Page 1

PORTF OLI O Ge o f f r e yCa s t i l l e 2 0 1 9

L ’ e ns e mb l ed e sp r o j e t sd ec epo r t f o l i os o n tl er é s ul t a td ec i nqa nné e sd ’ é t u d e sàl ’ Éc o l eNa t i o na l eS u pé r i e ur ed ’ Ar c hi t e c t ur ed e Br e t a g ne . Ce sp r o j e t so n tc o ns t r ui tunee x pé r i e nc e , unei n t e r p r é t a t i o ni n t i meq uio n tpe uàpe uf a ç o nnémar e p r é s e n t a t i o n pe r s o nne l l ed el ' a r c hi t e c t ur e . Ce t a p p r e n t i s s a g ec o ns t i t u el es o c l eàp a r t i rd u q u e l j ’ a i p ua c c umul e rd eno mb r e u s e sc o nna i s s a nc e s q ui o n t c o ns t r ui t mas e ns i b i l i t éa r c hi t e c t ur a l e . I l s s o n t d o ncunpo i n t d ed é p a r t e t unpo i n t d ' a r r i v é e , uneh y po t h è s ee t unp r o d ui t d el ' e s p r i t .


Ar c hi t e c t ur ei r r é e l l e LeMa b i l a i s-Re nne s ©Ge o ffr e yCa s t i l l e

0 1


Ma i l : Ge o f f r e y . c a s t i l l e @r e nne s . a r c hi . f r T é l : 0 6 . 4 0 . 1 2 . 8 2 . 2 4

T o g o , Bé ni n, US A, Pa y s Ba s , Al l e ma g ne , L ux e mb o ur g , Be l g i q u e , P o r t ug a l

0 2


0 3


0 4


RDC Pr o j e t d er é a l i s a t i o nd ed e uxma i s o nsmi t o y e nne ss url e s r i v e sd eVi l a i neàRe nne s . Lep r o j e t r é uni t d e uxt y po l o g i e s d ema i s o nsd i ffé r e n t e s : unep r e mi è r ev e na n t s ’ é t e nd r es ur l al o ng u e urd el ap a r c e l l ed e p ui sl ar u ej u s q u ’ àl aVi l a i nee t unes e c o nd ema i s o n, s urd e uxni v e a ux , ma r q ua n t l ’ a ng l e d ut e r r a i ne t l i b é r a n t d ec ef a i t unj a r d i ne t unl a r g epo i n t d ev u es url ’ e a u . L ’ e n t r e d e uxe s t t r a i t ép a runs e ui l v i t r é , a c c e n t ua n t l a pe r s pe c t i v ed e p ui sl ar u ej u s q u ‘ àl aVi l a i ne . Unb a s s i n d ’ e a u , e nc o n t i n ui t éd ec e l ui c i , v i e n t c r é e ràl af o i sune c o n t i n ui t ée t unes é p a r a t i o ne n t r el e sd e uxma i s o ns . La l i mi t ee n t r el e sd e uxma i s o nsn ’ e s t p a sma r q u é e , e l l ee s t s e ul e me n t s ug g é r é ep a rl ’ i n t e r mé d i a i r ed ec e sd i s po s i t i f s .

Ce sé l é me n t sc o ns t i t u e n t l ev é r i t a b l epo i n t d ’ a nc r a g ed u p r o j e t , c a rs y mb o l i s e n t unl i e ud er e nc o n t r ee t d ep a r t a g e . L ’ e ns e mb l ed up r o j e t r e po s eàl af o i ss url ar e c h e r c h e d ’ i n t i mi t ée t l ad i v e r s i t éd e spo i n t sd ev u e . 0 5

R+1 Éc h e l l eb â t i i mpo r t a n t e

Mi t o y e nne t é omni pr é s e nt e


Pa r t a g e r

Ob s e r v e r

Pr o ямБ t e r

Ru eDu po n t d e sLo g e s

Vi l a i ne

0 6


Vu ed e p ui sl aVi l a i ne 0 7


0 8


Lec o n t e x t el i t t é r a i r ed el av i l l ed eBé c h e r e l ai nfl u e nc él ac o mma nd ed up r o j e t , c o ns i s t a n t e nl ar é a l i s a t i o nd ed e uxma i s o nsd e s t i né e sà d e sé c r i v a i ns . L ’ i mp l a n t a t i o nd ec e sd e uxma i s o nss es i t u eda nsl ap a r t i eS u dd ub o ur g , c ’ e s t à d i r eàl ’ e nd r o i t o ùl at o po g r a p hi ee s t l ap l u s d i ffic i l ea v e cs e spe n t e sa b r u p t e se t s o nl a r g epo i n t d ev u es url ’ h o r i z o n.

Lad e ma nd eé t a i t d ec o nc e v o i rd e ux ma i s o nsi nd i v i d u e l l e s , uned ep l a i np i e d ( h o r i z o n t a l e ) e t unes urp l u s i e ur sé t a g e s ( v e r t i c a l e ) , t o u t e sd e uxd e v a n t c o r r e s po nd r ea uxb e s o i nsd ’ uné c r i v a i n.

RDC

R+1

0 9

R+2


Co u pepe r s pe c t i v e Le sd e uxma i s o nss ec o mp l è t e n t l ’ unee t l ’ a u t r e . Lama i s o nv e r t i c a l ee s t i mp l a n t é ee na v a n t d umure x i s t a n t l a i s s a n t p l a c eàunp a t i oà l ’ a r r i è r ed ec e l l e c i . Cep a t i od é g a g eunpo i n t d ev u es url av i l l ee t pe r me t una p po r t d el umi è r es uffis a n t po url e sp i è c e sd é po ur v u e sd ’ une e x po s i t i o nS u d . El l ee s t r e l i é eàl ar u ep a runep a s s e r e l l e , r é e l l ec o u p ur ea v e cl ec a r a c t è r ep u b l i cd uc e n t r eb o ur g .

Él é me n t f o r t d up a y s a g e , e l l ec o n t r a s t ea v e cl as e c o nd ema i s o n, d ep l a i np i e d , q ui s i t u é ee nc o n t r e b a sd ec e t t ed e r ni è r e , a d o p t e unet o u t a u t r epo s i t i o nàs o ne n v i r o nne me n t .El l es ed é p l o i e s urt o u t el al o ng u e urd el ap a r c e l l e , s ’ é l a nç a n t d ec ef a i t v e r sl e p a y s a g ee t l av a l l é e .

R+3

T o i t

1 0


Ma q u e t t eÊ c h e l l e1 / 2 0 0è me

1 1


Ca r t o nb o i s+mĂŠ d i um

1 2


Co u peAA ’

Lap r e mi è r ec o mma nd eé t a i t d ec o nc e v o i r , unl o g e me n t d et y peT4«i d é a l ». S a nss i t e d ’ i mp l a n t a t i o n, i l d e v a i t r é po nd r eàd e s q u e s t i o nsd ec o nf o r t , f o nc t i o nna l i t é , v u eo u e nc o r ed ’ o r i e n t a t i o n. Lo r s q u el ’ o nr e n t r eda nsc el o g e me n t e n d u p l e x , unef e nê t r ee nb a nd e a uno u so ffr e unp r e mi e rpo i n t d ev u es url ’ e x t é r i e ur . Le p l a c a r dd ’ e n t r é ec o ns t i t u eunp i v o t a u t o ur d u q u e l s ’ o r g a ni s el ’ e s p a c e . Ai ns i , i l pe r me t d ed é fi ni rl ’ e s p a c ed ’ e n t r é ee t d el es é p a r e rd e l ap i è c ed ev i e .

Co u peBB’

1 3


Lep l a nd et r a v a i l e nl o ng u e ur , unef o i s a r r i v éda nsl ac ui s i ne , no u sp r o j e t t ev e r sl a s a l l eàma ng e r . Les a l o n, e nd o u b l eh a u t e ur , p r o fi t ed ’ unel o g g i aq ui t e r mi nel ’ e s p a c ed e v i ep r i nc i p a l .

A

Las e c o nd el o g g i a , p r é s e n t eàl ’ e x t r é mi t éEs t , pe r me t d ’ é c l a i r e rl ac h a mb r ed u r e z d e c h a u s s é ee t d el ’ é t a g e , é t a g ec o nç u c o mmeunv o l umes é p a r éd uv o l ume p r i nc i p a l . Co ns t i t u éd ed e uxc h a mb r e se t s a l l ed eb a i n, i l s ’ o u v r ed ema ni è r ed é l i c a t e s url ’ e x t é r i e urp a rl ’ i n t e r mé d i a i r ed ’ une f e nê t r ee nb a nd e a us o ul i g na n t l ’ h o r i z o n.

B

B’ RDC

A ’

R+1

1 4


1 5


Ca r t o nb o i s+Ba l s a

1 6


A RDC

Co u peAA ’

B

B’

A ’ Co u peBB’ ( v e r s i o nb ur e a u)

Co u peBB’ ( v e r s i o nc o u c h a g e ) Co nc e r na n t c el o g e me n t d et y pe T2 , i l s ed e v a i t d epo u v o i rr e c e v o i r unepe r s o nnes u p p l é me n t a i r e( àl a pe r s o nneh a b i t a n t l el o g e me n t d e b a s e ) po url an ui t s a nsg ê ne rl e f o nc t i o nne me n t g l o b a l d ec e l ui c i . P o urc e l a , l ec o nc e p t aé t éd ec r é e r unb l o cc e n t r a l , c o n t e na n t l a c ui s i ne , unb ur e a ue t unr a ng e me n t . Ceb l o cal ac a p a c i t éd ed e v e ni r e s p a c ed es o mme i l g r â c ea ub ur e a u s et r a ns f o r ma n t e nl i t e t l e sd e ux po r t e sc o ul i s s a n t e sa uxe x t r é mi t é s q ui pe r me t t e n t d ec l o r el ‘ e s p a c e . Le r a ng e me n t da nsc ec a sp r o fi t ea u s s i àl ape r s o nnes u p p l é me n t a i r e .

1 7


Dema ni è r eg é né r a l e , l ’ e s p a c ed ev i e s ’ a r t i c ul ea u t o urd ec eb l o cc e n t r a l . Lap i è c ed ev i e , g é né r e u s e , p r o fi t e d ’ unel o g g i ae x po s é eS u de t d e g r a nd e so u v e r t ur e sq ui pe r me t t e n t d ep r o fi t e rd el av u e , pe ui mpo r t e l ’ e nd r o i t o ùl ’ o ns es i t u eda nsl e l o g e me n t . Ce t t eg r a nd eo u v e r t ur e s url ’ e x t é r i e urs er e t r o u v eda ns l ’ uni q u ec h a mb r e , q ui p a rs o u c i s d ’ i n t i mi t ée s t s i t u é ee nr e t r a i t p a r r a p po r t àl ’ e s p a c ed ev i ep r i nc i p a l .

1 8


Ce t t ed e r ni è r et y po l o g i ea b o r d é e , unT5 , d e v a i t c o nf o r mé me n t àl a c o mma nd e , po u v o i rc o n v e ni ràt o u t mo d ed ’ h a b i t a t i o nd o n t l ac o l o c a t i o n. Le l o g e me n t , e nd u p l e x , d e v a i t d o ncr é uni ràl af o i se s p a c e sd ev i ec o mmunse t e s p a c e sp r i v é s .

1 9

P o u rc e l a , i l d i s p o s ed ed e u xe n t r é e sd i ffé r e n t e s , àc h a q u eni v e a u , e t t o u t e sà p r o x i mi t éd e sq u a t r ec h a mb r e s . L e se s p a c e sc o mmu n ss o n t a u s s i t r è s p r é s e n t s . Un es a l l ed et r a v a i l e nme z z a ni ned o nneàv o i rl es a l o ne nd o u b l e h a u t e ur . Leb l o cc e n t r a l , p r é s e n t s url e sd e uxni v e a uxc o mp r e ndl ’ e s c a l i e r d o n t l amo n t é eno u so ffr eunev u ei mp r e na b l es url ’ h o r i z o n. L ’ uni q u ee s p a c e e x t é r i e ur( l o g g i a ) pe r me t l ’ o u v e r t ur ed ’ unet r o i s i è mef a ç a d ee t l apo s s i b i l i t é d ’ unee x po s i t i o nEs t d el ap i è c ed ev i ep r i nc i p a l e( l umi è r ed uma t i n) .


A

Co u peAA ’

B

B’

RDC A ’

Co u peBB’

R+1 2 0


Ma q u e t t eé c h e l l e1 / 5 0è me

2 1

Ca r t o nb o i s+Ba l s a


2 2


2 3


Enq u e l q u e sd é c e nni e s , l ac o mmuned eCe s s o nac o ns i d é r a b l e me n t c h a ng éd ev i s a g e . Av e cl e sl o t i s s e me n t sd ud é b u t d e sa nné e s7 0 , d e no u v e a uxh a b i t a n t so n t r e j o i n t Ce s s o n. Ré a mé na g éa u t o urd el ' é g l i s e , l eb o ur ge s t a u j o ur d ' h ui a ni mée t a t t r a c t i f . Deno mb r e ux c o mme r c e sd ep r o x i mi t éyc ô t o i e n t d e ss e r v i c e s . I l n' e nd e me ur ep a smo i nsunq ua r t i e rt o u j o ur sunpe uàp a r t ; l ' und e sr a r e sd e S a i n t Br i e u ct o ur név e r sl ame r . Deq u o i s é d ui r ec e uxq ui a i me n t l e sv i l l e ss ' é t i r a n t v e r sl eg r a ndl a r g e .

Li c e nc e3 Ré a l i s éa v e cF r a nc kLe b r e t o n

L ’ é t u d ep r é a l a b l ed uq ua r t i e rd eCe s s o nno u sape r mi sd ’ i d e n t i fi e r q u e l q u e s«z o ne s»e nc l a v é e s , d é s ur b a ni s é e sd ub o ur ge t l a i s s é e se n f r i c h e . Lac o mma nd eé t a i t d o ncd er é i n t e r r o g e rc e se s p a c e se n ma r g ea fi nd el e sr e q ua l i fi e re t o ffr i runno u v e a umo d e d ’ h a b i t a t i o n, d i ffé r e n t d ul o t i s s e me n t t r a d i t i o nne l t r è sp r é s e n t da ns c eq ua r t i e rd eS a i n t Br i e u c . Laz o neq ui no u sai n t é r e s s ée s t s i t u é ee np l e i nc e n t r ed uq ua r t i e rd e Ce s s o n, da nss ap a r t i eh a u t e . Ce t e s p a c ed ep â t ur e , o ffr a n t unev u e p a no r a mi q u es url ame ré t a i t uns i t ei d é a l àr é i n t e r r o g e r . I l s e d i v i s a i t e nd e uxp a r t i e s , unep a r t i eh a u t es ur p l o mb a n t l a q ua s i t o t a l i t éd eCe s s o ne t l ame re t unep a r t i eb a s s e , p l u si n t i mi s t e , c a re nc l a v é ee n t r ep l u s i e ur sma i s o nse x i s t a n t e s . Leh a u t p l a t e a uaé t éc o nç ud el ama ni è r es ui v a n t e: r e p r e na n t l e p a r c e l l a i r ee nl a ni è r ee x i s t a n t , c eno u v e a uq ua r t i e rs ec o ns t r ui t s o u s f o r med es é q u e nc e s , e n t r ea r c hi t e c t ur ee t p a y s a g e , e s p a c ep l e i ne t v i d e , e n t r ee s p a c ep u b l i ce t p r i v é . Ai ns i l e sd e uxt y po l o g i e s d ’ h a b i t a t i o nst r a i t é e sda nsc ep r e mi e rq ua r t i e rv i e nne n t s ’ e n t r e c r o i s e ra v e cd e se s p a c e sd epo t a g e r sp a r t a g é s , v e r g e r s , o u e nc o r ep l a c ep u b l i q u e . P e r s pe c t i v ed el af a ç a d ed e p ui sl e sc h a mp s

2 4


Pl a nMa s s e

2 5


2 6


Lap r e mi è r et y po l o g i e( T5 ) d ’ une l a r g e urd e6 mv i e n t s ef o nd r eda ns l eq ua r t i e re x i s t a n t g r â c eàs o nt o i t e nd o u b l epe n t e . Or i e n t é e No r d S u dc e t t et y po l o g i es ed i v i s e e n2p a r t i e s: unep a r t i ec h a mb r e s e t b l o c sh umi d e se t unea u t r e p a r t i er e p r é s e n t é ep a rl ap i è c ed e v i e .

B

A ’

A

R+1

L ’ e s p a c ev i t r éa uc e n t r ed e l ’ h a b i t a t i o n( j a r d i nd ’ hi v e r ) pe r me t una p po r t d el umi è r es uffis a n t a u c e n t r ed ul o g e me n t t a nd i sq u ’ i l o ffr eune s p a c ec o nf o r t a b l ee t a g r é a b l eàv i v r e , e nl i e nd i r e c t e n t r el ac ui s i nee t l ’ e s p a c ed ev i e p r i nc i p a l .

B’

B

A ’

A

RDC

Co u peAA ’ Co u pepe r s pe c t i v e

2 7

B’

Co u peBB’


Co u pepe r s pe c t i v e

A ’

RDC

B

B’

A

R+1mo d ul a b l e s

Co u peAA ’

Co u peBB’ P o urc e t t et y po l o g i e , no u sa v o nsd é v e l o p péunt y ped el o g e me n td i t «mo d ul a b l e» . Cel o g e me n t , d ’ unel a r g e urd e8mn ’ e s t b â t i àl ’ o r i g i neq u es urs amo i t i é , s o i t s ur4 md ’ é p a i s s e ur . Àl ab a s eunT4 , c o mpo s éd ed e uxc h a mb r e s , b l o c s h umi d e se t p i è c e sd ev i ee nd o u b l eh a u t e ur , i l e s t a c c o mp a g néd ’ une s t r u c t ur el é g è r ee nb o i spo u v a n t é v o l u e ra ufil d ut e mp s . Ce t t es t r u c t ur ec o u v e r t e , àl ’ o r i g i neung a r a g ee t unj a r d i nd ’ hi v e r , al a c a p a c i t éd es et r a ns f o r me re nmul t i p l e sf o r me se t d ’ a p po r t e ra ul o g e me n t d e se s p a c e sh a b i t a b l e ss u p p l é me n t a i r e s . Ce t t emo d ul a r i t épe r me t à l ’ h a b i t a n t d es ’ a p p r o p r i e re n t i è r e me n t l ’ e s p a c es e l o ns e se n v i e se t né c e s s i t é s .

2 8


Ty po l o g i e1

2 9


Ty po l o g i e2

3 0


B A

RDC

B A ’

B’

A

A ’

B’

No u sa r r i v o nss url as e c o nd ep a r t i ed up r o j e t , p r e na n t p l a c es urunep a r c e l l e c e r né ep a rd e sma i s o nse x i s t a n t e s . Lav u es url ame rye s t d o nct r è sl i mi t é ee t l ape n t et r è si mpo r t a n t e . P o urc e l a , no u sa v o nsi ma g i néunep r e mi è r eb a nd e d el o g e me n t sq ui po ur r a i t r e p r e nd r ec e t t epe n t ea b r u p t ea fi nd el ar e nd r ep l u s d o u c es url er e s t ed el ap a r c e l l e . Ce t t et r o i s i è met y po l o g i ed ema i s o ns mi t o y e nne ss ed e v a i t d ’ ê t r ea u s s i mo d ul a b l e . Di s t r i b u é ep a runev o i ep i é t o nneo ua u t o mo b i l ed ep a r t e np a r t , e l l epo s s è d e d e uxe n t r é e sd i s t i nc t e s . Unee n t r é eh a u t ea c c o mp a g né ed es o na b r i d ej a r d i n pe r me t d er e n t r e rda nsl el o g e me n t .

Co u peAA ’

Co u peBB’

R1mo d ul a b l e s

Lap i è c ed ev i et r a v e r s a n t eno u sd o nnet o u t d e s ui t eàv o i rl ’ h o r i z o ne t l ame r( c a rs i t u é es url e po i n t h a u t d el ap a r c e l l e ) .Or i e n t éEs t Ou e s t , l el o g e me n t d i s po s ed ’ o u v e r t ur e sh a u t e s f a i s a n t r e n t r e rl al umi è r ed uS u dàl ’ i n t é r i e ur d ul o g e me n t , o ffr a n t àc e l ui c i unel umi no s i t é o p t i ma l et o u t el aj o ur né e . Lap a r t i eé v o l u t i v ed ul o g e me n t c o nc e r nel e R1 . Ay a n t una c c è sd i r e c t àl av o i emi x t e , c e ni v e a ue s t d é c l i na b l ed ep l u s i e ur sma ni è r e s d i ffé r e n t e s .

3 1

Ét a n t àl ab a s euns i mp l eg a r a g e , i l pe u t a c c u e i l l i rd e uxno u v e l l e sc h a mb r e spo url e l o g e me n t p r i nc i p a l , ê t r et r a ns f o r mée ns t u d i o po uré t u d i a n t ( a v e ca c c è sp r i v a t i f ) o ue nc o r e e ne s p a c ed et r a v a i l àd o mi c i l e( a g e nc e d ’ a r c hi t e c t ur e , e t c …) . Ce t e s p a c e , po l y v a l e n t , pe u t d o ncê t r ed é c l i néno ns e ul e me n t e n h a b i t a t i o n, ma i se nl i e ud et r a v a i l àp a r t e n t i è r e .


Vu ed e p ui sl ar u e

Vu ed e p ui sl ej a r d i n

Vu ed e p ui sl ac ui s i ne

Co u pepe r s pe c t i v e

3 2


RDCTy po l o g i e4( T2 )

A RDCTy po l o g i e4( T3 )

A ’

A

A ’ R+1f a c ul a t i f s

Co u peAA ’ Enc o n t r e b a sd ec e t t ep r e mi è r eb a nd ed el o g e me n t ss o n t i mp l a n t é e sd e sma i s o nsd i t e sàp a t i o s . Ce sma i s o nsd e6md el a r g e urs ed é c l i ne n t e nd e uxt y po l o g i e sd i ffé r e n t e s . Unep r e mi è r et y po l o g i es ur1 4md el o ngc o r r e s po ndàunT2e t unes e c o nd es ur1 8mq ui a c c u e i l l eunec h a mb r es u p p l é me n t a i r e . Da nsc ep r o j e t , l ap l a c ed el av o i t ur ee t d ug a r a g eaé t ér é i n t e r r o g é e . Les t a t i o nne me n t ai nfl u és url e sd i s po s i t i f sd ’ e n t r é e sd ec e sma i s o nsà p a t i o s . Onr e ma r q u ea i ns i unee n t r é epo s s i b l ep a rl ej a r d i no up a rl ’ i n t e r mé d i a i r ed el ’ a b r i d ej a r d i n, f a i s a n t s e ui l e t c r é a n t l ’ i n t i mi t éd e l ’ e s p a c ee x t é r i e urd ec h a q u eh a b i t a t i o n. Le sl o g e me n t ss o n t d e s s i né sd ema ni è r et r a v e r s a n t ec r é a n t unepo r o s i t ée n t r el e sh a b i t a t i o ns , j a r d i nse t a u t r e se s p a c e se x t é r i e ur s .

Co u pepe r s pe c t i v e

3 3


Co u pepe r s pe c t i v e

Co mmel ’ e ns e mb l ed e sa u t r e st y po l o g i e s , c e l l e c i s ev e u t é v o l u t i v e . P o urc e sl o g e me n t s , no u sa v o nsr é fl é c hi àl ’ a j o u t d ’ unes t r u c t ur el é g è r e e nR+1 , pe r me t t a n t d ’ a g r a nd i rl ’ h a b i t a t i o ne nf o nc t i o nd el ’ é v o l u t i o nd el ac e l l ul ef a mi l i a l e . Gr â c eàc e t t ee x t e ns i o n, i l e s t d o r é na v a n t po s s i b l ed ’ a j o u t e rj u s q u ’ àd e uxc h a mb r e se t unes a l l ed ed o u c h epo u v a n t d o ncc r é e rda nss ag l o b a l i t éunT5 . Ce t t ee x t e ns i o npo u v a n t p a r a î t r ec o û t e u s e , e l l ee s t a n t i c i pé ed è sl ac o ns t r u c t i o nd ul o g e me n t d eb a s e . Ene ffe t , l ep ui t sd el umi è r ed u s a l o ne s t d i s po s éa i ns i po urp a l l i e ràuné v e n t u e l pe r c e me n t d ’ unet r é mi es e r v a n t ài ns t a l l e rl ’ e s c a l i e rme na n t àl ’ e x t e ns i o n. L ’ e x t e ns i o n, e n p l u sd ’ o ffr i runes ur f a c es u p p l é me n t a i r e , pe r me t d ’ é l a r g i rs o nc h a mpv i s u e l , c a runev u es urme re s t d o r é na v a n t po s s i b l eg r â c eàc eno u v e l e s p a c e .

RDCTy po l o g i e5( T3 )

A RDCTy po l o g i e5( T2 )

A ’ A

A ’ R+1f a c ul a t i f s

Co u peAA ’

3 4


Vu ed e p ui sl ej a r d i n

Vu ed e p ui sl ej a r d i n

3 5

Vu ed e p ui sl es a l o n


Pa rs e sd i ffé r e n t e st y po l o g i e sd ’ h a b i t a t i o nsmo d ul a b l e s , l e p r o j e t s ev e u t é v o l u t i f da nsl et e mp s . Ene ffe t , l eb u t d ec e l ui c i aé t éd enep a sr e p r o d ui r el e se r r e ur s d up a s s é( c o ns o mma t i o ni mpo r t a n t ed ef o nc i e r , h a b i t a t i o ns é ne r g i v o r e s , r a p po r t p u b l i c / p r i v és e c t o r i s é , p l a c e p r é po nd é r a n t ed el ’ a u t o mo b i l e ) . No u sa v o nsd o ncv o ul uuna mé na g e me n t q ui s a c h es ’ a da p t e rà s o nt e mp se t a uxd i ffé r e n t e sé v o l u t i o nsq u ec o nna î t r ano t r e s o c i é t éda nsunh o r i z o np r o c h e . Àunep l u spe t i t eé c h e l l e , i l pe r me t d er e c o ns i d é r e rl ’ e ns e mb l e d eCe s s o n, s o nur b a ni s a t i o n, s o na r c hi t e c t ur e , e t s ur t o u t l e c a d r ed ev i eq u ec e t t ec o mmunee s t c a p a b l ed ’ o ffr i ràs e s h a b i t a n t s .

Vu ed e p ui sl ec o ul o i r

Vu ed e p ui sl ar u ep i é t o nne

Vu ed e p ui sl ar u ep i é t o nne

3 6


Ma q u e t t eé c h e l l e1 / 5 0 0è me

3 7

Ca r t o ng r i s+Mé d i um


Ma q u e t t eé c h e l l e1 / 1 0 0è me

Ca r t o ng r i s+Ca r t o np l ume+Mé d i um

3 8


3 9


Lag r è v ed uPa l u sàPl o uh a( 2 2 ) , a uc r e ux d ' uneb a i eb o r d é ed eg r a nd e sf a l a i s e s s a u v a g e s , a c c u e i l l ed eno mb r e uxu s a g e s: b a i ns , d é r i v e ur sl é g e r s , pê c h eàp i e d , s o r t i e e nZo d i a c , r a nd o nné e , é q ui t a t i o n, p a r k i ng e t a i r ed ec a mp i ng c a r , r e s t a ur a n t se t q u e l q u e sr é s i d e nc e spe r ma ne n t e so u s e c o nda i r e s . Le so c c u p a t i o nss a i s o nni è r e ss ' a mp l i fi e n t e t i mp a c t e n t c ep a y s a g ed ef o ndd ev a l l é e na t ur e l l eo u v e r t es url ame r . L' é v o l u t i o n d e sp r a t i q u e sd us i t eame néàd e s a mé na g e me n t sr é a l i s é sa uc o u pp a rc o u p s a nsv i s i o np a y s a g è r eg l o b a l e . Lar é a l i s a t i o nd ' unpe t i t é q ui pe me n t na u t i q u ee s t l ' o c c a s i o nd er e c o ns i d é r e r l ' a mé na g e me n t d e sa b o r d sd el ap l a g e . Unep r e mi è r el e c t ur ed es i t epe r me t d ’ i d e n t i fi e rl e ss t r u c t ur e sp a y s a g è r e s , b â t i e se t na t ur e l l e s , l e sfi g ur e sd o mi na n t e s , l ' é c h e l l ed us i t ee t l e sa mb i a nc e se nv u ed e d é t e r mi ne rl ' i mp l a n t a t i o no p t i ma l ee t e ns ui t el ' a r c hi t e c t ur ed up r o j e t e nt e na n t c o mp t eàl af o i sd el aq ua l i t ép a y s a g è r ee t d uc o nf o r t d ' u s a g e .

4 0


RDC

L ’ a mé na g e me n t p r i nc i p a l c o ns i s t ee n uneb a s ena u t i q u ea v e ch é b e r g e me n t d es t a g i a i r e s( 1 0 0 0 m² ) c o mp r e na n t h a ng a rpo urb a t e a ux , r e s t a ur a t i o n, c o u c h a g e se t a c c u e i l e x t e r ne .

4 1


Lap a r t i es u dd us i t eé t a n t d é l a i s s é ed et o u t e a c t i v i t é , i l é t a i t né c e s s a i r ed el ar é i n t e r r o g e rd e f a ç o nàa p po r t e runno u v e a ud y na mi s meàl a g l o b a l i t éd us i t e . Lab a s ena u t i q u es ’ i mp l a n t eà l ’ a ng l ed el ap a r c e l l e , e n t r el av o i ea u t o mo b i l e , l e p a r k i nge t l ap l a g e . Ces i t ee s t c a r a c t é r i s ép a rl ad uned eg a l e t , t r è s i mpo s a n t ee t e nmo u v e me n t pe r pé t u e l f a i s a n t l e l i e ne n t r el es i t ee t l ap l a g e . Ce t t ed une , f o r mé e p a rl e sno mb r e u s e st e mpê t e sq ui f r a p pe n t l a c ô t e , c o ns t i t u euné l é me n t d ep r o t e c t i o nc o n t r e l e si no nda t i o nspo url ’ e ns e mb l ed uf o ndd e v a l l é e , i l f a l l a i t d o ncl ac o ns e r v e r . Lep r o j e t ad o ncé t ér é a l i s éd ema ni è r eàl a me t t r ee nv a l e ur . I l s ed i v i s ee nt r o i sp a r t i e s: une p a r t i ea c c u e i l / h é b e r g e me n t , unep a r t i e r e s t a ur a t i o ne t unh a ng a rd es t o c k a g epo ur b a t e a ux .

R+1

Xa v i e rF a v r e

4 2


4 3

Vu ed e p ui sl ’ e s p a c er e s t a ur a t i o n


Vu ed e p ui sl ’ e n t r é ed us i t e

Vu ed e p ui sl ’ a t e l i e rb a t e a ux Leb â t i me n t v i e n t s ’ i ns é r e rd ef a ç o nt r è sr e s pe c t u e u s eda nsl es i t e . L ’ i mp l a n t a t i o nd el ab a s ena u t i q u epe r me t uneo u v e r t ur es url av a l l é e , a u p a r a v a n t u t i l i s é ec o mmes i mp l ep a r k i ng . El l ed e v i e n t une s p a c ena t ur e l , d ej e uxe t d er e nc o n t r eàp a r t e n t i è r e . Les i t ee t s e sno mb r e u s e sc o n t r a i n t e so n t i nfl u e nc él e sd i ffé r e n t e sp r i s e sd ev u e s . Lap a r t i eh é b e r g e me n t é me r g ea ud e s s u sd el ad uned e g a l e t e t l er e s t ed e sp a r t i e sc o mmune ss o n t e nc a s t r é e sda nsl ad une , p r é s e r v a n t a i ns i l ec a r a c t è r ena t ur e l d us i t e . Unp a r c o ur sa r c hi t e c t ur a l no u smè ned e p ui sl ep a r k i ngv é g é t a l e x t é r i e urj u s q u ’ àl ’ h é b e r g e me n t d el ' é t a g e . L' e s p a c ee s t t o u t d ' a b o r di n t é r i o r i s és url ac o urc e n t r a l ee t l av a l l é e , p ui sl e sv u e ss o n t g r a d u e l l e me n t c a d r é e ss url ame r , po urt e r mi ne rp r o j e t é e ss urunh o r i z o nl o i n t a i n.

4 4


Ma q u e t t eé c h e l l e1 / 2 0 0è me

Ca r t o ng r i s+Ba l s a+P o l y s t y r è ne

4 5


4 6


Pl a nma s s e

T o u t a ul o ngd eno t r ec ur s u s , no u sr ê v o nst o u sd er é a l i s e runeé c o l ed ’ a r c hi t e c t ur e , no t r eé c o l ei d é a l e . Da ns l ec a d r ed eno t r ed e r ni e ra t e l i e rd ep r o j e t d eMa s t e r2 , no u sa v o nse ul ac h a nc ed er é fl é c hi ràl ac o nc e p t i o n d ’ uneé c o l ed ’ a r c hi t e c t ur eàT o ur s . Uneé c o l ed ’ a r c hi t e c t ur epe ns é ep a rd e sé t u d i a n t sq ui p r a t i q u e n t l ’ é c o l e d e p ui sc i nqa ns . Ab o r d e rc es u j e t , no u spe r me t d ef a i r eunpo i n t s urc eq ui aé t éb é né fi q u eo uno npe nda n t no sé t u d e se t c o mme n t l ’ e n v i r o nne me n t d et r a v a i l ai nfl u e nc éno t r ep a r c o ur s . C’ e s t uns u j e t p a r t i c ul i e r p ui s q u eno u sp r a t i q u o nsc el i e ua uq u o t i d i e n. No t r eé c o l eno u si ns p i r e , no u sf a ç o nnee t f a i t d eno u sl e sa r c hi t e c t e sd ed e ma i n. C’ e s t c o mmec e l aq u e l ’ a r c hi t e c t ePa t r i c kBe r g e rape ns él ’ ENS AB. P o urc ep r o j e t , no t r er ô l eaé t éd ec o nc e v o i runl i e ui d é a l d e t r a v a i l , d er é fl e x i o ns , d ec r é a t i o ns , d epe ns é e s . . .

4 7

P o uré l a b o r e rno t r ep hi l o s o p hi e , no u sno u ss o mme sb a s é ss urno t r er e s s e n t i , a fi nd ec o nc e v o i r une n v i r o nne me n t r e p r é s e n t a n t c eq ui no u ss e mb l eê t r el ’ a r c hi t e c t ur ed ed e ma i n. Au j o ur d ’ h ui , l ep r i nc i p a l p r o b l è meq u eno u sa v o nsr e l e v ée s t l ema nq u ed er e l a t i o nse n t r el e sé t u d i a n t se t l e urf u t urmé t i e r d ’ a r c hi t e c t e , a i ns i q u ’ e n t r el e sé t u d e sd ’ a r c hi t e c t ur ee t l ep u b l i c . L ’ Ec o l eNa t i o na l eS u pé r i e ur ed ’ Ar c hi t e c t ur e d eT o ur ss ef o nd ea l o r ss url ec o nc e p t d et r a ns p a r e nc e .


4 8


4 9


5 0


Ni v e a uR1

Ni v e a uRDC L ’ ENS ATs ed i v i s ee n3p a r t i e s . Unpô l emé t i e rd el ’ a r c hi t e c t ec o n t e na n t d e sa g e nc e sd ’ a r c hi t e c t ur ee t a u t r e ss a l l e sd ec o ur s . Ceb â t i me n t v i e n t e np a r t i er é i n v e s t i rd ’ a nc i e nne sc a v e sd el ’ Ég l i s e . Unpô l ea r c hi t e c t ur el ui f a i s a n t f a c ee s t c o mpo s éd ’ unet o urd ’ a t e l i e r sd ep r o j e t e t d u b â t i me n t p r i nc i p a l r a s s e mb l a n t a mp hi t h é â t r e , s a l l ed ’ e x po s i t i o n, a t e l i e rma q u e t t ee t a d mi ni s t r a t i o n. Ce l ui c i s ’ a r t i c ul ea v e cunb â t i me n t e x i s t a n t d e sa nné e s5 0r é h a b i l i t ée nl o g e me n t spo uré t u d i a n t s . Led e r ni e rpô l eq ua n t à l ui e s t s i t u él el o ngd uq ua i . I l e s t c o mpo s éd e s a l l e spo l y v a l e n t e se t d ’ unec a f é t é r i af a i s a n t l el i e ne n t r el av i l l ee t l aLo i r e . 5 1


Co nc e r na n t l aPl a c eAna t o l eF r a nc e , no u sr e t r o u v o nsl emi r o i rd ’ e a uàl ’ Ou e s t e t l ’ e s p a c ep a y s a g e ràL ’ Es t . Au j o ur d ' h ui , l ap l a c ee s t o c c u pé ep a rd eno mb r e uxé v é ne me n t spo nc t u e l s . No u sa v o nsd o ncd é c i d éd ec o ns e r v e rs e sd i ffé r e n t se s p a c e st e l sq u e l s . El l ec o ns e r v e a l o r ss o nr ô l ed ’ e s p a c er e p r é s e n t a t i f ma r q ua n t l ’ e n t r é ed ev i l l e . L ’ Eg l i s eS a i n t J ul i e ne s t a u j o ur d ' h ui unb â t i me n t àv a l o r i s e r . Ac t u e l l e me n t c a c h é ep a runb â t i me n t e nRDC, no u sv e no nsl es u p p r i me r a fi nd ec r é e runv é r i t a b l ep a r v i spo url ’ Ég l i s e . No u sd é c i d o nsd ec o ns e r v e rl ape l o u s ee x i s t a n t e , me t t a n t e nt e ns i o nl eCe n t r ed ’ Ar t e t l ’ Ég l i s e . Ce t e s p a c ee s t a c c o mp a g néd eg r a d i ns , p r o l o ng e me n t d el ’ e s p a c ei n t é r i e urd el ’ é c o l e .

Ni v e a uR+1

Ni v e a uR+2

5 2


Laf a ç a d ep r i nc i p a l e , l o ng e a n t l al i g ned ut r a mwa y .LeRDCc o mp l è t e me n t o u v e r t po ura c c u e i l l i rl ep u b l i ce s t s ur p l o mb ép a runema s s emi né r a l e . Ce t é t a g e , d é d i éà l ’ a d mi ni s t r a t i o n, o ffr eunei n t i mi t ég r â c ea ub é t o nt r a ns l u c i d e , d o n tl ec a l e p i na g e e s t r e p r i sd ec e l ui d uc e n t r ed ’ a r t .

5 3

Auni v e a ud el at o ur ,uns o c l ef a i tl e l i e na v e cl ’ e s p a c ev e r td el ’ é c o l e .De s f a ç a d e sd et o ur s i mp l e s ,t r a mé e s , l a i s s a n ta p p a r a î t r el ’ a c t i v i t éi n t é r i e ur e a u p r è sd up u b l i c .


Laf a ç a d ed e s a g e nc e s d ’ a r c hi t e c t ur ee s t p l u smo d e s t e ,ma ni è r ed eme t t r ee n v a l e url eb â t i me n t q ui l ui f a i t f a c e .

Mi s ee nv a l e urd e sa nc i e nne sc a v e sd e l ’ Ég l i s eS a i n t J ul i e n.

P o url epô l eRe s s o ur c e , unt r a i t e me n t d e f a ç a d e uni t a i r e e ts ’ o u v r a n t p l e i ne me n t s url aLo i r e .

5 4


Vu ed e p ui sl eh a l l d ’ e n t r é e

Vu ed e p ui sl ’ a t e l i e rma q u e t t e

Vu ed e p ui sl ac a f é t é r i a

Vu ed e p ui sl ac o urd umu s é e

Vu ed e p ui sl ’ Ad mi ni s t r a t i o n

Vu ed e p ui suna t e l i e rd ep r o j e t

Vu ed e p ui sl ep a r v i sd el ’ Ég l i s eS a i n t J ul i e n

Vu ed e p ui sl aPl a c eAna t o l eF r a nc e

5 5


Vu ed e p ui sl ape l o u s ed uCCCOD

Vu ed e p ui sl e sq ua i e sd eLo i r e

5 6


Ma q u e t t eé c h e l l e1 / 5 0 0è me

Ca r t o np l ume+Br i s t o l

5 7


Ma q u e t t eé c h e l l e1 / 1 0 0è me

Ca r t o np l ume+Br i s t o l +Pl e x i g l a s

5 8


5 9

Pl a ng ui d e d up r o j e t


6 0


Dè s l ’ e n t r é ed ev i l l e , u n en o u v e l l ef a ç a d ed eCh e r b o u r gs er é v è l e .

Ena l l a n t v e r s l ame r , l e s t r a n s v e r s a l i t é s r y t h me n t l ap r o me n a d ed o n n a n t àv o i r l e s é l é me n t s s i n g u l i e r s d el av i l l e .

L e s g a b a r i t s u r b a i n s r e n d e n t v i s i b l el ’ é p a i s s e u r d us i t e : l ’ i d é ee s t d ema i n t e n i r u n ed i v e r s i t émo r p h o l o g i q u e . 6 1


L ep r o j e t v i e n t d i a l o g u e r a v e cl ec e n t r ea n c i e np a r s o na l i g n e me n t d ef a ç a d ee t j o u el er ô l ed ’ i n t e r f a c ee n t r eo u e s t e t e s t , e t e n t r ev a l l é ee t me r .

L ep r o j e t a ffir meu n ep r é s e n c ema r i t i me : s as i t u a t i o n , s o nt r a i t e me n t b â t i e t p a y s a g e r f o n t é c h oa up a s s éh i s t o r i q u ed el av i l l e .

I l c h e r c h eàf a v o r i s e r l e s mo d e s d ed é p l a c e me n t d o u xe t a i d el e s Ch e r b o u r g e o i s àr e p e n s e r l e u r r a p p o r t àl av o i t u r ed a n s l e u r v i eq u o t i d i e n n e . 6 2


Ha l l ec o u v e r t e+Amp hi t h é â t r e +LaCh e r c h e I nc u b a t e ur s d ’ e n t r e p r i s e s

Pa r k i ngs i l o r é v e r s i b l e

Ax o no mé t r i eg é né r a l ed up r o j e t Gui ng u e t t e Ma i s o nd el aJ e une s s ee t d el aCul t ur e

6 3

L y c é e ma r i t i me


Lo g e me n t s+ P ô l ema r i t i me

Lo g e me n t s

Lo g e me n t s+Co mmi s s a r i a t d eP o l i c e+ Do ua ne s+P ô l emé d i c a l

Bur e a u+ Pa r k i ngS i l o

6 4


Vu ed e p u i s l eQu a i s Al e x a n d r eI I I 6 5


6 6


Co u p ep e r s p e c t i v ed ’ î l o t

Co u p ep e r s p e c t i v ed ’ î l o t I l e x i s t et r o i s é c h e l l e s d emo b i l i t é s p r é s e n t e n t d a n s l ep r o j e t . La p r i n c i p a l e , l ema i l p i é t o nd ’ u n el a r g e u r d e2 0 mq u i f a v o r i s el e s mo d e s d ed é p l a c e me n t s d o u xe t p e r me t t a n t d er e d é c o u v r i r l ame r e nv i l l e . L el o n gd ec ema i l , l ’ a c c è s àl ’ e a ue s t d o n n éd ema n i è r e p o n c t u e l l e . Las e c o n d eé c h e l l e , s ’ i l l u s t r ep a r l av o i ev e r t e , r é i n t e r p r é t a t i o nd e s a n c i e n n e s v o i e s f e r r é e s . El l ee s t b o r d é ed ’ e s p a c e s p l a n t é s q u i me t t e n t àd i s t a n c el ’ e x i s t a n t d up r o j e t , e t l ep r o me n e u r d e s b â t i me n t s .

6 7

Afi nd en ep a s i n t e r d i r ec o mp l è t e me n t l ’ u s a g ed el av o i t u r ea us e i n d up r o j e t . Un et r o i s i è meé c h e l l e , c e l l ed e s v e n e l l e s , p e r me t l ’ a c c è s o c c a s i o n n e l a u xl o g e me n t s e nv o i t u r ea fi nd ed é p o s e r s e s c o u r s e s o ua u t r e s . Da n s l eb u t d ec o n c e n t r e r l e s s t a t i o n n e me n t s d a n s l e s p a r k i n g s s i l o s p r é v u s . L e s v e n e l l e s d e v i e n n e n t d o n cd e s e s p a c e s o ù l e s p i é t o n s p r é d o mi n e n t .


Co u p ep e r s p e c t i v ed el aHa l l ec o u v e r t e

Co u p ep e r s p e c t i v ed e s i n c u b a t e u r s d ’ e n t r e p r i s e s P r e n a n t a p p u i d a n s l av a l l é e , a up i e dd el amo n t a g n ed uRo u l e , l e p r o j e t s ’ é t e n dj u s q u ’ àl ame r àt r a v e r s p l u s i e u r s s é q u e n c e s q u i d i a l o g u e n t c h a c u n ea v e cl e u r e n v i r o n n e me n t p r o p r e . I l d e s s i n e d e u xn o u v e l l e s f a ç a d e s a u xp o r t e s d ’ e n t r é ed el av i l l e , l ’ u n eu r b a i n e , l ’ a u t r ema r i t i me . S ’ i n s t a l l a n t s u r d e s f r i c h e s p o r t u a i r e s , i l p r o fi t e d ’ u ne n v i r o n n e me n t u r b a i ne t p a y s a g ép r i v i l é g i é . F a i s a n t é c h oa u c e n t r ea n c i e nd eCh e r b o u r gq u i l u i f a i t f a c e , i l s ’ i mp l a n t ed a n s l a t r a n s v e r s a l i t ép o u r é t e n d r el ec e n t r e v i l l ed el ’ a u t r ec ô t éd uBa s s i n d ec o mme r c e . P a r l ad i v e r s i t ép r o g r a mma t i q u e , l ep r o j e t s ev e u t p o r t e u r d e d y n a mi s mee t c h e r c h eàd o n n e r u nn o u v e a us o u ffleàl av i l l e . P a r l ah i é r a r c h i s a t i o nd e s mo b i l i t é s , l ep r o j e t p e r me t d ’ a mo r c e r l a mu t a t i o nv e r s l e s mo d e s d o u xd a n s l eq u o t i d i e nd e s c h e r b o u r g e o i s f o r t e me n t ma r q u ép a r l ’ a u t o mo b i l e . P a r l e t r a i t e me n t d e s e s p a c e s p u b l i c s , l ep r o j e t o ffr eu n er é a p p r o p r i a t i o n d e s q u a i s e t l ar e d é c o u v e r t ed ’ u n ev u es u r me r .

6 8


Vu ed e p u i s u nc o e u r d ’ î l o t

6 9

Vu ed e p u i s l av o i ev e r t e


Vu ed e p u i s l ’ e s p l a n a d e

Vu ed e p u i s l ap l a c ed eHa l l e

Vu ed e p u i s l ag u i n g u e t t e

Vu ed e p u i s l ej a r d i nb o t a n i q u e

Vu ed e p u i s l ema i l p i é t o n

7 0


Ca r t o np l ume

7 1


Ca r t o np l ume+Pl e x i g l a s

7 2


7 3


No u sa v o nsé t é1 0é t u d i a n t sd el ' ENS ABq ui , da nsl ec a d r e d up r o j e t d ' a r c hi t e c t ur ee nMa s t e r1 , s es o n t e ng a g é sda ns unea v e n t ur ec o ns i s t a n t àp a r t i c i pe ràunc h a n t i e rd ' une ma i s o nt r a d i t i o nne l l eT a t ae np a y sS a mb a . Dur a n t 2s e ma i ne s , no u ss o mme sp a r t i sa uT o g oe t a u Bé ni na fi nd ' a p p r é h e nd e rl ac o ns t r u c t i o ne nt e r r ec r u eda ns unt o u t a u t r euni v e r s , ma i sa v e cl amê mefi na l i t é: c o ns t r ui r e , e nunl i e u , a v e cl e sr e s s o ur c e sd ul i e u , po urd e s h a b i t a n t s , c o nf o r mé me n t àl e ur sma ni è r e sd ev i v r ee t e n a d é q ua t i o na v e cunc o n t e x t e( é c o no mi q u e , l é g a l …) . r e mi e rt e mp s , no u sno u ss o mme sr e nd uàLo mépo ur Unp p a r t i c i pe ràd e sc o ur sd eb i o c l i ma t i s meàl ' EAMAU, àd e s v i s i t e se t d e sa t e l i e r sp r a t i q u e sa uCe n t r ed el aCo ns t r u c t i o n e t d uLo g e me n t a u t o urd e sma t é r i a uxl o c a uxe t àd e s r e nc o n t r e sa v e cl e sc o r r e s po nda n t sa f r i c a i ns .

Ko u s s i k o ui ng o u

Lo me

Les e c o ndt e mp ss ’ e s t d é r o ul éda nsl eno r dd u Bé ni n, àKo u s s i k o ui ng o u , o ùno u sa v o ns p a r t i c i péàunc h a n t i e rd ec o ns t r u c t i o nd ' une ma i s o nt r a d i t i o nne l l et a t ae np a y sS o mb a . No u sa v o nst r a v a i l l éa v e cl e so u v r i e r sd ' un v i l l a g eda nsl e sc o nd i t i o nsl e sp l u ss i mp l e sd e ma ni p ul a t i o ne t d emi s ee nœu v r ed uma t é r i a u t e r r ec r u e , e nd é c o u v r a n t l e ss e c r e t sa nc e s t r a ux d ec o ns t r u c t i o nsq ui po r t e n t d er é e l l e s p r o u e s s e st e c hni q u e s . Pa t r i mo i nemo nd i a l d el ’ Une s c o , l eT a t aS o mb a e s t unh a b i t a t uni q u ea umo nd eq u el ’ o nne r e t r o u v eq u ’ a uno r d o u e s t d uBé ni ne t da nss a p a r t i ef r o n t a l i è r ea v e cl eT o g o . LeT a t aS o mb ae s t a u j o ur d ’ h ui me na c é , d é l a i s s é p a rl e sj e une sg é né r a t i o nsq ui l ui p r é f è r e n t d e s l o g e me n t sp l u smo d e r ne so ùl eb é t o nr e mp l a c e l at e r r e . Da nsc e t t epe r s pe c t i v e , no u sa v o ns s o uh a i t éc o n t r i b u e ràl ac o ns e r v a t i o ne t àl a v a l o r i s a t i o nd ec ep a t r i mo i nel o c a l uni q u ee n da ng e r . No u sa v o nse ué g a l e me n t po ura mb i t i o nd e d i ffu s e ra up l u sg r a ndno mb r e , unec ul t ur e r i c h ee t d ’ a u t r e smo d e sd ep r o d u c t i o nd e l ’ a r c hi t e c t ur ee t d el ’ ur b a ni s mea p p r i se n Af r i q u e .

www. f a c e b o o k . c o m/ Le s T a t a s S o mb a /

7 4


Pl a ng ui d e

F i na l i s t ena t i o na l Lap a r c e l l ed ’ i mp l a n t a t i o nd eno t r ep r o j e t s es i t u ep r è sd uq ua r t i e rd el aCo ur r o uz e , a uNo r dd el ac o mmuned e S a i n t J a c q u e s d e l a La nd e . El l es ec a r a c t é r i s ee s s e n t i e l l e me n t p a rune nc l a v e me n t p r o no nc éd ûa uxi nf r a s t r u c t ur e s r e nna i s e s; l ar o c a d ee t l al i g ned ec h e mi nd ef e rv i e nne n t e ne ffe t s ec r o i s e ràl ’ Ou e s t d el ap a r c e l l e , l ar e nda n t pe u a t t r a c t i v eàl ’ é c h e l l ed uq ua r t i e r .Lac o n v e r g e nc ed ep l u s i e ur sé c h e l l e sd eb â t i r e ndé g a l e me n t l apo s i t i o nd ec e t t ep a r c e l l e a mb i g u ë: l e sc o ns t r u c t i o nsda t a n t d e sa nné e s1 9 6 0f o n t pe uàpe up l a c eàd e sc o ns t r u c t i o nsc o n t e mpo r a i ne sa uNo r d , p l u si mpo s a n t e s .

7 5

No sp r e mi è r e si n t e n t i o nsp a r t e n t d uc o ns t a t d ec e t t ed i v e r s i t ép r é s e n t ea uxa b o r d sd el ap a r c e l l e , l eb u t d eno t r e p r o po s i t i o né t a n t d er e c o nne c t e rl el i e ua v e cl e sé c h e l l e sd eb â t i e t d ’ e s p a c e se x t é r i e ur s . P o urc e l a , l ap a r c e l l ee s t i r r i g u é e v i ad e sv o i e spo urv o i t ur e sq ui s ec o nne c t e n t s url et r a c ér o u t i e re x i s t a n t e t v i e nne n t r e p r e nd r el at r a mei ni t i é ep a rl e q ua r t i e rp a v i l l o nna i r e . Àc e l ano u sv e no nse ns ui t et r a c e rd e uxa x e sp i é t o nsv e na n t r o mp r ea v e cl ag é o mé t r i ea i ns i c r é é e q ui r e c o nne c t e n t l e sma i s o nse x i s t a n t e se t a mè ne n t unep l a c ep r é po nd é r a n t ea uxp i é t o nsa us e i nd up r o j e t .


Aus e i nd ec ema i l l a g e , no u sv e no ns e ns ui t eg l i s s e rd i ffé r e n t se s p a c e s e x t é r i e ur sq ui pe r me t t e n t àl ap a r c e l l e d er e t r o u v e runeuni t éa v e cl a v é g é t a t i o np r o c h e . Ce t t ec o n t i n ui t és e po ur s ui t é g a l e me n t da nsl et r a i t e me n t d e sh a b i t a t i o nsd o n t l eg a b a r i t e t l e s f o r me sv i e nne n t s ’ a l i g ne rs url e sé c h e l l e s e x i s t a n t e s . Le sh a b i t a t si nd i v i d u e l sv i e nne n t s ’ h a r mo ni s e ra v e cl eq ua r t i e r p a v i l l o nna i r e , t a nd i sq u el e s é q ui pe me n t se t l o g e me n t sc o l l e c t i f s v i e nne n t s ’ a l i g ne rs url e sé c h e l l e sd u q ua r t i e rc o n t e mpo r a i n, no u sa me na n t a i ns i àunet r a ns i t i o nd o u c ee n t r e h a b i t a t d e ns ee t ma i s o nsi nd i v i d u e l l e s v i e i l l i s s a n t e s .

7 6


Lap r e mi è r ep a r t i ed up r o j e t s ’ a r t i c ul ed i r e c t e me n t a v e cl eq ua r t i e re x i s t a n t e t l ar u ePi l a t e . Ce t t ec o n t i n ui t és ’ i l l u s t r es o u sd i ffé r e n t e s f o r me s . T o u t d ’ a b o r d , l e st r a i t e me n t sd es o l pe r me t t e n t d ’ h a r mo ni s e rl eq ua r t i e re t d ec r é e runec o n t i n ui t éa v e cl ’ e x i s t a n t . Le se s p a c e s p u b l i c sr e p r é s e n t e n t q ua n t àe uxunep a r t i mpo r t a n t ed ec eq ua r t i e rp ui s q u ’ i l sc o ns t i t u e n t àl af o i sd e sl i e uxd er e nc o n t r e s , d e c o n v i v i a l i t é s , d er e po s , d ej e uxe t d ’ o b s e r v a t i o ns . Lap r é s e nc ed uv é g é t a l ye s t a i ns i t r è si mpo r t a n t e . Lac o n t i n ui t év i s u e l l ea v e cl ep a r cl i ed ’ a u t a n t p l u sl ep r o j e t a v e cs o nc o n t e x t e . On r e t r o u v ed i ffé r e n t e se s s e nc e sd ’ a r b r e st e l l e sq u el epe u p l i e rd ’ I t a l i e , l ec h ê nev e r t , l es a ul ep l e ur e uro ue nc o r el epo mmi e r . T o u t e sc e s e s s e nc e spe r me t t e n t d er é g ul e rl ’ e ns o l e i l l e me n t , l ’ h umi d i t éo ul ev e n t . Lemo b i l i e rur b a i n, l eb a r da g ed e sma i s o nse t l e sc l ô t ur e s ( c h â t a i g né s ) r e p r e nne n t c ema t é r i a uq ui e s t l eb o i so ffr a n t unp a y s a g eàl af o i sd i v e r s i fi ée t c o h é r e n t a v e cl ’ i d é emê med us i t e .

Li a i s o nsd i r e c t e s e n t r el e sh a b i t a t i o ns

Di s po s i t i f sd eno u e se t d e c l ô t ur e sv e na n t c r é e rl ’ i n t i mi t é

Ac c è sa uxe s p a c e sp u b l i c s d e p ui sl e sj a r d i nsp r i v é s

Unmo b i l i e rur b a i ne n r a p po r t a v e cs o nc o n t e x t e

Ax o no mé t r i ed up r o j e t d e v e l o p pé

7 7


Pl a nma s s ei nd i v i d u e l

7 8


Cep r o j e t é t a n t àl ab a s ee nc a d r ép a run p r o f e s s e urd el ’ ENS AB, j ’ a i e ul ’ o c c a s i o nd e d é v e l o p pe rp l u s i e ur st y po l o g i e s( c f . a x o no mé t r i e ) , t o u t e sàpo r t é e sd ur a b l e se t u t i l i s a n t d e sma t é r i a uxb i o s o ur c é s . P o url e c o nc o ur s! MP ACT , j ’ a i d é c i d éd ep r é s e n t e rl e b â t i me n t d el o g e me n t sc o l l e c t i f se no s s a t ur e b o i s+b a ug e .

Ceb â t i me n t s eb a s es urung a b a r i t d e1 6x1 6 m. Ai ns i , uneo s s a t ur epo t e a upo u t r ev i e n t a s s ur e r l as t r u c t ur ep r i nc i p a l ed ub â t i me n t . Da nsun t r a v a i l d es e ui l , unec o uri n t é r i e ur ev i e n t c r é e r unet r a ns i t i o ne n t r el ’ e s p a c ep u b l i ce t l e s l o g e me n t s . Ce t e s p a c ee s t c e r nép a runmure n b a ug ep a r c o ur a n t l at o t a l i t éd el ah a u t e urd ec e b â t i me n t .

Co u peAA ’

Co u peBB’

Él é v a t i o nsS u d/ / Es t / / No r d/ / Ou e s t

7 9

Cemure s t c o ur b epo urt i r e rp l e i ne me n t p a r t i e d el ab a ug ed o n t l as t a b i l i t ée s t me i l l e ur eda ns c e t t epo s i t i o n. I l f a b r i q u ea i ns i d eno mb r e u s e s a mb i a nc e sd i ffé r e n t e st o u t a ul o ngd el a j o ur né e . L ’ e ns e mb l ed ub â t i me n t e s t c o nç u g r â c eàd e sma t é r i a uxb i o s o ur c é s( s t r u c t ur e , i s o l a t i o n, mo b i l i e r ) e t o r i e n t éd ema ni è r eàt i r e r p l e i ne me n t p a r t i ed e sa p po r t ss o l a i r e s .


T o i t

R+4

R+3

R+2

R+1

RDC B

A

A ’

B’ 8 0


8 1


Ma q u e t t eé c h e l l e1 / 5 0è me

Ca r t o nb o i s+Ba l s a+Ba g u e t t e sb o i s

8 2


PORTF OLI O Ge o f f r e yCa s t i l l e 2 0 1 9

Profile for Castille Geoffrey

PORTFOLIO Castille Geoffrey  

Titulaire d’un Diplôme d'Etat d'Architecte (obtenu en Juin 2019) effectué à L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne, je me p...

PORTFOLIO Castille Geoffrey  

Titulaire d’un Diplôme d'Etat d'Architecte (obtenu en Juin 2019) effectué à L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne, je me p...

Advertisement