Page 1

WYDANIE SPECJALNE

ARSÈNE WENGER ZASADY ZARZÑDZANIA DROGA DO UZYSKANIA ZNAKOMITYCH WYNIKÓW W PIŁCE NO˚NEJ NIE RÓ˚NI SI¢ OD OSIÑGANIA ICH W AUTORYZOWANEJ STACJI DEALERSKIEJ.


GOOL | WYDANIE SPECJALNE

Z BOISKA NA SALONY Motoryzacja, piłka no˝na i zarzàdzanie w jednym? Tak! Odpowiada jednoznacznie Castrol, nawiàzujàc współprac´ z Ars¯nem Wengerem, legendarnym szkoleniowcem Arsenalu Londyn.

L

ogo Castrol jest doskonale znane fanom sportów

mo˝e przynieÊç olbrzymie korzyÊci. Dla Castrol, oficjalnego

motorowych na całym Êwiecie. Samochody, moto-

sponsora Mistrzostw Âwiata FIFA 2010, przykładem takich

cykle, łodzie motorowe, czy jakiekolwiek inne po-

działaƒ jest tworzenie Êrodków smarnych wspólnie z wio-

jazdy mechaniczne – zawsze w charakterystycznych

dàcymi producentami samochodów i oferowanie serwisom

zielono-czerwonych barwach – odnoszà sukcesy na torach

autoryzowanym programów i szkoleƒ, które mogà przynieÊç

i trasach rajdowych całego globu.

dodatkowe korzyÊci w zakresie zwi´kszenia zysków z prowadzonej działalnoÊci.

CASTROL W GRZE Zaanga˝owanie firmy Castrol w sport nie koƒczy si´ jednak

W GRONIE PROFESJONALISTÓW

na motoryzacji. Od 2007 r. marka niezwykle silnie obecna

Castrol Professional to oferta specjalnie dostosowana do in-

jest w piłce no˝nej. Udana kampania sponsoringowa mist-

dywidualnych potrzeb autoryzowanych serwisów samocho-

rzostw UEFA EURO 2008 przyczyniła si´ do podj´cia de-

dowych. Łàczy ona najwy˝szej jakoÊci profesjonalne Êrodki

cyzji o podpisaniu presti˝owego, szeÊcioletniego kontraktu

smarne z dostarczaniem nowych rozwiàzaƒ biznesowych,

na sponsorowanie mistrzostw Êwiata w piłce no˝nej (FIFA

które w połàczeniu z doÊwiadczeniem i wiedzà In˝ynierów

World Cup™) do 2014 roku. To najwi´kszy tego typu kon-

Sprzeda˝y Castrol tworzà rzeczywistà i wymiernà wartoÊç

trakt w ponadstuletniej historii firmy. Dla kibiców oznacza

dodanà dla serwisu (patrz ramka str. 8).

on nie tylko emocje zwiàzane z rywalizacjà najlepszych dru˝yn Êwiata, ale równie˝ mo˝liwoÊç dalszego korzystania

LICZY SI¢ SKUTECZNOÂå… I ZYSK

z wyjàtkowego systemu oceny piłkarzy Castrol Performance

Pełniàc funkcj´ globalnego ambasadora marki Castrol

Index (www.castrolfootball.com).

Professional, Wenger odwiedził niedawno Malezj´ i Chiny. W czasie tego wyjazdu zatrzymał si´ w jednym z najbar-

W KIERUNKU BIZNESU

dziej charakterystycznych obiektów sportowych Êwiata –

System Castrol Performance Index był te˝ jednym z argu-

na stadionie „Ptasie Gniazdo” w Pekinie. Wystàpił tam dla

mentów, dla których Ars¯ne Wenger zdecydował si´ pełniç

grupy najwa˝niejszych dealerów Castrol Professional oraz

rol´ globalnego ambasadora marki Castrol Professional.

klientów reprezentujàcych producentów samochodów, wy-

„Trener musi mieç konkretne dane, na których mo˝e si´

kładajàc swoje credo w zakresie zasad efektywnego zarzà-

oprzeç, a zatem pomiar wyników zawodników jest szalenie

dzania biznesem. Spotkał si´ ponadto z dziennikarzami

wa˝ny. Na podstawie wyjàtkowych informacji z Castrol

z bran˝y motoryzacyjnej i biznesowej na specjalnej prelek-

Index mog´ wyciàgaç obiektywne wnioski”, mówi Ars¯ne

cji, poÊwi´conej ÊwiadomoÊci i rozumieniu działaƒ Castrol

Wenger. Wielu fanów futbolu kojarzy tego legendarnego

Professional oraz sprawdzonej skutecznoÊci programów

Francuza jedynie z piłkarskà dru˝ynà Arsenalu Londyn.

firmy w zakresie wpływu na zyskownoÊç profesjonalnych

W rzeczywistoÊci to nie tylko trener, a osoba, która zrewo-

serwisów samochodowych na całym Êwiecie.

lucjonizowała rol´ zarzàdzania w klubowej piłce no˝nej.

Wenger b´dzie kontynuował seri´ podobnych wystàpieƒ,

Droga do uzyskania znakomitych wyników w tym pi´knym

przeznaczonych dla dealerów firm motoryzacyjnych

sporcie wcale nie ró˝ni si´ od osiàgania ich w autoryzowa-

przez cały okres przygotowaƒ do piłkarskich Mistrzostw

nych stacjach dealerskich. Wenger Êwietnie sprawdza si´

Âwiata FIFA 2010.

z piłkà no˝nà jako zawodowy piłkarz dru˝yny RC Strasburg. W mi´dzyczasie ukoƒczył studia, uzyskujàc tytuł in˝yniera oraz magistra ekono-

w roli trenera, ale tak˝e jako globalny ambasador marki Castrol Pofessional, dzielàc si´ swoimi oryginalnymi

REGUŁY W SŁU˚BIE WYDAJNOÂCI

poglàdami na zarzàdzanie.

Wenger jest człowiekiem potrafiàcym z całà konsekwencjà i jasnoÊcià stosowaç swoje zasady, do kariery, którà wybrał.

02-03

Ars¯ne Wenger urodził si´ w 1949 r. w Strasburgu, tam te˝ rozpoczàł swojà przygod´

RODZINNE TRADYCJE

Ta przejrzystoÊç i rzetelnoÊç postawy przyniosła mu niekwes-

Nikogo nie powinno dziwiç, ˝e Ars¯ne Wenger jest trwale

tionowany sukces. Proces myÊlowy, stojàcy za sformułowa-

zwiàzany z Castrol Professional: gdy dorastał, jego rodzice

niem wykładanych przez niego racji i zasad, wart jest

prowadzili koło Strasburga firm´ handlujàcà cz´Êciami sa-

naÊladowania. Warta przej´cia jest te˝ postawa polegajàca

mochodowymi. Dzisiaj, zarówno Castrol, jak i Ars¯ne na-

na systematycznym stosowaniu kilku najwa˝niejszych reguł,

le˝à do Êcisłej czołówki w swoich dziedzinach, działajàc na

okreÊlajàcych taki sposób zarzàdzania, który wydobywa

poziomie, na którym nawet najdrobniejsze usprawnienie

z zespołu najwy˝szà wydajnoÊç.

mii. W 1981 r. rozpoczàł karier´ trenerskà. W 1996 r. został trenerem Arsenalu Londyn. Jego filozofia zarzàdzania przyniosła imponujàce sukcesy: trzy tytuły mistrzowskie Premier League i zdobyty czterokrotnie Puchar Anglii, w tym dwa dublety (mistrzostwo i puchar kraju w tym samym sezonie), a tak˝e słynnà dru˝yn´ „Niezwyci´˝onych”, która przez cały sezon 2003/04 nie przegrała ani jednego meczu.


GOOL | WYDANIE SPECJALNE

1

AUTOANALIZA

„Zanim spróbuj´ wpłynàç na innà osob´, musz´ najpierw zadaç sobie pytanie: Czy ja podejmuj´ właÊciwe kroki, by mój zespół wykazał si´ pełnà skutecznoÊcià? Taka autoanaliza to podstawa sukcesu ka˝dego mened˝era”.

2

3

ROZWÓJ „Najwi´ksze sukcesy w ˝yciu odnoszà zazwyczaj te osoby, które dokładnie analizujà i oceniajà swoje działania. Stale zaskakuje mnie to, jak bardzo wymagajàcy wobec siebie samych sà ludzie sukcesu”.

5

MOTYWACJA „Nie czuj´ si´ odpowiedzialny za motywowanie ludzi, ale raczej za wskazywanie im drogi, aby mogli osiàgnàç zało˝one przez siebie cele. Nikt nie jest w stanie rozwijaç si´ ani realizowaç maksimum swoich mo˝liwoÊci, je˝eli sam tego nie pragnie”.

Na tej samej zasadzie, na jakiej jeden z najbardziej

Wenger jest przekonany, ˝e poprzez uczciwà ocen´

Jeden z najwi´kszych autorytetów wÊród mened˝e-

utytułowanych mened˝erów klubów angielskiej Pre-

mocnych i słabych stron oraz umiej´tnoÊci i kwalifi-

rów klubów piłkarskich uwa˝a, ˝e jego rolà jest nie

mier League sprawdza, czy stosuje właÊciwe działa-

kacji mo˝liwe jest zwi´kszanie wkładu poszczegól-

tyle motywowanie piłkarzy, co pomaganie im w ukie-

nia, by wydobyç ze swoich piłkarskich gwiazd

nych członków zespołu w koƒcowy wynik. Mo˝na

runkowaniu ich wewn´trznej determinacji i dà˝enia

wszystko, co potrafià, mened˝erowie autoryzowanych

oczywiÊcie poprzestaç na oferowaniu szkoleƒ i porad,

do sukcesu. OczywiÊcie, nie ka˝dego w Twojej zało-

stacji dealerskich powinni upewniç si´, czy ich ludzie

ale dopóki człowiek sam nie dostrzega u siebie nie-

dze motywowaç b´dzie ambicja bycia najlepszym

dysponujà właÊciwymi kwalifikacjami i procedurami,

wykorzystanych mo˝liwoÊci poprawy, jego potencjał

w tym, co robi. Ale przecie˝ ka˝demu sprawia satys-

by móc osiàgaç sukces w swojej działalnoÊci.

rozwoju jest powa˝nie ograniczony. Pami´taj o tym,

fakcj´ rozwijanie si´ i wspinanie na wy˝szy poziom.

gdy podczas najbli˝szej rozmowy wst´pnej z kandy-

Je˝eli poÊwi´casz czas na to, by spotykaç si´ z ka˝-

datem na doradc´ serwisowego usłyszysz od niego,

dym z pracowników, poznawaç go i orientowaç si´,

˝e nie ma ˝adnych słaboÊci. JeÊli Twoja działalnoÊç

co jest dla niego najbardziej atrakcyjne i motywujàce

opiera si´ na kontaktach z klientami, a jej wyniki za-

w roli, jakà pełni, to inwestujesz swój cenny czas

le˝à od tego, jak Twoi pracownicy rozpatrujà ich

najlepiej, jak tylko mo˝esz. Pieniàdze to tylko waru-

skargi, jest absolutnie niezb´dne, aby robili to ludzie

nek wst´pny – powodujà one, ˝e ludzie szukajà

jak najzdolniejsi, a oprócz tego pragnàcy rozwijaç

jakiejÊ pracy. Je˝eli uda ci si´ sprawiç, by lubili

i doskonaliç swoje kwalifikacje.

i cenili t´ prac´, jakà im powierzasz, zmniejszysz ro-

ZAUFANIE „Najwa˝niejszà cz´Êcià zarzàdzania jest zaufanie

tacj´ personelu, a Twój zespół stanie si´ trwalszy.

do innych ludzi. Muszà wiedzieç, ˝e w nich wierzysz i darzysz pełnym zaufaniem. Tylko wówczas b´dà robiç dla Ciebie to, co uznajesz za istotne”. Dzi´ki wierze w swoich zawodników i obdarzeniu ich zaufaniem, trener Arsenalu Londyn zapisał na koncie swego klubu imponujàce pasmo sukcesów. Podobnie prowadzàcy autoryzowane stacje dealerskie powinni rozwa˝yç, czy wystarczajàco wierzà w swoich ludzi, czy majà do nich zaufanie i czy wyposa˝ajà ich w kwalifikacje i narz´dzia niezb´dne do osiàgania sukcesu.

4

KORZYSTANIE Z WIEDZY I DOÂWIADCZENIA „Sztuka zarzàdzania polega na inteligentnym korzystaniu ze zdobyczy nauki i weryfikowaniu danych własnym doÊwiadczeniem”. Legendarny ju˝ szkoleniowiec zyskiwał przewag´ nad rywalami, umiej´tnie korzystajàc z osiàgni´ç nauki – w postaci zaawansowanych szkoleƒ i technik analizy wydajnoÊci. Na tej samej zasadzie mened˝erowie autoryzowanych stacji dealerskich mogà zyskaç przewag´ konkurencyjnà za sprawà wdra˝ania sprawdzonych i najlepszych na rynku narz´dzi biznesowych. To prosta droga do maksymalizacji zysków, wypracowana na podstawie doÊwiadczeƒ tysi´cy warsztatów. Castrol Professional oferuje swoim koncesjonowanym dealerom cały asortyment rozwiàzaƒ w zakresie usprawnieƒ działalnoÊci. Programy szkoleniowe i marketingowe, reprezentujàce najwy˝szà Êwiatowà klas´, ułatwiajà personelowi serwisu rozpoznawanie i wykorzystywanie okazji do zwi´kszania sprzeda˝y cz´Êci i usług oraz wpływajà na budowanie wzajemnego zaufanie dla dobra przyszłych kontaktów z klientem.

04-05

10

ZASAD ZARZÑDZANIA

ARSÈNA WENGERA


GOOL | WYDANIE SPECJALNE

6

PRACA ZESPO¸OWA „Praca w zespole mo˝e nam daç wi´cej satysfakcji ni˝ indywidualne osiàgni´cia. Ale działa to tak˝e w drugà stron´: gdy zespół nie funkcjonuje, rodzà si´ rozczarowanie i frustracja”.

7

UZNANIE „Niezwykle wa˝ne jest chwalenie tych zawodników, którzy robià bardzo du˝o dla dru˝yny, ale nie sà gwiazdami i nie trafiajà na czołówki gazet”. Jeden z najdłu˝ej zatrudnianych trenerów w klubach

9

KREATYWNOÂå „˚yjemy w Êwiecie, w którym »musimy« wygrywaç, a człowiek, który »musi« przestaje byç kreatywny. Mnie zale˝y na tym, aby moi zawodnicy podchodzili do tego inaczej: chcemy graç i wygrywaç nie dlatego, ˝e musimy, ale dlatego, ˝e to kochamy”.

Ars¯ne Wenger zasłynàł ze swej zdolnoÊci budowania

angielskiej Premier League jest mistrzem w dziedzi-

spójnych zespołów, czerpiàcych sił´ z wzajemnego

nie rozpoznawania wkładu poszczególnych członków

Jak twierdzi jeden z najbardziej doÊwiadczonych me-

uzupełniania si´ talentów i umiej´tnoÊci poszczegól-

dru˝yny w jej sukcesy i pilnowania, aby mniej ekspo-

ned˝erów klubów angielskiej Premier League, najlep-

nych graczy. Efektem były długie serie regularnych

nowani bohaterowie otrzymywali nale˝ne im po-

szà metodà realizacji celów zespołu nie jest

wyst´pów na najwy˝szym poziomie. Szefowie autory-

chwały za doskonale wypełniane role. Mened˝erowie

budowanie kultury koniecznoÊci, lecz stymulowanie

zowanych serwisów samochodowych równie˝ muszà

autoryzowanych serwisów powinni przyjàç te same

ambicji i pragnienia wygranej. Zarówno mened˝ero-

tak rozwijaç zespół posprzeda˝owy, aby zdolnoÊci

zasady i mieç na uwadze wkład poszczególnych

wie piłkarscy, jak i liderzy biznesu muszà zapewniaç

jego poszczególnych członków przyczyniały si´ do

doradców serwisowych w skutecznoÊç działalnoÊci

swoim zespołom wolnoÊç bycia kreatywnym w dzia-

osiàgania maksymalnych zysków przez całà dru˝yn´.

posprzeda˝owej.

łaniu. Muszà te˝ odpowiednio kierowaç ludêmi – tak,

Zadaniem mened˝era jest przekonanie zawodników,

aby ich kreatywnoÊç słu˝yła realizacji najwa˝niej-

˝e jako grupa b´dà silniejsi, a zarazem, ˝e nie od-

szych celów.

biera im to szans na wybicie si´ indywidualne. Ka˝dy musi czuç, ˝e otrzyma nale˝nà mu cz´Êç splendoru. I ˝e b´dzie ona wi´ksza, ni˝ gdyby działał w pojedynk´. Na tym polega delikatny obszar pracy mened˝era: musi on stworzyç takie zasady, w ramach których wszyscy b´dà si´ czuli komfortowo, b´dà mogli pokazaç swój talent i mo˝liwoÊci, a przez to osiàgnà cele.

8

WARTOÂCI „Piłka no˝na, a w zasadzie ogólnie sport, odgrywa wielkà rol´ we współczesnym ˝yciu. Wyznacza kierunek, w którym Êwiat mo˝e si´ rozwijaç i wskazuje na wartoÊci, które b´dà wa˝ne w przyszłoÊci”. Ars¯ne Wenger wyznaje gł´boko zakorzenione wartoÊci, którymi kieruje si´, przygotowujàc swojà dru˝yn´

10

WIZJA „Odpowiadam za du˝o wi´cej ni˝ tylko wygrywanie meczów. Musz´ zapewniç trwanie i zdrowe funkcjonowanie klubu tak˝e długo po moim odejÊciu. Podstawà trwałoÊci sukcesu jest wi´c przemyÊlana, długoterminowa wizja”.

do regularnej i systematycznej gry na najwy˝szym poziomie. Na tej samej zasadzie szefowie serwisów

Wenger wie, ˝e wygrany mecz jest osiàgni´ciem

muszà stosowaç mocne zasady, pomagajàce inspiro-

chwilowym, szybko przechodzàcym do historii,

waç zespół oraz wszczepiaç etos ci´˝kiej pracy

a skuteczne dowodzenie wymaga przemyÊlanej i dłu-

i wspólnej odpowiedzialnoÊci, w celu zapewnienia

goterminowej wizji. Cz´stym bł´dem popełnianym

firmie maksymalnych zysków i zadowolenia klientów.

przy zarzàdzaniu biznesem jest skupianie si´ na wyniku finansowym i krótkotrwałym zadowoleniu klientów. JeÊli mened˝er nie tworzy perspektywicznej wizji skutecznego funkcjonowania na pi´ç czy dziesi´ç lat, to nie zapewni swojej firmie stabilnej przyszłoÊci. Dobry mened˝er serwisu powinien kierowaç si´ podobnymi zasadami i inwestowaç w swoich ludzi oraz struktury działalnoÊci posprzeda˝owej tak, aby czerpaç z nich maksymalne zyski zarówno teraz, jak i w przyszłoÊci.

ARSÈNE WENGER ZASADY ZARZÑDZANIA

ZASADY ARSÈNA WENGERA NIE OGRANICZAJÑ SI¢ TYLKO DO ÂWIATA PIŁKI NO˚NEJ. SÑ UNIWERSALNE, ODNOSZÑ SI¢ DO KA˚DEJ DZIAŁALNO ÂCI, A JU˚ NA PEWNO MOGÑ BYå STOSOWANE PRZEZ A UTORYZOWANE STACJE DEALERSKIE. 06-07


ROLA ARSÈNA WENGERA JAKO GLOBALNEGO AMBASADORA, ZNAJDUJE ODZWIERCIEDLENIE RÓWNIE˚ W NAJNOWSZEJ KAMPANII REKLAMOWEJ CASTROL PROFESSIONAL, W KTÓREJ LEGENDARNY JU˚ SZKOLENIOWIEC DZIELI SI¢ SWOIMI ZASADAMI ZARZÑDZANIA, NAWIÑZUJÑC DO AKTUALNEJ OFERTY MARKI.

TO WI¢CEJ NI˚ OLEJ Castrol Professional to połàczenie w jednej, prostej ofercie produktów i narz´dzi, których potrzebuje serwis, by zwi´kszaç swoje zyski. W sferze produktów Castrol Professional to dwie ekskluzywne linie olejów silnikowych przeznaczone do sprzeda˝y wyłàcznie w profesjonalnych serwisach samochodowych: Castrol SLX Professional oraz Castrol Magnatec Professional. W sferze biznesowej to m.in.wsparcie inwestycyjne oferowane serwisom autoryzowanym. W ramach inwestycji klient mo˝e skorzystaç z umowy wyposa˝eniowej, dzi´ki której ma mo˝liwoÊç wyposa˝enia swojego serwisu bez anga˝owania własnych Êrodków finansowych. Tym klientom, którzy nie sà zainteresowani wyposa˝eniem serwisowym, proponowane sà umowy promocyjno-gotówkowe oraz umowy bonusowe. Profesjonalne narz´dzia biznesowe oferowane w ramach Castrol Professional to tak˝e szereg szkoleƒ i rozwiàzaƒ marketingowo-sprzeda˝owych. Autorski program szkoleniowy dla serwisów autoryzowanych pozwala zwi´kszaç zyski nie tylko ze sprzeda˝y Êrodków smarnych, ale tak˝e zwi´kszaç sprzeda˝ cz´Êci i roboczogodzin oraz budowaç lojalnoÊç klientów. Ponadto, aby podnieÊç wiedz´ technicznà z zakresu Êrodków smarnych, czy technik sprzeda˝y, oprócz szkoleƒ tradycyjnych, dost´pne sà te˝ bardziej nowoczesne rozwiàzania, jak Szkolenie Online. Dzi´ki niemu ka˝dy z pracowników serwisu ma mo˝liwoÊç wzbogaciç swojà wiedz´ o dowolnej porze dnia i w dowolnym miejscu, wystarczy jedynie dost´p do internetu. Castrol Professional oferuje te˝ SMS-owy i mailowy system komunikacji serwisu z klientem. Pozwala on w szybki i prosty sposób poinformowaç klienta o akcji promocyjnej, przypomnieç o umowie ubezpieczenia czy te˝ podzi´kowaç za wizyt´ w serwisie.

Arsene Wenger - Zasady Zarządzania  

Arsene Wenger - menedżer klubu Arsenal Londyn został globalnym ambasadorem marki Castrol i przedstawia swój dekalog zarządzania!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you