu ka˝dego mened˝era”.

3

Na tej samej zasadzie, na jakiej jeden z najbardziej utytułowanych mened˝erów klubów angielskiej Premier League sprawdza, czy stosuje właÊciwe działania, by wydobyç ze swoich piłkarskich gwiazd wszystko, co potrafià, mened˝erowie autoryzowanych stacji dealerskich powinni upewniç si´, czy ich ludzie dysponujà właÊciwymi kwalifikacjami i procedurami, by móc osiàgaç sukces w swojej działalnoÊci.

2

„Najwa˝niejszà cz´Êcià zarzàdzania jest zaufanie do innych ludzi. Muszà wiedzieç, ˝e w nich wierzysz i darzysz pełnym zaufaniem. Tylko wówczas b´dà robiç dla Ciebie to, co uznajesz za istotne”.

04-05

10

„Najwi´ksze sukcesy w ˝yciu odnoszà zazwyczaj te osoby, które dokładnie analizujà i oceniajà swoje działania. Stale zaskakuje mnie to, jak bardzo wymagajàcy wobec siebie samych sà ludzie sukcesu”.

5

Wenger jest przekonany, ˝e poprzez uczciwà ocen´ mocnych i słabych stron oraz umiej´tnoÊci i kwalifikacji mo˝liwe jest zwi´kszanie wkładu poszczególnych członków zespołu w koƒcowy wynik. Mo˝na oczywiÊcie poprzestaç na oferowaniu szkoleƒ i porad, ale dopóki człowiek sam nie dostrzega u siebie niewykorzystanych mo˝liwoÊci poprawy, jego potencjał rozwoju jest powa˝nie ograniczony. Pami´taj o tym, gdy podczas najbli˝szej rozmowy wst´pnej z kandydatem na doradc´ serwisowego usłyszysz od niego, ˝e nie ma ˝adnych słaboÊci. JeÊli Twoja działalnoÊç opiera si´ na kontaktach z klientami, a jej wyniki zale˝à od tego, jak Twoi pracownicy rozpatrujà ich skargi, jest absolutnie niezb´dne, aby robili to ludzie jak najzdolniejsi, a oprócz tego pragnàcy rozwijaç i doskonaliç swoje kwalifikacje.

ZAUFANIE

Dzi´ki wierze w swoich zawodników i obdarzeniu ich zaufaniem, trener Arsenalu Londyn zapisał na koncie swego klubu imponujàce pasmo sukcesów. Podobnie prowadzàcy autoryzowane stacje dealerskie powinni rozwa˝yç, czy wystarczajàco wierzà w swoich ludzi, czy majà do nich zaufanie i czy wyposa˝ajà ich w kwalifikacje i narz´dzia niezb´dne do osiàgania sukcesu.

ROZWÓJ

4

MOTYWACJA „Nie czuj´ si´ odpowiedzialny za motywowanie ludzi, ale raczej za wskazywanie im drogi, aby mogli osiàgnàç zało˝one przez siebie cele. Nikt nie jest w stanie rozwijaç si´ ani realizowaç maksimum swoich mo˝liwoÊci, je˝eli sam tego nie pragnie”. Jeden z najwi´kszych autorytetów wÊród mened˝erów klubów piłkarskich uwa˝a, ˝e jego rolà jest nie tyle motywowanie piłkarzy, co pomaganie im w ukierunkowaniu ich wewn´trznej determinacji i dà˝enia do sukcesu. OczywiÊcie, nie ka˝dego w Twojej załodze motywowaç b´dzie ambicja bycia najlepszym w tym, co robi. Ale przecie˝ ka˝demu sprawia satysfakcj´ rozwijanie si´ i wspinanie na wy˝szy poziom. Je˝eli poÊwi´casz czas na to, by spotykaç si´ z ka˝dym z pracowników, poznawaç go i orientowaç si´, co jest dla niego najbardziej atrakcyjne i motywujàce w roli, jakà pełni, to inwestujesz swój cenny czas najlepiej, jak tylko mo˝esz. Pieniàdze to tylko warunek wst´pny – powodujà one, ˝e ludzie szukajà jakiejÊ pracy. Je˝eli uda Ci si´ sprawiç, by lubili i cenili t´ prac´, jakà im powierzasz, zmniejszysz rotacj´ personelu, a Twój zespół stanie si´ trwalszy.

KORZYSTANIE Z WIEDZY I DOÂWIADCZENIA „Sztuka zarzàdzania polega na inteligentnym korzystaniu ze zdobyczy nauki i weryfikowaniu danych własnym doÊwiadczeniem”. Legendarny ju˝ szkoleniowiec zyskiwał przewag´ nad rywalami, umiej´tnie korzystajàc z osiàgni´ç nauki – w postaci zaawansowanych szkoleƒ i technik analizy wydajnoÊci. Na tej samej zasadzie mened˝erowie autoryzowanych stacji dealerskich mogà zyskaç przewag´ konkurencyjnà za sprawà wdra˝ania sprawdzonych i najlepszych na rynku narz´dzi biznesowych. To prosta droga do maksymalizacji zysków, wypracowana na podstawie doÊwiadczeƒ tysi´cy warsztatów. Castrol Professional oferuje swoim koncesjonowanym dealerom cały asortyment rozwiàzaƒ w zakresie usprawnieƒ działalnoÊci. Programy szkoleniowe i marketingowe, reprezentujàce najwy˝szà Êwiatowà klas´, ułatwiajà personelowi serwisu rozpoznawanie i wykorzystywanie okazji do zwi´kszania sprzeda˝y cz´Êci i usług oraz wpływajà na budowanie wzajemnego zaufania dla dobra przyszłych kontaktów z klientem.

ZASAD ZARZÑDZANIA

ARSÈNA WENGERA


GOOL | WYDANIE SPECJALNE

6

PRACA ZESPO¸OWA „Praca w zespole mo˝e nam daç wi´cej satysfakcji ni˝ indywidualne osiàgni´cia. Ale działa to tak˝e w drugà stron´: gdy zespół nie funkcjonuje, rodzà si´ rozczarowanie i frustracja”. Ars¯ne Wenger zasłynàł ze swej zdolnoÊci budowania spójnych zespołów, czerpiàcych sił´ z wzajemnego uzupełniania si´ talentów i umiej´tnoÊci poszczególnych graczy. Efektem były długie serie regularnych wyst´pów na najwy˝szym poziomie. Szefowie autoryzowanych serwisów samochodowych równie˝ muszà tak rozwijaç zespół posprzeda˝owy, aby zdolnoÊci jego poszczególnych członków przyczyniały si´ do osiàgania maksymalnych zysków przez całà dru˝yn´. Zadaniem mened˝era jest przekonanie zawodników, ˝e jako grupa b´dà silniejsi, a zarazem, ˝e nie odbiera im to szans na wybicie si´ indywidualne. Ka˝dy musi czuç, ˝e otrzyma nale˝nà mu cz´Êç splendoru. I ˝e b´dzie ona wi´ksza, ni˝ gdyby działał w pojedynk´. Na tym polega delikatny obszar pracy mened˝era: musi on stworzyç takie zasady, w ramach których wszyscy b´dà si´ czuli komfortowo, b´dà mogli pokazaç swój talent i mo˝liwoÊci, a przez to osiàgnà cele.

7 8

UZNANIE „Niezwykle wa˝ne jest chwalenie tych zawodników, którzy robià bardzo du˝o dla dru˝yny, ale nie sà gwiazdami i nie trafiajà na czołówki gazet”. Jeden z najdłu˝ej zatrudnianych trenerów w klubach angielskiej Premier League jest mistrzem w dziedzinie rozpoznawania wkładu poszczególnych członków dru˝yny w jej sukcesy i pilnowania, aby mniej eksponowani bohaterowie otrzymywali nale˝ne im pochwały za doskonale wypełniane role. Mened˝erowie autoryzowanych serwisów powinni przyjàç te same zasady i mieç na uwadze wkład poszczególnych doradców serwisowych w skutecznoÊç działalnoÊci posprzeda˝owej.

WARTOÂCI „Piłka no˝na, a w zasadzie ogólnie sport, odgrywa wielkà rol´ we współczesnym ˝yciu. Wyznacza kierunek, w którym Êwiat mo˝e si´ rozwijaç i wskazuje na wartoÊci, które b´dà wa˝ne w przyszłoÊci”. Ars¯ne Wenger wyznaje gł´boko zakorzenione wartoÊci, którymi kieruje si´, przygotowujàc swojà dru˝yn´ do regularnej i systematycznej gry na najwy˝szym poziomie. Na tej samej zasadzie szefowie serwisów muszà stosowaç mocne zasady, pomagajàce inspirowaç zespół oraz wszczepiaç etos ci´˝kiej pracy i wspólnej odpowiedzialnoÊci, w celu zapewnienia firmie maksymalnych zysków i zadowolenia klientów.

ZASADY ARSÈNA WENGERA NIE OGRANICZAJÑ SI¢ TYLKO DO ÂWIATA PIŁKI NO˚NEJ. SÑ UNIWERSALNE, ODNOSZÑ SI¢ DO KA˚DEJ DZIAŁALNOÂCI, A JU˚ NA PEWNO MOGÑ BYå STOSOWANE PRZEZ AUTORYZOWANE STACJE DEALERSKIE.

06-07

9

KREATYWNOÂå „˚yjemy w Êwiecie, w którym »musimy« wygrywaç, a człowiek, który »musi«, przestaje byç kreatywny. Mnie zale˝y na tym, aby moi zawodnicy podchodzili do tego inaczej: chcemy graç i wygrywaç nie dlatego, ˝e musimy, ale dlatego, ˝e to kochamy”. Jak twierdzi jeden z najbardziej doÊwiadczonych mened˝erów klubów angielskiej Premier League, najlepszà metodà realizacji celów zespołu nie jest budowanie kultury koniecznoÊci, lecz stymulowanie ambicji i pragnienia wygranej. Zarówno mened˝erowie piłkarscy, jak i liderzy biznesu muszà zapewniaç swoim zespołom wolnoÊç bycia kreatywnym w działaniu. Muszà te˝ odpowiednio kierowaç ludêmi – tak, aby ich kreatywnoÊç słu˝yła realizacji najwa˝niejszych celów.

10

WIZJA „Odpowiadam za du˝o wi´cej ni˝ tylko wygrywanie meczów. Musz´ zapewniç trwanie i zdrowe funkcjonowanie klubu tak˝e długo po moim odejÊciu. Podstawà trwałoÊci sukcesu jest wi´c przemyÊlana, długoterminowa wizja”. Wenger wie, ˝e wygrany mecz jest osiàgni´ciem chwilowym, szybko przechodzàcym do historii, a skuteczne dowodzenie wymaga przemyÊlanej i długoterminowej wizji. Cz´stym bł´dem popełnianym przy zarzàdzaniu biznesem jest skupianie si´ na wyniku finansowym i krótkotrwałym zadowoleniu klientów. JeÊli mened˝er nie tworzy perspektywicznej wizji skutecznego funkcjonowania na pi´ç czy dziesi´ç lat, to nie zapewni swojej firmie stabilnej przyszłoÊci. Dobry mened˝er serwisu powinien kierowaç si´ podobnymi zasadami i inwestowaç w swoich ludzi oraz struktury działalnoÊci posprzeda˝owej tak, aby czerpaç z nich maksymalne zyski zarówno teraz, jak i w przyszłoÊci.


TO WI¢CEJ NI˚ OLEJ ROLA ARSÈNA WENGERA JAKO GLOBALNEGO AMBASADORA, ZNAJDUJE ODZWIERCIEDLENIE RÓWNIE˚ W NAJNOWSZEJ KAMPANII REKLAMOWEJ CASTROL PROFESSIONAL, W KTÓREJ LEGENDARNY JU˚ SZKOLENIOWIEC DZIELI SI¢ SWOIMI ZASADAMI ZARZÑDZANIA, NAWIÑZUJÑC DO AKTUALNEJ OFERTY MARKI.

Castrol Professional to połàczenie w jednej, prostej ofercie produktów i narz´dzi, których potrzebuje serwis, by zwi´kszaç swoje zyski. W sferze produktów Castrol Professional to dwie ekskluzywne linie olejów silnikowych przeznaczone do sprzeda˝y wyłàcznie w profesjonalnych serwisach samochodowych: Castrol SLX Professional oraz Castrol Magnatec Professional. W sferze biznesowej to m.in. wsparcie inwestycyjne oferowane serwisom autoryzowanym. W ramach inwestycji klient mo˝e skorzystaç z umowy wyposa˝eniowej, dzi´ki której ma mo˝liwoÊç wyposa˝enia swojego serwisu bez anga˝owania własnych Êrodków finansowych. Tym klientom, którzy nie sà zainteresowani wyposa˝eniem serwisowym, proponowane sà umowy promocyjno-gotówkowe oraz umowy bonusowe. Profesjonalne narz´dzia biznesowe oferowane w ramach Castrol Professional to tak˝e szereg szkoleƒ i rozwiàzaƒ marketingowo-sprzeda˝owych. Autorski program szkoleniowy dla serwisów autoryzowanych pozwala zwi´kszaç zyski nie tylko ze sprzeda˝y Êrodków smarnych, ale tak˝e zwi´kszaç sprzeda˝ cz´Êci i roboczogodzin oraz budowaç lojalnoÊç klientów. Ponadto, aby podnieÊç wiedz´ technicznà z zakresu Êrodków smarnych, czy technik sprzeda˝y, oprócz szkoleƒ tradycyjnych, dost´pne sà te˝ bardziej nowoczesne rozwiàzania, jak Szkolenie Online. Dzi´ki niemu ka˝dy z pracowników serwisu ma mo˝liwoÊç wzbogaciç swojà wiedz´ o dowolnej porze dnia i w dowolnym miejscu, wystarczy jedynie dost´p do internetu. Castrol Professional oferuje te˝ SMS-owy i mailowy system komunikacji serwisu z klientem. Pozwala on w szybki i prosty sposób poinformowaç klienta o akcji promocyjnej, przypomnieç o umowie ubezpieczenia czy te˝ podzi´kowaç za wizyt´ w serwisie.


W TROSCE O ÂRODOWISKO

200 000 TON

NA TYLE SZACUJE SI¢ CA¸KOWITY RYNEK OLEJÓW SMAROWYCH W POLSCE

OLEJ PO PRACY Castrol jest firmà, która wywiera ogromny wpływ na rynek, kształtuje go, zmienia, zdobywa w nim coraz wi´kszy udział i staje si´ liderem w kolejnych kanałach. W tym roku wzrost ten jest szczególnie widoczny w sektorze warsztatów autoryzowanych. Jest jednak równie˝ i druga strona medalu – sukces przekłada si´ na wzrost odpowiedzialnoÊci za ochron´ Êrodowiska w zakresie olejów przepracowanych.

usimy byç Êwiadomi, ˝e ka˝dy sprzedany przez Castrol litr oleju z czasem mo˝e trafiç do Êrodowiska jako szkodliwy odpad, pełen niepo˝àdanych substancji, które dostały si´ do niego na skutek ucià˝liwej eksploatacji, wysokich temperatur i ciÊnienia.

M

USTAWOWY OBOWIÑZEK Całkowity rynek olejów smarowych w Polsce szacuje si´ na ponad 200 tys. ton, z czego nieco ponad 45 proc. stanowià oleje silnikowe. W procesie eksploatacji 50 proc. z nich ulega całkowitej degradacji, a pozostała cz´Êç traktowana jest jako oleje przepracowane. W latach 80. zbiórka olejów przepracowanych przebiegała doÊç skrupulatnie – odnotowywano wówczas zbiórk´ na poziomie ponad 100 tys. ton. W latach 90. wskaênik ten raptownie spadł do około 36 600 ton zebranych olejów. Z tych właÊnie przyczyn wprowadzono doÊç rygorystycznà ustaw´, dotyczàcà odpadów i ich zbierania, gromadzenia oraz przeróbki, pozwalajàcà na lepszà ochronà Êrodowiska i jednoczeÊnie kierowanie do ponownej produkcji wi´kszej partii zebranych olejów przepracowanych (czerwiec 1997, Dz.U. 1997 nr 96 poz. 592). Kolejne zmiany tej ustawy doprowadziły do ustalenia poziomu zbiórki w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 50 proc. rynku, z czego ponad 35 proc. musi zostaç poddane recyklingowi, czyli ponownej przeróbce (Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78). Póêniej wprowadzano jeszcze nast´pne zmiany w ustawie, niewpływajàce jednak w znaczàcy sposób na iloÊç i rodzaj zbiórki olejów przepracowanych. Z ustaw tych w jasny sposób wynika, ˝e oleje przepracowane sà odpadem nale˝àcym do grupy 13. Êrodków smarnych i sklasyfikowano je jako odpad niebezpieczny 1302. Tym samym ustawa nakłada na Castrol obowiàzek uzyskania zgody na działalnoÊç (w wyniku której powstajà odpady) oraz obowiàzek usuwania, unieszkodliwiania lub składowania odpadów niebezpiecznych w postaci olejów przepracowanych.

22 | Let’s GO! | 4/2009

RÓ˚NE DROGI, JEDEN CEL Obecnie Castrol wykorzystuje oleje przepracowane na trzy sposoby: • jako ró˝nego rodzaju paliwo (kotłowe, piece olejowe); • poddaje je rafinacji (regeneracji) dla uzyskania komponentów paliwowych i olejowych; • poddaje je oczyszczaniu i ponownemu zastosowaniu jako bazy olejowe do produkcji olejów (procesy, takie jak: wirowanie, filtrowanie, sedymentacja, odparowanie pod zmniejszonym ciÊnieniem, regeneracja).

JEDLICZE LIDEREM Ten ostatni sposób jest coraz lepiej wykorzystywany w Polsce – szczególnie przez rafineri´ w Jedliczach, która jest liderem w przeróbce olejów przepracowanych na naszym rynku (bardzo zaawansowana technologicznie instalacja do oczyszczania i przeróbki olejów smarowych). Proces ten przebiega w dwóch fazach: • destylacji wst´pnej przy u˝yciu czynnika alkalicznego, wytràcajàcego kwasy tłuszczowe; • destylacji frakcjonujàcej, rozdzielajàcej pozostałoÊç olejowà na frakcje (wysokopró˝niowa kolumna firmy Glitsch z wypełnieniem Gempack).

CASTROL BEZ KONTROWERSJI Tak uzyskane oleje stanowià bazy olejowe mineralne grupy GR I oraz II i sà wsadem do produkcji nowych olejów. Rodzi to pewne kontrowersje w Êrodowisku olejowym, które ma du˝e wàtpliwoÊci co do jakoÊci nowo powstałych olejów z ponownie zastosowanych, odzyskanych baz olejowych. Nale˝y tu dodaç, ˝e jakoÊç tych olejów b´dzie w znacznym stopniu zale˝ała od sposobu i jakoÊci przeróbki. Castrol oficjalnie wypowiedział si´, ˝e do dziÊ nie stosuje w swoim procesie produkcji olejów pochodzàcych z przeróbki i ponownego przetworzenia odpadów olejowych.

PRZEPRACOWANE RODZAJE W Polsce rozró˝niamy trzy rodzaje mineralnych olejów przepracowanych:

• oleje przepracowane I, zawierajàce olej transformatorowy i oleje do spr´˝arek chłodniczych; • oleje przepracowane II, zawierajàce oleje turbinowe; • oleje przepracowane III, zawierajàce pozostałe oleje smarowe, z wyjàtkiem olejów emulgujàcych i natłuszczonych.

POLIUCHLOROWANE BIFENYLE Innà wa˝nà kwestià w utylizacji odpadów niebezpiecznych jest PCB – czyli poliuchlorowane bifenyle. Sà to Êrodki powszechnie stosowane jako komponenty i dodatki do cieczy izolacyjnych transformatorów i kondensatorów, płynów hydraulicznych, dodatków do farb i lakierów, jak równie˝ plastyfikatory do tworzyw sztucznych. Sà one szczególnie szkodliwe i trudno podlegajà biodegradacji. Mogà powodowaç wyst´powanie nowotworów (kancerogennoÊç), akumulujà si´ w wàtrobie, Êledzionie i nerkach. Zgodnie z dyrektywà UE wprowadzono przepisy dotyczàce nadzorowania, usuwania oraz działaƒ zapobiegajàcych niekontrolowanemu składowaniu i usuwaniu PCB.

SZKODLIWOÂå SKLASYFIKOWANA Istnieje klasyfikacja cieczy smarowniczych pod wzgl´dem ich wpływu na Êrodowisko – jest to ekologiczna ocena cieczy eksploatacyjnych. Jej podstawowe kryteria to: • biodegradowalnoÊç (proces, w którym substancja zostaje całkowicie rozło˝ona przez mikroorganizmy); • toksycznoÊç i ekotoksycznoÊç (szacuje si´ je na podstawie składu chemicznego i działania toksycznego na ssaki, ryby i mikroorganizmy); • bioakumulacja (skłonnoÊç do akumulowania si´, czyli gromadzenia w łaƒcuchu pokarmowym); • emisja substancji szkodliwych np. spalin; • charakterystyka eksploatacyjna. Wpływ olejów smarowych na Êrodowisko naturalne jest ogromny!

Produkty naftowe sà najtrudniejszà frakcjà odpadów dla degradacji biologicznej. Stanowià zagro˝enie dla ludzi i zwierzàt, działajàc bardzo toksycznie na ssaki, ryby, bakterie i roÊliny. Dostajà si´ do Êrodowiska poprzez: wycieki, awarie, wypadki, niewłaÊciwe składowanie pełnych i pustych opakowaƒ oraz zu˝ytych filtrów oleju, odparowanie olejów, powstanie mgły olejowej, niepoprawnà konserwacj´ maszyn i urzàdzeƒ, Êwiadome wylewanie zu˝ytych olejów do rzek i gleby. Naszym wspólnym obowiàzkiem jest uÊwiadamianie i edukacja na temat niekontrolowanych zrzutów tych odpadów do Êrodowiska!

Let’s GO! | 4/2009 | 23


STATYSTYKI

24 PROC.

CASTROL GÓRÑ!

RESPONDENTÓW – MENED˚ERÓW I WŁAÂCICIELI FLOT – UZNAJE WPROWADZENIE NORMY EURO 5 ZA ZJAWISKO POZYTYWNE

Castrol jest niekwestionowanym liderem wÊród marek olejowych w warsztatach autoryzowanych, a jego pozycja z roku na rok jest coraz mocniejsza.

CO TY WIESZ O EURO?

To

wniosek płynàcy z badaƒ dotyczàcych tendencji na rynku motoryzacyjnym, które przeprowadził we wrzeÊniu i paêdzierniku 2009 r. niezale˝ny oÊrodek GIPA. Badanie obj´ło 705 właÊcicieli lub osób na stanowiskach kierowniczych w warsztatach autoryzowanych, niezale˝nych, sklepach motoryzacyjnych i stacjach paliw. Wyniki nie pozostawiajà wàtpliwoÊci – Castrol roÊnie w sił´!

UDZIAŁY RYNKOWE W KANALE WARSZTATÓW AUTORYZOWANYCH 1 paêdziernika 2009 r. weszła w ˝ycie norma Euro 5, dotyczàca emisji szkodliwych substancji do Êrodowiska. W zwiàzku z tym faktem firma BP zleciła przeprowadzenie wÊród swoich klientów badania zmierzajàcego do okreÊlenia i zrozumienia szeregu postaw, mogàcych wpływaç na stosowanie przez nich olejów silnikowych Castrol przeznaczonych na długie przebiegi. ramach tego badania agencja SCB przeprowadziła indywidualne wywiady z 629 właÊcicielami i mened˝erami flot, aby szczegółowo poznaç i opisaç m.in. ich znajomoÊç i odczucia odnoÊnie nowych wymogów dotyczàcych zgodnoÊci z normami Euro 5 i Euro 6.

W

• Okazuje si´, i˝ ÊwiadomoÊç istnienia normy Euro 5 jest wysoka – wie o niej 78 proc. respondentów. Jednak tylko 16 proc. z nich uznało, ˝e wie o niej du˝o. Wi´kszoÊç respondentów przyznała, ˝e nie posiada szczegółowej wiedzy na jej temat. • Ci´˝ar rozumienia norm Euro 5 i ogólnie Euro oraz ich przestrzegania spoczywa przede wszystkim na producentach. Mened˝erowie i właÊciciele flot na ogół wiedzà o nich, natomiast nie orientujà si´ w szczegółach tych przepisów.

24 | Let’s GO! | 4/2009

• Norma Euro 6 obecnie nie jest ani przedmiotem wiedzy, ani zainteresowania tej grupy respondentów. Tylko 5 proc. z nich ju˝ przygotowuje si´ do przestrzegania jej w przyszłoÊci. • 24 proc. uznaje wprowadzenie normy Euro 5 za zjawisko pozytywne. Oczekujà, ˝e w przyszłoÊci b´dà mieli mo˝liwoÊç otrzymywania zwrotów podatkowych, korzystania z ni˝szych opłat drogowych w Niemczech dzi´ki posiadaniu ci´˝arówek zgodnych z Euro 5, korzyÊci dla Êrodowiska oraz zwi´kszenia liczby zamówieƒ. Respondenci ci kładà nacisk na zwi´kszonà wiarygodnoÊç ekologicznà i mo˝liwoÊç wykorzystania tego jako atutu marketingowego w relacjach ze swoimi klientami. • Niestety, wi´kszoÊç uwag wyra˝onych przez respondentów na temat normy Euro 5 ma charakter negatywny. Respondenci wskazujà, ˝e w ostatecznym rachunku oznacza to dla nich wy˝sze koszty, szczególnie w zwiàzku z technologià AdBlue. Wielu wyra˝ało irytacj´ z powodu

inni producenci 21%

datkowe, bezpłatny wjazd do stref ograniczonego ruchu (np. do strefy niskich emisji w Londynie) i ni˝sze opłaty drogowe (MAUT w Niemczech). Niektórzy sà zdania, ˝e posiadanie ci´˝arówek zgodnych z normà Euro 5 i z technologià AdBlue oka˝e si´ korzystne tak˝e w kategoriach kosztów.

Total 8%

wprowadzania przez władze nowych przepisów i sugerowało, ˝e faktyczne motywy działania władz mogà byç inne od deklarowanych. • 30 respondentów konkretnie kojarzyło norm´ Euro 5 ze stosowaniem dodatku AdBlue i podkreÊlało wynikajàce z tego dodatkowe koszty dla u˝ytkownika. Wielu oceniało t´ norm´ negatywnie, dlatego ˝e posiadanie ci´˝arówki zgodnej z Euro 5 b´dzie ich zdaniem stałym êródłem zwi´kszonych kosztów i ogólnie b´dzie bardziej ucià˝liwe. • Nie wszyscy sà przeciwni nowym normom Euro 5 i Euro 6. Niektórzy uwa˝ajà, ˝e dostosowanie si´ do norm b´dzie kosztowaç mniej ni˝ ponoszenie opłat za pojazdy niespełniajàce norm. Około 10 proc. spoÊród całej populacji respondentów uwa˝a, ˝e dostosowanie si´ do normy Euro 5 da im przewag´ konkurencyjnà w bran˝y spedycyjnej. Za korzyÊci równowa˝àce koszty poniesione na zakup nowych ci´˝arówek uznajà oni ulgi po-

EURO 6: CZY KTOÂ SI¢ TYM PRZEJMUJE? Znaczna wi´kszoÊç respondentów na razie w ogóle nie zastanawia si´ nad normà Euro 6, uwa˝ajàc jà za problem odległej przyszłoÊci. Nie czujà oni ani powinnoÊci, ani motywacji, aby zaczàç si´ do niej przygotowywaç, tym bardziej ˝e szczegółowe przepisy tej normy nie sà jeszcze pewne.

Shell 13%

+3%*

Orlen 1%

+5%

-1%

Castrol 28%

+1%

Mobil 16% Lotos 3%

Elf 10%

* zmiany w stosunku do analogicznego okresu 2008 r.

Let’s GO! | 4/2009 | 25


OSTRA RYWALIZACJA

Hirvonen za sukces, z którego jest najbardziej dumny, uznał triumf w swoim ulubionym Rajdzie Finlandii. Na własnym terenie pokonał Loeba w równej walce, bez ˝adnych okolicznoÊci dodatkowych (jak awarie, kary czy kraksy), słowem – tak, ˝e wielokrotny mistrz Êwiata mógł jedynie skomentowaç: „Có˝ - był lepszy!”

WRC 2009

Trudny, efektowny i pełen emocji sezon rajdowych Fordów i ich fiƒskich kierowców za nami. Zespół BP Ford Abu Dhabi World Rally Team, wspierany przez Castrol, zajàł 2. miejsce w Klasyfikacji Producentów, a jego kierowcy w punktacji indywidualnej zapewnili sobie 2. i 4. pozycj´.

arto odnotowaç, ˝e ju˝ od 3 lat i od 43 rajdów WRC ani razu nie zdarzyło si´, by wygrał samochód innej marki ni˝ Citroën lub Ford, ani w innych barwach ni˝ oficjalne, fabryczne. Ale, jak zwykle, tabelki nie mówià wszystkiego. Miniony sezon był ciekawy i emocjonujàcy. Warto go podsumowaç i wyciàgnàç wnioski, mogàce słu˝yç jako prognozy na kolejny rok rajdowej rywalizacji.

strzostwem. W udzielonym niedawno wywiadzie trafnie podsumował sezon 2009 ze swojego punktu widzenia. „Gdybym miał tylko jedno słowo – to rozczarowanie. Ale jedno słowo nie oddaje prawdy. To był wspaniały sezon, pełen dramatycznej rywalizacji, zwyci´stw, satysfakcji i szans. Praktycznie nie popełniałem w nim bł´dów. Rozczarowaniem zakoƒczyła si´ dopiero ostatnia, decydujàca runda”.

SPRAWDZONY TEAM

Hirvonen uchwycił sedno sprawy. Koƒcowa utrata szansy na mistrzostwo nie mo˝e przesłaniaç znakomitej i bardzo obiecujàcej postawy tego kierowcy. Za sukces, z którego jest najbardziej dumny, uznał on triumf w swoim ulubionym Rajdzie Finlandii. Na własnym terenie pokonał Loeba w równej walce, bez ˝adnych okolicznoÊci dodatkowych (jak awarie, kary czy kraksy), słowem – tak, ˝e wielokrotny mistrz Êwiata mógł jedynie skomentowaç: „Có˝ – był lepszy!”. A oto anegdota ilustrujàca niezwykłà precyzj´ i powtarzalnoÊç toru jazdy słynàcego z regularnoÊci Fina. Opowiada Hirvonen: „W tym sezonie zdarzyło mi si´ rozeÊmiaç na głos na trasie oesu. Było to w Australii, a Êmiałem si´ ze skrzynki pocztowej. Stała na ci´ciu zakr´tu na OS16. Otarłem si´ o nià. Zbiła tylnà bocznà szyb´ w naszym Fordzie. Byłem pewien, ˝e na drugim przejeêdzie ju˝ jej nie b´dzie, ale stała jak odrodzona na nowo. Otarłem si´ o nià i zbiła szyb´ w drzwiach pilota”.

W

W ZIMOWEJ SCENERII NORWEGII HIRVONEN I LATVALA ZAJ¢LI ODPOWIEDNIO 2. I 3. MIEJSCE

FABIA S2000 – PIERWSZA ODS¸ONA W przeddzieƒ 47. Rajdu Barbórki po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano rajdowà Skod´ Fabi´ S2000. Pokaz zorganizowany przez Sinclan-Bis, warszawskiego dealera Skody, odbył si´ 3 grudnia na terenie Autodromu Automobilklubu Polskiego na Bemowie. Fabi´ S2000 zaprezentowało dwóch kierowców, którzy nazajutrz 265-konnymi Skodami wystartowali w rajdzie – Grzegorz Grzyb i Maciej Rzeênik. Podczas prezentacji, której partnerem był Castrol, zgromadzona kilkuset osobowa publicznoÊç mogła nie tylko z bliska zobaczyç

26 | Let’s GO! | 4/2009

i poznaç rajdowe Skody. Głównym elementem imprezy była mo˝liwoÊç przejazdu rajdówkà w roli pilota! DwanaÊcie osób, które wylicytowały przejazd, mogło zasiàÊç na prawym fotelu Skody i poczuç si´ jak na prawdziwym rajdzie. Dochód z aukcji został przeznaczony na rzecz Jarosława Noworóla, dyrektora Rajdu Rzeszowskiego, u którego w tym roku zdiagnozowano białaczk´. Oprócz rajdowych Fabii S2000, które cieszyły si´ najwi´kszym zainteresowaniem, zaprezentowano równie˝ nowe modele Skody, a tak˝e kilka mniejszych rajdowych samochodów innych marek.

Skład zespołu Ford Abu Dhabi WRT w stosunku do sezonu 2008 nie zmienił si´. Jego dwie załogi (kierowca/pilot) stanowili: Mikko Hirvonen i Jarmo Lehtinen oraz Jari-Matti Latvala i Miikka Anttila, a samochodami były Fordy Focus RS WRC. Po sezonie 2009 nikt nie zaprzeczy, ˝e Hirvonen, który w ostatnich miesiàcach wyrósł na wielkiego bohatera swego teamu, jest dziÊ drugim kierowcà rajdowym Êwiata. Po raz drugi z rz´du zajàł 2. miejsce w sezonie RMÂ. Zapytany, którego z rywali uwa˝a za zawodnika roku 2009, Mikko wybrał oczywiÊcie Sébastiena Loeba, ale Loeb zrewan˝ował si´ i odpowiadajàc na to samo pytanie, wskazał Hirvonena. „Mikko był przez cały sezon bardzo trudnym rywalem, je˝d˝àcym niezwykle szybko, równo i konsekwentnie”, chwalił go.

ZAGRO˚ONA DOMINACJA To prawda. Hirvonen zagroził dominacji Loeba bardziej ni˝ ktokolwiek, kiedykolwiek wczeÊniej. Po piàtej z 12 rund ust´pował liderowi o 20 pkt, by póêniej wygraç 4 rajdy z rz´du. W ten sposób sam został liderem i pozostał nim a˝ do startu ostatniej rundy sezonu – Rajdu Wielkiej Brytanii, którego meta miała przynieÊç rozstrzygni´cie. Choç Fin prowadził jednym punktem, nie miało to praktycznego znaczenia: gdyby wygrał, zostałby mistrzem, z kolei nie urzàdzało go ani miejsce drugie, ani ˝adne o jedno ni˝sze od Loeba (w wypadku remisu punktowego decydujàca byłaby wi´ksza liczba wygranych rajdów w sezonie – atut Francuza). Na walijskich trasach obroƒca tytułu okazał si´ wyraênie lepszy, wygrywajàc 9 z 16 odcinków i koƒczàc rajd z ponad minutowà przewagà nad Hirvonenem. Fin musiał si´ zadowoliç powtórnym wicemi-

SKRZYNKA NA TRASIE

PECHOWIEC LATVALA Opinia Hirvonena o wspaniałym sezonie wolnym od bł´dów niestety nie odnosi si´ do drugiego kierowcy zespołu, Jari-Mattiego Latvali, który bł´dy popełniał i to zbyt cz´sto jak na zawodnika jednego z czołowych, oficjalnych zespołów. W swoim trzecim pełnym sezonie startów w WRC Latvala nie zrobił post´pów. Tak, jak rok wczeÊniej, wygrał jeden rajd, ale dwóch innych nie ukoƒczył i w klasyfikacji koƒcowej znowu zajàł 4. miejsce, w dodatku z wi´kszà ni˝ poprzednio stratà do Daniego Sordo z Citroëna. Trzeba zastrzec wzgl´dnoÊç tej oceny – mówimy o braku post´pów na poziomie Êcisłej czołówki Êwiatowej i w stosunku do coraz silniejszych rywali. I nie chodzi o błàd jak z sennego koszmaru, popełniony w Rajdzie

140 PKT

W KLASYFIKACJI PRODUCENTÓW ZDOBYŁ ZESPÓŁ FORD ABU DHABI WRT W SEZONIE 2009. RYWALE Z CITROËNA UZYSKALI W SUMIE O 27 PKT WI¢CEJ

Polski (Latvala rozbił auto na sekundy przed metà, jadàc po pewne 2. miejsce i nie muszàc o nie walczyç), bo taka wpadka raz mo˝e si´ zdarzyç ka˝demu. Wytrawni kibice bardziej współczujà jej Finowi, ni˝ jà wytykajà. Chodzi o tendencj´ ogólniejszà. Latvala szybko, w młodym wieku zabłysnàł jako talent zdolny wygrywaç z najlepszymi. Po wczesnym sukcesie w ka˝dej dziedzinie nast´puje korekta: albo kariera trwa krótko, albo trzeba przejÊç trudniejszy, mniej błyskotliwy etap gromadzenia doÊwiadczeƒ i nabierania odpornoÊci, by móc znowu, ju˝ na trwalszych podstawach, wygrywaç. Wydaje si´, ˝e właÊnie tak b´dzie z Latvalà i ˝e w sezonie 2010 zajmie on wreszcie miejsce na podium mistrzostw.

3 SKŁADNIKI SUKCESU Sezon WRC 2010 obejmowaç b´dzie 13 rund – 7 na szutrze (w tym wielkie klasyki: Finlandi´, Portugali´ i Wielkà Brytani´), 4 na asfalcie (m.in. Niemcy i Korsyka), 1 mieszana i 1 zimowa, czyli na Êniegu i lodzie (Szwecja). Aby wreszcie przełamaç seri´ Citroëna, Ford potrzebuje trzech rzeczy. Po pierwsze, szybkie i niezawodne Focusy nie mogà ust´powaç francuskim C4 na asfaltach, co jest faktem widocznym ju˝ od paru lat i sprawia, ˝e Ford z góry nie wià˝e nadziei z trasami Katalonii, Monte Carlo czy Niemiec, skupiajàc si´ tylko na szutrach. Po drugie, Latvala nie mo˝e polegaç na samej swojej szybkoÊci; musi wziàç przykład z regularnoÊci swojego starszego kolegi i jego niepodatnoÊci na popełnianie bł´dów. Po trzecie wreszcie – i o to powinno byç najłatwiej – Mikko Hirvonen musi utrzymaç swój znakomity poziom i umiej´tnie korzystaç z coraz wi´kszego doÊwiadczenia.

Let’s GO! | 4/2009 | 27


OSTRA RYWALIZACJA

SEZON KAROLINY

8

Karolina Lampel-Czapka, najbardziej utytułowana zawodniczka w polskich wyÊcigach, zdobyła w tym roku swój siódmy i ósmy tytuł mistrza Polski.

rekordowym sezonie 26-letniej ustroniance przypadło równie˝ wicemistrzostwo w klasyfikacji generalnej Grand Prix Polski oraz tytuł drugiego wicemistrza DSMP. Dodatkowo Karolina triumfowała w pierwszej edycji WyÊcigowego Super Pucharu – klasyfikacji uwzgl´dniajàcej dorobek punktowy ze sprintów i wyÊcigów długodystansowych. Po tak udanym sezonie rozmawiamy z zawodniczkà zespołu Karolina Autosport.

W

Tata Marian wygrał Cieszyƒskà Barbórk´, Êcigał si´ single-seaterem. Pewnie otrzymałaÊ w genach talent do szybkiej jazdy? Z kariery mojego ojca pami´tam tylko zdj´cia. Niestety, moje pierwsze prawdziwe wspomnienie wyÊcigowe dotyczy wypadku taty. Pami´tam moment, kiedy przyszedł mechanik i poinformował nas, ˝e tata le˝y w szpitalu. Pi´tnaÊcie lat po wypadku, jechaliÊmy tà trasà w drodze na zawody kartingowe do Zielonej Góry. Tata chciał zobaczyç, jak wyglàda to miejsce, ale nie potrafił sobie przypomnieç, gdzie to było. A ja, chocia˝ nie byłam wtedy na tym wyÊcigu górskim, pokazałam tacie ten zakr´t. Od małego miałam obraz tego miejsca przed oczami. Twoja przygoda z wyÊcigami zacz´ła si´ od kartingu… W 1996 r. jechaliÊmy całà rodzinà do Berlina. W tym czasie organizowane były w Gostyniu zawody kartingowe i postanowiliÊmy je obejrzeç w ramach rozrywki, sp´dzenia niedzielnego popołudnia w trakcie podró˝y. Zobaczyłam po raz pierwszy wyÊcigi kartingowe i tak si´ tym zaraziłam, ˝e ju˝ nie wyleczyłam si´ z tej choroby. W drodze powrotnej wierciłam tacie dziur´ w brzuchu, ˝eby mo˝e kupiç jakiegoÊ karta, spróbowaç pojeêdziç. Udało si´? Tak. Mój pierwszy kart miał ram´ Mach-1 i dwa silniki Hondy – po prawej i po lewej stronie. Troch´ nim sobie pojeêdziłam. Pierwsze kroki stawiałam na torze Wyrazów pod Cz´stochowà. Czasem jeêdziłam w moich rodzinnych stronach, na torach ustawionych z opon. Chciałam jak najcz´Êciej trenowaç. Karting stał mi si´ bardzo bliski. I trafiłaÊ na zawody, w których uczestniczył Robert Kubica. Zacz´łam startowaç w 1997 r. Mój pierwszy wyÊcig w Poznaniu był ostatnim startem Roberta Kubicy na tym torze. Dla mnie były to bardzo wa˝ne zawody, mocno si´ stresowałam. Z dziewczyn była jeszcze tylko Ania Kowalska. Bałam si´, ˝e przyjad´ ostatnia, ˝e si´ oÊmiesz´, jednak okazało si´, ˝e nie było tak êle. Ten pierwszy wyÊcig skoƒczyłam mniej wi´cej w połowie stawki, co dało mi sił´ do dalszych startów. No i tak si´ zacz´ło... Wyje˝-

28 | Let’s GO! | 4/2009

TYTU¸ÓW MISTRZA POLSKI ZDOBY¸A W SWOJEJ KARIERZE WYÂCIGOWEJ KAROLINA LAMPEL-CZAPKA

d˝aliÊmy na mistrzostwa Polski, póêniej równie˝ na zawody do Czech, na W´gry. W zasadzie jeêdziliÊmy po całej Europie. Wa˝nym momentem ka˝dego sezonu był Winter Cup w Lonato – tam zawsze zje˝d˝ała si´ cała elita, było mnóstwo zawodników, bardzo mocna stawka. Był to równie˝ miły przerywnik pomi´dzy sezonami, bo u nas le˝ał jeszcze Ênieg. Dlaczego Alfa, a nie Formuła? Moja kartingowa kariera dobiegła koƒca wraz ze zrobieniem prawa jazdy. Miałam 17 lat. MyÊleliÊmy o formule, chciałam jeêdziç w Polsce, ale klasa formuł była bardzo słabo obsadzona. To był czas, kiedy na polskich torach królował Puchar Alfy Romeo. Dwa tygodnie po zdobyciu prawa jazdy wystartowałam pucharowà Alfà 156. Była to dla mnie naprawd´ dobra szkoła. Po Alfie była Honda, a póêniej moje wymarzone i ulubione Renault Clio. Teraz jest Megane, przed którym poczàtkowo czułam olbrzymi respekt, ale szybko si´ polubiliÊmy… Który ze zdobytych tytułów cenisz najbardziej? Ceni´ sobie ka˝dy tytuł, ka˝de pierwsze miejsce, ka˝de podium, ka˝de moje zwyci´stwo. Sport motorowy, wyÊcigi to moja pasja. Lubi´ wygrywaç. Chodzi nie tylko o moje umiej´tnoÊci – to sà tytuły dla całego teamu, dla ka˝dego członka ekipy, który z nami przyje˝d˝a na zawody, który nam pomaga, który nas wspiera i podsuwa pomysły. Mam du˝o szcz´Êcia, ˝e mog´ si´ Êcigaç, ale jednoczeÊnie sukcesy pokazujà, ˝e mam wspaniałych ludzi wokół siebie, którzy pomagajà mi realizowaç mojà pasj´, pomagajà mi wygrywaç. Ulubione tory… Zawsze bardzo lubiłam Nürburgring – długà p´tl´, Nordschleife. To bardzo ciekawy tor. Nie wiem, czy istnieje osoba, która jest w stanie jedno okrà˝enie tego toru przejechaç perfekcyjnie. Znaç tor, pojechaç szybko to jedna rzecz, ale przejechaç całe okrà˝enie, ponad 25 kilometrów perfekcyjnie – to druga. Marzenia? GdybyÊ miała wolnà r´k´, otwarte mo˝liwoÊci? To wybudowałabym tor wyÊcigowo-kartingowy! Takie całe centrum sportów motorowych. To jest moje marzenie. No a prywatne marzenia? Chciałabym mieç gromadk´ dzieci, które stworzyłyby team kartingowy! A tak powa˝nie, je˝eli b´d´ miała dzieci, to nie zamierzam niczego im zabraniaç, ani do niczego ich zmuszaç, bo z doÊwiadczenia wiem, ˝e motoryzacj´ si´ kocha, albo si´ jej nienawidzi.

Dwa tygodnie po zdobyciu prawa jazdy wystartowałam pucharowà Alfà 156. Była to dla mnie naprawd´ dobra szkoła. Po Alfie była Honda, a póêniej moje wymarzone i ulubione Renault Clio. Teraz jest Megane, przed którym poczàtkowo czułam olbrzymi respekt, ale szybko si´ polubiliÊmy…

Rozmawiał Janusz Âmiłowski

Let’s GO! | 4/2009 | 29


SZKO¸A AUTO|WYPRAWA

W KRAINIE LAZURU

BaÊniowa sceneria zamiast jesiennej szaroÊci? Dlaczego nie? Castrol zaprasza na Mauritius!

ŁA¡CUCHY ÂNIEGOWE W GÓRACH MOGÑ URATOWAå Z NIEJEDNEJ OPRESJI

RECEPTA NA ZIM¢

EKSPERT RADZI

Zima nie musi byç koszmarem dla kierowcy. Wystarczy odpowiednio si´ do niej przygotowaç i wziàç sobie do serca wskazówki instruktorów Szkoły Auto. ora zimowa to w naszych warunkach klimatycznych okres wyjàtkowo nieprzewidywalny. Zdarzajà si´ temperatury powy˝ej 10 st. Celsjusza, niedługo póêniej potrafià pojawiç si´ 20-stopniowe mrozy. Raz pada deszcz, raz Ênieg, na drogach bardzo cz´sto goÊci gołoledê. W tak nieprzewidywalnych warunkach kierowcy muszà byç przygotowani na ka˝dà okolicznoÊç.

P

ZIMÓWKI – ABSOLUTNA KONIECZNOÂå Bezwzgl´dnym warunkiem przetrwania zimy na drogach jest wyposa˝enie swojego samochodu w opony zimowe. Przyjmuje si´, i˝ minimalna wysokoÊç bie˝nika takiej opony wynosi 4 mm. Płytsza rzeêba nie gwarantuje ju˝ zachowania odpowiedniej przyczepnoÊci. Samochód powinien byç wyposa˝ony w opony zimowe na wszystkich czterech kołach. Montowanie ich tylko na jednej osi – najcz´Êciej przedniej, nap´dowej – paradoksalnie zwi´ksza ryzyko wypadku – bardzo łatwo wówczas o nadsterownoÊç i w konsekwencji trudny do opanowania poÊlizg.

ŁA¡CUCH WYCIÑGA Z OPRESJI Planujàc wyjazd w góry, nie zapomnijmy o zabraniu ze sobà łaƒcuchów Êniegowych i najlepiej saperki. Na stromych, zaÊnie˝onych podjazdach

30 | Let’s GO! | 4/2009

przyczepnoÊç zapewniana przez opony zimowe mo˝e okazaç si´ niewystarczajàca. Pami´tajmy te˝, ˝e sà odcinki, na których u˝ywanie łaƒcuchów podczas opadów Êniegu jest obowiàzkowe.

WIDOCZNOÂå I CZAS Przed ka˝dà podró˝à nie lekcewa˝my te˝ przygotowania do niej samochodu. Zimowy płyn w zbiorniku spryskiwacza pozwoli nam zapewniç sobie widocznoÊç. Zanim ruszymy, odÊnie˝my te˝ auto, zamiast liczyç na to, i˝ po ruszeniu i tak wszystko spadnie. Nie doÊç, ˝e wówczas ograniczamy sobie widocznoÊç, to jeszcze nara˝amy innych kierowców na spadajàce z naszego auta zwały Êniegu, a nierzadko i lodu. Planujmy podró˝e z zapasem czasu – trasa pokonywana latem w 3 godziny, zimà mo˝e zajàç dwa razy tyle – zaÊ wsiadajàc do auta, zdejmijmy grubà puchowà kurtk´, która b´dzie ograniczała nasze ruchy za kierownicà.

„90 proc. wypadków samochodowych powodowanych jest przez kierowców, a nie warunki. To kierowca jest zobowiàzany do przygotowania samochodu, dostosowania pr´dkoÊci i zachowania ostro˝noÊci w trudnych, zimowych warunkach. Pami´tajmy – dobrze przygotowane auto i zdrowy rozsàdek na pewno pomogà pokonaç zim´ na drodze”. Piotr Kwapiszewski instruktor Szkoły Auto

W DRODZE Zimà kluczowy jest rozsàdek kierowcy i dostosowanie pr´dkoÊci do panujàcych na drodze warunków. Dociskanie pedału gazu w nadziei urwania kilku minut cz´sto koƒczy si´ w rowie lub na tylnym zderzaku poprzedzajàcego samochodu. Nie nale˝y te˝ wierzyç w stuprocentowà skutecznoÊç systemu

ESP – owszem uratuje on nas od wielu poÊlizgów, ale kiedy przekroczymy pewnà barier´, do głosu dojdzie fizyka, której elektronika nie da ju˝ rady skorygowaç... I na koniec jeszcze jedna, wa˝na, acz niepisana zasada – w górach zawsze pierwszeƒstwo ma pojazd poruszajàcy si´ pod gór´.

paêdziernikowym wyjeêdzie na bajkowà wysp´ Oceanu Indyjskiego wzi´ło udział ponad 100 klientów Castrol, którzy uczestniczyli w wiosennej promocji Castrol SLX Professional „Wielki wyÊcig po nagrody”, skierowanej do serwisów autoryzowanych. Dziewi´ciodniowa wyprawa była wspaniałà okazjà do przywołania wspomnieƒ lata i słonecznej pogody.

W

RAJSKA SCENERIA Jasnoniebieskie, bł´kitne, lazurowe, indygo – na Mauritiusie morze, jeziora i niebo mienià si´ wszystkimi odcieniami tego koloru. Nale˝y do tego dodaç zawsze dobrà pogod´, fantastyczne morze przez cały rok, wspaniałà kultur´ i cudownych ludzi, pochodzàcych ze wszystkich zakàtków Êwiata, którzy zadomowili si´ tutaj na dobre. Obraz całoÊci uzupełnia luksusowy hotel Le Victoria Beach Comber, w którym zatrzymali si´ goÊcie Castrol. Jest on zlokalizowany na północno-zachodnim wybrze˝u wyspy przy piaszczystej, szerokiej pla˝y. Idealnie poło˝ony pomi´dzy stolicà wyspy Port Louis a słynnà, t´tniàcà ˝yciem miejscowoÊcià Grand Baie z licznymi sklepami, barami i restauracjami, zapewnia nieograniczony dost´p do wszystkich atrakcji bajkowej krainy.

LUKSUS TO ZA MAŁO Oprócz atrakcji gwarantowanych przez czterogwiazdkowy kompleks hotelowy, goÊcie Castrol mieli okazj´ zwiedziç m.in. jeden z najpi´kniejszych

2

1864 km

WYNOSI POWIERZCHNIA MAURITIUSA. LOKUJE TO WYSP¢ NA 168. MIEJSCU WÂRÓD WSZYSTKICH PA¡STW ÂWIATA

ogrodów botanicznych na Êwiecie – Jardins Pamplemousses. Mo˝na w nim zobaczyç ponad 500 gatunków drzew, a prawdziwym rarytasem sà lilie wodne z ogromnymi liÊçmi, pochodzàce z Amazonki, oraz palmy Tailbota, si´gajàce na wysokoÊç 25 m. Niezwykle interesujàca okazała si´ te˝ wizyta w Sugar World – swoistym muzeum, a jednoczeÊnie fabryce cukru, który od wieków jest symbolem przemysłu na Mauritiusie. Zapach trzciny cukrowej na długo pozostanie uczestnikom wyprawy w pami´ci, nierozerwalnie łàczàc si´ z urokami rajskiej wyspy.

Wydawca: Castrol Polska Sp. z o.o. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel.: 022 582 65 00, fax.: 022 582 65 02 Dyrekcja publikacji: Magdalena Vielhaber Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych materiałów. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakàkolwiek technikà cz´Êci lub całoÊci niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wydawcy jest zabronione. Castrol Polska © 2009

Let’s GO! | 4/2009 | 31


LETS GO - CASTROL MAGAZINE  

Magazyn - nie tylko dla klientów, ale i fanów 'plynnej' motoryzacji!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you