Page 1

P AR I S

R e s t a u r a n t s www. p a r i s r e s t a u r a n t . g r


Πο ν η ρ έ ςπ ι π ε ρ ι έ ς Α ν ώμ α λ οι α π ων ί α ς Πο ν η ρ άσ ο υ τ ζ ο υ κ ά κ ι α Κ ο λ ο κ υ θ ο κ ε φτ έ δ ε ς Κ α σ ε ρ ο κ ρ ο κ έ τ ε ς Μα ν ι τ ά ρ ι ασ ο υ β λ ά κ ι Ντ ο λ μ α δ ά κ ι α


Α γ γ ο υ ρ ο ν τ ο μ ά τ α Πι κ ά ν τ ι κ η Χ ό ρ τ α Σ α λ ά τ εP a r i s Ε π ο χ ή ς


Χ ο ι ρ ι ν ήμ π ρ ι ζ ό λ α Χ ο ι ρ ι ν όσ ο υ β λ ά κ ι Φι λ έ τ οκ ο τ ό π ο υ λ ο Κ ο τ ό π ο υ λ οσ ο υ β λ ά κ ι Σ ο υ τ ζ ο υ κ ά κ ι α α π λ ό / α λ άκ ρ ε μ ) Σ ν ί τ σ ε λ(

Α ρ ν ί σ ι απ α ϊ δ ά κ ι α Μο σ χ α ρ ί σ ι αμ π ρ ι ζ ό λ α α π λ ό / μ εσ ά λ τ σ α ) Μο σ χ α ρ ί σ ι οφι λ έ τ ο(


Κ α λ α μ ά ρ ι Χ τ α π ό δ ι Γ α ρ ί δ ε ς

*Τ απε ρ ι σσό τ ε ρ αα πότ αε δ έ σμ α τ άμ α ςε ί ν α ι χ ε ι ρ ο πο ί η τ α , Σ τ ι ςσα λ ά τ ε ςμ α ςχ ρ η σι μ ο πο ι ο ύ μ επα ρ θ έ ν οε λ α ι ό λ α δ ο . Με τ άτ ογ ε ύ μ ασα ς , πρ ο σφο ρ άτ ο υε στ ι α τ ο ρ ί ο υτ οε πι δ ό ρ πι ο .

www. p a r i s r e s t a u r a n t . g r

Θε σσαλ ο ν ί κ ηΚο λ ο κ ο τ ρών η1 6( έ ν αν τ ι σχ ο λ ή ςτ υ φλ ών ) τ η λ :2 3 1 08 5 04 0 0

Catalogue Paris Restaurant Winter  

paris restaurant catalogue

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you